l OPHEFFINGSUITVERKOOP 16. 50 Lange lijst kapitaals werken wacht op de uitvoering Bouw van twee bruggen, opheffing Poldervaart W HALVE PRIJZEN Zilveren Succes ontving bondswimpel van KNKli Korfbal Jubilerend Succes haalt eindelijk eerste winst Cabaret voor Algemene Bond van Bejaarden Vooruitgang Rotterdam" gaat fusie aan met Co-op in randgemeenten Pension Centrale 12V2 jaar Kadeimiren totaal verbeteren Aangekondigd in Begroting 1963 Aspiranten van THOR toonden vaardigheid HANDBAL Wilton en UVG, dames en heren, halen winst I I I I i s3 i 0 0 0 0 0 0 1 C tS Bejaarde dame ernstig gewond Auto rijdt jongen aan SCHIEDAM Burgerlijke stand Voor de scholen «r Junioren-koiberts Jongens Terlenka-pantalons Gereedschap gestolen Concert voor de Vrienden van Sted. Museum Ook in Schiedam, en Vlaardingen? „Postduif" maakt balans op van kampioenen Lering Aqua Fauna en Natuurgenot in Huis Forumavond voor WijklINHG Test weggebruikers door Oog en Bril Mevr. A. Moll-Lips verlaat de raad Twee zeelieden aangehouden Aangereden op zebrapad Nieuw bestuur voor Soc. Nieuwland Onbekimam of speelde politieke kleur een rol? Korte Rijnmond discussie Puntenverdeling voor Excelsior DE SGH1EDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DINSDAG 9 OKTOBER 1962 SCBU®DAM. dinsdag. In de Gelefdebrief by het ontwerp -Gemeente-begroting 1563 van de gemeente Schiedam is weer volgens traditie een lüst van kapitaals- werken opgenomen, waarvoor zo mogeiyk In het begrotingsjaar ren krediet aal worden opgenomen. Nu,staat het merendeel van de daarin genoemde kapitaals- werken al vele jaren op de Hjst en dan nog wel als „pro memorie", doch er *11 n ook enkele nieuwe posten aan toegevoegd. Zo staan nu voor het eerst de bouw van de Brandersbrug bU het station en een brug bij het Industrieterrein over de Schle vermeld, zU het ook als mem or Ie-post» Ook aan de restauratie van de ruïne van Oud-Mathenesse Is nu gedacht, evenals aan de bouw van het (tweede) open- luehtbad bfl de WHhelmlna-haven en het verplaatsen van het clubgebouw op het HBSS-cotnp'Kc In Sportpark Harga. Maar dit alles als memorie-posten. Doch voor het bouwen van een kleedgebouw op het korfbalterrein In Harga (bij de Sportpark- brug) is bedrag van 30.1)00 uitgetrokken. Opvallend is ook dat na de opheffing van de Poldervaart, waar al veei over gepraat maar nog niets over beslist is, op de Hjst van verwachte kapitaalswerken is verschenen. Bij de voortschrijdende standsiütbrel- dlng kan het niet uitblijven dat voor het Grondbedrijf de aanleg van vele nieuwe straten vermeld staan. Uiteraard nieuwe straten in -Nieuwland, Kethel, Klein-Bab- berspolder en het industrie-terrein ten westen van de Schie, maar ook de aanleg van 3traten langs de spoorlijn In Oud- Matheoesse in verband met de tunnel bouw- In de Hogenbanweg, een nieuwe verbindingsweg van Nieuwland met het Pr. Beatrixpark en de omlegging van de tVestfrankeïandsedijk Verder staan pro memorie de bebouwing van de nieuwste stadswijk Groerioord en de oververdedi- ging vah de Wilhelmlnaliaven bij de Gulf. Van de overige vermelde kapitaalswer ken, die dus reeds eerder in de begroting zijn verschenen, noemen wij als voor naamste de bouw van het nieuwe Stad huis, uitbreiding van het woonwagen kamp, uitbreiding van het hoofdbureau van politie, bouw van een nieuwe brand weerkazerne en van een brandweer-gara ge in Kethel, profielwijziging van de Lan ge Nieuwstraat en de Tuinlaan, verbete ring van een deel van de Overschicseweg, de verbreding van de Vlaardingerdijk tussen B-K.