Ds. J- G. Jansen schreef als zijn kerk 1 Jk preek er, daarom wil ik de historie kennen" Tentoonstelling van 700 jaar oude kerk Oprichter Mercier (88) dirigeerde zijn oude Jeugdmuzi ekkorps m ter es ma van de zebra-strepen Iarunen iVw de Grote Kerk 700jaar bestaat vele oren van studie... Willy v. d. Lee kampioene bij NCS-zwemmen Sint Nicolaas komt zaterdag in Schiedam Zaalhandbal begonnen „Open in Schiedam ~»8 ï'f-.w r( Kano vermist Auto rijdt tegen voikheftruck Toch buit bij inbraak: f 2.300 Inbreker viel door dak op auto Orkest Schied. Muziekschool gaf concert Experiment op de B.K.-laan SCHIEDAM Openbard Vrijwillige Verkoping OPENBAAR VERKOPEN: DAMES EN HEREN SPREKEN IN HÉT OPENBAAR DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters va,< NSDAggQ*oV-I96.i ■u Wed- Seen dj,. 1 Worj^ róetne i3 wordi, Dt >inj?i)AM 'dinsdag-. „Wanneer je, zoals ik, geregeld in de Grote Kerk preek JV^^r-n'krUK je fo el a n gsf e 1 iing y oo r het gebouw op zich zelf. Dan wil je ook t ri Van de geschiedenis er van. Zo heb ik. ra Ij verdiept in de historie van dit hoDW»'erk iü Schiedam, dat nog de oorspronkelijke functie vervult. En van Yam Je dan'.op het ander," zo vertelde ons ds. J. G. Jansen, hervormd predl- schrijver van het boekwerk „De Grote op St. Janskerk van Schiedam - een «ebouxv", dat ter gelegenheid van de herdenking, van het fv.Ak.d«t; jarig bestaan van deze kerk I» uitgegeven. Het begon in 1953, toen hhjftvöo^ met medewerking van de heer M, Verkade, een kenner van de kerk, filmstrook vervaardigde over zijn geliefde Grote Kerk. vertoond aan de ge- en ter illustratie van lezingen over de kerk, Daaruit Is dan weer de «Öagavóiii .aat.detdi ^S'kedtr. '^azadet de bert B'nen -ie. J' 'bekèofh Ibij- fcrne IS* ■Uw ■Ten ftare I be- Écot - ah. sew. man man ■sivaant, h A; F. h.'gew. Koning, 5 jr. C. Li 57 jr. de Wit. h. «cw. W. de. Jongen, snn der U C. k ee jr. J C,. 5 jr. P. .Horden net tv. Vei- vv. van P. vaii tv. gew. waier. rr.an •.goh. t" ter r.j; tr,'.4' fó.den Er was ook' aanvankelijk een afzonder lijke ingang voor. Een andere, prachtige kapel, verrees aan de oostkant van het zuidkoor met eer. 'raam in gothische stijl; die later .werd dicht gemetseld. Daarmee is dan de bouw van de Grote of St. Jans kerk van Schiedam nagenoeg voltooid, i Zo schrijft ds. Jansen. Tussen 1262 en 1500 heeft de kerk de gestalte gekregen die hij voor het groot ste deel nu nog heeft:een drle-beukige hallenkerk met een asléngtc van 58 me ter, een schipbreedte van 32-50 meter en een hoogte in het middenschip van 23.30 meter tot de nok of van 38.50 meter tot het tongewelf. SCHIEDAM, dinsdag Ter viering van het 700-jarig bestaan vern de Grote Kerk in-Schiedam zal dinsdagavond 11 december óm 8 uur een herdénkingssa- menkomst worden gehotiden- in de kerk zelf, am in het openbaar relief te ge ven aan dit historische jeif. De stichtingsdatum is teel S december, maar dat is gen,dag om iets .te gaan herdenken. Vanaf 11 december zal tevens een tentoon stelling te bezichtigen zijn die in hef zictdfcoor van de kerk wordt ingericht. Mat medewerking vam de gemeente-archivaris, drs. P. Th. J. Kuyer, de con servator van het" Stedelijk Museum, de heer P. h. A. Janssen en.de heer M .Ver^ kade zijn tal-van historische