m e Castella-voordeel G «ieuw volkstuinen-complex komt 1 januari in gebruik uJdel|Jk: Den Helder maakt plaats voor model Vogel Stray sz van VOETBAL: Martinit strijdt een leidersplaats in 4C om De bushalte verborg een paar zijstraten Richtlijnentuinhuisjes uniform, beheer bij op te richten vereniging SZC-ers boekten eerste overwinning met 6-0 F 100.000 schadevergoeding aan verdrevenen Late beslissing TEGEN MAAGZUUR neutraliseert voorkomt beschermt Wie heeft iets verloren Uniformiteit Eigen clubhuis 2 pakkenslechts 79 ct 2 reuzenpakken slechts f 1.52 Ook schooïmelk duurder Mysteriën" in krantenverhaal missen grond Koploper DRZ wordt belaagd Burgerlijke stand - Voetganger op zebra aangereden DOK gaat gouden jubileum vieren VOOR DE KANTONRECHTER SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters ADMINISTRATRICE VRL. ADMINISTR, KRACHT Kapitein Mlob pOfiEERDAG 15 NOV. 1962 gTHlEDAM, donderdag Honderdzesemeventlg Schiedamse volkstuinders zullen i ünnarl 1963 de beschikking krijgen over tuinen ln het nienwe complex dat dit kaaneelegd ten noorden van het Prinses Beatrixpark en dat nu bijna gereed Is. Sfiiln dan rond honderd mensen die van hun tuintje in het complex aan de Polder- Irtiiiji verdreven door de aanleg van de Benelux-tunnel; verder de tuinders die terrein in het park van Wilton zij» kwijtgeraakt, maar ook nog aspirant-tuln- ïc die *1 geruime tijd op de „wachtlijsten" hebhen gestaan. Volgend jaar echter i boren gemeld complex worden uitgebreid met nogmaals 85 volkstuinen, zodat BKr*e*adi?den tcvreden gesteld kunnen worden. ontruimd moeten worden. Maar alle be- ma de altftHe van deie nieuwe tal- mb* de schadeloosstelling van de „vcr- rZ-a» tuinders en over andere te ne- ■ïïj,witeseien is i» hei afgeloptn Jaar Si M detolw teweest en 'j™'» Tjnet een Keslelllh Bevoel dat de r. H. c. van Eui.cn. vooreitter van ifetmmüBie voor de tolkMntaen Eister- Ld oj> een Meentomst van de hnnr- ort va» de nieuwe tuinen, de tiid van Sbueldlns ton afdnKm en de volks- mders de rcsnllaten koo tekendmaken. i.l tveihondee W. van Sehooneveid was umnit en heejl een kort woord re- sproken. Een van de grieven van de verdreven volkstuinders was, dat tij zo lang in het ongewisse zijn gelaten of zij wel of met noesten verhuizen. Doch daar kon de Adviescommissie niets aan doen, zo heeft de heer Van Kuiven ons verklaard, om dat pas enkele weken geleden precies is list komen te staan, hoeveel tuinen er (Advertentie I.MJ MAAGZUU R. f?.60 Norac i> uitsluitend verkrijgbaar fel] apotheken en erkende drogisten Gebruik echter de bekende 2vvarte NORIT-tabletten bij maag-endarmstoornissen.die optreden als gevofg van te veei vet- of alcoholgebruik, «rt In geval van vergiftigingen door bedorven voedsel of gif tige chemische stoffen. ifiiiiaW«tfS'ii SCHIEDAM, donderdag. Te bevra gen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tu&sen 9.00—12.30 uur en 2,00— 6.00 uur; Stoffen dameshandschoen, <R); wollen 2 rollen plastic draad. Te bevragen bij de vinders: fietsketting met slot, Algra, Burg. v. Haarenlaan 854; wieldop van auto, v. d. Wal, Hoofdstraat «1; bak met achterlicht en nummerplaat, Timmermans, Middelharnïssestraat 27; een doos met snoeren. Van 't Zelfd, Da Costastraat 5a; houder van vishengel, Krowinkel, Dieselstraat 9; doos met pak jes tarwebloem, v. d. Gaag, Lerentzlaan 2; blauw-witte autostep, Calicher. Van Hall straat 26; geei-zwarte autostep. Pons, Parkweg 13; bruine