Menselijk oog - n gebrekkig instrument in het verkeer In Kethel-noord komt een grote kinderspeelplaats Symfonie van Haydn klonk voor 1 eerst Zie goed - rijd beter Laat het daarom testen! ri® rttn Nieuw leervak Teeh. School Zangvereniging Excelsior viert 60-jarig bestaan met gezamenlijk concert SG animeert samenwerking NOAD wint van UTTC Voorstellen aan Gemeenteraad Met „trapveld voor de sport De brandweer krijgt een nieuwe ladder-auto Zondagmatinee R.Ph. O. Wegzuigen van krachten in het Botlekgebied I-dinsdag ie okt. 190-2 9 t**si :rf II- F.J.G.-P.v.d.A. en de toestand in Cuba jubileum aanbieding "oor fjdé Handgemeen bij Tan kerel eaning j Auto- en motor- spuit in Ketliel SVC start de competitie Man stapte door glazen deur Con ference-lijnen verlagen weer vrachttarieven Wedstrijden van S.C. Schiedam Brommer vloog in brand Onderw ijs-inspecteurs hielden vergadering in Schiedam Schiedams Toneel voor de Vegla Nieuwe commodore Shell tankers SCHIEDAM PB EEN MNL. KRACHT Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS i ie o SCHIEDAM, dins dag. Elk drie mtanten heeft er i de jajl jfederi»nd een vcr- mau i-uKMir«vii - -j, - keerson geval m de pl"ts; elke 10 mi- ooel .-rw! Jutón wordt er iemand bü een on- i geval verwond; el- I te 454 uur valt er i een dode te betrcu- f ren «n iedere dag wordt er tengevol ge van verkeers ongevallen een ichade van ƒ275.000 aangericht. Dat al les In Nederland al leen fll! Er 2Ün vele ooraken, maar on derzoekingen in «ns land en In het buitenland hebben aangetoond dat in een groot, tè groot aantal het gebrek kige gezichtsver mogen van de weg gebruiker de oor- zuk is geweest. vaaasj De cht hij^ letltchj; Ikt vj JW. ei* -J r VOOJsJ het 5, M.H. d-U- Mr* t/lW t WJ? j 63 J; mM* - r.vaa rnA fc«* - Min' i Ki;-.} taan, ff. .51 kJA-éf Het gevaarlijke daarbü is echter wel dat zeer vele weggebruikers niet eens weten dat er Iets hapert aan ban gezichtsvermogen. In 1958 werden 4.748 mensen h(I rij-examen afgewe zen, omdat zij een nummerbord op 1 enige afstand niet konden lezen, om dat dus hun «gen niet goed waren. En van dit aantal wisten er 4.571 mensen met eens dal zlj-a's »et beeld vervaagt eigenlijk een bril behoorden te dragen: Het verkeer zoals een goed oog (links) en een bijziend oog het wazig ziet. 1 men dingen ziet Het gevaar dat hierin schuilt is door de verkcers-autoritei ten onderkend en 20 staat in West-Duitsland een wet op stapel die het keuren van de ogen van auto-]snelle verkeer, te lijden bij mobilisten verplichtend stelt In Neder-;zichtsvermogen, land is men nog met zo ver en daarom, gaat de Stichting Oog en Bril in nauwe' ka" men wel zeggen: mijn ogen zg» samenwerking met de Ver. voor Veilig S°cd en ik heb nergens Jast van. Maar die er niet zijn en andere voorwerpen niét ziet. Ook kleurenblindheid kan heel lastig zijn bij liet onderscheiden van verkeers lichten en -borden. Tenslotte heeft ook de reactie-snelheid, van groot belang in het slecht ge- Verkeer een landelijke actie voeren onder het motto „Zie goed rijd beter". eet u dat nu wel heel zeker? Laat u daarom testen op dinsdag cn woensdag aanstaande. Dan wéét u inderdaad zeker waar u aan toe bent: het kost niets cn het verplicht tot niets. Hierbij zullen In tal van steden In Ne derland leststations cn mobiele tcslwagens van de V.V.V. worden ingericht of ge plaatst waar de weggebruikers (cn dat zijn »'tf allemaal:) gratis en vrjjblQvend het gezichtsvermogen, zoals die van be lang is to het verkeer, kunnen lalcn tes ten. Dat Is ook fn Schiedam het geval, - waar zo'n mobiele testwagen vandaag SCHIEDAM, maandag De Federatie en woensdag 17 oktober standplaats zal van Jongerengroepen m