m O.B.K. concerteerde in nieuwe uniformen M limee1* Twee leden van het bestuur tot Ridder O.N. benoemd Nieuwe kunstmarkt wordt ingeluid met kunstkrant Arts v. d. Kuy bluste brand Faas Wilkes vertelde over zijn ervaringen Het handbal programma TAXI? EUROTAX 69 4 60 Filmavond van De Driehoek Judo-wedstrijden in Sportcentrum Burgerlijke Stand HfiARDMICA KOLENKITTEN EEMAN's v Ledenverg. van CHU-kiesver. Schermen in het Sportcentrum Zitting van het Oorlogsgraven Comité jubileum aanbieding spiegels Gestolen brommer weer teruggevonden Voor Excelsior '20 jubileum aanbieding Dansavond van Guillaume StfELSTRiP DORPELSTRIP fEEMANT) SVV-supporters houden receptie ƒ55- Bij s.v. en h.v. Schiedam Trouwe leden namen afscheid Inbraak in S.V.V.-kantine mannelijke en vrouwelijke bestellers RvRIJPAC2NOV.1962 Wt- I Advertent tf t rtJ TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag De smalfilm- amateur-vereniging De Driehoek organi seert zaterdag 10 november in Sursutn Corda baar jaarlijkse filmavond. De avond neemt om acht uur een aanvang. r\E nieuwe uniformen, het blinkend IJ instrumentarium en de f?wu Ide muziekstandaarden vormden de ora- [O7I0S ucmorven kostbare entourage van het gisteravond gehouden concert. SCHIEDAM, vrijdag Om zeven uur laterdagavond zullen in het Schiedams -Sportcentrum de judo-wedstrijden begin nen tussen de groene, blauwe en bruine banddragers om uit te maken wie zater dag 24 november als vertegenwoordiger ..■ten Zuid-Holland mag optreden bij de Kampioenschappen van Nederland. 4i (Advertentie Ü.M.) Kunnen Russische KOSMONAUTEN In winterslaap worden gebracht? Als het waar is is het maar goed dat Nederland nog geen kosmonauten heeft, want bij Timco is de nieuwe collectie voor herfst en winter altijd zo aantrekkelijk dat allen er graag wakker van profiteren. Onze ruimte is vol van aan biedingen waarmee u „in de wolken" zult zijn. GEBOREN: Johanna B. d. v. J. H. T. Gunnewegh en M. C. Timmerman; Clarine ja. G. d. v. T. Crepin en F. Zuldema; Carolina M. d. v. C. B. van Gerven en D, J, de Puy; Anna C. W. d. v. A. vsn Rij en W. T. M. Netten. OVERLEDEN: P, van Leeuwen, 77 jr. echtg. van M. Schneider; G, J. de Groot, 58 jr. echtg, van F. Fousert; A. van der Linden, l dag; A. Breddels, 43 jr. (Advertentie i-M.) {Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Een hele kapitaalsinvestering zat er donderdagavond op het podium ran de Passage. Alle medewerkenden van het Harmonie-orkest Oefening Baart Knnsl waren In een nieaw uniform gestoken. Oeze nieuwe, donkere met gouden tressen versierde pakken vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 10.OHO.het Instrumentarium-van OBK ƒ30.000.--, de mazlek een bedrag van 5.000.by elkaar byna een halve ton dus. De voorzitter, de heer A. de Broijn, vertelde in zljn> openingswoord, dat deze uiterlijke hernieuwing van het orkest voornameiyk te danken was aan de steun uit het bedrijfsleven. tAdvenemie IM.) en haaragus Grote sortering, prima kwaliteit v a. 2.45 grijs vanaf 455 zwart emaille vanaf 4.15 Kachelpijpen en ellebogen Kachelkit cn Asbestplaat UZERHANMl^ Broers vut 52 T«t 67594 SCHIEDAM, vrijdag Dc Chr. Hist. Kiesvereniging „Groen van Prmsterer" en de Chr. Hist. Kiesver. .Nederland en Oranje" houden donderdagavond acht no vember een gecombineerde ledenvergade ring. Als spreker zal optreden de hoer dr. H. w. Tilanus. De avond, die om acht uur een aanvang neemt, wordt gehouden in de Rank. (Advertentie £-M.) Behalve at deze aanwinsten heeft OBK nu ook twee ridders in de Orde van Oranje-Nassau in haai midden. De heer