TIP B. en vv. gaan experimenteren met de culturele subsidies KREYMBORG WOENSDAG JONGENS PANTALON NUÏS»» 'artiele bouw ziekenhuis onderhands aanbesteed Voor „Vogel Struysz" is plaats in Schiedam geen Zonnehuis opent weer poorten voor bazaar HANDBAL Wilton-heren blijven de winstpunten vergaren Succes bleef Animo nog net even vóór: 6-5 pén Uit de Gemeenteraad Te groot en te kwetsbaar SPINWIEL Mevr. A. Moll nam afscheid als Raadslid Vragen over hondsdolheid Vreemde vis was tropisch KORFBAL Fregat-model naar Den Helder Anders dan andere S.D. Schiedam 2 is goed gestart L. van Ravens scheidrechtert in Kopenhagen Wilton Harmonie wint prijs Burgerlijke stand MUTATIES Brandweerladderauto bewaren als curiositeit gevonden in Maassluis S.V.V. speelt tegen Stormvogels Man slipte met bromfiets Jongetje (3) aangereden Inbraak in directiewagen Spiegeltjes gestolen Domineesvletje voor ;os i)I_ftSDAO 23 OKT1962 wnpanyiyvf 811 vervult wootach»' ^ondstot^ 'SCHIEDAM, dinsdag. Het belangrijkste punt op de agenda van de gemeentc- udsvergadering van gisteravond «'as ongetwijfeld wel het voorste! van 1), en w. Si de subsidie aan de culturele instellingen in Schiedam drastisch te verhogen, welk voorstel b. en w. een regeling hebben gekoppeld voor de verdeling van I 50bsidiebedrag. De fractie-voorzitters van zowel de PvdA, de KVP als de WD S SbbtO er onomwonden bun vreugde over uitgesproken en na enige tegenwer- liflKD gingen de sprekers er ook mee akkoord, dat de regeling voor de verdeling ibujden zal.blijven van het college en niet van de raad. Tenminste, als tijdelijke uitrfgel; want voor de toekomst wilden zij de raad er toch Wel bij betrokken zien. ■W- H- B. Engelsman vroeg zich af, of lichten, die later vervangen worden door met de band bediende verkeerslichten. De afstand naar het Koemarktplein ie name lijk te groot voor een synchronisatie van de lichten. Bovendien is een regeling met verkeerslichten op dat punt alleen nodig op de spitsuren, college wel helemaal duidelijk voor stond welke culturele activiteiten L en welke niet subsidiabel waren. Hot i;{stellen van de grootte van het sub- yie naar het aantal bezoekers is. mis- £hien een goede maatstaf bij de passieve iiturele beleving, maar hoe moet het nu wvcorbpfld met excursies? Die kunnen ^cb ook in aanmerking komen voor sub. gijw" heer Engelsman kon het wel bii- jitken dat het college eerst wilde experi menteren met een regeling, als de raad dan maar in gekend werd wanneer de Regeling verder uitgewerkt en verfijnd Ook mr. B. Schrueier (KVP) kon zich metils gang van zaken verenigen,.maar jüdd h^t college aan de belofte, bij een nadere uitwerking van de regeling de ttsdin te lichten. Wel legde hü er de na trok op, dat subsidie voor culturele acti viteiten minstens zo belangrijk is ais kre- 'dieten voor materiële voorzieningen. Pjs J, Houtman (WD) sloot zich bij e vorige sprekers aan cn' was vooral ook iürheugd, dat de Schiedamse Gemeen schap een adviserende stem heelt ge- iiegen blj ds verdeling. Wethouder tnr. M. J, M. van Kinderen wf duidelijk te verslaan, dat het geen eenvoudige zaak was, dat toekennen van subsidie aan culturele instellingen, en hü lïf ook grif toe, dat de regeling niet vol- aukt was. De ervaring zou moeten uit maken, welke onvolkomenheden er aan lieven- Doch h(f meende, dat de verenl- pngtn meer gebaat zjjn met een onvol komen