mlBBBSB mohair shawls 995 Schijnwerpers gericht op t 40- I jarig Tot Steun in den Strijd Feest werd gevierd met een gezellig blijspel Gymnastieklokalen niet bij voorkeur gebouwd bij de openbare scholen HBSS moet kopgroep na nederlaag (1-4) loslaten SZG bleek sterkste in toernooi te Den Haag Speeltuinen in nieuwe wijken Juliana I nog on geslag en Geen urgentie NO AD won met 6-4 van Barna Volleybal Uit memorie van antwoord Vooral op ivasdag Roesivorming in waterleiding door groot verbruik JSSISggsz»* ZA TERDAGVOETBAL Tafeltennis Toneel bij de Kath. Kring Opbrengst anti- honger-actie Auto gestolen ..Van der Halst" in gebruik Mijnenveger nu kadettenscliip Auto botste tegen scooter Aanrijding bij Hermes-terrein Auto gaf brommer geen voorrang Jeugdig diefje jubileum aanbieding Wie heeft iets verloren? nam geld weg Flink bedrag in Vlaardingen voor Kameroen Winst voor lagere Excelsior-teams SCHIEDAM Italiaanse dessins - rijke kteurenkens fc 1 DAGS NOV. 1962 Iff C'| - a s.'jVan een «K verslaggeefsters) jö SCHIEDAM, maandag. „We iLiien dere avond graag grootser ^éb feestelijker willen vieren, door Plifvoorbecld een ander gezelschap KVoor ons te laten spelen, maar he il Jjas... O"1® clubkas is niet zo plBster goed gevuld", zei zaterdag avond de heer D. D. Goedhart, de 'voorzitter van de Schiedamsc Ar- fbeiders Toneelvereniging „Tot Siean in den Strijd". Want zater- É'dBgavond werd het veertigjarig i bestaan van deze vereniging ge- vierd. Nu bracht men zelf een blij- ?spcl „Betiy weet 't beter" op de j planken en dat wns een gezellige 8 Tiering van dit jubileum. \f Veertig jaar is een tijd, die het over denken waard is," zei de heer Goedhart, jn de periode, dat men vocht om betere godale voorzieningen voor de arbeiders klasse, wer(i de grondslag voor de ver- eniging gelegd. Toen werden er voor namelijk stukken gespeeld van A. M. de Jong. van Johan Fabricius en van andere progressieve toneelschrijvers. Maar de laatste tijd wordt het steeds moeilijker 1 om het amateurtoneel te handhaven. Door de invloed van de televisie een toene mende vervlakking is er weinig animo de passieve cultuurbeoefening te laten varen. „We moeten trachten in de toe komst onze plaats in het amateurtoneel ie handhaven door het spelpeil op te voe ren," zei de voorzitter. i- Daartoe zou de gemeentelijke subsidie V'veel kunnen bijdragen, dacht de heer .GwUurt, aan wie de heer J. Vet van de -Sthledamse Gemeenschap sectie Toneel Atrtelde, dat die subsidie nog gunstiger Stoor zijn vereniging was dan hü aanvan- 'idffk veronderstelde. Verscheidene sprekers complimenteer- den. bet bestuur met hun veertig jarig be gaan. De heer Vet, die namens de voor etter van de sectie sprak, wenste de ver eniging veel succes toe bij de arnafceur- i. toneelwedstrijd cn overhandigde het be- 'l.ïluur een enveloppe met inhoud. Ook de heer J. de Graaf waarnemend voorzitter van de afdeling Schiedam van de NATU sen de heer C. Lansbergen van de muziek vereniging Crescendo wensten het bestuur ook voor de toekomst veel succes. Een bijzonder compliment kreeg het echtpaar Rodenberg. Zij stellen iedere (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag In de memorie van antwoord (algemeen verslag van het onderzoek der gemeentebegroting voor 3963) schenken b. en w. ook aandacht aan de speeltuinen. Enkele vragenstellers dringen namelijk aan op het onderzoeken van de mogelijkheden in nieuw te bouwen stadswijken ruimten te reserveren voor deze