G Dp s Gravelandseweg heerst reeds een druk verkeer Recidivist oefende geneeskunde" uit VOETBAL: de hoofdschotel de derby DEMOS-SFC MILLY SCOTT: „IK ZING ALLES ALS HET MAAR GOED IS Slechte wegen industrie terrein een handicap C.S.F.S. Officiële opening complex Na openstelling van rotonde Betere films in Monopole De NIEUWE Taunus 12M VOOR DE KANTONRECHTER is Wie heeft iets verloren Lager KNVB Afd. Rotterdam Zaterdagvoetbal Vlag in top op R.K. Techn. School Brandje in rook kast Inbraak in SY V-kan tine Vrachttarieven van Meyerlijn verlaagd Aanrijding Meisjes gingen op avontuur Bange nacht in koud bos Plannen van Conceit van O.B.R. met Jeugdorkest uit Klaaswaal Op 27 oktober: Luehtbuksschutters- vereniging koos voorlopig bestuur Serieconcours van De Ruisvoorn Personeelsgebrek dwingt bakkers samen te werken Trein rijdt zwaan dood SST SfSB.fïSESÏï ^&£^STiSiS^t Hondje overreden SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters yONDERDAG IS OKT. 1962 SCHIEDAM, donderdag De Provcniersbrug is nu al vü'f weken voor het ver keer opengesteld, maar het armzalige aantal auto's dat er gebruik van maakt, rechtvaardigt voorlopig nog zeker niet de aanleg van zo'n brede en kostbare w. Dat 5641 waarschijnlijk wel veranderen wanner het grote stratenplan van doorgaande wegen als de Ilorvathweg en de Rijksweg 20 gereed zal zijn. Het lijkt •jciter wel of de opening van P roven ie rsbrug de aandacht van de weggebruikers bedt gevestigd op een andere saelle verbinding tussen Schiedam-West (met verder op Vlaardlngen) en de Spaansepolder, met daarachter Ovcrschie en Rijksweg 13 naar Den Haag. Wfl bedoelen de verbinding Burg. van Haareölaan-'s-Gravelandse- 3 WEg-Nleuwpo«rtweg (in ket Industrieterrein) -Overschleseweg. Deze verbinding bestaat al meer dan «n jaar, zii het ook op enkele gedeelten L provisorisch, maar er werd tot voor kort Lar spaarzaam gebruik van gemaakt «nds echter de Provenfersbrug gereed is en daarmee de rotonde op de kruising Burg van Haarenlaan en de 's-Graveland- jeweg, is het verkeer op deze route zien- ierogen toegenomen en nu bepaald druk. Niet alleen personenauto's maar ook het pvare wegverkeer, trekkers met reuzen- - maken er gebruik van. Nn Is de Burg. van Haarenlaan eer prachtige, brede en b|jna rechte snelver- krersweg. d® 's-Gravelandseweg Is tus- rotonde en- de spoorwegiunnel binnen, kort twee-banlg en ook de Overschie- «weg, Phllippusweg, Thurledeweg en de Vlaardingtveg zijn alle prachtige brede wegen. Maar In het industrleterefo is het hollen wat de wegen betreft! Het oudere deel van het industrieter. rem zoals het omsloten wordt door de Schie de Nieuvpoortweg en de De Brauwweg is bestraat met grove kinder hoofdjes en klinkers, erg ongelijk en hobbelig, maar mogelijk goed genoeg voor het bedrijfsvdrkeèr, In het nieuwe deel van het industrieterrein, bestaande uit Plesmanstraat. Galandstraat en Fok kerstraat ziin het gewone klinkerwegen. Kennelijk nog voorlopige wegen en verre van ideaal. Maar de ene verbindingsweg tussen beide delen tart elke beschrijving, vooral bij regenweer. Er ligt wel een wegdek van ruwe keien, maar die zijn op vele plaatsen weggereden. Er zijn vele kuilen *n hobbels ontstaan. De vrachtwagens en auto's zullen zich daar nog kunnen red den, maar voor het groeiende aantal wer kers in de nieuwste mdustrie-vestigtfigen moet het allerminst een pretje zijn over die weg te fietsen ol te lopen. Slecht kruispunt Waar we echter de aandacht op willen (Van een onzer verslaggevers) vestigen, dat