CTl N EIR AIM A plannen voor een vast Oecum, centrum Amusante opvoering van boulevardstuk Jubilarissen gehuldigd op feestavond ABVA Luchtreis van lassers in losgeslagen kraan Schiedamse Kunstkring opgeheven Aanrijdingen door gladheid Hilversum bij Hermes De strijd rond korven Grote ravage bij Wilton-F. RPhO-concert voor Toonkunst De Hoop55 aan restauratie toe Om vloeiend karakter te bewaren SMC3D REN BURG Nieuwe vereniging van volksluinders Gouden sieraden Vrachtwagen gleed van trottoir TOPHITS VOOR ST.-NICOLAAS ..CENTRUM" VOOR SCH1ED. KUNSTKRING „3 x koekoek" van Marcel Achard AFSCHEIDSLEZING PIERRE JANSSEN •smet- Sclioolbeze tting Chr. Onderwijs geen probJeem Opbrengst collecte WEEMANT Tankwagen merkte niets van aanrijding VRDPAG16NOY.1962 5 WESTBLAAK 18 ROTTERDAM TEL, 010. II 53.00 (Advertentie IJS.) (Advertentie LM lVaf betekent dit etiket op een Smoorenhurg- winferjas UB de sloffen, dia In de Eu'omarkt worden gemaakt, worden da bes'e soorten geselecteerd, waarbij speciaal opdeklelnsfe weeffouten wordt gelet. Zo beschikken wij over tweeds, flausch en motors, die tot de allerbeste ter wereld gerekend kunnen worden. Da slof wordt verwerkt door toon aangevende vakfceden, waardoor 20. wel het model als ds wijze van maken <Jêscherpste kritiek kunnen doorstaan. Van bandar belang daarbij is het fcmnenvrerk. want daar hangt de blii- tinde pasvorm van af. Er wordt hter- wor dan ook het fljnsle kameelhaar jebnakt Op kwetsbare plaatsen wordt ia jas extra versterkt - de voering is ïware satijn, effen, fantasleslreep of Mücaprton/hall changeant Let u eens op hoa de voetmg in 'lijst' is gezet De zakken worden van speciale, heer» Ijk-warme Velvetme gemaakt A?n jon jas hangt Smoorenburg het edket ■Meesterklasse'. Voor u de garantie dat u het beste koopt, wat er gemaakt is. Alleen bij Smoorenburg verkrijgbaar 125,- 135,- 145,- 155,- SCHIEDAM -ROTTERDAM AMSTERDAM SCHIEDAM, vrijdag. Op de bijeen komst van tuinders, die het nieuwe com plex bjj het Pr. Bealrlxpark zullen be trekken. is in principe besloten tot «Je oprlchling van een nieuwe volkstuinders- vereniging. Een voorlopig bestuur van negen leden is samengesteld. n.l. mevr. A. W. Duller en de heren G. M. van Feit, H. Slavenburg. D, v. d. Kemp, H. Wig- mans, M. JL Bouwer cn het raadslid P. Brouwer. Op de bijeenkomst op donderdag 22 no vember jn Arcade, waarbij de tuinen ver- i loot worden onder de „verdreven" volks- tuinders, zal het bestuur definitief ge formeerd worden, (Advertentie ijj.j Een collectie die opvalt door: originaliteit goede smaak degelijkheid verscheidenheid aantrekkelijke prijzen en voor de service die er achter staat. uweGer Rotterdamiedijk 36B sehiedan» SCHIEDAM, vrijdag. De Oecumeni sche Raad van Kerken te Schiedam wil nieuwe wegen inslaan. Want de oecume nische gesprekskrlngen, die gedurende enkele jaren hun bijdrage geleverd heb ben aan de oecumenische bewustwording van de gemeenle, hebben aan de raad voorgesteld een oecumenisch ontrnoc- tings- en gesprekscenlrum te stichten, waar op vaste tijden vergaderd kan wor den cn waar een leder die oecumenische belangstelling heeft of die kennis wil maken met de oeucmene, terecht kan. In dit centrum zou altijd gelegenheid moeten zijn deel te nemen aan een oeeu- mcnische discussie, in groepsverband, met een forum enz. Ook wordt gedacht aan openbare bijeenkomsten van de plaatselij ke raad. Verwacht mag worden, zo wordt van de zijde van de Oecumenische Raad van Kerken medegedeeld, dat van derge lijke ontmoetingen, nieuwe stimulansen zullen uitgaan ter verbreiding van de oecumenische gedachte in Schiedam. Omtrent de plaats van het centrum, wordt in de eerste plaats gedacht aan de nieuwe wijk Nieuwland, of anders in het j stadscentrum. Er wordt naar gestreefd