s.v.c. Lagendijk ontwerpt naait Jn t klein55 Mevrouw knipt en Regeling vestiging- van benzinepompen et Van couponnetjes tol poppen-garderobes Lesje in J i Iin kijken bij Schiedamse Filmkring Geron gaf geestig blijspel over kostschoolinvasie Gemiddeld f 19,25 huur in nieuwste Nieuwland-flats Succes boekt een mooie overwinning op Unicum SCHIEDAM VOOR OMA'S EN KLEINDOCHTERS ar AGENDA De gelukkigste dagen van je leven j Collecte Kruis- r»! m. Uitslagen bij Nat. première van Geron Verfdieven lieten kleur spoor na Autorally van „Varia' (90) verenigingen Excelsior moet winst boeken Klaverjassen Korfbal Bescherming van verkeer en hel stedeschoon Diefstal op schip Tekenleraar bij fotografen Koeriersters fOENSDAG Qrtet ""oor. fftnj at de inder d za| 21 NOV. 1962 (Van een onzer verslaggeefsters) Ijr OEI 11 no» jo'n smoeltje zien" wijst mevrouw A. Lagendijk naar een vrie iJVltfeUJfc blauw-ogig poppegezicfatje, „Ztfn ze niet schattig?" Liefdevol vt EyHeen strikje van een jasje en strekt een pettlcoatje glad van een van J^ftOppeklsSereu. die haar winkel aan de Laurensz Coateratraat bevolken. Al die T J.an majnllP.CIUin VOO! uO kledinr. die mevrouw I.irpndl(lr Vnnp TJ. manlrt t hij 'devol- "Olfol tesea. vv^,_ - - - Liefdevol een strikje van een jasje en strekt een pettlcoatje glad van een van de -itr-iBpdtlh^eren. die haar winkel aan de Laurensz Coateratraat bevolken. Al d L ftaan mannequin voor do kleding» die mevrouw Lagendijk voor ze maakt, ^{wr geleden Is ze begoonem Haar kleindochtertje wilde graag een aanvulling Oonei Lvi-j voor haar popDcn garderob© en Oma achoof achter haar trapnaaimacblne on van haar kleindochter in te willigen. Het was leuk werk, en ook het resni wnrtS leuk* CoHega-poppemoeflertjes vroegen mevrouw Lagendijk ook hun klu- -«■ mi in deuwe kleren te steken. Nu is haar hobby van toen haar plezierige S*W»8 «ewordtm -De toneel mede lling 'ai Els regis- blijft. kleertjes ontwerpt, knipt en naait wit Van couponnetjes, want voor mi- EbmU.. heb 1. pot m veel goed Ji, vervaardigt ze met alleen jurkjes Rkjes,maar ook.regencapes, jasjes+en Kksjes. Schrijft de mode ruiten j^dan worden er rulte costuumpjes rekken op de hele kleine kleerhan- iSdes geschoven. Aïn twee kanten draagbare regencapes teddyïasjes voor als het koua as. doiw««ö speelbroekjes en jurkjes voor wade ea wanne dagen zijn er voor bet Hte leven van de pop. Wil de poppe- SThaar kind eens wat feestelijker uitdossen dan zijn er lange avondtoiletjes nn dj met een overrok van tule. lange m, bruidstolletten met sluier en al. Ook lange, schuimige doopsjurkjes staan ter höchÖdtiug van de jonge dametjes Oaóirgoed met kantjes, en Witte tricot akjes, bet i* er allemaal, jv zijn mensen, die zeggen, poppekleer- ga maken is geen kunst", zegt mevrouw Laiendijk, ..maar kijk nou zo'n pyjama- ia eens. Dat bestaat uit achttien deeltjes: 2 voorpandjes, het achterpandje, de mouwtjes, de zakjes met de belegjes van het jasje, de pijpjes en de belegjes van bd broekje. Dat is een pietepeuterig irejkje maar je moet allemaal naaien roer kinderhandjes. Die kleine vinger- Öa moeten de knoopjes en drukkertjes talloze malen open en dicht kunnen ma ten. En daarom moet Je het goed doen Je kan zo'n glunder snoetje van een pop- po&oedertje niet teleurstellen". HANDEN TE KORT niet meer wat ze wilden hebben voor ze de winkel instapten. Laatst kwam er een moeder met een nog na-smkkende hummel m de winkel De moeder vertelde, dat haar wochter die Apotbekersnaehtdlenst, ^Apotheek Van Westendorp, Singel Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: *s zondags 32 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieu we muziek." BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 UUri „Sergeants 3". Moraopole, 2 en S uur: „Nacht der Vergel ding". diversen Musis Sacrum. 