is de aansluiting van de Ver- lende 'a-GravcIandseweg (dus ten noor den van de spoorwegtunnel) en de Nieuw, poortweg, een zeer kwetsbaar punt in de boven-omschreven nieuwe en drukke ver- keersroute. Twee vrij smalle wegen die elkaar kruisen met een scherpe hoek, dus kleiner dan negentig graden. De zware vrachtwagens, die ook op deze route ryden, moeten moeizaam manoeu vreren! om die bqcht te kunnen maken en twee personenauto's kunnen niet te- gelijkertija die bocht nemen en moeten dus op eikaar wachten. Het gevolg is ock dat het wegdek op de kruising kapot is gereden. Bij het droge weer van de laatste tijd is dat met erg, maar bij regen is het daar een heel moeilijke situatie. Een situatie ook, die dringend om verbetering vraagt, temeer daar het verkeer In de komende tijd eerder zal toe- dan afnemen. Nu is het natuurlijk wel zo dat het allemaal tijdelijke wegen zijn. Het be doelde kruispunt staat op de wegenkaart van-morgen aangegeven als de aansluiting van de Dc Brauwweg. die nu nog een op dc Schie doodlopende weg is, maar later de grote verbinding zal vormen op de Vlaardingweg met een brug over de Schie (die nu ai in de gemeente-begroting is opgenomen!) op dc dan glorieus brede 's Gravelandseweg. Het Is te verwachten, dat met het ge reedkomen van de Rijksweg 20, ook deze wegen in het industrieterrein verbeterd zullen worden en definitief aangelegd. Doch het duurt nog minstens drie jaar (en waarschijnlijk nog langer!) voor het zover Is. Een verbetering van de situatie daar vóór die tijd is zeker wenselijk. Die hoeft niet omvangrijk te zijn en het ver keer Spaansepolder-Schiedam-west, die door het nemen van deze route de bin nenstad ontlast, zal er mee gebaat z(jn. iCW' p «i'ff aS#5/'-KUS 1 Het kruispunt van de voorlopige 's-Gravelandseweg (links) met de Nieuwpoort waar het pand rechts aan gelegen is, dat het knelpunt is in de nieuw-ontdekte en verder uitstekende verbindingsweg SpsansepoderScbiedam-West. (Advertentie IM.) af fabriek kunt u zien en berjjden bij AUTOMOBIEL INDUSTRIE „ROTTERDAM" Official FORD-dealer sedert 1934. Showroom: Nieuwe Binnenweg 34 - Telefoon 3 89 9713 40 45 N.V. SCHIEDAM, donderdag Onbevoegd de tandheelkunde uitoefenen Is een mis drijf. dat zelden voor het kantongerecht te Schiedam behandeld wordt. Ditmaal stond bij verstek de 47-Jarige Vlaardinger R. van der B. terecht. De kantonrechter, mr. P. B. Cos, veroordeelde hem tot twee maal twee weken gevangenisstraf on voorwaardelijk. Hij werd een hardnek kige recidivist genoemd, die reeds twee maal driehonderd gulden boete heeft ge kregen. Hem was ten laste gelegd dat hij In februari, maart en april van dit jaar onbevoegd de geneeskunde had uitge oefend. De negentienjarige getuige V7, van L. vertelde, dat hij was afgegaan op een re clamefolder, die verdachte in de brieven bus had doen werpen. Bij hem thuis had verdachte toen een metaal met een sub stantie in de mond van de jongen gestopt, Dat ontkende verdachte. Hij had ook de maat van het ondergebit genomen. Daar- na was de jongen naar Haaxlem gegaan, waar hij bij dokter V. in een stoel was vastgebonden. Men had hem ver doofd, wat er verder gebeurd was. weet-ie niet, maar hij was alle tanden kwijt geraakt en toen hij weer bij be wustzijn kwam voelde hij 2ich zo ziek dat twee dames-medeslachtoffers hem in een auto hadden gedragen. Hij had zo gebloed dat zijn kostuum volkomen bedorven was. Thuis was hij ziek gebleven, er ontstond een kaakver- SCHIEDAM, donderdag Al enige maanden geleden heeft het