voorwerpen en bescheiden bijeengebracht. Zo zal daar te zien zijn de ..charter" of stichtingsoorkonde met het zegel van de bis schop van Utrecht Hendnk van Vianden, afkomstig uit het Rijksarchief in Den Haag. Verder documenten uit het Gemeente- en' Het eigen kerkelijke archief.. Oak .enkele vondsten, btj,de-restauratie van l9i5-'48 gedaan, zullen te zien zijn, zoals een 15e eeutos-wierookvat, enkele altaarstukken. Zó'wordt getracht een historisch óuemcht^uon de. kerk te penen. Deze tentoonstelling, uiaar ook een door de heer M. Verkade vervaardigde maquette van de kerk_ is te zien, krijgt een permanent karakter. Overwogen wordt om ook rondteidingen-door'de kerk en expositie te hóuden, want toeristen- tonén over Het algemeen wei belangstelling voor deze kerk. Ook de Engelse toeristen. Dat ligt luaarschynlyk aan het feit dat hier ook,,Engelsen eh Schotten die met Leicester mee zijji gekomen, begraven liggen. Er is trouwens lange jaren een sterke band. met Schotland geweest en vele Schotten hébben hier gewoond en zijn om. in een. pypen-industrie. trerkzaam geweest. De „Schotse Poort** to^st' daar.nog op. dadle voortgekomen op de historie van dc. kerk. «btachts in' hete geratwste-archiel. •„ar »k'de;oudste folianten, die nau- vdiiks meer: te hanteren' Hjft. werden Kocht en vele. nachtelijke uren wer- C w .óe- ^die gewijd,omdat zy n Wk als predikant er niet onder mocht iW Ik heb alle gegevens willen «rifJiren en ben. daarom tot in de bron- ua afgedaald.. Dat geeft wel erg veel «rfc maar voor je hobby moet je het W'hebben"; is zijn opvatting. Veel ton bij bét werk heeft hij gehad bi] Mt kerkelijke archief van de Grote fok-'M van 1595 nauwkeurig is bij- jetouden en dat zich nog steeds in uit- Sstende'staat' bevindt in. de kelders an het gebouw- In 1901 en 1962 zjn een. twaalftal ar-, toenóver de Grote Kerk in het aaahdblad >an/: „De Schiedamse Ge- jsKflschap" va" 'de hand van ds. Jan- W/VErschenen. Het is deze artikelen- rftks'die-'óu in boekvorm is versche- maar; dan hier en. daar herzien en licgevuld. Bovendien kónden hu de 'be langrijkste documenten In extenso- in een 'untïl bijlagen worden opgenomen, lijs- •iat'van pastoors, predikanten en orga- ariert' toegevoegd en ook zorgvuldig ge- lozen illustraties opgenomen worden. Nauwkeurig j Dit buck is door Drukkerij Eendracht fpdrukt in-een oplaag van 2000 stuks. P.zjjn bij dt boekhandel verkrijgbaar jyiiór 14.15, terwijl. de opbrengst bedoeld I §li voor. hel-tonflj-voor de aanschaf van |£een nieuw orgel In de Grote Kerk. Et Mvetschljnén ook .honderd genummerde ingebonden exjaipbrai, terwijl één exera- Vhtr,- lo Jetr jfebonden, aan koningin (Advenentie l.M.) .yi Woensdagmorgen om 9 uur be- gint de verkoop van eert gróte ../.partij Maillots,. Mousse-Nylon 'maillots voor een krankzinnig 3hge prijs. jtVóór de Moeders die de kin-, f^deren in de kou iets extra's onder of boven willen géven. Voor;.lange meisjes 'van 8 tot r 10 jaar of kleinere van 10.T,12 f iwr-y. Mousse Nylon maillots (dus er Ibzit rek in) alleen omdat er maar l'èêf) kleur was (zwart): nu van !;|4.90 voor nog géén gutden. Woensdagmorgen om 9 uur be« gint de verkoop van deze zwarte "finaillots, flousse Nylon voor-' fir client niet meer dan 2 .sttiJcs. Giin ttl. of schrift, bett. Juliana aangeboden zal worden. Ala her innering aan haar bezoek aan Schiedam, Ds.: Jansen.