Zes jubilarissen bij ANB gehuldigd Na enerverend duel komt DRZ aan top SFC op leidersplaats na zege op Steeds Volharden PLATE Uw maat PLATE gs GELD waard! PLATE -PLATE Leider H. Voorbach nam afscheid van Animo «Jersey Japonnen 90 75 2?° jubileum aanbieding Verblinding door hagelbui Afzwemfeest voor 244 kandidaatjes Ontploffingen met kachels AFDELINGS-VOETBAL Schiedam wint van koploper (JSC Kantin e-inbraak Kijkdag gevonden fietsen Voethal in Schiedam rokJJJO 4?5 4?5 SVV won van Stormvogels in oefenpartij TSF startte competitie Delfia-Martinit 1-1 DHS-CKC1-1 Demos-FIOS 2-0 SFC-St.-Volharden 5-1 Eén doorgangin viaduct 's Gravenlandseweg 40 PLATE'S JUBILEUM ATTRAKTIE MAANDAG 29 OKT. 1962 (Van e r verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Voor zes leden van de Algemene Nederlandse Bouw- bedrtifsbond (ANB) was het zaterdag een heuglijke dag. Want 's avonds werd In het bijzUn een ^root aaQtal medeleden In het Volksgebouw bet licht van de gcWjn«verpers 0j> de zes jubilarissen gezet. Het waren namelijk de heren A. van Biest, C. den Held en C. de Jager, die 40 jaar de Bond z(jn trouw gebleven, terwijl K, je heren J, v. d. Hcyden, B. N. Verweyen en P. Westdük op die dag hun 25-jarige jnbUeum bjj de Bond vierden. Bet spreekt, dat deze blijde gebeurtenis jjjet het nodige feestgeroes gepaard ging. Hoofdbondsbestuurder A, Hagen was spe ciaal naar Schiedam gekomen om de feli citaties en de gebruikelijke insignes van "0 het Bcndsbestuur over te brengen. Zijn gevoelens zette hij kracht bij door hartelijke toespraak Eerst evenwel, richtte hij zich tot de; aanwezige leden. Hij toonde aan, dat de K vakbond nog steeds een plaats in de maatschappij toekomt, al is er in de loop van 40 of 50 jaar al heel wat veranderd. Vooral inzake het loonbeïeid kan de Bond de regering immer weer suggesties aan de hand doen. Voorts pleitte spreker voor Keer medezeggenschap van de vakbond in de uitvoering van het loonbeïeid. Qe heer Van Hagen riep tenslotte op tot een intensievere ledenwervingsactie. Wel is het aantal leden nog steeds in Stijgende lijn, maar de groei gaat te lang zaam. De andere vakbonden dreigen ons in te halen. De Katholieke "bond heeft nu 68.000 leden en wy zitten dicht tegen de 70.000 aan. Wij moeten er dus voor zorgen niet overvleugeld te worden. Want hoe; groter de bond des te sterker wij staan", aldus spreker. Na zijn speech ging hij over tot het uitreiken van de speldjes. De heer A, C. de Vries, voorzitter van het afdelingsbestuur Schiedam, overhan digde de jubilarissen een kistje sigaren, terwijl hij voor de respectieve eega's een set handdoeken en washandjes had mee genomen. Ook hij sprak enkele hartelijke woorden. Voorts verzocht hij de aanwezi gen hun steentje bij te dragen tot de col lecte van het NW-tbc-finds. Want van het fonds was de noodkreet binnen ge komen, dat het aantal tbc-patiënten stij gende is. Na de pauze luisterden de aanwezigen aandachtig n?ar Verdi's opera „Da Tra- viata". Maar de bewondering ging toch wel het meest uit naar het daarby ge toonde spel van Bert Brugman's Mario nettentheater. Apothekersnachtdienst. Apotheek Rem- brandt, Rembrandtlaan 5. Stedeiyk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en „uw stad in uw museum". BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Een fijn stel dochters". Monopole, 2 en 8 uur: „Rocco en zijn broers". DIVERSEN Wijk IV. NJLB. Byeen- Irene, 8 u1 komst. (Advertentie IJM.) jaar ter meulèn Als in deze tijd de nachten onverwacht" kouder worden. a»rg, dan dat er ook bij U thuis' een" paar van die handige molton dekens fn reserve liggen. