2 s? CAB ALLE Schoolverzuim, daar Opvoeden n kunst is Nieuwlandse flats zijn zeer in trek VOETBAL: beperkt program met stri jd om leidersplaatsen Reorganisatie gemeente diensten stagneert bij gebrek aan hoofden VOOR DE KANTONRECHTER x Gelijke kansen voor Middenstanders voorkomt beschermt AGENDA Lezing met dia's voor Aqua Fauna Anders dan andere öCss Veel vacatures bij Gemeentewerken Wie heeft iets verloren Burgemeester mr. G. E. van Walsum: HAMBURGSE havenplannen kunnen de kansen voor EUROPOORT verminderen In nieuwe Waterkering; Buitensluis op ze Ifde plaats Causerie L. H. Martens Scheidsrechters onder elkaar Sinterklaasfeest NVV-PvdA-jeugd Daling van aantal woningzoekenden I SSiïsLTS&TZ (ess. s. «ss-Süryar^ Parkeergarage onder de Horvathweg Burgerlijke Stand Nog geen besluit over demping van Poldervaart KORTSLUITING Werkkrachten uit Portugal in Rotterdam Truck overrijdt I3-jarig meisje op Pleinweg C anadese bouwers naar Rotterdam Ossen stremmen treinverkeer .ROUTES VERLEGD HAL-sehepen verlenen hulp aan zieken Eerste nummer krant voor zeelieden verschenen Postauto te ivater Chauffeur verdrinkt Koeriersters J**"*"?/ DE SÊHiEDAMSE MEUBELBEURS DONDERDAG 8 NOV. 1962 S ^SCHIEDAM, donderdag „Dus T" week in de bajes", constateerde cchiedjunmer Van L. woensdag met Iffn eelftien blijmoedigheid toen mr. P. B. het vonnis had uitgesproken. Nu had •-3T,verdachte kort daarvoor gevraagd of ■I kantonrechter wat harder zou willen feinrrken. want ,JHi was wat fabrickedoof pSutal die machines" en daarom vertelde Cos nogmaals (en lachend), dat Van I, vjiftien gulden boete kreeg voor het. IJdioolvcrtuim van Arie, en levens v«f- ruiden boete voor het schoolverzuim TL Mljndert en daarb|j vptien gulden i3nnr\vaardelijk met een proeftijd van jjar. „O, dat is wat anders", zei Van *T want weet je, ze kunnen me niet Smissen op de fabriek. En ik wil nou nog wit vertellen, edelachtbare?" Dat mocht. ^Sov, dan wil ik wel dat zeggen: opvoe 'den hé, opvoeden dat is een kunst". Vro- -life groetend naar iedereen verliet Van 1L. "de rittiufszaal van het kantongerecht te "Schiedam- fA Hij was al eerder in het gebouw ge- freest Toen kon hij oavemchterzake "Lpgaan, omdat hij zich beroepen had op Vde wekte van zijn zoon Ane. Hij mocht ï- teru^owen met een verklaring van de r buisai-ts, Nu had hij die verklaring niet -bii zich. dokter weet het niet meer", ai Von L. „Hij heeft gezegd Iaat de kan tonrechter mc maar opbellen". Overigens cverklaarde Van L. dat zijn zoon nu weer regelmatig de school bezoekt. Hy zit in ften klas bij een onderwijzer die goed met dm op kan schieten. Dat was eerst met diet geval. „HU houdt meer van de mces- tor dan van mij. Van mij kreeg hij op zijn i* bliksem." Als gemachtigde voor zijn echtgenote verklaarde de heer C. H. D. dat zijn zoon cornelis niet met opzet schoolverzuim had gepleegd. De jongen had met wat kornuiten het hoofd van de school een pak slaag gegeven. Toen de vader dat hoorde, had hij de jongen bewogen ex cuus aan te bieden. De hoofdonderwijzer jou dat hebben aanvaard, maar twee da gen later zou de jongen van school zijn gestuurd. De vader meende dat hij zich nu moest beklagen want de jongen was met meer op school teruggenomen, Dat had maanden geduurd. Hij zag er een SCHIEDAM, donderdag Het Neder lands Verbond van Middenstandsvereni gingen N.VM. houdt donderdag 15 no vember a.s. een voorlichtingsavond in ca fé-restaurant „De Amsteibron.". De heer J. van der Snoek, hoofdbestuurder N.V.M. ral een lezing houden over het onder werp „Gelijke kansen voor Midden- en Kleinbedrijf in een veranderende maat schappij". De bijeenkomst