®i!ï C. MOLENAAR 'Palen veld' aan Nwe Damlaan krijgt mogelijk bestemming Als fundering voor een Hum. Bejaardencentrum Werkclassificatie bij gem. diensten ingevoerd Dolle waaghalzerij van 3 drieste sergeanten Spaanders vliegen er af in „Nacht der vergelding SCHIEDAM Voorstellen aan Gemeenteraad In Monopole Aanval op het goudtransport In Monopole Nachtleven in serie flitsen Meer bomvplannen Sanering Parallelweg AGENDA j WF tegen li WD in het Sportpark Harga IS uw vertrouwen waard! Fransman Adam in Sled. Museum Geen verhoging van werkkracht Drie films over grafische kunst Huur-wiskunde Passage vertoont: In Monopole: Gehavend SW naar den Bosch Boekjes kopen als subsidie KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand C. G. Kooyman commodore van de HAL OPENBAAR VERKOPEN: 0.60 par deel Openbare Vrijwillige Verkoping WEER OF GEEN WEER TURBO f 248.- IATERDAG17 NOV. 1962 5 SCHIEDAM, zaterdag. De openbare behandeling door de gemeenteraad van hei ontwerp-Begroting voor 1963, zal beginnen op vrijdag 23 november en voort gezet worden op maandag en dinsdag daaropvolgend. Op woensdag 28 november ihiit daar dan weer de „gewone" maandelijkse raadsvergadering op aan, waarop diverse voorstellen Van b. en w, in behandeling genomen kunnen worden. Een belangwekkend voorstel Is daarbij om de mogelijkheden te onderzoeken om het Ietwat mysterieuze „palenveld" op de hoek van de Nieuwe Damlaan en de Burg. Hcnnerlage Gretelaan, zijnde een reeks van uit de grond stekend© koppen van bei- palen, een bestemming te geven. Namelijk het bouwen op die fundering van een humanistisch bejaarden-centrum. Dit palenveld is een ongelukkige her innering aan de berucht geworden „be- •stedingsbeperking" van 1957, Toen. in 1956 het plan werd ontworpen voor de bouw ■van de winkelgalerij aan de Mgr. Nolens- laan, met 164 woningen daarboven, was in hét plan opgenomen dc bouw van een. blok van 42 flatwoningen aan de Nieuwe Damlaan. Financieel bleek dit plan. des tijds al moeilijk uitvoerbaar. Toch werden de funderingen gemaakt voor de winkel galerij en ook de palen geslagen voor het bedoelde blok flatgebouwen. De beste dingsbeperking gooide echter roet in het eten en het werk werd stilgelegd. Eerst in februari 1960 waren de om standigheden zodanig veranderd, dat de winkelgalerij met de daarboven gelegen woningen konden worden afgebouwd. Hei was echter niet mogelijk, om tegelijkertijd het flatgebouw in uitvoering te nemen. De palen stonden er en er werd verder niets mee gedaan. Wel werd sindsdien uit gezien naar een mogelijkheid om de in geheide palen toch nog te gebruiken. Thans heeft het bestuur van de Huma nistische, Stichting Hutsvesting Bejaarden te Schiedam zich tot het gemeentebestuur gewend met het plan, hier ter stede een bejaardencentrum te slichten en het oog van het bestuur Ia daarbjj gevallen op het IN de Amerikaanse Burgeroorlog was goud m>g belangrijker dan voorheen en dc Noordelijken besloten het trans port te reorganiseren. Capt. John Hayes (Randolph Scott), een cavalerie-officler, wordt met deze reorganisatie belast. Op weg naar z(jn standplaats Julesberg ont moet hy in een postkoets Red Miller (M/c/iaeJ Dante), die naar huls terug keert; hy heeft als soldaat bij de Noor delijken een arm verloren. lö Julesberg hoort Hayes, dal een Vroegere collega bij een postdienst. Fut- nam, daar zijn ontslag heeft genomen. Deze man is getrouwd met een vroe gere vriendin van Hayes (VjrgmaMayo), hetgeen de vijandschap tussen de man nen in