speelruimten, terwijl tevens wordt 'gevraagd of het eventueel mogelijk is in oude stadswijken dergelijke tuinen aan te Bij b. en w. blijkt niet dat er behoefte bestaat aan dergelijke speeltuinen, stelt iet ooilege. Maar toch wil men hiermede met de uitbreidingsplannen wel rekening houden. In de oude stadswijken lijkt het echter niet mogelijk zulke ruimten te creëren. B. en w. merken voorts op, dat zij de indruk hebben, dat de bestaande open speelplaatsen in de behoefte voor zien. Bij de onlangs in de Gorzen geopen de speeltuin is door de gemeente mede werking verleend. SCHIEDAM, maandag Het afgelopen weekend heeft Heren l van de volleybal- Ver, Juliana bewezen dat de twee voor wande overwinningen geen toevalstref fers waren. Met groot gemak werd dit- n^al van AMVJ/Smash gewonnen. Zó ®ro°t was het verschil dat de oranjehem- cen het zich konden permitteren uitge breid te gaan experimenteren. Een span nende wedstrijd is het dus niet geweest netgeen wel blijkt uit de setstanden 15—4, 15—5 en 15—12. Reeds na drie wedstrijden «taan zij dus alleen aan kop maar het is n°g zo vroeg dat we hieruit nog geen con ti usies mogen trekken. Beren 2 bracht het er heel wat minder ped van af. Weliswaar is RLVC lavoriet de tweede klasse maar dat maakt de Btote nederlaag nog niet goed. Zij ver wen kansloos met 9—15, 4—15 en 9—15, Heren 3 kwam niet in het veld doordat tegenstander Maccabi op het laatste mo ment afschreef. Ook dames 1 hoefde niet te spelen door- p Aggredior 2 door ziekte geen volledig «am op de been kon brengen. Het tweede damesteam heeft in een pït- llge, op redelijk peil staande wedstrijd zijn Jjjeerdere moeten erkennen in U.V.G. technisch was de zeer jeugdige Juliana- P«Kg zeker niet de mindere maar de gro tere routine van de UVG-dames gaf de worslag; l_3 (setstanden: 6—15, 15—10, 13-13, 5—15). De Junioren tenslotte bleken veel te «erk voor Libanon '50 B. Zij wonnen met 3--0. De setstanden waren: 15—6,15—2 en 15-11. week minstens tweemaal ban huis ter beschikking voor repetities en verga deringen, al wordt nu niet meer zo als vroeger hun ameublement ge bruikt voor decor bij de uitvoerin gen. De heer Rodenberg, die ook penning meester is. regisseerde het blijspel „Bel- T\ OORDAT dochter Betty, als dierut- L' meisje verkleed de gasten van haar moeder van thee zal voorzien, ont staat er een verwarde situatie. ty weet 't beter", een luchtig niemendal letje, waarin de jongste dochter van het gezin Hofman Betty door haar grappen allerlei misverstanden doet ontstaan. Ge lukkig komt alles, zoals dat int een blij spel hoort, weer op zijn pootjes terecht. Mevrouw A. Ilmer-Rodenberg speeld^! de ondeugende Betty, voorzitter D- D Goedhart was haar toegewijde vader. Mevrouw J. Morra-Rodenberg was de moeder van Betty, die haar oudste doch ter Lucie (mevrouw H. v. d. Boer-Goed- hart) aan de (rijke) man te brengen. Die man was Dick (L. Rodenberg) de char mante neef van de verwaande mevrouw Wagner, die voortreffelijk door mejuf frouw A. Rodenberg werd vertolkt De nuchtere architect Paul de "Waard werd gestalte gegeven door H. v. d. Roer. De kweker Teunis Bruggendijk die naarstig naar Mieneke, het dienstmeisje (mej. L. Rademaker) zocht, is in het dagelijks leven de heer L. de VogeL Mej. J. Waar denburg was de romantische juffrouw van het huwelijksbureau, Petronella Smit. (Advertentie UW Zoals reeds bij het onderzoek der meentebegroting 1962 is medegedeeld, moeien aanvragen om urgentie voor