begint om 8 uur. (Advertentie I.M bUtt li AAGZUU R f 1.601- ALCEMEENE MAATSCHAPPIJ AMSTMDAM neutraliseert Norae is uitsluitend verkrijgbaar bij apotheken en erkende drogisten Gebruik echter de bekende zwarte NORIT-tabletten bij maag- en darmstoornissen, dte optreden als gevolg van te veel vet- of alcoholgebruik, en in geval van vergiftigingen door bedorven voedsel of gif tige chemische stoffen. wraakoefening van het schoolhoofd in. De kantonrechter vond het een vreemd ver haal, hij meende dat D. had dienen te zor gen dat zijn zoon de school bezoekt. Hij vonniste dan ook: twintig gulden, boete. „Ik wil hogerop gaan", zei de keurig ge klede matroos bij onze marine. „Dat kan niet met zeven-en-een-halve gulden boe te, je kunt wel in cassatie gaan", bromde de kantonrechter mr. P. B. Cos, maar de twintigjarige ex-havenarbeider T. S. was boos, omdat hij meent niets misdreven te hebben op zonat.jmiddag 28 juli op de Maasdijk bij Maassluis. „Het was geen wettig perceel bouwgrond, het was ge woon dc openbare weg, we waren op het gras naast die weg," zei S. „Je zat er toch met een meisje, he, en op de berm hé, nou dat is bouwgrond ook al staat er gras, nee het was niet zo best", stelde mr. Cos vast en daar kon ieder het mee doen, zij het dat de verboden betreding S. drie rijksdaalders gaat kosten. Apotbekersnachtdlenst. Apotheek Gouka, Hoogstraat Stedelijk *i .enm: 10 tot 17 uur; 's digs 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen bit nieuwe muziek" en expositie Rijk van Ravens. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kanonnen van Navarone". Monopole, 2 en 8 uur: Handelaren in meisjes. DIVERSEN Passage, 8 uur: Kath. Kring, Toneelgroep Centrum. De Rank, 8 uur: Chr. Hist. Kiesvereni ging. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Dr. Noletstichtmg Cabaret, SCHIEDAM, donderdag De aqua- riüm- en terrariumveremging Aqua-Fau- na houdt maandagavond 12 november in gebouw Irene hun maandelijkse bijeen komst. De heer A. van de Nieuwenhui- zen uit Heemstede zal een lezing houden o«er het kweken, „De ''week in kleur", die hij zal illustreren met kleurendia's. (Advertentie LM.} 20 stuks 80 cent SCHIEDAM, donderdag. Met de uit voering van de plannen tot reorgani satie van de gemeentediensten, waartoe de gemeenteraad in mei van dit jaar een besluit heeft genomen, zal gewacht moeten worden tot de nodige nieuwe hoofden van dienst zün aangetrokken, Dat lukt niet makkelijk, zo hebben cn w. te verstaan gegeven op vragen van raadsleden bij de behandeling van de begroting 1963. Het college heeft op roepen. geplaatst voor sollicitanten, maar voor de functies van hoofd van de ste- debouwkundige dienst en hoofd bouw- en woningtoezicht hebben zich nog steeds geen geschikte sollicitanten gemeld. Nieuwe oproepen zijn geplaatst, Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 3012 30 uur cn 2.00—6.00 uur: aktentas met inhoud; een bus chemische producten: beige jon gensjasje; bruine dameshandschocn (R). wit kinderschoentje (R). Te bevragen bij de vinders: fietspompjc Barrevoets, Boerhavelaan 85b; lederen motorhandschoen, De Jong, Lekstraat 30a; een paar witte kinderwantjes, Van As. Boerhavelaan 4b; grijs lederen heren handschoen <L), Van Drunen, Anth. Muljsstraat 11; zijden sjaal. Damsteeg, Mariastraat 7a; mohair sjaal, Liebeek, Marconistraat I7b; halsdoek, Koopman schap, De Savormn Lohmanlaan 98; meis jes jasje. Van Leeuwen, Boerhavelaan 117b; jas met capuchon. Verheijen, p/a Hamerslag, Vondellaan 18; een paar brui ne damesschoenen, Van Aperloo, Lekstr. 