Hoofdpostkantoor komt in nieuw en groter gebou Op Schooltuinen is het werk afgelopen VOETBAL: SFC moet nu slag leveren om het leiderschap ez\/v<5i ïïlMndw Kantoorpand aan Lange Nieuwstraat Oude postkantoor voor uitbreiding HA V-Bank UITNODIGING Zand overdekt de weide wijk Groenoord in aanleg Stompje molen gesloopt voor betere wegkruising Activiteiten bij THOR M W HEN KEKS Anti-Honger - collecte Diploma 's en prijzen uitgereikt Man fietste met gestolen latten Bedrijf ski aver jas competitie Burgerlijke stand Twee bromfietsen in botsing Automaat vernield Hond met stenen bekogeld T.V.-0MR0EPSTER ANSJE VAN BRANDENBURG T.V.-STAR KITTY PRINS PIANIST JOOP DE LEUR Jaarvergadering PvdA-Vrouwenb. Toernooi van groene banden bij S'CS Schoorsteenbrand SCHIEDAM Bandrecorder DE JAGER - DE li SCHIEDAMSE MEUBELBEURS II VERLICHTING DE JAGER Koeriersters INRUILACTIE DE JAGER Gratis op proef DE JAGER WERKSTER ,ypO? ONDERDAG 25 OKT. 1962 is van het Architectenbureau Maaskant, van Dommelen, Kroos en Ir. Senf te Rot terdam. De bouwtijd wordt (met inbe grip van de tijd nodig voor het slopen) geschat op ca. twee jaar. (Advertentie IJS.) Bojkananatr V* O* ECHTE OUDE JENEVER TENMINSTE 3 JAAR OUD De honger is niet een verhaaltje uit de kinderboekjes, maar is een ver schrikkelijke werkelijkheid in het leven van miljoenen. Die ellende kan worden verzacht door bijdrage aan de Anti-Honger- Actie. Deze actie wordt hier gevoerd door het Novib, maar uw sreun is noodzakelijk voor het welslagen daar van. De Nouib-coNectc nan deze week beveel ik gaarne bij u aan. De Burgemeester van Schiedam Mr. J. W. Peek SCHIEDAM, donderdag Volgende maand zal een begin gemaakt worden met de bonw van een nieuw kantoorpand van 4 etages aan de Lange Nieuwstraat, waarin ondergebracht zullen worden het nieuwe Hoofdpostkantoor voor Schiedam, het bijkantoor van de Rolterdamsche Bank N.V. en verder drie etages voor de N.V. Levensverzekering Maatschappij H.A.V. Bank. De plannen voor de bonw van dit pand dateren al van jaren ge leden, maar thans is de bouwvergunning voor dit complex verleend en kan de bauw beginnen. Het pand komt te liggen op de plaats van het al leegstaande Rowallanhuis en het oude gebouw van het Roode Kruis, nog gedeeltelijk in gebruik als consultatie bureau voor zuigelingen en kleuters. Vol gende maand zal met de sloop daarvan worden begonnen. In 't nieuwe pand zal in *n gedeelte van de parterrerulmte het bijkantoor van de Eotterdamsche Bank komen, terwijl het overige gedeelte van de begane grond, lopende tot aan de Nieuwe Haven, in gebruik komt voor het hoofdpostkantoor. De P.T.T. krijgt bierdoor een aanzienlijk grotere ruimte voor haar diensten, terwijl er ook nog mogelijkheden zijn voor ver dere uitbreiding. De hele postbesteldienst zal In het nieuwe kantoor worden onder gebracht. Maar de telefooncentrale blijft op de oude plaats aan de Buitenb&ven. De drie etages aan de voorzijde van het gebouw zijn door de HA.V. Bank in horizontale eigendom verkregen en zullen als kantoorruimten worden verhuurd. Het grote belang dat de H.A.V. Bank heeft bij de nieuwbouw is, dat nu het oude postkantoor vry komt. Dit gebouw is door de RA.V. Bank aangekocht en zal worden gesloopt; de daardoor vrijkomen de grond zal gebruikt worden voor de zeer noodzakelijke uitbreiding van het bestaande naastgelegen kantoorgebouw van de bank. Het ontwerp van het nieuwe gebouw SCHIEDAM, donderdag. Het werken. m de schooltuinen zit er weer op. De