gym nastieklokalen via de Rijksinspecteur van het Lager Onderwijs bij de Rijksoverheid worden ingediend. Voor zover bekend, is voor gymnastieklokalen, te bouwen bij bijzondere scholen, geen urgentie ver- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De bouw van gymnastieklokalen in ons land en ook in Schiedam blijft een teer punt. Maar de gymnastieklo kalen hier ter stede worden niet bft voorkeur bij openbare scholen ge bouwd. Deze veronderstelling blijkt op een misvatting te berusten. Dit kan men lezen in de onlangs verschenen memorie van antwoord van B. en W. Het college formuleert zijn antwoord als volgt: strekt Hoewel wij vooral met het oog op het avondgebruik en met name de te ver lenen medewerking aan gymnastiekver enigingen, van mening zijn, dat het aan te bevelen is, dat de gemeente gymnastiek lokalen bouwt en onderhoudt, zijn wij van gevoelen, dat wel wenselijk is dat bij een school voor ulo., tenminste één en bij twee scholen voor g.l.o. één gym nastieklokaal aanwezig moet zijn, onge acht de vraag of het openbare of bijzon dere scholen geldt De medewerking van de Rijksoverheid is echter dusdanig, dat hierin beslist niet voorzien kan worden. Aangaande gymnastieklokalen die nu in systeembouw gebouwd worden moge het volgende verhelderend werken: De twee lokalen bij de Willem de Zwij- gersehool voor u.l.o. I, de grootste school voor u.1.0. in de gemeente, hadden reeds in 1959 gebouwd moeten worden. Bij de Willem de Zwijger school voor uXo. H, met de bouw waarvan bij de oude Schie- damseweg begonnen is, komt één gym nastieklokaal. Bij de reeds bestaande A. H. Gerhardschool voor openbaar g.lo. en de er tegenover gelegen Prins Bernhard- scbool voor bijzonder g.l.o. ontbrak een gymnastieklokaal Bij de Prins Bernhard- school was hiervoor geen ruimte, daarom was de bouw bjj de A. H. Gerhardschool onvermijdelijk. De van 1959 daterende 14-klassige Prof. Dr. J. H. Gunningschool voor openbaar g.Lo. had ook geen gym nastieklokaal. Geschikte grond ernaast maakte de bouw ervan mogelijk. Wij zou den het toegejuicht hebben, als bij de Prlnses-Marijkeschool voor bijzonder g.l.o. aan de Dr. de Visserlaan 1 een gym nastieklokaal gebouwd had kunnen wor den. Een terreintje was hier wel aanwe zig. Een lokaal van de maten zoals die nu worden aangehouden kan hier echter niet staan. Reeds in 1960 heeft de toen malige wethouder van Gemeentewerken desgevraagd gesteld, dat het stedebouw kundig niet verantwoord was dit terrein- tje te vergroten. Door de gebiedende eis van uniformi teit bij de systeembouw kon hier dus in deze sene geen gymnastieklokaal ge bouwd worden. Zoals bekend, bestaat er in onze gemeente een tekort aan gym nastieklokalen. Aan het verlangen, om meteen bü de bouw van scholen in systeembouw ook de hierbij nodige gym nastieklokalen te bet-r kken, was dus niet te voldoen. Om evenwA voor de toekomst de mogelijkheid tot de bouw van gym nastieklokalen open te houden hebben wij grond laten reserveren bij de tweede en derde bijzondere school voor R.KL; g.l.o. in Nieuwland-Oost en tussen de school voor Gereformeerde g.Lo. en de derde Chr. school voor g.Lo. aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. Of deze lokalen bij een eventuele volgende serie scholen al gebouwd zullen kunnen worden, is bij de beperkte Rijksmedewerking wel zeer de vraag, daar deze serie grotendeels in. Kethel zal verrijzen waar het tekort aan gymnastjckriumte nog groter is dan in het oude stadsdeel en Nietrwland. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. In dc memorie van antwoord is ook de vervuiling van het drinkwater, met name van dat in Nieuwland, aan gesneden, O.a. zijn in het water in de Van Oldenbarnevellstraat roestkleurige zwevende deeltjes aangetroffen. De vervuiling van. het drinkwater heeft inderdaad de aandacht van B. en "W. blijkt uit het antwoord. De vervuiling van het drinkwater op tijden van groot verbruik is reeds verschillende malen een. onder werp van bespreking geweest in de Raadscommissie voor de Technische Be drijven. In 1962 is voor het schoonmaken van sterk aangeroeste leidingen een kre diet verleend, terwijl in de begroting 1963 eveneens een bedrag hiervoor is vermeld. Verder worden dit jaar diverse water leidingen vernieuwd en in etemiet uit gevoerd, hetgeen voor 1963 eveneens het geval is. Ook spuien van de leidingen ge schiedt in meerdere mate dan m het verleden. Dat ondanks deze maatregel toch op sommige tijden nog roesivorming op treedt is te wijten aan het sterk gestegen verbruik, waardoor het water met een. aanzienlijk grotere snelheid door de bui zen stroomt, bijv. op maandagmorgen, wanneer het wasdag is. PUSKAS misschien terug naar HONGARIJE Er 2ijn berichten, die in deze richting wijzen. Als het con tract met Real Madrid af loopt zal de voetbalster mis schien terug gaan naar Hon garije, Is het heimwee? Wie een sterk verlangen kent naar het kopen van iets aparts m handschoenen komt naar TIMCO en komt daar altijd weer terug. Zyn. keuze daar is altijd een treffer en uw „doel" is immers ook dat het altijd goed zit met rt? keuze. /tVW/'A' HEREHMODES Apothekersnachtdienst. Apotheek Gouka, Hoogstraat. Stedelijk Museum: 10 tot 1? uur: 'szon dags 12 tot 17 uur; „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" en expositie Rijk van Havens. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kanonnen van Navarone". Monopole, 2 en 8 uur: „Lino in de knel". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 7 uur: „Reizen is onze lust", Feest. Irene» 8 uur: Cefa. Film. Tivoll, 8 uur: Soc. NJeuwland. Dansen. Musis Sacrum, 3 uur: Vegla. Toneel. Arcade, 8 uur: Guülaume. Dansen. Volksgebouw. 8 uur: Tot Steun in den Strijd. ToneeL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Geen aanslui ting bij de kopgroep voor HBSS want tot verbazing van de aanhang verloren de Schiedammers op eigen terrein van Jodan Boys met 1—4. Wel positieverbete ring voor GSS dat het bezoekende The Red Stars met 2—0 terugwees naar de staart groep. HBSS-Jodau Boys 1-4 Een forse felle defensie van Jodan Boys aansluitend bij een snelle doortastende voorhoede bleek te veel voor het Schie- damse HBSS. Reeds in de achtste minuut had HBSS door linksbinnen Van Muilen die een voorzet van rechtsbuiten De Jong benutte een achterstand. Jan Breugum. Putters. Vermeulen, Hoogendam en Dróge belaagden daarna achtereenvolgens het doel van de bezoekers maar Jodan Boys sloeg terug en dankzij het goede ingrij pen van doelman Heest bleef het 0l tot In de tweede helft. Ook in de eerste twintig minuten voor kwam Van Heest enkele doelpunten. Toch kwam HESS goed voor het doel van Jodan Boys maar doelman en onzuiver vizier voorkwamen de gelijkmaker. Toon keeper Van Heest voor HBSS een vnjc trap wilde wegschieten viel de bal bij middenvoor Van Alfenaar in de 23 e mi nuut die rechtsbuiten Dc Jong de ge makkelijke scoringskans gaf. Zes minuten later scoorde Van Alfenaar