City Theater de exploitatie van het Monopole Theater van de firma Erven de Groot overgeno men. Derhalve had gistermiddag de direc tie van het City-Theater ter kennisma king een intieme bijeenkomst in het re staurant „Bellefleur" belegd. De autoritei ten van de politie en de brandweer, ver tegenwoordigers van de vermakelijkheids, belasting, de Schiedamse Filmkring en de Pers werden daar hartelijk door directeur i. Smulders welkom geheten. Spreker wees er nadrukkelijk op, dat men het plan heeft opgevat in de nabije toekomst wat betere films te gaan draaien. Tijdens een rondgang door het theater bleek men dit hier en daar ai wat opge knapt te hebben met een likje verf hier en een stukje hardboard daar. De ingrij pendste verandering is echter wel, de plaatsing van een verkoopmogelijkheid van koffie, ijs, limonade enz. in de garde robe, die deels voor dit doel is opgeof ferd. Dit moest gebeuren omdat de foyer bovenin het theater voor verder gebruik is algekeurd. Boven op de overloop naar het balkon heeft men eveneens een ver koopmogelijkheid ingericht. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan tri Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 3X0-12-10 uur en 2 00-6.00 uur: mohair sjaal; nylon handschoen (K); aaJnes- bandschoen (R); een paar bruine dames- iandsdtocnen; een bril; wit fletspcmpje: bruine klnderportemonnaie met inhoud; le- jertas met inhoud; plastic porteir.onnale met Inhoud, Te bevragen bij de vinders: zwarte damestas. Vlugman, Van Beveren- ftraat 18; zwarte damesportemonnaie met Inhoud, Van Pelt, Büderdykstraat 9b; porte feuille, Vrauwdeunt, SncIIiussingel 44a; witte dameïportemonnaie met inhoud. Van Hat- tem, Nieuwe Sluisstraat Ta; damcspoHhcrlo- EC, Bakker-venderbos, Groenweegje 25; zil veren klnderarm bandje, Vink. Usclmondese- Rraat 38b; broche. Stam, Van Dijckstraat 11a; zilveren oorbel, Van Mazftk. Boylestraat 82c; Witte fietspomp. Velt hoven, Lange Achterweg •yte; groene vulpen. Van Joolen, Van Oldeu- barucveltstraat 195; bnl in étui, Jansen, en JVouterlo, Grote Markt 39; ring met sleutels, Wlibe.-g Oosterstraat 94; ring met sleutels, WiIIebrordse, Hogenbanweg 73c: kinderbnl. Bezem er, Rotterdamsedijk 217d; ring met neutels. Beekhuis, P. Potterstraat 32a; pl3stic Werkhand schoen (R>. Gceratz, Alexander Ku- manstraat 22c; wandelstok, Hulpposttemtoor, Mgr. NolensJaan 414; lederen jon eens jack Van Schell, Laan 3a; grijs windjack, Bezemer, PJt.O. laan 121; mohair sjaal. Dc Jong, Lan ge Nieuwst raat 127; een paar babyschoentjes Dekker, Hofje van Belois 5; geblokte Sjaal, Bieccke. Klaas Katerstraat 43; luier, kleine- koert. Buitenhavenweg 158. blouse. Martens, ï"aKrenheitstraat 9. meisjesmantel, V. d, Me(J- cen, Fahrenheitstraat 9; geruite mantel, Swinkels. Juhannlaan 56, klein zwart hondje, Brein. Schimmelpennlnckstraat 75: wit-zwar- te hond, Dierenasyl, St. Anna Zusterstraat Burgerlijke Stand SCHIEDAM, donderdag. De derby DemosSFC wordt een fraaie hoofd schotel In het weer volledige voetbal- menu na het kille souper van vorige week. Zoals bü plaatselijke ontmoetingen gebruikelijk, brengt de rivaliteit de ex tra en onberekenbare spanning. Dat is zeker bü Demos-SFC het geval omdat helde clubs kans op winst hebben, omdat beide clubs op weg zijn naar de kop. SFC heeft al betere resultaten bereikt dan Deinos, maar het zal niet verwon derlijk zijn ais Demos ditmaal de kleine overwinning grijpt. In een uitwedstrijd tegen Blauw Zwart moet Excelsior '20 het herstel zoeken. Dat zal met gemakkelijk