laatste groenten zijn vorige week geoogst en de laatste bloemen afgesneden en naar moeder gebracht. Voor 585 Scbledamse schoolkinderen, jongens zowel als meis jes, betekent dit bet slot van hun „tuln- jaar". Maar de Jaatete dagen in de school tuinen kregen nog een feestelijk tintje, want alle kinderen die goede zorgen had den besleed aan hun tuintje werden ver blijd mei een fleurig diploma". Voor de 45 beste tuinders en tuiniersters waren er bovendien nog een prijsje: prachtige plan ten, geschonken door de Gem. Plantsoe nendienst. Deze zijn uitgereikt op de laatste bij eenkomst m de tuinen, waarbij aanwezig waren de wethouders van Onderwijs en Gem. Werken, de heren H. Sabel en W. van Schooneveld, de gem. inspecteur voor onderwijs de heer C. A. Kamp, de heer J. J. Schipper, tuinarchitect en adviseur van de Schiedaruse Schooltuinen, als ook de bestuursleden en vele ouders. In een kort toespraakje heeft de hoofd leider, de heer F. J. Klapwijk er op ge wezen dat het tuinseizoen pas op 1 mei, dat is een maand later dan gewoonlijk, kon beginnen, maar dat de resultaten toch nog bevredigend waren. Wel mislukte de kooloogst en waren de bloemen erg laat, maar er was volop radijs, spinazie, peen en boontjes. En aardappeloogsten van 20 of meer kg waren geen uitzondering. De volgende kinderen ontvingen een prijs; Eerste prys: Henk de Bloois, Simon Boas, Ineke Borsboom, Benny v. d. Broek, Gina Damen, Fred. Geyp. Marjorie v. 't Hof, André Meerburg, Jan Nater, Peter Schoemakers, Theo Smits, Joop v. d. Touw, Truus Westhuis, Ludy "Wouters en Yvonne Zieck. Tweede prjjs; Marian v. Basten, Johan Bazen, Ida Boas, Mary Brands, Dirk Hensbergen, Leo Noordzij, Kees Poot, Koos Putters, Anneke v. Ruiven, Peter Verwijs,. Wim Vogel, Eddy de Vries, Klaas Westiand, Theo Wijnmaalen en Peter Wybroek. Derde prijs: Jan. Dierx, Lenle van Dru- hen, Lia Duifhuizen, Cokkie v. d. Heiden, Wim den Held, Frans Klaasse, Joke Klin ken, Henk Konemann, Sanne Kreleger,' Pun Tollenaar, Willem v. d. Toorn, Elize Vervoort, Adriaan v. Waart en Eddy Wes- terholt. SCHIEDAM, donderdag Vannacht omstreeks 2.30 uur heeft de politie de heer D. 2. aangehouden. De man reed met 23 zeer lange latten op zijn fiets over de Brocrsvest. Hij verklaarde toestemming te hebben verkregen de latten van het terrein van de N.V. Wm. M. Muller en Co- aan de Merwehaven mee te nemen. Het is gebleken dat hem deze toestemming met ia verleend SCHIEDAM, donderdag- In de Schie- damse Bedrijfs Klaverjas-competitie zijn deze week de volgende wedstrijden ge speeld: Klinknagelfabriek A—Gemeente werken 108—106; VGB B—Standaart 103— 184; Klinknagelfabriek C—Excelsior 121- 114; VGB A—Breeuwwerkfabrïek 126— 100—OGW—van t Hoff en Jongepier 111—108. Apothekersnachtdienst. Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedeljjk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en „Uw stad in uw museum". BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Stormloop der Tartaren". Monopolc, 2 en 8 uur: „Verborgen moe derschap". DIVERSEN Passage, 8 uur: Ver. t.b.c.