BI IS In Schiedam kent men al 60 jaar arbeidsbemiddeling l'Arbeidsbeurs betekende een landelijke primeur Schied. Kunstkring m een gebrek aan leden Aanbesteding bouw nieuw ziekenhuis I, Brobbel ert Zwemmen leren, ook als je niet jong meer bent R Studio met: roces Reeds in december Bebouwde kom .van Maassluis Ziet goed: Rijdt beter Na de oorlog is veel veranderd BRIL VAN DE AREND Ilandbalprogramma SOMDER BEGIN VAN SEIZOEN 'S'W>H'JrT3!W Burgerlijke stand HAARDMICA KOLENKITTEN Soc. Nieuwland geeft een dansavond - mmmnm V Uitnodiging Onderhands, door bijzondere eisen TAXI EUROTAX 69 4 60 Orgelavond in de Betiielkerk NA DE DAMES, NU DE HEREN Chauffeur vocht: bus vertraging BIJSMAAK AAK ROTTERDAMS DRINKWATER over op helder bronwater EENPAARCENTPERCLAS Auto tegen lanLaarnpaal Schilder bedwelmd door benzoldampen Goed kaartlezen vereist in 10e rit Flardinga ruiters Korte proeftijd als schoolarts Prijsvraag „Van brug tot brug" handelscompagnie n. v. SNELSTRIP DORPELSTRIP EBMANN) Drachtige koeien 'j gestolen jubileum aanbieding NU 1 VRIJDAG19 0KT. 1962 (Advertentie IM.t {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrjjdag. Arbeidsbemiddeling. Tegenwoordig beeft dit woord een bekende klank en beeft het zich een vaste plaats ln onze vocabulaire veroverd. Arbeidsbemiddeling vindt immers plaats in de vele over het land verspreide arbeidsbureaus. Bureaus die heden ten dage vergroeid zijn met ons maatschappe lijk bestel en die daarutt niet weg te denken zyn. Maar natuurlijk is dat niet immer zo geweest. Deze maand is het namelijk precies zestig jaar geleden, dat ln Schiedam de eerste arbeidsbeurs werd opgericht en dat betekende een landelijke primeur. Over het ontstaan en de betekenis van deze beurs schreef in het septemher-nummer van het blad van de Schledamse Gemeenschap de heer A.,van Djjk'een artikel. In de loop van die zestig jaar "kregen de arbeidsbeurzen een geheel ander aanzien. De naoorlogse ontwikkeling maakte het ook noodzakelijk, dat er een arbeids bureau Nieuwe Waterweg Noord in het leven .moest worden geroepen. In Vlaar- dingen zal over een naar het zich laat aanzien niet al te lange tijd een kantoor verrijzen. Beschikt dus Schiedam niet meer over een eigen zelfstandig bureau, onze stad valt echter wel de eer" te beurt een belangrijke stoot tot de arbeids bemiddeling in ons-land te hebben ge- geve Rood de eeuwwisseling teisterde de werkloosheid het Nederlandse volk- Ook Schiedam bleef deze ellende niet ge spaard en daarom nam de gemeenteraad hier ter stede een belangrijk besluit aan. Op 21 oktober 1960 besloot men bij -wijze, van proef voor eén. jaar éen; gemeente lijke arbeidsbeurs in te stellen. Een groot ij veraar voor het in het leven roepen-van de beurs tvas 'de heer M. C. M. de Groot Maar alvorens het zo ver was, moest er eerst nog heel wat werk verricht worden. Een comité, samengesteld uit vertegen woordigers uit de diverse vakorganisa ties, kreeg opdracht een rapport samen te stellen, zodat een-juist overzicht van de stand van zaken de werkloosheid ln Schiedam betreffende koii worden gege ven. Een enquête werd ingesteld. Dé comité-leden gingen op huisbezoek en daar ging veel werk in zitten, al was het aantal inwoners veel lager dan tegen- woordfg. Van gemeentewege werd een subsidie van ƒ50.