regeling die direct in werking komt volgend jaar, dan met een betere rttgeling waar nog op gestudeerd moei ;*oiden. Bovendien betwijfelde hij het, dit het ooit;mogelijk zou zijn om de ob jectieve nonnen (waar de heer Engels- n voor pleitte) te vinden voor een door raad vast te stellen geheel kloppende rterdellngs-regeling. We] stelde h(j zich voor, de raad op de hoogte te houden fwelke verenigingen subsidie hebben ont vangen en hoeveel. Geen groene golf' Het ligt niet in de bedoeling om de ver keerslichten, die b, en w. willen laten (aanbrengen op het kruispunt van 'de Bot- iterdamsedyic met de Nieuwe Mathenes- ■Scrstraat, Ooit aan te sluiten op de „groe- ïne golf" voor het verkeer ophet Koe- ■marktplein. Zo gaf, burgemeester Peek te j.kehnen op dé vraag van" ïr. 'C, Boerman a|(PvdA>, die meende, dat de leidingen f daarvoor het-best nu meteen aangelegd kunnen worden, nu de BotterdamsecHjk toch is opgebroken, Er komen op dat punt eerst Knipper- Ziekenhuisboutv Het voorstel van b. en w., om nu al de bouw van het ntenwe gemeente-zieken huis aan te besteden en nog wel onders hands, werd door twee raadsleden afge keurd. De heer Colfé, die overigens ver heugd ivas dat spoedig met de bouw be gonnen kon worden, had grote bezwaren tegen het onderhands aanbesteden, omdat zo de prijzen hoger zouden komen te lig gen dan bij openbare aanbesteding. Ook bestreed hïj de opvatting van b. cn W„ dat de bouw van een ziekenhuis zo spe cialistisch zou zjjo, dat slechts enkele aan nemers in aanmerking zouden kunnen komen. Maar burgemeester Peek gaf te kennen, dat deskundigen het er niet mee eens zijn dat openbare aanbesteding per sê voor deliger prijzen moeten geven dan onder handse. En men loopt dan de kans, dat men een aannemer krijgt die niet gewenst is en ook niet in staat om het werk goed uit te voeren. Want de bouw van een zie kenhuis stelt wei degelijk bepaalde eisen aan de aannemer. Bovendien, zo stelde burgemeester Peek het, is het nog niet eens zeker, dat er bij-openbare aanbeste ding meer serieuze inschrijvingen komen dan de vijf. die men had willen inscha kelen voor de onderhandse aanbesteding. De heer Collê was echter niet overtuigd en stemde tegen het voorstel. Ook de heer J. H. Simons (PvdA) stem de tegen en bij stemmotivering gaf hij te kennen, dat naar zijn mening het voorstel de hele bouw van het ziekenhuis moest betreffen en" niet, zoals in dit geval, de partiële onderbouw. Dat zou alleen maar vertraging geven, verklaarde burgemeester Peek, die daar op nogal uitvoerig op de kwestie inging. Op "het besluit van de raad, om tot een partiële uitvoering voor alleen de onder bouw van het ziekenhuis over te gaan, zün kt februari a.s. alle nodige vergun ningen en goedkeuringen te verwachten. Maar als men het voorstel wil uitstrekken tot de totale bouw, dan kan men opnieuw gaan beginnen. Dat betekent alleen maar uitstel en kans. dat bet bouwvolume wordt weggegeven aan .een ander zieken huis in Nederland. Met twee stemmen tegen werd het voorstel aangenomen. (-4dnerfeirti« I.M.) 20 stuks 80 cent Apothekersnachtdienst. Apotheek Evers, Lange Haven 81- Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en ,.Uw stad. in uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Stormloop der Tartaren". Monopole, 2 cn 8 uur: „Misdaad uit wan hoop", DIVERSEN Volksgebomv, 8 uur: Vrouwengroep P.v.d.A. Jaarvergadering. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Ned. Chr. Vrou wenbond. Lezing, (Advertentie 1JW.) SCHIEDAM, dinsdag. Met enige spijt heeft dc Gemeenteraad de „Vogel Struysz", het model van een 17e eeuws fregat dat door de Werf Wilton Füenoord Is vervaardigd voor het Plefnspel, opge voerd ter gelegenheid van het bezoek van Kon. Juliana, aan de Stichting „Helders Marine Museum" ten geschenke gegeven. De Raadsleden mr. H. B. Engelsman (PvdA), M. Eykenaar (Prot. Schfedam) en B. E. Colle (comm.) vonden het kenne lijk erg jammer dat dit pronkstuk, dat b(j WHton Füenoord met 2oveel zorg op twee-zevende van de werkelijke grootte was nagemaakt en dat door de werf aan de gemeente Schiedam was aangeboden, weer weggeschonken moest worden. Maar nadat burgemeester mr- J. W. Peek lal van redenen had aangevoerd waarom deze (Van een onzer verslaggevers) Ëen deel van het u-erlc dat door. de po- SCHIEDAM, dinsdag. Bedrijvig Loopt hiënten «au Het Zonnehuis Is vervaardigd mej. L. "m. Lely door de conversatiezaal Voor de bazoor. •van „Het Zonnehuis" aan de Boerhaave-i laan, waar zü de Rode Kruis welfare-za^r. die ongetwijfeld volgend jaar weer leidster is. Toen wfj haar gisteren opzoch- gehouden zal worden. ten, was zU intensief bezig de gezellige zaal te herscheppen in tn bazaar, bestaan- de uit een keur van artikelen. Jaarlijks kunnen honderden mensen zo ruim een maand voor Sint Nicolaastljd tijdens de fancy.fair van Het Zonnehuis hun In kopen doen, want deze wordt al voor on geveer de zevende keer herhaald. Hier worden de diverse artikelen ver kocht, die de patiënten gedurende het ge hele jaar in eikaar hebben gezet. En dat is kennelijk met zeer veel geduld ge schied, gezien de fantastisch keurige af werking. Men treft op de bazaar, die woensdagmiddag zijn poorten opent om ze donderdagavond weer te sluiten, vele artikelen. Mej. Lely is er van overtuigd, dat er dan heel wat zo niet alles verkocht zal gijn. Haar/is, gedurende haar werk in het Zonnehuis, gebleken, dat de Imensen hier graag komen om hun inko- tpen te doen. Dat is. trouwens logisch. Men treft er prachtige waar in allerlei vorm aan: van ;bij zet-tafeltjes, shawls, portemonnaies en. prullemanden tot tassen, babycapes en foppen. Alles is met veel fantasie ontwor pen en vervaardigd en de prijzen zün zeer ïdU'jk. Mej. Lely, zegt: „Ik „laat de pa renten zo Veel mogelijk leuke dingen jjmaken, maar 11c houd daarbij rekening gn« wat het-publiek graag wil". 5», De opbrengst van de bazaar is bestemd goor de oritspanningspot van het huis. ^Hieruit worden o.a. voor een deel de ^boottochtjes voor de patiënten gefinah- perd. Maar een deel van de opbrengst Vandaag mochten de patiënten - een rondgang door „hun" bazaar maken om te kijken hoe mej. Lely met vaardige haad de door hun vervaardigde voorwerpen keurig heeft uitgestald. Zij heeft dat in derdaad met veel inzicht gedaan, al was het wel eens behelpen met de aanwezige plaatsruimte. Bij haar werk heeft zij steun gekregen van mej. F. Faassen. SCHIEDAM, dinsdag. Het tweede tiental van de Schaakclub Schiedam is goed gestart in de bondscompetitie, door de uitwedstrijd tegen Maassluis met 5Ve— 4(a te winnen. Dé heren De Bruin, Kok, Van Grootveld en Van Etten wonnen hun partij; de heren Haring, Moleman en Dekker kwamen remise overeen, terwijl de heren Deerentveld, De Bruyn én Van der Kuit verloren. vkj.f meulen jubileum aanbieding Beslist geen tweede keer kunt U zo'n, aanbieding sport- en jümperwol verwachten, voor zo'n lage,prijsI- VVant sport en Jumperwol van 2.05 perlOOgram kopen voor bijna de helft van de prrjsi-ls alleen tijdens dit Jubi leum Mogelijk. Franse sportwol, die royaal en vlug uitbreit In bijzonder mooi gemêleerde kleuren, als bordeaux, anthradër, geel' en flessegroen, voor. gezellige .nonchalante sporttruien en pullovers. 