6b; wit kinderschoentje, Meijer, Coeman Borgesiuslaan 50; nylon damessjaal. Fa- ber. Burg. v. Haarenlaan 1408; plastic kin- derbroekje. Klem, Vriendschapstraat 8a; pet, Mulder, Van Esveldstraat 18c; een paar witte damesschoenen, Brinkman, Imelda-internaat. Hoogstraat; regenbroek, kinder-motorhelm, Zeeman, Polderweg 60 Kethcl; autostep, Kleijn, Fabnstraat 29; plastic zwaard, Van Putters, Hargsingel 1, Kethel: rails van speelgoedtrein, Schop, Vlaardmgerdijk 189; ketting met slot, Crama, Reaumurstraat 12a; kano, Van Caag, Scheepswerf, De Hoop, Scluekade; zak met plug, Pynekam, Havendijk 150a; boekje, Brandt, Dr. Wxbautplein 159; ring met sleutels, Sommer, Celsiusstraat 14b; fietssleuteltje. Van Hoest. Emmastraat 5b; bruine vulpen, Post, Nieuwe Mathenes- serstraat 84b; bos sleutels, Meijer Goe man Borgesiuslaan 50; ring met sleutels, Lagewaard, Frans Halsplein 24a: dames- bril, De Roos, Warande 174; autosleutel tjes aan ring Jacobs, Rijnstraat 5a; gou den ring. Thoen, Rotterdamsedijk 174c; damesketting, Groenewegen, Singel 88; geldsbedrag. Stoorvogel, Plein Eendracht 19b; geldsbedrag in enveloppe, Van Leeu wen, Van Marumstraat 23c; geldsbedrag, Knkke, Lekstraat 76a; kioderportemon- nee met inhoud Gordijn, Zalmstraat 23; damesportemonnee met inhoud, v.d. Ham men, Rubensplein 25b; aktentas met in houd, v.d. Winden, Schtedamseweg 178, Kethel: kinderportemonnee met inhoud Kuil, Proveniershuis 33. maar de verwachtingen voor een spoe dige vervulling van. deze functies zijn niet hoog gespannen. Naar de functie van hoofd van de bcdrljfs-economische dienst hebben echter een aantal econo men gesolliciteerd en b. en w. vertrou wen dat nog dit jaar een geschikte kan didaat geselecteerd kan worden. Verder wordt door het Bureau Per soneelsbeheer en Organisatie van de Ver. van Nederlandse Gemeenten nog een onderzoek ingesteld naar de inter ne organisatie van de verschillende ge meentelijke diensten. Door dit bureau zijn rapporten uitgebracht die nog in studie zijn bij het college. Vertragend op de uitvoering werkt het feit dat er nog hoofden van diensten benoemd moe ten worden, terwijl ook van het nog te benoemen hoofd van de bednjfs-eco- nomische dienst de adviezen ingewacht moeten worden. Enkele raadsleden hebben de indruk, dat de coördinatie tussen de verschillen de gemeentediensten nog steeds niet naar wens verloopt en dit wordt door het college beaamd. In afwachting van instructies van het bovengenoemde bu reau, zijn er echter door de hoofden van dienst maatregelen getroffen voor een betere coördinatie. Maar dit laatste wordt wel erg bemoeilijkt door het gro te aantal vacatures bij de Dienst voo*- Gemeentewerken. iTcr illustratie van liet laatste geven b, en w. de volgende cijfers: Er zijn vacatures voor één hoofd-Ingenieur A, drie technische hoofdambtenaren, zes technische ambtenaren, zes opzichters, twee tekenaars en zes bazen. In totaal bestaat er bü Gemeentewerken per 1 oktober j.1. een tekort van 31 hoofd- en 44 handarbeiders, wat een kwart is van de 282 personeelsleden die per 1 juli in dienst waren. ROTTERDAM, woensdagIn de feestelijk versierde burgerzaal van het stadhuis is gisteravond een diner gegeven ter gelegenheid van het bezoek van de burgemees ter van Hamburg, dr Paul Nevermann, aan Rotterdam. In een toespraak merkte burgemeester mr G- E- van VValsum op, dat men er in Rotterdam van was uitgegaan, dat de belangstelling van de Duitse gasten in de eerste plaats de nieuwe haven gebieden zou gelden. Het Duitse gezelschap heeft de dag dan ook besleed aan een intensieve verkenningstocht door het gebied van Botlek en Europoort. „Het is begrijpelijk, dat Hamburg zich op het gebied van nieuwe havengebieden