65 S»'.n jubileum aanbieding ffteuw pand aan L. Nieuwstraat waarin het Hoofdpostkantoor P. v. Reeven eerste districtskampioen S C H IE D r3 Union vierde vr erkenningsfeest Fotograaf voor oplichting Vier spelers promoveren Jengd-schaakkampioen- schappen in Schiedam RC Schiedam bouwt een clubhuis bij wielerbaan B. v. Veen bezorgt oude club HBSS nederlaag NOAD verliest van Dordrecht DRAGLINE RAMT TEGEN DE MOLEN „DE OOST ÈmAtn, SCHIEDAMSE MEUBELBEURS me d ede I i n g F oto-avond ramma van liet NIYÖN Tram botste op fiets Inbraak in kelders Toneel bij 40 j. „Tot Steun" BIJ S.V.S.-JUBILEUM IN APRIL IN KOMENDE ZOMERMAANDEN ZA TERDA G VOETBAL Sint Nicolaas- mars van de „Trekvogels" Burgerlijke Stand Volleybal SVC-dames zijn goed in vorm Arm van bromfietsster schoot uit de kom Activiteiten van Huisvrouwen ver. Schiedam boekte eerste winst Achttien kandidaten voor libre-titel in tweede klasse Biljarters tonen voor driebanden veel interesse Wie heeft iets verloren CHEF ELEKTR0M0NTEUR ELEKTR0M0NTEUR AANK. MONTEUR Koeriersiers nrfïSPAC 30 OKT. 19ó2 <70 zei nieuwe kantoorpand aan de Lange Nicutostrcat er uit paan zien, lf waarin het nieuwe Hoofdpostkantoor een plaats zal krijgen. Op de begdne „rond komt in het rechter deel het Schiedamse bijkantoor van de Rotterdamsche Bank N-V. De bouenetapes worden eigendom van de N.V. Levensverzekerings maatschappij HAV-Dank. die de etages cis kantoorruimte zal verhuren. Dl- nieuwe pand komt dus op de plaats ven het RotoaUanhuis en het oude ctbouu) het Roode Kruis en ligt dus tussen het Sted. GymnasittTn. en de win kel ven Albert Hcljn. (Advertentie IM.) Toen wi] In 1951 ons nieuwe pand Binnenweg betrokken.. Tearoom-Restauranthaar nieuwe bedrijf. En al die Jaren verleende zij óók aan onze klanten haar service, zo welbekend van de vooroorlogse Coolsingel. Maar tijden veranderen en het gebrek aan verkoopruimte werd steeds rijpender. En zodoende werd met dc Directie van Martin overeen gekomen, dat zij vanaf 1 No vember 1962 de tot nu coe gebruikte ruimte weer tot onze beschikking zou stellen. BIJ deze gelegenheid willen wij gaarne de Directie van Msrtin's bedanken voor de «rvice aan ter Meulen's klnn- ten verleend en de prettige samenwerking gedurende deze jaren. De clienten van Martin echter vinden In Martin's Tearoom- Restaurant Karei Doorman straat hoek Kruiskade hun ver trouwde omgeving en service terug, die zij ai deze jaren op de Binnenweg hebber» onder- vonden. Vanaf 1 November brengen wij tijdelijk gedurende de Sint Nicokas periode onze afde lingen Kleuterkteding. Schrijf waren en Gereedschappen over in dc vrijgekomen ruimte. En om het gemis van een kopje koffie tijdens het winkelen een beetje goed te maken in Februari openen wij, alhoewel In een bescheiden ruimte, een Amerikaanse koffiehoek,1 die U zeker deze koffieloze maanden zal doen vergeten! SCHIEDAM, dinsdag. De postduiven vereniging Union is dan toch erkend e" natuurlijk- ging deze erkenning roet de nodige festiviteiten gepaard. Het bestuur had daarom zaterdagavond in Musis Sa- cdum een erkenningsfeest georganiseerd, waarvoor een grote belangstelling be stond. De vereniging-trad nog niet zo lang geleden toe tot de Nederlandse Alge mene Bond van Postduivenhouders. Na mens «Je afdeling C van deze bond gaf de heer P. de Heer (voorzitter) acte de pré sence, terwfjl ook voorzitter A. Verwey van de CCR bi(Jk van belangstelling gaf. - De heer J. H. Sinoo, voorzitter van de Union, liet de gebeurtenissen,, voorafgaan de aan de erkenning, van de