rayon-vergadering bejaardenbond Bijstandswet betekent Aan betere behuizing voor padvinders wordt gewerkt Zeventiende reünie V.V.N. en Expoge 9BS belangrijke voor vele Streven blijft verhoging AOW verbetering beiaarden Insluiper met handige truc jjrunolt l jadEafel Nu boerderij Vijfsluizen verdwijnt Cult. Contact Centrum in oude „Branderssoos "Vogel Struysz' EUROPESE MODE VOOR U! Kr eu ff er Winkelcentrum Mgr. Nolenslaan viert één-jarig bestaan GEESTELIJKE WEERBAARHEID Kol. Borghouts verhinderd Burgerlijke stand de MOL JANSEN TAXI? EUROTAX ,De Baanbrekers en badminton Initiatief van journalisten Voor exposities, enz. speciaal over Schiedam *ao cm Voor een echte FALCON tiaar COSTERFi Falcon Sparta 50 VRUDAG23 NOV. 1962 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijpa* „Het ontwerp- - Bijstandswet zoals dat door minister Veldkamp bH de 1» ingediend, Be tekent een belangrijke verbetering voor de beiaarden in ons land. Immers, 75 pro- -«nt van de armlastigen die (als de wet - wordt aangenomen) hun ondersteuning tallen ontvangen volgvns de regelingen tin deze Bijstandswet, zijn bejaarden. De Alg. Bond van Bejaarden blijft echter on verminderd de strijd voortzetten voor een verhoging van de uitkeringen volgens de AOW, om zo te bereiken dat de „bö- »tand" 10 gering mogelijk zal zijn. Tot deze conclusie te men gekomen op de jaarlijkse vergadering van bet Rayon Rotterdam van de Alg. Bond van Bejaar den die gisteren in het Volksgebouw te Schiedam (de grootste van de negentien afdelingen in het rayon) Is gebonden. Op deze vergadering zijn twee belang rijke sociale wetten-in-ontwerp bespro ken, Naast de Bijstandswet, die door het hoofdbestuurslid J. B. den Dekker is in- geleid, is ook de interim-regeling Invali diteitswet behandeld door de bondsvoor- titter H. Rlppen. Daar de rayon-voorzit- uuertenfie IM.) Bel-o-fast overhemden v.a. f 15.90 Tricot-nylon overhemden 13.90 Terlenka overhemden 19.75 DE BESTE MERKEN Elmior - Kenmore - Trenco Kerko - Fablo Zei (binders V.a. 355 Wasbaar ook met pochets vanal f 550 Strikjes en bow-ties vanaf 255 LUXE CADEAU VERPAKKING GRATIS De herenmodezaak var» Schiedam BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 06 SCHIEDAM, vrijdag Het winkelcen trum aan de Mgr. Nolenslaan gaat zater dag a.s. het één-jarig bestaan vieren. Uiteraard heeft deze galerij in verband raet de komende feestdagen een feestver lichting en de Wama's, de bekende hu moristen, zullen speciaal overkomen om die verlicnting om 3 uur aan te steken. Daama zullen zjj nog een uurtje optre den om zo de komst van St. Nicolaas, die op zijn rijtoer Ook langs de Mgr. Nolens laan zal komen, in te leiden. Van de wama's is te verwachten dat zij niet „zo maar* aan zullen komen rijden. Mogelijk zullen zij kamelen charteren voor de tocht f Advertentie I.M.) GOUDEN DAMES- EN KEREN. RINGEN ter, de heer 3. Blokland door ziekte ver hinderd was aanwezig te zijn, zijn beide hoofdbestuurders om beurten als voor zitter van de vergadering opgetreden. Voor het overgrote deel van de bejaar den is nog steeds geen sprake van een „onbezorgde oudedag", zo betoogde de heer Den Dekker. Want van het bodem- pensioen van de AOW kan geen echtpaar leven dat dan valt onder het verderfe lijke stelsel van de nu nog geldende Armenwet „Maar het is niet langer ver antwoord om bejaarden als armlastigen te beschouwen", zo meende hij. De Nood wet-prees was de eerste stap in de goede ncA^ng gevolgd door de AOW. „Maar ook deze Bijstandswet die nu op stapel staat is in feite niets anders dan een aansluiting, zo men wil „afsluiting" van de Armenwet. Wanneer zal men het eens aandurven om het hele bejaarden- probleem financieel bij wet te regelen?" Het grote voordeel van de Bijstandswet wel