portemonnee met in houd, Jacobs, Leibnitzstraat 6b; fietstas J"et inhoud. De Bruin, Gordonstraat 14b; b«ge portemonnee met inhoud, Stolk, Makkerstraat 4 b; aktentas. v. d. Graaf, Gouden regensti aat 13. Kethel; aktentas raet inhoud, kantoor Scheepvaart, Haas noot, Schiehavenweg 15, Botterdam; witte «atnesportemonnee, Van Ruiven, Van Smaleveltstraat lb; aktentas met Inhoud, Trapman, Marconistraat 14; bruine akten tas met inhoud, Bos, De Meester straat 30; geldsbedrag. Baas, Van Heuven Goedhart- nraat 126; kinderarmbandje. Admiraal, Klein Groenendal 23/3: badgoed. Van Dijk, Alb. Thijmstraat 77b; een pakje on dergoed, Ark Royal, Jacht Holydays, Aieuwe Haven 57; kinderjas. Gijsen, Fa- onstraat 45b; licht-grijze sjaal. Van Ma- tok. lekstraat 13b; bos sleutels, JNieuw- B.K.-Laan 222b; bos sleutels. Dróge, ^oogstraat 24; bril in étui. Mastenbroek, Brouwstr. 5; beige dameshandschoen, Jan Hengel, Marconistraat 29a; zwarte vameshandschoe», v. d, Have, Van Heu-, ven Goedhartstraat 66; gebreide want, van Toledo, Galileistraat 21b; glacé hand schoen (R), Van Wieze, Nieuwsticht Z.Z. zwarte glacé dameshandschoen. Eiber-' se, Aleidastraat 42c; 1 paar wollen dames-; handschoenen, Postkantoor, Mgr. Nolens - «an; nylon dameshandschoen. Krop, Van Maanenstraat 59; zwarte glacé dames- handschoen, Van Nooijen, Lorentzlaan 5<c; 2 kinderwantjes, De Groot, Joh. de Wittsingel 229; een paar rode kinderwant- tes, De Hoop. Pieter de Hooghsiraat 21b; tode dameshandschoen CR), Admiraal, Klein Groenendal 23/3; kinderwantje, •Lgmolen, W, Brouwerstraat 8. trokkenen hebben nu bericht gehad. Aan de gedupeerden is door de Bene- lux-commissie de schade vergoed, tot een totaal bedrag van 100 000,—. Een onpar tijdige commissie heeft de individuele schade vastgesteld, variërend van enkele tientallen guldens voor de man die zijn tuin verwaarloosde tot meer dan drie duizend gulden voor de tuinder die zeer veel werk had gemaakt van zijn tuin en huisje. Deze verdrevenen hebben priori teit gekregen op de tuinen op het nieuwe complex. Niet allen waren er op gesteld te huizen naar een nieuwe tuin, vooral de ouderen niet. Want het ontginnen van een nieuwe tuin brengt veel werk met zich mee. Een gelukkfge omstandigheid was dat meerdere tuinders in het Polder vaart-complex niet hoefden maar wel wilden verhuizen. Dat kon, en hun oude tuinen zijn toen toegewezen aan de tuin ders boven zestig jaar. Het nieuwe complex moet mooi blij ven, omdat het grenst aan het Pr. Bea trixpark en ook een functie moet houden als recreatie-oord. De leden van de ad viescommissie (bestaande uit dc raads leden II. C, van Ruiven, J. AlÜk. J* J» van Weerkom (later vervangen door G. Wester veld), dc voorzitters Zuidgeest cn Rosmalen van de twee volkstulndersver- enigingen, tuinarchitect J. J. Schippers en Visser, voorzitter van het Alg. Verbond van Volksiulndcrsverenlgfngen in Neder land) waren dan ook unaniem van me ning dat nieuwe richtlenen nodig zijn. Dat betreft vooral twee punten. De tuinhuisjes zullen uniform moeten zijn, met dien verstande dat er nog altijd uit zes modellen en negen, variëteiten ge kozen kan worden, in prijs variërend van bijna duizend gulden tot ƒ1700,—. firma Van Zanten te Botterdam zal als enige deze huisjes mogen neerzetten en wel op een betonnen vloer. Eigen bouw sels zijn dus niet toegestaan. Men is ech ter niet verplicht een huisje te nemen,, maar in de praktijk wil bijna iedere tuin der een huisje hebben. De