STATIONSPLEIN: GROOTS VAN OPZET Veel woningen aangesloten op centrale antennes Landelijk orgaan van huurders gewenst Woningen mogen niet nodeloos leeg staan Fraaie entree naar treinen Enquêtes bij enige bewoners Een deel klaar van de Rdamsedijk „Schiedam 2" doet 't göed Leven gered door shagdoos en aansteker Mogelijkheid in onderzoek tot aanleg schooltelefoon Schiedam Opdrachten voor versiering van gebouwen de MOL JANSEN St. Joris Doele haalt speelgoed op Concert Jeugdorkest van Muziekschool Richtlijnen voor woningtoewijzing gehandhaafd Geen wijzigingen i,v.m. zwembad Zoveel mogelijk verwarmingen Herdenking van gevallenen Geslaagd Nu andere helft aan de beurt Schaken Hondje gevonden Bejaarde dame brak been bij val Bromfietser lette niet op: botsing A. tie Waal: Jubileum van de Dilettantjes Aanrijding Geslaagd voor het mandoline-examen Filmavond van de C .J.V. Soldaat Jongejan weer thuis Burgerlijke Stand iiiiniiiiiii Koeriersters 'n Nieuw gezicht op straat »HiH»:«o*o| WOENSDAG 7 NOV. 1962 Van een onzer verslaggevers) TT El complex rond het nieuwe Stations- plein in wording geeft op het ogen blik een imposante aanblik Boven het ge heel verheft zich trots het nu aan de bui- tenkant welhaast afgewerkte nieuwe sta- tionegcbouuj uon de N£. (foto links). Op het hoge deel van het plein, waarover in de toekomst de Horvathwcg komt te lo- 1 pen, tekenen zich schulpachtig daken af. Hieronder kunnen over niet al te lange ■ijd de reizigers aan de loketten hun kaart jes kapen. Onze fotograaf kiekte de da ken vanuit de binnenkant van de ruimte (foto rechte). De lichte strepen toorden veroorzaakt door de lichtval door het IK glas. Flink wordt er al gewerkt aan de ,4 entree naar het station onder het hoge deel van het plein. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. In Schiedam blykt wel de tendens aanwezig, een centraal televisie- en antenne-systeem in de nieuwbouw woningen aan te brengen. Al zijn niet alle woningen van dif soort van zulke antennes voorzien. Dit valt te lezen in het algemeen ver slag van het onderzoek der ge meentebegroting voor 1963. B. en w, formuleren hun antwoord als volgt: Vanaf 1956 zijn m alle door de gemeen te gebouwde woningcomplexen centraal- antennes voor de ontvangst van radio en televisie aangebracht. De woningen in Nieuwland vanaf de Dr. Schaepmansmgel tot en met het Dr. Wibautplein zijn niet voorzien van een centraal antennesysteem voor de ontvangst van televisie; de ove rige woningen in Nicuwland zijn alle (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Voor de versiering van openbare gebou wen hebben b. en w. verschillende opdrachten gegeven. Dit blijkt uit de memorie van antwoord van het college. Voor ge velversi erin gen zyn de volgende opdrachten verstrekt: 1 een gevelversienng voor de Dr Gun- ningschool aan de Burg. van Haaren- laan aan Louis de Roode uit Rotterdam 2 een sculptuur voor de kleuterschool aan de Minister Donkerstraat aan Hans Pe tri uit Dordrecht. 3 een sculptuur voor de Willem de Zwij- gerschool voor ulo aan de St Liduina- straat aan Goitzo de Jong uit Amster dam. Voorts is het b- en w. bekend dat op drachten zyn gegeven voor een rehefmo- zaïek voor de Albertus Magnusschool aan de Parkweg en vooreen decoratieve wand voor de P..K. Technische School aan de Burg Honnerla ge Gretelaan. In 1963 zul len verschillende opdrachten volgen voor versiering bij de in aanbouw zijnde kleuter-, lager- en uitgebreid lager onder- wysschoïen. Advertentie i-Af.) LANGS KERKSTRAAT TEL. «M 30 'V CENTRIFUGES V SCHIEDAM, dinsdag Het clubhuis „St. Joris Doele" bereidt een grote St. Nicolaasactie voor. Op zaterdag 10 no vember zal een grote vrachtauto van de Coca-Cola door de stad rijden om ge bruikt speelgoed op te halen. Het ligt in de bedoeling dit gebruikte speelgoed door ouders en oudere leden zoveel mogelijk te laten opknappen. Het speelgoed wordt als St Nicolaas presen tje uitgereikt aan hen die daarvoor het meest in