100% zuivere Franse jumper wol Inze5tien modekleuren als' koren, vuurrood, flessegroen, grijs, beige enz.. „Vogel Struysz" niet In Schiedam kon bl(jven. hebben z(j berust. Dat het scheepsmodel te groot was om bet in het Museum op te slaan, dat be grepen de sprekers wel. Maar kan het niet in de winter ergens opgeslagen en dan in de zomer buiten opgesteld wor den? Het zou aardig staan op b.v. de Maasboulevard of desnoods het'Koe- marktplein, vond mr Engelsman. Het heeft wel geen historische waarde en het is niet sterk ook, maar het zou toch wel als blikvanger dienst kunnen doen voor bijvoorbeeld grote tentoonstellingen, was de mening van de heer Eijkenaar. 't Is jammer, maar dat Helderse museum ïs_ wel de beste plaats om het op te bergen, i zo vond de heer Collé. Het college heeft getracht om het mo del nog hier te houden, verzekerde burg. Peek. Maar het is len ene male uitgeslo ten dat het model behouden kan blijven wanneer het aan de buitenlucht wordt blootgesteld. Want het is een oude sfoep met een opbouw van trlplex-platen en dat blijft nóóit goed. Ook directeur Ir B. Wil ton heeft verzekerd dat het mode] bui tenshuls niet behouden kan blijven. En Schiedam heeft geen enkele ruimte waar; het schip dan wel veilig kan staan. De heer Wilton heeft zelf het beste ge vonden dat het schip naar het Helders museum gebracht werd. Met dit laatste ontzenuwde de burgemeester de opmer kingen van de raadsleden, die het kenne lijk weinig elegant vonden ten opzichte van Wilton Fijenoord oir» het geschenk van de werf meteen weer weg te geven. Maar dat bleek al van te voren beklonken tc zijn. 4d»enentie iJH.) VRIJMOED VIEUX Woensdagmorgen- om 9 uur begint de verkoop van deze import sport- -en fumpérwo!, nu per 2 bollen- van 50 gram tel. of schrift, bejt. SCHIEDAM, dinsdag, De Schiedam- se scheidsrechter. Lou van Ravens heeft de vererende opdracht gekregen om in Kopenhagen de internationale voetbal wedstrijd Kopenhagen— FC Hibernian Uit Schotland om de Europa-beker te lelden. Het is de eerste maal dat de heer Van Ravens een internationale wedstrijd mag leiden, al is hij reeds enkele malen, even als overigens zijn stadgenoot Henk van der Veer, opgetreden als grensrechter in internationale wedstrijden. Hij stond dan ook (nog) niet genoteerd op de FIFA- lijst van scheidsrechters voor top-wed- strijden. In Kopenhagen zal hij terzijde worden gestaan door de Nederlandse ar biters Mondeel en Groenwoud als grens rechters. De nu veertig jaar oude L. van Ravens was een boekend doelman vail SW, maar begon in 1948 zijn loopbaan als scheids rechter in de reserve-klassen van de afd. Rotterdam. Gistermorgen is hij naar Deneraarken vertrokken. SCHIEDAM, dinsdag Op het mu- ziek-concours dat door de Shelï-Harmo- nie in Vlaardingen is gehouden onder auspiciën van de Kon. Fed. van harmonie en fanfare-gezelschappen heeft de Har manie Wilton-Fijenoord in de (hoogste) vaandel-afdeling een eerste prij3 weten te behalen. Met het stuk Woodland-pic tures werden 56 punten cn met Le car naval Romein 53 punten behaald en hel totaal van 309 punten was goed voor een fraaie eerste prijs. SCHIEDAM, maandag, De dames van DYVS hebben inderdaad geen winst kun nen behalen tegen Quintus In Kwintsheul. ïn deze wedstrüd, die met 8—4 werd ver loren, rtond Quintus al na 13 minuten vei lig met 3—6 voor door de uitstekende schutster J. Swlhkels. Nel Robart maakte het eerste legenpunl en Xenle Robart zorgde voor de tweede, zodat met 42 werd gerust. Ook daarna bleef Quintus sterker In de aanval, maar keepster A. de Bakker kon haar doel aardig schoonhou den. Door twee schoten van Lenie Robart werd het nog 54, maar daarna kwam DWS er niet meer aan te pas. De Wilton-dames hebben in Den Haag een puntje moeten afstaan aan Turnlust, maar dit 2—2 gelijke spel was toch vol doende om Wilton één plaats te doen stijgen. Bea Zonneveld opende de score In dit aardig gelijk-opgaande spel. Nog ivoor de rust gaf A. Verhoekx de rood- GEBOREN: Evelyne, d.v. N, Nederveen -witten een 1—2 voorsprong. Daarna wer- en M. C. Elshof; Francisca M.,;d. v. H. B.jden vele Schiedamse aanvallen onder-, Matthljssen cn A. A. Tas: Petrus, z, v. A.broken door de arbiter, die de voordeel- Salari en A. Dongelmans; Elisabeth, d. v.; regel niet wist toe te passen. Vijf,rainu- H. van Leeuwen en M. van Wolferen:ten voor het eind kwam Turnlust aan het Esther J., d. v. C. de Roo en F. Wilkens; gelijkmakende doelpunt. Marius G., z.. v. J. M. Weiland en T. J. L De UVG-dames kwamen pas in de laat- Boogert. iste seconde aan de wolle winst lp de strijd OVERLEDEN; H, A.. J. Naastepad, 71 tegen Spartaan, die op 2—3 afsloot, Cor de actieve L. Janssen maak- fcitookte wonK?'a^eMnd*TOr dei ir.i E. C. Boske, 82 jr. weduwevan J. K.lBmtlme van nieuwe materialen voor de ba-jLuken; H. J. van der Graaff, 67 jr. (ten dat met 1 2 voorsprong werd ge rust. Tien min, voor het eind bracht Spar taan de stand op gelijke voet, 2—2. Toen iedereen, zich al had verzoend met deze stand, brak Henny Thüssen plotseling goed door er» met een fraai schot, vlak voor het fluitje klonk, werd de winst naar Schiedam gesleept. Bij de beren haalde Wilton weer een. verdiende 58 overwinning op Hellas 3 in Den Haag. De scheepsbouwers hebben nog geen punt verspeeld, maar naaste concurrent AHC '28 evenmin. Volgende week volgt de „meesterslag" tussen deze twee kampioens-candidaten. Tegen Hel las 3 was de Wilton-voorhoede overigens minder op dreef dan anders, al zorgden H. v. d. Lugt, B. Geerlings en L. Boer al na 7 minuten voor een 03 voorsprong. Doch met de rust was de stand alweer 3—5. De voorsprong werd niet meer be dreigd. De DWS~beren hebben maar heel-wei nig tegenstand gekregen van Hoüandiaan in Vlaardingen. Met de rust stonden zij al 06 voor (vier schoten van S. Ouborg) SCHIEDAM, dinsdag. Het blijft in de Scbledamse gemeenteraad een komen en gaan van leden, ook nadat de raad een nieuwe samenstelling had gekregen na de verkiezingen. Zo werd gisteravond het nieuwe lid A. SonnevcJd Jr, beëdigd en geïnstaleerd die de plaats inneemt van de heer IV, Kok. Maar ooR zijn de geloofs- j brieven in orde bevonden van de heer G, ,_P. Verhulsdonk, die volgende maand ge ïnstalleerd zal -worden. Hfj komt dan In de plaats van mevr. A. Moll-Llips, die gisteravond afscheid