-laan en Vijfsluizenbrug, rio lering van het oude dorp Kethel, aanleg van een gedeelte van de verbindingsweg met Delft, een verbindingsweg (bij Har- ga) met Vlaardingen, verbinding van de Van Deventerstraat met de Buitenhaven weg, de sanering van de omgeving van het Spinhuispad, de restauratie van de to- SCHIEDAM, dinsdag. Het was za terdagmiddag in het gymnastieklokaal van de BUks-hbs een drukte van belang. En van de 203 gezichten van de daar aan wezige kinderen was de spanning duide lijk te lezen, zy waren de aspirant-leden van de gymnastiekvereniging THOR, die geconcentreerd de vaardlgheldsproeven van het Kon. Ned. Gymn, Verbond afleg den. De jongens en meisjes zetten alles op alles om het zo begeerde lintje in de wacht te slepen en velen lukte dit ook. Met een trots gezicht gingen 102 kinderen weer huiswaarts. Zij waren g'eslaagd voor hun proeven. De proeven werden afgenomen onder toezicht van juryleden van de Rotterdam se Turnbond. Voorts verleenden mede werking bestuursleden en leden van de oudercommissie van THOR. De algehele leiding berustte bij de heer J. v, d, Touw. Voor hel A-Llntje slaagden 120 kandi- daatjes 08 afgewezen); voor het B-lintje slaagden 46 jongens en meisjes (geen af gewezen) en voor het C-lintje slaagden 16 deelnemertjes (vijf afgewezen). SCHIEDAM GEBOREN: AstridH., d.v. C. T. van Heijningen en S. Levering; Jannetje, d.v. J. Bouman en J. Jonge- breur; Peter A.. z.v. J. A. A. Muis en M. J- C. Heeneman: Claudia M-, d.v. R. T. Wetzel en H. V. Klein; Jessica H., d.v, J. L. H. Knoot en JJ- J- van der Kolk. OVERLEDEN: W. van Dijk, 77 jr.. wed. van D. Misdorp; G. Houtman, 47 jr., echt- gen. van J. Noordijk. ren van de St. Janskerk, met klokken en carillon, de bouw van een nieuwe Buiten- sluis en de aula bij de Alg. Begraafplaats. Daarnaast het op peil brengen van plant soenen, riolen en straten en verbetering van kademuren langs Lange Haven, Noordvestsingel. Korte Haven en Buiten haven. Dit alles als memorie-posten. Maar voor de aanleg van een speelplaats in Kethel is ƒ38.575 vastgesteld, vopr de fun dering van de Appelmarkbrug 25.000 en voor het plaatsen van vier stoppalen bij da rolbrug bij Huls te Riviere 3.500, Voor het herstel en de vernieuwing van tal van scholen rijn vele, meest kleine, posten uitgetrokken tot een totaal be drag van 273.475.—. Dit betreft dan de openbare scholen aan het Oude Kerkhof. Singel, Fahrenheitstraat, Huysmans- en Ant Muysstraat, Edisonplan, Frans Hals- pLein en Lorentzpïein. Daarnaast dan nog als pro memorie- posten de bouw van een gymnastieklo kaal voor de school aan bet Lorentz pïein, de bouw van een christeiyke ulo school, een dienstwoning bU het school- bultenhuls In Oosterhont, de Instelling van een schoolbibliotheek en de bouw van een nieuw gymnasium. SCHIEDAM, dinsdag Voor de Schie dam se handbalclubs is het zondag een succesvolle dag geweest. BU Wilton kwa men zowel de dames als de heren san volle winst en dat was ook het geval b(j UVG. By DWS wonnen de dames, maar de heren hebben de stryd om de leiders plaats verloren van RODA. In Den Haag traden de DWS-dames aan tegen het sterk aanvallende Ammo, maar Lenie Robart in de tweede minuut en Henny Opschoor in de laatste minu ten zorgden dat toch met 2—1 voorsprong kon worden gerust. Daarna grendelden de 5chiedamsen het doel af, zodat Ani mo er niet door ken komen. Zelf passeer de DWS nog tweemaal de Haagse keep- ster, zodat uiteindelijk met 14 werd gewonnen. Eveneens in Den Haag kreeg Hygïea 2 de eerste nederlaag te slikken van de Wilton-dames. In deze aardig gelijk op gaande wedstrijd bleven de Schiedamsen de Haagsen altijd net een streepje vóór zodat het eind ook met een 