8 uur: Geron „De ge lukkigste dagen van je leven." Irene, 8 uur: Jaarvergadering Chr. On derwijs. Voiksgebouw, 8 uur: ANMB bijeen komst. De Bank, 8 uur: Zonnehuis Propagan da!^ eenkomst. De Rank, 8 uur: Jaarvergadering Coop. Behalve poppekleertj'cs maken presteertV.A. mevrouw Lagendijk nog wel morgen een nieuwe jurk had gekregen. Dit impliceerde voor de kleine meid, dat haar kind dan toch ook wel iets nieuws mocht hebben. Anders kon ze haar eigen aanwinst onmogelijk waarderen. haar wlakei prijkt een grote uitstalkast, „Die komt eigenlijk uit een café", zegt ze „Ik heb hem helemaal afgeschuurd en de- bruine kleur vervangen door een wit verfje. Ook de toonbank heb ik zelf op geknapt en die étalagekast ook". Op de Jaarbeurs in Utrecht gaat me vrouw Lagendijk kijken wat er voor nieuws is in deze miniatuurwereld. Wamt zoals iedere zakenman of -vrouw gaat zij met haar tijd mee, Dat bewijzen wel alle Wildebraspoppen, die haar Idceén en werk showen, wachtend op Sinterklaas of een van zijn knechten. In 1 R.-k, Ver. Gebouw, \30 uur: K.A B Mevrouw Lagendijk voor baar uit stalkast met poppen; „Vindt U ze niet schattig?" 4,ook '"bet pers ,jk kom handen te kort, vooral nu mijn idochter in de Aleidaatraat by de Vlaar- [dliiferdilk ook poppeklccrtjes verkoopt. 'Zij naait ze ook wek maar «ik moet ze In {leder geval knippen. Maar als Ik volgend 'j Ijair 65 word, baud ik er toch niet mee ".Top, wtnt ik vind hef erg teuk werk" zegt rien-l|PevI0Ilw Eagemiyk. .jdsar ik heb het er wel druk mee. Ik lev geen tijd gehad voor mc zelf wat ie iafiieu. Dat moet maar wachten, tot na 5 «ember. Vroeger breide ik ook wel witjes ca zo voor de poppen, maar dat iaat nu ook niet: geen tijd. Verleden au maakte ik nog zo'n zestig hondjes m schapewol, dat aantal moet dit jaar «kwat kleiner worden." GROOTMOEDERS Grootmoeders zijn de beste klanten, die wstnnen hun kleindochtertjes m3ar al t graag. De poppemocders zijn niet zo wkktlük. Zij worden door de grote keus iade war gebracht en weten op het laatst %n der- ^fkom- da ~lcn 16 «5 Ie Wj!- B, G /J. van Voogi N. van C. Kur- J 11. 31. A. Gom- Mou- Snoek "t Zi ea J. de •an der Keizer 53 jr. 45 jr. gew. man Hansl P. Pict- SCHIEDAM, dinsdag. De teams van Schiedamse Volleybal Club hebben JjWf zeer goede resultaten gezorgd. Sm i es bezoek van Concordia 2, «t met twee overgangsklasse-speelsters versterkt. Toch Zegevierden de SVC- TOs makkelijk met 3—0 via de set-' «mien 15—2, 35—7, 15—12. Dunes 2 ontving het nog ongeslagen M Won na een spannende par- J?" 3~°; setstanden waren 35—8, Zg* ,5^5- Dames 3 zorgde voor twee verrassingen door eerst thuis met 1—3 te (S"®® van het niet sterke Aggredior 2 W-K, 10-I5, 15-7, 14—163 en daarna B van het nog niet geslagen co f-15» 8—35, 15-12, 14—10, he?'