heeft genomen. Zjj kreeg een groot bloemstuk van bet ge meente-bestuur en een waarderend af- scheids-speechje van voorzitter mr, J. W. Peek. „Uw heengaan wordt door ons allen betreurd en dat niet alleen omdat u een van de weinige dames in de raad bent", zo verklaarde mr. Peek die mevr. Moll verder een plichtsgetrouw en nauwgezet raadslid noemde, die ook buiten de raad een bekende figuur was in Schiedam, door haar -werken voor de vereniging „Oost en West", voor de Vrouwenkring van de WD, door haar lezingen over Nieuw-Guinea, door haar werk onder dc gerepatrieerden Cn voor de Filmkring, „Nu gaat u de vrije tijd besteden aan de opvoeding van uw uit Niew-Guïnea gerepatrieerde kleinkinderen. Maar de er varing leert dat grootmoeders niet de beste opvoedsters 2ijn", zo waarschuwde mr. Peek met een grapje. Van haar kant dankte mevrouw Mbjl het college, de raadsleden een ook de ambtenaren voor de prettige samenwer king, ondervonden gedurende de zes jaar van haar raadslitmaatschap. Raadslid mej. G. Burger SCHIEDAM, dinsdag Het lid van de Gemeenteraad voor de P.v.dA,, mej. G. Burger heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan B. en W. Heeft uw College kennis genomen van de berichten over hondsdolheid, waarvan momenteel in Amsterdam enige gevallen met dodelijke afloop zijn voorgekomen cn van het feit. dat sommige onverant woordelijke eigenaren var» honden hun dieren in de bossen aan hun lot overlie ten? Is uw College niet van mening dat door dit laatste feit de gevaren voor be smetting in andere gemeenten groter ge worden zijn? Zo ja, welke stappen over weegt uw College ter bescherming van mens cn dier in onze gemeente? SCHIEDAM, dinsdag Door de Ge meenteraad zijn gisteravond de volgende mutaties goedgekeurd. De heer J. Paalman, te 's Gravenhage is,„benoemd tot directeur van het Stede lijk Museum. Tot hoofd van de openbare Thorbecke-kleuterschool is benoemd mej. U F. van Leeuwen, thans leidster aan genoemde school. De heer H. T. van Arkcl, hoofd van de school voor zeer moeilijke opvoedbare kinderen, is be noemd tot hoofd van.de avondschool, Ver bonden aan bedoelde school. Mej. M. M. T. van den Hamel to Rot terdam is benoemd tot onderwijzeres aan de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden aan de Fahren- heitstraat. Aan mevr. S„ v. d. Tuuk-Krug is eer vol ontslag verleend als onderwijzeres aan de prof. dr. J. H. Gunningschool. Aan de heer G. Verwijs is eervol ontslag verleend als leraar aan de Gem. Nljver- heidsavondscho ol SCHIEDAM, dinsdag. De gemeente raad toonde zich op de vergadering van gisteravond wel erg „behoudend". Nadat eerst getracht was om dc „Vogel Struysz" in Schiedam te houden, kwam drs. J. Houtveen (WD) met het verras sende voorstel om ook de oude uit 1930 daterende en afgekeurde ladderwagen van de brandweer in Schiedam te houden. „Er zijn mensen of Instellingen die zo'n oude brandweer-ladderwagen op prijs stellen en later zouden we wel eens spüt kunnen hebben dat de gemeente uu zo'n oud instrument wegdoet voor 700, wat geen geld is", vond hij. Mogelijk kan de nu niet meer te gebruiken iadder-auto nog dienst doen bij demonstraties of zo. Maar burgemeester Peek kon zich ken- SCHIEDAM, dinsdag. Succes I ont ving zaterdagmiddag Animo (Souburg) en behaalde na een wel zeer enerveren de wedstrüd de volle winst (6—5), Het score-verloop in deze zeer vlot