- heeft er naar gestreefd een wetenschappelijk verantwoorde histori sche beschouwing te geven. Dat blijkt o.a, wel uit de liefst 312 annotaties metl verwijzing naar de bronnen waaruit hij heeft geput en verder .ook uit de wal pijnlijk-nauwkeurige uitspraken. Maar een erg makkelijk leesbaar geschrift is- het daardoor niet geworden. Het vereist wel enige geschooldheid om met hem door de overigens zeer interessante his torie van de Grote Kerk te wandelen De stichting Daar we'nu aan de vooravond staan van de herdenking van het feit dat de Grote Kerk 700 jaar geleden werd ge slicht, was vooral het eerste; hoofdstuk niet de veelzeggende titel „Van Aleld tot Karei V" voor ons Interessant. Het was Vrouwe Aleld van Henegouwen, die, zetelende op haar Huis te Eiviere (waarvan de ruïne nóg staat), voor 'de vele vissers en kramers die zich rond de nieuwe dam in de Schle een kerk wilde bouwen. De2e kwam op dekrui sing van drie dijken, dc huldfge Hoog straat, Boterstraat en Korte Dam ed. van daar „Drie Weegh Scee** genoemd werd. Maar hiervoor was de toestemming no dig van de bisschop van Utrecht, Hen drik van Vianden. Deze verleende het „charter" of geboortebewijs op 5 decem ber 1262 en deze datum wordt aange houden als het begin van de Grot» Kerk, Waarbij aangetekend dat het oor spronkelijk e kerkje helemaal niet zo groot was. Bij de restauratie van 1945-'48 zijn de fundoriogsresten gevonden van dit .oude kerkje, dat heeft gestaan waar thans het hoogkoor met de kansel en het voorste deel van middenschip is. tot ongeveer halverwege de huidige ruimte. Want de westgevel lag op de rooilijn van de Lan ge 'Achterweg! 'Op 17 juni 1271 werden koor en altaar gewijd door de bisschop van Tours, die wijbisschop was van Utrecht. 13e eeuw oudste eeuw einde 14e eeuw Lied ew ij's grafkapel einde 15e eeuw en de uitbreiding Dit kerkje moet al gauw te klein zijn geweest, want In 1335 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, over bet oude kleine kerkje heen. Daarvoor moest het stratenplan worden gewijzigd. De Lange Achterweg werd omgelegd eti i zo ontstonden de Korte Achterweg en de; nieuwe toegangsweg: de Kieuwstraat. Ook werd toen de toren gebouwd op de huidige plaats. Het Is niet met zeker heid te zeggen wanneer dc grotere kerk gereed kwam, maar op 24 juni 1435, op Sint Jansdag, werd de nieuwbouw ge wijd en „aan St. Jan toegeheiligd". Van daar de naam. Tragisch was dat drie jaar later, op 18 jüli 1428, Schiedam door een ernstige brand werd geteisterd. Begonnen bij de Hoofdpoort, werd. bijna de hele stad verwoest. Ook de kerk brandde daarbij uit, slechts de muren bleven staan. Maar het herstel werd met kracht aangepakt cn dc kerk herrees ift oude luister. Naar het gebruik van die dagenwer den rond de kerk vele kapellen aan gebouwd. Na haar dood in 1433 ook een voor Liduina, de heilige van .Schiedam, De grondvorm van de Liduina-kapel >s nu nog "te vinden.in de zuidelijke beuk van de kerk. Later werd-over deze graf kapel een nieuwe beuk gebouwd, die de derde beuk werd in de Grote" Kerk, maar aanvankelijk afzonderlijk heeft bestaan en met „Nieuwkerek" werd aangeduid. De fasen in de bouw