de P.v.d.A. be- klezenop de Warande bij de Burg. Knap- legt op vrijdagavond 10 oktober eer pertlaan (niet op het parkeerterrein aani nenkomst in het Voltegebouw, waarby de de Brocrsvest. zoals we aanvankelijk heer C. Brakel een uiteenzetting zal geven boorden; daar is n.l. geen elektrische sluiting) van 10 uur tot circa 17 uar. Daar kan een leder gratis terecht- Let welt een leder, want niet alleen voor automobilisten is een slecht gezichts vermogen gevaarlijk. Bij een onderzoek door de V.V.V. is gebleken dat 49 pet. van de fietsers en niet minder dan 54 pet. van de bromfietsers iets mankeren aan het ge zichtsvermogen. Bij fietsers en bromfiet sers boven de vijftig jaar is dit percen tage zelfs beangstigend hoog! Gebreken over de toestand Li Cuba. Aanvang 8 uur, alle belangstellenden zijn welkom. Dit wordt in feite de openingsavond voor het nieuwe seizoen. j SCHIEDAM, dinsdag In de grote zaal van. de Opstandingskerk zal de A. H- Gerhardschool woensdag 24 oktober een ouderavond beleggen. De avond, die om acht uur een aanvang neemt, zal een enigszins feestelijk tintje dragen i.v.m. f Advertentie t M j Apothekersnachtdienst. Apotheek *t Gou den Hert, Sint Liduinastraat 58A. Stedelijk Musrum: 10 tót I? uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en „Uw stad in uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Echtscheiding op z'n Italiaans". Monopole, 2 en 8 uur: „Cocaine-smokke- laars". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen. 8 uur; Prot. Schie-; dam. Bijeenkomst. MaIson Westhuis. 8 uur: Kath. Vrouwen-] gilde. Bijeenkomst. Jeugdhaven, 8 uur: Chr. Tennisver. Baan brekers. Bijeenkomst. Voiksgebouw, 8 uur: ANMB. Beambten-; vergadering. I "Wijkcentrum. 8 uur: Dom. Savioschool. Ouderavond. j Irene. 8 uur: Stichting Consumpticaard- aardappel. Bijeenkomst. SCHIEDAM, dinsdag Het bestuur van de vereniging „De Technische School voor Schiedam en Omstreken" wil het vak gas- en waterfittcn cn loodglcten op de school invoeren. Het bestuur vraagt nu aan het gemeentebestuur een „nodig verklaring" voor dc oprichting en In standhouding van dit vak. Dit verzoek wordt gesteund door de Stichting Gawalo. waarin vertegenwoor- digd zijn de werkgevers- en werknemers- bonden in het loodgieters-, fitters en sa-j nitair installatiebedrijf. Ook de Vereni ging Onderling Belang van de in Schie-j dam gevestigde loodgieters, fitters en elektrotechnische werkgevers zou de in stelling van dit leervak op prijs stellen, gezien het grote bestaande tekort aan goed onderlegd personeel in deze bran che. B. en w. stellen dc raad voor dc2o „nodig verklaring" af te geven. Wist U dat er in méér dan de helft van de Hollandse gezinnen plastic ontbijclakens gebruikt worden? Herinnert U zich nog de hoge prijzen van deze tafellakens en toch werden ze bij honderden verkocht, omdat het zo aan trekkelijk Is om zonder te wassen tóch steeds een schoon ontbfjtlaken op tafel te kunnen toveren. Maar in deze aanbieding is er geen sprake van hoge prijzen, neen, morgen verkopen wij plastic ontbijtlakens m gezellige kleuren voor nog géén tachtig cent. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze plastic ontbijtlakens In modern dessin, 110x140 cm, per stuk Ctin tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdagNog deze maand viert de arbeiderszangvereniging Excel sior een heugelijke gebeurtenis. Op 26 oktober namelijk bestaat de vereniging niet minder dan zestig jaar. En het spreekt dat dit feest met het nodige „vlagvertoon" gepaard zal gaan. Dit vlagvertoon krügt gestalte door het uitvoeren van het be kende oratorium van Joseph Haydn „Die Jahrcszeiten". Excelsior voert het muzi kale