— beschikbaar gesteld. Van dit bedrag gebruikte - men echter slechts 1.39%, ómdat de werkloosheid door een de Vak-op:iciën. HOOGSTRAAT 91 Erkend ziekenfonds-leverancier SCHIEDAM, vrijdag. De dames van DWS spelen 2ondag in Kwlnlsbeu] tegen Qulntus. Belde ploegen staan gelUk op de ranglijst, maar door een beter doelge- mlddelde zyo de IVestlaudse dames toch favoriet. De Wilton-dames, nog uiet ver gevorderd np de ranglijst maked goede kans op winst in Den Haag tegen Tnrn- lust; dat nog puntloos is gebleven. De dames van UVG: krijgen het'uit te gen Spartaan niet makkelijk, maar gezien het spel van dc grocn-witten is een ver deling van punten mogciijk. DWS 2 moet thuis van Dynamo 2 kunnen winnen: Wilton 2 speelt tegen RHC in Reeuwijk. een ploeg van ongeveer gelijke kracht, üc reserve-dames van UVG zullen tegen Atomi-jm wel niet aan winst kunnen ko men. Bij de lieren moet het nog steeds onge slagen team van Wilton geen moeite mo gen hebben tegen Hellas 3 in Den Haag. Ook de DWS-heren zullen niet veel moeite hebben legpn het onderaan zwevende Hollandiaan uit Vlanrdingcn. Anders staat liet mei UVG dat onderaan op de ranglijst staat en wel geen winst zal kunnen halen op de kampioen-schut ters van Advendo. Heren 2 van DWS is nog ongeslagen en dat zai wel zo blijven na de strijd tegen Activitas 2.' Junioren: RODADWS; Minerva- - UVG en Hollandiaar.Wilton. Advertentie l.M.j de vakorganisaties, waarvan de leder, vrijwel louter arbeiders waren, zeer ter harte ging. Cijfers Het opgestelde rapport bracht tenslot- te ontstellende cijfers aan het licht. In niet minder dan 42 beroepen bleken 483 mensen werkloos, waarvan 371 onder de vijftigjarige leeftijd en U2 ouder dan vijftig jaar. Deze werklozen waren bij elkaar 7969 weken zonder werk,- dus ge middeld 16% week per man. Door hun werkloosheid werden mede 957 kinde ren, acht oude moeders, twee vaders en één zuster, die ten hunne laste kwamen, getroffen. Bovendien waren nog 293 werklozen gehuwd, zodat ook hun echt genotes werden getroffen. Uit deze gegevens blijkt wel, flat er san dit probleem aandacht.besteed dien de te worden. De arbeidsbeurs zou het probleem niet kunnen oplossen, maar deze was wel een middel om de werk loosheid te beteugelen. Op' de beurs zou den dus vraag en aanbod van arbeid samenkomen en in de juiste banen geleld kunnen worden, terwijl men er tevens een goed overzicht op dé omvang van dei werkloosheid bleef houden. J In de raadsvergadering van. 25 novem ber 1902 - werd het voorstel aanvaard.' Onder leiding .van ambtenaar Th.' Kud- ders kwam dé beurs te zetelen in het. voormalige telegraafkantoor in het beurs- gebouw. Toch 'was dit niet de" allereerste vorm van arbeidsbemiddeling. Men ken-: de reeds de particuliere en kroegarbei- dersbemiddeling. Vooral de laatste vorm gaf vaak aanleiding tot grote misverstan-1 den., j Langzamerhand ging de overheid zich steeds meer met dit probleem bemoeien.! Onder de Duitsers kwam in 1940 het rijksarbeidsbureau tot stand, dat een zeer slechte naam kreeg. Dit is te lezen in het gedenkboekje „Vijftig jaar openbare ar beidsbemiddeling". Dit bureau is echter geen typisch Duits produet. Het zou ook zonder hen wel in het leven zijn geroe pen, zij het dan op een Iets latere datum. Apothekersnachtdienst. Apotheek !t Gou- den Hert, Sint Udulnostrsat 58A. StedelijkMuseum: 10 tot -17 uur: :,s zon dags 12 tot 17 uur: Eigen-.verzame Lingen en ,.Uw stad in uw museum' Passage, 2 'en 8.15 uur: „Stormloop der Tartaren". Monopole. 2,-7 en 9.15 uur: „De jacht op een moordenaar**. Musis Sacrum, 8 Uur: SZC. Dansavond. Volksgebouw, 3 uur: NW-Bestuurders- bond. Cursus. ade, 8 uur; KAB. Toneelavond. Irene, 8 uur: Het Zuiden.-Toneel. Volksgebouw, 8 uur:Fed. Jongl Gr. in PvdA. Lezing. (Advertentie1M jaar ter meulen (Advertentie 131.) SELECTE SORTERING DEMIE'S H EREN KLEDING SCHIEDAM - HOOGSTRAAT 174 Een Omega horloge is een precisie-inslrument, dat is Geconstrueerd en ontworpen om een leven lang dienst to doen. Een Omega horJog©wordt een jaar lang ir.ternaiionaal en onvoorwaardelijk gega randeerd. Wij hebben steeds de nieuwste mo dellen in voorraad. Prijzen vanaf ƒ.125.