dat de onderstand niet langer een gunst maar een recht Is, Men is niet lan ger aflunkelijk van de goede wii van de diensten voor Sociale Zaken der gemeen ten. Ook het recht op beroep op Prov. Staten en de Kroon, vond spreker belang rijk voor het zoeken van recht in indivi duele gevallen. Dan komen er Commis sies van Advies in de gemeenten die B en W moeten bijstaan. „Maak dat jullie et zitting Ln hebben", waarschuwde hy de aanwezigen, allen bestuursleden van af delingen. Een tekortkoming vonden de beide bondsbestuursïeden echter, dat in de Bij standswet geen normen voor de uitkering staan vermeld. „Die normen moeten niet door de Kroon maar door de wetgever worden vastgesteld", was ook de mening van de vergadering. De Invaliditeitswet geldt niet direct voor de bejaarden, gaf de heer Rippen in zijn inleiding toe, „maar indirect wel". Want volgens deze wet gaan voor diege nen die voor 80 pet ot meer arbeids-on- gesehikt zijn de uitkeringen met spron gen omhoog. „Als nu zo iemand 80 pet van het loon van een ongeschoolde arbei der kan krijgen, waarom dan de bejaar den niet? Die zijn toch ook arbeids-onge- schikt? En heeft minister Talma niet reeds in 1912- de ouderdom gelijkgesteld met de invaliditeit? Daarom moet de AB.v.B. er naar streven deze regeling voor de invaliden doorgetrokken te krij gen voor de bejaarden. Zo was de mening van de heer Hippen, beaamd door de aan wezigen op de rayonvergadering. (Advertentie l M Geen restanten of en kele stuks, neen, een complete fabrleksvoor- raad van de mooiste wollen tafelkleden, die LI zich maar denken kunt, worden morgen verkocht voor nog géén tien gulden. Tafelkleden uit de serie van 15,90 en 19.50, in de grote maat 140 x 170 cm. in moderne dessins en lichte en donkere kleurstellingen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze hele fabrieksvoorraad wollen tafel kleden, 140 x 170 cm, door elkaar voor één prijs, voor Gein t«J, f tthrift, best. Aputhekeruiauhtdicnst, Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Stedelijk Museum: 1U tol I? uur; _s zondags 12 tot 17 uur; „Nieuwe vormen en nieu we muziek." BIOSCOPEN Passage, 8 en 8.15 uur: Winden waaien om de rotsen. Monopale, 2, 7, 9.15 uur: Opstand in de Kaukasus, DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: p.v. Gemeentewer ken - TonefiL Sted. Museum, 8.15 uur: Opening tentoon stelling Henri Georges Adam. Irene, 8 uur: Oud-Kath. Gemeente to neel. Volksgebouw, 8 uur: NVV Bestuurders Bond - cursusavond. Wijkcentrum, 8 uun PPSC - bestuursver gadering. Wijkcentrum, 8 "uur: Oec. Raad van Ker ken - openbare vergaderingen. Chr. Soc. Belangen, 8 uur; Werkende Jeugd - creatief spel. SCHIEDAM, vrUdag. ln de hoge flatgebouwen langs de Mgr, Nolenslaan in Nicuwland, te een handige insluiper ge signaleerd. In minstens één geval heeft hU succes gehad met zijn gladde prak tijken, want een onderwijzer, de heer P, A, mist een bedrag van 380.— uit een kast. Deze insluiper belde aan de huisdeu ren; werd hem open gedaan, dan kwam hij met een smoesje en dreef weer af. Maar een van de bewoonsters kon niet zo snel bij de deur komen en toen er drie maal bij haar gebeld was, hoorde zij de brievenbus klepperen. Bij de deur stond een onbekende man, die kwam vertellen, dat de deur open had gestaan. Hy ver dween weer met een smoes. Na onderzoek staat vrijwel vast, dat deze insluiper gebruik maakt van de laag geplaatste brievenbus ora bij het slot van de buitendeur te komen. Het moet een man van omstreeks veertig jaar zijn, vrij zwaar gebouwd en slordig gekleed. SCHIEDAM, vrijdag. De n.v. Ned, Kantoorboekenfabrïek Van *t Hoff en Jou- gepier had gisteren een jubilaris onder haar personeel. Dc heer D. Jongenengel was 25 jaar in dienst van het bedrijf als chauffeur. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. „Geestelijke weerbaarheid is eigcnlyk het bewaken en bewaren van zeer eenvoudige dingen, de dingen, die deel uitmaken van het beste van je leven. Die geestelijke weer baarheid Is eigenlijk het motief voor de federatie", zei gisteravond ds. J. B, Schouwlnk op de zeventiende reünie van Voormalig Verzet Nederland en de Ned, Ver. van Ex-Politieke Gevangenen in Musis Sacrum. Ondanks de voortreffelijke toespraak van ds. Schouwink was zijn komst aan gekondigd als een „kleine teleurstelling". Voorzitter J. Donkers vertelde, dat hij te elfder ure het bericht had ontvangen dat de voorzitter van het hoofdbestuur, kolonel Peter Borghouts, verhinderd was op deze avond te spreken. Maar niet tegenstaande de vergadering, die ds. Schouwink gisteravond nog op het pro gramma had staan, was hij direct bereid de rol van invaller op zich te nemen, i De voorzitter, de heer J. Donkers, ver- telde in zijn openingswoord angstig te zijn geweest, dat deze avond in de sneeuw zou vallen. Hoewel de opkomst minder dan anders was, kon "hij toch met tevredenheid vaststellen, nu een il luster gezelschap in de zaal te hebben. plechtig klonk het Wilhelmus na de korte stilte, die gehouden werd ter na gedachtenis van de gevallenen. De gereformeerde amateurtoneolgroeo Geron verzorgde de toneeluitvoering met het blijspel .De gelukkigste dagen van je leven", dat zij dinsdag voor het eerst op de planken brachten. i Adwnenti" i M i een prachtige collectie, waaruit U altijd kunt slagen. Keuze uit eeu unieke ver scheidenheid in Edel- en Half edelstenen. Met Certificaat van Echtheid en beschrijving van de steen. Aantrekkelijke prijzen. Bamesringen v.a. 1650 Herentingen v.a. f 3650 Juwelier 'GRerdanuedijk 268 Schiedam Geboren: Winis z.v. G. van der Toorn «X. M. van Beek; Willy J. M. d.v. H. A ,en M" A- Seegers. ut er led en: fj_ van Dijk, 70 jr wed. van Uverheul; A. F. H. de Boer. 54 jr; A. 2en> 11 jr. wed. van J. van Dongen. f Advertentie I M 'rm ban den tt *»nUekktlijke f Advertentie IM LANGE KERKSTRAAT M, TEL.'S|j|p' CENTRIFUGES (Advertentie JJll-J EUROTAX 'd teleföon Ook zij die gewend zijn om merkhemden van 14.95 en 15.95 te dra gen. worden morgen verwacht tijdens deze Sint Nicolaas ver koop. Want morgen kopen zij die zelfde overhemden, voor zich zelf of als geschenk, in prach tige kwaliteiten met onberispe lijke pasvorm voor een onge kende prijs. lierkhemden in ton sur ton en fantasie dessins, koopt U nu door elkaar voor nog géén zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be«' glnt de verkoop van deze bij zondere aanbieding herenover hemden, in de a vj maten 37 t/m 42 W/f Geen iel. af schrift, best. (Advertentie IM.) Dit is de Smoorenburg Sint Nicelaas- verrassing. Bij besteding van f 5.- of meer ontvangt u een leuke surprise.*1 tussen 24 november en S december voor zoon stoere Noorse trui Voor school en de schaats. Pure wol; ronde hals; in de modetinten bordeaux, blauw, bruin, grijs en groen. 6 jaar 13.50 Kleine stijging per maat. Tricol-nylon overhemd Voor "nette" zoons. Maat 26 8.00 Kleine stijging per maat. Terlenka des Wasbaar, kreukbersteilend 2.50 "Echte" handschoenen Net als vader. In beige, bruin en groen 3.95 Mohair sjaal Heerlijk warm (scheelt een verkoudheid). in diverse ruiten 2,90 Ankiets Blijven extra lang "m vorm". Wolmousse matnyton.Keuze uit diverse dessins 1,75 en vader Lambswool pullover Met V-hals. Voor Vader. Uni en multicolor in grijs, blauw en naturel 24.90 Overhemden Feestelijke dress-shirts. Keuze uit tricot-nylon en bel-o-fast; no-iron en sanfor in uni en moderne ton-sur- ton motieven 15.90 "n das er bij Natuurlijk. Vader blij. Was baar en kreukvrij. Trevira en Tergal. Vier modellen. 