evenement op 13 november in de Grote Kerk echter niet alleen uit. Daarvoor is het uit ongeveer zestig leden bestaande koor te klein. Medewerking zullen ver lenen de b|j de Schledamse Gemeenschap aangesloten zangverenigingen en het Rotterdams Phil harmonisch Orkest. Het geheel komt onder leiding van Excelsiors dirigent L. Smit te slaan. was, verrichtte hij veie jaren het werk van bibliothecaris voor de vereniging. De vereniging telt nog een ere-lid. Ruim 40 jaar lid is namelijk de heer R. v. <L Meer. Van die ruim 40 jaar vervulde hij 25 jaar de functie van secretaris. Het moet voor een vereniging met zo'n lange historie heel wat betekenen nu zo'n groot muzikaal evenement te kun nen uitvoeren, zij bet dan met medewer king van anderen. Dat samengaan toont echter nogmaals aan, dat samenwerking op dit terrain zeer wel mogelijk is en alleszins te prijzen! Zo zal dus op 13 "no vember de ruimte van de Grote Kerk worden gevuld met het indrukwekkende geluid van ongeveer 300 zangstemmen en vele belangstellenden, zullen dan zo'n twee-en-een-half uur kunnen luisteren naar „Die Jahrcszeiten". Maar evenals bij vele andere verenigingen verzucht men bij Excelsior: „Is nu nog niet in Schiedam het jaargetijde aangebroken voor een meer passende ruimte voor het uitvoeren van een dergelijk evenement?" SC HIED AAI, dinsdag. Omstreeks 7 uur gistermorgen ontstond een handge meen in de kantine van de N.V. Tan- kerclcaning tussen de heren C. J. van J. en A. van V. De mannen kregen ruzie om een zitplaats aan een der ta feltjes. Scheldwoorden vlogen heen cn weer en later volgden de klappen. C, J, van J. kreeg hierbij een wond onder zijn rechteroog. De bedrijfsarts heeft Bij dc Schiedamse Gemeenschap groei de al enige tijd geleden het plan om de aangesloten zangverenigingen eens een gezamenlijke uitvoering te laten verzor gen. En nu Excelsior dus binnenkort zijn 60-jarige bestaansfeest viert, dacht men twee vliegen in een klap te vangen, en dat is gelukt! Het wordt dus een gemeen schappelijk concert in het leken van het 60-jarig bestaan van Excelsior. De andere medewerkende verenigingen zijn: het Dameskoor Wilton Fijenoord, het Schie dams Chr. Mannenkoor, het Kon. Sch. Mannenkoor Orpheus en het Mannenkoor Wilton Fijenoord. Als solisten zuilen op treden: Nelly v. d. Spek (sopraan). Jan Waayer (tenor). Jan v. d. Ree (bas) en Adrl Slootmaker (clavecimbel). Met de huidige bezetting is het dus on doenlijk voor de vereniging zelfstandig een groot oratorium uit te voeren. Maar dat is wel eens anders geweest Zo'n der tig jaar geleden bijvoorbeeld telde de vereniging rond dc 120 leden. Het aantal liep echter in de crisis jaren terug, daar na schommelde het aantal om de 80. Na de tweede wereldoorlog kwam er weer een opleving. Men kon toen bijna 100 te- den inboeken. Enige jaren geleden kwam er weer een achteruitgang, maar op het ogenblik meent dirigent L. Smit ccn kleine kentering te bespeuren. Zestig jaar is een lange t|jd voor dc vereniging. Maar nog steeds is één der op- richters in leven. Hei Is het erc-ïld J. Ver- ij brugge. Hy Is al ruim 80 jaar cn woont'deze moeten hechten, in Vlaardingen. Toen h|j nog werkend lid Tafeltennis SCHIEDAM, dinsdag De gemeente raad van Schiedam komt maandag 22 ok- het eerste bestaanslustrura van dc school.'tober in openbare vergadering hiji Wat dc meeat voorkomende gebreken zijn? Bijvoorbeeld een verminderde ge- zichlsschcrptc of beperkt gezichtsveld. Hen is verziende cn dan ziet men het straatbeeld scherp, maar hei Jnstrumen- tenpancel maar wazig; gaat men turen op de wijzertjes, dan verliest men het over zicht op dc weg- Bij bijzienden liggen de moeilijkheden juist omgekeerd. BU „tun- nelzlcht" kan mc# niet vrij naar links cit rechts kijken, dan wordt het straatbeeld verengd cn men verliest het overzicht. Dan ccn gebrek aan dieptezieht, waar door men de afstanden verkeerd schat, wat vooral bij het wel verboden maar toch altijd plaatshebbende „snijden" heel gevaarlijk kan rijn. Bij lichte nachtblind-' held is men een gevaar op de weg, vooral in het „grijze uur" tussen licht en donker SCHIEDAM, dinsdag De gemeente lijke brandweer heeft dringend nieuw materiaal nodig. Dit betreft dan een grote ladderauto, die ƒ90.000 zal gaan kosten en een brandweerauto en een motorspoit HET optreden van het Haagse Sym- phonisch Kamerorkest in bet Schie damse Stedelijk Museum ter opening van de concertserie aldaar is door de Schie damse muziekliefhebbers zeer gewaar deerd: een buitengewoon groot cn ge ïnteresseerd publiek vulde de aula ge heel. Voor het ensemble stond ditmaal niet Jaap Stotijn (die het in februari jL op een museumconcert aanvoerde) maar de jonge dirigent Dick Broekarts. die het orkestje reeds in de eerste maanden van zijn bestaan leidde, en blijkbaar de vaste dirigent is geworden. In deze functie heeft men hem aan het werk kunnen zien io een uitgebreid programma, maar zijn leiderskwaliteiten lijken ons nog voor veel verbetering vat baar. Broekarts mist in zijn directie niet alleen efficiëntie van gebaar (veel ver der dan een wat star takteren komt hij niet), maar ook blijkt hij allerminst ad rem te reageren wanneer er ongelukjes dreigen te gebeuren. Hij is dan zo vast genageld aan de partituur dat een dé raillement hem verbaasd doet opzien naar degene die dit op grond van zijn eigen gebaar veroorzaakt. Dat gebeur de bijv, in een dans uit de Suite van Telemann, waar de bespeelster van het spinet achter raakte bij de blokfluit- soliste Jeanette van "Wingerden. Wat ons voorts verbaasde was de af wezigheid van een meespelende cello in de basso continuo van bovenbedoeld fragmentje, en nóg meer het zwijgen van dit spinet in het Vioolconcert in D van Vivaldi <uit l'Estro Armonlco) en in Bachs Dubbelconcert voor viool en hobo. |f werken die evenzeer een klavier-opvul- ,ling van de becijferde bas behoeven. ■Voor dergelijke zaken dient men alleen de dmgent verantwoordelijk te stellen, ook al zijn er misschien omstandigheden (bijv het niet voorhanden zijn der be treffende clavccimbelpartijen) die tot dit gomis leidden Overigens dient wel gezegd dat het programma, hoewel iets te lang mis schien. aantrekkelijk was samengesteld. Men hoorde behalve genoemde stukken, waarin Daniël Ötten, viool, Gijs de Graaf, hobo en Jeanette van Wingerden, blokfluit, voor elkaar niet onderdeden jn technische vaardigheid en artistieke rijpheid, een paar zelden gehoorde wer ken die ook zeer de moeite waard ble ken. Het waren een 6-stemmige Fantasia voor strikers van William Byrd, en een onbekende symfonie van Haydn. Of schoon de strijkers en de dirigent op de fantasie van Byrd nog lang niet Uit gestudeerd bleken, luisterde meo met interesse naar de fraaie polyfonie van. deze motet-achtige compositie uit de tijd van koningin Elizabeth I. Van de Haydn-symfonie (nr. 60 in C, bijgenaamd U Distratto, - de verstrooide) gaf het orkest vermoedelijk de eerste uitvoering in Nederland. Een gebeurte nis van belang dus, te meer daar men in het beknopte, onderhoudende werk overal het eigene van Haydn besepurt, al is hier dan nog niet de genialiteit van Haydns laatste symfonieën en kwartet ten bereikt. Het Symphonïsch Kamer orkest had zich onder Eroekarts blijk baar terdege op dit werk toegelegd, want het orkestspel bereikte hier meer pre cisie en spontaniteit dan in de overige