F inale V anDuijl contra Hekman C. MOLENAAR sieuwe gashouder Fantastisch Afscheid J. A de Mink van Technische School Boeiend verhaal over Rocco en zijn broers rijne dochters brengen pa en ma bij elkaar Modern type - niet lelijk KERKDIENSTEN AGENDA ADJ. -DIRECTEUR EN LERAAR tegen chauffeur In htnler toernooi: T elevi siekijlcers gedupeerd! Monopole vertoont: TV-storing Lu strum-show „Yogellust" Passage vertoont: Koeriersters BR0ERSVEST115 - SCHIEDAM Telefoon 6 75 67 IfERDAG 27 OKT. 1962 Ned. Ilerv. Genf. Evang. Irene: 10 u. ds. A. Wisgerhof. Opstandiogskerk: 7 u. ds A. WIsgerhof. Evang. Luth. Gcm, 10,30 u. ds. S. C. v. d. Haagen Ned Frot. Bond. 1030 tl. ds. J, B- Schou- wink. Otid-KaOi. Kerk. Dam 28: 10 u. Hoog-Mls. Rap Listen-gemeente. Irene; 7 u. ds. R. Reillng. Leger des Ueils. Lange Haven 27: 10 u. Heiljgingssamenkomst en 730 u, Verloisings- samenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6-45 u. OpenJuchtsamenkomst. Alle samenkomsten staar o.l.v. brig. K. Wieringa en maj. R. Reitsma- Lutherse JcefK. Zaterdagavond 730 u, Oee Avondgebed. Ned. ilerv. Gemeente. Grote kerk: S uur ds. G. van der Steen (Oogstdlcnst voor kinde ren.), 10.35 uur ds. J, G. Jansen (Oogstdienst), 5 uur- ds. K. Aalbers (Watergraafsmeer), (Jeugddienst). Bethelkerk: 10 uur da. C. van der Steen (Oogstdienst), S uur ds. A. Hoff man. Opstandingskcrk: 10 uur ds. H. W. Hemmes, 7 uur ds. A. Wisgerhof (Veenen- d3al). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. O. smtds (Oogstdietist), 7 uur ds. J. E. L. Brum- melkamp. Chr. Gercf. Kerk. Warande, hoek BK-laan: 10 uur en 5 uur de heer Sneep tVJaardingen). Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 630 uur ■wachttorenstudie, onderwerp: „Geef ons meer geloof'. Dinsdag 7.30 uur theocratische bediemngsschool en dienst verga dering. Ned. Herv. Gem. Kethel. De Jïank: 830 uur DORDRECHT, zaterdag tANF). Té gen de 46-jarige Sdtyedamse chauffeur H. B., die op 12 juli waarschijnlijk onder invloed een touringcar had bestuurd.met deze bus in Strijen van. een dijk was ge reden en, doordat de wagen tegen twee huizen terecht was gekomen, een schade had veroorzaakt van 25.000, heeft dé officier van justitie bij de Dordtse recht bank zes weken gevangenisstraf en een jaar en zes maanden ontzegging van da rijbevoegdheid geëist. ds. Brummclkamp; Dorpskerk: 10 uur «1». Brummelkamp cn 7 uur ds. Diepersloot. Geref. kerk. Oosterkerk: 10 en. 5 uur dj. W. A. Krijger: De Ark: 930 uur ds. S. van Bekkum. 2.30 uur ds. 3. Nawön; Burg. Harm. Gretelaan; 10 uur ds. P, R. Everaars, 5 uur ds. J. Na wijn; De Goede Haven: Ï0 uur dfc J, Verlate, 5 uur ds. P. R.-Everaars: Juliana- kerk: 10 uur ds. J. Nawijn, S uur ds. S. van Bekkum. - - *-« De nieuwe, robuuste maar niet lelijke pashouder naast de oude, foeilijke. SCHIEDAM, zaterdag. Bij de bouw van de nieuwe gashouder voor dp Gem. Technische Bedrijven op het terrein van de Gasfabriek achter de Hoofdstraat is gistermiddag het hoogste punt bereikt, dat h 42.5 meter boven de grond. De nlemve gashouder, die een inhoud lieert van 18.000 m3, Is op de plaats komen tè staan van een kleine oude houder, die een capaciteit had van slechts 8300 iu3. Daarnaast heeft de gasfabriek nog de beschikking over een tweede houder met een capaciteit van 16.000 mS, doch deze is slechts 38 meter boog. :Dc nieuwe houder is er een van het mo- ötn-ic type, dus een grote cylinder zonder Hirer, met gladde wanden en kü die af metingen nog vrij sierlijk. Beslist niet zo foellljk als de oude gashouder, die ont sierd wordt door masten en uitsteeksels. Functionele, maar verantwoorde vormge ving dus. Er komen ook frisse kleuren op en .niet dat ontsierende grauw-grijs. De houder is geleverd door de firma De Vries