gaan, het wordt ten hoogste een puntenverdeling. Wispelturi ge derderklasser DHS moet onder norma le omstandigheden kunnen winnen bij ASW. In het Volkspark ontvangt Marti- nit Spoorwijk. Bij enige schotvaardigheid kan Martinit wel triomferen. De reserves: Olympia 3Excelsior '20 3; SMV 2Schiedam 2. In de eerste klas A heeft DRZ een vrije dag en bij VOB moet Ursus tot gunstige prestaties kunnen komen. In de eerste klas B speelt Wilton Fijenoord voor het eerst thuis, maar niet meer aan de Maaskant, doch op de velden van HBSS in Harga. Het sterke Wit-Rood-Wit 2al het "WF by dit debuut niet gemakkelijk maken. Ook het bezoek aan Het Witte Dorp levert SVDPW moeilijkheden op, maar de technische overmacht v; SVDPW moet toch doorslaggevend zijn. In de eerste klasse C gaat Schiedam naar Puttershoefc. De oudste amateurs van onze stad tonen een stagende lijn. maar winnen in Puttershoek is nog niet velen gelukt, ook Schiedam zal dus met puntenverlies rekening moeten houden, Schiedamse Boys heeft nog *n vrije dag. De lagere elflallen: Hennes DVS 5— Feijenoord 5,* Neptunus 4—SVV 5; Excel sior R 6Hermes DVS 6; Feijenoord 6 DHS 2; DHS 3Dirksland 2; Spaxta 9— SFC 2; LMO 2—Demos 2; Martinit 2 DZB 2; SFC 3—The Rising Hope 3; SDDPW 2Het Noorden 4; Wilton Fijen oord 2Dindua 4; Schiedam 3—-Dilettant Hennes DVS 7~Fortuna 4; SW 6— Spartaan '20 5; Excelsior '20 4Slikker veer 5; Hennes DVS 8Leonidas 3; SVV 7Sparta 12; Excelsior *20 5Flakkee 3, Excelsior 'ZO 6Neptunus 7; Martinit 3— Aeolus 3; Foortugaal 3Demos 3; EDS 4—SFC 4; DRZ 2—Het Noorden 6; SFC 5Hillesluis 5; Ursus 2Bloemhof 2: Swift Boys 2SVDPW 3; Schiedamse Boys 2Bolnes 2; Schiedam 4SIOD 2; SVDPW 4—VND 2; SVDPW 5OML 2; SW 9—Excelsior R 9; DCV 6—SW 20; Feijenoord 13—Excelsior "20 8; DHS 4 Musschen 8; DHS 5ODI 5; DZB 3 DHS 6; Germinal 4Demos 4; NRC 4— Martimt 4; Het Noorden 8—'Ursus 3; DRZ 3—Groen Witten 3; Ursus 4—TOGB St. Lodewijk 3Schiedam 5; SW 11 •Slikkerveer 6; Xerxes 9—Hermes DVS 9; Schie broek 5-Hermes DVS 10; Slik kerveer 8—Excelsior '20 9; Leonidas 8 Excelsior '20 10; HiUegersberg 5—Marti nit 5; WF 5—Foortugaal 5; Demos 6 DHS 6; SFC 6—Hillesluis 6; Schiedamse Boys 3DJS 7; CW 23—Demos 7; DBGC 4DRZ 4; Schiedam 6Groen Witten 5; WCR 3—Excelsior '20 11; SVO 3—SVDPW TOGB 7—Schiedam 7; DHS 8—VFC 7. Taco bus J. 2. v. J. Beijc en L. J- Fiersma. Martinus J. R. z. V. G. G. F- Oostruni en C. M. L. van CoJSenburg. Elizabeth d. v. E. A. H. van Leeuwen on E- Scholt. Robert Ijl. v. A. W. m. van der Tas en P. G. van Dok. OVERLEDEN: w. van Deursen 86 jr. wed. van B. Kerkhof. -• Hamerslag 66 jr. w. Hagestein 79 jr. wed. van W. J. c7 van DH?jon. C. C. Meucr 54 jr. •chtg van c. Olsthöom. Voor HBSS staat een bezoek aan Nieuw Lekkerland op het programma. De vorm van de oranjehemden is goed ge noeg voor een verrassende Schiedamse zege. In de eerste klasse van de afdeling kan PP SC nog wei op de eerste plaats komen mits de concurrentie wel en PP niet meer falen zal. Het wordt dan ech ter zaak voor PP om meer enthousiame te ontplooien. Bij Piershil kan PPSC dan wel een kleine overvvmnmig behalen. Thuis moet GTB tegen DOS '32 een gelijk spel kunnen behalen. De overigen: PPSC 2Cape] le 3; DVO Tï2 2PPSC 3; Unicum 3—GTB 2; HBSS 3~Zwaluwen 5; WOR 3PPSC 4; HBSS 4—GTB 3; GSS 3—Sunlight 3; HVO 5—PPSC 5; Sunlight 4—HBSS 6; WIA 4HBSS 7; D e Zwervers 5 HBSS 8. SCHIEDAM, donderdag Op de aanbouw zijnde rooms katholieke lagere technische school St. Joseph aam de Burg. Honnerlage Gretelaan In Nieuwland is vanmiddag