-patiênten. Ca baret. Volksgebouw, 8 uur: KI. de Vriesschool. Volksgeboaw, 8 uur; Coöp. DES. Leden vergadering. Tlvoti, 7.45 uur: Schied. Gymnasiasten- bond. Instuif. Zonnehuis, Bazaar. GEBOREN: Andreas, z. v. A. Gouka en C. M. M. Vermaas; Richard, z. v. H. L. B. F. Bruns en H. Naterop; Johannes M. N., x. v. L. C. Pieters en A. van der Hoest; Anne M., d. v. J. H, van der Pluijm en P. M. Smit; Hendrtkus H., z. v. B. Schnei der en W. Molendijk. OVERLEDEN: A. Pijl, 48 jr., eefttg. van T. de Lange. SCHIEDAM, donderdag Op de Grote Markt gaf gisteren de bromfietsberijder W. C. D. geen voorrang aan de brom fietsberijder E. B. Een aanrijding was het gevolg. Beide bromfietsers liepen lichte verwondingen op. SCHIEDAM, donderdag Twee Griek, se zeebeden hebben gisteravond de kauw- gomballenautomaat van de gevel van de sigarenzaak van de heer W. v. d. M. aan de Hoogstraat vernield. Een deel van de inhoud relde over straat, vertegenwoordiger van de Chinese Volks- SCHIEDAM, donderdag lp hefc Die rentehuis is gisteren een loslopende zwar te hond opgenomen. Het dier liep in de Thorbeckelaan en werd daar door de jeugd met stenen bekogeld. (Advertentie LM.) FPU nni I I r II P li UI gebracht met bullen, van be- kCIl DlflE*Ll.fildnt#VV kende Duitse, Franse, Ita liaanse en Amerikaanse fabrieken, aangevuld met brillen naar eigen ontwerp, zal u een volledig beeld geven van de laatste nieuwe modesnufjes op brxllengebied. Voor deze avond hebben wjj geëngageerd de bekende Onze collectie wordt geshowd door vijf mannequins met internationale reputatie, o.a „MACKY", die gekozen werd tot „Vrouw International" en „EVELYN", die tijdens de in Zuid-Holland gehouden verkiezing „Miss Bril 19B2* werd. Kaarten voor deze avond welke gehouden wordt op WOENSDAG 31 OKTOBER TE 20 UUR in zaal „Irene", Nieuwe Haven 155, Schiedam, kunnen GRATIS in ontvangst genomen worden. Voor telefonisch reserveren nummer 66431 FOTO-OPTIEK „ARGUS" Oranjestraat 9 - Schiedam tafere 100ster bezoeker ontvangt de tjUNCKLER plaat "The Longest Day".' iïv.door Mhet/ko'or Wn orkest van "'MITCH MILLE* (Advertentie LM.) DARRYL F. ZANUCK'S (THE LONGEST DAY) - i MET 42 TOPSTERREN! DIT stompje melen aan de Br oersv est, op de hoek met de Lange Kerkstraat, zal binnenkort verdwenen z\jn. Reeds zijn de slopers bezig om dit onderdeel oen rnjat eens de trotse Oosimolen was af te breken. Dat moet voorzichtig gebeuren, gezien de vele passanten aan de voet ervan. De muur irordt steen voor steen en ring voor ring ajgebroken en de brokken steen vallen binnen m de molen waar het binnenwerk reeds uit weggehaald is. De Oostmolen was eens de trots van het voormalige Oostmolenplein aan het eind van de Broersvestgracht. Maar de gracht werd gedempt, het plein verdween en de influisterde molen was goed genoeg om te dienen voor opslagplaats en rokerij van een bananenhandetaar. Doch bij de wgziging van hel stadscentrum stond het weinig- fraaie restant lelijk in de weg. Bij het doortrekken van de Brocrsvest naar de Pro- veniersbrug en van de Singel naar de Br oer sv est, vormde de onoverzichtelijke hoek by de molen een gevaarlijk punt. Hei blijft echter de vraag of wanneer de kruising daar overzichtelijker wordt het verkeer m veiligheid zal toenemen. Nu is een ieder voorzichtig op dit duidelijk gevaarlijke punt. Als net gevaar vermindert neemt ook de voorzichtigheid af en dan dreigt een ander gevaar. Overigens moet niet alleen de molen maar ook een deel van de belendende pan den verdwijnen om de Lange Kerkstraat volgens plan te kunnen verbreden. SCHIEDAM, donderdag, Zand, zand en nog eens zand. Naast de barre zand- woestenjj van de Rijksweg 20 worden nn ook eens sappige welden tussen Groen oord en de Vlaardingseweg bedekt met zand. In grote hoeveelheden cn in een eindeloze r|j van vrachtwagens wordt dit materiaal aangevoerd om als ondergrond te dienen