P. L. Verlinde, secretaris en penning meester C. J. van Bruggen zijn onlangs met de versierselen, behorend bij deze orde, onderscheiden Ook al ter ere van de nieuwe unifor men, wilde men deze eerste concert avond van het winterprogramraa, niet als' gewoonlijk raet het draaien van een film na de pauze beiluiten Het bekende jeugd orkest uit Klaaswaal Na Lang Streven verzorgde nu het tweede gedeelte van deze avond met een gevarieerd show programma. Dit 125 medewerkers tellen de jeugdorkest, dat al verschillende ke ren voor de televisie optrad, staat geheel onder leiding van de heer Dick Koster Behalve een fanfare-orkest, tamboer- en pijperkorps telt het nog een zanggroep, een accordeonorkest en niet te vergeten het amusementsorkest In deze laatste sectie bespelen zes meisjes de saxofoon Ook het Schiedamse orkest had een zeer afwisselend programma opgesteld. Tussen de ritmische marsen, de bekende ouver ture Wilhelm Teil en Der verkaufte Braut, stond een selectie uit Cole Porters Can Can e» een Amerikaanse musical van Richard Rodgers, Slaughter on Tenth Avenue. Als pianosolist trad op Hans van der Bijl, die als eerste clarinettist in OBK speelt De toehoorders, ondei wie commissaris K. Kijpma en echtgenote, de heer P Groenendaal van de Schiedamse Gemeen schap en een afgevaardigde van het ge meentebestuur, gaven de musici een wel verdiend applaus. SCHIEDAM, vrijdag Met ingang van een november zal de heer Brouwer, die al enige tijd bij de schermschool Boersma in Amersfoort als schexmleraar is werk zaam geweest, in het Sport Centrum Rei- nier Hulsker het schermonderricht ter hand nemen. SCHIEDAM, vrijdag Het Nederlands, Oorlogsgraven Comité, afd. Schiedam, houdt vrijdag negen november van 15 tot 20.30 uur zitting in het voormalige Rode Kruis-gebouw aan de Lange Nieuwstraat 197, waar de bussen voor de komende collecte zullen worden uitgegeven. Zater dag 10 november vanaf zeven uur is het gebouw weer geopend voor het afhalen en inleveren van de bussen. Het gironummer van het Nederlands Oorlogsgraven Comité is 416000; het comité is gevestigd aan de Keizersgracht 442, Amsterdam. (Advertentie l.M meulen Morgen brengen wij als een van de laatste aanbiedingen in deze serie elegante en moderne Franse spiegels. Luxe spiegels, normale prijs 14,75, nu met opstand en Fijne decoraties Inde maat 50 x 50 cm Fraaie wandspiegels, wit gelakt, nair franse stijl, koopt U nu voor nog géén tien gulden, I Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Franse wandspiegels met opstand, Geen ttl. of ichrift. ö«ic. Doordat U zich zelf helpt en wij daardoor minder kosten hebben, koopt U in deze Zelf-helplaf- deling speelgoed voor prijzen lager dan ooit. Morgen begint de verkoop van pnorme kraanwagens, bijna een halve meter lang,-cn In de hoogste stand 53 cm hoog, met 6 wielen, grote cabine en met draaibaar kraanhuls, normale prijs 4,95. Een kraanatito, van onbreekbaar plastic, waarmee uren zoet ge speeld wordt, waarvan kraan en takel (met rem) beweegbaar en met de hand te bedienen zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrydaj. De laatste tijd valt duidelijke tendens oude.' de Schie damse kunstenaars tc bespeuren, die hen drijft tot grotere activiteit. In luttele maanden tljds ztm er al twee kunstmarkten gehouden, waar vooral de schilders hun werken aan het publiek toonden en verkochten. Op 24 november komt er dau weer zo*n kunstmarkt en wel In de Korenbeurs. En naar jjM ons schijnt zal deze iets grootser van opzet zijn en grondiger voorbereid. De organisatoren de schilders Herman Sey, Nico van Welzenes