programmanummers. Het publiek heeft alle uitvoerenden warme bijval geschon- keU" S. NIEBOER voor de brandbestrijding in Kethel cn dc omgevende polders, kostende resp. ƒ7920 en 6500. Zo delen b. en w. dc raad mede. Momenteel beschikt de brandweer nog over twee ladderaulo's, die uit 1330 cn 1936 dateren en sterk verouderd zijn. De oudste van deze twee vertoont tal van gebreken en is volkomen onbetrouwbaar geworden: het remmechanisme is wegens de kleine remvertraging in het huidige snelverkeer onvoldoende; van de houten ladders zijn verschillende delen, kromge trokken cn dus onbetrouwbaar en voor de motor, die gerevideerd raoet worden, zijn geen onderdelen verkrijgbaar. Eigen lijk mag deze ladderauto niet eens meer op de wegen komen, omdat hij van mas sieve banden is voorzien. en w. zyn dan ook van oordeel dat het niet meer verantwoord is aan dit oude voertuig ook nog maar iets ten koste te leggen en willen daarom tot aan schaf van een nieuwe ladderwagen over gaan. Wat de brandweerauto betreft, die in het oude dorp Kethel is gestationeerd, deze werd in 1953 van de politie over genomen en was toen reeds geheel af geschreven. Deze uit 1944 daterende jeep werd toen met geringe kosten omge bouwd tot trekker-manschappemvagen Maar de nodige algehele revisie zou zeer kostbaar zijn en is niet verantwoord. De motorspuit dateert uit 1937 en is geheel versleten. Verbetering is niet meer ver antwoord. Daarom wordt in beide geval len vervanging door nieuw materiaal voorgesteld. Overigens zullen de oude voertuigen nog iets opbrengen. Verwacht wordt dat de oude ladderauto nog voor ƒ700 ver kocht kan worden, de oude jeep voor 500 en de oude motorspuit voor ƒ60" SCHIEDAM, dinsdag Alle teams van de Schiedamse Volleybal Club beginnen de competitie deze week met thuiswed strijden. Dames 1 en 2 ontmoeten elkaar, wat een spannende strijd zal geven. Da mes 3 krijgt stadgenote Juliana op be zoek. Heren 1 ontvangt DRL 1, een moeilijke opgave voor de Schiedammers. Heren 2. 3 en 4 krijgen resp. Hermandad l. Her mandad 2 en CW 1 op bezoek. Het derde hereateam bestaat uitsluitend uit junior- spelers, dit om de jongens de nodige hardheid in de seniorcompetitie te laten opdoen. SVC kan nog een aantal jongens en eisjes plaatsen, junioren zowel als se nioren.. Inlichtingen hiervoor iedere maandag- en vrijdagavond tussen 7 cn 10 uur in de gymnastiekzaal aan het Oude Kerkhof. Daardoor moesten drie eerste en drie tweede klassen worden geformeerd. Aan vulling van de leermiddelen is daardoor .Weer zal een nieuw lid van de raad ge-1 leerlingen gestegen van 119 in 1959 tot installeerd worden, namelijk de heer A. 482 bij de aanvang van de nieuwe cursus. Sonncveld, lid van de CJIU, die dc plaats Inneemt van de heer W. Kok. Er komen telkens nieuwe leden In de raad. Zo zul len de geloofsbrieven onderzocht moeten worden van de lieer G. P. Verhalsdonk. die in de plaats komt van mevr. A. Moll- LIps (VVD) en volgende vergadering ge ïnstalleerd zal worden. De agenda van de vergadering vermeldt verder enkele be langrijke voorstellen. Zo zal in hel meest landelijke deel van Schiedam, in Kethel-Noord. een grote ROTTERDAM, maandag. In het jaar verslag van dc Eerste NcdcrJandsclie Coöperatieve Kunstmestfabrick Vlaardln. gen wordt dc in <le Botlek gevestigde in dustrieën een gebrek aan morele beper king verweten. Zij zouden bij do oude. gevestigde be drijven krachten wegzuigen die daar hun opleiding hebben genoten. Volgens het jaarverslag zouden genoemde industrieën blind zijn voor het feit dat het juist deze bedrijven zijn die het industriële klimaat noodzakelijk Se«-orden. wat /220O zaj[hebban geschapen dat mede hot neerstrij- ken