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een grote part Moltondekens, wit, In diverse gedekte kleuren en gestreepte met witte onder grond. Drie verschillende maten tot de grootste 140x190 cm toe. koopt U morgen door elkaar voor één prijs, voor nog géén twee gulden. fiuldipd zijn. Van linies naar rechts de heren A. van Diest, C. den Held en C. D. de Jager, die veertiff jaar lid zijn en J. i>.d. Heyden, L. N. Verwijen en P. West dijk. die het zilveren lidmaat schap vieren. *9 0* molton dekens Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij molton dekens met kleine schoonheidsfoutjes, Iiï drie ver schillende maten Geen telof schriftbeit. SCHIEDAM, maandag Verblindt door de hagelbui is zondagavond otn 7.30 uur de bromfietser A. T., een 17-jarige scho ner, tegen een in de Troelstraiaan ge parkeerd staande auto opgereden. De jongeman kreeg kneuzingen, schaafwon den en bovendien een bloedneus en is in het Gemeente ziekenhuis behandeld. Bei de voertuigen, werden beschadigd. SCHIEDAM, maandag In het Sport- fondsenbad te Schiedam hebben zater dagmiddag en -avond 244 kinderen de zwemproeven afgelegd voor de diploma's 1 en 2 van de K.N.Z-B. 's Middags waren het 71 kandidaatjes van „Levenslust" uit Overschle, die allen op een na het be-' geerde diploma verwierven (negentien voor diploma 2), 's avonds waren het Sehiedammertjes die opkwamen. 125 haal den hun eerste diploma (2 afgewezen) en 44 het tweede diploma, waarb(j weder om twee werden teleurgesteld. Directeur F. Putto heeft in zijn ope ning van het zwemfeest er bij de ouders op aangedrongen om de kinderen, ook na het behalen van het eerste diploma, door t_ laten zwemmen voor de volgende vaar- digheidsproeven, „Want met het eerste diploma zijn zij er nog lang niet", waar schuwde hij, Vorig jaar zijn sleehts 51 van de 180 geslaagden opgegaan voor het diploma 2. Aan het zwemfeest verleende de Rot terdamse Reddingsbrigade medewerking met opvoering van een aardige pantomime terwijl drie dames van Inter Araicos uit Rijswijk veel applaus kregen voor hun shownummers, n.l. een fragment uit het Zwanenmeer van Tschaikowsky en de tango Con Sentimento. Ook de dolle ca priolen van Herman Bouman en Ton van Bemmel van de hoge springplank af heb ben succes geoogst (Advertentie 1JM.J KAN KAN NIET Wij lazen dat het Ttodio-oplre- den Op Oudejaarsavond van Wim Kan niet doorgaat. Op grond van verschillende over wegingen o.a, Thd van. Voor bereiding is inmiddels te kort geworden. Het jaar 1982 wordt ook al ouder. MAAR WAT NOC WEL, KAN? In de Jaaiste paar maanden profiteren van onze aanbiedingen in VESTEN EN PULLOVERS W(j hadden een ruime tUd van voorbereiding om voor u een grote collectie samen te stellen. W 56 SCHIE mt 54 SCHIEPAW SCHIEDAM, maandag De resultaten worden beter bij de eerste klassers in de afdeling Rotterdam. Schiedam presteerde het zelfs koploper USC met 3—1 te slaan. Ursus kwam bij het gevreesde Ond Beyer- land tot een.l1 spel. Schiedamse Boys moest ondanks een overwicht met 2—1 buigen voor Satumus, SVDPW be haalde een goede 1—2 zege op SVDP, zodat de Schiedammers weer in de kop groep verblijven. Wilton Fijenoord blijft