HAV SCHIEDAM Het Zuiden toonde vlot in eigen huis J. v. Veen, 22 jaar, wint Amerikaanse tekenprijs Jeugdproblematiek in de jacht op een moordenaar Tartaren strijden en verbroederen weer Van Duyl en Hekman behielden volkomen gaaf moyenne Aanbesteding nieuwe Noletstichting Nieuwe Gids f voor Schiedam Held van de Seminoles Misdaad in n Parijse sfeer Haarlem komt bij SVV De strijd rond de korven if I- Dak Havenkerk schoongemaakt Artsen op zondag Burgerlijke stand vertrouwen waardï Monopole vertoont: D KOOP NU DEKENS W. A VERWAYEN In Monopole: Passage vertoont Carillon spel in Volkszang-week W. Korpershoek is ziek UITSLAG PAROOL VGETBALPRUSVRAAG BELGIË—NEDERLAND 3e pbus,T {-??$;- rïi beddenreparatie DISTILLATEURSKNECHT wassen spoelen drogen C. MOLENAAR ^ZATERDAG 20 OKT. 1962 •- J (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdagEen paar onrties onbezorgd vermaak beleefden gis teravond de belangstellenden, die zijn 4i' ^aan kijken naar het blijspel „Gasten In SCHIEDAMzaterdag De bouw. jjan. de nieuwe vleugel van de Dr Noletstichting, waarin de afdelin gen voor diagnostiek en behande ling in ondergebracht zullen wor den, is na onderhandse aanbeste rf.'ding gegund aan de laagste in- f' I schrijfster, het Bouwbedrijf A, J. It Remmers N.V. te Tilburg. De to- Üptole kosten, inclusief installaties etï inventarissenzullen ongeveer fel 3.000000.— bedragen. De bouw |f zal twee jaar duren. 'lSCHIEDAM, zaterdag.Bet bureau i van De Schiedamse Gemeenschap is be- gonnen met de voor-bereiding van een tweede druk van de bekende Gids voor i Schiedam. Het streven is er op gericht om de tekortkomingen, die nog aan de ieerste uitgave kleefden, weg te werken, L en daarvoor wordt een beroep gedaan 5op de medewerking, van verenigingsbe stuurderen. De hoofdstukken betreffende de over- heids-instanties kunnen bijgewerkt wor den met de hulp van de betreffende in stanties. Maar wat de geestelijke stromin gen. de instellingen van openbaar nut en vooral de talloze verenigingen en organi saties betreft, die ook in de Gids ver meid worden, daarvoor is de hulp van de betreffende secretarissen nodig. Voorzover zij reeds In de Gids ver meld staan, Is aan deze verenigingen, enz. een formulier toegestuurd waarop de juiste benaming, enz. vermeld kan wor den. De verenigingen die nog niet ver meld staan en die menen hiervoor wel in aanmerking te komen, kunnen hun op gave direct richten aan het bureau van. De Schiedam se Gemeenschap, Plantage. Onder oog van televisie SCHIEDAM, zaterdag De katholieke Havenkerk aan de Lange Haven, die uit het begin van de vorige eeuw stamt, krijgt momenteel een. grote reparatie- en tevens schoonmaakbeurt. Want in de zo mer hebben de stormen aan het leien dak van de koepel schade aangericht. Deze H Inmiddels weer hersteld, maar het dakge- ivelf moet nu schoongemaakt worden. Dat geschiedt door de parochianen zelf. Met hoge ladders die men van de Werf Gusto In bruikleen heeft gekregen komen zij naar het ruim vijfentwintig meter hoge dak. Dit is zo'n spectaculair karweitje dat ook de televisie er belangstelling voor heeft gekregen. Vanmorgen is een film ploeg van de NTS naar de Havenkerk gekomen, om-een film te maken die later op het journaal vertoond zal worden. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: J. Mokken- storm. Van Ruysdaellaan 52b, tel. 04098; C.iJ. M, Vlootman, Singel 159, tel. 67760; G. ïn 't Veld, Willem de Zwijgerlaan 23, tel. 68599; P. van Santbrink, Van Heuven Goedhart straat 1, tel. €2562. Geopend is apotheek Evers. Langa Haven 81, die. ook gedurende de komende week de nacht dienst zal waarnemen. eigen huls" van Dick Maasland. Met over gave en animo bracht de Chr. toneel groep Het Zuiden dit spel in Irene over het voetlicht. Het was voorzitter J. Paar- dekooper, die dc avond opende. In zijn openingswoord vond hij de belangstel ling aan de redelijke kant, hoewel hij toch de zaai graag iets gevulder had gezien. ,Met dit spel heeft de schrijver slechts bedoeld de kijker een plezierige avond te verschaffen. „Gasten in eigen buis" heeft dus niet de pretentie de toeschouwer iets waardevols van blijvende aard te schen ken. De toneelfiguren zijn dan ook geen uitgediepte karakters met een eigen psyche, doch veeleer oppervlakkige types, die door hun optreden een vrolijke sfeer zouden moeten. scheppen. Het hoofdmotief van bet verbaal is in feite de portefeuille van een opa, die in bet geheel niet op de planken verschijnt. In de portefeuille bevinden zich het geld, de passage-biljetten voor Australië en een lotje, waarop een prijs is gevallen, alles toebehorende aan de familie Boot, Het vervelende is dat opa met al die be langrijke zaken is verdwenen, terwijl de familie op punt staat te emigreren. Opa heeft namelijk een „scharreltje" opgedui keld cn is er vandoor gegaan zonder adres achter te laten. De familie Bootkan noodgedwongen niet vertrekken, terwijl het buis al aan de familie Kever is verkocht. Nu komen er moeilijkheden aan de lopende band. Die .worden trouwens nog vergroot als een oud mannetje, Clovis Kraai, op de proppen komt Hij heeft tegen betaling van ƒ100,opa's kamertje overgeno men. Maar in een blijspel keert alles zich altijd ten goede. Opa wordt teruggevon den. Hij beeft voor het lotje al een huis genomen,, zodat de familie Boot hun reeds verkochte buis kan verlaten. Natuurlijk vallen Mony Boot en Rob Kever in eikaars armen. Het Zuiden heeft dat schreven wij reeds, met overgave dit spel gebracht. Aanvan kelijk begon men nogal traag. De oor zaak daarvan dient te worden gezocht in de onvaste rolkennis van enkele spe lers, doch allengs werd dit beter en de eindstreep werd daarna vlofc. gehaald. Medespelenden waren; Piet van Heest. Tiny Breman, Annie Groeneweg, Piet. van Vliet, Riek de Jong, Jan Breman en Coert Sehwagermann. t Advertentie IMJ Apothefeersnachtdienst. Apotheek Evers, Lange Haven 81- Stedeltjfc Museum: 10 tot 17 uur: *s zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en. „Uw stad in. uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 8.15 uur: „Storm loop der Tartaren". Monopole, zaterdag, 2. 7 en 9.15 uur: zon dag 7 en 9.15 uur, Zondag 2 cn 4.15 uur: „Be held der Seminoles". DIVERSEN Musis Sacrum, Pers.ver, Vegïa. Toneel. Wjjkgebouw, 8 uur: Amicitia. Toneel. Wijkcentrum, 8 uur: jehova's Getuigen. Bijeenkomst. Arcade, 8 uur: KAB. Toneel. Irene, B uur: OBV Gusto. Feest. Irene, 8 uur: Korfbalver. Schiedam. Bij eenkomst. Sportfon<Ueubad. 