— *Om*OJUOtDU« JH SCHjIDMt X Éaven SCHIEDAM. GEBOREN "Willem z. v. E. Beekman en M. Koppejan; Jacqueline d. v. J. A. van 't Wout en H. W. de Ligt; Maaijke d. v. W. A. Blankeren, G.; W. Onverwacht; Johannes T. z. v. A. J.'de Jong én T. Verhoeven; Petra M, d, vTB. Spruijt en.,Mj J. Gijswit; Frans E. z. v. F. H. Brouwer en N. Tjabbes. (Advertentie (31.) eii baardglM -" ,^1 Grote'sortering, prima kwaiiteitfv grijs vanaf 4.55 zwart "èmaïlle vanaf 4.15 Kachelpijpen en ellebogen Kaclielkit cn Asbestplaat NSCHIEDAM, vrijdag. v Sociëteit Nieuwland gaat morgenavond weer een ..soos-avond" houden in •jgebouw.'TivolL Het trio 'wBIueBirds" o.tvI?Wim 'NieuWr land verleent; medewerking mét alsi spe-- dale gast. Rinus Grbenedaal. Nieuwe 'le den worden graag ingeschreven. SCHIEDAM, vrijdag. „Ik sta hier beleefde, willen we kort zijn. Auteur als een admiraal op een zinkend schip' heeft de heer Admiraal, de voorzitter ad interim van de Schledamse Kunst kring, gisteravond gezegd in zijn ope ningswoord bij de eerste voorstelling van de Schledamse Kunstkring ln het Passage-theater, waar de toneelgroep „Studio"- het' stuk „Jeugdproces" kwam opvoeren. Want de zaal was nauwelijks meer dan half gevuldt Dat is te weinig publiek om het schip van de Kunst kring drijvende te houden. Ondanks een uitgebreide propaganda, een ledenwerf-actie en andere maatre gelen, ls het aantal leden, dat vorig seizoen toch al: niet groot was, nog ver der teruggelopen en bedraagt nu, hij de aanvang van het nieuwe seizoen, maar 575. „Uiterlijk januari aanstaande moe- ten wij de contracten tekenen, maa.ru zult begrijpen dat ik dat onder deze omstandigheden. niet.: aandurf", merkte dc heer Admiraal óp. Samenwerking met. de andere kunst verenigingen in Schiedam is verkregen. Hoewel de S.K. voorstander was van een federatief'verband, mét één lid maatschap voor alle 'drie verenigingen, is het gebleven hij ,een samenwerking waarbij de leden van de ene vereni ging de voorstellingen van de andere tegen ledentarief mogen bezoeken. Wel nu, gisteravond 'waren, er maar twaalf niet-S.K.-leden in de zaal. Dus die sa menwerking heeft tot nog toe niet veel uitgehaald. De heer Admiraal deed nogmaals een krachtig beroep op de aanwezigen, om nieuwe leden te werven en vooral "ook om de jaarvergadering op 2 november bij te wonen. Dan zullen maatregelen moeten worden genomen om het voort bestaan van de S.K. te verzekeren. Het moet toch mogelijk zijn om in een stad met 80.000 inwoners een Kunstkring in het leven te houden, zo meende hij. Maar als ér geen. verbetering in de toe stand kwam, dan vreesde de heer Ad miraal dat bij de volgende voorstelling op 15 november, wanneer de toneelgroep „Centrum" het stuk .,„3 x koekoek'* zou brengen, hij dan „de. zwanezang 'van/de Schiedamse Kunstkring zou moeten zin gen". 93; NaV deze sombere inleiding: volgde dc oj)voering van"|het5.ook ;al \niet opge wekte' toneeUtuk;^;',.Jeugdproces", dat kortgeléden nóg sterkln het nieuws is geweest, omdat Studio er de pre mière van heeft gegeven tijdens een opvoering in een fabriekshal van Bruyn- zeel in Zaandam op een verplaatsbaar podium. Hoewel gisteravond dns werd gespeeld op een gewoon vast podium, was het in de opvoering nog duidelijk merkbaar dat de opvoering gebaseerd was voor andere en primitievere spel- omstan digheden. Hetdecor :-, volde - het podium maar gedeeltelijk, er werd geen gebruik gemaakt van toneelschermen, zodat, de spelers bij open doek opkwa men en. afgingen, en slechts het aan-,en uit flitsen van het.Ucht>dé scène-w Uzi- gingen '4MU»g*f.\*."«-,>¥ S1 ÏV_5;. 