in het Waterweggebied voor hen zo aantrekkelijk heeft gemaakt. vergen. Op de Prof. dr. Ph. Kohnstammschool moet het vak handenarbeid worden inge voerd. Daarvoor wordt een bedrag van 1000 gevraagd. De herstelwerkzaamheden aan de fun dering van de St. floza-kieuterscliooJ aan zodat het gebouw nu aan alle eisen vol doet, AUcen het verouderde en versleten meubilair detoneert, zodat om nieuw meubilair gevraagd wordt. De St. Willi- brorddasstichting neemt de kosten van drie lokalen voor eigen rekening, van de gemeente wordt de meubilering van de; overige drie klassen gevraagd. Tevens wordt materiaal gevraagd voor de twee speellokalen. Dit alles komt de gemeente op S 6630 te staan. SCHIEDAM, dinsdag Glazen deuren zijn bedrteoiy/w Dot heeft gisteren de Rotterdammer J. C. P. O. wel bemerkt toen hij de winkel van bakkerij Vlug aan de Sroersvest wilde binnenstappen. Hij verkeerde in de veronderstelling, dat de glazen deur openstond,. Die gedachte toas echter niet juist. De deur zat potdicht en de bezoeker botste er met kracht tegen aan. Hij liep snijwonden aan het gelaal op en werd in het gemeentezieken huis behandeld. De deur t?iel in diggelen. kinderspeelplaats uorden ingericht. Het!de Lange Singel zijn voltooid.Tevens zijn wordt een betegelde speelplaats met ecn'dc lokalen gemoderniseerd en opgeverfd, oppervlakte van 350 vlerk, meter, waar ook enkele speelwerklulgcn opgesteld zulten worden cn verder een „trapveldje" van 25 bij 50 meter. Dit veldje, dat dus bestemd is voor sporldoeleinden zal eerst opgehoogd en geëgaliseerd moeten wor den. Het hele speelcomplcx zal ter af scherming tegen dc wind omringd wor den met een groen- en boombcpfanling. De kosten van de aanleg worden begroot op 38.575, Het plan voor deze kinderspeelplaats is voortgekomen tul een gezamenlijk ver zoek van de vJdorcommissie voor het jeugdwerk van Uc parochie van St. Jaco bus en van het oudercomité van de St Jacobusschooi, beide in Kethel-Noord, die aan het gemeentebestuur dc medewer king verzocht hadden om een veilige kin derspeelplaats te stichten op een stuk weiland. Dit terrein was in particuliere handen en aanvankelijk beschikbaar ge steld. Bij nader onderzoek bleek men niet tot overeenstemming te kunnen komen over het perceel. Later kwam echter aan de orde dc transactie van gronden gelegen naast en achter de St. Jacobusschooi aan de Jop- pelaan. Een deel daarvan was bijzonder geschikt om gebruikt tc worden voor kinderspeelplaats. Zo is het probleem waar de benodigde grond te vinden, op-; gelost, al vergde de grondtransactie enige tijd. De plaatselijke situatie in aanmerking genomen, zyn b. en w. het met de ge noemde comlte's van mening, dat er in derdaad alle aanleiding bestaat voor dc jeugd uit dit deei van dc gemeente een speelterrein aan te leggen. Daarbij rijn b. en w. zelfs van een ruimere opzet uit gegaan dan de oudercommissie. Hoogspanningskabels Verder wordt voorgesteld aan de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland een za kelijk recht te verlenen wegens de hoog spanningskabels die op Schiedams ter rein langs de spoorlijn Schiedam-—Delft al geruime tijd geleden zijn aangelegd, waarvoor de gemeente Schiedam dan weer een schadevergoeding ontvangt van ƒ138.500, omdat een strook grond van ca. 40 meter breed, onder die hoogspan ningskabels gelegen, niet meer geschikt is voor uitgifte als industrieterrein. De gemeente wil weer enkele panden aankopen. Dit is het pand Parallelweg 94 voor 6500. Deze aankoop is van belang wegens de slechte toestand van de pan den aan de Parallelweg. De drie wonin gen in dit pand kunnen voorlopig ver huurd blijven. In verband met de voor genomen verbetering