7.45 uur: Kath. Jeugdbe weging. Wedstrijden. Sportcentrum, 7 uur: Judówedstrijden. Tivoll, 8 uan Soc. Nieuwland. Dansavond. Bethelkerk, 8 uur: Orgelavond. GEBOREN: Johanna A.-M, d. v. J. H. Storm en M. E. Gedella; Raijmond H. z. v. R. H. van der Schaft on D. C. Pelupessy; Albertus z. v. J. Montè en J. P. ZagwÖn; Peter H. z. v. A. van Luijk en M. S. van Aalst. ONDERTROUWDP. C. Abcn, 24 j. en E. A. A Kramer. 21 j.; R. Bonte. 25 i. cn G. A. Guichelaar, 24 j,; W. A. Breddels, 20 j, en G. J. Klepke, 18 J.; K. Dolman, 53 j. en T. den Uijl, 41 j.; J.'C. HeUcmons, 24 i. cn J. C. Ktunp, IB j.; C. van Nieuwenburg, 24 J. en W. Stoop, 20' j.; J. Pelgrim 2S en J. de Haan, 22, j.: W. J. Voofjs, '23 j. «n H. A. Noordhoorn, 23 j.: A. Vijfvinkel. 28 j. en T. Koudenburg. 28 j. GETROUWD: P. M. BarkeU, 21 j. en C. M. KERKDIENSTEN I. Ned. Rerv, Gemeente. Gróte Kerk; au uui dr.. L. J. Cazemier. 7 uur prof. dr. A. J. Ras- ker [Leiden;.- Bethelkerk: 10 uur ds. S. D. Smids. 5 uur ds. A. Vroegindevvey. Opstan- dfnèskerJc: 10 nut en uur cis.' D. J. Snaiing. Vredesfcêsfc: fl, M>.45 7 uur ds. C. van der Steen. »d. Ilerv. Geraf. Kvaa*. Iren*: 10 uur ds A. Vroegind«w«B. uur Bathdkeji- ^5. Vrcegi indeweö. - Ond-Kath. Kerk. Daan 28: X0 uur Uoor- Mls. K Baptisten-Gemeente. Irene: 7 uur ds. R. Reiling. Eang. Lutte. Gemeente. 10 uur prof. dr. W. Kooiman. Leger des Heils. Lange Haven 27:10 uur Heiilgingesamcnkornst, 7.30 uur Verlossingssa menkomst. Gemt verboonstxaat; 6.45 uur Openluchlsamenkomst. Alle samenkomsten staan O.J.V. brig- K. wicringa en maj. R. Reitsma. Lutherse kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Jehova's Getuigen. Volksgeboinv; '7.30 uur wachttorenstudie, onderwerp; Mederegeer ders van de Leeuw van de stam van Juda. Dinsdag 7.30 uur theocratische bedlenfngs- school en dlenstvergadering. Chr. geref. kerk. Warande, hoek BK-laan; 9.30 uur leesdlenst en 230 uur ds, H. van Leeuwen (Rotterdam). Herv. gem. Kethel. De Rank: 830 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds. Van der Sluys: Dorpskerk: 10 uur ds. Brurrimelkarnp, 7 uur geen dienst. (Advertentie IM.) iS UW Kapper, 20 E, van de Wijngaart, 23 j. en M. A. de Hdop. 25 j-; G. Kooijmans, 30 j. cn C. M. Olsthoora, 24 j.; J, Breugem, 26 j. en W. Schotte, 23 j.; A. P. M. Meijer. 26 j. en P. Ouwendijk 27 j.; H. de Rouw, 2S j. en C. H. S- van der Graat, 22 j.; j. c. P. Schoen makers, 19 j. cn C. J» van. den Berg. 10 j,: A. Noordijk, 18 j. en H. F, Kinnegen, 18 i.; F. A, M. van de Water, 32 j. en T. J. de Kie- vlth, 26 j.; J". Roelfsema 23 J. en W. J. van der Helden, 19 J.: J. J. Sehoiten, 25 en T. van Giessen, 21 j. OVERLEDEN: E. C. Meeder, 58 j., eehtge. van L. Hertog. SCHIEDAM, zaterdag, Een jeugdfge stadgenoot, de 22-jarige J. van Veen, die de Lange Singelstraat 78 woont, maar thans in militaire dienst is, heeft een prys van 300 dollar gewonnen in een Ameri kaanse illustratiewedstrljd. De wedstrijd was uitgeschreven door de Amerikaanse uitgeverij van geïllustreerde kinderboeken „Golden Books", die op zoek is naar onbekend talent en bij die speurtocht in Nederland samenwerkte met de Famous Artists Schools Nederland E Franse nieuwe golf, woedeschuim