r'.t Plan voor een eigen centrum nog in 1903 te realiseren. De voorgestelde verandering vloeit, voort uit de overtuiging bij de gespreks- kringen* dat do oecumenische beweging ook inderdaad een beweging moet blijven en een vloeiend karakter dient te be- houden. Het gevaar dat de nu weer enige jaren bestaande gesprekskringen bedreigt, is dat ze statische grootheden worden en op de duur meer het karakter van een ge sloten vereniging gaan krijgen. Daarom wordt het tijd geacht om nieuwe vormen te zoeken, waarmee de oecumenische be langstelling van de gemeenteleden kan worden gewekt. In afwachting van de aanvaarding van het plan door de raad. zal op vrijdag 23 november in het Wijkcentrum Nieuw land een publieke bijeenkomst warden gehouden. Spreker is ds. J. D. Smids, hervormd predikant die het onderwerp „Het koninkrijk Gods" zal inleiden. Daar na zal op dc bijeenkomst, die voor een ieder toegankelijk is. dit onderwerp in discussie worden genomen. SCHIEDAM, vrijdag, Vóór de aan vang van de opvoering „3x koekoek" door Centrum, gisteravond in het Passage theater, heeft de voorzitter van de Schie damse Kunstkring, de heer Admiraal, la coniek aangekondigd, dat dit 29e toneel- seizoen tevens het laatste van de Schie damse Kunstkring zal zjjn. Binnenkort zullen de leden de uitnodiging ontvangen voor de opheffingsvergadering. Bij de steeds dalende belangstelling kan de Kunstkring het niet langer bolwerken. Op dc laatste vergadering, waarbij over het voortbestaan van de Kunstkring ge sproken zou worden, waren slechts drie ëntwintig leden aanwezig. „Tegen zoveel inactiviteit kunnen wij niet opboksen", verklaarde de heer Admiraal. SCHIEDAM, vrijdag Twee aanrijdin gen hebben gisteren plaats gehad door de gladheid van het natte wegdek. Op de Nieuwe Haven reed de automobilist G. W. IV. tegen de chterhumper van de be stelauto van de Rotterdammer J. C. van L. De bestelauto stopte voor het rode, verkeerslicht, de achter liem rijdende IV. merkte dit te laat, remde nog, maar gleed door. Beide auto's werden beschadigd. Op de Burg. Knappertlaan had om streeks 22 uur een soortgelijk ongeval plaats. De heer L. P. IV. R, uit Rotterdam stopte met zijn personenauto voor het rode licht, de auto van de heet' A. M. ook uit Rotterdam remde af en slipte. Bij de aanrijding werden beide voertuigen ern stig beschadigd. SCHIEDAM, vrijdag Omdat de door gang in de Boterstraat door de gepar keerde auto van de Belg J. T. K. nogal nauw was, trachtte de vrachtwagenchauf feur A. L. door met de wielen over het: trottoir te rijden het punt te passeren. De vrachtauto gleed echter van de stoep en kwam tegen een geparkeerde auto tot stilstand. De personenauto werd zwaar beschadigd. GEBOREN: Jacob, z. v. P. van Buuren en H. Bierhoff; Elizabeth T., d. v. A. H. Wendrich en L. van .Wijk; Marcellinus M., z, v. M. Dikstra en M. A. Vleeskens; Ni cotine J. W., d. v. N. van der Lugt en C. Bergwerff. OVERLEDEN: J. Groenewoud, 54 jr., cehtg. v. A. Kleiman; J. P, Vlugman, 73 jr. (Advertentie IM.) ONS EUROPEES MODE-FESTIVAL brengt u het nieuwste en het beste. De merken: Vesten, va. f24.50 Pullovers ƒ19.75 Slipovers .- ƒ22.50 Truien ƒ29.75 Pull polo's ƒ19.75 Luxe cadeauverpakking gratis. MARCEL ACHARDS toneelstuk „La bagatelle" of „3X koekoek" zoals het |ln liet Nederlands moest gaan heten, dat gisteravond door de Toneelgroep Cenimm voor de leden van de Schiedamse Kunst kring in het Passage-theater is gebracht, is een boulevardstuk waarin alle elemen ten van di estül zi}n verwerkt. Het is dan ook rjjkelijk pikant en vooral heel amu sant. Maar bij het behandelen van de geijkte „gewaagde" onderwerpen van het boulevardtheater, die van de tot ware liefde ontwakende lichtekooi, weet Achard de goede smaak te behouden en enige