koopsom kan in tien jaar (plus rente) worden, afbe taald. Op deze wijze hoopt de commis sie al te slordige bouwsels tegen te gaan. Verenigings-beheer Een andere maatregel Is dal het beheer van het complex in handen is gegeven van het Alg. Verhond, dat dan weer een nieuwe vereniging van volkstuinders In het leven zal roepen die geheel verant woordelijk zal z^jn voor de gang van zaken op het complex. Het werd namelijk als een groot bezwaar aangevoeld dat in het oude complex twee tuinders-vereni gingen naast elkaar werkten en een aan tal tuinders helemaal niet was aange sloten, zodat geen instantie verantwoorde lijk gesteld kon worden en sancties b|j misbruik moesten uitblijven. Men is niet verplicht lid te worden van vereniging, maar niet-leden zullen de 2elfde verplichtingen krijgen als de leden. De huur van de tuinen (die elk 250 m2 groot zijn) is vastgesteld op elf cent per m2 per jaar, doch. de contributie 2al 33,- per jaar worden (het meerdere is be stemd voor de vereniging en het Alg. Verbond) en ook niet-leden zullen die ƒ33,moeten betalen. Zoals zij ook en kele uren per jaar werk zullen moeten verrichten voor het onderhoud van we gen, enz. In aanmerking genomen dat de aanleg van het complex ƒ406.000.zal gaan kosten is de huur wel buiten de ver houdingen laag. Tuinarchitect Schippers heeft aan de hand van dia's nog het een en ander verteld over het nieuwe complex, waar van het nu gereed komende deel ligt ten westen van het verlengde van de hoofd weg door het Sportpark Thurlede. Er komt een bomen-beschutting tegen de westen- en noordenwind, de paden zullen vriendelijk aangekleed worden met boombeplantingen, er komen twee speel tuinen in het complex dat van waterlei ding wordt voorzien en er is een plaats gereserveerd (by de grote vyver In het Park) voor een toekomstig clubhuis. Het complex zal een tweede toegang krijgen in het westen bij de brug over de Polder vaart. Ook toonde de heer Schippers dia's van de modellen van de gedachte tuin huisjes. De talrijk aanwezige tuinders kregen na de pauze gelegenheid vragen te stel len over tal van details en daar Is druk gebruik van gemaakt. De „verdreven' volkstuinders kunnen donderdagavond ZZ november tussen 7 en 10 uur in Arcade zich opgeven voor een tuin, de andere ge gadigden kunnen dit vrijdag 23 november doen. De toewijzing van de tuinen zal bij loting geschieden. (Advertentie fj\f.) Dit aanbod geldt voor Casteila Parels en Castella Actief Wit SCHIEDAM, donderdag. Het plaat selijk schoolmelkcomité maakt de ouders van schoolgaande kinderen er op attent, dat wegens de verhoging van de melk prijs de prijs van dc schooïmelkkaarten is gebracht van 35 cent op 36 cent en zulks met ingang van maandag 12 no vember. (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM, woensdag. Er hangen nogal wat „mysteriën" xond „De Vogel Slruysz", het door de Werf Wilton F|jcn- oord keurig op schaal xdlgde model van het 17 e een1 «hip, dat In 1653 bij de Drie dag roemvol ten onder ging, van twaalf meter lang en tien me .oog heeft als opzienbarend decor een belangrijke rol gespeeld bij het pleinspej „Twintig eeuwen Schiedam presenteren", dat tydens het bezoek van Kon, Juliana Is opgevoerd. Wilton Ftfenaord beeft daarna dit prach tige model aan de gemeente Schiedam ten geschenke aangeboden, maar burgemees ter mr, J. W. Peek heeft tot zijn eigen spijt aan de Gemeenteraad moeten voor stellen dit model weer weg te geven aan