spattend op de monden van sommige filmcritici en voor anderen deinend in een volmaakt ritme, scb(jnt zoals deze eek In MONOPOLE blijkt, langzamer hand ook btf de Hollywoodse stranden aangekabbeld te zijn. Jeugdproblematiek van de opzienba rendste rang dus, geïllustreerd door joy riding. gvapperijen, huisfeestjes en ver- reeds vanaf 14.95 HOOGSTRAAT 184-186 Volledige womngmrichting M onopole-mat.inees NDIANEN zoals n ze kent uit de jongensboeken voeren in MONOPO LE oorlog met verraderiyke bleekgeztch- ten. Het trieste Jot van Indianenstammen die werden verdreven van hun jachl- gronden, wordt uit de doeken gedaan in opwindende taferelen, waarbij op een druppeltje bloed niet wordt gekeken. James Graig speelt de rol van Asceola een oorlogszuchtig indianen-opperhoofd dat met zijn stam vele overwinningen weet te behalen op de bleekhuiden. Maar de blanken komen in steeds grotere groe pen en uiteindelijk is Asceola wel ge dwongen zich over te geven om vrede te brengen voor zijn stamgenoten. Omdat deze overgave een moedige^ zelf overwinning betekent verkrijgt hij de bijnaam „De held van de Semi nole s". Li tan Malan speelt de rol van Asceola's squaw. (MONOPOLE, matines), In Nöggerath speelt „Misdaad uit wanhoop (Colère frolde) zich af in de sfeer van een Parjjse nachtclub met gangsters en flics, die elkander met mi- traillettes naar bet leven staan. In het centrum van het verhaal staan de gefrns- treerde journalist Ales cn zijn welge vormde echtgenoot Catherine, die door hem uit „het leven" Es gehaald, Onder de bezorgde blik van hun vriend politie-inspccteur Roland, raken zij in een gecompliceerde moordzaak betrok ken. Het politienet sluit zich, na veel verwikkelingen, om de blonde Catherine (Estella Blain). maar aan het slot ont springt zij de dans op onthutsende wijze, RegisseurAndré Haguet heeft er een boeiende film van gemaakt, vol vaart en spanning, zonder opzienbarende fil mische aspecten. (MONOPOLE. maandag t.m. woensdag). DE Italiaanse filmindustrie verdient al enkele jaren een aardige duit aan het vervaardigen van doorgaans unifor me, kwasi-historïschc massaproducties. Waarin, al naar gelang van het op dat momentbovenliggende scenario Romei nen. Grieken, Turfeen of barbaren naar hartelust en op grootbeeld korte metten maken met hun tegenstanders. Een tamelijk tara voorbeeld daarvan, is Stormloop der Tartaren".waar in vólgens de gewoonte wordt gevochten, geplunderd, geschreeuwd en gevrijd door gespierde mannen en decoratieve vrou wen in kostuums, die zijn bedacht door i een koortsige ontwerper. Het is een onwezenlijk verhaak Tarta ren bestrijden elkaar over en weer: de Balas contra de Zwarte Tartaren, Na tuurlijk zijn de laatste de gemenerikken,: die het slechte op aarde vertegenwoordi- j gen. Maar aan het slot van de film vex- J enigen zij zich toch met elkaar om de, rijke Kwarizim te verslaan. Dat omdat j zij bijna omkomen van honger na alle oorlogen die zij hebben gevoerd. Natuur-] lijk vallen de leidster en de leider van] de twee groepen in eikaars armen; hoe; kan het anders! Iets positiefs moet tóch j bereikt worden (PASSAGE). I waarloosde opvoeding m „Jacht op een moordenaar", Duke is het pro totype. Na een ongeluk