Vt 4 m r 'i'W&f"""' O L Diploma's uitgereikt VF-Bedri j f sschool Meisje komt van harem in t vreemdelingenlegioen Misdaad en liefde in de pas van duivels „Vogel Struysz" moet naar Den Helder Charmante tante in actie tegen cocaïnesmokkel SCHIEDAM A. J. WEBER ZONEN N.V. heddenreparatie Koeriersters C. MOLENAAR In Monopole: Artsen op zondag KERKDIENSTEN i Wat 'n hengst, m'n Roxy vergeten! Groeiend aantal leerlingen Burgerlijke Stand Monopole-matinees J. Paalman volgt P. L. A. Janssen op In Monopole: iiiiitiiiiiiiii Een „ARGUS" BRIL „ARGUS" brillen... JONGEDAME I advies en prijs aan Geniet méér van Uw muziek met RADIO TEftDA© IS OKT. 1962 (Advertentie IMJ T i 7 AT er gebeurt als een vronw ach *V met de politie van een land in het Midden Oosten bemoeitkan men zien xtx Harem Girl" Als parodie op de Oosterse avonturenfilms is deze rolprent bijzonder geslaagd Hoofdzakelijk komt dit door het spel an Joan Davis een van de weinige vrouwelijke komieken, die Amerika ryk Joan verstaat de kunst dit kolder- verhaal op vlotte en geestige wijze op het doek te brengen Zij speelt het fabrieksmeisje Susie dat als gezelschapsdame met de prinses Sha- reen naar het Oosten reist om de troon van haar overleden vader weer op te eisen Voetsstoots gaat dat natuurlijk met, want dan zou de film een voortijdig ein de hebben Er deen zich dan ook verwikkelingen aan de lopende band voor Maar de beide meisjes redden zich daar met behulp van de verloofde van de prinses toch nog uit. Zelfs %veten zij zich uit de harem, waarin zij een tijdje noodgedwongen moesten vertoeven, te bevrijden Shareen krygt uiteindelijk en haar troon én haar man, Susie volgt echter het vreemdelingen legioen (MONOPOLE, t/m zondag). SCHIEDAM", zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen J van der Veer, Ruys de Beerenbrouck- laan 16, tel 69873 W H F Meyer, Swammerdatnsingel 43, tel 69696 P J W Beukers, Burg Knappe rtlaan 7$ tel 68004 Geopend is apotheek 't Gouden Hert, die ooi. gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. Ned "Herv. Geref Evang. Irene: 10 en A ds C v d Graaf (Putten). Evans Luth. Gem ds S G V.a Haagen. Ned Prot. Bond, Weatvest 92 10-30 U_ da. A. D Klaassen Oud Kath Kerk* Dam 28. 10 u Hoog-o Baptisten-Gemeente Irene- t ds 3L*' Reiling Leger des Heils Lange Haven 27' 10 U. Heiligmgssamenkomst 7AO u Verlossings samenkomst. Gerrlt Veröoonstraat 84« u Openluchtsamenkomst- All'- samenkomsten staan O lv. brig K Wieringa en maj R. Reltsma Jehova's Getuigen Volksgebouw 6.30 u wachttorenstudie onderwerp Mederegeer ders van de Leeuw van de stam Juda Dins dag 7 A0 u Theocratische hedleningsschool en dlenstvergadering Cbr Gerei Kerk waranda hoek B.t^- laan 10A0 en 5 u ds 3 de Waal (Klun- dert) Hecv Gemeente Grote Kerk 10 tl ds Dl" J spallng en 5 u de. H W Hemmes Be- thelkerk 10 u ds H. W Hemmes en 5 u. - ds W H den Ouden (Hilligersberg) Open- de'ordienst ppstandmgskerk 10 u ds- L, J*. Cazemier en 7 u cecum dienst met ds"J. rt smids en ds J Couvée Vredeskerk ik 10 45 u. ds. C v d Steen en 7 u ds A, Gerei Kerk. Oosterteerk* 10 en 5 a da J. Navrijn De Ark Kethel 9a) en 230 U da. P R Everaars Kantine S CF 10 u ds D. J Coevée (Bermekom) en S u. ds P R. Everaars De Goede Haven 10 u ds R D. Beuketiia (Schocbroek) cn 5 tt. ds J Cou vée JuJianakerk 10 u ds J Couvee en 5 u ds 3 Couvée Herv Gemeente Kethel Do Hank 