het Marine Museum Ln Den Helder. Want voor dit gevaarte was geen geschikte plaats in Schiedam, temeer daar dit pronkstuk voor een goed deel uit hard board is opgetrokken en daarom niet in de openlucht kan staan. Daar de Wilton- directie en ook de Marine-leiding akkoord waren gegaan met deze voor Schiedam wat verdrietige gang van zaken, heeft dc Gemeenteraad met spijt afstand gedaan van „De Vogel Struysx". Nu de mysteriën. In de Rotterdammer is een opzienbarend artikel verschenen on der de kop: „Mysteriën omhullen fregat schip. Den Helder; geen ruimte voor de „Vogel Slruysz"." En het Alg. Dagblad, waar een soortgelijk artikel verscheen, maakt het nog mooier; „Schiedams oor logsschip vindt negens onderdak. Pronk stuk uit blijspel te geef." Geen plaats: Vooral In het eerste artikel wordt uit voerig betoogd dat de schenking van het model aan Den Helder zinloos is, omdat daar evenmin als ln Schiedam, een ruimte is oro het wel heel fors uitgevallen model veilig op te slaan. Volgens de schrijver van het artikel zou er in Den Helder wel een klein museumpje zijn, de „Peperbus", maar daar zou beslist geen plaats zijn voor het model. Verder zou de gemeente Den Helder het pand van het prot. chr, militair tehuis aangekocht hebben en dit willen bestemmen voor een museum. Maar ook hier zou volgens de schrijver geen plaats zUn. De „conservator" van het museum, itz. o.c. J. W. Lugard, adjudant van de Com mandant Zeemacht zou daarom <nog steeds volgens de schrijver) het model dan maar willen plaatsen op een parkeer terrein vlak bij zee, als blikvanger voor toeristen, maar blootgesteld aan de weers invloeden. In de winter zou het opgesla gen kunnen worden in een loods van de Rijkswerf. Dit vindt schrijver geen stijl. Als het model dan toch buiten moet blij ven staan, kan dat veel beter in Schiedam zijn, is zijn mening. SCHIEDAM, donderdag. De 64-ja- nge Groningse automobilist C. van de V. haalde gistermiddag te ver naar links uit bij het wegrijden op de Bange Nieuwstraat. De 21-jarige scooterberijd ster mej. C. E. van 't Z. kon deze noeuvre niet meer ontwijken tn botste tegen de auto. Met een ambulance- van de GG en GD werd zij via het gemeen teziekenhuis met een lichte hersenschud ding naar huis gebracht. SCHIEDAM, donderdag De strijd gaat nu in volle ernst ontbranden bij de Schiedamse amateurvoetbalclnhs, In en kele gevallen staat het bezit van de eer ste plaats al op het spel, maar bij de meesten gaat het er »u om, te tonen dat de plaatselijke teams ÖU de kopgroepen behoren. Gezien de goede prestaties van de laatste weken mag verwacht worden dat de Schiedammers goede resultaten zullen behalen. Lager KNVB Hoewel Excelsior '20 nog steeds onder aan in 2A staat is de situatie voor de zwaxtwitten nog niet hopeloos omdat liefst zes teams in de Staartgroep verblij ven. Bij Leonidas moet Excelsior '20 ech ter winnen omdat Excelsior '20 dan met zes punten naast Leon id as (ook zes pun ten) blijft. Winst is wel mogelijk. DHS heeft meer in het vermogen dan tot nu is getoond. In Kethel zal de wedstrijd tegen ODI kunnen inspireren tot goede daden, maar meer dan een puntendeling kan toch niet worden verwacht. De thuiswedstrijd van Martinit zal in het Volkspark een enerverende strijd met Vetburch om de hegemonie in 4C ople veren. Martinit is favoriet hoewel Ver- burch over een verrassende stootkracht beschikt, SFC kan ia 4F de voorsprong wat vergroten. Dan moet op de Boshoek het