e« uitbreiding. Ban dc Grote Kerk. Lezing prof. Witteveen voor de JOVD nS*®EDAlWI» 'dinsdag. Over „Open ^ememerschap'* zal prof. dr. H. J. !Wit- ,j. woensdag 28 november spreken op fj)f „e^0rrist van Jongeren-Organi- d.rf .yn'jbeid en Democratie, afd. Schie- «^"«ardlngen-,;Deie avond, die - in de uisteiprc,n wordt gehouden, Is. belegd in «roemverking met de afdeling Rotterdam Vk LO.V.D. en met de afdelingen ^en' Schiedam en Rotterdam van »-.V.D. De aanvang is acht uur; Nu naar Engeland! SCHIEDAM, dinsdag.Bjj de rvvem- kamploenschapswedstrjjden van de Ncd- Culturele Sportbond, die in het Sport- fondsenbad te Eindhoven zijn gehouden en waaraan, de Schiedamse zwemvereni ging „De Watervrlenden" voor de eerste keer na dc her-oprichting heeft deelgeno men, heeft het Schiedamse meisje Willy van der Lee groot succes geboekt. Zij werd kampioen op de 1Ö0 meter vrye slag. door ais eerste aan te tikken met een tijd van 1 min. 28,9 sec. Een xeer. goede lijd voor de N.G.S.y Willy is nu, evenals Joke ae Held, uit genodigd om de N.C.S. te 'vertegenwoor digen op het zwemfeest van de Engelse Sportbond. Zij vertrekken zaterdagmor-, gen van vliegveld Zestienhoven en keren zondagavond weer terug. Ook voor trai ner Henk Houwen van de jonge „Water- vrienden" is het een mooie bekroning van zijn werk. Ook bij de jeugd-wedstrijden hebben Schiedamse jongens zich goed geweerd, al was er geen kampioenschap* bij. In hun series 100 meter vrije slag werd Dick v. d- Blom tweede, Gerrit van Vliet vierde en Wim Marinus vijfde. Burgerlijke Stand SCHIEDAM. GEBOREN: Peter z. v, G, M. Vlug en M, E. van Meurs; Marie L. d,.v. L. A: Seelen en A. LSbbenga; Catha- rina W. d- v.-J. TVEnsing en C. W. An- driesscn. OVERLEDEN: A. M. Meester, ,79 weduwe van L. J. Vreöebxegt;M. -M- Hendriks, 91 j„ weduwe van H. A, Mul- 'der,;:"^-v-)--L Rijtoer op schimmel SCHIEDAM, dinsdag. Sint Nicolaas zal op zaterdagmiddag 24 november zijn glorieuze intocht In Schiedam houden. Hij komt volgens het gebruik per bootje de Nieuwe Maas opvaren en d»t schip zal, Jjs en weder dienentic, om hall drie afmeren aan dc steiger van de Havendienst aan de Hoofdstraat. Daar zal de Sint zijn schimmel bestijgen en omstuwd door zijn zwarte knechten naar het stadhuis r(jden, waar burgemeester mr. J. IV. Peek hem naar traditie zal ontvangen cn toespreken. Op zijn ry'toer door da stad zal de Sint de volgende roütè volgen: Hoofd, Rijn straat. Nwe Maasstraat, Middelharnisse- str., Groenelsan, Westerhavenbrug, Stad houderslaan, Penninglaan, Dr. Noletstraat, Juliana van Slolbergstraat, Nassaulaan, Schoolstraat, Nwe Haven, Oranjestraat, G. Verboomstraat, Koemarkt, Hoogstraat, Grote Markt. 1 Na de ontvangst op het Stadhuis gaat St Nicolaas Nicuwland in volgens de route Ooievaarsbrug, Parkweg, Mgr. No* Icnslaan, Nwe DamlaBn. Burg. Honner- lage Gretelaan. Oude Damlaan. Vellevest, naar Hotel Beyersbergen waar zijn tocht eindigt. SCHIEDAM, dinsdag De heer B. J. O. deed gisteren aangifte - van vermissing van zijn tweepersoons kano die In öe' Schie lag gemeerd. De kano, inclusief peddels, met blauw dekzeUtje bleek te zijn verdwenen. SCHIEDAM, dinsdagDe vork hef- truckbestuurder T. van S. wilde gister middag de personenauto van de heer J. S.