vereniging de revue nog eens passeren. Hij wees cr nogmaals op, dat het indertijd tot een ge rechtelijke uitspraak Is gekomen, alvorens de vereniging •'bestaanszekerheid kreeg, Hij huldigde voorts het echtpaar Lems, dat veel werk voor de vereniging heeft verzet. De heer F. Claes werdtot ere voorzitter benoemd, terwijl de schijnwer pers ook nog even hun lichten, zetten op de penningmeester, de heer T. de Bruyrs. Tijdens deze' avond werden ook dc prij zen van het kasconcours uitgereikt, .ter wijl ook de clubkampioenen met een prijs -werden bedacht: De uitslagen waren: i „Kampioen generaal": twee eerst ge klokte duiven: 1. W. Kerkhoff 11030 pnt,; 2. A. Heeren 10Q93*p.; 3. C.'Verboom 8340 p.; 4. C. L. Zandboer 7098 p.i 5. J. Wente- Ier 7078 p. Twee eerst aangetekende dui ven: 1. W. Kerkhoff 5457 p.; 2. A. Heeren 4905 p.; 3. C. L. Zandboer 4526 p.; 4. J. Wenteler. 3774 p.," 5. C. Verboom 3642 p. Kampioen, jonge duiven: 1. A. Heeren 3554 p.; 2. W. Kerkhoff 3442 p.; 3. L. Lems 3384 p.; 4. 5. Krouwel 3302 .p.; 5. J. Wenteler 3286 p. Kampioenen koppelwedstrijden: 1. C. Verboom—Th. de Raay; 2. W. Kerkhoff J. Ballijms; 3. A. HeerenJ. van Ras teren; 4. E. Sebrecht3—J. A. Pijpers. Kam pioen in de africhting oude duiven werd eveneens de heer W. Kerkhoff. Voor. de jongeduiven E. Sebrecht: na-africhfzng jonge en oude duiven F. Ciaes. SCHIEDAM, dinsdag. Op twee'no vember 's avonds om acht uur vindt ten huize van A. van Rossum, Burg. Knap- pertlaan 284 een foto-avond plaats voor de leden van Jonge Strijd en. van de F.J.G. P.v.d.A. Apothekersnachtdienst. Apotheek Rem brandt, Bembrandtlaan 5, Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Eigen verzame lingen en „uw stad in uw museum" BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Een fijn stel dochters". Monopole, 2 en 8 uur: „Rocco en zijn broers". DIVERSEN Irene, 8 uur: Vólksuniversiteit. Bezing. Wijkcentrum, 8 uur: W. de Zwïjgerschool ir. Ouderavond. Tivcli. 7 uur: Bescherming Bevolking. •Film. SCHIEDAM, dinsdag. De afdeling Schiedam van het Ned. Instituut voor Volksontwikkeling en Natuuryrieriden- VLAARDINGENmaandag (A.N.P.) - De gaarding» recherche heeft de 33- jarige fotograaf K: B. aangebonden, die zich zou hebben scholdiggexnaakt aan op lichting en valsheid In geschrifte. Van me dio juli 1960 af zou B. van een vriend een bedrag van circa 25.000.los gekregen hebben door bet vertellen van een serie verzonnen verhalen. Ook andere vrienden en kennissen zou den het slachtoffer van B. zijn geworden. Zij werden voor een totaal bedrag van 2100.-— benadeeld. Bij een garagebedrijf te Vlaardingen had B. enige weken gele den een gloednieuwe personenauto voor 9500.— gekocht. Hij betaalde met een chèque, waarvan hij wist dat deze-onge dekt was. Van het geld had B, niets meer óver. Hij had enkele jaren ver boven zijn stand geleefd'en enige dure buitenlandse reizen gemaakt. De fotograaf die een vol ledige bekentenis heeft afgelegd, is voor de officier van justitie geleid. SCHIEDAM,' dinsdag.. Het 13-jarig jongetje Joan Sprik, woonachtig aan de Rotterdarosedijk stak gisteren voor de ouderlijke 'woning met zijn fiets aan de .hand de rijweg over. De jongen merkte een uit de richting Koemarkt naderende tram niet op. De tram greep de fiets. Het jongetje kwam er zónder kleerscheuren (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag. De eerste van de reeks districtstitels, die per seizoen in het Mljartdistrict Schiedam verspeeld worden, werd gisteravond veroverd door P. van Reeven van de