5—6 over winning kwam. Bea Zonneveld en Fran- cien de Raay zorgden voor ruststand 24, waarna Hygiea even sterk opkwam -4. Bea Zonneveld benutte een straf worp, het werd weer 5—5, maar Francien de Raay zorgde voor de afslui ting en de winst. De UVG-dam es, goed debuterend de afdeling le klas, hebben m C. Voogdt een prima schutster. Zy zorgde voor vier doelpunten in de strijd tegen Activitas zodat met 24 werd gerust. Zij kwam ook voor de vijfde maal in, maar toen kwam het tot 45. N. Meyer, L. Jansen en H. Thijssen stelden de 5—8 zege vei lig. Bij de heren blijft Wilton maar win nen; nu werd Activitas het slachtoffer, maar makkelijk is het met gegaan. Louw Boer en N. Verbeek maakten 2—2: toen kreeg Wilton een penalty tegen wegens te hard verdedigen. Keeper Aad Kalk- hoven stopte op spectaculaire wijze en hierdoor aangemoedigd liepen de scheeps bouwers uit tot 36. Ruststand werd 57. Daarna kwam Activitas fel opzetten en het werd 83. Maar P. v. d. Gaag en j. Foncke maakten er 8—10 van. Toen steeg de spanning ten top maar keeper Kalkhoven en verdedigers H. Overheul en F. Kuiper wisten van geen wijken en zo werd verdiend gewonnen met 912. DWS-heren heeft de leiderslag tegen RGDA verloren, maar dat was ook pas in de allerlaatste minuut. Steef Ouborg schoot driemaal voor rust die met dc stand 2—3 inging. Daarna begon de strijd pas goed met wisselende doelpunten. Ge rard v. d. Wal maakte er twee en drie minuten voor het eind was het 45. Toen kreeg DWS een straf worp tegen en zo kwam RODA eindelijk naast DWS. On gelukkig liet keeper Ouburg zich in de laatste fase verrassen en zo zag DWS het leiderschap verloren gaan. In e enniet beste wedstrijd tegen St Lodewijk kwamen de UVG-heren aan de eerste zege. Met de rust stonden de Schiedammers met 45 voor. daarna haalde St. Lodewijk op tot 65, maar UVG vocht verbeten terug. En met suc ces, eerst L, Hollander en daarna A. de Jong zorgden voor de 6—7 overwinning. (Advertentie SM.) van dit seizoen in stoere, sterke tweeds b.v. 14 |r. van 33.- voor opnieuw drastisch in prijs verlaagd. ApothekersnachlditBst. Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uun Eigen verzamelin gen en „Uw stad in uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De Kampioen leu genaar". Monopole, 2 en 8 uur: .Morgen zijn zij volwassen". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, Ned. Chr. Geheelont houdersver. Filmavond. SCHIEDAM, dinsdag De hear W.K. mist Uit de cabine van zijn in de Nieuwe Damlaan geparkeerd staande vrachtauto een gereedschapskist inhoudende dertig sleutels. Het geheel vertegenwoordigd een waarde van. 70.*. SCHIEDAM, dinsdag Korfballend Schiedam mag ditmaal best tevreden *0°. ook ai z(jn er dan geen Louter overwin ningen behaald. Het meest verheugende is, dafc zowel Schiedam als Succes winst hebben behaald. De roodzwarten kwamen tot een gelijkspel tegen Animo In Souberg en Succes verraste vriend en tegenstan der door het nog ongeslagen Kwiek dc eerste nederlaag toe te brengen. In de wedstrijd tegen Animo gaf Schie dam uitstekend partij- In de tweede helft hebben onze stadgenoten geruime tijd, tot twee minuten voor het einde, met 3—4 voorgestaan. Al vrij vlot na bet begm namen zy door F. Bogaers de leiding, maar na de gelijkmaker nam de thuisclub het initiatief in handen. Heel vlot zorgden de Zeeuwen voor een 3—1 voorsprong, waarvan F, Veer 10 minuten voor het ver strijken van de eerste helft nog wat af knabbelde, De tweede helft was groten deels voor de roodzwarten. Door F. veer en P. Bogaers werd het heel vlot 3—4, maar verder doorstoten wilde niet lukken. Animo