8A0 u. dr Van HarüngsveM (Maassluis) Dorpskerk 10 U dr Van Hartingsvcld cn 7 U ds Van der Haagen Pi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag „De bedryfsschool van lVJUon-Fyeitoorcl Is nog steeds groeiende". Tot deze conclusie kwam gisteravond het hoofd van de personeelsdienst' van dit betfryf, de heer J Th Corver, tfjdens de diploma-uitreiking aan de leerlin gen van de school Want gisteravond werd aan een groot aantal leerlingen, die met succes het Bemetel-examen hebben afgelegd, in het schoolgebouw -op het terrein van de werf het diploma uitgereikt Dit geschiedde onder grote belangstelling van ouders en familieleden van de geslaagden K G Na het openingswoord van de chef van de bedryfsschool, de heer W G Valk, nam de heer Corvei het woord Hij was verheugd te kunnen meedelen dat het aantal leerlingen van de school nog steeds toeneemt Hel volgen van de op leiding aan de school wordt dooi de di rectie geanimeerd ,Want" zo sprak de heer Corver, enige tijd geleden liep de personeelsbezetting van Wilton achteruit en door het optreden van jongens op de school kan men het tekoit aan geschoold personeel enigszins ondervangen Daar om neemt men nu èok buitenlanders, Voornamelijk Spanjaarden, m dienst Het streven is dit jaai 200 Spanjaarden aan te trekken Er zyn er nu al 130 dit jaar aan gekomen De heer Corvei haalde m zijn speech ook nog even het nieuwe introductie- centrum aan Dit heeft men. opgei icht om nieuwe werkkrachten zich enigermate te kunnen laten aanpassen Ook de buiten landers brengen iuer de eerste tijd door alvorens zy „op het werk worden iosge laten" Voorts vei telde hy dat er by de Bedryfsschool nog twee lokalen zullen worden bijgewoond, zodat het aantal wordt uitgebreid tot zes Het aantal leer lingen van de school bediaagt dit jaar 325, tegen velleden jaar 250 en in i960 150 Het was de heer Valk, hoofd van de 'chool, die ie diploma's uitreikte HU overhandigde een enveloppe, waarin de diploma's, een spaarbankboekje met als eerste inleg f 100 en een brief, getekend floor directeur ir. B IVilton. zaten. Hy memoreerde nog even dat dit jaar voor het eerBt het weicomn in Esbeek, waar fle jongens 's zomers enige weken door brengen, in gebruik is genomen. Voor iedere geslaagde had hij een goed geko zen Persoonlijk woord over De beste leerling, J. II. Hersbach, die tevens de langste leerling bleek te zun, verraste hy met een boek over de zellscheepvaart Onder de geslaagden bevond zich ook de contractspeler van Fortuna (VIRobbe- mond. Hartelijke woorden spiaken ook de heren J W Uittenbogaard (bedryfslei- der-meuwbouw), K Hamelink, namens de ondernemingsraad, A Broekhoven (voorzitter van dc oud-leerlingenvereni- gmg) en een tweetal leerlingen De geslaagden zyn Bankwerkers C G v d Anker x G Cooijman x, F N v d Dood X, Van Dul- leman, H Faassen x, A C S Ham x, D J Krabbedam, C D van Meerkerk x, J Munmk, G F Risseeuw x, H Risseeuw x, T Visser x, P J M Vryenheek x en G J Willem se Draaiers A J Bionswyk, A de Ligt G Louwe x, R B G Noordegraaf en H E L, RomboUt. Plaatwerkers N de Bie, B C Bregonje x, H j B Frche x, J W Gysen, D J de Roo en H P Roos x Scheepsschilderen B J E Cordentans Koperslagers D Hoppen x, J C v hout en H Ouborg Scheepbeschieters ADA Akkermans, H de Baan x, M C Overbeeke x, F Sig- terman x, M Verbiest x, P J Vervoort x Scheepsmetaalbewerkers