biljartvereniging SCHIEDAM, dinsdag. Onbevoegden hebben zich'door gebruik te maken van' valse sleutels toegang verschaft tot drie kelders van In aanbouw zijnde woningen aan de Jan van Zutphenstraat. Zij namen een pömpschroevedraaier en een radio toestelletje weg. SCnlEDAM.' dinsdag. In verband met haar 40-jarig bestaan geeft de arbei ders-toneelvereniging Tot Steun in den Strijd zaterdagavond 3 november een voorstelling. In het Volksgebouw zal dan opgevoerd worden het blijspel „Betty weet het;beter". De avond begint om acht uur. (Advertenfóg tM.i; Tonegido uit Vlaardingen. Van Reeven eindigde namelijk als eerste in de finale vijfde klasse libre. Vier finalisten eindig den njet een moyenne hoven 1-25 en pro moveerden derhalve naar de vierde klas- Ook uit de voorwedstrüden promo veerde reeds een aantal spelers. P. van Reeven zal het biljart district op 10 en 11 november in Den Haag in het gewestelijk kampioenschap vijfde klasse libre ver tegenwoordigen. Spelende zoals In deze finale kan Van Reeven daarin hoge ogen gooien. „De Moriaan" heerste gisteravond, een gezellige drukte. Er zat nog voldoen de spanning in het toernooi en er waren diverse mogelijkheden. De spanning werd pas gebroken, toen Van Reeven zijn laatste partij, tegen Harte jr., in winst omzette. Harte had hem uitstekend partij gegeven. Hij kwam slechts vier caram boles te kort. Met de kampioen, die met een moyenne van 1.45 speelde, promoveerden naar de vierde klasse libre: J. Nieuwenhuyzen (Volksgebouw) met 1.35,I, Bot (Bellevue) met 1.45 en de als vierde geëindigde Th. Planbeck (Tonegido), die in deze eind strijd met het hoogste moyenne speelde, namelijk 1.50. De als zesde geëindigde deelnemer Pb. Bmssaard kwam slechts één honderdste te'kort, om ook voor pro motie in aanmerking te komen. Na afloop van de wedstrijden bood de heer A. v. d. Maarel namens de organi serende vereniging Bellevué de winnaar zijn gelukwensen aan. Hij reikte enkele „lokaal"-prijzen uit. Zoals bekend, volgt de officiële prijsuitreiking van het biljart district aan het einde van het seizoen op een avond, waarop allé prijswinnaars te gelijk worden gehuldigd. De eindstand luidde: SCHIEDAM, dinsdag I De schaakver- verwacht wordt een paar honderd jonge endging Schiedam, die binnenkort veer-1schakers deelnemen. tig jaar bestaat, gaat dit jubileum vieiren Dit brengt de nodige problemen met met het grootste schaakevenement, dat ooit In Schiedam is georganiseerd, zowel werk (NIVON) organiseert dinsdagavond jnumer[ek als kwalitatief. 1Vant in de zes november om acht uur een gezellig paasvakantie van volgend jaar, vallende samenzijn van de leden in het Volksge-'jn de week van 14 tot en met 20 april, bouw/Tijdens deze avond kunnen de le-]jaide SV Schiedam hier de jeugd-schaak- j den jonge schakers ondergebracht moe den door middel van dia's, foto's enz. hun kampioenschappen voor Nederland mogen ten worden, zodat tijdelijke „koslhuizen vakantie-ervaringen uitwisselen. j organiseren, terwijl gelijktijdig in Schle-gezocht moeten J~ zich mede, Zo zal er een zaal gevonden moeten worden om al deze honderden schakers te kunnen bergen en uiteraard is daarbij in de eerste plaats gedacht aan het Beursgebouw. Dan zullen de honder' De federatie Rotterdam^houdt Zendag 11 november een fjlmocbtend in het Lu- xor-theater met „Huwelijkslessen". Het St. Nicolaasweekend van de Rotterdamse jongerengroep op 1 en 2 december, en wordt gehouden in het August Reitsma- huis in Hoek van Holland. In de Faulus- kerk vindt op 19 december