en Paul van Glnkel hebben al een ver uitgewerkt plan om aan deze kunstmarkt een „kunstmarkt-krant" te koppelen. Een weck voordat de kunstmarkt zal worden gehouden, verschijnt deze krant in eer. oplage van 4.000 exemplaren. De krant zal voor?' onder hen worden ver spreid, die daa Tkelijke belangstelling voor do kunst hebben or onder hen, die geacht worden die belangstelling te be zitten. Vier pagina's zal dt kunstmarkt- krant tellen. De plaatsruimte van de frontpagina zal voomameiyk In be slag worden genomen door artikelen van Tierre Janssen, die als kunstcriti cus aan het daghlad Ifat Parool is verbonden en Plet Begeer, kunst- critius van Het Vrije Volk. Zij zeg den reeds hun medewerking toe. De pagina's twee en drie zullen worden gevuld met foto's en enkele bijzonderhe den van de deelnemende kunstenaars, terwijl dc overige mimte op deze pagina's is bestemd voor artikelen van enkele Schiedamse journalisten, Pagina vier wordt zo veel mogelijk gevuld met ad vertenties. Op elke krant zal een num mer worden gedrukt en op één daarvan zal een let vallen. De winnaar krijgt het recht een aankoop tot ƒ50.— op de kunst markt te doen. De exemplaren zal men gratis verspreiden. D- kunstmarkt zelf zal men zo doel matig mogelijk indelen, zodat de verschil lende werken het best naar voren komen. Bovendien lijkt de organisatoren de stem ming van belang. Daarom zal er passende muziek (die op de band zal zijn opgeno men) ten gehore worden gebracht. Bo vendien treden er twee speakers op. Hun taak is het omroepen van bijzonderheden over de geëxposeerde werken, terwijl zij tevens de prijzen zullen vermelden. Deze zullen echter zo goed mogelijk aan de waarde van het kunstwerk worden aan gepast De exposerende schilders zijn: Herman Sey, Nico van Welzenes, Paul van Gin- kel, Dick Bos, Frans v. d. Heyden, Wim Heykoop, Harry Koster (allen uit Schie dam), H. Abelman, Jan Hofland, Hans de Blooys, Anton Breevoort, Leo de Kruis, Jos van Dormolen, Jan Hovener (allen uit Rotterdam), Bob Kemper (Poortu- gaal), Joop Stigter (Maasland), Rudolf Boorsma (Den Haag), mejuffrouw N. Pennlngs. Jan Reinders, Cor Dam en Tos- ca v. d. Haak (allen uit Delft). SCHIEDAM, vrijdag. De Keihelse arts P. v. d. Kuy heelt gistermiddag een binnenbrand geblust. In het huis van de lam. A. V. aan de IepenJaan 38 in Kethel was omstreeks half drie in de slaapkamer op de tweede etage brand ontstaan. Dok ter v. cL Kuy, die een patiënt bezocht, wonend achter het huis van de fam. V., mg rook naar buiten komen. Omdat er! '.iemand thuis was. ging dokter v. d. Kuyj iet een sleutel via de achterdeur naarj -innen en bluste, vóór de brandweer ter 'laatse was, het vuur vlet een emmer j mter. Nadat de familie omstreeks twee uurj s woning had verlaten om ter bruiloft: gaan, bleef de veertienjarige zoon des uizes alleen thuis. Hij heeft toen een randende sigaret op de vensterbank van e slaapkamer» neergelegd en vergeten. )ok hij ging daarna weg. De vitrage en e overgordijnen vatten vlam. SCHIEDAM, vrijdag, De brommer -an de heer G. E. H., die woensdag voor iet pand van or.s dagblad werd ont vreemd, is weer teruggevonden. De brom- üets lag in het struikgewas van het sport- park Harga en had slechts geringe schade. SCHIEDAM, vrijdag „Train goed en train veel", heeft onze bekende voetbaJ- interaationaal Faas WHkes gisteravond gezegd in Musis Sacrum tydens een sport avond, die georgan*.eerd werd door de tweede klas voetbalvereniging Excel sior^ 0, maar die voor alle Schiedamse voetballiefhebbers toegankelijk was. Hij gaf de raad met aandacht te oefe- m en dat r.iet te doen voor een toeval lig toekijkende trainer. Mm diene het voor zichzelf zo goed mogelijk te willen doen. Wilkes achtte matig roken en drin ken niet zo schadelijk. Hij heeft naast de goede raadgevingen verteld over zijn voetbalcarrière. Graag zou hij nog eens dergelijke ervaringen in het buitenland willen verlenen. Sportverslaggever Frans Henrichs, be~; kend van de t.v.. gaf -"en totaal andere visie op de sport. De voorbereidingen voor het maken van tv.