aanmerking komen, De auto zal van 10 5 uur door de stad rijden om het speelgoed op te halen. SCHIEDAM, woensdag. Het jeugd orkest van de Schiedamse Muziekschool, bestaande uit ongeveer vijftig kinderen van tien tot zeventien jaar, hebben maan dagavond in de St. Liduinastïchting aan de Nieuwe Haven, onder leiding van mevr. W. Menningh, een concert gegeven- Van de diverse, alle speciaal voor jeugd orkest geschreven of bewerkte werken, viel vooral „Partita suite for David" by het bejaarde publiek in de smaak. Dit werkje, waarin veel slagwerk in voor komt. werd ritmisch zeer accuraat uitge voerd. hiervan voorzien, met uitzondering van de bejaardenflats. Een prijsopgave is ontvangen voor het aanbrengen van een dergelijk antenne- systeem. Voor het complex van 448 wo ningen, gelegen tussen de Dr. Schaepman singel en de P. J. Troelstralaan, zal een bedrag nodig zijn van plm. 30.000,—In dit bedrag is begrepen het uitbreiden van de installatie voor het ontvangen van een tweede zender. Bij een afschrijvingstermijn van tien jaar zal de vergoeding plm. ƒ0,70 per week per woning bedragen. Hierin is begrepen het onderhoud van de instal laties, echter met de vergoeding, die de huurders zullen moeten betalen voor het kopen van het aansluitsnoer, Uiteraard is in deze berekening ervan uitgegaan, dat iedere huurder aan zal sluiten op de installatie. De kosten van. deze installatie alsmede de vergoeding per week. zijn uit gerekend voor h»t gehele bovenvermelde complex. In enige blikken zal een enquête bij de bewoners worden gehouden. {Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. BU dc toe- wy Jng van woonruimte moet gelet wor den op de verhouding van de grootte van het gezin tot de grootte van de woning. Ook de leertijd van de aanvragers Is een belangrijk punt. Afwijking van deze regels ten gunste van de één betekent een onbillijkheid ten opzichte van de ander. Dit is het antwoord van het gemeente bestuur in de memorie van antwoord op de vraag of de geldende richtlijnen voor het toewijzen van woonruimte in deze tijd nog wel juist zijn. Do economische gebondenheid Schiedam blijft eveneens een eis van be lang, zolang het geen vestiging in de vrije sector of een womngruil betreft Dit is ook van belang voor de m onze gemeente gevestigde bedrijven. aldus B. en W. B. en W. voegen hier aan toe, dal de directe womngruil zoveel mogelijk wordt vrijgelaten. (Van een onze verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag, Voor het projecteren van een zwembad in Franke land behoeft het uitbreidingsplan ti Schiedam Zuid niet te worden herzien. Aldus concluderen B. en W. in het alge meen verslag van het onderzoek der ge meentebegroting voor 1963. De mogelijkheden hangen ten nauwste samen met de ligging van de geprojec teerde Deltadijk. Over deze dijk zyn be sprekingen met het Hoogheemraadschap Delfland gaande. Is de ligging bekend, dan zal een programma van eisen moeten worden opgesteld alvorens tot een ont werp te kunnen komen. Bij Gedeputeerde Staten en Delfland is aangedrongen Op een spoedige aanleg van dit gedeelte Deltadijk, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Op het ogen blik os de mogelijkheid in studie de 152 woningen van het complex tussen Oude en Nieuwe Damlaan van centrale ver warming te voorzien, zo delen burgemees ter en wethouders mede in de memorie van antwoord. Indien de ontwikkeling van de bouw van nieuwe woningwetwo ningen dit toelaat, zal het College trach ten zoveel mogelijk huizen van centrale verwarming te voorzien. SCHIEDAM, woensr - Zondag II november zal om 12 -j het oorlogs monument in de Flauwe- een korte en sobere plechtigheid plaatsvinden ter her denking van de gevallenen uit de laatste wereldoorlog. Tydens deze plechtigheid zal burgemeester rar. J. W. Peek namens het gemeentebestuur en de ingezetenen van Wandsworth in Engeland leggen. i krans SCHIEDAM, dmsdag Op 1 november slaagden voor het diploma A ziekenver pleging in