de Midwïn- teravond plaats. DeNieuwjaarsbijeen komst wordt op 1 januari gehouden. Ook de Schiedamse jongeren kunnen, deze evenementen bijwonen. worden; Daarbij wordt in damde Jeugd-schaak-week wordt ge-ide eerste plaats gedacht om hen bij houden schaak-enthousiasten onder te brengen, maar aanvulling van adressen is wel ge wenst. Bovendien zullen de jongelui ook De binnenkort jubilerende vereniging heeft daarvoor eerst zaterdag de toestem ming verkregen van de Kon. Ned. Schaak Bond en nu moeten de organisatorische plannen opgezet worden, die. nogal om vangrijk, zijn. Worden voor de jeugdkam pioenschappen .enkele'tientallen van de geselecteerde jeugd-schakers verwacht, aande Jeugd-schaak-week zullen naar SCHIEDAM, maandag. In de komen' s zomermaanden zal de rennersclub Schiedam beginnen met de bouw van de kantine en een clubhuls hij de nieuwe wielerbaan in Sportpark Harga. De wiel renners weten dat het nog wel even zal duren voordat de ondergrond van de baan geheel zal zfin „ingeklonken" maar de r.c. „Schiedam" rekent er op by de viering van het dertigjarig bestaan in SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse Wandelsportvereralging „De Trekvogels" «ïsanlseert voor de vijftiende maal haar Sint Nlcolaaswa-udelmars op zaterdag 17 mj. zon dag 18 november. Het batig saldo van deze mars komt geheel ten goéde aan 6e afd. Schiedam van Het Roode Kruis. Dé plaats van start en aankomst is we derom de Korenbeurs aan de Dam, waar Zaterdag de lopers op de 35 km afstand om 12 uur vertrekken; voor de andere af standen 8, 12 en 20 km; wordt om 2.3 uur eestart 2ondag vertrekken de lopers van 6e 35 km om 10 uur en voor de andere ^tanden Vossen 10 en 11 uur. De katho lieke deelnemers kunnen zondag later starten. die de tocht volbrengt ont- vangt een ere-lint met een opgelegde vogel; voor groepen zijn er mooie extra- Prijzen, o.a. van Prins Bernhard. het Ned hoede Kruis <?n andere instellingen. De voorinschrijving sluit op 16 novem ber en kan geschieden bij de volgende adressen: J. Smitt, Newtonple:n 4; J. Vrcon, van Smaleveldtstraat 33: J. de Bruin. Dr. Boslaan 33; W. de Graaf. Kar bouwstraat 23, Rotterdam: G. Lagendijk, van Hoombeekstraat 15. Vlaardingen en Pij bet secretariaat, H. Smits, Beierlandse. «haat 36. SCHIEDAM, maandag. Aantrekkelijk spel leverden de Schiedammers in het za terdagvoetbal. HBSS was niet de mindere van het sterke Vïaardingse Zwaluwen, maar de buren'konden toch de winst grij pen. PFSC toonde tot de sterken van de eerste klas te behoren: op gemakkelijke wfjze werd Bolnes met 3—0 geveld. Voor GSS kon de eerste arkeuring worden ge noteerd hoewel de meeste velden toch ge schikt bicken. Zwaluweii-HBSS 2-1 De Schiedammer Bert van Veen Cex- HBSS) heeft, voor dc Vïaardingse club Zwaluwen het winnende doelpunt ge scoord. Dat was ietwat tegen de verhou ding In. HBSS voetbalde namelijk tech nisch beter, maar de .buren konden met de volle winst hun positie aan de Top handhaven. In de eerste,helft heeft HBSS de kansen niet benut, daarna speelde Zwaluwen vrij fora. HBSS kreeg dan ook diverse vrfje schoppentoegewezen. In de negentiende minuut ontstond na een hoekschop een scrimmage voor het HBSS-doel.en de arbiter kende een doel punt toe. Twee minuten later schoot rechtsbuiten Van Veen van Zwaluwen on verwachts onhoudbaar in. In de 29e min- kon mid voor Vermeulen de achterstand verkleinen, lm de 38e minuut werd Droge van HBSS wegens natrappen uit het veld gezonden. PPSC-Bolnes 3-0 Het overwicht van FPSC was te groot voor