voelde, dat Cr meer te bereiken viel en verhoogde steeds meer de druk op de Schiedamse-korf. Twee minuten voor tijd werd de bres eindelijk geslagen en de daarmee bereikte 44 stand werd tevens het einde. Een resultaat waarmee beide partijen best tevreden waren. De jnbileumfeestavond heeft inderdaad een gunstige uitwerking gehad op de prestaties. De gezellige drukte op het veld werkt# bijzonder inspirerend op de s_ Iers. die Kwiek (ondanks het feit, dat de Hagenaars sneller waren) daardoor voor treffelijk partij gaven. In de eerste helft hadden de Hagenaars steeds de leiding, maar in de tweede werden de rollen om gedraaid en niet meer uit handen gege ven. Na 5 minuten was het 0—1, waarop T. v. d. Leye onmiddellijk antwoorde. Benno van Krogten volgde dit voorbeeld, nadat Kwiek weer de leiding had geno men. Bij de rust was het 23. Na de hervatting was het spoedig wear gelijk door Mej. R. van Krogten. O. de Beus slaagde er in zijn club voor de eer ste maal de leiding te bezorgen. Nog een maal moest die worden afgestaan door 4—4. In de nieuwe opstelling vi* B, van Krogten uitstekend op dreef. Met 2 vlot te treffers bracht hij de stand op 64 en dit betekende de instorting van de tegen stand van Kwiek. Wel haalde de tegen partij vyf minuten voor het einde tot 6—5 op, maar men miste de kracht om de achterstand volledig weg te werken. En daarmee heeft Succes na vier wed strijden de twee eerste winstpunten bin nengehaald. De overige uitslagen luiden: Schiedam 2—Het Zuiden 5 52, Succes 2HL*.V. 2 6—1, Thor—O.D.L 2 9—3, jeugd Succes- Trekvogels 2 0—1. OD-L—Kinderdijk B 1 5_7, adspiraqten Schiedam a—Eureka a 62, Succes a—Spartaan a 3-1» O.D.L a- Spirit a 00, Trekvogels hSchiedam b 05 en Blauw Wit bO.DJ. b 1II. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het deed de voorzitter van de Korfbalvereniging Sue ces, de heer F. Ruseler, zaterdagavond kenneiyk veei plezier uit handen van de heer Reuzenschoon namens de KNKB de bondswimpel in ontvangst te mogen ne men. De wimpel beklemtoonde nog eens nadrukkelijk het feit, dat de korfbalver. cniging haar zilveren jubileum vierde. En dit 25-jarige bestaansfeest werd In het Volksgebouw door de vele leden en an dere belangstellenden uitbundig gevierd. De heer Roozenschoon had echter nog meer verrassingen In petto. Hij kon na- melijk de clubtrouw van negen leden ho noreren met een ere-diploma met het daarbij behorende draaginsigne. Derhalve werden op het podium geroepen: het echt paar Vientjes, de heren H. M. en F. P. van Driel. het echtpaar Koogje, de heren J. Lookeman en A.^van 't Hoen en mevr. SpoeJ-Corveleyn, Belangstelling op deze vreugdevolle bij eenkomst was er eveneens van de zijde van de Rotterdamse Korfbalbond. Namens deze bond hield de heer A. K. Kouwen- hoven een hartelijke toespraak. De heer A. de Jong voerde het woord namens de SBLO. Hij stak de jubilerende vereniging een pluim op de hoed, vanwege haar juiste houding in deze organisatie. Ook de „oude garde" gaf acte de pre sence. Het was de heer H. M. van Driel, die namens de ouderen een woordje sprak. Ben van Krogten, speler van het huidige twaalftal, bood het bestuur een nieuwe bal aan. Hierna zette voorziiter Ruseier de heer en mevr. Langebroek in de spotlights. AI 25 jaar maakt de heer Langebroek zich m diverse bestuursfuncties nuttig voor vereniging. Derhalve viel hem dan ook het ere-lidmaatschap ten deel. Zijn echt genote kreeg een fraaie ruiker aangebo den. Na het meer plechtige gedeelte van de avond speelde de toneelvereniging Bre- derode het blijspel „De. Bungalow" van To Ine van Bergen. De avond weid beslo