op de laatste plaats want met 0—1 werd van Nado Vooruitgang verloren. DRZ werkte zich naar de top door een wat benauwde overwinning op Nieu wenhoorn. Oud-Beyetiand-Ursus 1-1 Eerst toen ürsus in de tweede helft tegen wind in speelde kwam er vaart ie de Schiedamse aanvallen. Voor rust ge> bruikten Jan van der P0l en Mari Huigen de kansen niet Na een half uur scoorde de tegenstanders bij een scrimmage. In de tweede helft was'Ursus steeds in de aan val maar het duurde tot vijf minuten voor tijd voordat Mari Huigen een scorings kans kreeg. H(j werd gehinderd en Jan Veen schoot de strafschop in. Het werd daarna nog onaangenaam. De scheidsrechter stuurde een speler van Oud Beyerland te vroeg naar de kleed kamers en na afloop wilde men de ar biter molesteren. Schiedam-USC 3-1 Onder de goede leiding van trainer Coen Foulus komen de resultaten bij; Schiedam dat er in slaagde de koploper USC tot staan te brengen. Schiedam had een overwicht. In de 2Se minuut scoorde Robbie Oomen uit een ingooi van Van der Hoeven. In de tweede helft kopte Oomen in de achtste minuut in. Rechtsbinnen Stuifzand verkleinde de achterstand in de 22e minuut maar Van der Hoeven bracht de stand op 3—1 uit een voorzet van Osephius. Saturcras-Schied. Boys 2-1 Hoewel Schiedamse Boys niet de min dere was van de sterke Rotterdammers greep Satumus de winst doordat de voor hoede van de Boys het goede schot miste. Wel kan Van Bockom voor rust een 1—0 achterstand wegwerken maar de Rotter dammers slaagden er in de tweede helft 'n met een treffer de volle winst te grij pen. SVDP-SVDPW 1-2 De thuisclub opende jn de tiende mi nuut de score. In de tweede helft echter ferenco. kreeg SVDPW de gelegenheid om het doel van SVDP onder vuur te nemen. Toen Van der Vlist gevloerd werd schoot Aad van Dijk de strafschop in. Vijf nuten voor tijd schoot Van der Vlist SVDPW op fraaie wyze naar 1—2 en daarbij lieten de Schiedammers het. WF-N, Vooruitgang 0-1 Ondanks beter spel is WF er niet in geslaagd Nado Vooruitgang te verslaan. De aanvalslinie bracht het niet verder dan het strafschopgebied. Daarna faalden de Schiedammers roet het afwerken van de aanvallen. Tien minuten voor tijd kreeg Nado V, de onverdiende winst taen middenvoor Sacco een misverstand in de Schiedamse verdediging kon afstraffen. Scheidsrechter Van. der Heide heeft de. Schiedamse linksbinnen De Winter uit het veld gezonden. DRZ-Nieuwenhoorn 2-1 In een enerverend duel is DRZ erin geslaagd het leiderschap te veroveren door een benauwde zege op Nieuwen- hoorn te behalen. De Schiedammers start ten ongelukkig want de rechtsbuiten Bi tes van Nieuwenhoorn scoorde reeds na twee minuten hij een aanval op rechts. Nieuwenhoorn bleef in de aanval maar DRZ kon het gevaar tenslotte keren. Nico Kolmeyer schoot het eerst, de bal rolde naast In tie tiende minuut voor rust scho ten de Schiedammers ettelijke malen voordat de bal in het doel terecht kwam. Het doelpunt werd echter afgekeurd. Rechtsbuiten Rlssema trof vijf minuten voor rust doel. In de tweede helft had DRZ het beste van het spel maar het duurde tot drie minuien voor tijd voor dat Nico Kolmeyer de belangrijke treffer kon plaatsen. SCHIEDAM, maandag In de kantine van de hockey-club Spirit in het sport park Thurlede is ingebroken. Er worden flessen limonade en snoepgoed vermist. SCHIEDAM, maandag Op het Hoofd bureau van politie zal zaterdag 