voor de komende stadwijk Groenoord, waar voor de woningbouw verenigingen „Volkshuisvesting" en „On ze Woning" het eerste complex van 412 woningen wordt gebouwd. De heimachine slaat driftig de palen In de grond, maar verder is het zand wat je daar ziet. En stapels klinkers voor de eerste hulp wegen. Nog staat de boerderij van de heer Zon neveld eernaam in het land, maar deze is al vrijwel omgeven door het zand van het bouwterrein. Maar de boerderijen langs de Vlaardmgse weg zijn reeds ver dwenen, slechts brokjes fundering wijzen de plaats aan waar deze eens bloeiende bedrijven hebben gestaan. Daardoor heeft de Vlaardingseweg wel een naargeestige aanblik gekregen. Het uiterlijk van iets dat verdwijnen moet. Bij al die activiteit met het aanvoeren van zand per vrachtauto, kan men zich echter afvragen wanneer er nu begonnen wordt met het opspuiten. Want het is de bedoeling, zo is in de gemeenteraad uit drukkelijk gezegd, dat het grootste deel van het bouwterrein voor Wijk Groen oord opgespoten zal worden, omdat dit goedkoper is dan de aanvoer van zand per auto. Slechts voor het eerste complex zou zand. aangevoerd worden, om de bouw niet te stagneren. Nu liggen, er rond het toekomstige bouwterrein al sinds SCHIEDAM, donderdag. Op de jaar vergadering van de afd. Schiedam van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, die door mevrouw A. M. v. d, Hoek-v. d. Horst werd voorgezeten, heeft secretaresse mevrouw S. van Wo er kom-Witte optimistische geluiden kunnen laten horen. De belangstelling van de leden voor de bijeenkomsten waa in het afgelopen jaar goed geweest. Ook is de financiële positie van de afdeling gezond te noemen. De afdeling telt. nu 447 leden. Twee nieuwe bestuursleden, moesten herkozen worden, daar de dames Veld en J. Krikke-Hein (de laatste werd in de gemeenteraad gekozen) aftraden. Bij enkele kandidaatstelling (door het ba- stuur) kwamen mevrouw Bos en me vrouw Brandt de opengevallen plaatsen innemen. De presidente, de secretaresse en nog eeu bestuurslid zullen, de afde ling vertegenwoordigen op het congres dat in januari m Den Haag wordt ge houden. SCHIEDAM, donderdag. Na de ge le en oranje banden, zullen nu de groe ne banden op zondag 28 oktober voor een judo-toernooi bijeenkomen in het Sportcentrum van Reinier Hulsker. Het aantal deelnemers zal niet zo groot zijn, maar het peil van de wedstrijden beter, daar er nu meer ervaren judo'ers op de mat komen. Er zullen junioren en senioren, onder verdeeld naar gewichtsklassen, deelne men. Haring va ngstberi cliten VLAARDINGBN, donderdag. De hanngvangstberiehten van hedenmorgen, luiden: VI 70—5 k.; VX 78—7k.: VI 79—5 k.; VI 85—5 k,; VI 89—14 k.; VI 114—90 k.; VI 172—90 k.; VI190—60 k.; VI 197— 6 k.; VI 199—63 k. SCHIEDAM, donderdag Om 1030 uur vanmorgen brak in de woning van de heer A. P. aan de Leisterbeslaan een schoorsteenbrandje uit. De oorzaak hier van dient gezocht te worden in roetaan- slag m de schoorsteen, ontstaan, door het stoken, van eierkolen. De brandweer doofde het vuur met een ramoneur. Het behang van de schoorsteen werd enigszins geblakerd. De bewoner is tegen brand yereekerd. men al stapels ijzeren buizen, voor het zandopspuiten. Van de Vijfsluizen af loopt door het Volkstuinencomplex reeds een dubbel lint van buizen, .maar daar houdt het-op. Dat is al zo sinds maanden. Wan neer begint nu het opspuiten? SCHIEDAM, donderdag. De Schie damse gymnastiekvereniging THOR zal ln februari 1864 