Bolnes. De tegenstanders speelden defensief, zij poogden de Schiedamse aan val in dc buitenspelval te'lokken. Dat ge lukte ook vele malen. Het onzuivere schieten van de PPSC-voorhoede had tot gevolg dat er voor rust niet gedoelpunt werd mede doordat de doelman van Bolnes goed partij gaf. De doelman van Bolnes stopte in de twintigste.minuut een strafschop. In de tweede helft hield hij de schoten van Boertje en Groen keurig. In de'tiende minuut liep Van Harmele» goed langs de verdediging waarna hij zyn solo- aanval goed afrondde. - Groen verhoogde' in de 29e minuut de score. Bolnes kwam niet meer op.de Schiedamse helft en vlak voor tijd bracht Roel Ravens de stand op 3—0. TAFELTENNIS SCHIEDAM, dinsdag NOAD heeft het, zoals verwacht werd, niet kunnen klaren in Dordrecht In de wedstrijd tegen de clnb van die naam. De Dordtenaren doen een gooi naar het kampioenschap en brengen een zeer sterke formatie for matie achter de tafel, waartegen de Schie dammers niet opgewassen -waren: net werd een 9—1 nederlaag. Arnold Braak was de enige NOAD- speler die nog een partij wist te winnen. Cor Joustra on Hans Dronkers kwamen niet tot winst, terwijl ook het dubbelspel verloren ging. Toch boeven de Schiedammers, on danks de versterkte degradatieregeling voor de landelijke competitie, nog niet te .wanhopen. Want na de ontmoetingen tegen de sterkere teams, komen nu ook de zwakkere tegenstanders, als Gispen, Milks!earners. SVE. Barna en NKF aan de beurt. Met hulp,van. trainer Henk v. d. Boogaard is de stand voor NOAD nog niet hopeloos. GEBOREN Johanna, d.v. A. Eraons en C. Brouwers; Marien, d.v. B. Bouterse en M. v., d. Hoeven; Johannes, A. J., z-v. A. de Rouw en J. E. Collignon; Carliwte, Av. C. Verkade en M. Dijkgraaf! OVERLEDEN E. H. Verhaal, 85 jaar; Tijdens deze Jubileum-verkoop brengen wij onze hele voorraad step-ins van 9.75 In de verkoop voor rog géén vijf gulden. Geen gewone step-ins, neen, het bekende X-model met ge- kru st voorpand...voor een be ter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Deze Ideale step-Jn met breed elastisch uilleband, waarin ba leintjes xljn verwerkt om het omkrullen cc voorkomen, cor rigeert Uw figuur op meester lijke wijze. Step-ins. gemaakt van Nyfon ajour-elastlek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen'tweede keer kunt verwachten. F. van Reeven 12 337 233 12 1.45 J. Nieuwenhuyzen 10 314 232 8 1.35 I. Bot 9 321 222 8 1.45 Th, Planbeck 8 329 212 11 1.50 i M, Meyer 6 306 267 10 1.11 j Ph. Brussaard 4 287 231 15 1-24 j A. Harte jr. 4 310 259 8 1.19 A. v. d. Voorcn 3 266 246 8 2.08 1964 de baan in gebruik te kunnen ne men. Dat zei voorzitter H. Breur van de r.c. Schiedam tijdens een geanimeerde jaar vergadering. Hij wekte de leden op mee te werken zodat r.c. Schiedam tijdig met de bouw van tribunes, kleedlokalen e.A kan beginnen. Verheugd was de heer Breur over de goede .resultaten die de vereniging heeft behaald. Het aantal le den en donateurs stygt. Het bestuur werd herkozen. De jaarlijkse prestatieprijzen zijn uitgereikt. Voorzitter Breur was tevreden over de verrichtingen. Vooral de Schiedamse jeugd komt naar de voorgrond. Dat biedt de juiste perspectieven voor de toekomst. Hij reikte de prijzen daarna uit aan de clubkampioenen J. van Riemsdijk bij de amateurs, B. Kanselaar bij de nieuwelin gen, F. van Duyvenbode b(j dé adsptran ten en J. van Dun bjj de B-jualoren. Voor het winterprogramma heeft ren nersclub „Schiedam" al enkele veldrit- ten uitgeschreven te houden in de Spaau- sepolder bij de voormalige .Oudedtfk op de zondagen 4 november, 11 nov. en 18 nov. 