ÏÏS2,1 sPee,de 2—2 gelyk tegen H-i Aggredior 1 uit Vlaardingen. ïoiiJty speelde voor het eerst utt,™ 01 moest aaa de samenstelling «mi maar kwam er later beter in. \df- 3-15, 17-15, 1513, 11-35. en ka-T raet 1—3 klop van Pretoria neren 4 won met 3—1 van Set Up 2. r r*i i "i 55 i SCHIEDAM, woensdag- De leden vuu da Schiedamse Filmkring hebben gister avond «en klein lesje gehad in „film Zien". Want voordat de hoofdfilm, Itené Claires uit 1927 daterende meesterwerk „Chapeau de patlle d'Italie" werd draaid werd aan de hand van een speciaal daarvoor vervaardigde Duitse documen taire getoona wht film is en uit welke factoren deze is opgebouwd. Mr. H, B, Engels, voorzitter van de Uitkering aan gemeentepersoncci SCHIEDAM, woensdag. B, en stellen de raad voor om het gemeenW- personeel, evenals dat het geval is met het rijkspersoneel, een uitkering ineens le verstrekken over het jaar 1962. Zoals be kend komt dat tn hoofdzaak neer op een uitkering van 26,4 pet. van Bet maand loon, met een minimum van 135. Klaverjassen cn film op agenda van ANMB SCHIEDAM, woensdag. De maand- agenda van de Algemene Bcdnjlsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektro technische Industrie voor november ver meldt een drietal bijeenkomsten, die alle iq het Volksgebouw zullen plaats vinden. Op 21 november wordt er een algemene scholingsavond gehouden. De inleider op deze avond, die om acht uur begint, is de heer C. Franke van het districtsbureau. Zaterdagmiddag a.s. begint om 2 uur 's middags een klaveijaswedstryd. Deel nemers kunnen zich tot uiterlijk vrijdag avond 9 uur opgeven aan het afdehngs- kantoor van de ANMB. Op vrijdagavond 30 november zal de film van Heinz Rühmann „De man die geen nee kon zeggen" worden gedraaid. Aanvang acht uur. Filmkring, heeft een naar omstandigheden vrij grote schare filmliefhebbers Kunnen verwelkomen cn daarbij de hoop uitge sproken dat met de te verwachten ge meentelijke subsidie de Filmkring in de toekomst zou kunnen werken zoals in het vooruitzicht was gesteld. Daarna trad de heer W. Houthuyse uit Rotterdam, voor zitter van de Federatie van. FiLmkringen als „explicateur" op om antwoord te ge ven op de veelvuldig gestelde vraag „Waaraan is nU te zien of een film wer kelijk goed is of niet". Daarvoor werd de Duitse fiTm „Variaties op een filmtbe- ma"' (met een moeilijk verstaanbare Duit se tekst) gedraaid, aan de hand waarvan, zijn explicatie kwam Geloond werd de tegenstelling van ver filmd toneel, ccn declamatie van een «oene uit Hamlet, met statische acteur cn camera (geen beweging, dus geen £ihn) met het film-journaal met zoer Beweeg lijke, niet aan tijd en plaats gebonden camera: wel film maar geen acteur. Daar na werd in een korte speel-scène uiteen gezet hoe een echte film dan wel ont staat. De functie van de bewegende camera, de kracht van het licht-effect en de versterking daarvan door het ge luid. Met tenslotte de montage, die de mogelijkheid biedt de dramatische span ning op te voeren. Een heel verduidelij kende uiteenzetting was dat, door de le den met graagte gevolgd, zoals ook bleek uit de levendige discussie daarna. toneelavond. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag Een landelij ke première voor het amateortoneel *al op 17, 18 en lp april Bet volgend Jaar in Schiedam plaats hebben. De geref. ama teur ioneelgroep Geron zal dan het toneel stuk van Armand Salacrou „Het Verraad" spelen. Mei hetzelfde stok, dat geregis seerd zal worden door Kees Coolen van de Haagse be Comedie, zal Geron meedin gen naar de nationale titel voor amateur toneel in mei het volgend Jaar in Haar lem. Zoal3 bekend plaatste Geron zich voor de2e toneelfinale door hun prestaties in de provinciale voorronde om het provin ciaal Juweel. Toen voerden zij onder re gie van Onno Molenkamp, toen nog van Rotterdams Toneel maar met de mutaties bij het nieuwe seizoen by R. T. naar; Arnhem