zestig jaar bestaan en dit jubileum zal op gepaste wijze her dacht worden. Binnenkort komt de lei ding bijeen in een gecombineerde ver gadering om de viering te bespreken. Overigens wordt bij THOR weer een nieuw groepje gevormd, n.L van de huisvaders. Nu de enkele jaren geleden ingestelde gymlessen voor huisvrouwen een succes zpn gebleken (THOR begint nu ook met een groepje voor de dames m Kethel op maandagavond), wordt bet idee uitgebreid tot de huisvaders. Ou de sport- en gymnastiekhefhebbers krij gen nu een kans om de stijve leden lenig te maken. De lessen fijn met in. gang van 6 november op dinsdagavon den in de zaal van de RHBS. Ook de oudercommissie komt met ieta nieuws; een toneelgroepje. Niet om re gelmatig bestaande stukken op te voe ren, maar om op geschikte momenten door de jeugd op het toneel te laten uitbeelden wat er in THOR leeft. persdijkjes en overal ziet SCHIEDAM, donderdag. De krachts verhoudingen gaan zich langzaam afteke nen bij de amateurvoetbalclubs. Te zien dat SFC aan de kop kan komen. De overige teams wachten nog vele lastige ontmoetingen voordat de posities zullen zfón bepaald. SFC is reeds nu voor een beslissende fase gekomen, omdat SFC met Steeds Volharden gaat uitmaken wie de aanvoerder zal zyn in 4 F. De Rotterdam mers zijn geduchte concurrenten, maar op de Bos hoek moet SFC de aanval kunnen weerstaan. Bü de overigen bomt beslist niet alle winst in Scbledamse handen. Lager KNVB Tweedeklasser Excelsior '20 zal met plezier tegen het gerenommeerde HBS spelen, maar het genoegen kan worden vergald omdat de te verwachten neder laag inhoudt, dat Excelsior '20 eenzaam onderaan blijft staan. Thuis moet DHS de opmars van CKC kunnen stuiten; daar door zou DHS zelfs naar de derde, vierde plaats kunnen klimmen. In 4 F trekt SFC wat meer aandacht dan stadgenoot Demos, maar wij geloven, dat Demos by de sterksten kan behoren. Dat dient Demos dan te bewijzen door thuis gedecideerd FIOS te verslaan. Mar- tinit levert ba Oranjeplezn strijd om de eerste plaats, waarbij de gastheren de gunstigste positie hebben. De reserves: Olympia 2—Excelsior '20 2; Excelsior '20 3—VOC 2; Schiedam 2— Tedixo 2. Afd. Rotterdam De winst zal gering zyn bij de zes eer steklassers, of ze moeten zich wat meer inspannen dan gebruikelijk. DRZ—Nieu wen hoorn in Kethel is een strijd om de eerste plaats tussen, twee teams, die elk twee verlie spun ten' hebben. De stoot kracht van de bezoekers valt zeer te duchten, zodat we DRZ niet de volle winst zien behalen. In Oud-Beyerland het altijd moeilijk voetballen, zodat niet mag worden verwacht dat Ursus bij de Club van die naam het herstel zal voort zetten. Ook SVDPSVDPW js een stugge strijd om de tweede plaats (in IB). Hier is SVDPW met de snelle aanval toch wel favoriet. Wilton Fijenoord. met één punt op de onderste plaats, is thuis schijnbaar kansloos tegen koploper ex-KNVB-er Na do Vooruitgang, die nog geen wedstrijd verloren heeft. Schiedamse Boys ontvangt het eens zo gevreesde Satumus met een goede kans op een puntendeiïng. Ook Schiedam moet tegen een lijstaanvoerder, USC, in het krijt. De lagere elftallen: Overmaas 4SW 5 Neptunus 4Hermes PVS 5; Hennes DVS 6—Sparta 6; VOC 3—DHS 3; NRC 2 -Demos 2; RDM 2Martiwt 2; Nieuwen, hoorn 2SFC 3; Wilton Fijenoord 2 SVDPW 2; Puttershoek 2—Schiedam 3; Excelsior R 8SW 6; CW 6—Hermes DVS 8; Leonidas 3—Excelsior '20 4; VFC 4—SW 7; SW 8—Excelsior '20 5; ïtKWIK 3—Excelsior '20 6; Coal 7— Demos 3; Dindua 