het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam de zusters: C. E. Alberg, J. A. M- Boevé, H. L. C. C. de Kanter, M. Hoef man, J. H. Spaans, G. H. de Roos, N. E. Larmonïe, en A. C. Servester. SCHIEDAM, woensdag De rijbaan van de Rotterdamsedyk Va de richting Rotterdam-Vlaardingen is gereed geko men, Het verkeer uit Rotterdam zal nn dus weer recht door kunnen rjjden. Om een gelijkmatige Inklinkfng van het nieu we wegdek te verkrijgen, zal de uitvoer der hekken plaatsen, zodat belde weg. helften van de nieuwe rijbaan om beurten bereden werden. De rijbaan in de richting Rotterdam wordt nu opgebroken. In eerste instantie zal Gemeente Werken het gedeelte tussen de Nieuwe Mathenesserstraat en de Grens- flat onder handen gaan nemen. Het ver keer voor Rotterdam zal dus voorlopig tot de Nieuwe Mathenesserstraat zijn weg kunnen vervolgen. Via de van Deventer- straat kan men hetzij over de Rotterdam- sedijk, hetzij rechtdoor langs de Merwe- haven Rotterdam bereiken. De wielrijders m deze richting blijven voorlopig dezelfde route als voorheen vol gen. Deze situatie zal ongeveer 3 a 4 we. ken duren. Voor het parkeren van auto's blijven nog dezelfde regelingen van kracht. Leveranciers kunnen aan de zijde van de Gereformeerde kerk op de norma le wijze van het trottoir gebruik maken. SCHIEDAM, dinsdag Het eerste tien tal van de schaakclub „Schiedam" is in de bonds competitie goed gestart. Na het uit spelen van de afgebroken partijen uit de eerste wedstrijd tegen Zwarte Dame 3 is deze wedstrijd m een 514419 overwin ning geëindigd. Daarna is nu de wedstrijd tegen Maassluis 1 met dezelfde cijfers ge wonnen, De heren de Bruyn, Kok, van Grootveld en van Etton wonnen hun partij, de heren Haring, Moleman en Dekker kwamen re mise overeen, terwijl de heren Leerent- veld, de Bruin en Van der Ruit verloren. Morgen 7 november speelt het eerste tiental thuis tegen Shell 1 en het derde tiental speelt uit tegen Charlois 7 op vrij dag 9 november. De thuiswedstrijd tegen HVO 2 van het tweede tiental, die eerst op 14 november zal plaatsvinden, is op verzoek van HVO verschoven tiaar wo< dag 21 november. SCHIEDAM, woensdag In bet die- rentehuis is een lichtbruine ruigharige hond opgenomen. Een jongeman vond het dier, een reu met een geel halsbandje los. lopend op het Noordeinde. SCHIEDAM, woensdag Door onbe kende oorzaak kwam gisteren de 87-jan- ge mevr. M. C. L. uit de Graaf Fioris- straat op de rijbaan van de Da C>sta- straat te vallen Zij brak haar luikerbovenbeen en is door de GG en GD naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd, waar zij is opgeno men. SCHIEDAM, woensdag. Omdat hij meende een kennis te zien lette de 16-ja- nge bromfietser A. M. P. uit Rotterdam met op het verkeer. Hij merkte te laat een stilstaande vrachtauto op die op de Laurens Costerstraat onder een lantaarn paal geparkeerd stond. De bromfiets werd beschadigd. De Rotterdammer werd door de vrachtwagenchauffeur via het gemeenteziekenhuis, waar zyn wonden werden behandeld, naar huis gebracht. A po the kersnacht dienst. Apotheek Gouka, Hoogstraat Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" en expositie Rijk van Havens. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kanonnen van Navarone". Monopol e, 2 en 8 uur: „Lino in de knel". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Chr, Graf. Bond. Ledenvergadering. Musis Sacrum. B uur: Santos. Cabaret SCHIEDAM, woensdag De jeugd toneelvereniging De Dilettantjes viert zaterdag 10 november *s middags om 2 uur in Arcade met een variété program ma het tienjarig bestaansfeest Om acht uur 's avonds wordt eveneens in Arcade het feest voortgezet SCHIEDAM, woensdag Op de krui sing van de Burg, van Haaxenlaan en de Piersonstraat had gisteravond een aan rijding plaats tussen de personenauto van de 42-jatige C. M. S. uit Rotterdam en die van de 20-jarige P. F. C. W. uit Schie dam. De Schiedamse automobilist gaf aan de van rechts komende wagen geen