-JJJ.H, op de Westvest nabij de krui sing met dé Westmolenstraat laten passé, ren. en staakte het', heen en weer rijden over de weg. De automobilist vergiste Zich in dc breedte van de truck en reed tegen.de lepels. De voorruit en-de linker zijruit van de auto braken; de bestuurder liep snijwoTiden aan handen en gezicht op. Hij is naar het Gemeenteziekenhuis gegaan om zich daar te laten behandelen. SCHIEDAM, dinsdag Het blijkt nu, dat na de inklimming "van onbevoegden in het gebouw van Pietermans glasindustrie in het afgelopen weekend een bedrag van ƒ2.300 uit een -der laden van een schrijfbureau wordt vermist, SCHIEDAM, dinsdag Een. groot gat In het dak van de N.V. Distilleerderij Coebergh aan de Van Cleeffstraat wijst erop dat een inbreker in het afgelopen weekend op een vreemde manier.de em ballage-afdeling van het bedrfjf is binnen gekomen. De man is waarschijnlijk, ge vallen en terecht gekomen op een daar staande bestelauto. Het autodak heeft een deuk, over de grond lagen stukken van de dakbedekking. SCHIEDAM, dinsdag De zaalhandbal- kompetitie is zondagavond met een.klein programma voor de afdelingsteams ge start; De UVG-heren, spelende 'in.;de 2e klas, moesten het opnemen tégen WIK uit Vlaardingen. In. een van beide kanten goed gespeelde wedstrijd moesten onze stadgenoten toch hun meerdere'erkennen in de Vlaardingers. Het duurde geruime tijd voor het eer ste doelpunt,kwam. j. v. d- Burg'liet voor WIK 1—0 aantekenen én dezelfde" speler zorgde ook. voor 20, UVQ had spoedig hierop een antwoord klaar en het was da 2eer actieve J. v. d. Valk die met twee goedé doelpunten voor 2—2 zorgde. Hier na. kwam er-bij onze stadgenoten een kleine inzinking, er werd slordig geplaatst en slechts geschoten, WIK profiteerde hier dankbaar van tot'ze bij de rust een ~—2 voorsprong hadden 'genomen. In de tweede helft liepen dé. Vlaardin- jers nog verder uit tot 112. Toen was UVG een verslagen .ploeg, De eindstand werd 14—5. Voor de lagere teams waren de uitsla gen: Dames; Wilton 2—DWS' 2 2—9, VETO— DWS 3 0—4. Heren: DWS 2—Atomiun 9—7. SCHIEDAM, dinsdag Het Sohoolor- kest vjuv dc Schiedamse Muziekschool heeft gisteravond onder leiding van diri- gente en lerares mevr. W, Menntagh een geslaagd concert gegeven In dc Dr. No- letstichtfng, waar niet alleen de patiënten, maar ook de jonge orkestleden veel ple zier aan hebben beleefd. Dit pas anderhalf jaar- oude orkest van ongeveer zestig leden (waaronder: kinde ren van 8 jaar met de blokfluit) heeft al meerdere raaien een concert gegeven, die in de smaak is gevallen. Het ligt dan ook in de bedoeling om tegen Kerstmis weer een serie uitvoeringen te geven in diverse rusthuizen in Schiedam. Twee zijn er al vast besprokem Ook de radio toont belangstelling voor, dït orkest, want gisteravond kwam iemand van de AVRO luisteren. Hy toon de zich tevreden met het peil van de uit voering, zodat het zeer goed mogelijk is dat' binnenkort het jeugd-orkest van de Schiedamse Muziekschool over de -ether 2al weerklinken. SCHIEDAM, dhisdag De heer Arthur Mercier, onder de hand 88 jaar geworden, heeft nog eens het orkest gedirigeerd dat hij veertig jaar geleden heeft opgericht: het Jeugd muziekkorps van het Leger des Hells In Schiedam, dat zaterdag liet veer tigjarig bestaan vierde- Maar zoals het .Teugdkorjts en ook de heer Mercier veer tig jaar ouder waren geworden, zo waren de jeugd-muzikantjes van' tóen al weer 'rijkelijk door hun eerste Jeugto heenge- raakt zoals uit de vele kalende kruin- i tjes wel bleek. Maar spelen konden *e nog wel. Dat heeft de heer Mercier, die tot 1935 .dirigent was van dit nu jubilerende Jeugdmuziekkorps hen indertyd wel grondig, bijgebracht. Trouwens, velen van hen spelen nog steeds als muzikant in Leger des Heils-korpscn mee. Envoor.de dirlgeerstaf van hun oude dirigent (de zelfde van veertig jaar geleden!) bleken zij nog steeds gehoorzamend respect te hebben. De heer Mercier was tact zijn „reünis ten-orkest" uiteraard het middelpunt van de feestelijkheden die zaterdag plaats vonden in de Legerzaal aan. de Lange Haven, 's Middags was dat bij een. gezel lig samenzijn, waarbij vele oude herinne ringen zijn opgehaald en waarbij de he ren. Th, Bijloo en B. Krommenhoek vertel den. van hun ervaringen. De laatste is eerst kortelings, teruggekomen Van .een verblijf in Amerika. Avonds is het reünisten-orkest ónder leiding van de heer Mercier in een sfeer vol concert opgetreden, samen met het huidige en écht jonge Jeugdmuziekkorps oXv.M. Souvereïn en het Jeugdmuziek korps uit Rotterdam Congreszaal- Maar nu had kapitein Palstra, kapelmeester van het Hoofdkwartier Stafmuziekkorps de algehele leiding. Een prettig gezamen lijk optreden is dat geworden, met velé muzikale hoogtepunten. Kapelmeester A. van Gulik, de leider van het senforenorkest in Schiedam, die zelf ook in het Jeugd-orkest zijn eerste aarzelende schreden heeft gezet, kwam het jubilerende orkest alvast driehonderd gulden aanbieden, welk bedrag bijeen is gebracht door de leden vhn het senioren orkest. de zangbrigade én de: gezinsbond. Dit geld i's bestemd voor de aanschaf van nieuwe instrumenten, want daar' heeft het Jeugdmuziekkorps dringend behoefte aan. Met kostuuni-shoiv (Advertentie IJH-) Nil een 210 liter koelkast 55 SCHIEDAM, dinsdag. In een poging om de zebra-strepen duidelijker te mar keren, heeft dc Schiedamse verkeerspoli tie in samenwerking ,raet Gemeentewer ken een proef genomen, in de voetgan ger soversteekplaatsen in de Burg. Knap pert laan bij de hoek met de' Nieuwe Haven zijn de witte strepen in het zebra pad duidelijker aangegeven met metalen „punaises", die van reflecterende zg. „katteogen" zijn voorzien en waaraan dan nog uitstekende flexibele flapjes zijn be vestigd.. Die flapjes steken dus duidelijk boven het wegdek pit, maar hinderen het motorrerkcer niet, daar ze gewoon onder dej.drak van dé banden neerklappen: „Het Is een experiment", vertelde ons hoofd-inspéeteur H. Willemsvan Beveren. „Wij willen eens zien op welke wijze wij dia zebra-strepen, die bij nat weer niet tra duidelijk zijn voor de automobilisten, duidelijker, aan te geven. 