-programma's beginnen *s maandags al. Voor elke om roep geeft een vertegenwoordiger zijn mening. Henrichs vertelde over de moei lijkheden die kunnen ontstaan bij het maken van reportages. Hij vertelde dat men een goede mentaliteit moet bezitten ivoor het beoefenen van sport „Anders ikun je beter thuisblijven". Daarvoor was Henrichs dan ook geporteerd voor het fair-play dat cricket kenmerkt. De bekende cricketer Ernst Vriens van HCC was het geheel met de leider van de sportavond eens. Ook hij wees op het belang van een goede training. Die dient drie tot vier keer per week te geschie den. De heer L. van Lingen, voorzitter van de ontspanningscommissie van Excelsior heeft de drie sprekers voor hun komst dankgezegd en hij bood hun een .typisch' Schiedams geschenk aan. (Advertentie tM.) C jaar meulen Apothekersnachtdienst. Apotheek Hém- brandt, Rembrandtin an 5. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; *s zon dags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" en expositie Rijk van Ravens, BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „De kanonnen van Navarone". Monopole: 2, 7 en 9.15 uur: .Rijn en. gijn in de kazerne". DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur: Opening tentoon stelling. Irene, 8 uur: Cefa. Gebr. Pech. WUkceutrum, 8 uur: NVSH. Voorlichtings avond v. d. jeugd. Als U toch van plan bent om deze winter wollen dekens aan te schaffen...wacht dan niet langer en koop morgen de beste wollen dekens, die er be staan.,. in de grootste maat die gangbaar is. voor een prijs, méér dan dertig gulden lager dan normaal. Morgen begint de verkoop van een grote exportpartij zuiver wollen dekens. Dekens van de beste wol, die er in de wereld te vinden is (deze partij was bestemd voor Amerika, en het beste Is das r mar nèt goed genoeg). Dekens, die uitmunten door fijnheid en warmte, dus geen dikke planken, maar dicht ge weven. Juweeltjes van dekens, In een extra grote maat, de meeste afgebiesd en In 10 pasteltinten. Morgen koopt U deze droom- deken van 100% zuIver„Virgin'* wool, normale prijs 62.50 (met kleine schoorffeidsjbut/esj voor nog géén dertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze enor me grote kraanwagens, com pleet met aanwijzing om de kraanauto te monteren (een plezier op zich lelfj Géin tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag In Arcade belegt de Schiedamse Jazz Sociëteit Guil laume weer een dansavond. Optreden zal daar The Sincere Jazzband. De avond neemt om acht uur een aanvang. SCHIEDAM, donderdag Tijdens eeD gezellig koffie-uurtje in de Amstelbron hebben de Vrouwen van de WD een babbeltje gemaakt Dver diverse onder werpen de WD betreffende. Maar eerst werd de tentoonstelling van de Herman Fransen Stichting in Vlaar» dingen besproken. Daarna kwam 't jaar verslag aan de orde. Ook de kandidaten lijsten van de afdeling Schiedam voor de komende kamerverkiezingen kwamen aan bod. Voorts vertelden enige leden over hun ervaringen opgedaan tijdens de van 20 t/m 21 oktober gehouden conferentie op de Pietersberg. Tevens spraken de dames over de individuele