onberekenbare Belvedère worden ge slagen. De naaste concurrenten DZB en Tediro belagen elkaar en dat moet Demos in deze afdeling dc gelegenheid geven zich bij SFC te voegen. Dan moet in Harga het vanouds gevreesde Dindua ge slagen worden cn wij geloven dat Demos daar niet in zal slagen. Dan blijft Demos middenmoter". De reserves: Excelsior '20 2Foreholte 2; Het Noorden 2—Excelsior '20 3; Nado V 2Schiedam 2. Afd. Rotterdam De standeniijst kan bedriegelijk aanto nen dat DRZ gerieflijk op de aanvoer dersplaats verblijft in IA maar de schijn kan verraderlijke bedriegen want in eigen huis gaat DRZ het kwaad krijgen tegen het geduchte Noorderkwartier, ook al hebben de Rotterdammers nog weinig ■winst behaald. Ursus is vrij. In IR heeft SVDPW vrij en in Harga moet Wilton Fyenoord de eerste winst kunnen verove ren op een stug VND. Ook Schiedam heeft een vrije dag in IC en Schiedamse Boys is in staat om op eigen terrein de leider ASB de verrassende klap toe te dienen. Lagere elftallen: Feïjenoord 5SW 5; DJS 2—SFC 2; OW 2—DHS 2; Martinit 2—Demos 2; SVDPW 2--DEH 2; Groen Witten 2Schiedam 3; Spartaan "20 5 Hermes DVS 7; SW S—Slikkerveer 4; CVV 6—Excelsior '20 4; Hermes DVS 8 Schïebroek 2; Leonidas 3SW 7; Over maas 7Excelsior '20 5; Flakkee 3—SW 8; Excelsior '20 6Neptunus 7; Martinit 3— FSV Pretoria 3; Demos 3—SMV 3; DRZ 2—Hillesluia 5; DSC 2—Ursus 2; Nieuwe nhoom 3—Schiedamse Boys 2; SVDPW 3—VOB 2; Smeetsland 2—Schie dam 4; SW 9—CW 8; Sehiebroek 4— SW 10; Kockanje 3—DHS 6; Steeds Vol harden 4Martinit 4; SMV 5Demos 5; WF aTransvalia 6; IXrsus 3AVS 3; DRZ 3Bloemhof 3; WF 4Eureka 2; Noorderkwartier 4:Ursus 4; Eureka 3— Schiedam 5; Hermes DVS 9Feijenoord 16; SW 11—Fortuna 7; D'CL 7—Excelsior 9; Neptunus 11—Excelsior '20 10; DZB 5WF 5; Spartaan "20 15—Martinit 5; Zui derster 6Demos 6; I-MO 6-Martinit 6; Schiedamse Boys 3DRL 7; Swift Boys 3 Demos 7; Excelsior 720 11Schiedam 6; Schiedam 7SVDPW 6; Schiedam 8 AVO/ZVC 3. Zaterdagvoetbal De belangrijke match bij de zaterdag- voetballers wordt op de Boshoek ge speeld waar PPSC nogmaals de kans krijgt te bewijzen by de sterksten te be horen. Tegenstander DVO "32 is van for maat cn bovendien verblijft DVO *32 in de bovenste regionen. In Stellendam zal GSS niet kunnen winnen en by The Red Stars kan GTB twee punten veroveren. BSS heeft een vrije dag. De overigen: TOGR 2PPSC 2; Excel- or M 4—HBSS 3; GTB 2—PPSC 3; De Nationale 2—PPSC 4; GSS 3—HBSS 5; HBSS 63VÏW '27 4; Vlaardingcn 5—' PPSC 6; Groen Wit R 5—HBSS 7; HBSS 8—Bolnes 3? Jeugdcompethic Hermes DVSFortuna VI on VSVSW. GEBOREN: Berthold z. v. G. Kamper man en C. J. Combrink; Leendert C. z. v. M. A. Fattikawa en M. A. Overgoor; Cor nells J. z. v. J. Wolthuis en M. L. T. Haring. OVERLEDEN; A. A. de Leeuw, 73 j., echtg. van J. M. van Dam; A. C. de Kelj- zer, 87 j„ wed. van G. H. Ossel; J". Boeren, 61 j. SCHIEDAM, donderdag. Op het ze brapad voor de He ma op de Broersvest werd gisteravond de 61-jarige voetgan ger M. v. d. RL aangereden door de bromfietsberijdster mej. G. v. D- De voetganger, die al halverwege de over steekplaats liep, zag plotseling de brom mer op zich afkomen, maar dacht dat zy wel voor hem zou stoppen. Bij de aanrijding kwam de 18-jarige mej. v. D. te vallen. Met een snijwond in het ach terhoofd en vermoedelijk een zware her senschudding werd zy per ambulance naar de Dr. Noletslichting gébracht. De voetganger liep geen verwonding op, slechts zijn overjas werd