en in de 36e minuut trapte linksbinnen Van Mullem na vele missers raak. Eerst drie minuten voor tijd redde HBSS de (Advertentie iJU.j jaar ter meulen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Dat S2C in de derde klas een tegenstander vaa geduchte kracht Is, hebben zaterdag in Den Haag weer enige ploegen ondervonden. Op im ponerende wijze speelde het Schiedamse waterpoloteam zich tijdens het jaarlijkse door HZC ZWIP gehouden toernooi voor derde Wassers naar de eerste plaats. Geen enkele wedstrijd ging voor de Schiedam- mers, die voor het eerst aan dit toernooi deelnamen, verloren. De organiserende vereniging moest genoegen nemen met de tweede plaats. Voor dit toernooi waren door HZC ZWIP vijf teams uitgenodigd, t.w. DONK Gouda), Kroosduikers (Westzaan), Pin guïns (Woerden), WIK (Wassenaar) en SZC. De teams kkamen uit in twee poules. In zijn poule eindigde SZC door ten 61 overwinning op DONK «n een 22 gelijk, spel op Pingonns op de 1ste plaats, DONK won met 7—0 van de Pinguïns. In de tweede poule bleek de organiserende ver eniging de sterkste. De finale leverde dus de wedstrijd SZC HCZ ZWIP op. De Schiedammers konden hun grote overwicht in een aan tal doelpunten omzetten, waardoor zij met de hoogste eer gingen strijken. De uitslag luidde: 6—2. Voor de doelpunten zorgden: SCHIEDAM, maandag De competitie wedstrijd NO ADBarna is in een 6—4 overwinning voor onze stadgenoten ge ëindigd. Het Utrechtse Barna bood heftig tegenstand, want ook voor hem waren de punten kostbaar. NOAD had in deze ont moeting de beschikking over Henk Aben, wat een welkome versterking was. Tot en met de zesde partij was de stand nog gelijk 33 nadat NOAD steeps een voorsprong had genomen. Na de zesde partR scoorden Joustra en Aben ieder een winstpunt en was het gelijke spel al be reikt, de stand was toen 5—3. Joustra ver loor toen zyn laatste enkelpartij en Henk Aben kreeg toen de taak de winst defini tief veilig te stellen in de partij tegen Co Hogendoorn. Aben heeft de spanning «ch- tem iet op gevoerd. H(j versloeg zijn tegenstander vrij makkelijk in twee mes. Hiermede de eindstand bepalend op een 64 overwinning. Een extra vermelding verdient de Naad speler Arnold Braak die ook in deze wed strijd weer ongeslagen bleef en zo het grootste aandeel leverde voor de over winning. Henk Aben won twee partijen en Cor Joustra een. Woensdagavond gaat NOAD naar Cu- lemborg om daar de strijd aan te binden tegen Gispen. SCHIEDAM, maandag De Katholieke Kring houdt in het Passage-Theater don derdag acht november een toneelavond. De toneelgroep Centrum zal dan opvoeren de come die van Miguel Mihura „Maribel". De aanvang van de avond is gesteld op acht uur. Ruim 6500,— heeft de inzameling voor deze anti-faonger-actie die verleden week ook in Schiedam werd gehouden, opge bracht- Het definitieve bedrag zal nader worden gepubliceerd, zodra ook bekend is hoeveel op 100200 van de Anti-Honger- Actie Den Haag door Schiedammers is overgemaakt. Uiteraard zijn bijdragen op de?.e postrekening ook nu nog welkom. M. Zijlstra (3x>, N. Kolmeyer en P. van den Boom (2x>. In zijn toespraak bracht de voorzitter van HCZ ZWIP hulde aan de SZC-spelers. Hij overhandigde een fraaie beker, terwijl hij tevens de spelers van het wtnnuig- team verblijdd< met een medaille. Aan voerder H. Roaenjs dankte uit naam van de Schiedamse vereniging, waarbij hij ook een goed woord over had voor de perfecte organisatie. SCHIEDAM, maandag Zondag is