de hand werkt, vooral ook om dat Putnam voor de Zuidelijken werkt. Putnam, pleegt met zijn gehuurde gangsters overvallen op postkoetsdepots, waarbij doden vallen. Het komt later zelfs tot een complete veldslag tussen zijn aanhangers en Hayes, waarbij de laatste de overwinning behaalt. Over het algemeen is „Aanval op het goudtransport" een goed soort western, waarin bekwame hoofdrolspelers optre den. (MONOPOLE, matinees). aanvullende sensaties op show- folkloregebied treft men aan in „Ca- rousset van het nachtleven", een ver volg op de World by Night-omnibus, die ons al eerder werd gepresenteerd. In welk gekkenhuis we leven, wordt ons, overigens onbedoeld, wel voorgoed ingeprent door deze collectie flitsen uit de internationale wereld van het en tertainment, waartoe dan zowel strip- tease-nummers, als de dodensprong van de rots bij Aeapulco of het „vertrap- pingsceremonieel" in een Japanse tem pel gerekend blijken te worden. De man nen. van de business verzinnen de gek ste, soms ook meest onfrisse en dégou tante vertoningen om het publiek weer op wat nieuws te kunnen tractoren. Sommige nummers zijn gewoon verba zend knappe variété-nummers, maarniet gering is het aantal onsmakelijke, zelfs vieze stunts, dat in dit Caroussel tc zien «s. Hoogte- of liever dieptepunt in de laatste categorie: het optreden van een peloton walgelijke Amerikaanse body builders in een plastic-act ten overstaan ÏÏItS60 Sierend damespubliek (MONO POLE, tm. zondag). bedoelde „palenveld". Het bestuur van de Stichting Wil de mogelijkheid onderzoe ken, om op die palen het bejaardencen trum te bouwen, Dc Stichting mist echter de geldmidde len om. dit onderzoek, dat ongeveer twin tig duizend gulden zal moeten kosten, te betalen. B. en w. nu zijn bereid, om de kosten van het onderzoek voorlopig voor rekening van de gemeente te nemen. Blijkt daarna dat de palen, kunnen wor den benut om het bejaardencentrum daar op te bouwen, dan kunnen de kosten van het onderzoek op rekening van het bouw plan komen. Valt het onderzoek negatief uit, dan kunnen de kosten nog altij'd drukken op een bouwplan van de Stich ting op een andere plaats. Alleen wan neer er in 't geheel geen bejaardencen trum komt, zullen de twintig duizend gul den op rekening van de gemeente blijven. Met de bouw van een ander bejaarden tehuis dat van de Ned, Protestanten Bond zal binnenkort ,een aanvang wor den gemaakt. De benodigde grond, ge legen In het verlengde van de Pr. Bera- hardlaan. is al verkocht, maar moet nu bouwrijp worden gemaakt, Dit werk om vat het egaliseren van het terrein, de aanleg van straten, riolering en plant soenen cn de voorzieningen voor gas, water en elektriciteit. De totale kosten worden geraamd op 153.400, Er zijn meer terreinen bouwrijp te ma ken, namelijk het gedeeile van Nieuw- land dat is gelegen tussen Nieuwe Dam laan, Vellevest en Noordvest, de woning bouw ten westen van de cartonnage- fabriek en de zuidelijke bebouwing van de Mgr. Nolenslaan. Met slopen van het complex huizen langs dc oude Damlaan is al een begin gemaakt. Het bouwrijp maken omvat de ophogingen, de aanleg van straten, plantsoenen, en oeververdedi gingen, wat naar raming 335,000,moet gaan kosten. Met dc nodige voorzieningen voor gas. licht en water, komt het op totaal ƒ1.123.600.B, en w. stellen de raad voor. een krediet tot dit bedrag te verlenen. Dan wordt van de raad nog een kre diet gevraagd van ƒ112.000,voor de aanleg van een gasleiding voor het mid- dendruknet en een waterleiding