3 novem ber weer eens kijkdag van gevonden fiet- in worden gehouden, van 10-16 uur. Esperanto-agendo Mcrkredon, la 31 an de oktobro klub- vespero. parolkaskado okazos ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Venu eble vi audos ion pri la studkon- (Advertentie 1M.) pullover, vest, jumper,^SO blouse^lS pantalon CHEMISCH colbert295 japon deox-pièces manleltostoum, damesmantel herencostuum, winterjas, regen|as£25 SCHIEDAM, maandag. Het was een genoeglijke oefenparty die SVV op het hoofdterrein aan de Westfrankelandsedjjk tegen Stormvogels speelde. SW won met 31. Maar veel betekenis heeft het oefen duel niet gehad. Stormvogels kwam met drie invallers, o.a, voor de doelman. Bij SVV stond Jaap Kouwen na lang weer eens onder de lat van het standaardteam. In de voorhoede speelde Van Gent als linksbinnen ver dienstelijk maar toch laboreerde ook hij met de gehele voorhoede aan gebrek aan schotvaardigheid. SVV namelijk liet de enkele honderden toeschouwers goede combinaties zien maar de afwerking van de aanvallen bleef zonder gevolg. Na een half uur opende rechtsbuiten Hubert de score doordat zijn voorzet via de handen van de doelman van Storm vogels in het net terecht kwam. In de 25e minuut van de tweede helft gaf Hubert op rechts een strakke voorzet die door middenvoor Kaak werd ingetikt. Tien minuten later verkleinde linksbuiten Van Weerlee voor Stormvogels de ach terstand. V(j£ minuten daarna ketste de bal uit de Stormvogelsdefensie en met een strak schot retourneerde linksbuiten Pim Waasdorp de bal met succes. In de eindfase ontstonden wat blessures. Storm vogels speelde sportief met tien man toen de bekwame steunpilaar Tonny van Leeu wen van het veld werd gedragen. Zyn been bleek niet gebroken, zoals gevreesd werd. Beide teams hebben tijdens de match enkele reserves ingezet, voor SW was dat o.a. Schol ten. SCHIEDAM, zaterdag De TSF-teama zijn In de tafeltenniscompetitie niet slecht gestart. Het eerste, vierde en vijf de team behaalden overwinningen, terwijl het tweede het tot een gelijk spel bracht Het derde cn het zesde team kregen een nederlaag te incasseren. Het eerste team versloeg Piet Hein 1 met 64. Aanvoerder Joop Lindeman be haalde voor dit team drie enkelspelover winningen. Guus v. d. Wiel en Han Wig man brachten het "tot een zege, maar Han Wigman zag zelfs twee partijen verloren gaan. Deze twee spelers zorgden wel voor een overwinning in het dubbelspel. Tegen het sterke Caltex 1 moest TSF 2 vier keer een achterstand wegwerken en dat lukte goed, waardoor een gelijkspel in de wacht kon worden gesleept. In de uitwedstrijd tegen USV 3 verloor het der de team met maar liefst 1001 Geen moeite had het vierde met Hollandiaan 3: 73. In Numansdorp behaalde het vijfde TSF-team een eclatante 10—0 zege op Tavenu 2. TSF 6, bestaande uit debute rende spelers, kon het tegen Hollandiaan 5 met bolwerken: 28. DAMESMODES 1962—1963 Voor 't hertst- en winter- seizoen modieuze japon- 1 nen deux-piéces rokken jumpers, vesten en Plou- ses in moderne stoffen en tinten, in zuiver wollen jersey, wevenit. Shetland- wol. Trevtr» en alpaca zijde Zie onze etalage en collectie Big-Ben en Fal. con nylon damesregenjas, sen. steeds voorradig W. V. d. BURG LANGE KERKSTR 19 1 Schiedam, telefoon 6 6135 SCHIEDAM, maandag Zaterdag hebben zich twee ontploffingen voorge daan met kacheltjes, waarbij nogal wat schade