'r-J. Over hét" stiik zelf, dat nog 'maar kort" geleden de première in. Rotterdam Manuel van Loggem heeft hier een- stuk jeugd-criminaliteit willen, tekenen. Vier types van de van kwaad tót veel erger vervallen. Leidsepleinjeugd, die uit ver zet tegen de geordende samenleving de gevestigde moraal vertrappen en, de weg van het misdadige opgaan. Psycholoog van. huis uit, beeft Van Loggem de oorzaken van de verwording van deze jonge mensen geschetst en ook zorgvuldig hun karakters uitgeplozen en ten tonele gebracht Maar hij heeft te veeL -willen, zeggen in een te klein bestek op een te nauwe basis, zodat het verhaal te schematisch1 is gebleven. Toch kan. het stuk boeien, door de techni sche vaardigheid waarmee het.: is ge schreven en. ook door de knappe regie van Peter Oosthoek, die door sterke dramatisering de dunne plekken irt het verhaal opvulde. Jules Hamel was deintelligente en keiharde leider, van de groep van. vier jonge dieven,, die de plannen voor in braken zorgvuldig beraamt,, alle voor zorgsmaatregelen neemt, maar niét te rugdeinst voor moord, wanneer blijkt dat de zwakke- Pieter een gevaar dreigt te worden voor de groep, omdat hij zijn rol voor de politie niet zal kunnen vol houden. Hij gaf sterk, zij het ook wei nig genuanceerd spcL Ook Joop Admi raal gaf .als de angstig-liegende Pieter fraaie staaltjes van acteer-talent, maar hij had dan ook zijn rol. mee. Jack Hom was vooral in het begin heel goed als de rauwe volksjongen, voor. wie ste len een gewone zaak is; helemaal dui delijk was Erik Plooyer niet als de li chamelijk sterke doch domme Arend, die zich alles Iaat aanleunen van de leider, maar uiteindelijk in dolle op stand komt en het vonnis over de groep voltrekt. jubileum aanbieding Slechts één keer, alleen ge durende deze Jubiieumverkoop koopt U deze 100% Nylon onderjurk met een vastge stelde verkoopsprijs van 7.95, voor. nog géén vier gulden. Morgen begint de verkoop van een fabrieksparcij van de mooiste onderjurken van zware Nylon. Met apart ingezette bustevorm van 14 cm breed geborduurd Nylonkant (colt kant aan de rugzijde). De onderkant eveneens afgezet met entredeux cn breed ge borduurd Nylonkant. Nylon Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ny lon onderjurken -fn de maten 38 t/m 48 en de kleuren geel, 1 rose, bleu of wit, Géén ttl. of schrift, facit. (Advertentie l.M.) Een briïlcn-show, gebrachtmet brillen van bekende Duitse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse fabrieken, aangevuld met brillen naar eigen ontwerp, zal U een volledig beeld geven van de laatste nieuwe mode snufjes opbrillengebied. Voor deze avond hébben wij geëngageerd dc bekende T.V.-oxnroepsler Ansje van Brandenberg T.V.-star Kltty Prins pianist Joop de Leur Onze collectie wordt geshowd door vijf mannequins met internationale reputatie, o.a. „Macky", die ge kozen werd tot „Vrouw International" en „Evelyn", die tijdens de in Zuid-Holland gehoudenverkiezing „Miss Bril 1962" werd. Kaarten voor deze unieke avond, welke gebou- den wordt op woensdag 31 oktober te 20 uur in: zaal „Irene", Nieuwe Haven 155, Schiedam kun; nen GRATIS in ontvangst genomen worden eaa1 onze zaak. Voor telefonisch reserveren no. 864 31. FOTO - OPTIEK „ARGUS" Oranjestraat 9 - Schiedam SCHEEDAM, vrijdag. In december in dit jaar zal dc aanbesteding van de bouw van het nieuwe gemeente-zieken huis moeten, geschieden. Dit is de mening van b. en w„ die haast zetten achter dfe bouw. Want eerst ln februari volgend jaar Is de verlening van de rïjksgoed keuring voor de bouw te verwachten. B. en w. willen echter dat direct na de ver lening van de goedkeuring ook met bou- en begonnen kan worden en dan is het van belang dat de aanbesteding heeft plaats gehad. Ook is de vaststelling van