echter geraakt hij steeds in grotere moeilijkheden tot hij tenslotte, achterna gezeten voor een moord, door de kogel van een politieman zijn einde vindt. Hoewel verhaal en spel niet' altijd even overtuigend zijn, heeft regisseur Bernard Kowalski een milieuschildering gegeven die in vele opzichten geslaagd genoemd kan worden. Anders dan de Fransen zoekt hü in plaats van in de erotiek de oorzaak van spanningen in de maatschap pij. Liefhebbers van moderne jazz kunnen aan de, als rock en roll aangekondigde, begeleiding van Cal Tjader hun hart op- holen. (MONOPOLE, fcm. zondag). N.V., een nog geen jaar geleden in Am sterdam gestarte schriftelijke tekenopleï- ding. Naar de vijf hoofd- en,75 kleinere prijzen werd gedongen door ruim drie duizend inzenders. De FAS Nederland had wel succes daar twee hoofd- en twee klei ne prijzen aan Nederlandse leerlingen zijn toegekend. J. van Veen stond het hoogst aangesla gen met een derde prijs. Deze assistent 'reclame-ontwerper, die de Academie voor Beeldende kunsten te Rotterdam heeft doorlopen maar nu zijn dienstplicht ver vult,- heelt zijn prijs gewonnen met een bijzonder geestig getroffen tekening van een olifant. J. van Veen, die ook al een tijd heeft gevaren, wil zich verder ontwik kelen in het naturalistisch tekenen. Zijn grote favoriet is de Amerikaanse teke naar en illustrator Albert Dome, een van de stichters van de FAS. ïn zijn diensttijd heeft hij de schriftelijke tekencursus ge volgd. SCHIEDAM, zaterdag. De Neder landse Vereniging voor de Volkszang heeft dit jaar opnieuw een week voor de Nederlandse, volkszang georganiseerd, welke zal worden gehouden van 22 tot en met 27 oktober. Op 22 oktober, de eerste dag, zal deze week door alle beiaardiers i van Nederland worden geopend met een avond-concert van Nederlandse volkslie deren. In Schiedam zal dan het carillon van de St.-Jan's-toren worden bespeeld van 19 tot 20 uur. Op het programma staan onder meer canons, balladen, dans- en minne liederen. provinciale- en gewestelijke lie deren, liederen van de arbeid enz. VERZEKERD KAPITAAL: MEER. DAN 11>4 MILJARD GULDEN» .HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 69304 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, saterdag Het Is niet verklaren, waarom de prestaties in het 38/2-loernooi van het biljart district Schiedam zo matig blüven (een enkele individuele verrichting uitgezonderd). By Sunlight staan toch twee goede tafels. Er heerst tot cp heden niet de jufete sfeer. Verwacht mag welworden, dat de be langstelling zal toenemen nu ondertussen de kanshebbers zich hebben aangediend. Dat zyn in. de eerste plaats Van Duijl en Hekman, die belden allo vier gespeelde partyen hebben gewonnen. Hekman even wel met zo'n laag gemiddelde, dat voor lopig zijn kandidatuur nog niet byzonder serieus te nemen valt, Biyft dus over Van Duyi met Van Ejjk, die evenwel aï een nederlaag leed en bovendien ook voor een speler van zijn klasse met een te laag moyenne speelt. Bj(jft dus op dit ogen blik alleen Van Dnül over, maar ook hy kan struikelen Dijkshoorn v. d. Velde Hekman Valkestijn Van Eyk Does SCHIEDAM, zaterdag. SW ontvangt zondag aan de TVestfrankelandsedijk het nog ongeslagen gebleven