zelfbescherming. SCHIEDAM, vrijdag Nu de eerste helft van de handbalcompetitie achter de rug is, wordt er voor het weekend maar een bescheiden programma afgewerkt. In de overgangsklasse dames begint DWS al aan de tweede helft. Leider Swift komt in het sportpark Thurlede op be zoek. Toen de DWS dames in Roermond op bezoek waren, kregen zij een 63 nederlaag te slikken. Afgelopen zondag speelden onze stadgenoten een goede wed strijd en zij zouden zondag wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. De UVG dames gaan bij DWS 2 op be- Zaterdagmorgen om 9 uur be- girt de verkoop van deze zuiver wollen dekens, In de extragrote maat 190 x; 230 cm, In tien verschillende kleuren, uien te/, of tchr/ft. best zoek en proberen daar weer twee punten rijker te worden. De groen witten doen het deze competitie bijzonder goed en volgen leider ADO op de tweede plaats. Bij de heren gaat DWS naar Den Haag om daar de strijd aan te binden tegen Animo 2. Voor de blauw witten niet zo'n moeilijke opgave lijkt ons. (Advertentie LM.) Maak nu uw huis tochtvrij «.zelfklevend luchtband) 19, 22 en 40 cem per meter (voot ondei de deur) 1.95 per 90 cm Rubber 30 cent pei meier Plastic 45 cent per meter ÜZERHAMMlJ Biaxnnt 52 Tri. 67594 SCHIEDAM, woensdag. Dc SW- supportersvereniging „Door weer en wind" die 21 oktober 35 jaar bestond, zal zaterdag 10 november van 4 tot 6 uur re cepteren in Musis Sacrum. solide preciste horloge, dat is geconstrueerd en ont worpen om U jarenlang on gestoord de juiste* tijd te geven. Waterdicht, schokvrij, onbreekbare veer, vanaf 2 jaar gegarandeerd en all-risk verzekerd. Alléénverkoop voor Schiedam nmmDAMMOü* 1" JOMOAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Twee oude ge trouwen hebben afscheid genomen var» het bestuur van Schiedams oudste ama teursvoetbal dab de s.v. cn h.v. „Schie dam", nJ. penningmeester Job van Meurs en de altijd hulpvaardige EHBO-er A. van der Touw, vader van voorzitter Jo van der Touw en clubbladredacteur Wim van der Touw. Uiteraard heeft voorzitter J. van der Touw de nodige aandacht geschonken aan het aftreden van deze verdienstelijke werkers. Penningmeester Van" Meurs is tot erelid benoemd. De heer Van der Touw werd tot lid van verdienste benoemd. Tot penning meester is gekozen Wim van dér Touw, terwijl Jo Spruyt, verdienstelijk functio naris, zijn. entree maakte in het bestuur. Op zaterdag 24 november zal een spe ciale afscheidsreceptie worden gehouden waar de beide veteranen nog eens in het zonnetje gezet zullen worden. Job van Meurs is bijna een kwart eeuw penning meester geweest, commissaris A. van der Touw is de verzorger van de teams. Het bestuur van „Schiedam" heeft be sloten dat er een geregelde sportkeuring om de twee jaar van alle actieve sport beoefenaren in de club dient te geschie den. Er komt ook een nieuw sporttenue. n.L wit shirt met geel-zvvarte baan. SCHIEDAM, vrijdag. -— Er is gisteren ingebroken in de kantine van SW. Via een ruit verschafte men zich "toegang. Be muziekautomaat werd onklaar gemaakt. Uit één van de buffetladen werd een rode biljartbal gestolen. Ook een spel kaarten en een boortje bleken te zijn verdwenen. Op het POST- EN TELEGRAAFKANTOOR TE SCHIEDAM kunnen worden geplaatst voor hele of halve dagtaken. Leeftijd 18 tot db 40 jaar- Volledig gewoon Lager Onderwijs, Bruto maandloon, op 25-jarige leeftijd bij volledige dienst f 420.- {inclusief huurcompen- satie); bovendien diverse toe-, slagen. Nadere inlichtingen en aan meldingen bij de directeur van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1