de vorm van aanbesteding door de Raad gewenst. De ontwerper van het plan, de archi tect G. Westerhout, is namelijk van oor deel dat deze aanbesteding onderhands moet geschieden tussen een. beperkt aan tal aannemers (gedacht is aan vijf) om dat de bouw bij voorkeur moet geschie den door een aannemer, die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van de ziekenhuisbouw. Dc motieven zijn als volgt: De houw van een ziekenhuis in het algemeen heelt opzet, constructie en afwerking een speciaal karakter. Bovendien worden in het onderhavige geval door de aanwezig heid van het huidige ziekenhuis naast de nieuwbouw bijzondere eisen gesteld aan (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Gisteren was het 25 jaar geleden, dat de heer J. Brobbel, Van Slingelandtstraat 13c, op veertienjarig1® leeftijd ln dienst trad van N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Hij begon als leerling-timmerman. In dc loop der jaren, ontwikkelde hij zich tot een. uitstekend vakman. Thans is hij voor man-timmerman in de timmerloods. Op de gebruikelijke wijze werd de ju bilaris gistermorgen in restaurant Vul- caanhaven ontvangen en gehuldigd. Advertentie IM.) EuROTAX TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag.In de hervorm-, de Bethelkerk aan de Nwe Maasstraat wordt'zaterdagavond 20 oktober een or gelavond gegeven, - waaraan medewerken Tinie van der Meiden en Bastiaan Bronk- horst op bet orgel en Jan van der Tuuk met sopraan- en aU-blokLuit. v "Uitgevoerd worden, werken van Buxte- hude, B. Marcello.'J. S, Bach, Purcell, J. FachelbeV G. Ph, Telemann, W; Rochr .en C- Frank. SCHIEDAM, vrijdag. Zwem leraar H. O. van Zelm en zijn collega A. Verlinde gaan stug door met oudere mensen het zwemmen te leren. Eerst de dames en nu komen de heren aan de beurt, ZÜ zijn uitgegaan van de gedachte dat er vele nlct-zwemmers zijn, die dc eerste jeugd achter de rug hebben en die toch wel graag de zwemkunst machtig zouden wil len zUn. Omdat het zo vervelend Is tij dens de vakanties aan de kant te moeten blijven zitten, terwijl Iedereen zwemt. Maar rij vinden het toch wel erg onpret tig om zwemles te nemen tegelijkertijd met kinderen, wat wel te begrepen Is. Daarom is de heer Van Zelm vorige maand begonnen met een clubje dames op woensdagavonden in het Sportfondsen- bad van' 9 tot 10 uur, die daar kunnen spartelen en knoeien, zonder dat er kri tisch publiek bij ".is. De belangstelling bleek de verwachting verre te overtref fen! Niet alleen jonge vrouwen kwamen zich melden, maar ook tal van vrouwen van gevorderde leeftijd en zelfs enkele grootmoeders met jonge harten. Het wer den er zó veel dat de beide instructeurs het niet meer afkunnen en een wachtijst hebben moeten instellen. Hierdoor gesterkt in hun plannen gaat de heer Van Zelm nu beginnen met de heren cn wel op vrfjdagax-onden van 9 10 uur in het Sportfondsenbad, te begin nen op 2 november. Er hebben zich meer deren gemeld, maar er Is nog plaats voor meer, zowel voor beginners als voor hen die al een beetje kunnen zwemmen. Het SCHIEDAM, vrgdag. De RiE.T.-bus, lijn 41, had gisteren tijdens het spitsuur een kwartier vertraging.'Deze vertraging was een gevolg van een meningsverschil, dat de buschauffeur even met een motor- berijder moest oplossen. Op het Stationsplein ontstond een woor denwisseling tussen beiden over een be gane verkeersfout, waarvan zij elkaar de schuld gaven.: Het conflict kon niet pra tend worden opgelost. Daarom zochten beide partijen naar krachtiger argumen ten. Er volgden rake klappen. Ten slotte werden de gemoederen toch gekalmeerd en .konden de wachtende passagiers, zij het met vertraging, naar deplaats van bestemming worden