van de Singel is het yan belang voor de gemeente om het pand Singel 210 aan te kopen, dat te koop is aangeboden voor 16.000. Ook dit pand kan voorlopig verhuurd blijven. Voor de sanering van de binnenstad is het verder van belang om dc panden Boterstraat 75 en Herenstraat 57 aan te kopen; de prijs bedraagt 3000, ROTTERDAM, maandag (A.N.P.J De Conference-lijnen zullen ook tic vracht tarieven voor ceu groot aantal artikelen op de route van de oostkust van de Ver enigde Staten Daar (N'oord)curopese con tinentale havens belangrijk verlagen. Dit volgt op ccn mededeling van vorige week, waarby ingrijpende vracbtverlagin- gen werden aangekondigd door dezelfde Conference-lijnen in het uitgaande ver keer van (Noord)europese continentale havens naar de oostkust van de Verenigde Staten. Een en ander is hol gevolg, zo wordt gezegd, van de concurrentie door een toe nemend aantal „outsiders" in dit v»rkeer. Bovendien is het onder de nieuwe Ame rikaanse scheepvaartwetten niet mogelijk maatregelen te nemen, die tot een stabili satie van de vrachten zouden kunnen lei den. De Noorse Meyer-linc, die niet bij de Conference is aangesloten, heeft inmid- Onderwijs Het onderwijs vraagt voorzieningen. Van de openbare Prof. dr. j. H. Gunning- *chool in Nieuwland-Oost is het aantal SCHIEDAM, maandag NOAD heeft tegen veler verwachting in van het ba- zoekende UTTC uit "Utrecht met 6—4 ge wonnen. En dat terwijl Henk Aben ont brak, maar voortreffelijk door Kees Ma- rijnen werd vervangen. Zo zijn de Schie dammers-aan de eerste twee kostbare punten gekomen in de overgangsklasse van de tafeltennlscompetitie. Daarom zo kostbaar omdat dit seizoen in de lande lijke competitie de vier onderste teams Ineens degraderen naar de afd. eerste kias. Arnold Braak bleef, evenals in de vorige wedstrijd ongeslagen. Hij won zijn drie partijen in twee games. Het dubbel dat hij speelde met Kees Marijncn ging net in de derde game verloren. Marijnen haalde twee maai winst en Cor Joustrq, die zijn oude vorm nog steeds niet terug heeft, zorgde voor de ene winstpartfj, dia nodig was om de balans te laten overslaan ten gunste van NOAD. Vrijdag a.s. trekt NOAD naar "Utrecht ypor de zeer moeilijke wedstrijd tegen SfVE 2, een onderafdeling van de suppor tersver. EUnkwijk, die de spelers betaalt; zij krijgen bij een overwinning vijf gul den. Arnold Braak is van de partij evenals Henk Aben, die de bat van Marijnen over neemt en Cor Joustra. SCHIEDAM, dinsdag Het eerste tien. tal van de Schaakclub „Schiedam" heeft een wedstrijd gespeeld tegen „De Zwarte Dame" 1 uit Rotterdam-zuid. Er werd een bijzonder felle strijd ge leverd. die echter nog niet is beëindigd, want bij de stand 3'4—2]£ ten gunste van Schiedam moest worden afgebroken. De heren Vrijland en Ten Uyi wonnen hun partij, de heer Van Soelen verloor en de heren Grevenbroek, Hermse en Noordegraaf kwamen remise overeen. De partijen van de heren Planken, Stahlie, Wolsken en Hermany werden afgebroken en zullen op 25 oktober worden uitge speeld. Ook het derde tiental speelde tegen „De Zwarte Dame" 3, maar zij wonnen, dc strijd met 73. De heren Van Etten, Dekker. Weeda, Koster, Willemse, Mar- bus en het jumor-lid Van Ooijen zorgden voor dc winstpunten, terwijl de heer Van Leusden en de junior-leden Driessche en Lansbergen gewonnen moesten geven. Geen enkele partij eindigde in remise. SCHIEDAM, dinsdag. Jn de Haga- slraat is gisteravond omstreeks zeven uur de bromfiets van dc heer J. J. B. in brand gevlogen. Dat gebeurde, toen dc eigenaar bezig was zijn vervoermid del te repareren. Tijdens de reparatie van de ontsteking is waarschijnlijk wat benzine in brand geraakt. De brom