N a^ü Wijziging tarieven van water en gas m m Speciale aanbieding Bakschipper overboord gesprongen na aanvaring NOAD moet de punten delen met Gispen J), en II. overwegen: ■N CJV Schiedam kwam bijeen Verlichting van BK-laan Feestelijke intocht van St. Nicolaas 18 J' 'fSffirt" 1" ve\d" )f S-dames door Swift duidelijk geklopt Burgerlijke Stand Lek in waterleiding Automaa tdieven betrapt „Putten1 langs de Broersvest gaan verdwijnen Vlaardingsew eg afgesloten TAFELTENNIS Goede resultaten van T.S.F. T*- ïl SEBl 3m.J, l,.w Een fantastische collectie damesmantels vanaf f57.50 Een enorme keuze japonnen vanaf f 3 WERKSl ERKSTER SPREKEN IN HET OPENBAAR de SCHIEDAMSE MEUBELBEURS SCHIEDAM - - ADMINISTRATIEVE KRACHT Koeriersters meisjes- en jongenscoots vanaf ;W62 e contrji o,,. Kroon.' nieuu'j.j 3 J Tkt schooa; t Cinera- jpvak tit En dat (Romance F uit het Kanonnen' i-achutis. |S uur; ■atioaaal Kc men* 3 NOV. 1962 i Art.vrrtcntH' I M mm —-M dinsdae Het gemeente- <*?,Ser, Oderat s'' grbdcster. s 136J 1 Wl2%* driBkw»tetl«ldingt)«lrMf P-* i "SJtamt** 62.600. maar L ifi uTr 1963 v.'onit een «erlies ge- '*ÜPfSl.C«0- Al» "Plosslmr rirtUUl' ïlnanelële re.snlt.ten 7.1c» een tarletoerhosliw. «lirde onïosten van r? Kebnl- 'ïïKén worden door een Sroot '6, 181 ii5t™„.en door de rationalisatie iC:penseerd door vergroting X Eet ran gas en elektneitcit andere talelvorm is wellicht .r.i.y van de omzet van het ges Urijgen, menen b. so Pe b";dsch. iShierbll uit naar een „gestalteld ld (rorn d»fei f met een lioos vastrecht en é- ltubieüe-metaj>rüs Deze ta- er ln i: tau dan eventueel naast de be- H„ Stanarn worden ingevoerd. Iahm» f elektriciteit bestaat deze tarief- I rrdf. Bovendien is Schiedam voor flTterieven betreft gebonden aan I^BLindie Jdn dat de tarieven hier Sawgen zijn dan m Botterdam. i namelijk een voorwaarde m de Lwteitso vereen komst Een vergro nde omzet voor elektriciteit is al- Lelijk door propaganda voor meer Mittn, gebruik van luxe-apparaten, !C>r middel van de toonzaal van de STrorët reeds een zekere propaganda oei ifHIEDAM, dinsdag. De meeste n'iiltnms hebben de eerste helft van fmjrttHIe uitgespeeld en de voorbe- foren voor de aaalhandbal-competi- jjjn in volle gang. Daarom Is in de mngsklasse door de dames van 13 een inhaalwedstrijd gespeeld tegen 3t Deze Roermondse dames waren Ingeslagen en daar heeft DWS geen mdering in kennen brengen; het d t-2. Stift kwam met twee reserves naar adaro: voor international L. Opveid n»r de veelbelovends J. Boost, die icsseerd is. Be jonge Roermondse tg (de oudste is 20 jaar!) startte snel pond na twee minuten al met 01 door E. Plekke. Deze zelfde speler ikle even later uil een strafworp -S in de zesde minuut werd het 0—3 de naar voren gekomen rechtsback Wiüems sloot de eerste holft af op hdar pllng |»is? Ja. jt begint I. Grote I. klein), Jr royale Bedacht? "Slank* tucssor. |fS4o |and. J-17 U.J ■2 uur: loeten; -l Va de thee kwam DWS hoopvol op en, de zusjes Robart maakten olk punt. Doch daarbij is het voor wat 1 betreft gebleven. De ditmaal niet is spelende keepster E. van Houwc- n moest nog viermaal vissen. .CHIEDAM. GEBOREN: Johannes L. M-, z. van J. E. Verbeek en W. J. m; Elisabeth it, T. L„ d. van A. J. liscèk en L