gespeelde wedstrüd was een steeds repeterend: voor, gelijk, voor. Gelukkig voor onze stadgenoten werd een stand „voor" be reikt Juist voor het einde van de wed strijd. Voor Succes scoorde Coby Jansen (2x). B. van Krogtrn, O. de Beus, F. Baas en F. Lalau. Doordat ook het tweede twaalftal en de junioren hun wedstrijden wonnen, was het voor Succes een wel heel goed weekeinde. De drie senior-ploegen van Schiedam verloren alle drie. De winst kwam hier alleen van de aspiranten. Schiedam J ont moette in Den Haag het nu reeds Bis kampioen gedoodverfde Gymnasiasten. Deze pLoeg nam met haar zeer snelle en productieve eerste aanval in. de eerste minuten een 2o voorsprong. Schiedam had hierna-niet veel geluk bij het reali seren van toch wel zeer goede doelkan sen er» moest zelfs nog twee tegen-doel- punten toestaan. Kort na rust bracht Schiedam de stand op 4'—2 door F. Veer en hield na de vakwisseling, ondanks de sterke begin-opslellirg van Gymnasiasten, lange tijd het initiatief. In deze periode bracht P. Boogaers de stand op 4—3. De ze stand1 heeft lang de mogelijkheid op een gelijkspel opengelaten; pas in de laatste minuten kon Gymnasiasten de vol le buit binnen halen (6—3). Ook bij Snel—DDI wa3 het krachtsver schil gering te noemen en daar de 14 doelpunten broederlijk gedeeld werden, konden beide rivalen hierbij volle vrede hebben. De doelpunten kwamen hier van: C. Toussaint (2x), L van Keulen (2x), N. Stam, W. van Leeuwen cn F. de Vlieger. Verdere uitslagen: Schiedam II—Ons Huis III 6—8, Succes II—USV II 5—0, Succes Jun.—Sperwers Jun. 32, OD1 Jun.KOAG Jun; 5—4> Aspiranten: ODI -Oranje Nassau b 3—3, ODI b—KOAG 1—1, Trekvogels b—Schiedam a 00, Schiedam b—Het Westen b 7—0. (Advertentie IM.) en de stand was 010 voordat de Vlaar- inelijk niet goed voorstellen dat er iemand dingers het eerste tegenpunt maaktem jnog prijs stelt op het af te keuren vehi- Met 2—11 kwam het einde aan deze een-fkel, dat niet eens meer op de weg mag zijdige wedstrijd. (rijden. De deskundigen, die van advies UVG, dat met enige reserves tegen Ad-{hadden gediend, hadden niets gezegd van vendo in Rotterdam móest aantreden, had jmusea die prijs .stellen op brandweer weinig kansen- Bij de rust was het 6—2curiosa. Anders van harte gegund. Maar en het eind kwam met 105 in het voor- 'Schiedam zelf moet niet nodig, deel van Advendo. J „Toch jammer," vond de heer Houtman. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag Het rijksinsti tuut voor Visserij-onderzoek te Umuldcn heeft vastgesteld, dat de merkwaardfge wis, die vorige week dood tn een bassin van het gem. waterleidingbedrijf te Maassluis Is gevonden, een. zogenoemde ronde vleermuis-vis is, een platax orbicu laris. - Deze vissen komen voorin de wateren rond Ceylon en in enkele andere tropi sche zeegebieden. Hoe de vis in een wa terbassin te Maassluis terecht is gekomen, zal wel altijd een raadsel blijven. SCHIEDAM, dinsdag SVV, dat zon dag geen competitiewedstrijd speelt, gaat zaterdagmiddag aan de Westfrankeland- sedijk een oefenwedstrijd spelen tegen Stormvogels uit IJmuiden, een van de koplopers uit de tweede divisie. SCHIEDAM, dinsdag Gistermorgen slipte op de Wiltemsburg de Rotterdam mer J. J. W. met zijn bromfiets. De man liep een wond boven zijn rechteroog op en is in de dr. Noletstichting behandeld. Zijn voertuig werd licht beschadigd. SCHIEDAM, dinsdag Op