voor rang, Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. De heer S. liep een bloed uitstorting op de linkerarm op. De GG en GD kwam ter plaatse maar hoefde geen dienst te doen. SCHIEDAM, dmsdag In Den Haag zijn op 3 november door het Nederlands Verbond van Mandoline Verenigingen ex amens afgenomen. Aan deze examens werd door zes leerlingen van de Schie damse muziekschool deel genomen. Zij allen slaagden. De geslaagden, die les hebben van mevr W. Menningh, zijn; Conny Blok, Loulou la Gro en Mia Hammersma (examen A ele mentair), Ria Beekman, Anneke Murauk en Hanny Lenos (examens A). De ex amencommissie bestond uit de heren: F. Noorden en F. Smit en het echtpaar W Gest. SCHIEDAM, woensdag De commis sie voor het jongenswerk in de CJV zal maandag 12 november m Irene een. film avond houden. De aanvang van de avond is gesteld op 7,30 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Tijdens de ledenvergadering van de huurders- vereniging „VJaardingen" hield de voor zitter van de huurdersvereniging „Vree wijk" te Rotterdam, de heer A, L. de Waal, een toespraak, welke door de aan wezigen geboeid werd aangehoord. In de eerste plaats bracht de heer De Waal hulde aan het bestuur van de Vlaar- dfngse vereniging voor de getoonde voortvarendheid. De eerste huurverhoging van 1960 heeft nogal administratieve verwarring gesticht bij allerlei organisaties. Er ont stonden moeilijkheden toen bleek, dat belangrijke huurverschillen waren en dat er huurders waren die ondanks het feit dat ze hun woning goed verzorgd hadden meer huur moesten gaan beta len dan zij, die er niets aan hadden gedaan. Men mag verwachten dat er bij de huurverhoging van 1962 met d&2e fictc- ren rekening zou zijn gehouden. Dit is echter met gebeurd; de heer De Waal kon dit met een voorbeeld aantonen. Negenhonderd huurders van de 32 000 woningen waarvan de huur verhoogd worden ra Vreewijk, tekenden protest aan tegen deze huurverhoging. De huuradvies-commissie aanvaardde 666 protesten op grond van het feit, dat deze woningen niet in aanmerking kwa men. Volgens de heer De Waal zou dit resultaat nog beter zijn geweest, wan neer bet onderzoek juister was ver richt. De uitvoering van een rapport van de Centrale van Woningbouwverenigingen betitelde de heer De Waal met een aan tasting van bet beklagrecht van de huur der in praktische zin. Hierbij doelde hij op het be wijsbriefje dat de huurder voor zijn beklag nodig heeft, waarmee hij de datum van het eerste beklag bij de huiseigenaar moet aantonen. De heer De Waal vergeleek het ont staan van een huurdersvereolging met een vakorganisatie. Gezamenlijk moeten de huurders trachten invloed uit te oe fenen. Daarom vond hy het noodzakelijk een landelijk orgaan van huurders in het leven te roepen. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Het ge beurde op 4 jtrni van dit Jaar op Nieuw- Guinea, Soldaat Cor Jongejan, 20 jaar, afkomstig nit Vlaardlngen, was op pa trouille in de buurt van de kampong Wara, De groep Nederlandse militairen, waartoe hy behoorde, stnltte op Indone sische infiltranten. Bij het daarop volgende korte vuur gevecht werd sol daat Jongejan ge troffen. Hij voelde een stekende pjjtt in zyn kaak, ging dui zelig zitten, pakte zijn shagdoos uit zijn Imkerborstzak en zag toen wat de lezer op bijgaande foto riet De kogel had zich C. JONGEJAN fcj de bodem van d® doos geboord, raakte daarna een aanste ker, veranderde van richting en schampte tenslotte de kaak van de Vlaardingse soldaat, die slechts licht gewond werd. Cor Jongejan is gistermiddag met een DC-7 op Schiphol aangekomen en heeft thuis enige uren later, het verhaal over de kogel, die zijn hart met trof, in geu ren en kleuren aan zijn ouders en zijn elf broers en zusters moeten vertellen. De fabrikanten van de shagdoos en da aansteker waren ook naar Vlaardingen gekomen met een nieuwe aansteker en een nieuwe doos. Cor Jongejan zal op de oude evenwel zonder enige twijfel zuiniger zijn dan op de nieuwe. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Inzake de overweging om alle lagere en kleuterscholen in Schiedam van telefoonaansluiting te voorzien, ant woordden Burgemeester en Wethouders in het algemeen verslag der gemeentebegroting voor 1963, dat onlangs opdracht is verstrekt de aanlegkosten te berekenen. Dit met de bedoeling het volgend jaar de raad een voorstel in deze te doen. Over het voor en tegen een telefonische aansluiting op scholen is men. het nog niet eens. Is het aan de ene kant gemakkelijk voor ouders en leerkrachten boodschap pen en berichten snel te kunnen doorge ven, aan de andere kant schuilt ook het gevaar van vrijwel alle moderne commu nicatiemiddelen: rustverstoring, In de Schiedamse lagere en kleuterscho len is geen enkel hoofd ambulant. Ook is er niet steeds een concierge aanwezig om de onder schooltijd binnenkomende tele foongesprekken aan te nemen. Als men bovendien bedenkt, dat de hoofden van de lagere scholen doorgaans zelf het eindon derwijs in het hoogste leerjaar verzorgen, is het wel duidelijk, dat telefoon tijdens do lesuren zeer bezwaarlijk is, Behalve GEBOREN: Adrianus, z.v. P. Boon en L. A. van Heest; Nicolaas W., z.v. A. de Jong en H: L. C. Geveke: Maarten J„ z v. A. Barends en A. E. M. Daalmeijer; Cor- nelis, z.v. C. Vrijenhoek en J. F. Koppen hagen; Wilma, d,v, M. M. E. Dingier en J. Verwiel; John, z.v. F. Byl en J. E- KLop; Leendcrt, z.v. G. van Vliet en M. M. de Koningh; Ronald, z.v. J. J. van der Bie en A, C. Koevermans; Petra F., d.v, F. W. H. Hofman en E. Blanker; Ronald, z.v. G. van Noord ennen en J. Vis; Jaco bus C. H., z.v. C. H. Schwagermann en W. van Geijl; Ronald P., z.v. A. van Dalen en M. Rietveld; Diana, d.v. M. J. Kuiters en P. A. Voshol; Fredenkus G. H„ z.v. B. W. M. Bekker en W. Janssen; Caroline J., d.v. W. van der Star en J. J. van de Reep; Jacqueline A., d.v, A. de Wilt en A. Hop man; Astrid, d.v. M.-M. Boeren en S. P. Krommenhoek; Annemarie L., d.v. H. G. van Loosbroek en L. H. Delraee; Marjo, d.v. M. Plugge en A, M. van der Knaap; Marcus J., z.v. H. G. Dijkerman en E. C. J. Kusters. OVERLEDEN: A. J. Vooges, 59 jr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. - In de memorie van antwoord geven b. en w. een motivering met betrekking tot het onbewoond blijven van woningen, die niet bestemd zijn voor de afbraak. Het college heeft het Bureau Huisvesting opgedragen er op toe te zien, dat woningen niet nodeloos lang blijven leeg staan. Betreffende deze materie heeft het col- voor geschokte koop-kandidaten te enkele fervente voorstanders zijn er dan ook onder de hoofden van lagere scholen tegenstanders van telefoon op school. Gaat men echter uit van de gedachte dat door een strak beperken van het aan tal gesprekken tijdens de schoolureu, zul len. de bezwaren tot een minimum terug te brengen zijn, zodat de voordelen dan zouden kunnen prevaleren. VLAARDINGEN. Het 1%-jaar oude. dochtertje van de familie V. heeft maan dag een flesje neusdruppels, dat onder het bed van de moeder stond, gevonden leeggedronken. Door dc GGD is het kind, dat versuft bleek, overgebracht naar het flatziekenhuis. Het gebruik van de druppels bleek voor het meisje geen nadelige gevolgen te hebben gehad. VLAARDINGEN. Op de Oosthaven- kade reed maandagavond een vrachtauto achteruit de rijweg op. De chauffeur had zich met overtuigd wat er achter hem reed of stond. Hij botste met de vracht- jen tegen een geparkeerd staande per sonenauto. Deze auto werd ernstig be schadigd. Er waren geen persoonlijke on gelukken. Te koop aangebeden Nu nog de tyd om een koel kast aan te schaffen De Ja- gcr, Broersveld 108134 (uw vertrouwde adres) levert u n formidabele Pontiac koel. kast 200 1 voor 2 88 p w Di rect uw eigendom Geen aan. betaling Dat mag u niet ia. ten lopen. r Fotografie Voor pasfoto - naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, teL J67 20, In één dag gereed. Uofluns vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 105. „Kijk, daar gaat do rtleuws SoJsx In dis prachtigs WaurancainbiBallal" Solex nu «Jonger Anders Nieuwer I DE LUXE 399.