fiets werd geheel geblakerd. J, J. B, heeft tenslotte met de hulp van een oud kleed het vuur kunnen doven. De brommer was verzekerd. SCHIEDAM, dinsdag Rond vliflis gemeentelijke inspecteurs voor het on- dcrwiis uit heel Nederland zijn gisteren naar ochiedam gekomen voor het bij wonen van de half-jaarlijkse vergadering van hun vereniging, die 's morgens en 's middags na de lunch in de Aula van het Stedelijk Museum is gehouden. Daar bij trad de Schiedamse inspecteur, de heer C. A. Kamp op als gastheer. Tal van onderwerpen het onderwijs be treffende zijn daar aan de orde gekomen besproken tijdens deze intern ge houden vergadering, SCHIEDAM, maandag De entspan- ningsver, „Vegla" van de Ver. GlasfabrJe- ken houdt in Musis Sacrum twee toneel voorstellingen. op zaterdagen 20 'oktober en 3 november, waarbij het Schiedams Toneel een opvoering geeft van het blij spel .Potasch en Perlemoer met vakan tie" vatt Jan en Johon Blaaser. De regie berust bij de heer J, G, van Luttervelt. Na afloop is er bal met muziek van de „Sounddiggers". ROTTERDAM, maandag Kapitein J. W. G. van der Ilarst Is benoemd tot Commodore van Shell Tankers NV. volgt als zodanig kapitein P. J. Boudier, die inmiddels gepensioneerd Is, op. Kapitein Van der Horst, wiens carrière bij de Shell in 1932, als stuurmansleer- dels aangekondigd deze prïjsverlagcndeling, begon, werd op 1 januari 1952 tot gezagvoerder bevorderd. In deze capaci teit werden de grootste onder Nederland se vjag varende tankschepen van de Ko- nlnklykc/Shell Groep onder zijn com mando geplaatst. ontwikkeling niet te zullen volgen. Reder eigenaar P. Meyer heeft een beroep ge- 5CHIEDAM. dinsdag. In Rotterdam daan op zijn cliënten de relatie te onder- ;ijn gisteren drie Rotterdamse jongetjes houden. De Noorse rederij meent namelijk r van 14 en 15 jaar aangehouden. Zij ont- dat de verschepers er uiteindelijk de dupe vreemden in de Boerbaavelaan een j van zullen worden als zij nu dc Confe-Hij is vandaag in het Sheli-Gebouw ont- bromfiets, die zij vervolgens demonteer- jronec-lijnen de kans bicden de niet aan-[vangen door dc adjunct-directeur van den. De jongetjes zijn naar het hoofd-j gesloten maatschappijen weg te concur- Shell Tankers NV. de heer D. Rodenburg, bureau van politie overgebracht. reren. die hem de Commodorevlag uitreikte. DE N.V. LEVENS VERZEKERING MIJ voor eenvoudig archiefwerk. Hiervoor komen ook gepensioneerden, met ouder dan 60 jaar. in aanmerking. Sollicitaties tc richten aan het secretariaat van de N.V. Levensverzekering Mij. HAV BANK, G er rit Verbconstraat 14 te Schiedam. i JA, gewoon een carnavals- figuur en een schoenre- pai atie-kunstenaar, dat wel. Als u bv. nergens een te veel gesleten schoen ge maakt kunt krijgen. Wij repareren, juist dan mei meer plezier en u kunt ook dan wachten, maar. Ping, ping gelijk meebrengen ALLEBERTJE, onze specia liteit nylon-steentjes teen stukken aan de punt van uw •choenen Geweldig sterk en vemig geld Alle reparaties direct klaar Schoenmaker SIMONS van Schiedam Sinds 1929 Broers veld 12—2, (bij de Hoogstraat) Personeel gevraagd Vijfdaagse werkweek, Basv, d. Heijden - Zelfbediening, vraagt magazijnbediende. Leeftijd tot 18 jaar. Prettige werkkring, goed loon. Aan melden filiaal: Broersvest 16, Schiedam. U kijkt U vergelijkt li koopt bij LANGE 'BAVEN 95 Schiedam, tel. .6 86 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst bü ons Snel wassers v.a ƒ90 15 - 30 'korting Ook merkmachmes. Showroom - Coja, Lange Haven 126 tel. 633 41. Doe het zelf. Tafels, kanten klaar 1 voor. ƒ59.—. Wordt thuis bezorgd door 'P. H.- Plate, Grote Markt lfl-21 1* Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1