E. W. M. van Gendt; rdinand H, A, z, van J. van Ooster- rat en J. E. M. Bossers; Marion, d. van Mijn ster en E. E. Kommers; Aatonie z. van A, H, de Swart en C, van sgtendonk; Jacobs I., d. van W. van r Geer en A. J. de Jonge; Theodora 4 van J. de Ridder en M. P. Hui- Dirk J„ i. van D. J. Chatelain en C. Bouwer; Hendrike C.. d. van C. 3 Oostenrijk en H. C. de Rooij: Theo- a W, d. van K. G. Flaten cn J. C. Hendriks; Thomas J.. z. van T. J. van iaii en a A. Heesbeen. OVERLEDEN; J, G- van Galen, 31 jr:; ran Doorcn, 70 jr.. cchtg. van C. van Apothekersnachtdienst, Apotheek. Gouka en Co.. Groenelaan 127. StedeRjk Museum: 10 tot 17 Uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek" en expositie Rijk van Ravens. BIOSCOPEN Passage, 2 ca 8 uur: „Kanonnen van. Na- varone". IVlonopoIe, 2 en 8 uur: „De dreiging uit het heelal''. DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur: Arb. Zangver. Excel sior - jubileumconcert Die Jahreszei- ten.' Arcade. 7.30 uur: St. Ambrosius - feest avond. Musis Sacrum, 2.30 en 8 uur: p.v. Wilton Pijenoord - Teleiroef. Wijkcentrum, 8 uur; Gem. Centrale K.VP vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Besturen Bond - vergadering. Wereld bondgebedsnvond SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam- se CJV hield zondag ln Sursum Corda de wereldbondsgebedsavond. waarvoor het thema dit jaar is ,.gy behoort bijeen". De voorzitter van de Schiedamse CJV, de heer W. F. de \Volff leidde de liturgie, die speciaal voor de 95e week van Gebed en Wereldbroederschap is uitgegeven. Mej. M. van WJeringcn, tweede pennlngmces- teresse, las een boodschap voor van de presidenten van de Wereldbond der YMCA cn YWCA. Dc fed. secretaris, de heer P. Pleister gaf een korte uiteenzet ting over het ontstaan van deze bonden. Na de pauze vertelde mej. N. Elzinga van. de CJV „Excelsior" uit Amsterdam over haar bevindingen bij dp YMCA in California, waar zij een jaar verbleef. Dit verenigingsleven is in Amerika heel ac tief, meer eigenlijk dan in Nederland. Het voornaamste verschil in de manier van werken is, dat men in, de Verenigde Sta ten naar de Bijbel toe werkt, tenvijl men hier de Bijbel als uitgangspunt neemt. SCHIEDAM, dinsdag. De Nederland se Stichting voor Verlichtingskunde heeft een advies uitgebracht aan het Gemeen^ tebestuur Inzake de verlichting van dé Burg. KnappertJaan, die te wensen over laat. Nadat dit advies eerst nog ln de be trokken Raads-commissle 2s behandeld kan, zonodig, een voorstel worden ver wacht. Zo delen B. en W- mede op vra gen van Raadsleden. Op de klachten dat de elektrische straatverlichting met TL-buizen hier en daar slecht is, wordt opgemerkt dat de lichtsterkte van de TL-buizen na verloop van tijd inderdaad met 15 a 20 procent terugloopt, maar dat is met andere ver- lichtingsbronnen ook 't geval. Door het ge ringe stroomverbruik en de lange levens duur wordt de verlichting met TL, on danks de hogere aanschaffingskosten toch verantwoord geacht Het beter schoon houden van de armaturen zou een ver betering geven, maar daarbij stuit men op het gebrek aan personeel. op 14 november, voor Botterdam-Zuid, om 15.35 uur op de speelweide bij het Zuider ziekenhuis. (Lexi komt ook!) SCHIEDAM, dinsdag. De 