ten met een gezellig bah SCHIEDAM, dinsdag. Het bestuur van de afd. Schiedam van de Alg. Bond van Bejaarden heeft de leden gisteren, 'a middags en *s avonds weer, een cabaret voorstelling aangeboden, die zich wel in de belangstelling mocht ver hengen. De heer D. de Breker heeft ia zyn openings woord gememoreerd dat de oud-voorzit ter B, Kersen, die In het ziekenhuis ligt, het goed maakt. Dit was voor de heer Blokland, voorzit ter van het rayon Rotterdam, gerede aan leiding om de aanwezige bejaarden op "het hart te drukken om toch vooral goed op zich zelf te passen en zich niet te ver waarlozen met eten, eri, „Want als van een bejaard echtpaar één lid sterft, blijft een slachtoffer over", zo meende hij. Ook wekte hij de aanwezigen op elkaar bij Se staan bü moeilijkheden. Daarna hebben de goedlachse bejaar- SCHIEDAM, dinsdag Zaterdagavond 13 oktober organiseert de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam in de aula van het Stedelijk Museum een concert. Dit concert zal wor den gegeven door het Symphonisch Ka merorkest o.Lv. dirigent Dick Broekarts. Uitgevoerd zullen worden werken van Telemann, Byrd, Bach, Vivaldi en Haydn. Als solisten zullen optreden Jeannette van Wingerden (alt-blokfluit), Daniël Otten (vïooD, Gijs de Graaf (hobo). De aanvang van het concert is gesteld op 8.15 uur. SCHIEDAM, dinsdag Het seizoen voor de duivenllefhebbers zit er weer op. De dniven krijgen weer hun verdiende winterrust om op krachten te komen voor het nieuwe seizoen. Het afgelopen seizoen hebben ook vele vogels van leden van de postdnlvenhoudersv eren! ging „De Postduif" aan wedsirUden deelgenomen. De vereniging heeft dan ook, nu de wed' strijden ten einde zijn, een balans opge maakt van de resultaten, die de leden hebben geboekt. Eigenaar van de kam pioensduif by de oude duiven Is gewor den de heer A. Smits, by de jonge duiven de heer A, Brökling en bjj de navlucht eveneens de heer Brökling. De opgemaakte balans ziet er verder als volgt uit: Oude duiven; 2 eerst geklokten: 1. A. Boes, H. v. d. Kant ic Breur, 3. H. Blondé, 4. A. Smits, 5. C. v. d. Grijp; 4 eerst geklokten; 1. H. v. d. Kant Breur, 2. A. Smits, 3. A Boes, 4. H_ Blondé, 5. C. v. d. Grijp.* Serie 2; 1, A. Smits, 2. H. V. d. Kant Breur, Blondé. 4. A. Boes. 5. Th. Jansen. Jonge duiven. 2 eerst geklokten: 1. 5. Ver naai, Z. v. d. Tuyn, 3. A. Smits, 4. A. Brok- Itng, 5. A. Riedijk; 4 eerst geklokten: 1. X Verhaal, 2. I. v. d. Tuyn, 3. F. Eykenbroek, 4. A. Brökling. 5. A. Rledijk; serie 2 1. A. Brökling, 2. A. Smits, 3. H. Vermeer. 4. C. V. d. Griip, 5. N. In 't Hol Co. Navlucht. 2 eerst geklokten: 1. A. Karre- msxi, 2- W, van Beursen, 3. A. Boes. 4. E. van Smirren, 6, K, Blondé; 4 eerst geklokten; 1. A. Karreman, 2. A. Boes. 3. H. Blondé 4. E, van Smlrren, 5. L. Toutijn; serie 2: l. A, Brökling, 2. A. Karreman. 3, C. V. d. Griip. 4. A. van Gogh. 5. A. Boes. Generaal kampioenschap, 2 eerst geklok ten: l. A. Boes, 2. H. Blonde, 3. G. v. d. Grijp, 4. A. Smits, 3. L. Toutyn; 4 eerst geklokten: 1. A. Boes, 2. A. Smits, 3. H. Blondé, 4. C. v. d. Grijp, 5. H. v. d. Kant en Breur; serie 2; 1. A. Smits, 2, C. v. d. Grijp, 3. H. Blondé. 