Is aangericht. Om elf uur was dat in de met antraciet gestookte kachel van de heer S. L. S. aan de Vtaardlngerdtfk l?3b. Het In de kachel opgehoopte gas ontplofte waardoor het deksel weg vloog en brandende kooltjes zich door de woon kamer verspreiden. Er was voor ƒ300,- schade aan vloerbedekking en meubilair. De brandweer hoefde niet in te grypen. De andere ontploffing deed zich om 'half vier voor in de juist uit Oosterwijk aangekomen woonwagen van de heer J. K. in het woonwagenkamp. Het gasstel was nog niet aangesloten op de butafles. maar een van de medebewoners had toch het kraantje open gedraaid. Het gas- vloeide de woonwagen in en kwam door een brandende kachel tot ontploffing, Er was nogal wat schade in de wagen, maar de brand bleef beperkt tot een paar gordijntjes. SCHIEDAM, maandag Het gaat voor treffelijk met de Schiedamse KNVB'-ers, vooral de vierdeklassers laten zich gelden. SFC presteerde het zelfs de kanshebber Steeds Volharden uit de kopgroep te du wen en aangezien DZB ook verloor leidt SFC nu in 4 F. Ook Demos won In deze afdeling, het stugge FIOS werd met 20 geslagen. Mart mi t speelde b(j Delfia ge lijk 1I en DHS kwam ondanks een overwicht tegen CKC niet verder dan een 1—1 puntenverdeling. De uitstekende doelman Den Uyt heeft enkele doelpunten, van de Delftenaren kunnen voorkomen. Na enkele aanvallen over en weer schoot rechtsbuiten Van Veen goed in maar de doelman van Del fia stopte het schot prachtig. Goed uit lopen van Den Uyl voorkwam in de 35e minuut een doelpunt van de Delfia-rnid- denvoor. Direct na rust zette linksbuiten Koppenhagen goed voor waardoor mid denvoor Hoogenboom kon inkoppen maar. het doelpunt werd afgekeurd, in de tien de minuut kon de snelle rechtsbuiten Hermsen scoren. Martinit werd even in de verdediging gedrukt. De Schiedam' mers herstelden zich en zeven minuten voor het einde kon Van Veen op links de gelijkmaker inschieten; Hoewel beide teams nog kansen kregen bleef het win nende schot uit. De geelzwarten kunnen ontevreden zijn want de uitslag 11 is een karige afspie geling van de krachtsverhouding. De doelman van CKC was in uitmuntende vorm. Toch had DHS na tien minuten de SCHIEDAM, maandag In de grote zaal van De Rank stond zaterdagavond een tafel met 78 prijzen. Dat was het te ken dat Animo al heel wat gepresteerd heeft in de hijna v(jf Jaar van het bestaan. Een groot deel van deze roem heeft Ani mo te danken aan het leiderschap van de heer B. Voorbach die er In geslaagd is Animo in korte tijd tot een vereniging van betekenis te maken. Zaterdagavond heeft Animo afscheid genomen van de heer Voorbach die sinds september In Hilversum werkzaam is. De heer Voorbach heeft zaterdagavond foto's getoond van bet eerste optreden van Animo. Uiteraard ontbraken de waar derende woorden en geschenken niet. De heer Voorbach ontving een achtmillime- tercamera.en mevrouw Voorbach ontving een plantenbak. De heer Voorbach hoop- ti dat Animo onder leiding van zijn op volger, de heer P. Kegel, voort zal gaan op de goede weg. Hij schonk de heer Kegel de grote wisselbeker die Animo bezit Voorzitter C. J. de Groot heeft deze ge animeerde afscheidsavond op prettige wijze geleid. De redacteur van het club blad van de vereniging, de heer Blom, heetf namens de leden gesproken. Hij stel de, dat Voorbach weieens vergat dat de leden gymnastiek beoefenen voor hun plezier. „Uw