62-jarige bakschipper S, Holiërhuek uit de Horse straat 32 te ScbJedara Is nadat zijn bak gistermiddag in de Wllhelminahavcn was aangevaren over boord gesprongen. Hoe wel hy niet kan zwemmen, heeft hij zich kunnen redden en liep slechts een nat pak op. De tankboot „Oktana" (499 brt) kwam gistermiddag bij het verlaten van de ligplaats bij de Gulf Oil Nederland in aanvaring met een sleep van de sleep boot GJL 168 van de gemeente Schie dam. De tankboot raakte de eerste bak van de sleep, die met modder was ge laden. De heer Holiërhoek sprong, hoe wel hy niet kan zwemmen, over boord en verdween onder de bak. Hij kwam echter aan de andere kant weer boven en wist zich daar vast te grijpen. De schipper van de sleepboot voor achter uit en viste de drenkeling uit het koude water. De heer HolüSrhoek werd, ogen- SCHIEDAM, dinsdag. Een ernstige lekkage in de drinkwaterleiding ontstond gisteren in de Zijlstraat. Het water bor relde uit het wegdek. De plaats is ge markeerd door hekken en borden. schijnlijk zonder nadelige gevolgen van het bad, naar huis gebraeht. De oor zaak van de aanvaring is dat de schip per van de tankboot bij het verlaten van de Wilhelminahaven de verkeerde kant van de wal hield. De bak werd ernstig beschadigd en zal in dok moeten. De tankboot liep geen schade op. SCHIEDAM, dinsdag. Een aantal jonge lieden werden gisteravond betrapt toen zij aan een sigarettenautomaat aan dc Kamperfoelie laan in Kethel stonden te morrelen. Ze liepen weg in de rich ting van Vlaardingen. waar eerder op de avond ook een aanslag op een auto maat werd gepleegd. De politie was juist bezig de auto maat. die onklaar was gemaakt, te le gen, toen de eigenaar, de heer Van M., thuis kwam. Hij miste enige pakjes si garetten en de geldlade die ongeveer f 15 bevatte. SCHIEDAM, dinsdag Dc „putten" langs de Broersvest, met dc daarin staan de laaggelegen panden zullen moeten verdwijnen in de toekomst. VolgeDS het saneringsplan moet hier een bebouwing komen met winkels en woningen ln vtei en vijf woonlagen. Voor de put ten noor den van de Passage zal de grond van de percelen 37, 39 en 41 binnenkort aan één van de gegadigden worden aangeboden. Maar voor het eveneens laaggelegen pand Broersvest 9 is nog geen definitief plan opgesteld. Dat laatste geldt' dan ook voor het pand op de hoek van de Buitenhaven- weg en de Rotterdamsedijk, dat eveneens gedoemd is te verdwijnen. SCHIEDAM, dinsdag. De Vlaarding- seweg zal met ingang van woensdag 14 november tot cn met 4 december of voor zoveel korter of langer als nodig mocht blijken, in verband met de uit voering van werkzaamheden afgesloten zijn voor alle verkeer met uitzondering van fietsen. De afsluiting heeft plaats van 7 uur 's morgens tot 5 irur 's mid- SCHIEDAM, maandag Bij het bezoek ïn Culemborg heeft NOAD aan de tafel-' tennisvereniging Gispen éën punt moeten afstaan, het werd 5—5, DU is een tegen valler voor de Schiedammers, want Gispen had slechts één puntje veroverd, zodat een zege waarschijnlijk leek. Na zijn goede prestaties bij vorige wedstrijden heeft Arnold Braak ditmaal gefaald, door een opkomende griep. Hij won slechts één partij. Cor Joustra kwam helemaal niet tot winst, zodat het maar goed was dat Henk Aben meespeelde