overgegaan, het stuk „Het is tijd dr. Schweitzer". „Het Verraad" speelt m Frankrijk tij dens de Duitse bezetting- Vijf jaar gele den had Rotterdams Toneel het op het re pertoire genomen. SCHIEDAM, dinsdag Twee busjes muurverf en wat schildergereedschap zijn verdwenen uit een pand aan de Nieuw- straat. De dieven lieten een gekleurd vi sitekaartje achter: zij gooiden verscheide ne potten verf om. verspreidden kwasten door het huis cn bekladden de bovenver dieping met verf. Rayon-vergadering bejaarden-bond SCHIEDAM, woensdag Het rayon Rotterdam van de algemene bond van be jaarden belegt op donderdag 22 novem ber in het Volksgebouw aan de Tuinlaan in Schiedam de jaarlijkse rayon-vergade ring. Voor de lunch spreekt de bondsvoor zitter F, Rippcn over de „Intenmregelmg invaliditeitswet". Daama""het hoofdbe- stuurild J. B. den Dekker over de „Bij. stands wet". (Van een onze verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag Allerlei vreemde situaties wfitstaan er, wanneer ministeriele beslissingen, al mogen zij theoretisch juist zyn, praktisch niet allyd uitvoerbaar blijken. Zo kan het gebeuren, dat een van alle vrouwelijk schoon geïso leerde jongenskostschool een hele meis jeskostschool krijgt ingekwartierd. Niet alleen de leerlingen maar ook de leraren staan aanvankelijk sceptisch tegenover een dergelijke invasie, maar met de voor stelling groeit de verbroedering en ver zustering, zodat het slot een liappy-end wordt. Achteraf bleek deze conjunctie „de gelukkigste dagen" van bet leven der betrokkenen te zyn. Dat is in het kort de inhoud van het blijspel, dat-de gereformeerde amateurto neel groep Geron gisteravond voor bet eerst op de planken van Musis Sacrum bracht. Vanavond zal Geron dit herhalen en morgenavond zullen 2ij het voor de derde maal voor de Expogé cn Voormalig Verzet Nederland opvoeren. Onder de voortreffelijke regie van voor. zitter Arie Kegel brachten dc spelers van Geron vlot en trefzeker dit toneelspel van de Engelsman John Dighton m de Nederlandse bewerking van Jan Sengers. Zij bewezen dat zij niet ten onrechte de hoge waardering in dc provinciale voor ronde om het „Provinciaal Juweel" ver wierven. Een bijzondere pluim verdient wel mevrouw Netty Borremans-den Broe der, die binnen een tijd van vier weken de rol van de directrice van de meisjes school wegens ziekte van Ans Egberts moest overnemen. Deze korte tijd belem merde haar met een rake typering var de bedillerige juffrouw Whitchurch te geven. De overige spelers deden met onder voor hun gast (mevr, Borremans speelt al ongeveer achttien jaar voor het Boec- kelsgilde uit Rotterdam). Koos de Groot was de man, die rich als congierge van de jongensschool, plotseling op een schip met twee kapiteins geplaatst zag. Hij droeg zijn lot, zij het aanvankelijk onder protest. Ook Coen Westerveld als het hoofd van de jongensschool, Freek SCHIEDAM, w oensdag. huren van bet nieuwste, nu bijna gereed gekomen complex flatwoningen in NJeuwland, gelegen ten zuiden van de Burg. flonnerlage Gretelaan, tussen Car- ionnagefabrlek en de oude Damlaan ge ven B. en W. de volgende Inlichtingen. De gemiddelde haar van al deze 357 Wo- ningen is door de Minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid vastgesteld op 17,30 per woning per week. Door de laatste huurverhoging wordt de gemid delde prijs 19,15 per week. In dit complex bevinden zich viei be jaarden-woningen met één en negen met twee slaapkamers, bovendien zes wonin- Kegel en Mar Hemminga als