wat ten achter voelt hij Rotterdam en dat het probeert om die achterstand door de uitvoering van grootscheepse plannen zo spoedig mogelijk in te halen. Wij wensen Hamburg daarbij alle succes toe," zei mr Van Walsum. De Rotterdamse burgemeester zei dat hij er zich van bewust is dat de Hamburg- se plannen voor een haven dicht aan zee de kansen voor Europoort verminderen. Hij maakte zich daarover niet al te veel zorgen. In dat verband leek hem de ont wikkeling van de verhouding tussen Wil- helmshaven en Rotterdam illustratief. „De keus van Willemshaven en voor Pipe- Line heeft de stoot gegeven tot het graven van Europoort. Ik heb met de indruk dat de omstandigheid dat beide havens thans een Pipe-Line hebben, hun ontwikkeling heeft bemoeilijkt," aldus ourgemeester Van Walsum. Hij vertrouwde zijn. Hamburgse collega voorts toe, dat de bouw van grote havens een moeilijke zaak is. Bovendien: de aan leg van Europoorten kan maar niet over al langs de Noordzeekust „Maar", zo voegde hij eraan toe, „ik geloof dat het probleem van een mogelijke overcapaci teit voorlopig meer een nationaal dan een internationaal probleem is". O SCHIEDAM, donderdag Over de reeds zo lang lopende plannen voor de aanleg van eed nieuwe Bnltenwaterkering langs de Nieuwe Maas is nog steeds geen definitieve overeenstemming bereikt met Rijkswaterstaat. En evenmin is nog iets bekend over een Rijksbijdrage Sa de kos ten, Zo delen B. en W. mede op vragen van Raadsleden. Wel is echter mondeling medegedeeld dat de Buitensluis In deze waterkering practisch op de zefde plaats zal komen, te liggen. Overigens zullen de afmetingen van deze nieuwe Buitensluis worden vastge steld in overeenstemming met de ver wachtingen voor de toekomst van de scheepvaart op ,4e__binnenhavens van Schiedam. Door-Gemeentewerken en de Havendienst is reeds gezamenlijk een on. derzoek ingesteld naar de toekomstige ontwikkelingen. SCHIEDAM, donderdag. In de kan tine van de voetbalvereniging „Schiedam" heeft de bekende scheidsrechter J„ 1, Martens u(t het betaalde voetbal gister avond een lezing gehouden voor de leden van de Schiedamse Scheidsrechtersver- enïging. Voorzitter L. Schotting kon met vreugde constateren dat de opkomst zeer goed was voor deze geanimeerd verlopen de samenkomst. De heer Martens heeft verteld over zijn ervaringen opgedian bij de wedstrijden in het buitenland, waarbij hij lang stil stond bij een in Wales gespeelde wed strijd, waarbij hij geassisteerd werd door de twee Schiedamse arbiters Lou van Ra vens en Henk v. d. Veer, Martens had last gehad van z'n achillespees en kon haast niet lopen, maar kreeg na afloop een compliment voor Hjn prima en koele leidtng. „Ze hadden moeten weten dat ik op m'n wenkbrauwen liep." Overigens toonde de heer Martens zich een voorstander van de oprichting van een speciale grensrechtersschool, zoals die ook in Luxemburg bestaat. Want een goede scheidsrechter hoeft nog niet een goede grensrechter te zijn, vond hij. SCHIEDAM, donderdag De N.V.V, Vrouwenbond organiseert op zaterdag 1 december in samenwerking met de vrou wengroep van de Partij van den Arbeid een Sint Nicolaasfeest voor kinderen van. vier tot negen jaar in Het Volksgebouw aan de Tuinlaan De kinderen zullen kunnen gemeten van een aantrekkelijk programma, waar van ook een bezoek van de Sint zelf deel uit maakt. Er zullen twee voorstellingen warden gegeven, de eerste begint om 2 uur.