fanatisme heeft Animo ech ter groot gemaakt". Na de pauze zijn dia positieven en films vertoond met hoogte punten uit het korte bestaan van Animo. winst moeten hebben, Rcozen schoot in de vijfde minuut hard in maar De Jager miste vijf minuten later een strafschop. Het bleef tot ln de eindfase 10 voor DHS. De afwerking van de Schiedamse aanvallen was slecht. Ook in de tweede helft was het krachtsverschil aanzienlijk. De club uit Kralingse Veer kwam in de twaalfde minuut gelukkig aan de gelijk maker toen de bal bij een schermutseling over de doellijn rolde. De Schiedammers bleven in de aanval maar ze vonden voortdurend de doelman van CKC op hun weg. Tegen het stugge FIOS heeft Demos het goede spel niet kunnen ontplooien. Wel was er het overwicht maar de gasten braken elke aanval. Zij speelden zo enthousiast dat twee spelers gewond raakten. De een kreeg een bal tegen het oog, hij heeft een oogwond maar hij bleef in het veld. De ander rende tegen een be tonnen paal, hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht Voor hem kwam de grensrechter als invaller in het veld. Eerst toen Demos de voorhoede wat ge wijzigd had kwam de stootkracht. Eef Frey kreeg de bal van J. Falandt en uit de voorzet kon Nelis Tetteroo hard inschie ten. Even later schoot Tetteroo een hoge voorzet zuiver in. De doelman van FIOS hield verdere schoten. SFCSteeds Vol harden 5-I. Voor rust heeft de Schiedamse defen sie zich kunnen handhaven tegen het Rotterdamse geweld. Na rust hebben de stadgenoten het windvoordeel uitgebuit Rinus Schelt plaatste reeds in de vierde minuut de openingstreffer. De Rotter damse rechtsbinnen bracht de partyen in de negentiende minuut op gelijke voet. In de tweede helft begon het Schiedamse offensief. Schell scoorde in de vijfde mi nuut uit een vrije trap. Twee minuten later scoorde Ab Grijna uit een voorzet van W. Klein. In de 29e minuut kopte W, Klein een voorzet van. B. den Houting in. SFC had de winst in handen en toen B. den Houting vijf minuten later diverse tegenstanders achter zich liet om de stand op 52 te brengen was het met de tegenstand gedaan. SCHIEDAM, maandag Van het via duct in de 's-Gravenlandseweg zal voor lopig alleen de oostelijke doorgang ge bruikt worden voor het verkeer uit beide richtingen. Eerst wanneer de verlichting in de westelijke doorgang gereed is, zal deze voor het verkeer open gesteld wor- JAAR f£. f RAADT DE MATEN van onderstaande artikelen, die bij PLATE'S WONINGINRICHTING zijn geëtaleerd: le. alle gordijnstoffen (alléén uit de etalage) 2e. het gewicht van de AaBe-deken; 3e. de verwerkte meubelstof aan het bankstel „PARKER". Vul uw antwoorden op onderstaande bon in en deponeer deze in de hiervoor bestemde bus, die in de zaak staat opgesteld. HIJ OF ZIJ DIE DE JUISTE MATEN RAADT OF ER HET DICHTST BIJ IS, KRIJGT EEN PRIJS! Ie PRIJS 100.'2e PRIJS ƒ50.—; 3e PRIJS ƒ25.— (alléén in waardebonnen). BON j. - n» inleveren voor 1 november 1962. tr^- - TrU w DE ANTWOORDEN zijn volgens mij: 0/ HfvJ JAAR m Imeter cm gordijnstof JAAR 2. gram weegt de AaBe-deken 3meter meubelstof in het bankstel „Parker" verwerkt ADRES: GROTE MARKT MET 2800 M' 19-21 PLAATS: TOONZALEN ~~S~l Y tz zt li öi Y y y i' y t* Z» «9 6S pi -M Si iiiiiéHiöiiiiiim '"-"""'""n."Nm1,1ur""1-1J- zuiver wol, jeugdige modellen, diverse modetinten Shb UI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1