de ieraren zagen hun bezwaren, die zij tegen Hanny Vroegh en Anja Korsten v. d. Spek als leraressen koesterden, langzaam verdwij nen. Hoewel het stuk de gevolgen van de oorlog als achtergrond had. werd „De ge lukkigste dagen van je leven" door Geron tot een geslaagd blijspel gemaakt. Burgerlijke Stand SCHIEDAM. GEBOREN: Jacoba d. v. A. Schaper en. NL v. Hoogdalem; Jakob A. z. v. F. Heukers en M. Schmeil; Louis z. v. L. Meulstee en WKroon; Marianne d. v. F. D. den Outer en J. J. Voogd; Jo hannes J. F. z, v, J. C. C. Dekker en M. A. B. Dunselman; Inge d. v. H. J. Marcus en J. A. Jonker; Irma M. L. d. v. H. F. J. Rorije en A. M. Bouwman, Kusten d. v. D. Reibders en A. C. Rabellier; Eddy 2. v. C. van der Ree en J. Eckebus; Margare- tha M. d. v. F. Wiese en H. Oranje; Astrid A, M. d. v, A. de Koster en G. M. van der Maten; Geesje d. v. fl. Bos en M G. Molendijk; Johanna d. v. J. van der Vlugt cn J. Zonneveld; Margie A. d. v. A. L. de Groot en "W. Waterbolk; Jan L. z. v. L. J. Erwich en E. M. M. Blom; Cornells d, v, H. Post en C. Verboon: Yvonne d, v. O, E, Jung en C. van Gerven. OVERLEDEN: J, J. E. Plooij, 43 j.; M. A. C. Persoon, 94 j.i J. M M. Geriach, 81 j. (Van een onzer veislaggeveis) VIiAARDINGEN, woensdag. De toneeL en letterlievende vereniging „Varia" viert binnenkort haar negentig jarig bestaan. Dat gebeurt op 8 januari 1963 met een. uitvoering in de Stadsge hoorzaal en aansluitend een feestavond. Als onderdeel van de achttiende lus trum-activiteiten organiseerde de inge stelde jubileum-commissie dinsdagavond een autorally. Onder de leden (en ook wel nïet-Jedcn) van Varia bestond hier- Over de gen voor alleenstaanden. De huren ven j Yoor,cen redelijke belangstelling. Start en TS* OOS de Groot als de corvcicrpe -**- wijst Coen Westewetd op de pro blemen die de onverwachte bezoek sters meebrengent terwijl Mar Hem minga Het peinzend aanhoort. VLAARDINGEN. woensdag. Op zaterdag 24 november wordt een collecte ge honden ten bate van de plaatselijk* Kr alsvcrenlgingen. De Kruisverenigingen hebben zich tot taak gesteld het lichamelijk en geestelijk welzijn van ons volk zoveel mogelijk te verhogen. Zij trachten dit onder meer to bereiken door ziekenverpleging, bevorde ring van kinderhygiëne, moederschaps- zorg, kraacnverzorging, opleiding van ■wijkzusters, kraamverzorgsters en gezins- verzorgsters. Wij wijzen u bijvoorbeeld op: de eon- sult&tlebureaux waar aan moeders advie zen voor de verzorging van babies en kleuters worden verstrekt; het werk van wijkverpleegsters, die overal klaar staan waar hulp gevraagd wordt; de uit- leenmagazijnen, waar vele artikelen die - op doktersadvies moeten worden ge bruikt, kunnen worden geleend. Het behoeft nauwelijks te worden ver meld, dat een goede volksgezondheid van groot belaag ie. Uiteraard brengt het vele werk dat moet worden verricht en het in stand houden van wljkgebouwen en uitleenmagazijnen grote kosten met zxeh. Teneinde de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen werken het Groene-, het Wit-Gele- en het Oranje-Groene Kruis in een collecte-comité eendrachtig samen. Zij hopen op milde giften, zodat de Kruis verenigingen hun veelomvattende taken in dienst van de gezondheidszorg zullen kunnen blijven uitoefenen. Zij die daadwerkelijk aan de collect® willen medewerken kunnen zich als col lectant of collectrice aanmelden by het secretariaat, Mendelssohnplein la, telef. 