schroom bij bet afhandelen van het gegeven is merkbaar. Ook blijkt hier weer zijn grote talent om de harde werkelijkheid zachter voor te stellen en vriendelijker uit te beelden, dan die in feite is. Want dit verhaal is door hem gebonden aan een rauwe, ge desillusioneerde tijd, namelijk de bezet ting door het Franse leger van Oostenrij^, kort na de laatste oorlog. In die tijd van verval laat de auteur op de puinhopen, van het zedenbederf een idylle opbloeien (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. - De Algemene Bond van Ambtenaren (NVVj telde dit Jaar fn Schiedam vier jubilarissen onder haar leden. Door ziekte van de heer W. C. Speijer, die veertig jaar lid is, kwamen maar drie jubilarissen gisteravond op het toneel van het Voiksgebouw. Dat waren de heren T. Kalkmeijer, met een vijfentwintigjarig lidmaatschap e» de fAdverteutte LAL) SCHIEDAM, vrijdag. „De stilte in storm" is de titel van een voordracht °'e de heer P, -l. A. Janssen maandag avond 10 december zal houden op de "y«nkomst ter gelegenheid van zijn af- y Qd als conservator van het Stedelijk De voordracht, geïllustreerd lichtbeelden, begint om acht uur van het museum. (Advertentie IJW.J duizenden van deze zuiver wollen Wilton karpetten zijn er dit voorjaar verkocht voor dc vastgestelde prijs van 119.60. Maar morgen verkopen wij een aantal van deze zelfde kar petten. met doorgeweven rug (slicert omdat de maat 190 x 290 cm, iets afwijkt van de normale), voor een onvoorstelbaar lage prijs, voor nog géén zeventig gulden. jfft Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze door geweven Wiitonkarpetten, 190 x 290 cm, in terrajsn Jaeige kleurstellingen, voori ft. be Pitrietcn frultscbaaltjes, onderzetjes, kleurige kralensnoeren babykleertjes en tal van andere handwerken werden gisteren tentoongesteld in het gebouw van het JRoode Krols aan de Warande. Ai het geëxposeerde is vervaardigd door chronische zieken en thulsl legende id validen. Aan deze tentoonstelling was tevens de moge lijkheid verbonden, het een en ander te kopen. De opbrengst van deze Welfare- verkoopactie is bestemd voor bet Roode Kruis. heren T. C. Stip en C. v. d. Hoek, die veertig jaar aan de organisatie zijn ver bonden. De "beide laatstea werden door het hoofdbestuurslid, de heer J. van. Poel je, het gouden insigne opgespeld. De heer Kalkhoven ontving dit in zilver van de heer Poelje, hoewel de heer Stip hem zijn nu overbodig geworden exemplaar aanbood. Voor hun Intensieve bondswerk tijdens de vele jaren, dat zij deel uitmaken van het afdelingsbestuur, en voor de bijzonder positie, die zij daarin innemen, kregen de heren Kalkhoven. en Stip lovende woor den te horen. Ook de heer Van den Hoek werd nog eens extra toegesproken voor zijn bijzondere plaats ïn de organisatie en zijn bewezen trouw hieraan. Ofschoon het Bondswerk niet overloopt van feestelijkheden, aldus de voorzitter, A. M. v, d. Wel, moet deze avond toch beslist geen al te ernstig karakter dragen. Het nog jonge gezelschap van Rudi West dit was het tweede optreden bracht voor de pauze een vlot lopend en fris cabaretprogramma. Na de pauze voerden zij een „musical" op. SCHIEDAM, vrijdag. Hermes-DVS speelt zondag om twee uur in Sportpark Harga tegen Hilversum. Ondanks het feit, dat Hilversum momenteel sterk speelt en daardoor een goede plaats op de ranglijst inneemt, wordt de wedstrijd door de blauw-witten met vertrouwen tegemoet gezien. Want in de wedstrijd tegen Xerxes is getoond, dat de Schiedammers mentaal sterk staan, zoals bleek uit het feit, dat een 30 achterstand bijna weggewerkt kon worden. Hermes zit kennelijk „in dc lift" en dat geeft vertrouwen voor aan staande zondag. Ook Hermes 2 heeft vertrouwen ia de uitwedstrijd tegen Xerxes 2. Het jeugd- elftal