^de tweede om 4 uur. De entree be draagt ƒ0,40. De kaartjes zijn aan de be kende adressen, zoals o.a. by mevr. van Woerkom aan de Graaf Florisstraat 73, te verkrijgen. de volgende cijfers. Dringende gevallen, wegens te kleine of krotwoning, zijn er 1,100; met een medische verklaring voor noodzakelijkheid of dringend-noodzake lijkheid 300 gevallen. Inwonende gezinnen van 3 of meer personen 360 gevallen; mwo. j nende echtparen of aanstaande echtparen SCHIEDAM, donderdag Vermoedelijk Ivan samen meer dan vijftig jaar 400 ge- t'-s gevolg van de E-rntprr welvaart be-'vallen; dito echtparen maar samen nog staat er thans een zeer duidelijke vooi-geen 50 jaar 456'gallen ^mgende aan- Steken over „de hongerput". waarheen 1 Tezamen zijp dat -2 "en alleen wilde verhuizen als er zich I door opschuiving van s ««ei»!»®» in zeer urgente gevallen, die uitsluitend *noverigens m totaal 1.» OD gevallen van m- iÏTS,» bevorderen, woord op vragen van Raadsleden bij het gorden de onderUnge dirccte K,oe« Kja1.SS e("T„™.Tc' ver- aantal bij het Bureau Huisvesting ingeschreven woningzoekenden is in het ^Belopen jaar gedaald, nJ. van 6.701 A K 1 ingezetenen. L070 vestigingen van ;>ouiten) op 31 december 1961 tot 5.990 op •r? september j.l. (5. 180 ingezetenen, 810 vestigingen van buiten). Dit is het gevolg de niet onaanzienlijke woningbouw, Jnaar ook van een hernieuwde controle. Over de directe behoefte geven B. en W. gunning. Alleen in die gevallen* waarin een klein gezin in een belangrijk te gro te woning zou komen, wordt getracht een tussenschakel in te voegen. Uit bet antwoord van b. en W. blükt ook dat het zinloos wordt geacht krot woningen onbewoonbaar te verklaren Getracht wordt door een voortgaande sa- nertag zoveel mogelijk krotten definitief aan de bewening te ontrekkem SCHIEDAM, donderdag. Ondanks 't beperkte programma zullen toch nog ze ven Schiedamse standaardtesms in het veld komen. De grote aandacht gaat naar de eerste klasse van de afdeling Rotter dam van de KNVB waar DRZ en SVDPW moeten trachten de eerste plaats voor zich alleen ie veroveren. Bovendien wordt het tijd dat Wilton Fyenoord .en Schie dam hun posities gaan verbeteren. Op zoii(lat Zondagmorgen speelt Ursus voor IA in Harga tegen Bloemhof. De Rotterdam mers zijn stugge tegenstanders die Ur sus tot een puntendeling kunnen dwin gen. Thuis ontvangt DRZ om twaalf uur het geduchte TOGB uit Berkel. Nu staat TOGB ditmaal laag op de ranglijst maar ongetwijfeld behoort het team nog tot de prominenten. DRZ kan dus voor ver rassingen komen te staan. Als de Schie dammers het goede spel ontplooien gaat DRZ zondagmiddag alleen aan. kop 1 A met twee punten voorsprong op Nieu- wenhoorn. SVDPW moet zondagmorgen voor 1B naar het snelle Swift Boys dat nog niet veel gepresteerd, heeft. Het tech- nisch vaardige SVDPW kan vrijwel nrast leider Nado Vooruitgang komen. 's Middags spelen Schiedam en Schie damse Boys, beide in 1 C, de weinige uitwedstrijden. Schiedam gaat voor een verre reis naar Dilettant dat op eigen terrein een keihard struikelblok is. Schiedammers komen weliswaar goed in vorm maar het is de vraag of de zwart- witton het goede moreel hebben om de enthousiaste aanvalsgolven van Dilettant tijdig te kunnen keren. Met enig elan echter voegt Schiedam zich met een over winning bij de kopgroep. Schiedamse Boys krijgt het heel moeilijk bij DBGC. Toch moeten de Boys op winst spelen omdat zij nog ïn de bedieigde hoek ver keren. Een gelijk spel kan wel worden behaald. Reserves zondagmorgen: Hermes DVS 5-VFC 5; Hermes DVS 7Slikkerveer 4; SVV 8—Schiebroek 3; Germinal 3Mar- tinit 3; De Hollandiaan 4SFC 4; Ur sus 2—DRZ 2; DBGC 2—Schiedamse Boys 2: Schiedam 4—DOZ 2; SW 10—Over maas 9: Excelsior '20/7—Musschen 7; Ex celsior '20/8Progress 4: DHS 6DHZ 6: Demos 5—Aeolus 5; Wilton Fyenoord 3 SMV 6; SVV 11—CW 9; RFC 