de auto van de heer J. M, die op de Singel geparkeerd stond, gestolen. De auto was afgesloten MAASSLUIS, maandag In aanwe zigheid van een grool aantal genodigden heeft mr. J. J. Oyevaar, landelijk voor zitter van het zeekadettenkorps Neder land, zaterdag aan de Geerkade de of ficiële indlenstslelling van de voormalige mijnenveger „Abraham van der Hukt" verricht- Mr. Oyevaar vertelde, dat sinds de ka- detten in Maassluis dit schip als tehuis hebben het ledental met vijftig procent is toegenomen. In een jaar klom hun aantal van 46 naar 69. Dit is een bewijs, dat de groei werd geremd door het feit, dat de oude loodsboot „Polans", die als oefenschip dienst deed, niet meer aan de eisen des tijds voldeed. De heer F. Wempe, voorzitter van de afdeling Maassluis, memoreerde de ge schiedenis van de boot. Hij herdacht vice-admiraai Van der Hulst, de naamge ver van het schip. Burgemeester W. J. D. van Dijck 2ei veel respect te hebben voor wat het korps in Maassluis presteert. eer. Dróge werd unfair aangevallen en Scheffers schoot de strafschop in. Cl4). GSS-Red Stars 2-0 Niet de sterkste heeft gewonnen. The Red Stars was zelfs het meest in de aan val. In een gelijkopgaande strijd gaf Van Deuzen op rechts eerst GSS de voor sprong. Daarna kreeg GSS het heel be nauwd. Spil Schop en doelman Den Ouden konden de vele aanvallen telkens keren ook al kaatste tien minuten voor de rust de bal op het scherp van de boven, lat van het GSS-dciel. In de tweede helft ademde GSS wat ruimer. Uit een aanval van links leverde Prins de bal op maat af bij Koster die hoog inschoot <20) The Red Stars geloofden met meer in zichzelf en dat gaf GSS de kans om Wes- sel en Van Deuzen tot \'oor de vijandelijke doelmond te lanceren. Het bleef echter 2—0. SCHIEDAM, maandag Zondagmid dag had op de Overschtesestraat een aan rijding plaats tussen een auto en een scooter. De automobilist wilde voor de hem tegemoetkomende scooter zijn wa gen aan de linkerkant van de weg par keren. De scooterrijder, O. J. V., remde voor de auto af, slipte en botste tegen de auto. De heer V. liep lichte verwon dingen op, de scooter werd beschadigd. SCHIEDAM, maandag De automobi- i list H. B. uit Voorburg gaf zaterdagmid dag geen voorrang aan de bromfietser L. den B. uit Rotterdam, die de rijwiel stalling van het Hermes-DVS-terrew verliet. De bromfietser viel via de mo torkap van de auto op straat. Hij liep een flinke hoofdwond en een lichte hersen schudding op. Men vervoerde hem naar het Dykzigtziekenhuis in Rotterdam, waar hij werd opgenomen. SCHIEDAM, maandag - Op de krui sing van de Vellevest en de Kethelstraat botsten zaterdagavond een bromfiets en een. auto tegen elkaar. De bestuurder van de auto, de heer J. G„ P, uit Rotter dam, verleende geen voorrang aan de bromfietser, de heer C. van D. De duo rijdster van de bromfiets liep een hehte hersenschudding op. Zij werd naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd en is daar na op eigen gelegenheid naar huis ge gaan. 1\/1 R. J. J. Ooyevaar droeg zaterdag J. V1 het opleidingsschip Abraham van Morgenhouden wij de moest denderende wolaanbïeding tij dens deze Jubileumverkoop. Denkt U eens In, morgen koopt U bollen exportwol, van een prachtige kwaliteit, vïerdraads garen, dat goed uitbreit (Van een middelmatige dikte) op brel- kiare handige bollen voor een prijs, die U zich nog jaren zult herinneren. U kunt zó aan de slag om een jumper, vest of pull-over te breien! Bollen wol van 100 gram (export prijs 2.60) met een fraaie gelijk matige draad, die zeer vlug breit, {niet U dun, niet te dik) voor bijna de halve prijs. 