Bosveld x, A Doesburg x. Van Gils X, V d Hsrg x, J H Hersbach x, Janssen x, D Kloos x, R J Koomwinder x Robbemonü x, V d Zouwen x en Zwaans x De met x gemerkten behaalden ook het diploma voor het uitgebreid Bemelel- examen GEBOREN Emilie, d v J Timmer mans en J C van der Moezel, Patricia H M, d v T J M Etmao en W J Dam, Conne Fd. v C J van der Maarel en C J Breemans, Sandra, d v J van der Ree en J J Koens Elisabeth M, d v H Hamerslag en M Heyster, Franklin H M z v E D Ouwehand en H M Wetsteyn, Marjolein Ed v A Luitwieler en L C Roet mg. Peter Mz v M van Oudheus- den en M A de Oude, Robert M z v L van der Moide en M C Vei heul, Ca- tharmus z v C van der Gaag en P C van Velzen ONDERTROUWD G Bailyns 22 ji en M M T E Clemens 20 jr, L J Jonk man, 24 jr en T L G Collignon 20 jr, B T Jongsthovel 23 jr en M E Lowes 19 jr, D C Kuipeis 26 ji en J M Tet- telaar, 22 ji, J M Koppenjan 19 jr en M M B Bart 17 ji, T van Manen, 25 jr en A. O F Dunker, 32 jr, J H van dei Most, 21 ji en W A Bras 21 jr. J de Regt, 23 jr en M A J van der "Windt, 16 jr, H Schilte, 26 jr en E A Holier- hoek 24 jr, A van den Tol, 23 jr en C de Man, 19 jr, H Roggeveen, 26 jr en M J de Boer, 20 jr, J Zonneveld, 23 jr en C A Geeilings, 21 jr, A den Buttei, 32 jr en C J E de Bruin, 20 jr, F C Bone faas 27 ji en H G M Keisspn 22 jr GEHUWD J Krabbendam 25 jr en M L C Ncls 21 jr, J Ouwendyk 3? jr El RED L Sears heejt van „Overval m JT de dmvelspas" een verfrissend uer- haaltse gemaakt zonder de tegenwoordig SO modieuze schatgravertj Want ver- phchtmgen nan Frcud heeft deze wet verteerbare Western met. Natuurlijk vormt de misdaad tn deze rolprent ae hoofdschotel, temyi de liefde, hoe kan het anders, evenmvn. ontbreekt Na een gevangenisstraf komt Brady Sutton, een toch wel goede jongen, .veer in zijn dorpje thuis, waar zyn meisje trouw op hem heeft gewacht De jongen is van goede wil en neemt een baan aan bij een smit die zieh veel later als de tective ontDopt In het dorp wordt de bank overvallen en Brady krygt de schuld De pseudo- simt redt hem van de woede van de be woners en samen sluiten zy zich aan b« Directeur StedMuseum SCHIEDAM, zaterdag B eu w stel len de Raad voor om de heer J Paalman uit Den Haag te benoemen tot directeur van bet Stedelyk Museum Schiedam, In de vacature ontstaan door het heengaan per 1 januari van de huidige conservator Pierre Janssen Op vooistel van de Commissie voor het Stedelyk Museum wordt de titel „conser vator" gewijzigd in die van .directeur'*. [Be benoeming van de heer Paalman zal 'geschieden op een nog nader door b en w vast te stellen datum. een roversbende Als zy ly dens n trein rit de rovers willen ontmaskeren, wordt de detective neergeschoten De rovers krygen het geld met, maar zy verzinnen een middel om via het meisje van Brady toch aan de duiten te komen Het meisje zegt haar medewer king toe, maar lokt de bandieten ge raffineerd in een hinderlaag De tovers worden gevangen genomen en Brady wordt van alle blaam gezuiverd Hy kan dan het smachtende meisje met pe en M den Dunnen, 2L jr, D Pouli, en W P Nieuw]and, 29 jr, P de Graaf, 23 jr en J Hoornweg 19 jr, J P Kerk- laan, 25 jr en J M Olsthoom, 22 jr, L van Wagtendonk, 26 jr cnH J Blom 25 jr, C H M Vmke, 21 jr en A M P Ra demaker, 23 jr, HAD van der Meer, 28 jr en G. Zuideme, 21 jr, M Verwaal 24 jr en E S de Vnes, 18 jr, J J Lam, 