speelt zaterdagmiddag ora drie uur in Harga tegen Fortuna VX 2. Hermes 3 kan thuis winnen van Gouda 2, zondag morgen om tien uur. Het vierde team is vrij. SCHIEDAM, vrijdag. Dc Vereniging lot Bevordering ran Christelijk Onder wijs te Schiedam zal op woensdagavond 21 november in gebouw Irene haar jaar vergadering houden. De agenda vermeldt onder andere de verkiezing van een nieuw bestuur alsmede de verkoop van liet huls aan de Zalmstraat 25. De verga dering begint om acht uur. Do bezetting van de scholen van de Vereniging tot Bevordering van Christe lijk Onderwijs te Schiedam leverde het afgelopen jaar hoegenaamd geen moeilijk heden, zo vermeldt het jaarverslag over het cursusjaar 1961-1962. Wel hebben in dit tijdvak enkele mutaties plaats gehad bij de hoofden der schoten, maar van va catures was geen sprake. Het bestuur heeft inzake de bouw van de Mastenbroekschool, waarvoor in het voorjaar de vergunning afkwam, enkele concessies moeten doen. Om zo snel mo gelijk het gebrek aan een nieuw school gebouw in Nieuwland te verhelpen, moest men van de plannen om een klassieke school neer te zetten afstappen, en aan de systeembouw dc voorkeur geven. Er zijn plannen voor een. verdere uitbreiding. De gemeente heeft haar medewerking ver leend aan een nieuw gebouw voor de tweede U.L.O.-schoo2, die nog wordt on dergebracht in de lagere scholen. Öe ver gunning voor de bouw is echte.* nog niet binnen. Ook heeft de vereniging veel medewerking ondervonden van de ge meentelijke instanties voor het vernieu wen van meubilair, het ombouwen van centrale verwarmingen van. kolen- in olleytoolc enz. tus&en een Franse soldaat van het bezet tingsleger en een meisje, dat om baar fa milie van de honger te vrijwaren prosti tuee is geworden. Als zij een klant naar buis brengt roept zij drie maal „koekoek" om de familieleden te waarschuwen dat zij het vertrek, waarin als voornaamste meubel het bed staat, moeten verlaten. Vandaar de naam, maar waarom zij nu per sé koekoek moet roepen blijkt ner gens uit. in de stijl van het boulevard toneel wordt er druk gesold met dat bed en ook met de gordijnen die open en dicht ge rukt worden om aan te geven dat er „ge werkt" wordt. Ook de bedrogen minnaar, compleet met schiettuig, ontbreekt niet. Maar regisseuse Elly van Stekelenburg, heeft Achards bedoelingen goed gestalte gegeven door de fijnere sentimenten door al dat kluchtige gedoe heen te laten bre ken. Het is zo een menselijke, charmante en heel amusante voorstelling geworden, waarbij vooral de jongere leden van het gezelschap de kans kregen hun talent te tonen. Dat was dan in de eerste plaats Leen Jongewaard als de onschuldige en beschroomde Franse soldaat die in de goedheid zijns harten het meisje van haar frivole werk afhoudt Bijzonder aardig was ook de uitbeelding door Simone Hooskens van het amateur-sletje dat aan vallen van kuisheid krijgt als de liefde ontwaakt. Met veel komisch talent speel de Piet Römcr de rol van de sarcasti sche wachtmeester van de militaire poli tie. die onder veel ruwheid ook veel fatsoen blijkt te bezitten. In de bijrollen werd dit drietal gesteund door Frans Koppers. Jan Greve, Marle-José Nystcn cn Ben Hulsman. De goed liggende vertaling was van Remco Campert en Elly van Stekelen burg is verantwoordelijk voor het wat boerse decor. Dat de spelers over hef al gemeen maar slecht te verstaan waren, deed geen afbreuk aan het hartelijke ap plaus waarmee aan het slot is gedankt. SCHIEDAM, vrijdag. De korfballers rijn langzamerhand aan hun retumwed- strljden toe, Schiedam gaat naar Dubbel dam om daar DKV party te geven cn te proberen revanche te nemen op de 4-8 nederlaag, die op eigen veld Werd gele den. Succes heeft in de laatste wedstrijd de kous op de kop gehad