4211, of op de dag van de collecte (24 no vember) in het gebouw Excelsior, Oost- havenkade 10, MAASSLUIS, woensdag De wed strijd Jodan Boys—Excelsior vormt de eerste ontmoeting van het tweede gedeel te van deze competitie. De positie van ExceisiotVm is lang niet rooskleurig. Het zal betere resultaten moeten boeken om degradatie te ontlopen. Een overwinning op Jodan Boys, waarvan te Maassluis in de laatse minuut werd verloren, zou een stap in de goede nchting zijn. Het volledig programma is; Excelsior 2C S.V.D, 2, Hoogvliet 2—Excelsior 3 en Excelsior al, Excelsior cl—V.D.L- cl en The Rising Hope c2—Excelsior c2. MAASSLUIS, woensdag, De stand in de bedrijfsklaverjascompetitte is na twee ronden; Wailramit gem. 15,855 uit 8 partijen. Future gem. 15.72® uit 8 partijen, VTM gem- 15.499 uit 9 partijen, De Neeff gem. [15.202 uit 9 partijen, Witol 14,924 uit 8 partijen, Verolme gem. 14.612 uit 10 par tijen. De VTM bezet met 18.573 de hoogste cijfers tijdens een speelavond. De hoogsta koppels zijn: Brederveld—Driessen ]r. (Wallramit) 5.344; C. van VeenS. M. v. d. Heuvel (VTM) 5.075; Broere-Schepper (Futqra) 4.994; Van Doorcn—Dijkman jr. (De Neeffj 4.814; Vries—Broere (Futura) 4,773. Voor de derde ronde worden deze week gespeeld: De Neeff—Wallramit, VTM Futura en Verolme Elektra-Witol, Jansen, j.C. H- k96 jr. SCI1IEDAJ1, «oensdag: Voor Succes a,.?*Leen glorieus weekend geworden ion. overwinnïngen. Schiedam ver- bet n<Pbertje van D.K.V. De wed- 'hrien VHa oj).L werden afgelast. {(^"n3 je®0n overrompelend tegen Uni- LibJ w •c^IQes en heren waren nauwe- eeS. j g,o£ mei- C. Jansen scoorde het döi PURt- Tien minuten later leid- stadgenoten met 3—0 na een tfaate van O' de Beus en een door" de ?an meï- -R va» Krogten. Eerst na doflf—J scoorde Unicum tegen, gevolgd r** een treffer van F. Baas (4—1). Uni- de iaa*5te de korf en stelde en n dcamiee op 4—2. Een verdiende /fre overwinning. heeft rich met de opstelling te,u vergist, want nu was er at ,tc"°"°os tweede aanvalsvak. Na 5 n nam de thuisclub de leiding, maar H. Verschoor bracht de balans al spoedig in evenwicht. In tweede opstel ling wilde het niet lukken. Eerst 10 mi nuten in de tweede helit hernam DJLV. de leiding. In derde opstelling zorgde J. v. d. Tuuk voor 3—2, maar het zwakke vak kon ook verdedigend niet de kracht opbren gen, die nodig was. Het werd 4—2, maar in eerste opstelling door F. Veer heel spoedig 44. Een ogenblik van onoplet tendheid in de verdediging kostte de ne derlaag (54). Een uitslag, die misschien gunstiger bad kunnen uitvallen, maar die gezien de algemene prestaties van D.K.V. toch wel gezien mag worden. Schiedam 2 verpletterde Charlois 3 met 14—0, Succes 2 was wat bescheidener te gen Rozenburg 5 en hield op met 8—0 en de Succes-junioren zonden het Be ju niortwaalftal van Ons Huis met een 4—0 nederlaag naar huis. SCHIEDAM, woensdag. Nu het aan tal pompen voor motorbrandstof langs de wegen zienderogen toeneemt, willen B. en \V. In een nieuwe „Verordening Motor brandstoffen" een regeling treffen voor de vestiging van dergelijke pompen. Door de Commissie voor de Strafverordenin gen is een onlwerp-verordeniny b|J de Gemeenteraad ter goedkeuring voorge legd. Het gaal daarby vooral om de be scherming van het verkeer en van het stedeschoon. Het merendeel van deze pompen, hetzij uitsluitend als brandstofverkooppunfc be doeld, hetzij als onderdeel van een gara- of reparatie-bedrijf, is gevestigd op of aan de openbare wegen en er wordt dus m meerdere of mindere mate gebruik gemaakt van gemeentegrond. Zolang het aantal pompen