22 jr en M C Offenberg, 24 jr, W van der Wiel, 38 jr en W" A van der Wal, 36 jr, W J Vermeel 24 jr en N J H de Ronde, 23 jr, M Klapwijk, 23 jr en M M G Lepolder, 20 jt OVERLEDEN A van Heymngen oud 87 jr weduwe van A_ Vredebregt, P Muis oud 3 dagen C J Binken, oud 54 jr A M van Klaveien, oud 10 jr, Butze oud 71 jr echtgenote van J Vis A Vooimolen oud 72 jr, echtgenote v C Kroon e S J Kleyn oud 68 jc O een plaats in Schiedam SCHIEDAM, zaterdag Bet door de Werf Wilton Fyenoord op schaal vervaar digde mode] van bet historische fregat „De Vogel Stmys", dat een rol heef» ge speeld tijdens het Rleinspel voor het Kon Bezoek, zal mot in Schiedam blijven, De directie van Wilton-Fyenoord heeft dit mödel de gemeente ten geschenke aange boden en daarbij de hoop uitgesproken dat aan dit scheepsmodel een geelgende bestemming gegeven kan worden B„ en w hadden, zo delen zy dc Raad mede, dit schip gaarne voor Schiedam behou den, als herinnering aan het Kon bezoek, maar door ztfn grote afmetingen is hei niet mogelijk gebleken het schip in bet Sted Museum of elders een goede plaats te geven Het bestuur von de Stichting .Helders Marine Museumheeft echter mteiesse voor De Vogel Struysz en ook plaats voor het schip dat als een waardevolle aanwinst voor genoemd museum wordt beschouwd Daarom stellen b en w de raad vooi om, na het geschenk van WF aanvaard te hebben, het schip af te staan aan het Helderse museum, op voorwaarde roxyde haar in zyn stevige armen slui- idat desgewenst Schiedam het model weer ter (MONOPOLE, matinee) m hwnlrlpAn Iran Alltivanenn in bruikleen kan ontvangen kel/Uins kunnen van dinsdag lot en met donderdag hun ïiort ophalen in Rem brandt waar dan „Cocaïnesmokkelaars" draait Hei eocamegeval gaat aan het rollen wanneer twee jongens op gebruik van narcotia worden betrapt Hun tante, een charmante dame (Betsy Palmer) is zeer verontwaardigd en biedt zich by de poli tie aan om mee te helpen de cocaïne smokkelaars m de kraag te vatten Ze treedt onder valse naam en voorwendsels contact met n van de topfiguren en maakt sindsdien zeer opwinnende avonturen me*. Ze is erby als de bende een vracht auto overvalt waar het spul in vervoerd wordt, kykt met afgrijzen toe als de bende de chauffeurs van die wagen plus enkele bendeleden die teveel geld vra gen uit de weg ruimen en schrijft met lippenstift boodschappen voor de politie, die met weet waar zy gebleven is Het wordt zeer opwindend, als de jacht wordt geopend, tenslotte is de ben de omsingeld, en een schone toekomstUgt open voor de charmante tante, haar zoon tje en echtgenoot, Betsy Palmer, Jack Lord cn Barry Atwater spelen de hoofd rollen in het door Lewis Seder geregis seerde verhaal (MONOPOLE, maandag, t/m woensdag Heden overleed tot onze diepe dioefheid na een langdurig doch geduldig gedragen lijden myn innigst geliefde man, onze lieve zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, onze beminde broeder, bebuwd-broeder en oom P OU LUS VAN DRIEL echtgenoot van C J Ter Horst m fle ouderdom van 77 jaar Uit allei naam C J van Dnel-Ter Horst Schiedam, 12 oktobei 1962 Heinsiusstraat 82 De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag 16 oktober as op de algemene begraafplaats aan de Vlaardmgerdyk te Schiedam Vertrek vanaf het sterfhuis om U 45 uur Aankomst op de begraafplaats ca 12 uur Moderne vorm - Pittige kleuren