Cocky-Gastelaars traint met enthousiasme de SZC-ers Andere route voor bus 40 is zeer wei mogelijk Per jaar 1500 woningen meer in Waterweggebied SCHIEDAM ?erpMr JjOdi ÖDI versloeg Oranje-Nassau Stadsentree bij Stationsplein wordt verfraaid Koeriersters jubileum aanbieding I SGHIEDAMSE MEUBELBEURS Vlaardingse lijnen niet veranderd r NA CIOS- OPLEIDING BEGONNEN Monsterzege van VDV Conditie Verlotingen van bazaar voorrang; Opbrengst collecte E xce] si ornieu ws Brandende sigaret in pajiierbak Bestuur bekend Hum. Bejaarden Huisvesting Diefstal op volkstuin Onze meubeiaftfeii'ng is gerestaureerd! i eigentijdse meubelen fjyP meulen kijkt U vergelijkt li koopt bij (LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 GEEN FILIALEN IAGö NOV. 1962 r Advertentie JJVJJ (Advertentie /JJ.) Niet alleen mode artikelen of duurzame- verbruiksvoorwer pen brengen wij tijdens deze jubileum verkoop voor' bedui dend lagere prijzen. Neen, ook de spullen dieU iedere dag nodig hebt of dikwijls gekocht moeten worden, brengen Wij als speciale aanbieding goedkoper da» ooit. Morgen verkopen wij werk- sokkenl Stoere wollen en toch solide grijs gemeleerde sokken, die een stootje kunnen velen. Nu geen twee gulden meer be talen voor werksokken, neen, morgen koop U te per paar vóor nog géén gulden. /N het Sport] ondsenbad geeft Cocky Gastelaars drie Ochtenden in de week richtlijnen voor de training van de SZC-crs- Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dikke wollen werk- sokken, J% tn alle maten, Jfcdr Per dient niet meer dan 3 paar. Géin ttl. of schrift, beit. Gistermorgen trainde Cocky de SZC-ers voor de tweede keer. Op het ogenblik kükt z|j de kat nog even uit de boom, „Eerst eens zien wat voor materiaal Ik In banden heb. Ik Iaat ae na nog baantjes trekken om het uithoudingsvermogen op te voeren* Sprinten is er nog niet bU; lk werk rustig naar de zomer toe, want dan be gint het eigenHJke seizoen, hoewel lk ivel rekening hond met do vjjfkamp, die SZC 19 januari organiseert". SCHIEDAM, dinsdag. Bij het over stappen van. het ene balkon naar het an dere is gistermiddag de 54-jarige schilder J. P. W. van S. uit Rotterdam van vijf meter hoog op straat gevallen, De heer Van S., die het café op de hoek van de Viaardingerdijk en de Rembrandtlaan verfde, hield zich bij het overstappen vast aan een muurtje. Enkele stenen raakte toen los waardoor hij zijn houvast kwijt raakte en op hel trottoir terecht kwam. Hij klaagde over pijn "in, de rechterarm en de linkerpols. Men vervoerde hem naar het .Zuiderziekenhuis in Rotterdam. (Von een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Het eer ste tiental van VDV zorgde gisteravond voor een prettige verrassing. Het gins op bezoek bij Pernis 1, met 10 punten uit 6 wedstrijden koploper In de hoofd klasse van de Rotterdamse pamboiid. De kampioensaspiraties van de Pernis- sers kregen een geweldige deuk. Het geladen achter de borden verschijnen de VDV was in alle opzichten supe rieur en behaalde een zeer ruime over winning; IB—2, Alleen D. v. d. Kerk hof f f bord 4) en W. F. Verburg (6) stonden hun respectieve tegenstanders remise toe; aan alle andere borden werd de volle winat behaald, tw. door(in volgorde van opstelling); C. van Vee- Jen, C. Biel, W. H-Niestadt, J/Vermeu len, N. Voogt, H. A. Lansbergen, G. Jansen en P. Ipema. Door deze Opzienbarende overwinning is' VDV I wel sterk, favoriet voor de eerste plaats, waarvoor CDR 1 uit Rot terdam ook nog een woordje meespreekt. Waarborg kwaliteit. Wol In diverse uni tln- fen en gestreept. Alleen geldig 7 november a.s. «nor leeftijd 6 jaar kl. stijging p. m. Binnenweg 128 N, Binnenweg 447 - Z. Jznsstrast 60 - BeyerJandselaan 87 ROTTERDAM SCHIEDAM, dinsdag. De achttien jarige P, S. liep gistermiddag een her senschudding op toen hij in aanrijding kwam met de personenauto van de heer J, F. van der H. Op do kruising W.