beperkt bleef, was daar tegen geen bezwaar en konden de diverse belangen op eenvoudige wijze tegen el kaar worden afgedwongen. .De moeilijk heden worden echter groter nu ook het aantal toeneemt De Commissie meent daarom dat het nu aanbeveling verdient regelen te stellen, welke bij het verlenen van vergunningen in acht moeten worden genomen. Want de bestaande wettelijke regelingen heb-' ben alleen betrekking op de te verwach ten hinder of gevaren, maar laten de ver keersmoeilijkheden of het stedeschoon buiten beschouwing. _i het onlwerp-verordening la het plaatsen of hebben van een pompinst*!- latle onderworpen aan een vergunning van B, en W. Deze vergunning kan wor den geweigerd, wanneer verkeersbelan gen of stedeschoon zouden worden ge schaad. Een %'erdere beperking wordt gevonden In de eU, dat in het algemeen aiieen b(J garagebedrijven pompen mogen worden geplaatst. Een uitzondering wordt gemaakt voor de Industrie-gebieden waar pompen voor eigen gebruik steeds z^jn toegestaan. Tenslotte is aan B. en W. de bevoegdheid gegeven wegen of gedeelten daarvan aan te w«ïen, waar pompen niet af slechts b(J w(jm van hoge uitzonde ring aanwezig mogen zijn. Het karakter van een straat en dc stedehonwkundlge welstand kunnen op deie wijze dan ook bewaard biyven, wanneer bezwaren uit anderen hoofde niet doorslaggevend zou den zijn. Vanzelfsprekend wordt in het vergun- ningsbaleid rekening gehouden roet de thans reeds bestaande bedrijven, vandaar aat dc ontheffingsmogelijkheden faculta tief zijn gesteld, zodat B, en W. naar om standigheden kunnen besluiten. Tegen een besluit van B. en W. is beroep op de Raad open gelaten. SCHIEDAM, woensdag - Kapitein H. K. heeft de vermissing aangegeven van een aluminium ladder en een zesstrengs stalen kabel van circa 25 meter lang van het gangboord van zijn schip, de Pjeter Hubert dat in de Voorhaven ligt. Ook twee houten roeiriemen uit de roeiboot die achter het schip ligt bleken te zij'n verdwenen. Pantalon gestolen SCHIEDAM, woensdag Van de was lijn op het balkon van de heer C. V. op de Burg. van Haarenlaan is gisternacht een pantalon gestolen. deze woningen zyn ui ovei censtemmm;. gebiacht met de huren van soortgelijke woningen in de complexen van de wo ningbouwverenigingen St. Jozef en Een dracht, n.l. voor de bejaardenwoning mbt twee kamers j 13,20 en met drie kamern 14,20; de woningen voor alleenstaanden gaan 18,25 doen. Voor de andere woningen fs de diffe rentiatie in huurprijs vastgesteld volgens het zelfde systeem als voor de oudere complexen. Dus een woning op de eerste woonlaag is 0,25 per week duurder en op de 4e woonlaag 0,25 goedkoper dan de woningen in de 2e en 3c woonlaag. Voor elke slaapkamer méér dan twee in een woning wordt 1,per week meer betaald; boven de vier wordt het 0,50 meer per slaapkamer. Do service-kosten bedragen voor por tiekwoningen 1,30 per week (zijnde voor aanleg en onderhoud van tumen, portiekverhehting, rsdiosnoer, centrale antenne en meerwerk en risico). Voor galerij-woningen komt daar nog 0,50 per week bü voor het schoonhouden van het trappenhuis. finish waren in Muzanda De rit bestond uit slechts 20 km in Vlaaidtngen en naas- te omgeving. Daarin waren zeven contro leposten opgenomen. De nt was kennelijk moeilijk genoeg, want slechts één deelne mer gelukte het zonder een enkel straf- punt de rally te beëindigen. Tijdens een gezellig samenzyn in Mu- zanda werd de uitslag bekend gemaakt en de beschikbare prijzen uitgereikt De uitslag