vervoerd. tarief is ƒ5 per maand, entree Inbegrepen en de lessen duren tot het eerste diploma. Aanmelding kan geschieden.aan het loket van het Sportfondsenbad of bü heer Verlindc aldaar. Advertentie IM.) Rotterdam's zwakste punt: het drink water/is weer eens in het geding. De lage stand van de Rijn heeft het ge bruikelijke cholriongehalte maar liefst verdriedubbeld. Maar de Rotterdammer weet zich. te behelpen - en hoe. Voor een paar cent per glas drinkt hij sprankelend, helder bronwater: Victoria Water. Voor diezelfde paar cent (uit de grote Ces a 46 cent haalt hij zeven volle water glazen) heeft hij dan bovendien een dagelijkse portie gezondheid; door de unieke mineralen activeert "Victoria Wa ter de spijsvertering, stofwisseling, de iaag- en darmfuncties. Victoria Water uit de beroemde bron van Oberlahnstesn. SCHIEDAM, vrijdag. Bij het achter uitrijden van" zijn auto in de Van Maanen- straat trapte gisteren dé automobilist L. M. v..K. op zijn. gaspedaal inplaats van op de rem. De auto botste dientengevolge tegen een lantaarnpaal. Zowel de auto als w de lichtmast werden beschadigd. MAASSLUIS, vrijdag. De negentien jarige A. Otten uit Rotterdam raakte don derdagmiddag, toen hfj op de scheepswerf De Haas te Maassluis in een zoetwater tank van een in aanbouw zijnd schip werkzaamheden verrichtte, bulten be wustzijn. Hij was aan het verven met een verf op benzol-basis en werd door de dampen van de benzol bedwelmd. Nadat het slachtoffer door dokter Van der PoeL met een zuurstofapparaat was behandeld, kon hij per ambulance-auto naar huis worden vervoerd. Politie en arbeidsinspectie stellen een onderzoek in. een doelmatige organisatie. De aannemer rrujet beschikken over een staf van uit voerders en andere werknemers, die te gen deze bijzondere taak zijn opgewas sen. Tenslotte dient 'de aannemer te be schikken over voldoende en efficiënte hulpmaterialen teneinde de bouw" in een' behoorlijk tempo te kunnen doen ver lopen. Voor een te hoge aannemingssom we gens de beperkte inschrijving hoeft naar de mening van b. en w. niet gevreesd to worden, aangezien ook dan een doeltref fende prijscontrole zeer wel mógelijk is. (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, vrijdag. Over éen lengte van 41 km hebben dr G. Molendijk en de heer H. Geelen getrapt de leden van de automobielelub ,Dïe Flardinga Ruiters" gisteravond van het rechte pad te houden. Deze tiende puzzelxit van dit seizoen, waaraan 56 wagens deelnamen,, was door deze beide heren via de West- wijk, Zuidbuurt, Maasland en Maassluis uitgezet. Om* de twaalf controleposten juist te passeren lagen de moeilijkheden hoofdzakelijk in het goed lezen van de opgegeven routekaart en het - toepassen van de reglementen en de handleiding van de KNMV. Zo,stonden er bij -voor beeld posten opgesteld, die aangegeven waren met een rode vlag. Ervaren rally rijders weten wel, dat zij dergelijke aan duidingen moeten negeren, omdat con troleposten alleen met een groene of blauwe vlag gemarkeerd zijn, maar d" meer aarzelenden hapten gretig toe. Zelfs vlak voor de finish was de deel nemers ruim de gelegenheid geboden een flinke dosis 3trafpunten op te lopen, waarvan een aantal rijders'gretig gebruik maakten. c In de a-klasse was het de heer H. Reijerkerk, die.de meeste voetangels ont liep en kwam met een totaal van 48 straf- punten in het bezit van de wisselbeker. Tweede in deze afdeling voor ervaren rij ders werd de heer R. Eigenraam met 49 strafpunten. De heer Van Hooren werd derde met 92 strafpunten en de beer L. Noordhoek vierde met' 93 'strafpunten. In de b-klasse leverde de heer J. Mon ster een voortreffelijke prestatie door met slechts drie strafpunten bij Muzanda