's morgens om tien uur. SCHIEDAM, dinsdag. Vooral de da mes van dc Schiedamse Volleybalclub (SVC) zyn het afgelopen weekend tot goede resultaten gekomen) Dames 1 moest op bezoek bjj het sterke DRL. Met uit stekend en volhardend spel konden de Schiedamse dames hun waarschijnlijk sterkste tegenstanders op de knieën krijgen: 30. Dames 2 won eveneens met'3—0. Het waren de dames van Shell, die het onder spit moesten delven. Dames 3 verloor met 03 van Libanon 1. Het heren-team kwam tegen Smash 1 tot een 2—2 gelijkspel. Heren 2 won van Lekkerkerk 2 met 3—1. De SVC-dames toonden zich in de eer ste klasse van het Maasstad-toernooi de sterksten. Zij sleepten dap. ook de eerste prijs in de wacht. Zij eindigden ongesJJ- gen op de eerste plaats. SCHIEDAM, dinsdag. Bij een inhaal manoeuvre, op het fietspad OP de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de Juliana- kerk Js gisteravond mevr. D.-D. met haar brommer gevallen. De bromfietser, die haar eanre*d overhandigde haar een pa piertje met aegeomis, <*ndat hij geen tijd had om op de ko*st vaa de politie te wariiten. Bij de yal schoot de rechterarm bezig gehouden moeten worden in de uren dat zijniet schaken. Voor het' bestuur en de leden van de Schaakvereniging Schiedam, die enkele jaren gelden ls ontstaan uit de fusie van de Eerste Schiedamse Schaakclub en de Schaakclub Schiedam, ligt nog veel werk voor de boeg, voordat dit grootste schaakevenement ooit in Schiedam gehou den, kan beginnen. SCHIEDAM, dinsdag. Voor dc Schie damse leden van de Ned. Ver. van Huis vrouwen staat dinsdag zes Dovember een koffie-uurtje op het programma. Het vindt om 10J0 uur plaals in de Kroon". Een dag later vangt er om 10.15 unr weer een rondleiding door museum Boymans aan. Weer een dag later, donderdag acht vember dus, houdt de vereniging om 2.15 uur in Musis Sacrum een dia-middag, tij dens welke dc leden elkaar de dia's kun nen tonen, dié zij op hun vakantie hebben gemaakt. - Woensdag veertien november, s _mid- dags om twee uur, wordt in Tivoli een bridge-drive voor de leden gehouden. In Musis Sacrum houdt één der firmanten van de Amsterdamse firma N. T. van Gelder en Co. een lezing over Wedge- wood-porcelein. Op 20 november (2.15 u.) Dc vierde en laatste rondleiding door museum Boymans valt óp woensdag 21 november en begint eveneens 10.15 uur. SCHIEDAM, dinsdag. Het is de dam. club.Schiedam na een spannende strijd gelukt haar eerste winstpunten in dc competitiewedstrijden in de hoofdklasse binnen te halen. Het. was de damvereni ging Het Westen die ten slachtoffer viel aan de strijdlust van de Schiedammers. Er zijn nu nog drie wedstrijden te spelen, dus. is er nog een reële kans aanwezig om de degradatie te ontlopen. Op een gegeven moment heeft het er wel om gespannen. Want bij de stand 99 zou de heer Van de Watering aan het zesde bord zijn partij tot winst om moeten zetten, wilde de Schiedammers ae volle buit mee naar huls nemen. En on der grote spanning is dat dan ook gelukt. De uitslagen waren: 1. J. C, Onink—N. W. van Alphen 2—0; 2. W. C. Heuvelman K. F. ten Haan 0—2; 3. J. Wester veld— Wirsma 0—2; 4. A. Risseeuw—H. W. Vangs 1—1; 5. M. ten Houting—A, Enen- naam 2—0; 6. J. P. van der Watering—L. Clausing 2—0; 7. M. van Erkel—G- Malais 2—0; 8. L. Breevoort—A, Visschaper 1—I," T. VrijlandA; W. Deltère 11; 10. A. n OtterlooK. den Haan 02. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Achttien deelnemers staan ingeschreven voor het tweede klasse libre kampioenschap van het biljaridistrict Schiedam. 