het Rozen- burgerplein is gisteren de drie-jarige Karl J. Soltveldt door een onbekend gebleven bromfietser aangereden. Het jongetje liep een hersenschudding op en ia naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Het on geluk gebeurde toen Karl tussen twee geparkeerde auto's uitkwam om het plein over te steken. SCHIEDAM, dinsdag Onbevoegden hebben zich vannacht toegang verschaft tot de directiewagen van de firma Faas aar» de 's Gravenlandseweg. De inbrekers forceerden twee raampjes, waardoor zij de wagen konden binneadringen. Zij na men daar e enboekspïegeltje voor me tingstoestellen ter waarde van ƒ75 weg Van een schaftwagen in de nabijheid van de directiewagen werd een raampje ka- potgegooid. J SCHIEDAM, di nsd a g De chsuffe uj M. A. L. deed aangifte van diefstal var» twee spiegels van de vrachtwagen die hij in de Teijlerstraat' had geparkeerd. De waarde ervan bedroeg 17,50. Waarborg kwaliteit. Terlenka 55/45, unl en multicolors. Alleen gel dig 24 oktober as. voor leeftijd 6 j««r* kl.stijgingp. m. Binnenweg 128 - N. Binnenweg 447 - Z, Jansstraat 60 - BeyeHandsel&an 87 ROTTERDAM HARDINXVELD-G1ESSENDAM, maan dag Op de scheepwerf van de gebroe ders Hamen te Neder-Hardinxveld is een scheepje in aanbouw, dat straks met de kruisvlag intop zal varen in de haven van Lagos, de hoofdstad van Nigeria. Het vletje is bestemd voor ,.The Mis sions to seamen". In Lagos, een havenstad van ongeveer 200 000 «nwoners wil de missions nog een geheel nieuwe service gaan bieden aan de varensgasten, door hen met een .eigen bootje van hun schepen naar de wal te brengen. Het schip dat in Hardinxveld op stapel staat krijgt een lengte van 762 meter, een breedte van 2450 meter en een holte van 1-24 meter. De voortstuwingsbron zal bestaan uit een Gardnermótor van.47 pk bij 1500 omw./min. Tot de uitrusting, zal een grote zonnetent behoren. Veemarkt;Botterdam Weekoenvoer S19Q dieren, aanvoer heden 564 dieren, waarvan 400 vette koeien en ossen: 007 gebruiksvee;; 375 vette kalveren: 323 graskalveren; 015 nuchtere kalveren: B varkens; 12 lopers: 51 biggen; 34 paarden; 15 veulens; 120 schapen or lamineren; 44 bokken of gelten. Da prijzen waren als volgt; vette koelen per kg. 2.802.80; 2,20—2.60; 2.-2.20. Vette kalveren per kg 2.2,10; 1,80—1,90; 1.50— 1.70. Graskalveren per stuk 300: 235; 175. Nuchtere "kalveren per kg .140; 120; HO. Lo pers per stuk 90; 8C; 70. Biggen per.stuk 50: 45; 40. Slachtpaarden per kg 2,30; 2,10: 1.80, Schapen per stuk .115; 100: 90. ÏCstf- en melkkoeien per stuk 1100; 1000 800. Va- rekoelen per stuk 700; 600; 475. Vaarzen per stuk 825; 700; 525. Pinken per stuk 500: 400; 350.- Vette koeien: aanvoer ruim, handel traag gedrukt in - prijs. Vette kalveren: aanvoer evenen korter, handel redelijk, prijzen als vorige week, prima's boven notering. Gras kalveren: aanvoer iets. kleiner, handel ma tig, vooral niet hoger jn prijs. Lopers en biggen: aanvoer matig, handel redelijk, prij zen ongewijzigd, slachtpaarden: aanvoer klein, handel rustig, ietsvaster in prijs. Schapen en lammeren: aanvoer korter, han del goed, stijver In prijs. Kalf- en melk koeien; aanvoer tamelijk, handel redelijk, prijzen constant. Vaxekoeien: aanvoer ge woon, handel flauw, vooral niet hoger la prijs. Vaarzen en pinken: aanvoer matig handel lui, gedrukt tn prijs.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1