Haarlem, de koploper in de tweede divisie B. Een gro te -schare Haarlemse supporters wordt verwacht zodat het een sfeervolle wed strijd kan worden. Haarlem beschikt over een fris en goed elftal met knappe spelers als Vreeken, Angenent, enz. en zijn vast van plan om hun kopplaats te behouden. Het zou dan ook wel een opmerkelijke prestatie 2yn van SVV om die ploeg de eerste nederlaag toe te-brengen, ook al zijn Joop Daniels en zijn mannen dat hard van-plan. De op stelling van SW is: doel v. d. Reijden, achter Hekman en Ris; midden v. Leeu wen, v. Kampen en v. Schïe; voor Hu- bert, Osterholt, Allart, Daniels en Waas dorp. SW 2 en het jeugd-team hebben vrij. Het derde elftal speelt om 10 uur ïn Har- ga tegen SHS cn SVV 4 gaat op bezoek bij Sparta 4. VLAARDENGEN, zaterdag De afge broken partij tussen W. Korpershoek en E. C. Hejma om het schaakkampioenschap van Vlaardingen kon gisteravond niet wor den uitgespeeld wegens ziekte van de heer Korpershoek. Van Duül Hekman Van Eyk d. Velde v. Gendt Dijkshoorn Valkestijn v. d. Does 300 300 32 250 112 32 5.43 3-54 300 300 22 58 13.63 250 154 22 27 7.— 8 1200 103 58 11.65 8 10QO 185 29 5.40 6 1199 125 65 4 964 171 50 4 796 151 35 2 600 151 24 0 645 154 21 0 506 128 21 9.59 5.35 5.27 3.87 4.18 SCHIEDAM, zaterdag Succes en ODI hebben twee ronden gemist in de. compe titie enhebben daardoor nog maar vier, wedstrijden gespeeld. Schiedam beeft zes maal gespeeld en daarbij vijf winstpunten vergaard. ODI heeft er eveneens vijf; en Succes twee. ODÏ.'door'-de nederlaag tegen HKC lelijk achterop; geraakt,gaat op bezoek bij Snel nu één van de/lijsttrekkers. De dames en. heren zouden een heel eïnd in het goede spoor terugkeren als ze de" Dordtenaren in eigen huis zouden weten te verschalken. Schiedam moet in Den Haag de strijd; aanbinden met lijstaanvoerder Gymna siasten. Tot dusver hebben de Hagenaars zwakkere tegenstanders ontmoet Als de Schiedammers hun beste beentje voorzet ten kunnen z(j de tegenpartij een puntje ontfutselen. - - Succes krijgt zaterdag het Zeeuwse Animo op visite. Schiedam heeft het ge presteerd de Zeeuwen op eigen veld een gelijk spel af te dwingen. Als de blauw* witten net zo goed voor de dag komen als tegen Kwiek moet dat zeker ook lukken. Verder rijn vastgesteld Schiedam 2 Ons Huis 3, Succes 2—USV 3, ODI 2— Blauw Wit 2, jeugd: SuccesSperwers 2. ODI—KOAG, aspiranten: ODI a—Oranjè Nassau a. Trekvogels bSchiedam a, ODI b—KOAG a, Schiedam b—Het Westen b. Slechts een zeer klein percentage van de vele duizenden deelnemers aan de traditionele Parool voetbalprijsvraag hoopten op een verrassing: dus een overwinning. Een overweldigende meerderheid, voorspelde een nederlaag met grote cijfers: 51. 4—1, 5—2, enz. Er waren enige honderden deelnemers die 20 hadden ingevuld. De prijs winnaars moesten derhalve door het lot worden aangewezen. De gelukkigen zijn: le PRIJS, ƒ100.—: Dc heer P. L. Kleine, Franselaan 212 b, Rotterdam. 2e PRIJS, f 50.—: De heer G. J. A. de Brüijn, Vlaardingerdyk 109 b, Schiedam, De heer W. Besteman, Noordplein 25 b, Rotterdam. 4ePRUs, >j.'