'Zij zijn in gedeeld in twee poules van negen spe lers, die voorwedstrijden moeten spelen in „De Griffioen" te Vlaardingen en bij „De Kleine Confiance" te Schiedam. De acht best geplaatsten uit deze voor- wedstrijden. naar m atch pun tent ota al en moyenne, klasseren zich voor de finale, die op nader te bepalen data in „De Kroon" te Vlaardingen wordt gespeeld. (Van een onzerverslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Evenals voor de persoonlijke wedstrijden driebanden op ae matchtafel is ook de belangstelling voor de driebanden competitie voor teams in het distriet Schiedam groot. Acht teams hebben ingeschreven, die vanaf 10 de cember in Thalia elkaar zullen ontmoe ten op maandag-, dinsdag- en woensdag-, avond. Deze wedstrijdenreeks lóópt eerst eind februari 1963 af. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zondere aanbieding step-ins, maten S (38-40) M (40-42) L (42-44) EL (44-4Ó) in wit van^75* d voor -0»^ Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, zaterdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie dam tussen 912.30 uur en 26 uur: da mesparaplu: Te bevragen bij de vinders: badgoed, Willema, Lange Nieuwstraat 45; kinder regenjasje, De Koster, Lange Singelstraat 96b; groen, ceintuur, v. cL Linden.' Rhoon- sestraat lb; wandelwagentje, Vleghels, Laan 14; afvoerpijp, Loog,Casstraat 12; portemonnee met inhoud, .Brouns, Mes daglaan 4; halsketting,Dé Roos,'Noord einde 4, Kethel; bcdelarmbandje, Niéuw- poort, Van Sm ale vel tstraat;: 16b; gouden damespolshorloge, Poortman. Adriana» straat 73b, Rotterdam; zakhorloge aan ketting, Van Slobbe, Rotlerdamsedijk 154b; damespólshorloge, Vink, Prof.- Treublaan 26; sleutels in etui, Friedrich, Schietbaanstraat 7, Kethel; damesbril, Van Es.' Prof. Kamerlingh Onnéslaan 16La; rode autostep, v. Willigen, Abben- broeksestraat 17a; driewielig kinderfiets je, Zandboer, Ngr. Nolensla an 656. NNN -»T 'ir.h N IJ ET korte stompje uen de molen ,JDe Oast" gaat verdwijnen. Dat schreven mij U reeds eerder en ook al plaatsten wij een foto van deze sta-in-de-weg op de hoek Broersvest-Lange Kerkstraat. Maar gistermiddag ismen dan definitief met de sloop begonnen. Dat slopen gaat op een wel heel bijzondere mianier. Aan de kabel uan een dragline heeft men in plaats van de grijpbak een 1000 kg zwaar wegend stuk metaal bevestigd, dat met forse dreunen tegen dc muren van de oude molen wordt gestagen. Hef spreekt, dat het oude toch. wel .markante -punt gisteren op zijn voegen stond te trillen. Hei hield dit geweld dan ook niet lang uit. En in een korte spanne tijds was er al een graat stuk van de molen afge brokkeld, zoals bijgaande foto toont. - JX J. E. M. C. Beurze, 75 jaar, wed. van H.:j-van mevr. D. uit de kom. Zy:ia in de, Dr, w. Kerkhof. Noletstichting behandeld. GEVRAAGD .EN V-. DE MOL—JANSEN Lange Kerkstraat 66, telefoon 6 B5 70, Schiedam. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij X LANGE- HAVEN 95 Schiedam, tel. 68611 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een wasmachine af centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons. S nel wassers v.a f90 15 - 30 korting Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126 tei. 6 33 41 - - V' v Gevraagd mefsjes voor lichte inpakwerkzaamheden. 'GoédX loon, plus premie. Zaterdags, vrij.- Aanmelden Banketfa- briek W. Kester N.V., Broers- veld 67, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1