'Daarom zijn we ook begonnen bij de hoek van de BK- laan met ,de Nieuwe Haven, waar de stre pen wat onverwacht liggen en niet door een ieder opgemerkt worden." Of dit nieuwe systeem voldoet moet afgewacht worden. Is dat wèl het-geval, dan zullen die Hapjes op meerdere plaat sen in de stad. bij de zebra-strepen aange bracht worden. Zo niet dan gaan ze er na verloop van tijd weer uit en dan kan Weer iets anders geprobeerd worden. Dit systeem is overigens ook al in. Rot terdam beproefd met nog onbekende re sultaten en ook op enkele rijkswegen worden die flapjes gebruikt voor de mar kering van de middenstrook. Van de reflecterende werking van flap jes en katteogen wordt overigens niet veel verwacht, daar in de stad immers met gedempte lichten wordt gereden, zodat er niet veel te reflecteren valt. per week zonder enige aanbetaling Verbaas u. Zoveel ruimte voor die prijs? J*„ Maar dan ook vlug zijn. Decern be rfeest begint in koelkast: dc room, de kip, dc drank. Grote koelkast (de metsten ïijn beslist4 te klein). Goede koelkasr. Garantie! Tip voor royale mannen: geef 'm cadeau. Ooit aan gedacht? SCHIEDAM, dinsdag, De landelijke actie „Open Het dorp" om door samen werking van alle gezindten eengroot kapitaal bijeen te brengen voor de bouw van .ee» „dorp" ten behoeve van ernstig gehandicapten, voor wie geen aangepaste plaats ïn de gewone maatschappij kan; worden gevonden, vindt ook weerslag in' Schiedam. De Lions-club Schiedam zal daarbij dc daadwerkelijke medewerking verlenen. Na de actie voor radio en tele visie op maandag 26 november zal op dinsdag 37 november in Musis Sacrum een kostuum-show worden georganiseerd. Mevrouw E» F. Cantor Cremers-Van der Does uit Den Haag zal uït haar bekende particuliere collectie verschillende histo rische kostuums (ook sport-kostuums) tonen, waarna als tegenstelling creaties van moderne sportkleding volgen, zomede wintersportkleding voor dames len heren. Toegangsbewijzen a ƒ6.— (eafé?complet inbegrepen) zijn verkrijgbaar op het kan toor van de Spaarbank Anno 1820, Lange Hay en 80, tel. 68240 en bij de heren ds. J. Couvée, TuinJaan 84, tel 57097; S. T. Gos- llnga, Jul. v. Stolbergstrat 5, tel. 67195; J. D. Holtkamp, Louise de Colignystraat 30, tol. 67037; mr. N. J. Post. Gr. Floris- Buitenkansje, deze koelkast- Groot. Slantci (58x58 cm). Weinig stroom. Compressor.! Hij staat bij uw vakhacdelaar. N.V. Technisch Bureau Waldorpstr. 52, Den Haag, 070-184640 Service'in het hele landv Apothekersnachtdicnst, Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Stedeiyk Museum: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur:.Nieuwe vormen en nieu we muziek." BIOSCOPEN V Passage, 2 en 0.15 uur: „Sergeants 3". Monopole, 2 en 8 uur; „Nacht der Vergel ding". DlVEttSEN Musis Sacrum, 8 uur: Geron „De ge lukkigste dagen van je leven." Irene, 19-30 uur: Schiedamse- Kunstkring sraalfiimavond, Mu.sis Sacrum, 2.15 uur: Ned. Ver. v. Huis vrouwen lezing. Wjjkeentruan 8 uur; Ned. Chr. Vrouwen bond vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: NC8B-— x'er- gaderiqg. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Grafische Bond vergadering. straat 67, tel. 68037 en dokter G. in 'rift.K. Ver. Gebouw, 8 uur: KAB tonecj- Vcld. W. dc Zwijgerlcan 23, tel. 6859». 1 avond. Notaris P. SCHABERG te Schiedam is voornemens om op vrijdagen 23 november en 30 november 1902 in het open baar te verkopen bij vetting en afslag in het Gebouw Ar cade, Lange Haven 71. te' Schiedam, beide dagen v.m. II uur, de navolgende ie Schiedam' gelegen percelen: I-IIL brie afzonderlijk te veilen panden, elk bevattende een beneden- en afzonderlijke bovenwoning, met erven, aan de Da Costastraat nummers 35, 37 en 39, kadaster Sec tie M nummers 38B7, 3866 en 3865, achtereenvolgens groot 1 are'l centiare, 1 are 1 centiare en I are 3 centiare. Verhuurd: elke bovenwoning- voor 13.53; elke beneden woning, voor-12.35, alles per week. Grondbelasting voor elk-pand ƒ57.70. Straatbelasting voor elk pand ƒ34.87. Prccario voor elk pand ƒ6.