5—-DRZ 2; Ursus 2 SFC 5; SVDPW 3AVS 2; Schiedamse Boys 2VOB 2; SVDPW 4Hellevoet- - s 4; VND 2Schiedam 4; SW Xerxes 6; SW 10—Excelsior R 10; Nep tunus 9DHS 4; DHS 5Fijenoord 14; DHS 6—VOC 7; Demos 4—HOV 7; EDS 6 Demos 5; EDS 7Wilton Fijenoord 3; Bloemhof 3Ursus 3; Wilton Fijenoord 4 GLZ 2; HWD 4—Ursus 4; Schiedam 5 SC Maas 2; Hermes DVS 9Fortuna 7; Hermes DVS 10—Xerxes 10; Excelsior '20 9Spartaan '20 12; Excelsior *20 10— VDL 5; Marünit 5—NRC 5; Tediro 5—- Wilton Fijenoord 5; Martinit 6—Zuider ster 6; VFC 3—SFC 6; DHS 7—DRL 6; Hillesluis 6—Demos 6; Demos 7—Trans- valla 7; Swift Boys 3Schiedamse Boys 3; DRZ 4AVS 4; Bolnes 4Schiedam 6; Groen Witten 5—Excelsior '20 11; Schie dam 7—DHS 8; SVDPW 6—SOAG 3; Schiedam 8—USC 5. Zaterdagvoetbal Ook UB SS krijgt de kans om na zware strijd zich bij de top te voegen, door Jo- dan. Boys terug te wijzen. Het wispel turige HBSS heeft de technische vaardig heid, om deze prestatie te leveren. HBSS 2 gaat naar Monster 2. De start van PPSC is tegen gevallen. PPSC heeft de kwali teiten om aan kop te komen, maar dan dient zaterdag op de Boshoek van Bolnes te worden gewonnen. Met GSS en, GTB blijft het spartelen onder in 2B. Bij Egelantier Boys krügt GTB te veel tegentreffers. In Hellevoet- sluis behoeft GSS ook niet op winst te rekenen. De overigen; RWH 4—PPSC 2; GTB 2 -ZWSH 2; GSS 2—HVO 4; HBSS 6—The Red Stars 3; HBSS 7—HPV 3. Jeugd competitie: Hermes DVS—ADO; Volendam—SW, HiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniD flIBllIlMill! PHILIPS van ƒ328 nu voor 19H.— Gloednieuw. Wees er vlug by. BROERSVELD 108-134 U kijkt... II U vergelijktII U koopt bij II LANGE HAVEN 95 |l-v Schiedam, teL 6 86 11 IftJ VKCÉEN FILIALEN Voor een excl. collectie kunt u beter gaan naar BROERSVELD 108 Showroom 134 Ook voor kristal en Oudhollands. iiiaaiBriffliaflinsjiifflBooiifflBiiisflniUiiuiiHjntmmiimiiniOfliii j' STRIJKIJZER ƒ7.50 tot ƒ12.50 terug voor uw oude ijzer. Wees er vlug by BROERSVELD 108-134 Te koop j aangeboden Een wasmachine of centri fuge nodig? K$k eerst bij ons. Snel wassers v.a ƒ90— t 15 - 30 korting Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126 tel 633 41. Schitterende PHILIPS STOFZUIGERS Uw oude stofzuiger wordt gratis nagezien. Met service rapport. Natuurlek i BROERSVELD 108-134 Bergmeubels, u kunt bij ons uit een grote collectie uw keus maken. Ook infor meren kunt u bij" Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam. Personeel p aangeboden 1 Biedt zich aan als service monteur. In de branche van tuinbouwmachines en. motor- Gevraagd voor de ochtenduren (7-11 uur) Aanmelden: VVil —.SCHIEDAM——*' zagen. In bezit van. 2 C.V. Brieven aan J. van Osch, p.a. Spijkerstraat 327, Arn hem. Fotografie Rolfllnu vergeten De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vu uren. Hoogstraat 106. Burg. Knappertlaan. 2, Schiedam Uw kleine advertentie In deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht ais waarmee u deze advertentie las. bh 2.95 chique kanten zwart en wit, voorgevormde 3/4 cups, elastieken zij'panden, met of zonder schouderbandjes te dragen, bijzonder goed.., bijzonder voordelig 6.95 gaine - 'criss-cross model van mooie tule-elastiek in zwart en wit, elastisch, stevig en toch soepel, bijzonder goed.^ bijzonder voordelig 6.95 met stay-up band (zie afb.) ook m zwart en wit 8,95 SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardmgen: Ged. Bierslodt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1