\ -N4 De heer P. den Breem, Van Schravendijkplein .8,, Vlaardingen. De prijswinnaars ontvangen bericht. A1Ie inzenders zeggen wij dank voor hun deelname. ORANJEGAltfW 31 TBt. 67844 63844 advies en prijs non Ree a gn Hied lenst Artikel 5 Wegenverkeersreglement Burgemeester on Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 24 juli 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende 58e WIJZIGING van het Verkoersbeslult voor de Gemeente Schiedam. Enig artikel Onder het hoofd „Stópverbod" wordt tussen de rubriek „Korte Dam" en de rubriek „Ooievaarssteeg" opgenomen de rubriek „Lange Haven, ocstelijge zijde, tussen Over- maassesteeg en Dam, nummer 49" (bord model W.V.R.). .Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetref fende Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.WB., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Ko ninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging cn aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, Afd. Algemene Zaken).1 Schiedam, 19 oktober 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W. PEEK N V. J. v. d, VALK EN CO'S DISTILLEERDERIJ Zaterdags vrij. Aanmelden *s morgens voor 9 uur, Lekstraat 7. Permanent wave Kapsalon Hêlène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7,50. Hélène tiéde permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène. Rem- brandtlaan 22, Schiedam, tel 6 7J 70. Fotografie Voor pasfoto - Daai h van Vuuren Hoogstraai 106. tel S67 20 in één dag gereed Rolfilm», vergeten 7 ut atflO" oaaat soaaVv<ioi u fciaai Alle soorten films Foto K van ^uurei.- H<" testraat Klfe Tehiwr aangrbodon IN EEN HANDOMDRAAI Een ideale wascombinatie, dkt 13 de Errea Combo. Kyk er maar eens in. ea overtuig Uzelf. Links zietTJ de „wasagri}'* met de beroemde Erres wasbeweger. Voorzichtig gewassen èn dubbel gewas- Te koop aangeboden Een .wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons Snelwassers v.a f90 15 To - 30 korting Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126 tel. 6 3341.; i Shave-dealer van Pbilisbave Remington, Braun Slypen. repareren, 3 morgens ge bracht. 's middags klaar Slij perij. staaiwarenhandel Gé Kleyheeg, NIeuwstraat 43. te lefoon 61719 Tc huur: Kreupelstraat 12, staat leeg. Direct te aanvaar den. Benedenhuis (voor een Schiedammer). Te huur; Zwaansteeg 3 (bovenhuis) Bij verhuring wordt het op geknapt. Te bevragen bij Jansen, Hsrgsïngel 21. Laat ow tptraai vermaken toi modern opklap, ol kaDtelbed Primó afwerking als oieuv» terug Hei goed koopste adres DUK Groe nendal 1 A (Broersveidpad) telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon B 67 89) Ledikanten butledikanten kamoeerbed. den enz Kom eens praten Linnenkasten, enkel leg i 119.—. Kleine linnenkast; voor; 91,—. Alleen bij; Plate, Grote Markt 19-21.; Schiedam, verkrijgbaar. WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN BROERSVEST 115, SCHIEDAM TELEOON 6 75 67 'u.L iuci.ciLuuui: uruu^- capaciteit en een uniek zelfdenkend vei ligheidsdeksel. Van fgne lingerie tot overalls. Ja, Mies kunt LT toevertrouwen aan de Erres Combo, waarvan.TI - wat een gemak! - de wasmachine én de cen trifuge ook tegelijkertijd kunt gebruiken. ERRES COMBO vanaf f 638.- Wi| gaven U gaarne alia inlichtingen. ®n uitvóerigé dajnónsfratie. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1