4. A. Boes. 3. A. Brökling. SCHIEDAM, dinsdag Onder de titel „Het oog wil ook wat" brengt woensdag avond in de Amstelbron de heer W. Ho gend oom rijn nieuwste lering voor de le den van de verenigingen Aqua Fauna en Natuurgenot in Huis. De spreker zal rijn praatje opluisteren met een aantal kleu rendia's. De aanvang van de bijeenkomst H gesteld op acht uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Tus sen de coöperatie „Vooruitgang Rotterdam'' en de verb ruiksvereni gingen „Volharding" in Ridder kerk en ,Draagt elkanders lasten" in Nïemv-Lekkerland is een fusie tot standgekomen. „CO-ÖP Voor uitgang" is de naam, waaronder de nieuwe combinatie in de drie plaat sen in zee zal gaan. De fusie is geschied in het kader van de steeds verdergaande concentratie van de verbruikscoöperaties. Dit proces wordt landelijk gestimuleerd door CO-OP Ne derland. Het wordt namelijk steeds moei lijker om de kleinere verbruiksvereni gin gen rendabel te houden. .Vooruitgang Rotterdam" had in het afgelopen jaar een omzet van 3,5 miljoen gulden, de beide andere coöperaties sa men 0.2 miljoen gulden. Als gevolg van deze ontwikkeling is het aantal verbruDcsverenigingen in Ne- SCHIEDAM, dinsdag Woensdag avond 10 oktober organiseert de Wijkge- meente 2 van de Ned. Herv. Gemeente in de grote zaal van de Opstandmgskerk een forum- en discussie-avond. Tijdens de avond zal het gemeentewerk in de ruim ste zin van bet woord worden besproken. Naast het forum zal ook dr, L. J. Caze- mier zijn medewerking aan deze avond, die om acht uur een aanvang neemt, ver lenen. Voorts zingt het kerkkoor van de opstandingskerk enige liederen. SCHIEDAM, dinsdag Door de Stich ting Oog en Bril wordt in een landelijke actie aandacht besteed aan de weggebrui kers. Dit onder het motto „Zie goed en rij beter", want slechts ogeu kunnen vooral in het verkeer funest zyn. Ook Schiedam krijgt een vleugje mee van de actie. Want in. samenwerking met de Ver. voor Veilig Verkeer zal een testwagen standplaats kiezen op de parkeerplaats aan de Broers- vest, waar men rich gratis en vrijblijvend kan laten testen en wel op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober. deriand van 350 gedaald tot ongeveer 200. „Vooruitgang Rotterdam" werd in 1056 geboren uit 'n fusie tussen „Vooruitgang" en .Rotterdam". Naar verluidt, heeft de nieuwe coöpera tie, wat betreft de toekomst, ook belang stelling voor de verbruiksverenigingen in Schiedam en Vlaardingen. SCHEED ADI, dinsdag Mevrouw A. Moll-Lips, lid van de gemeenteraad voor de V.VJL, beeft besloten om per I no vember af te treden als raadslid. In een rondschrijven aan de dagbladen geeft zij de volgende motivering voor haar besluit. „Dit besluit Is mij niet makkelyk ge vallen. Reden van mijn aftreden is, hoe vreemd het ook moge klinken, de Nieuw- Guinea kwestie. Bij de verkiezingen van dit voorjaar, toen ik mij weer beschik baar stelde, kon niemand vermoeden, dat in zo vlug tempo een verlaten van dat land zou volgen. Nu zijn de kleinkinderen thuisgekomen en ik ben onmachtig het raadslidmaatschap te verbinden met het grootmoederschap over een dozyn klein kinderen. Mijn opvolger zal zijn de heer G. Vejrhuisdonk, Hoogstraat 36, Schiedam. Ter voorkoming van eventuele geruchten, acht ik het myn plicht u dit mede te de len". SCHIEDAM, dinsdag De politie heeft vannacht twee Duitse zeelieden aange houden. De mannen hadden van een in de Van Couwenhovenstraat geparkeerd staande vrachtauto een deurknop afge broken. Op de Rotterdamsedijk hadden zij een parkeerbord vernield, waarmee zij een poosje hadden lopen sjouwen. Zij 2ijn in het hoofdbureau van politie opge sloten. den veel plezier gehad aan het cabaret- programma .Amusements Expresse" dat door conferencier Han Bakker, caba retière Claire Amman, magician Alice Williams, zanger Paul Mirando, accor deonist John de Vries, imitator Klaas Koomen met medewerking van pianist Jaap Schroder is gebracht. SCHIEDAM, dinsdag Op de Burg. Kn&ppertlaan werd gisteren de 67-Jarlge mevrouw A. M. van K. het slachtoffer van een aanrijding. De dame liep een schedelbaslsfractuur op en Is in het Ge meenteziekenhuis opgenomen. Toen de dame met haar 68-jarige vrien din, mevrouw J. K.