voor het gebied ten westen van de 's-Gravelahdse- weg, tussen Burg. van Haarenlaan en de Proven iersbrug. Met doorverbindingen naar de leidingen, die via zinkers in de Schie naar het oosten lopen en naar het industrieterrein ten westen van de Schie, Nu de Parallelweg gesaneerd wordt en de woningen moeten verdwijnen, wil het gemeentebestuur een aanbod accepteren, om zeven panden daar de nummer 96 tot en met 308, elk beslaande uit een beneden- en twee bovenwoningen aan te kopen. De koopprijs is bepaald op ƒ42.000,of gemiddeld ƒ2.000,per woning. De woningen kunnen voorlopig bewoond blijven;, daarom wordt nog een bedrag van ƒ8.000,— gevraagd voor even tueel noodzakelijk onderhoud van de wo ningen, maar niet meer dan strikt nood zakelijk is. Verder wil de gemeente aankopen het pand Kreupelstraat 34 voor 7.5Ö0,(dat daarna geblindeerd zal worden) en het pand Botcrstraat 27 voor ƒ4.250,—. Apotheke «nachtdienst, Apotheek Vani Westendorp, Singel 83. j Stedelijk Moseam: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur: .Nieuwe vormen en nieu we muziek." Passage, 2, 4.15,7 en 9.15 u.: „Sergeants3". Monopole, 7, 9.15 uur: Carrousel van het nachtleven- Zondag 2 en 4.15 uur; Aanval op het goudtransport DIVERSEN Volksgebouw. 8 uur: Arbeiderszangver. „Excelsior"-feestavond. Arcade, 8 uur: Soc. Guillaume-dansavond. "Wijkcentrum, 8 uur: Tennisclub WJT. - bij eenkomst Wijkcentrum, 8 uur: Ned. Jeugdbond Na tuurstudie - bijeenkomst. Musis Sacrum, 8 u.: P.V. Roelants - feest avond. Tivoli, 8 uur: Soc. Nieuwland- dansavond- SCHIEDAM, zaterdag. De voetbal wedstrijd Wilton Fijertoord—VND is ge wijzigd in een match op het terrein van HBSS in Harga waar Wilton Fijenoord het Rotterdamse HWD zal ontvangen. Deze strijd is wat gemakkelijker voor WF. Dc scheepsbouwers moeten de eerste winst kunnen veroveren. (Advertentie 1M.) VERZEKERD KAPITAAL: MÉÉfS DAN 1'M MILJARD GULDEN! ,HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 69304 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN. SCHIEDAM, zaterdag. In samenwer king met het Cultureel Centrum „De Beyerd" te Breda Is een tentoonstelling tot stand gekomen van de Franse kunste naar Henri-Georges Adam, die van 24 no vember tot 7 januari in het Stedelijk Mu- SCHIEDAM, woensdag. Bij vier ge meentelijke diensten, nl, de Vervoer»-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst, het Openbaar Slachthuis, het gémeente-zle- keuhuis en de Brandweer Is nu de werk- classlflcatie met de daaraan gekoppelde verdlenstebelonlng volledig ingevoerd, maar van een verhoging van de werf kracht voor nieuw personeel is niets ge bleken- Zo hebben B. en W. medegedeeld op vragen van Raadsleden bij het onder zoek van dc Begroting 1963. Men zat met tekorten en dat Is nog steeds het geval. Toch wordt voortgegaan met de invc ring van de werkclassifieatio bij andere gemeentelijke diensten. Bij de Technische Bedrijven is de indeling in toongroepen aan de hand van de werkclassificatie on langs gereed gekomen en bij Gemeente werken is zij nagenoeg gereed. In beide gevallen wordt de indeling geacht te zijn gemaakt per 1 januari 1962 en binnenkort kan de uitbetaling van de verdienstebelo- ning van die datum af plaats vinden. Bij SCHIEDAM, zaterdag. Over de ge schiedenis en de techniek van de grafische kunst worden onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum maandagavond 26 november in de aula van het museum drie geluids films gedraaid, onder de titel „De zwarte tampon". De