luidde: 1. ,T. Poldervaart straf- punten; 2. H. v. Dorp 55; 3. mej. A, Mekes 150; 4. Cr. Dorsman 162: 5. W. v. Toor 185; 6. H. Wiennga 200; 7. J, v. Toor 202; 8. C. Niemantsverdriet 216; 9 A. v. d. Heul 226; 10. C. L. v. Diggele 229. De rally was in het bijzonder voorbe reid door de heren P, A. v. d. Kooy, H. Geelen, H. Assenberg en A. Dijkshoorn. De jubileumcommissie van Varia is samengesteld uit de lieer A. van Toor, voorzitter; leden: mevr. H. Leeuwis-Hart- man en de heren P. de Buck, E. R. Nau- joks, F. Kamp en C. Verhulst, Muzikale klanken werden gisteravond in Muzanda geproduceerd door Van Dijks Amusementsorkest VLAARDINGEN, woensdag, De heer J. Breeman, tekenleraar aan het Gemcen- telyceum Vlaardingen, zal op maandag 2S november voor de leden van de A.F.V, Vlaardingen in zaal „Muzanda" een, voor dracht houden over het onderwerp „kin dertekeningen". VLAARDINGEN, dinsdag Tcngevol- j van het gladde wegdek ontstond op de Van Hogendorplaan een kettingbotsing waarbij drie personenauto's waren be trokken. Persoonlijke ongelukken waren er niet. "Wel liepen de bij de botsing be trokken auto's scha de op. VLAARDINGEN, dinsdag. Op het kruispunt Wm. Beukelszoonstraat—Wii- helmïnastraat ontstond maandagmiddag een aanrijding tussen een vrachtauto en een personenauto. De bestuurder van da personenauto verleende geen voorrang aan de vrachtauto. Er waren geen per soonlijke ongelukken. De personenauto werd zwaar beschadigd. Ook een benzine- pomp liep schade op. THEATER HÜ0GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. S88Q3 Werelds vurigste vechters „De Kozakken" in... OPSTAND IN DE KAUKASUS vrijd.-zat. 2, 7, 8.15 u.; zondag 7. 9,15 u 14 jr. JEFF CHANDLER DOROTHY MA LONE in de bijzonder boeiende film vol actie en spanning DE VERKENNERS DER VERLOREN BERGEN zondag-matinees 2 en 4.15 u. CmcraaScope in kleuren. 1 i jr. TONY CURTIS - JCUEADAMS - GEORGE NADER in de misdaad van de' eeuw! DE VOLMAAKTE OVERVAL maand.-dinsd.-woensd, 2 en 8 u. 38 jr. Het boek, dat naar men zei „met te verfilmen" was... ROCK HUDSON DOROTHY MALONE in CARNAVAL DES DOODS donderdag 2 en 8 u. Cinemascope. 18 jr. tWW to&ta* BROERSVELD 100*134 een aankomend TIMMERMAN en een gepensioneerd TIMMERMAN (voor halve dagen) Brieven onder nr. S-906 aan het bur van dit blad. Te koop aangeboden Gordijnstoffen ƒ3.95 per m. Grote keus, hangend langs de wand by Plate. Grote Markt 19-21, Schiedam. Vulpenhouders vanaf ƒ3.95 met gouden pen en garantie. „Larny" vanaf ƒ8.95 en di verse andere merken. Bal pennen vanaf ƒ0.45, ook met 3 en 4 kleuren vanaf ƒ6.90. Boekhandel Modem, Boer- haavelaan 124, telef. 68415, Nu oog de tijd om eeo koel kast aan te schaffen. De Ja ger, BroersveJd 108—134 <uw vertrouwde adres) levert u. n formidabele Pantiae koel kast 200 L voor 2 88 p.W Dl- - reet uw eigendom Geen aan betaling Dat mag u niet la ten lopen. Ëeo grote keuze puzzels en spellen, o.a. Stratego, Mono poly, Scrabble, Verkeersspel (nieuwe „het Hitchcoek- spel), Schaak- en dambor den oij Boekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, telefoon 6 84 15. Succes- en zakagenda's, kalenders, luxe poet in do zen en mappen. Foto-albums, hobby- en dagboeken. Voor een surprise een beeldig mapje post ƒ1.10. Kinder boeken, romans en pocket* bij Boekhandel Modern, Boerhaavelaan 124, telefoon 6 8415. Fotografie Voor pasfoto - naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720 In één dag gereed. Roliüma vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1