de vlag In top gegaan, als teken dat Jiet hoogste punt in het bouw werk bereikt is. Het hijsen van de vlag had plaats tijdens een feestelijke bijeen komst in kleine kring. Verwacht wordt, dat het schoolgebouw bij de aanvang van de nieuwe cursus In gebruik genomen kan worden. SCHIEDAM, donderdag - Oververhitting .as er gisteravond de oorzaak van, dat de rookkast m de slagerij van de lieer Maan aan de Groenelaan in brand ge raakte. Toen de brandweer arriveerde, had de eigenaar het vuur al met een waterslang gedoofd. Bij de brand gingen 65 kg worst verloren. ROTTERDAM, woensdag. In verband met verschillende publicaties van de zijde van de North Atlantic East and West bound Conference' deelt Hudig en. Veder N.V. Rotterdam mede, dat de door haar vertegenwoordigde Meyerlij'n, die zoals bekend niet bij deze conference is gesloten, heeft bericht, dat zy in de hui dige situatie ook haar vrachttarieven heeft aangepast. De Meyerlijn vaart reeds gedurende vijftien jaar als non-conference rederij en heeft uitdrukkelijk verklaard, haar zelf standige positie te willen behouden. Gezien de omstandigheden werd ïn het uitgaande verkeer de expediteurseom- missie verhoogd tot vijf procent. zwering. In Haarlem al was het hem niet gelukt het voor hem bestemde gebit in de mond te stoppen. Later was verdachte bij Van W. gekomen om met wat slijpge- reedschap een gebit „pasklaar" te maken. De kaak bleef zweren en verdachte had toen pillen verstrekt Ten slotte kwamen de getuige-slacht- offer en 2yn vader bij de tandarts Jo- chems, die constateerde dat er nog restan ten kiezen en tanden in de kaak waren achtergebleven. De tandarts deelde echter mee dat hij niet tot trekken mocht over gaan zonder toestemming van het Alge meen Ziekenfonds. Dit fonds diende een aanklacht by de justitie in. De substituut-officier van justitie mr. Meeter noemde het gezien de recidiven een ernstige zaak. „Verdachte blijft door gaan, hij is ook al in Dordrecht veroor deeld." Mr. Meeter wees op de wetsarti kelen waarin uitdrukkelijk wordt be paald dat het nemert van afdrukken van de mond onder de bevoegdheid van de tandarts valt. Het enkele feit al dat de afdruk genomen wordt, zonder dat tic mond behoeft te zijn aangeraakt, is straf baar. De tandartsen vinden het onverant woord alle tanden en kiezen tegelijk te trekken. Zo kunnen levensgevaalrij ke situaties ontstaan. De officier wees op een ander slacht offer, J, O., die zo ernstig bloedde dat een arts anderhalf uur werk had om het bloeden te stelpen. Hij eiste een maand gevangenisstraf alsmede een maand hech tenis voorwaardelijk. „Onvoorstelbaar roekeloos,noemde de officier van justitie b(j het kantongerecht te Schiedam de handeling van de twintig jarige Schiedamse veehandelaar H. F, D. die op 22 juli op de Burgemeester Knap- pertlaan een aanrijding had veroorzaakt, „Dit Is een wegplraat van de ergste soort, Ik durf het geen auto meer te noemen, het is een moordtorpedo," zei mr. Meeter, nadat mr. P. B. Cos geruime tüd nodig had gehad om alle gebreken op te noe men. De verdachte schrok omdat hij hoorde dat hij zijn auto niet terug kreeg. Hij suggereerde dat „hij hem nog best voor de sloop zou kunnen verkopen". „Ja, ja, slechts drie slechte handen en voor de aardigheid vertel ik er nog bij dat het rechtervoorwiel horizonteel heen en weer kon worden bewogen." gromde mr. Mee ter. Vijftig gulden boete of tien dagen hech tenis, alsmede ontzegging van de rijbe voegdheid voor de duur van drie maan den voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar was de eerste straf vanwege de aanrijding. Dan vijftig gulden boete voor slechte banden, vijftig gulden boete voor 110° speling in de stuurinrichting, vijftien gulden boete voor een niet wer kende handrem, tien gulden boete voor het ontbreken van een claxon, vijftien gulden boete omdat de uitlaatgassen niet goed werden weggewerkt, tien gulden boete omdat de ruitenwisser defect was en vijftien gulden boete omdat het stop licht stuk was. Bovendien zal „de auto" worden vernietigd. SCHIEDAM, donderdag Op de krui sing Broersvest-Lange Kerkstraat ver leende de automobilist T. P. D. G. geen. voorrang aan de automobilist H- J. v. H. Een aanrijding was het gevolg. Beide auto's werden flink beschadigd. (Van cm onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag Zonder dat er sprake was van een direct aanwijsbare reden, zün maandag negen meisjes van bet weesbuis de IJndenhof op avontuur gegaan. Liftend wisten zij Oosterbeek te bereiken; de omgeving waar een deel van hen ty flens dc zomervakantie met een der leiders van het huls een heerlijke tijd hebben doorgebracht. Zes van de meisjes hebben al rillend en huiverend een nacht in de bossen doorgebracht. Drie van hen hadden er al eerder de brui aan gegeven cn meldden zich bü een hotel, waarvan het personeel de Arnhemse politie in schakelde. De meisjes hadden hun tocht keurig georganiseerd. Zij deden maandag of zij naar school gingen, maar zy naroen een tram en zijn daarna in twee ploegen naar Oosterbeek gelift Aan de bestuur ders van de auto's vertelden zij, dat zü deelnamen aan een stempeltocht, zodoen de een verklaring gevend voor hün ma nier van reizen. Het betrof meisjes in de Leeftijdsgroep vanerend van twaalf tot zestien jaar. Toen de kinderen op de plaats van be stemming aankwamen, hebben zij eerst van hun melkgeld, dat zij voor school hadden meegenomen, inkopen gedaan. De dag brachten aj verder op de hei door. Later zouden enkele jongens met brom fietsen, die zij daar ontmoetten, hun een hut wijzen, waar zij de nacht konden doorbrengen. Drie meisjes gingen by de jongens achterop, maar zij hebben de nacht niet afgewacht en meldden zich bij een hotel. Naar Schiedam werd doorgegeven, dat alle meisjes terecht waren. De Arnhemse politie verzuimde echter de overige zes meisjes meteen op te sporen met als ge volg, dat die bibberend van. ellende de nacht hebben doorgebracht Zij zullen het echter wel niet meer m hun hoofd halen om nogmaals zo'n koude nacht in een bos over te blijven. SCHIEDAM, donderdag Na de op richting van de Chr. tennisclub (J)e Baan- brekers" heeft de Chr Sport - Federatie Schiedam nog andere plannen in beraad genomen. Getracht zal worden om zwem- ruimte to krijgen en dan over te gaan tot een eigen chr. zwemvereniging. Ook de mogelijkheden voor handbal en atletiek worden bekeken. Op een 7 november te houden vergadering zal aan de orde ko men het houden van een christelijke Sportdag volgend jaar, buiten het kader van een algemene Sportweek. Wat de tennissers van De Baanbre kers betreft, zij willen nu er niet meer getennist kan worden, het onderlinge contact bewaren door de beoefening van tafeltennis en badminton. Het eerste zal op donderdagavonden kunnen geschieden in het Sportcentrum van Reinier Hulsker en het badminton op maandagavonden in de gymnastiekzaal van de openbare school aan bet Frans Halsplem. SCHIEDAM, woensdag Het Harmo nie-orkest Oefening Baart Kunst geeft op op donderdag 1 november in het Passage theater