beschadigd. SCHIEDAM, donderdag. De chr. gymnastiekvereniging DOK maakt zich op voor de viering van het gouden ju bileum, want DOK bestaat op 19 decem ber 1963 vijftig jaar. Op de gisteravond gehouden vergadering is een jubileum comité gevormd. Verder zijn op die vergadering de heren K. J. Tanis, L. Meyboom en F. E. Koelman tot ere-leden benoemd. De aftredende bestuursleden werden herko zen en in de vacature van algemeen se cretaresse werd mej. F. Bouman be noemd. Het winterprogramma werd be sproken. Een telefoontje naar ttz. Lugard, die overigens wel adjudant van de Comman dant Zeemacht Nederland is, maar geen „conservator", ai heeft hU bemoeienis met het Marine Museum, bracht opheldering ln dit „mysterie". De heer Lugard Is zeer ontstemd over deze voorstelling van zaken. „Wanneer na een elegant gespeel de bespreking tussen Marine, Werf Wil ton Fijenoord en gemeente Schiedam, de Commandant Zeemacht Nederland, de vice-admiraal mr, A. N. de Vos van Steen- wUk persoonlijk dit geschenk heeft aan vaard, dan zal er heus wel gezorgd wor den dat het kostelijke model op een pas sende wijze wordt opgeborgen." „Natuurlijk, zo direct hebben wij geen ruimte voor het grote scheepsmodel. Die zouden zelfs de grootste musea in Neder land zo op staande voet niet kunnen op brengen. Maar er zijn plannen in verge vorderd stadium om een passende en grote ruimte te scheppen waar het model wèl kan staan." Of dit het tot museum in gerichte pand van het militaire tehuis (waar „De Rotterdammer" over schreef), wilde dc heer Lugard niet zeggen, omdat de plannen daarvoor nog in een pril sta dium verkeren. En zolang de bedoelde ruimte er niet is, kan het scheepsmodel veilig en droog geplaatst worden in de sloepenloods van de Marine. Overigens wist de heer Lugard niet, wanneer het, SCHIEDAM, donderdag Door snelheid en goed samenspel heeft het herenzevental van SZC de eerste overwinning In de com petitie van de ZR O gewonnen. Zij versloe gen hun tegenstanders ZfPJB. uit Ba ren- drecht itt een thuiswedstrijd met de over tuigende cijfers, 60. Het eerste doelpunt werd door Kolmeyer uit een strafworp gescoord. Deze speler had trouwens ook aandeel in het volgende goal Hij speelde de bal in handen van Zijlstra, die door een snelle aanval de keeper verraste. Was de eerste helft goed begonnen, na de rust staken de SZC-ers in zo'n goede conditie, dat zij hun tegenpartij volkomen overbluften. Weer was het Kolmeyer die de score inzette, 30. Voor het vierde doel punt zorgde Van den Boom. Het vijfde doelpunt was hier byna kort op gevolgd, toen dezelfde Van den Boom een niet te missen kans van de twee meterLijn niet ten volle benutte. Dit lieten de Schiedammers niet op zich zitten. Toen SZC in het bezit van de bal was. trokken alle zeven spelers op naar het vijandelijke doel, en maakten de baan vrij voor Kolmeyer, die met dit vijfde het mooiste doelpunt van de wed strijd zette. Zijlstra maakte de reeks vol. Zaterdagavond hadden de SZC-ers min der succes. Zij verloren de in Breda ge speelde wedstrijd tegen Surrae met^—L Wèl plaats! Apothekersnachtdienst, Apotheek Gouk* en Co., Groenelaan 127. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieu we muziek" en expositie Rijk van Ravens. BIOSCOPEN MonopoJe, 8 uur; „Ontspoorde vrouwen". DIVERSEN Passage, 8 uur: Schiedamse Kunstkring toneelgroep Centrum ,3x koekoek" Arcade, 8 uur: R~K EHBO - rayonwedstrij- den. Irene, 8 uur: Cbr. Bond van Overheidspera. voordracht Otto Sterman. Volksgebouw, 8 uUr; ABVA jaarlijkse feestavond. Wijkcentrum, 8 uur: CJV bijeenkomst. Amstelbrim, 8 uur: Ned. Verband van Mid denstanders lezing. SCHIEDAM, donderdag Kan een overheidsbedrijf het dienstbetoon zo ver doordrijven dat er verkeersongelukken van komen? Het zou mogelijk zijn ge weest als de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos woensdag de gemachtigde mr. F. van Heycop ten Ham had gelijk gegeven. De Schiedamse advocaat betoog de als verdediger voor de Duitser B. dat een bushalte verkeerd was geplaatst ln de le van Leyden van Caelstraat ln Vlaardingen. Zijn cliënt B. was op 7 juni bü een kraispunt in botsing gekomen met een personenauto. Hiervoor voerde mr. F. van Heycop Ham als redenen aan dat er drie zijstra ten. bij elkaar kwamen in de Van Leyden van Gaelstraat terwijl de bushalte tussen twee zijstraten was geplaatst en boven dien de huizen zo zouden gebouwd zijn dat het lijkt alsof er geen zystraten zijn. Kantonrechter, officier en gemachtigde bekeken daarna intensief de tekeningen. Zij verdwaalden bijna in het Vlaarding- se stratenplan want deurwaarder Van Duyn werd gevraagd om een toelichting te geven bij de benaming van de straten. Mr. Cos begreep dat er aanrijdingen kunnen ontstaan, de substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, wilde reke ning houden met de omstandigheden maar verder stelde hij vast dat al staat een bushalte naast een kruispunt dat nog niet model van Schiedam naar Den Helder overgebracht zou worden. Daar fs nog niets over afgesproken. het recht geeft om gevaarlijk te rijden. De snelheid van de verdachte was op de ze onoverzichtelijke plaats te hoog. Ook mr. Cos vond dat een buitenlander voor zichtiger dient té rijden ais hij komt op plaatsen die hij niet kent. Het werd dan ook ƒ25,— boete of vijf dagen hechtenis. Twee Spanjaarden hebben de 23 jarige Vlaardinger een schade van ƒ300,be- zorpj, toen hij op 5 augustus met zijn auto van de Nieuwe Haven naar het Ru bensplein reed. Als getuige vertelde me vrouw D. V. dat zij staande bij slagerij Gerritsen had gezien dat de twee Span jaarden tussen geparkeerde auto's door over het Rubensplein liepen. De heer van E. vertelde daarna dat de ene Spanjaard midden op straat bleef staan en op het laatste moment terug liep. Daardoor ont stond een aanrijding. De kantonrechter deelde mee dat de schade te hoog is voor de vordering via de strafzaak; de heer van E. diént zich nu bij de burgerlijke rechter te vervoegen. Aan de Spanjaard A. K. die niet aanwezig was zal worden geschreven dat het onvoorzichtig wande len over de Schiedamse rijweg hem tien gulden boete of twee dagen hechtenis kost. Medelijden met een stervende hond mag pas secundair komen na oplettend heid in het verkeer. Voor de kantonrech ter beriep de 38-jarige Vlaardinger A. A. M. van L. zich op het feit dat de auto voor hem op 29 juui een hond had aan gereden. De heer van L. keek naar het stervende dier dat onder de auto uit kwam „met hangende pootjes" en daar door geraakte hij even de concentratie kwijt op de Van Hogcndorpiaan. Hij wil de nog een manoeuvre naar links maken maar hy botste tegen de auto die de hond had geraakt Mr. F. B. Cos wilde begrip tonen maar het was geen voldoende ex- Maar de voorstelling, dat Den Helder In casu de Marine geen raad zou weten met ,De Vogel Struysz", noemde de heer Lugard „beslist onjuist". Een jeugdige rancuneuze Heideree journalist zou vol- gens