10—Ex celsior '20/10; Wilton Fyenoord 5Hil- legersberg 5; Martïnit 6DHS 7; OML 3—Excelsior '20/11; SVDPW 6—SC Maas 3; DHS 3—Croosvvijk 3. Zaterdagvoetlial Zuiver theoretisch kan PPSC de kop veroveren, want m het duel bij TOGR gaat het er om wie van de twee bij de kopgroep blijft. Beide hebben negen punten, een wedstrijd meer gespeeld dan leider SNS en een punt minder. TOGR Is van minder kwaliteit dan PPSC maar de gastheren zullen zich zo goed ver weren dat PPSC het slachtoffer kan wor den. GTB ontvangt GOZ. Als de Schie dammers er ook ditmaal in slagen de tegenstanders terug te wijzen gaan de twee Schiedamse clubs GSS cn GTB in 2 B automatisch naar de veilige midden moot. Uiteraard zal GOZ fel de aanslui ting met die middengroep willen behou den. De overigen: PPSC 3—WOR 2; HBSS Vlaardingen 3; Energie Boys 2—PPSC l; GSS 2—Rozenburg 4: HBSS 4—Zwa luwen 7; The Red Stars 2—GTB 3; Sun light 3—HBSS 5; Sunlight 4—GTB HCSZ 3—HBSS 7; Zwaluwen 9—HBSS Hermes DVS 2—SHS 2; SW al—Hennes DVS al. SCHIEDAM, donderdag, De moge lijkheden worden onderzocht een „par- keer-garage" aan te leggen by het' Sta tionsplein en onder de toekomstige Hor vathweg. Deze weg zal immers de ver binding vormen tussen het station en de Burg. Van Haarenlaan, waarby een hoog boven de Schie gelegen vaste brug, de Brandersbrug, aangelegd moet wor den. Voor dc oprit naar de brug van het station af zou een zandlichaam ge stort moeten worden, maar nn wordt onderzocht of niet inplaats van een zandlichaam een parkeer-garage op die plaats kan verrijzen. Het onderzoek daar omtrent is nog gaande en dit is de re den dat nog niet Is begonnen met de bouw van de Brandersbrug, daar uiter aard het al dan niet aanleggen van de garage van grote invloed 1$ <,p de brug- construetie. Zodra echter een besluit is genomen op dit punt, kan een voorstel aan de raad worden verwacht. Zo heb ben b. en w. medegedeeld in antwoord op desbetreffende vragen van raadsle den bij bet onderzoek van de begro ting. SCHIEDAM. Geboren: Jolanda d. v. A. van der Zouwen en J. H. Sinke; Jo hannes T. J. z. v. T. S. de Vette cn W. G. J. Koeling; Jean P. z. v. N. van den Bos en N. J. van de Meeberg; Annette d, v, C. Groenewegen en M. T. Lens. Haringvangstbericliten VLAARDINGEN, donderdag De haring- vangstberichten van hedenmorgen luidden: VL 70 SO k, VL 78 17 k; VL 79*20 k. VL 85 25 k: VL 89- 50 k; VL 114 25 k; VL 172 17 k; VL 130 10 k, VL 199 10 k. SCHIEDAM, donderdag. Over het al ol niet dempen van de Poldervaart is nog steeds geen beslissing genomen, hoewel er indertijd in een rapport over deze kwestie aangedrongen is op bet snel ne men v3n een besluit. Dat had zelfs nog r april 1962 geschied moeten zyn, maar dit tijdstip is verschoven door vertraging bjj de uitvoering. Zo delen B. en W, mede in het Memorie van Antwoord op vragen van raadsleden. Door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland zal nu binnen afzienbare tijd een bespreking over deze aangelegenheid op bestuurlijk niveau worden gehouden. SCHIEDAM, donderdag Door kort sluiting in de automatische schakelaar van de TL-verlichting ontstond gistermiddag een begin van brand. Een voorbijganger merkte rookontwikkeling in de etalage van de textiewïinkcl van N.V. Th. oBssers op en waarschuwde de winkelchef. De in middels gealarmeerde brandweer hoefde geen dienst te doen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Naast Ita lianen en Spanjaarden gaan nu ook Por tugezen deel uitmaken van het contingent buitenlanders, dat in Rotterdam werk vindt, Unilever heeft de proef met 15man ongeschoold personeel gemaakt: de groep is ongeveer zes