te rug te keren. Hij werd hierdoor, eerste en hij mag tot dé volgende rit de wzsselbe- ker als beloning hebben. De heer Bram de Wilt werd tweede met 98 strafpunten en mej. M. Knijnenburg hield de eer van de dames hoog door in deze afdeling als derde te eindigen. Zij had.136 strafpunten. De heer G. Nieuwstraten werd vierde met 142 strafpunten. VLAARDINGEN, vrijdag De heer D. Laagewaard, arts te Amsterdam, die door burgemeester en wethouders in de gele genheid was gesteld ccn proeftijd als schoolarts bij de G.G.D. door te maken, heelt verzocht deze proeftijd te mogen be ëindigen in verband met het feit, dat hij alsnog kon worden toegelaten tot de cur sus sociale gezondheidszorg van het In stituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden. MAASSLUIS, vrijdag. Het hart van het plaatselijk winkel een trom ligt volgens velen nog altijd bi de omgeving van de markt te Maassluis. Om dit te bewijzen vinden geregeld akties van groepen van middenstanders plaats. j Deze keer zijn het de georganiseerde winkeliers „Van brug tot brug", geves tigd aan de dr Kuyperkade en Zuidvliet, die van 19 oktober tot 3 november een caricatuurprijsvraag op touw hebben gezet. uT Van elke deelnemende winkelier hangt een portret in caricatuurvorm bij een andere winkelier in de etalage. Het pu bliek mag tegen prijzen raden wie bij wie in de etalage hangt. MAASSLUIS, vrijdag. Burgemeester n wethouders van Maassluis hebben het gedeelte der gemeente aangewezen, dat de toepassing van de algemene po litieverordening als bebouwde kom geldt. Zeer globaal aangeduid is dit het ge bied, dat zich tussen het Scheur en de gemeente-grens met Maasland uitstrekt van de Boonervliet af tot 109 meter voor bij de buitenhaven, circa 13e meter voor bij de z.g. bloemenbuurt en voorbij het terrein van dc Verenigde Touwfabriekcn. Voorts is bepsald, dat het in de veror dening opgenomen verbod tot het binnen de bebouwde kom op of aan dc weg uit slaan of uitkloppen van kledeu e.d., uiet geldt op werkdagen tussen 7 en 10 uur en van 18 en 20 uur. r (Advertentie IM J VLOERONDERHOUDSMACHINES j Loverbaai" tn 220 en. - <2 volt wisso'sl.-oom WAALHAVEN Q.z, 1 - RQ7TEROAM-Z2 TB-. Qi0-1767EO Harmgvangstberichten VLAARDINGEN, vrijdagDe vaugstbe- richten van hedenmorgen lulden: VI. 70 30 VI. 78 10 k, VI. 73 10 k. VI. 85 40 k. VI-- 19 k, VI. 114 8 k. VI. 172 22k, VI. 190 10 k, VI. 197 -2 k, VI. ILt'J 25 k. (Advertentie 131.) Maak nu üw huis tochtvrij (zelfklevend tochtband)V 19, 22 .en 40 cent per meter" (voor onder de .deur) L95 per 90 cm Rubber 30 cent per meter Plastic 45cent per meter, IJZERHANDEL J Broersmt S2 Td, 67594 SCHIEDAM, vrijdag. De héer C.' P;', M. L. deed aangifte bij de politie van diéf-Ê stal van twee drachtige koeien. De dieren zijn gestolen uit een weiland aan de -Har- reweg. De diefstal moet tussen I7 oktober en. 18 oktober zijn gebeurd. (Advertentie IM.) jaar ter meulen Wat zal men U .benijden als iedereen nog aan het door weer en wind verfomfaaide haar zit. te frunniken... en U binnen- wandelt alsof U juist van rdé .v kapper komt. Een. tovermiddel... ach neen, gewoon een onzichtbaar haar- net uit Uw bus onzichtbare Spray haarlak. Morgen begint de verkoop van deze royale bussen haarlak, ver vaardigd volgens een nieuw Amerikaans procédé. Gisteren betaalde U voor deze bus nog 4.95, maar nu in deze speciale aanbieding, minder dan de halve prijs,, nog géén ander halve gulden. htetta? Zaterdagmorgen om 9 uur be- gint de verkoop van deze grote spuitbussen haarlak (één druk j op de knop en gelijkmatig word: uw onrlcbtbsar -. haarnet aangebracht) nu voorJ Getn tel. of schrift, bejt -Ai;.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1