het eerste concert van dit seizoen. Een zeer gevarieerd programma wordt geboden met o.a. een Amerikaanse musi cal voor piano met harmonie-orkest. Me dewerking verleent het van radio en te levisie bekende jeugd-orkest N.L.S. uif Klaaswaal, dat ais leider heeft de diri gent van O.B.K., de beer D, Koster. Dit jeugdorkest bestaat uit een fanfare orkest, met drumband en pijpers, een ac cordeon- en zanggroep en als attractie een amusementsorkest (waarin zes meis jes saxophone spelen) voor moderne muziek. Als speciale faciliteit verleent GBK aan scholieren op een collectieve toegangs kaart een reductie van 50 et, aan te vragen bij de heer C. J. van Bruggen, Gordonstraat 46o. Verder zijn toegangs kaarten verkrijgbaar bij dc OJ3.K,-leden en na zaterdag bij het VW-kantoor aan de Plantage, waar ook de plaatsen sproken kunnen, worden. (Van een t verslaggevers) VLAAKDINGEN, donderdag D® nieuwe accommodatie van Fortuna wordt zaterdag 27 oktober officieel ge opend. In een aantal maanden is bij Fortuna iets groots verricht. De gemeente ver richtte een aantal werkzaamheden aan het terrein en verbeterde de toegang. Fortuna plaatste nieuwe zit- en staan- tribunes. Bij bet begin van het nieuwe competitie-seizoen waren de omvangrijk* werkzaamheden nog niet voltooid, maar kon wel worden gespeeld. Na enkele strubbelingen is de laatste weken door vrijwilligers zeer veel en goed werk ver richt, zodat thans de tweede open zittri- buna ook haar voltooiing nadert. Omdat thans het nu voorgenomen werk —er zijn nog meer plannen, maar die moeten nog nader worden voorbereid wordt afgesloten, wil het bestuur van Fortuna een gelegenheid aangrijpen om het prachtige werk van de echte vrijwil ligers „ten doop te houden". Dat gaat dus op 27 oktober gebeuren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Na een demonstratie werd eind vorige week een vereniging van iuebtbufasschuttere opge richt. Er werd ook reeds een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren M- van Woerkom, C. van Woerkom, J. d. Ster, H. de Jongh en M. A, van Os- nabrugge. De luchtbuksschïetoefenïngen worden elke vrijdagavond in het schietlokaal Emmastraat 43a gehouden. VLAARDINGEN, woensdag. Onder prima weersomstandigheden hield dj: VHV „De Ruisvoorn" haar dertiende se rie-concours in de Delftshavense Schie. De vangst viel erg mee. Dit concours stond onder leiding van de heer D. Had- dema. De stand was: 1, P. Hartog me*. 895 gram; 2. P. Hui- mer 655; 3. K_ v. Gelderen 580; 4. P. v. d. Linden 515; 5. T. v, "Waas 425; 6. "W. Roo seboom 410; 7. P. Heijndijk 365; 8. H. Bijl 350; 9. W. v. Elve 340; 10. A, v. Bodegom 245; 11. C. Dobbelstein 245; 12. D. Fousert 205; 13. J. Westdijk 140. (Van. onze correspondent) KLAASWAAL, donderdag. Perso neelsgebrek beeft een aantal bakkers uit Klaaswaal gedwongen zich te vereni gen. in één brood- en banketbakkers- combinatie, de Brobaco. Burgemeester S, W. Henry van Klaaswaal heeft het nieu we bakkersbedrijf woensdagmiddag ge opend. SCHIEDAM, donderdag Onbevoeg den hebben zich toegang verschaft tot de kantine van de voetbalvereniging SVV aan de Westfrankenlandsedijk, De bezoe kers braken bet deurtje van de jukebox open eti namen een hoeveelheid kwartjes en dubbeltjes mee. Tijdens hun bezig heden rijn de daders vermoedelijk ge stoord, waardoor zij niet al het geld hebben kunnen meenemen, terwijl zij bovendien'nog wat geldstukken op de grond „morsten"! SCHIEDAM, donderdag Op de spoor brug ter hoogte van de Spicringshoekflat is gistermiddag een zwaan door een trein doodgereden. De vogel wandelde met een soortgenoot op de spoorbaan en daarvan werd dq politie in kennis ge steld. Een agent trok er op uit om de beesten weg te jagen, maar toen was het ongeluk al geschied. De agent joeg de andere vogel de Poldervaart in. Haringvaiigstberichteu VLAARDINGEN, donderdag De vangst- berichten van hedenmorgen luiden: VI. 70 14 fc, VI. 78 5 k, VI. 79 5k, V). 