100 gram Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 100 grams bollen wol, In de kleuren flesgroen, marine, wit, rose, bleu. lichtgrijs, okergeel, kers rood, mosgroen, oranjerood en en turquoise, per bol voor Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, maandag Een 12-jarige jongen heeft vrijdag uit twee liftkastjes van panden aan de Broersvest acht gul den gestolen. Er waren mensen, die hem het geld zagen wegnemen, maar zy be letten hem dat niet, omdat xnen dacht, dat hij een hulpje van de melkboer was. (Van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag In totaal heeft de actïL „Poen voor Kameroen" ƒ5.600,-opgebracht. Dat maakte zondag morgen wika I. Kandel bekend in een speciale jeugddienst in de Nieuwe Kerk. De eerste gift, ƒ90,18, was uit Luxem burg gekomen. Via allerlei acties werd het flinke bedrag bijeengebracht, dat door Te bevragen aan het Hoofdbureau van Poli tie tussen a 00—12J0 uur cn 2.00—6 00 uur: portem, met i»h. aktentas met int. to- neelbofckje sierrand van auto. Te bevragen by de vinders: hereumotor- handschocn, Burger. Emma straat 2a schaar Van Dth, vijfelutzenllat 466 een paar rol schaatsen, Sch eenloop, Dr. Kuij perlaan 215 rmg met sleutels. Van Geloven, Singel 32a ring n.et sleutels. De Moll. Lange Kerkstraat 66 sleuteltjes aan ring, Rensman, Itotter- damsedJjk I56b ring met sleutels. De Ka per. Hoogstraat 132 Rozenkrans, De Ridder Van Oldcnbamcveitstraat 175 etui met sleutels, Lenoir Anth. Muijs3traat 17 brood- rekje, Bogaard, Boerhaaveiaan 112Siervaas Klaassen, Oude Sluis 13b pakje met boeken en schriften, Sehenke, Dr. Wibautoletn 69 auto kussens De Vette, Boterstraat n spons en zeem, Collenburg, W. Rastoorstraat 10 kijker voor landmeter, Gerritsen Grote Markt 5 grijs kinderjasje Van Oeve'en. Overschie- sepleln 3 damessjaal. Wolfswinkel Boerhoa- velaan 77 grijze muts, Scbdtperoort, St. Li- duinagesticht. Nieuwe Haven 225 suède jasje, P. Smits. Rotterdamsedfjk 235a brui ne aktentas met tab. De Reuver. Hagastraat 16; rode parapluie. Morree. St. Lidulnastraat 43a damesportem. met inh. SchwaRermann, Belerlandsestraat 21b beige portem. met inh. Vrijland, Rubensplein 10 portem. met inh. Groot veld, MeeuwensingeJ U Kethpl 2wart-wit hondje. DierenasyJ, St. Anna Zus terstraat 33b. MAASSLUIS, maandag. Het voor za terdagmiddag vastgestelde programma is niet in zijn geheel afgewerkt. Er kwamen nogal wat afkeuringen voor. Zo verdween ook de hoofdschotel Nw.-Lekkerland— Excelsior van tafel, evenals de wedstrijd Unicum 4Excelsior 5. De gespeelde wedstrijden leverden alle winstpunten op. Excelsior 2 deed wat van, haar verwacht werd en won van 's-Gra- venz. SV 2 met 3-1. In Vlaardingen hield Excelsior 4DVO 3 er met 5-3 onder en in de Dijkpolder zegevierde Excelsior 6 met 21 over PPSC 5, Bij de junioren gingen slechts door: SVDPW a—Excelsior a 2-2 en PPSC c— Excelsior c 1—5. DAMESMODES 1962—1953 Voor 't Herfst- en winter seizoen modieuze japon nen, deux-piéces, rokken, jumpers, vesten en blou ses in moderne stoffen en tinten, in zuiver wollen jersey, wevemt, Shetland- woi, Trevira en alpaca- zijde Zie onze eiaJage en collectie Big-Ben en Fal con nylon damesregenjas. sen. steeds voorradig W. v. d. BURG LANGE KERKSTR. 19 Schiedam, telefoon 8 8135

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1