— IV. Het pand, bevattende een béneden- en afzónderlijke bovenwoning, met erf aan de Oostsingel nummer 66, ka daster Sectie I nummer 20B0, groot 2 are 12 centiare. Verhuurd: de bovenwoning voor 113.53; de beneden woning voor 8.50, alles per week. Grondbelasting ƒ45.34; Straatbelasting ƒ27.35; Precario' 4.—. Waterschapslasten ƒ2.93. Bij de afslag worden de percelen I-II1 ook in combinatie' aangeboden. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen-2 jan, '63. Bezichtiging 21 én-22 november 1962 van 10-12 en van 2-4 uur op vertoon van perrïhssieblljet. Nadere inlichtingen ten kantore van de Notaris, Tuinlaan 'TÜ2, telefoon 6 89 00 en 62 83, De Notarissen J.'H. JACOBS te Zevenbergen en A. S. H. A. BLAISSE te Schiedam,'zullen op vrijdagen" 23 en 30 november 1962 bij veiling en afslag, telkens des v.m. 11 uur in het Gebouw „ARCADE" (Ned. R.K. Volksbond), Lange Haven 71 te Schiedam, in het Een pand,'bestaande uit beneden- en twee bovenwonin gen, garage, schuur en erf, te Schiedam, REMBRANDT- LAAN 42 a-b en 44, groot 2 Aren 93 centiaren. Verhuurd: 42a voor ƒ91.10. 42b voor ƒ81.50 en 44 voor ƒ86.68 cn de garage voor ƒ16.72 per maand. (Jaarhuur ƒ3312.— totaal). Aanvaarding en betaling der kooppenningen 31 dec. 1962. Inlichtingen er. toegangsbewijzen ten kantore van Notaris Blaisse vóór noemd, Nieuwe Haven -149, te' Schiedam;.tele foon 6 8116. Hebt u even tijd om dit te lezen? Er is eer. SCHREEUWEND GEBREK aan mensen, die op ecu positieve wijze hun gedachten en ideeën kunnen uitdragen; DURFT voor Uw eigen mening ONBEVREESD uit te komen; vormt Uw PERSOON LIJKHEID en volgt daarom ónze UNIEKE MON DELINGE cursus Deze LEVENSCURSUS IS ONMISBAAR vooc Op- voeders, zakenlieden, werkgevers cn werknemers, kantoor- en winkelbedienden en allen, die IETS in dit leven willen bereiken! Wü nodigen u geheel vrijblijvend uit onze CONTACTAVOND mot In leiding en proet ics gratis bij te w-onea in: SCHIEDAM op woensdag 21 en 28 nov. as. in de. zaal „IRENE", NIEUWE HAVEN 155. VLAARDINGEN op vrijdag 23 er. 30 nov. a.g, ii\ Café „MES", Schieaamseweg 17. VRAAGT BIJ VERHINDERING ONZE GRATIS BROCHURE Toegang vrij. AANVANG ALLE AVONDEN half negen. •Wü hebben plaats voor jong meisje (17-19 jaar) voor correspondentie en administratieve werkzaamheden. Type-ervaring en mogelijk ulo-opleiding gewenst. En een fongste bediende (15-16 jaar) NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. Lange Haven 90. Schiedam, telefoon 6 9542 U kijkt... U vergelijkt II koopt bij LANGE' HAVEN, 95 Schiedam, teL 686 U I -GEEN FILIALEN aangeboden Sen wasmachine of centri fuge nódig? Kijk eerstby- oos Snel wassers va. f 90.— .1595, 3D korting Ook 'merkmachlnes. Showroom, Coja, Lange Haven 126.-' Iel. 6 33 41'-: -■ Linnenkaste n.—uEnkel;leg 119.—.; vKleinë C linnenkast voor ƒ,91;—i AUeen bü Plate/.:: Grote :MarktKlP-2l'.tëj;Schie^fe dam verkrijgbaar^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1