1001 dessins 4.90 Nappa handschoenen Al ot niet met crochet Warm gevoerd. De hele winter iets goeds aan de hand. In bruin of grijs 12.90 Zakdoeken Echt linnen, wit of gekleurd 0.95 Een nieuwe mohair sjaal Een das die past bij zijn jas. Want u hebt keuze uit 30 kleuren en dessins 4.90 Ankiets De Sint draagt d it jaar nieuwe sokken. Van wolmousse met nylon. In baardige, waardige of gewoon maar aardige des sins 3.90 Wollen kamerjas Voor mannen die er thuis graag warmpjes bijzitten. Met koord afgebiesd. Uni en fantasie In blauw, grijs en bordeaux 35.00 Haardjasje 29.50 SCHIEDAM - HOOGSTRAAT ROTTERDAM -JBINN EN WEG AMSTERDAM - NJEU WENDIJK, SCHIEDAM, vrijdag De ehr. tennis vereniging „De Baanbrekers" gaat maan dag 26 november van start met de beoefe ning van de badmintonsport. In de gym nastiekzaal aan het Frans Halsplein zullen de leden maandagavond om 8.15 uur be ginnen. De heer H. Palm heeft zich bereid verklaard de jongens en meisjes de „kne pen van het badmintonvak" bij te bren gen, waarin hij bijgestaan zal worden door de heer Nico Buis. beiden lid van TSF. Nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaresse, mej, Janny Beekenkamp, Schiedamseweg 119, JCethel, tel. 6 53 27. Ook kan men terecht op maandagavonden van 20.15-22.15 uur in genoemd gymna stieklokaal, 55 Ook wil het bestuur deze „Branders- soos" tot een soort perscentrum maken, waar naar zijn mening een grote behoefte aan zou bestaan. Voor het houden van persconferenties bijvoorbeeld, of als ont vangstcentrum. SCHIEDAM, vrijdag „De Vogel Struysz", het door de Werf TVUton Fyc- noord voor het Plelnspel vervaardigde model van een 17e eeuws fregat, heeft gisteren Schiedam verlalen. Door de Ma rine is het onttakelde scheepsmodel met behulp van een kraan zonder veel omslag of moeilijkheden aan boord van een lan dingsvaartuig gehesen. Via Rotterdam en de binnenwateren zal de „Struysz" naar Den Helder worden overgebracht. Zoals gemeld zal het model daar eerst gedurende de winter in een loods van de .Marine worden opgeslagen ora later meer attractief tentoongesteld te worden. Mo gelijk komt de Schiedamse „Struysz" bij het tot museum ingerichte „Peperhuisje", vlak aan de zeekant te staan, maar mis schien wordt er ook een andere geschikte .ruimte voor gecreëerd. SCHIEDAM, vrijdag Enkele Schie damse journalisten hebben het initiatief genomen om ln de vroegere „Branders- soos", gevestigd in het pand Dam 2, een cultureel centrum te stichten, met het doel om sjieciaal de Schiedamse culturele activiteiten onder de aandacht van alle Schiedammers te brengen. Daartoe zal in het leven worden geroepen een „Stich ting Cultureel "Contact Centrum Dam Z", die dan de belangeloze exploitatie van dit centrum zal voeren. De Stichting heeft als bestuur gekregen de oprichters j J. G. van Gel deren, J. Heyer, N. van Luopik, journalisten, II. Kerkhott, pu- htic relations-officer en H. van der Meer directeur van het V.V.V. In het vroegere koffiehuis van Kra mers en De Groot aan. de Dam kwamen in de vorige eeuw de kopers en verko pers van granen bijeen, die in de tegen over liggende Korenbeurs zaken hadden gedaan. Nu is het pand de Jcunstnijver- heidhandel „Oase" gevestigd van de heer. A. Aandewiel. De ruimte boven de win-; kei stond echter leeg en deze is nu aao de Stichting verhuurd. In de lege zaal zijn nog enkele attributen te zien, die aan de vroegere sfeer herinneren. Men hoopt nu de zaal weer zo veel mogelijk het oude karakter te geven en binnen kort gaan enkele kunstenaars beginnen met de restauratie. Dit kost echter geld. Nu heeft het Stichtingsbestuur de moed gehad om zonder kapitaal te beginnen Zo werd ons medegedeeld. Deze finan ciële moeilijkheid maakt dat niet direct alle beschikbare ruimte zo