Robbé te Gorkum, die de mees te onderdelen kant en klaar leverde, zo dat op de bouwplaats alleen maar gemon teerd hoerde te worden. Ook het systeem van afsluiten is modern. In de gladde wand van de houder beweegt een zuiger op en neer naar gelang van de hoeveel heid gas. Dat is van buiten af niet zicht baar. Maar op het dak van de houder is een ventiel geplaatst (in de vorm van de tuit van een fluitketel) om de gewone lucht die zit tussen de zuiger en het dak te laten ontsnappen of toe te laten, al naar gelang de behoefte. Met de bouw van de houder werd op 3 januari van dit jaar begonnen en verwacht wordt dat over een maand het werk gereed zal zijn. Gebleken Is dat er een merkwaardig bezwaar kleeft aan deze nieuwe houder, die verder de wijk niet of nauwelijks ont siert voor de bewoners van de huizen In de „schaduw" van deze grote tank, dat is dan de Vlsserstraat en omgeving, Wordt de televisie-ontvangst gestoord! Op enke le punten is ontvangst zelfs geheel onmo gelijk. Enkele kijkers hebben hun tv-mast tot tien meter verhoogd, maar de ont vangst blijft slecht. 'Zou de gemeente nu niet een centraal tv-antennesysteem kun nen invoeren, eventueel" op de houder te plaatsen, om deze gedupeerde kijkers te gemoet te komen" Zo vragen de in hun televisie-genot gestoorden zich af. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: H. J. Ormel, Singel 76, tel. 68250; G. W. Ormel, School straat 5, tel. 64244; F. Jungerius, Jac. Cats- laan 8. iel. 67355. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem- brandtlaao 5, die ook gedurende de ko mende week de nachtdienst zal gaan waarnemen. Zie boe rank, hoe slank, hoe weer galoos elegant de nieuwe Erres toestel len zijn. En hoe ruim het beeldscherm ls door de zachtgebogen, heldere omlijs ting. Hoor bet verrasssende resultaat vatt ingenieuze perfectie der Erres-technïek. Eén druk op deknop cn automatisch ontvangt TJ een briljant, stabiel en sloringvrij beeld - prachtig doortekend, haarscherp en toch. fluweelzacht, Errcs (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, zaterdag De vereni ging „Vogellust" organiseert van 28 no vember tot 1 december haar tweede lus trum tentoonstelling. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding. Permanent wave CKKbS» TV 5636 UHF 59 cm beeldhuis. Uitvoering In hoog glanzend gepolitoerd notehout f 955.- Iit Zweeds naturel 967.- Vooi pasfoto - oaai vat) Vuuren Hoogstraai 106. tei Kapsalon Hélène, de saJon Ö672Ü lo één dag eereed tfoor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar Kolftlm» vergeten t t/e auto- geschikt ƒ7.50. Heléce tiède maal staai vooi u fclaai Alle permanent de meest ideale soorten films Foto K. van natuurlijke permanent 110. Vuur^i H«*>cstraat u»b Gratis halen en brengen per - luxe auto voor permanent Huwelijk I Kapsalon Hélène, Rem- 1 brandtlaan 22, Schiedam, Beschaafde dame, middel- bare leeftijd, Duitse nationa. Üteit, zoekt kennismaking m. nette heer, 50-60 jr. Brieven onder nr. S-899 bur. v. d. bi. Laat ow «plraa) vermaken Personeel lot modern opmap. ai kanieibed Prima afwerking, I gevraagd als nieuw terug Het goed koopste adres DUX Groc- Gevraagd voor zo spoedig nendai 1A (Broersveldpad) mogelijk werkster v. schoon- telefoon 670 28 (na 18 uur houden klein kantoor. Werk- telefoon 6 67 89) Ledikanten, tijdon 17-18.15 uur en vrij-'hutledikantea, kampeerbed- dags van 17-19 u. Tel. 6 92 491 den m?. Kom eens praten. Kom eens bij ons langs voor een uitgebreide kleurenfolder en demonstratie 48 cm beeldbui» Uitvoering in hoog- Elanaead gepolitoerd actchout 875.-. In Zweeds naturel Diversen 69 cm beeldbuis Uitvoering in hoog glansen d gepolitoerd notobcut 975-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1