tegen tlere club en we vrezen, dat ook Schiedam er niet In zal slagen de Dubbeldammers in eigen omgeving te verschalken. Succes gaat de eerste helft afwerken met een thuiswedstrijd tegen Unicum. Deze Rotterdamse club is niet veel sterker dan onze stadgenoten. Het lijkt ons dan ook toe, dat het terreinvoardeel van be slissende betekenis kan zijn. ODI gaat Rotterdam Zuid 2 voor de tweede maal partij geven. Op eigen veld hebben de dames en heren de Rotter dammers verslagen met 8-3, Misschien wordt het verschil nu met zo groot, maar we rekenen in elk geval op een over winning. In bet verdere programma zijn opgeno men Succes 2-Rozenburg 5, Schiedam 2- Charlois 3, Schiedam 3-Overkanters 4, ju nioren Succes-Ons Huis 3, aspiranten Nio a-ODI a en Succes a-Hoogvliet a. VLAARDINGEN, vrijdag. De Klap roos-collecte afgelopen zaterdag bracht 1007,33 gulden op. Apothekersnachtdienst, Apotheek Gouk* en Co., Groenelaan 127. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur:JTÏeuwe vormen en nieu we muziek" en expositie Rijk van Ravens. Passage. 2 en 8-15 uur: Sergeants 3. Monopole, 2, 7, 9.15 uur: Caroussel van het nachtleven. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: p.v. Schrijver feestavond. Gebouw Irene, 3 uur: Herv. Huisvrou- wenver. vergadenng. Opstandingskerk, 7.45 uun Jan Ligthart- scholen ouderavond. De Rank, 8 uur: Burg. Verveenschool ouderavond. (Advertentie LM.) TOCHTBAND zelfklevend 19, 22, 25 en 40 et p, mtr. Rubber 30 et p. mtr., plastic 45 ct p. m. Rubber in latten 120 p. mtr, DORPELSTRIP (voor onder aan de deur) 195 p. 90 tra. KOLENKITTEN emaille vanaf 4.15 UZERHANOÜ f Bro-rsmt S2 Tel. 67594 (Advertentie IM Morgen past U niet zo maar ee n dames j um per of vest» neen, morgen liggen er te kust en te keur honderden Orton damesvesten en pullovers (ook als twmset te combineren) voor U klaar. OrJon, het meest behagelijke en Ideale materiaaleven wassen en zó draag. Prachtige kwaliteiten» Italiaanse import de jumpers uit de serie van 9.75 de vesten nor male prijs 12.95, nu guldens goedkoper dan normaal, (Van i verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, De Schiedam mers M. Gelens en J. Doom, lassers bü de werf Wilton Fijenoord hebben gister ochtend een angstig avontuur beleefd, dat nog betrekkelijk goed is afgelopen. Zij stonden in een ijzeren bak, die door een grote kraan tot op tien meter hoogte was getild, toen door een krachtige wind stoot de kraan begon te rijden over de kraanbaan aan de oostzijde van het nieu we deel van de "Wlïtonhaven. De kraan was niet tot stilstand te brengen en de lassers zwaaiden hoog boven de grond mee. Zij hebben nog aanstalten gemaakt om uit de bak te klimmen, maar omstan ders konden hen schreeuwend tot andere gedachten brengen. Zij bleken na afloop een shock te hebben opgelopen, maar waren verder ongedeerd. De grote kraan botste na een rit van ongeveer vijfentwintig meter, tegen een kleine kraan, die by bet Indische vracht schip „Jalavihar" stond. De kleine kraan, werd door de botsing voortgeduwd, daar bij door de grote volkomen in elkaar ge drukt en vernield. De arm van de kleine kraan bleef achter de mast van de „Jala vihar" haken en brak al, waardoor scha lde aan het Indische schip werd aangericht. De grote kraan, vorig jaar bij de uit breiding van de haven in gebruik geno men, werd ontzet De 42-jarige Schiedamse kraandrijver Klepke moest voor een shock worden be handeld. Zijn collega van de kleine kraan, de 46-jarige Schiedammer Colle kwam er met snijwonden aan het gezicht nog won derlijk goed af. Hij is voor onderzoek naar het Gemeente-ziekenhuis gebracht :Hoe groot de schade is, was nog niet te 2eggen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Orlon jumpers en vesten in de maten 38t/m 46 