en al zijn partijen won. Gok zijn dubbel met Braak werd in winst omgezet. Hij was zo wel de NOAD-man van de ontmoeting. Vrijdag krijgt NOAD Salamanders op bezoek. Als hierbij weer een gelijkspel behaald kan worden is de tegenslag van Culemborg weer goedgemaakt. Maar Sa lamanders staat op de derde plaats en het za] dus niet meevallen te winnen. De TSF-teams hebben daarentegen weer een gunstige week gehad: vier teams be haalden een overwinning en slechts twee verloren. Het eerste, het vierde cn het vijfde staan nu nog steeds ongeslagen aan het hoofd van hun .afdeling. Dat opent perspectieven op een kampioenschap. TSF 1 won van Roteb 1 met liefst 91. De spelers schijnen 2ich overigens te specialiseren in het spelen van drie games-partijen, want dat kwam vijf maal voor. TSF 2 leed de eerste nederlaag (na een gelijkspel en een moeizame zege, te gen Emba 2 en zag de illusies op een kampioenschap vervliegen. Ondanks drie overwinningen van. Jan Bouwer werd bet 46. maar vechter Niek Spithoven ont brak dan ook. TSM 3. debutant in de derde klas, is nog niet op dreef en heeft pas één puntje binnen. Het werd nu «en 28 nederlaag tegen SVA. Het vierde team, „de ouwe- tjes", behaalde met 8—2 tegen R.N. 1 de derde overwinning in successie. Het vijf de team won moeizaam met 61 van SSAVR 3. Vooral Leen de Ruiter had een groot deel in de overwinning. TSF 6 tenslotte blijft, als debutant, verrassen met overwinningen; het werd nu 1—9 tegen HPV 5. Dames- en Kinderkledingmagazijn afya Broersvest lil - Schiedam - Telefoon 67416 I Gevraag' Is 9-17 ■xposi- I 10-12 Bk. Wes- ,r«>r schoonhouden van onze kantoren enz. •Alleen zij, die gene. Stü zijn van maan. oag tot en met vrij. een complete Dagtaak te aanvaar- «n, gelieven te sol liciteren. -SCHIEDAM— Büt*- Kaap pert laan 5 tensc, Bezoekt onze openbare gratis proeflessen in gebouw „Irene", Nwe Haven 155, Schiedam op woensdag 14 november a.s. en in de bovenzaal van café „Mes", Schiedamseweg 17, Vlaardingen, op donderdag 15 nov. a.s. Voor iedere vooruitstrevende man of vrouw is deze leergang het middel om meer te „verdienen", meer „levensvreugde" en meer „eigenwaarde" te bereiken. Komt u eens vrijblijvend luisteren Bent ti verhinderd, vraagt dan onze brochure aan. Aanvang op beide avonden 8 uur n.m. TOEGANG VRIJ. U kijkt... li vergelijkt U koopt hij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tèl. 6 86 11 I -GEEN FILIALEN ADVERTEER REGELMATIG SCHIEDAM—^ Wij zoeken voor spoedige indiensttreding ih.bezit van praktijkdiploma boekhouden. Leeftijd eirca 22 jaar. Soil, worden gaarne ingewacht via postbus 199, Schiedam. Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak: <010) 6 45 00, Burgemeester Knappertlaan 2, Schiedam. Te keep aangeboden Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst by ons Snel wassers va ƒ80.—. 15% - S0 korting Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Haven 126, tel. 6 3341 Huwelijk Welk harteiyk meisje uit net eenvoudig gezin, van 22 tot en met 33 jaar, wil met mij serieus kennismaken (zelf 29 jaar). Brieven onder no, S-902 bui eau van dit blad. Dames- en Herenkledingmagazijn Broersvest 111 - Schiedam - Telefoon 6 74 T6

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1