hem verantwoordelijk zün voor al cuus, Daarom vonniste hij vijftien gulden deze „mysteriën". I boete of drie dagen hechtenis. Heden ging na een korte ziekte van ons heen, mijn geliefde man, onze lieve vader, behuwd- en groot vader, onze broeder, be huwd broeder en oom, de heer MARINES MAK echtgenoot van Cornelia van der Graaf in de ouderdom van bijna 77 jaar. Schiedam; C. Mak-v. d- Graaf Vlaardingen; A. C. H. v. d. Most- Mak W. van der Most Schiedam; M. Kardol-Mak J. H. Kardol en kleinkinderen. De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest 103, Schiedam. Bezoek aldaar: donder dag 15 november en vrij dag 16 november 1962 des avonds van 6.30 uur tat 7.30 uur. De begrafenis zal plaats hebben op dc Algemene Begraafplaats te Schie dam, maandag 19 novem ber a.S- omstreeks 11.45 van. Vertrek van het woonhuis 11.15 uur van. .U kijkt. U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, let 6 86 11 GEEN FILIALEN. Onroerende Goederen Parterre flat te Schiedam. Grote eet-zitkamer, 3 slaap kamers. douche, Amerikaan se keuken, tuin, veel berg ruimte, Inlichtingen Schroo- der, B. v. HJaan 1387, Schie dam. Te koop aangeboden Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons Snelwassers va 90. 15 - 30 korting. Ook merkmachmes. Showroom Coja Lange Haven 126, tel 6 3341 Fotografie Roflims vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 De vereniging PRO JUVENTUTE SCHIEDAM vraagt een Interessante, afwisselende werkkring voor hen die belangstelling hebben voor de Kin derbescherming en die in staat zijn zelf standig te werken. Sollicitaties zo spoedig mogelijk schriftelijk te rich ten aan het Bestuur, Nieuwstraat 12 te Schiedam. BEKENDMAKING De burgemeester der gemeente Schiedam maakt bekend: 1. dat, ter voldoening aan artikel 10 der Onteigenings wet, eert commissie uit Gedeputeerde Staten der Provin cie Zuid-Holland, bijgestaan door de Hoofdingenieur- Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Zuid-Holland en de burgemeester, in. het gemeentehuis aldaar zitting zal houden op maandag, 3 december 1962 te 10.30 uur, ten einde be bezwaren van belanghebbenden aan te horen tegen het plan van ont eigening tn.v. de gemeente Schiedam voor de aanleg en verbreding van trottoirs aan de Dam en Korte Dam in de gemeente Schiedam en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen; 2e. dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der Onteigeningswet ter voldoening aan het tweede lid dat artikel ter inzage van een ieder worden neder- gelegd ter secretarie der gemeente, van 19 november 1962, totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de ge meente heeft volbracht; 3e, dat het uitgewerkte plan van het gehele werk, be doeld in het laatste li a van artikel 12 van meergenoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der gemeente Schiedam van 19 november 1962 totdat de com missie haar werkzaamheden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegeL Schiedam, 13 november 1962 De burgemeester voornoemd, J. "W. PEEK. By de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Schiedam kan geplaatst worden een liefst met enige kanroorervaring. M.UX.O. diploma strekt tot aanbeveling. Salaris naar gelang van leeftijd en bekwaam heid. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directeur van de G.G. en GD., Tuinlaan 80. SPANNENDE AVONTUREN VAM Prijs per «uk 0.75

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1