85 6 k. VI. 59 5 f, VI. 114 3 k, VI. 172 9 k, VL 190 20 R, VI. 197 2 lc, VL 199 13 k„ I JJ iVan een onzer verslaggevers) krijgen direct veel meer. In Zwitserland of Zweden js dat IK ben in Nederland ge- heter. In Zürich heb ik vorige boren, maar ik zeg vaak maand bijzonder veel succes dat ik Sarin»! bar.. Dat van. boren de mensen graag als je wanj. wijc" heb weinig vertrou- bruine huid hebt. Overi- wen in mezelf. Als er opnamen gens geeft dat in Nederland worden gemaakt durf ik niet nooit moeüyklieden. De men- J*, sen verwachten hoogstens te bang In de maling genomen te veel van je. worden." Ze is in Nederland om ar- 0offléSS jSiegeSSgan" «cementen *>alon jurk, rit naast ons in de Seven van Heuverzwyn, waar rij zo- Club en vertelt over de elf veel mogelijk mee werkt Als jaar dat ze „in het vak" is. op j december klaar rijn Haar carrière begon wat on- _nnr Ontre- gewoon op een feest van „Het e1»1 ze PaTool" in Amsterdam, bij den in een nachtclub voor 3UUU welke krant rij typiste was. mensen met een orkest van 20 Ze nam deel aan een zangwed- man; op oudejaarsavond een SS» SISTnS V-show vo» «U T Hoewel 2e een naam heeft Zij was de enige deelneemster. "7 "7i won en kreeg vier paar nylons. e de tijd om goed ingespeeld te raken In I960 vroeg Quincy Jones landen van Europa bezocht. haar Zyn orkest te komen. Duitsland, Engeland, Noorwe- oat heeft ze niet gedaan en gen, Zweden en Zwitserland, ze heeft er nog spijt van, „Ik Frankrijk komt volgend jaar J^as bang voor New_Yorin. Dc ben er een keer geweest. Zij beurt, waar zy onder daar Dntzettend hard en ik andere grammofoonplaten gaat was bang dat ze me daar zou- maken. den laten schieten." Er komen enkele klanten Waarom zo weinig in Neder- binnen JVtilly, zingen", wordt een contract, werkt ontzettend warm klinkende stem, brengt lang en krijgt slecht betaald ze haar visitekaartje: got Slecht* buitenlandse artiesten rhythm". Apothekersnachtdienst. Apotheek 't Gou den Hert, Sint Liduinastraat 58A. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en „Uw stad in uw museum", BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Echtscheiding op z'n Italiaans". Monopole, 2 en 8 uur; „Spaanse driften"- DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NTVON. Bijeen komst, Passage, 8 Uur; Schsed. Kunstkring. To- L Volksgebouw 8 uun ANMB. Ledenverg. Irene, 8 uur; Wijkgem. V. Bijeenkomst. Gercf. Jeugdhuis, 8 uur: Sl-So-clubs. Ba- SCHIEDAM, donderdag In de Groene- laan is gistermiddag een kleine foxterrier overreden. Het beestje werd ernstig ge wond en is in het dierentehuis afge maakt U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tel 6 86 11 i i GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een wasmachine af centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons. Snelwassers v.a. ƒ90. 15 - 30 korting Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126 teL 63341. Fotografie MILLY SCOTT zingt alles Rolfilms vergeten u auto maat staat vooi u kjam Alle soorten films Foto fL van Vuuien, Hoogstraat 166.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1