weken in dienst en vol doet uitstekend. Ook andere Rotterdamse bedrijven schijnen belangstelling te hebben voor Portugese arbeiders. Er wordt op het ogenblik „een groot aantal bronnen" aan geboord, aldus de directeur van het Ge westelijk Arbeidsbureau, de heer A. P M. van Hiel, Voorts zullen er op korte termijn weer een aantal Spanjaarden in Rotterdam worden te werk gesteld. Het betreft hier een groep van 200 man voor het bouw bedrijf. In totaal werken op het ogenblik 1.000.000 Spaanse arbeiders in het buiten land. De Unilever-groep zal waarschijn lijk worden uitgebreid. Het bedryf had gevraagd om 20 man. Haven In het Rotterdamse havenbedrijf is o£ het ogenblik sprake van „een niet natuur lijke vermindering van de vraag" naar arbeiders. De oorzaak hiervan Is gelegen in het feit, dat de behoefte aan onge schoold personeel in dc classiflceerbedrij- ven en de haven op het ogenblik „niet meer aanwezig" of geringer is. Een rol hierbij speelt de „aarzelende conjunctuur" volgens de directeur van het GAB, die daarbij aansluit op eerder gedane uitlatingen van mr. dr. K. P. van der Mandele, voorzitter van het bestuur Yan de Kamer van Koophandel. De heer Van Riel noemde in dit verband ook het zijns inszien „verminderde scheepvaart verkeer over de Atlantische Oceaan, door de vermeerdering van de handel binnen de EEG". De vraag naar lager personeel in Rot te! dam bedroeg over september 2663, cn over oktober 2223. ROTTERDAM, donderdag Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid 1b gistermid dag de dertienjarige Johanna van Baarde- wij k «it de Ovidinsstraat verongelukt. Zij fietste met twee schoolvriendinnen op de Pleinweg. Door onbekende oorzaak kwa men de meisjes ten val, waarbij een van hen door een passerende vrachtauto werd aangereden. Met een zware hoofdwond werd het meisje naar het Zuiderziekenhuis ver voerd, waar het kort na aankomst over leed. Haar vriendinnetjes, de zestienjarige Teuna de Jong uit de C. D. Tumenburg- straat en de vijftienjarige Anneke van Dijk uit de Homerusstraat liepen geen letsel op. ROTTERDAM, donderdag Een groep van 55 vooraanstaande figuren uit de Ca nadese bouwwereld zal 12 november een bezoek brengen aan het Bouwcentrum. Men neemt op diezelfde dag eveneens de vorderingen bij de metroböuvv in ogen schouw. De volgende dag reist het ge zelschap door naar Moskou. Dit blik sembezoek maakt onderdeel uit van een studiereis, die het Franstalige Canadese bouwvakblad ,Le batiment" heeft uitge schreven voor zijn lezers, 's Avonds bie. dende Canadezen een diner aan, doch de maaltijd zal tvorden voorgezeten dooi de directeur van het Bouwcentrum, dr. ir. J. van. Ettinger. SCHIEDAM, donderdag Het trein verkeer tussen Schiedam en Delft is gis teravond van half zeven tot zeven uur ge stemd geweest. Een losse locomotief uit de richting Delft botste ter hoogte van de nieuwe kwekerij van de Plantsoenen dienst op twee ossen, die daar tussen de ratls liepen. Een der dieren werd op slag gedood, het andere werd van de spoordgk geduwd en liep ernstige verwondingen De eigenaar van de ossen, de veehande laar P. G. uit Overschie riep de hulp in van de Delftse veearts J. S. M. De dode en de gewonde os werden naar het Open baar Slachthuis gebracht. De schade be draagt ongeveer twaalfhonderd guldon. - ROTTERDAM, donderdag (ANP) Het ss .Maasdam" van fl« Holland Ame- rika-Lün, op weg van New York naar Ierland beeft zyn koers verlegd om een opvarende van het weerstation „Ocean station 7", die lijdt aan een acute blinde darmontsteking, over te nemen, Het veer schip ligt op een dag varen van het Ier se Cobh, waar de „Maasdam" morgen