ühei- minaplein-Wlllem Brouwerstraat-Dwars straat gaf de bromfietser F. S. de auto' geen voorrang, Beide voertuigen werden beschadigd. De heer S. werd naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. dinsdag. Onder toezicht vonden de verlotingen plaats van do goed geslaagde bazaar van de Vrouwenbond KW, De textielprijzen vielen op de nummers 524, 348, 516, 398 en 233. De kinderspeelgoedprijzen op de nummers 168, 512 192. De verjaardag van de pop was 2 februari. Het num mer van het geborduurde kleed was 57; het is gewonnen door mevr. Lamers, v. d. Spiegelstraat 3. De prijzen kunnen op het adres Insu- lindesingel 53a worden afgehaald. VLAARDINGEN, dinsdag. De open bare Inzameling voor Clubhuis „De Ha ven" bracht j 587.47 op. Het afsluiten van meerjarige contracten j is thans nog niet urgent. Het College staat in principe tegenover deze contrac ten niet afwijzend. Het ligt in het voor nemen eerst enige punten in Nieuwland; af te bouwen. De bouw van de woningen door dc wo ningbouwverenigingen totaal 421 wo ningen is in september aangevangen. Het oiitbrekende'contingent voor dit com plex van 91 woningen moet uit het con tingent van 19Ö3 worden geput. Gelet op het opgestelde program kan thans nog niet met een meerjarig contract worden begonnen. Indien echter het af sluiten van een meerjarig contract voor delen zou bieden, zal het College hierover nadere voorstellen doen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, dinsdag. Excelsior/m benut de vrije speelmiddag van zaterdag met het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spijkertisse. Het kan in Spijkenisse voor beide partijen een nut tige oefenwedstrijd worden. Het verdere programma is; Excelsior. 3- MFB 2, Rozenburg 2-Excelsior 4 en Zwa luwen 6-?xcelsior 5. Junioren: Excelsior al-DHS a, Excelsior a2-Fortuna a3, MW bl-Excelsior bi. Ex celsior b2-Fortuna b5 en DHS c-Excel sior c. SCHIEDAM, dinsdag Door de regen val van zaterdag op zondag zijn er slechts enkgie korfbalwedstrijden gespeeld en don nog alleen op zaterdag. ODI heeft het ge noegen gesmaakt de twee vastgestelde wedstrijden in overwinningen te zien ein digen. Tegen Oranje Nassau had bet eer ste een harde dobber. Tot twee keer toe hebben de Vlaardingers de leiding gehad, nJL met 0—1 en 1—2, maar beide malen kwam de gelijkmaker en tenslotte het winnende doelpunt (3—2). Het tweede twaalftal had met Oranje Nassau 2 heel wat minder moeite. Met de niet mis te verstane cijfers 9—1 werden de Vlaarding se reserves teruggewezen. Van de aspirantenwedstrijden vond al leen Schiedam-Spangen doorgang. De Schiedammertjes wonnen met 3—0. SCHIEDAM, dinsdag. Enige tijd. geleden hebben de Vereniging voor maatschappelijk werk „Humanitas" en het Humanistisch Verbond voorberei dingen. getroffen voor een stichting voor huisvesting van bejaarden in Schie dam. De naam van de stichting is ge handhaafd: Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden Schiedam. Het bestuur bestaat thans uit: J. Oostlander (voorzitter); B. Druk ker <2e voorzitter); W. van Meggelen (secretaris); mevr. F. van den Esch-von Henning (2e secretaris); C. Schep (pen ningmeester); A. van Meurs (2e pen ningmeester); G. Koeten; mevr. T. K. Panman-van der Heide (arts); A. Smits; M- Talmon; G. in 't Veld (arts); advi seur: F. v. et Berkhof, directeur Hum. Stichting Huisvesting Bejaarden, Am sterdam. SCHIEDAM, dinsdag. Door het weg gooien van een nog brandende sigaret in dc papierbak ontstond gisteren brand in de woonkamer van de heer A, v. d. P. in de Geervlietsestraat. De papierbak stond, vlak bü een in de kamer staand bed. dat ook vlam vatte. Hoewel de heer v. d, P. de brand zelf met een emmer water bluste, ontstond er aanmerkelijke schade. De inboedel was verzekerd. GEVRAAGD MEISJES voor Uchte inpakwerkzaamhedezu GOed loon, plus premie. Zaterdags vrij. Aanmelden: Banketfabrick W. Krater N.V, JBroereveld 67, S'tUm S Wij tonen u thans in passende omlijsting, een prachtige kollektie a Wij nodigen u uit om geheel vrijblijvend I I de nieuwste modellen bankstellen enz, I 1 te komen bezichtigen. 5 1 Vrijj entree Apotbekersnachldienst. Apotheek Gouka. L. «oogstraat. Museum: 10 lot 17 uur: 'szon- y cags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormer, k fa nieuwe muziek" en expositie Riik v an. Ravens. iL bioscopen 2 en -8.15 uur: „Kanonnen van Ijhavarone". gwniopole, 2 en 8 uur: „Lino in de knel". DIVERSEN PWkspbouw. 8 uur: NI VON. Dia-avond. Él n °C' 9 uur: Ned. Bond van Oud-strijders. Coutactavor.d, gDkcenirum. 8 uur: Thorbeckescbool. Ou- deravond. g?11*8 Sacmnj. 8 uur; Kapselshovv door m. mevr. A, Smit-JÜcs. Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst by ons. Snel wassers v.a. ƒ90.—. 15 30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126, teL 63341. WONINGINRICHTING Broersvöst 64-66

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1