Jeugdige modellen. Aantrekkelijke prijzen Om er meei te hebben Geviaagd voor spoedige indiensttreding voor lichte admin werkzaamheden Goed kunnende typen Bneven. onder no E 5338 aan Adv Bur J Gryseels n v Nwe Bmnenw 166, R'dam TRANSPORT - EXPEDITIE vraagt voor spoedige indiensttreding ADMINISTRATIEVE KRACHT Enige kantoor ervaring gewenst, doch met vereist Gedacht wordt aan een. jongedame van plm 17 h 16 jaar met MULO -opleiding Sollicitaties schriftelijk te richten aan de directie van A J Weber Zotte» V VOverschteseweg 150 te Schiedam ORANJEGALERU11 TEL. 67844/ 63844 U wilt met alleen luisteren maar ook ge meten. Gemeten door de verfijnde klank- balans. Gemeten, omdat de muziek-van- Uw-keuze zo levensecht tot TJ komt. Voor werkelijk luistergenot kunt TT "by Brres terecht. ERRES RA 635 Een prnohtig radioUxalel met S ktankkeuic- toetsen De briüante .werkelijkheids weergas e zal een openbaring voor U zijn S druk toet sen uit-gram -LS-MG-KG -F Xf 5 klankkeuze druktoetsen concer(luid spreker ingebouwde F M -antenne diverse aans luitSn gsmogcl Ij Khe d cn. In hooaalanzend Te koop aangeboden Gordijnstoffen J 3 95 per i». Grote keus hangend langa de wand by Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam Shave-dealer van PbiJishave, Remington, Braun Sly pen, repareren, a morgens ge bracht s middags klaar Slij- pery, staalwarenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43. te lefoon 617 19 Een wasmachine of centri fuge nodig? Kuk eerst by ons Snelwassers va ƒ90 7o - 30 korting Ook merkmadunes Showroom Coja, Lange Haven 126, teL 63341 ƒ298.- ƒ306.- RA 637 sloganta tlatmdio voor het moderne interieur. Opvallend zijn het uitgebreide klankkeuze-spectrum en de twee royale luid spreker» met gespreid geluid voor aemt-sterao weergave 7 druktoelseu tut-siereo-gram -I# G--AE G - EC an PM 7 klankkeuze druktoetsen 2 concertluidsprekers 8 huwen extra trap M F.-versterking op FM diverse aansltüüngs- f 378.- Wu csven U gaarne alle inlichtingen en uitvoerige demonstratie BROERSVEST 115 SCHIEDAM TELEFOON 67567 Fotografie Voor pasfoto- naai tL van Vuur en. Hoogstraat 106 teL 6 67 20 tn één dag gereed. RaUllms vergeten 7 De auto maat *taat voo* u kJaar Alle oorten films Foto K van Vu uren Hoogstraat 166 Permo Permanent wove Kapsalon Helene, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ750. Hélène Üéde permanent, de meest ideale natuurlyke permanent ƒ10. i halen en brengen per auto voor permanent. Hélène, Rem- jrandtlaan 22, Schiedam, tel 6 72 70 Diversen Laai uw spiraal vermaken modern opklap, of kaatclbed Pnzna afwerking, als nieuw terug Het goed. kcopsie adres DUK Groe nendal 1 A iBroersveldpad), talefooD 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 87 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeer bed. den enz. Kom eens praten Da's vijl Knutselaors, u benl aar hei vylen en don koml hei wel eens voor da) v zoveel krach) zei dal uw hand doorschiet en u haar lelijk ophaalt aan die scherpe vijl. Als u lussen handvol en hei beqtn van de vijf onqeveer een centimeter dik een rol isolatieband rolt, dan be schermt dat de hand bij weer doorschieten. Will u noq meer tips? Neem dan TIP VAN ROOS Een oockei vol Ups f 2.75 Verkriigbaar bij de loket ten agenten en bezorgers van dil blad, alsmede bij boekhandelaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1