kunstenaar H. van Kruiningen, diei het scenario en de regie van de films in handen had, zal een inleiding houden. Ca mera en montage werden gedirigeerd door Ulkoja. Hans Redeker en Netty Rosenfeld verzorgen het commentaar, In de pauze is er gelegenheid tot bezichtiging van de expositie van de Franse kunstenaar Henri- Georges Adam. De avond begint om acht uur. SCHIEDAM, zaterdag Voordat het Gemeenteraadslid J. J, van Woerkom aftrad heeft hij B. en W. nog een heel moeilijke vraag ge steld: hoe wordt van een gemeente- woning, waarvan de huur normaal per week berekend is, de maand- huur bepaaldSommige huurders willen per maand betalen en dat kanmaar by de omrekening wor den u*et eens fouten gemaakt, vond de heer Van Woerkom, Wethouder Van Kinderen wist zo gauw geen antwoord op die vraag, maar nu leggen B. en W. het uit. De maandhuur bedraagt 25,18 X de tyeeJehuttr. gedeeld door twaalf. De factor 52.18 wordt alsvolgt be rekend: elk jaar niet zijnde een schrikkeljaar heeft 52 X 7 4- I 365 dagen. Een schrikkeljaar heeft één dag meer. In vier jaren is dat dus 4 X 52 4- 2 X I/" 3/7=208 5/7. Deze 2085/7 gedeeld door 4 geeft 52.18. Maar als de woning tussentijds tuordt verlaten wordt afgerekend naar het wekelijkse bedrag, daar vmnneer een huurder de woning heeft bewoond gedurende een pe riode, waarin geen schrikkeljaar valt, hij anders teveel heeft betaald. ..Dit gebeurt regelmatig", verklaren B. en W. DE western „Sergeants 3" is komisch bedoeld. De lach wordt op een nog- ■reemde u'fjzc voorbereid; met de uitmoording van een kleine geïsoleer de nederzetting, Medicine Bend, door een Indianen-sccte, de „Geestdan- De sergeants Merry. Deal en Bar rett, drie bekwame vechtjassen én ge zworen kameraden, worden op onder- uitgestuurd. Dat wil zeggen, het EEn stelletje potige houthakkers krijgt het in „NACHT DER VER GELDING" aan de stok met eerzame boeren en dan vliegen de spaanders er zowel letterlijk als figuurlijk van af. De houthakkers willen hun lusten botvieren op een prachtig bos. De boe ren willen daax een stokje voor steken. Zij zijn bang voor erosie. Het bos fun geert namelijk als waterkering voor de streek. De houthakkers zijn er echter de mannen niet naar om zich te laten dwarsbomen en vellen de ene woud reus na de andere. Pogingen, om de partijen tot elkaar het een strijd van buigen of barsten, waarin men gebruik maakt van tradi tionele wapens als list, blote vuisten en dynamiet. Knokpartijen zijn aan de orde van de dag, wegen en rotsen vliegen mot da verend geweld de lucht in en. ter af wisseling krijgt men ook nog een pittig vuurgevecht voorgeschoteld. De climax is een enorme bosbrand, waarna de vechtersbazen besluiten om de strijdbijl te begraven. Alan Ladd cn Jeanne Crain staan lange tijd als kemphanen tegenover el kaar, maar worden het tenslotte roerend met elkaar eens. (MONOPOLE, maan- t* brengen mislukken en dan wordt'dag tm. woensdag). trio moet door een patrouille eerst uit een saloon worden gevist, waar het zich na drank en vrouwen juist aan een ge weldige knokpartij overgeeft. In Medicine Bend treffen de mannen geen levende ziel, maar ook geen lijk aan. Wat de Geestdansers met hun slachtoffers gedaan hebben, verneemt men ook verder niet, een kniesoor die op zulke details let. Het gaat immers om Frank Sinatra, Dean Martin en Pe ter Lawford, de drie grappige mannetjes putters, waarbij zich inmiddels ook Sam my Davis als een door zijn meester vrij gelaten negerslaaf die dolgraag soldaat wil worden, heeft