-V,, die beiden in do Waranda wonen, de met knipperlichten beschermde zebra-oversteekplaats ter hoogte van de Aleiclastraat wilde over steken, stopte een taxi voor het tweetal Een achter de taxi rijdende scooter, be stuurd door de 25-jarige Vlaardinger M H. P., passeerde op dat moment de taxi P. zag de overstekende dames niet, en mevrouw A. M. van K. werd gegrepen en door het voertuig meegesleurd. SCHIEDAM, dinsdag By het rechts af slaan op de Burg. Knappertlaan ver leend e gistermiddag de bestuurder F. H van een bestelwagen, geen voorrang aan de 17-jarige bromfietser Peter I. van E. Een aanrijding was het gevolg. Peter van E. liep een hersenschudding op. De GG en GD vervoerde hem naar het gemeente ziekenhuis, De brommer werd bescha digd. Schiedam, dinsdag*. De Sociëteit Nieuwland heeft een nieuw bestuur ge kregen, bestaande rat de heren Thom Baanvinger voorzitter, Peter van de Ent vice-voorzitter-penningmeester en Walter tJtens secretaris, Tra els tralaan 135. VLAARDINGEN, dinsdag. Gisteren was het jaar geleden, dat de heer A. Verboon de Pension Centrale Maar din gen overnam van de heer Bouwmeester, die daarvoor reeds ca. 6 jaar penslonbe- mlddellng in deze gemeente verleende. De Pension Centrale heeft in de afge lopen jaren een onmisbare schakel ge vormd bij de huisvesting van hen, die voor langere of kortere tijd hun werk hadden in Vlaardingen en naar een ge schikt onderdak voor die periode zochten. Met name praktikanten bij de oliebedrij- ven en de industrie maken veel gebruik van de P.C.V. Ook de toeristen, die vaak via de V.V.V.'s in de omgeving hier on derdak zochten, deden nimmer tevergeefs een beroep op de Pension Centrale. De P.C.V. verleent niet alleen bemidde ling bij het verschaffen van huisvesting in pensions te dezer stede, maar ook bij tal van particulieren. In totaal beschikt men over 200 bedden. Daarnaast kan nog geput worden uit een reserve van 60 a 70 bedden. V^oor3l tijdens de Paas- en Pink sterdagen moet deze reserve worden aan gesproken. Jaarlijks wordt aan ca. 1000 personen bemiddeling verleend in de huisvesting. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag. De voorstel len om tot verbetering van gedeelten van de kademuren te komen, gingen vele raadsleden niet ver genoeg. Men vreesde algemeen verdere verzakkingen en nog meer schade. Op het grotendeels zich in de technische sfeer bewegende vraagstuk vonden raad en college elkaar door de toezegging van het college van b. en w. een nader technisch onderzoek te gelas ten. Ondertussen werden de gevraagde kre dieten voor vernieuwing van de kade muur langs de Haringkade en Mamix- kade en voor de tijdelijke voorziening aan de kademuur langs de Burg. de Jongh- kade met algemene stemmen verstrekt. Voor zover nodig zullen Rijkswaterstaat en Nederlandse Spoorwegen worden in geschakeld bij de uitvoering, zelfs bij de (omvangrijke) financiële aspecten van de zaak. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag. „Is het ge brek aan bekwaamheid of mijn politieke kleur?", wilde de heer A, Ouwenbroek (WD) weten, omdat hij niet voor herbe noeming in de commissie voor de finan ciën was voorgedragen. Hierop gaf de heer J. Slagboom (PvdA), wethouder, een duidelijk antwoord In de gisteravond gehouden raadsvergadering. Het opnieuw aanbevelen van de heer Ouwenbroek, zei de heer Slagboom, zou niet in overeenstemming zijn met de samenstelling van de raad. In het verle den hadden de kleine partijen in verhou ding een te grote vertegenwoordiging in de commissies, is het standpunt geweest van de PvdA-fractie. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag, Het ministe riele ontwerp van wet tot instelling van het licbaam Rijnmond zal nader bestu deerd worden door de commissie van stadsontwikkeling. Deze door de heer J. Smit (PvdA) gelanceerde gedachte werd gisteravond door de raad aanvaard. Dat gebeurde nadat enkele leden over een aantal punten van 't rapport, dat op enkele punten afwijkt van 't rapport van de commissie-Klaasesz, 'n aantal opmer kingen hadden gemaakt De heer W. van Antwerpen (PvdA) vond het principieel onjuist, dat niet óf alle 81 afgevaardigden rechtstreeks worden gekozen of bepaald, dat naast de 54 gekozen ook de 27 burge meesters lid van het lichaam Rijnmond zullen zijn, eventueel slechts met een ad viserende stem. De heer A. C. Verploegh (CHU) vroeg naar de gang van zaken in de overgangs fase, waarbij hij in het bijzonder het oog had op de in Maassluis reeds lang gepro jecteerde havenwerken. De heer J. van Hartlngsveldt (AR) lan ceerde, opnieuw, de naam .Maasmond" en refereerde aan de mogelijkheden om Maassluis' visie nog te laten klinken. Een uitvoerige discussie bleef achter wege, omdat de idee van de heer Smit vrijwel algehele instemming vond. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. Excelsior- M. heeft het wederom niet tot een over winning kunnen brengen. Alhoewel het tot driemaal toe de leiding nam, slaagde Die Haghe er evenveel malen in de partijen weer op gelijke voet te brengen. Het was een wedstrijd zonder hoogte punten, maar die het aankijken zeker waard was. Een licht overwicht leidde de thuisclub na 20 minuten naar een 1—0 voorsprong. Vanuit de achterhoede ingezet, werd de aanval op de rechter vleugel met een scherp schot van Van 't Hoff, dat Polman verraste, afgeslo ten. De Hagenaars, die wel enigszins tegenvielen, lieten zich niet onbetuigd en Kortehoek maakte aan een scrim mage met een doelpunt een einde (i—1). Er was toen een half uur gespeeld. Bin nen de tien minuten hadden beide ploe gen opnieuw het net gevonden. Teewe voor Excelsior en Van Oostrum voor Die Haghe (2—2). De gelijkopgaande strijd zette zich ook In de tweede helft voort met wis selende kansen. De thuisclub zat ver strikt in het korte spel, terwijl Die Ha ghe een tikje sneller was en daardoor gevaarlijker bleef. Even leek het er Op of Excelsior het initiatief volledig in handen zou nemen. Er werd zware druk op het doel van de Hagenaars uitgeoe fend en Teewe voerde Excelsior op nieuw naar een voorsprong (3—2). Maar toen was het ook weer gebeurd met het overwicht van de thuisclub. In de vol gende minuut (30ste) werd een onnodig veroorzaakte vrye schop door Van Oos trum in een doelpunt (33) omgezet. In een spannende sfeer kwam deze spor tieve strijd met een verdeling van de punten, hetgeen wel de beste verhouding genoemd kan worden. Goed lonende BIJVERDIENSTE Voor verkoop aan particulieren van kleding, speel goed, huishoudelijke artikelen, radio's, wasmachines, enz. eat. eventueel op termijnbetaling, worden, door bekend bedrijf betrouwbare medewerkstere gezocht. Brieven onder nummer G-1744 aan bureau v. d. blad U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 GEEN FILIALEN By showroom Gojs wasma chine mei wringer en tfjcL klok r 155 Centrifuge 1110. Langzaamwassers Ml ei* syu teem 1195 De nieuwste was- spoel- droogcombmatit mei 4 motoren, elektrisch ver warmd en 2 pompen voor f 495 Showroom Coja, Lange Haven 126, fL 08S4L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1