- mei vokrionuUeetis koppeling. Hiel vandaag nog da nieuws k!eur«nIoM«n of mak Vrijblijvend een proefrit bij: ■SCHIEDAM—' AftL Motoren: ST. LIDÜINASTRAAT 52 Telefoon 6 48 13 Onttrekking overweg Oudedijk in spoorweg SchiedamDelft aan het openbaar verkeer. Ingevolge artikel 12, 2e lid, van de Wegenwet wordt ter openbare kennis gebracht, dat ter gemeentesecretarie van Schiedam (afdeling Algemene Zaken - stadhuis) van 7 november tot ea met 20 november 1962 ter inzage va» een ieder zal worden gelegd het besluit van de raad der gemeente Schiedam van 31 sugustus 1962, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 17 oktober 1962 G.S, no. 332/1, tot het ont trekken van de overweg Oudedijk hij km 78519 in de spoorweg Schiedam—Delft, met ingang van 1 november 1962 aan het openbaar verkeer. Schiedam, 31 oktober 1962. Burgemeester* en wethouders van Schiedam, de burgemeester, J. W. PEEK; de secretaris, M. J, BLOK. 25, l. 6 65 48 PARKWEG 201205 TELEFOON S17 85 Betaling desgewenst in werleg Gevraagd voor zo spoedig mogelijk WERKSTER voor 't schoonhouden van klein kantoor te Schiedam. Werktijden 5-6 uur namiddag. Vrijdags 5-7 uur na middag. Telefoon 6 92 40. lege het volgende op te merken: Woningen kunnen om verschillende redenen enige tijd leegstaan. In de meeste gevallen komt dit voor, als een vrijgeko men. woning in een dermate slechte toe stand is achtergelaten, dat nieuwe huur-; ders, zelfs in dringende gevallen, hiervan om financiële redenen moeten afzien. Het1 komt thans meermalen voor, dat zelfs de eigen kandidaat van de -eigenaar er ten slotte voor bedankt. Ook verschil van mening met de eige naar omtrent de toewijzing van de wo ning kan de oorzaak zijn. Voorts krijgt een eigenaar, die een vrijgekomen pand Iwil verkopen, enige tyd gelegenheid hier. ken. Dit vergt, eveneens vaak geruime tijd. De Huisvestings-Commissie en hef college zyn van mening, dat ten aanzien van deze laatste gevallen een enigszins soepele houding moet worden aangeno men, om te voorkomen, dat de eigenaar schade zou kunnen leiden. Wanneer de woningen te lang leeg staan en dit het gevolg zou zijn van een onrede lijke houding van de eigenaar, kan tot vordenng van de woning worden over gegaan, tenminste, als er een geschikte kandidaat voor de woning is. Het college heeft het Bureau Huisvesting opgedragen hiertoe voortaan na een korter termijn over te gaan dan tot nu to9 het geval was. Gevraagd te Schiedam SCHEEPMAKER (hout en ijzer). SCHEEPSBESCHIETER en een TIMMERMAN voor onderhoudswerkzaamheden. Leeftijd tot 49 jaar. Brieven onder no. S 900 bur. van dit blad. - BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat verzoeken om vergunning c.q. ontheffing ingevolge de Algemene Politieverordening, Winkelsluitingswet enz. al leen in behandeling worden genomen, indien de aanvragen tenminste twee weken tevoren bij hun college ter gemeen tesecretarie zijn ingediend, en wijzen er op, dat dit ook geldt voor vergunningen, welke ter gelegenheid van d« komende feestdagen benodigd zijn (feestverlichting, kerst boomverkoop, avondverkoop e.tL). Schiedam, Z november 1962. Burgemeester en wethouder voornoemd, de burgemeester, J. W. PEEK; de secretaris, M- J. ELÖK. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL 63808 SCOTTBKABX RITA MOBENO ACHT MANNEN EN EEN TANK Viijd-, zat 2, 7,9.15 uur; zondag 7,9,15 uur, 14 jaar. PHIL CARET in DE STRIJD OM HET BLOEDGELD Zondag-matinees 2 en 4-15 uur. Technicolor. 14 jaar. Wezens van vreemde planeet bestormen de aarde! DE DREIGING UIT HET HEELAL Maand,, dinsd., woensd. 2 en 3 u. TohoScope in kleuren. 14 jaar. n>A LUPINO - JAN STERLING ONTSPOORDE VROUWEN Schokkende onthulling van de hartstochten.- achter en voer de tralies. Donderdag 2 en 8 uur. 18 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1