aangesloten. Zonder een spier van bun gezicht te vertrekken, slaan de sergeants de woeste bestor ming van een geweldige Indianen-over macht af. Dean Martin neemt er zelfs zijn sigaar niet voor urt de mond. Later gaat hij zelfs op eigen houtje, slechts vergezeld door de trouwe Sam my, de Geestdansers in hun hol in de bergen opzoeken. Dit soort dolle waag halzerij wordfc in grappige westerns al tijd beloond. De gekke Indianen worden in een spectaculaire charge door de Amerikaanse cavalerie over de kling gejaagd, de drie sergeants worden gede coreerd en de kleine Sammy die met zijn trompetsignaal de ondergang der blanken heeft voorkomen, mag zowaar een echte soldaat worden. Het is een nogal kinderlijk amuse ment geworden, waarvan de humor niet afstraalt. Waarom figuren als Sinatra, Martin en Lawford aan deze lollige toe standen te pas moesten komen, is eigen lijk een beetje raadselachtig; hoewel Sinatra zelf was ook de producer van deze door John Sfurges met niet veel fantasie geregisseerde filmgein (IN PAS SAGE). enkele andere diensten zal 20 spoedig mo gelijk met de werkzaamheden, die tot de invoering kunnen leiden, werden begon nen. Wat de medezeggenschapscommissies betreft, die voor de diensten en bedrijven zijn ingesteld, delen B. en W. nog mede dat op een in februari gehouden bijeen komst van diensthoofden en voorzitters van de plaatselijke afdelingen van perso neelsverenigingen is gebleken dat de commissies toen nog niet aan het doel hadden beantwoord. Daartegen zijn dan weer geëigende maatregelen genomen er de verschillende gebleken bezwaren opge heven. Nadat nog een der diensthoofden op een gezamenlijke vergadering van de len van de medezeggenschapscommissies de juiste bedoeling en werkwijze had ver klaard, verwachten B. en W. dat de com missies langzamerhand beter zullen gaan functioneren. SCHIEDAM» zaterdag. SVV trekt zondag zwaar gehavend naar 's-Hertogen- bosch voor een wedstrijd tegen VVIlhel- mLna. Doelman Van der Reüden, "Van Kampen en Van Leeuwen zijn niet van de partij, terwijl ooit Allart door een knie blessure gedwongen Is deze week nog rust te houden. Oeferuneester Croon krijgt het dus niet makkelijk bij de samenstelling van het team. De jeugdige invallers hebben echter de laatste wedstrijd goed voldaan en met enige inspanning hoeven de rood-groenen niet kansloos te zijn. Ook Wilhelmina vertoeft in de onderste regionen zodat beide clubs er op gebrand zijn nog wat punten te verzamelen. SVV 2 speelt vanmiddag aan de "West- frankelandsedijk tegen Wilhelmina 2; de rood-groenen staan er goed voor en kun-' nen de positie nog versterken. SW 3 speelt zondag in Rotterdam tegen Excel sior 3, tetwy\ het vierde elftal in Harga Excelsior 4 ontvangt. Het SW-jeugdelfta) speelt vanmiddag in Velsen tegen het ©n- deraan bungelende VSV-jeugdelftal. SCHIEDAM, zaterdag Het Herden- dingscomité „700 jaar kerk in Schiedam" heeft de gemeente om een subsidie ge vraagd teneinde de uitgave van een his torisch overzicht van de Grote Kerk mo gelijk te maken. Dat Is het reeds versche nen boekje „De Grote of St. Janskerk van Schiedam BiogroTle van een ge bouw", geschreven door ds. J. G, Jansen. T_ en W. zijn van oordeel dat deze uit gave van grote betekenis is voor de ken nis van een belangrijk stuk Schiedamse historie en dat daarom financiële steun gerechtvaardigd ïs. Maar gezien, de finan ciële toestand van de gemeente willen en w. toch niet het hele tekort op de uitgave van naar raming 1.650 voor re kening van de gemeente nemen. Voorge steld wordt om de uitgave te steunen door 125 boekjes af te nemen voor een bedrag van ƒ500. Xed. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. D. Smids en 7 uur: ds. M. J. C. Visser (Rotterdam) opendeurdienst. Bethclkerk: 10 uur ds. A. Hoffman, en 5 uur ds. J. D. Smids. Op5tandingskerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. D. J. Spaling. Vredes- kerk: 9 ca 10.43 uur ds, C. van der Steen 1 7 uur ds. P. A. Kluscncr (Delft) Ned. Herv. Gerer. JE vang. Gebouw Jrene: 10 uur ds. J- Cuperus Sr. (Waddlnxveen) Vredcskerk: 19 uur as. P. A. A. Kldsener (Delft). Ned. Prot. Bond. Wbstvest 92: I0J0 uur ds. J. B. Schouwink. Oud Kath. Kerk. Dam 33: 10 uur H. Mis, Bftptlsten-remeenie. Gebouw Irene: 7 uur ds. R. Reihng. Leger des Hells, Lange Haven 27; 10 uur Heillgingssamenkomst en 7.30 uur Verips- singssamenkomst. Gerrit Verboonstraais 6.45 uur openluchtLameokomst. Alle samenkom sten o.l.v. bng. K. Wiennga en maj. JR. Reitsma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw; 6.30 uur wachttorenstudie, onderwerp „de rol van WOUW en kindenen in een gelukkig gezin". Dinsdag ï.30 uur: theocratische bedienmgs- school en dieiislvergadering. Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. H. J. Heynen (Vlaardingeo) cn 3 uur ds. P. R Everaars. Kethet „De Ark": 9,30 uur ds. J. Couvce en 2-30 uur ds. H. J. Heynen. Kantine Burg. Bonnerlage Gretelaan 159: 10 uur ds, G. Koenekoop en 5 Uur ds. H. J. Heynen. .De Goede Haven": 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. J. Couvée, Julianakerk: 10 uur ds. P. R. Everaars en 5 uur ds. W. A. Krijger. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Waranda, hoek Burg. Knappert!aan: JO uur ds. Drenth (Overschie) en 5 uur ds. Drenth- Herv. Gem. Kethel. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkamp en 19 uur geen dienst. De Rank: 8.30 uur ds. Brummelkamp en 19 uur ds. Brummelkamp. f Advertentie t 32.) DE MILJOENSTE WONING HM. de KONINGIN was donderdag aanwezig in Zwolle in verband met het gereedkomen van de mil joenste, na de oorlog, in ons land gebouwde woning. En verder: koop uw herenmodes in een zaak waar u zich „thuis" zult voelen en waar aan uw tevredenheid GE BOUWD wordt. Bij TIMCO zijn ontelbaar vele tevreden klanten, 6rwnv.it 55 SCHIEDAM VLAARDINGEN, vrijdag Op de mr. L. A. Kesperweg nabij de afrit naar het BPM-sportpark reed donderdag de 25- jarige chauffeur A, 8, uit Rotterdam met zijn bromfiets tegen de achterzijde van een voor hem afslaande rijwiel. B. kwam ten val en liep ccn wond Op aan de rech terzijde van zijn hoofd. Door de GGD is de man. naar hett Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam overgebracht. seum zal worden gehouden. De expositie omvat grafische werken, sculpturen en ta pijten. Vrijdagmiddag 23 november zal prof, mr. dr. P. Sanders, lid van de Commis sie voor het Stedelijk Museum in aanwe zigheid van de exposant de tentoonstel ling openen. Drs. Th. van Velzen uit Breda zal het werk van Adam inleiden. GEBOREN: Wilhelmina, d. v. A. Klansse en W. S. F. Hommel; Jacobus An z. v. J. E. van den Berge en C. van Baaien; Gerhar- dus J., z. v. J. Bergsen en P. A. Gerrit sen; Eric J., z. v. J. Huigen en C. J. van Gertderen; Monique G. S. A., d. v. A. JL Huibregtsen en M. A. van de Wetering; Michel J. A., z. v. J. A. Genets en C. H. S. Herben. ONDERTROUWD: C. A. Boose, 24 jr. en E. B. M. Nefkens, 22 jr.; J. de Bruyne, jr. en F. A. M. L, Hoppe, 21 jr.; J. A. J. van Dijk. 26 jr. en C. L. de Winter, 29 jr.; M. H. Gemaat, 23 jr. en D. J. Mettes, 24 jr.; R. J. van Joost, 23 jr. en W. Meijer, jr.; G. J. lens, 24 jr. en J. van Roon, 22 jr.; M. Meijvogel, 21 jr. cn H. B. Prins, 21 jr.; P, S. J. Oosthof, 27 jr. en G". Ha ring, 22 jr.; A, Ritman, 31 jr. en G. J. Woord. 