en in diverse kleuren, o.a, grijs mêlé, bleu, rose enz.» voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Cién tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag. Het tweede Toonkunsteoncert door het Rotterdams Philharmonisch Orkest la Schiedam op donderdag 22 november In het Passage theater zal worden gedirigeerd door Franz-Panl Decker. Solistische medewer king wordt verleend door de celliste Aurora Natola. Het programma is als Igt: Meiidelssobu: ouv. „Die llebrl- den"; Saint-Saëns: Celloconcert <n Brali nis: Vierde symfonie. MAASSLUIS, vrijdag. Dc wlndko- renmofen „De Hoop" aan de Zuiddyk te Maassluis, die in de kap „Anno 1792' draagt, onderging in de loop der eeu wen en jaren verscheidene restauraties. In 1946 was het Hendrik van der Loo, de molenbouwer, die met medewerking van onderaannemers restauratiewerken uitvoerde. Het betrof voornamelijk het kleinere werk, dat in 1949 gevolgd werd door een grondige restauratie, waarvan de molenbouwer Dirk Ottevanger uit Moercapelle de leiding had. In 1955 voerde Van der Loo uit Ke- thel nog wat kleiner werk uit en werd de molen verhuurd aan Gerrit Kluit, die de korenmolen „De Noord" aan het Oostplein op 26 juli 1955 in vlammen had zien opgaan. De molen was bedrijfs klaar, doch z'n wieken zag men vrijwel niet draaien, totdat op 1 oktober I960 de molen werd verhuurd aan Luitje Noordhof, geboren te Bierum. Wil de gemeente Maassluis, die eige- iresse is van „De Hoop", de molen als mealbednjf handhaven, dan zullen op korte termyn opnieuw herstellingen en/of verbeteringen moeten worden aan gebracht. Ongetwijfeld zal de raad vaa Maas sluis, wanneer hem binnenkort de ver lening van een krediet ten behoeve van deze restauratie wordt gevraagd, hieraan willen voldoen. Immers „De Hoop" is een historisch monument, dat voor Maas sluis een onmisbaar element in het stadsbeeld is geworden. SCHIEDAM, vrijdag Uitwijken voor een tegenligger dwong de tankwagen- chauffeur M. J. P. woensdagavond op do Harreweg in Kethel de juist door hem gepasseerde bromfietser H. G. K. te snijden. De bromfietser kreeg een klap van de tankwagen met aanhanger en liep een scheurwond in de knie op, die door de huisarts werd behandeld. De tank- •agenchauffeur merkte niets van het on geluk en reed door. (Advertentie IM.) TWEEO.DE GROTE MODE! Morgen 9 uur beginnen wij met de verkoop van zuiver wollen tweed he renwin Ier jassen, ïn prachtige dessins, ook ir> multicolors. Prach tige coupe, schitterende afwerking. Normale prijs 109.50, maar nd als ieke wlnteraanbieding, deze TWEED HERENWiNTERJASSEN r de sensationeel lage prijs van Aurora Natola, Argentijnse van ge boorte, stamt van een Italiaanse vader en een Catalaanse moeder. Zij studeerde eerst te Buenos Aires en later aan het conservatorium, te Parijs. Ook heeft zij les gehad van Pablo Casals, die haar „une des plus remarquables violoncellis- tes de sa génération" noemde. Aurora Natola maakte inmiddels vele concert reizen, o.a. door Spanje, Italië. Engeland, Duitsland, Amerika, Canada. Zij bespeelt een Stradivarius-cello, gebouwd in het jaar 1697 en bekend onder de naam „ex- MAASSLUIS, vrijdag. Na de vele werkzaamheden en voorbereidingen wel ke de officiële indienststelling met zich heeft medegebracht, wil het Zeekadet- korps Maassluis het publiek gaarne zijn nieuw schip, de „Abraham van der Hulst", ter bezichtiging openstellen op dinsdag, woensdag cn donderdag aan staande van 19 uur tot 2130 uur. Iedere geïnteresseerde is welkom. Geheel gepavoiseerd en door schijn werpers in het licht gezet, is de „Abra ham van der .Hulst" aan de Geerkade te Maassluis te vinden. HOOGVLIET: Winkelcentrum LEIDEN: Hmrlemmersuait ZEIST: Sicilian VLAARDIHGEH: Umw f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1