zal binnenlopen- Het is nog niet bekend of de zieke aan boord van de .Maasdam" zal worden ge opereerd dan wel in een Iers ziekenhuis. De aankomst van de „Maasdam" m Rotterdam zal door deze „omweg" niet worden vertraagd. Bijna op hetzelfde tijdstip dat de „Maas dam" koers zette naar het weerschip „Ocean station 7" bereikte het ms „Noor- dam", ook van de Holl, Amerika-Lijn, het ms „Loppersum", eveneens otn hulp te verlenen aan een zieke. Deze laatste ontmoeting vond gistermiddag plaats in het midden van de Atlantische Oceaan. De arts van de „Noordam" werd aan boord van de „Loppersum" gebracht vaar hij de zieke heeft kunnen behan delen. Beide schepen hebben hun reis daarna voortgezet Het bleek echter noodzakelijk een verpleger van het HA-L. -schip op de „Loppersum" achter te la ten, die, voor verdere behandeling van de zieke, de reis naar Saint John, New Foundland, zal meemaken. Ten gevolge van deze hulpverlening zal de „Noordam" in plaats van maan dagochtend pas maandagmiddag in Rot terdam binnenlopen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Het eerste nummer van de veertiendaagse luchtpost krant voor zeevarenden „Wacht te Kooi" Is verschenen. Deze 37 gram wegende, in een oplaag van 7500 exemplaren gedrukte en zestien pagina's tellende krant Is gis termiddag tijdens een enigszins feestelijke bijeenkomst ten kantore van de Konink lijke Rotterdamsche Lloyd aan vertegen woordigers van vele Nederlandse rede rijen getoond. Het zijn voornamelijk deze rederijen geweest, die het verschijnen van het blad met als inhoud een overzicht van voor al het Nederlandse nieuws in de vooraf gaande veertien dagen bevorderd heb ben. De secretaris-generaal van het ministe rie van Sociale Zaken en Volksgezond heid, mr. J. H. Klatte, die tevens voorzit ter van de Stichting Zeemanswelzijn Ne derland samen met het Nederlands Studiecentrum voor Zeevarenden uitgeef ster is, zei bij deze eerste kennisma king, dat het blad een Nederlandse we-, reldprimeur is, waartoe het initiatief is genomen door KPM-gezagvoerder J. A. van der Broeck Humphrey. „Wacht te Kooi" wordt voorlopig nog slechts by wijze van proef uitgegeven. Er is thans, mede door een bedrage van de Centrale voor Zeevarenden een ton beschikbaar. De uitgeefsters hebben bijzonder opti mistische verwachtingen. Het is niet uit gesloten. dat de luchtpostkrant in de toe komst eenmaal per week zal gaan ver schijnen. Het eerste nummer zal de man op zee stellig boeien. Het bevat behalve veel berichten ook beschouwingen en com mentaren, sportuitslagen en wereldom roep-programma's, puzzels en filmnieuws, zélfs voor de Spanjaarden, die op Ne derlandse schepen varen de uitslagen van de Spaanse voetbalcompetitie. (Van een onzer verslaggevers! VLAARDINGEN, donderdag De 28- jarige gehuwde P.T.T.-ambtenaar H. van Kapel geraakte vanmorgen met een nieu we driewiebge elektrische postauto in de Oude Haven. Toen hij bevrijd was, bleken de levensgeesten reeds geweken De oorzaak van het ongeval kon vanmor gen nog niet worden vastgesteld. Een hoeveelheid post ging verloren. Te hoop aangeboden Een wasmachine of centti. (uge nodig? Kijk eerst bij ons Sneiwassers va. f90. 15 30 korting Ook melkmachines. Showroom Goj a Lange Haven 126, tel 6 3341 Fotografie fioflims vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106, GEVRAAGD MEISJES voor lichte ïnpakwerkzaamheden. Goed loon, plus premie, Zaterdags vrij. Aanmelden: Banketfabriek W. Hester N.V., Broersveld 67, S'daxn U kijkt... U vergelijkt U koopt fiij lange baven 95 Schiedam, lel. 6 8611 GEEN FILIALEN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1