30 jr.: Rosen da hl. H. 30 jr. en L. M. E. Lehman. 28 jr.; E, Schoneveld, 23 jr. en H. J. A. Kamp, 19 jr.; E. H. Smit, 21 jr. en E. de Jongh, 19 jr.; C. van der Struis, 26 jr. en C. M. Kerkhof, 35 jr.; J. A. J. Willems, 31 jr. en P, A. Hoppe; 28 jr.; P. Wilschut, 24 jr. en D. Moesker, 24 jr.; J. C. Zonneveld, 28 jr. en A. Mak, 31 jr.; T, van IJperen, 26 jr. en L. C, Damen, 18 jr. GEHUWD: H, Slangen, 23 jr. en M, M, Ruts. 21 jr.; J. L. Hoevenaar^ 70 jr. en C. J. Ruigrok, 53 jr.; F. G„ M. van Ame- rongen, 25 jr. en M. J. Cochlovius, 22 jr.;1 J. C. A. Hendrikx, 34 jr. en A. Baron, 26 jr.; T. M. Bokhorst, 22 jr, en G. S. Saomers, 19 jr.; J. Zonneveld, 24 jr. en C. A. Geerlings, 21 jr.; F. W. A. van der Ende, 28 jr. en C. J. I. Sens, 21 jr.; C. J. van der Lee, 27 jr. en H. J. Putters, 25 jr.; N, J. M, Swartjes, 24 jr. en M. C. P. Baartmans, 22 jr.; J. Ouwens. 25 jr. en L. J. Rissema, 21 jr.; H. Schilte, 26 jr. en E (Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. DeHol- l&nd-Amerika Lijn krijgt een nieuwe commodore. Morgei zal de directie van de maatschappij de gezagvoerder van het vlaggesehip „Rotterdam", kapi tein C. G, Kooy man, in deze func tie benoemen als bij met zijn schip afmeertaan de kade van de HAL. C. C. KOOYMAN a Dit is zijn laatste reis, voordat hU dezo winter met de „Rotterdam" cruises van uit New York gaat maken. Kapitein Kooyman kwam in 192L als stuurmansleerling bij de maatschappij in dienst. In 1004 werd hij op Vlieland ge boren. Later bezocht hij daar en op Ter schelling de zeevaartscholen, In 1949 werd hij tot kapitein benoemd. Kapi tein Kooyman voerde het commando over vele vrachtschepen. In 1958 werd hij kapitein op het sj. Maasdam" en sinds 1961 voert hij het commando over het s-s. „Rotterdam"'. B. en w. hebben nu de raad officieel voorgesteld de heer J, M. Pemmelaar te benoemen tot directeur van de Gemeen telijke Kredietbank. A. Holierhoek, 24 jr.; A. H. W. M. Wou ters, 26 jr. en C. Kerklaan, 23 jr, OVERLEDEN: J. J, Montizaan, 90 jr„ wel. v, H. van Haseien; M. Mak, 76 jr.; D. D. van Qsnabrugge, 31 jr. De Notarissen J. H. JACOBS te Zevenbergen en A. S. H. A BLAISSE te Schiedam, zullen op vrijdagen 23 en 30 no vember 1962 bij veiling en afslag, telkens des vm, 11 uur in het Gebouw „ARCADE" (Ned. R.K. Volksbond), Lange Haven 7i. te Schiedam, in bet Een pand. bestaande uit beneden- en twee bovenwoningen, garage, schuur en erf, te Schiedam, REMBRANDTLAAN 42 a-b en 44, groot 2 Aren 93 centiaren. Verhuurd: 42a voor ƒ91.10, 42b voor ƒ81.50 en 44 voor ƒ86 68 en de garage voor 16.72 per maand. (Jaarhuur ƒ3312— totaal) Aanvaarding en betaling der kooppenningen 31 dec, 1962, Inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van Notaris Blaisse voornoemd, Nieuwe Haven 149, te Schiedam, tele, fcon 6 8116 Te koop aangeboden Shave-deal er van Philishave Remington, Braun, Slijpen, repareren, 's morgens ge bracht, 's middags klaar. Sly. perij, staalwarenhandel Gé Kleyfaeeg, Nieuwstraat 43, telefoon 61719 ten wasmachine of centri fuge no dig T Kijk eersi by ons Snelwassers v a f90.— J5 30 korting Ook melkmachines Showroom Coja. Lange Haven 126. tel 63341 Kapstokken, pas binnenge komen modellen in de leng tes 60, 70, 80 en 90 era. U kunt binnen kijken zonder verplichting bij Plate, Gro te Markt 19-21. Schiedam. j Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7 50 Hélène tïède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ20- Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22. Schiedam, tel 67170. Onroerende Goederen Kfck Wilstra de Wondermïdvoor Vloi en vol humor getekend» verhalen, waarvan er 18 zijn verschenen In het bekende tfripformcat. Notaris P. SCHABERG te Schiedam is voornemens om op vrijdagen 23 november en 30 november 1962 in het open baar le verkopen bij veiling en afslag in het Gebouw Ar cade, Lange Haven 71 te Schiedam, beide dagen, van, 11 uur. de navolgende te Schiedam gelegen percelen: I-HL Drie afzonderlijk te veilen par>den, elk bevattend* een beneden- en afzonderlijke bovenwoning, met erven, aan de Da Costastraat nummers 35, 37 cn 39, kadaster Sec tie M nummers 3867, 3866 en 3865, achtereenvolgens groot 1 are 1 centiare, 1 are 1 centiare en 1 are 3 centiare. Verhuurd; elke bovenwoning voor 13.53; elke beneden-wo ning voor 12.35, alles per week. Grondbelasting voor elk pand ƒ57.70. Straatbelasting voor elk pand 34.87, Precario voor elk pand 6.—. IV, Het pand, bevattende een beneden- en afzonderlijke bovenwoning, met erf aan de Ooststngel nummer 66, ka daster Sectie I nummer 2090, groot 2 are 12 centiare. Verhuurd: de bovenwoning voor ƒ13.53; de benedenwo ning voor ƒ8.50, alles per week. Grondbelasting ƒ45.34; Straatbelasting 27.35; Precario ƒ4.Waterschapslasten ƒ293. Bij de afslag worden de percelen l-m ook in- combinatie aangeboden. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 2 jan. '63. Bezichtiging 21 en 22 november 1962 van 10—12 en van 2—4 uur op vertoon van permissiebiljeL Nadere inlichtingen ten kantore van de Notaris, Tuinlaan 102, telefoon 6 8900 en 6 6283. Uw was droog Schiedam Pand voor zelf- bewonïng te koop. Nette stand Mooi vrij bovenhuis. In goede staat, met slaap- etage, 2 balkons, beneden huis met winkel verhuurd. Billijke prijs Brieven onder nr. S-905 bur. v. d, blad- Fotografie Voortaan Uw wasgoed In en kele minuten vrijwel strijk* droog! Dat doel de Errcs „Turbo" centrifuge voor U... dank zij een werkelijk fan tastische droogcapacUeiLDit betekent dat voer U de vraag „hoe krijg ik de was op tijd droogt" voorgoed is opge lost. volkomen vei hg door zelf denkend deksel met speciale veiligheidskap IX licht dc deksel op en de motor stopt automatisch maximale droogcapacjleit door roest vrije dubbel-comsche trom mel. Voor pasfoto - naar K van Vuuren, Hoogstraat 108. tel 0 67 20 In één dag gereed Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Diversen SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgeval- a zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: D. Houthuy- sen Jr., Swammerdamsingel 43, tel. 68516; L. H. Geerdes, Yeenlantstraat 2, tel 68357, en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, teL 66898, Geopend is apotheek Van Westendorp, Singel 83, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt, j Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbed Prima afwerking, als nieuw terug Het goed koopste adres DUK, Groe nendal 1 A (Broersveldpad), telefoon 6 80 28 (na 18 uur telefoon 66789) Ledikanten, hutledikanten, kampeerbed- dea enz. Kom eens pralen. Atle Inlichtingen en demonstratie worden U gaarne gegeven door: BROERS VEST IIS - SCHIEDAM TELEFOON 67567

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1