gerestaureerd j kan worden als de initiatiefnemers graag I zouden zien. Zij hopen, dan ook op steun van Schiedamse bedrijven, instellingen en particulieren. In de komende dagen 2al e enberoep op bun medewerking worden gedaan. Verder ligt het in de bedoeling dat instellingen en personen als „sym pathiserende contribuanten" kunnen wor den ingeschreven. Van de bij het Cen trum behorende vereniging kan een ge selecteerde groep Schiedammers onder steunend lid worden. Zo is de bedoeling van het Centrum-bestuur. De opzet Is In dU Contact Centrum pe riodiek exposities te houden. Zo zullen er reeds in december werken van Schie damse kunstenaars geëxposeerd worden. Daarnaast is gedacht aan tentoonstellin gen van het nog onbekende materiaal uit het gemeente-archief, aan exposities van maquettes, tekeningen, kaarten, enz. Ook kunnen er lezingen, voordrachten, ontmoetingsbyeenkomsten worden gehou den. Er Is bovendien een grote zolder die dan als atelier, vergaderlokaal of expo sitieruimte gebruikt kan worden. Advertentie IM.) SCHIEDAM, vrijdag. De bekende boerderij „Vijfsluizen", onder aan de Vlaar- dlngerdjjk, even voorbij de Vüfsluizenbrug gelegen, zal als slachtoffer van de aan leg van de Benelux-tunnel vallen. Maar deze oude boerderij was het „home" van enkele padvlndergroepen, die nu daaruit verdreven zijn. Zy rijn toen tijdelijk elders, meestal op primitieve wijze ondergebracht. „Kunnen deze padvlndcrsgroepen nu niet aan een betere en ook meer definitieve behuizing worden geholpen?" hebben leden van de Gemeenteraad gevraagd. En B. en W. hebben geantwoord dat aan deze groepen de helpende hand zal worden ageboden. Wat zijn de mogelijkheden? Eén van de mogelijkheden Is de oude afgeknotte molen van de familie Post, die midden in het Volkstuinencomplex langs de Poldervaart staat Daar is voor de pad vinders wel iets van te maken. Alleen, de restauratie zal nogal kostbaar worden. Er moeten belangrijke voorzieningen ge troffen worden, zoals het leggen van vloeren, het aanbrengen van brand ladders en nog veel meer. Maar dan krijgt men de beschikking over vier ver trekken in de oude, uit 1710 stammende molen, waarin nog de machines staan die dienst hebben gedaan, toen de molen nog een functie had bij de bemaling van de Babberspolder. Vanwege de kosten zijn er maar wei- nlg gegadigden voor dit gebouwtje, zo vernemen wij. De enige die er wel wat voelt, is de Tonogroep van het Ned. Padvindsters Gilde, die nu nog erg on bevredigend is ondergebracht," gedeelte lijk in een ruimte in de oude Westerkerk en gedeeltelijk in een lokaal van de Huishoudschool. Dat is niet zo best voor padvindsters. Dan biedt de oude mo len veel meer mogelijkheden, vooral door de nabije ligging van Harga, dat naast sportpark immers ook recreatie-oord is. In de 'molen zouden de padvindsters dan hun „home" kunnen vestigen. Een van Schiedams oudste gebouwen dienst- maken aan de jeugd, daar zit aantrekkelijks in. Ze zijn al Bezi»! Voor de eveneens verdreven groep „De Schakel" van het N.P.V, is Intussen al een andere oplossing gevonden: De nog ongebruikte helft van het oude stoom gemaal „Van der Goes", dat in de Pol dervaart staat. Eén helft Is al lang in gebruik als padvinderstroephuïs, maar het westelijke deel bleef leeg staan. Deze ruimte was indertijd toegewezen aan de R.K. Verkenners van de K-LB., maar deze wisten er niet goed raad mee. De bedoeling was geweest om daar een cen trum voor het kaderwerk te stichten j maar het ïs er niet van gekomen, mede door de kosten die er verbonden z(jn aan het geschikt maken van de ruimten voor i liet werk. Daarom is kortgeleden de ovcreensium- stemming bereikt dat de JLK.-Verkenners de ruimte afstaan aan de groep „De Scha kel", die meteen aan het werk is gegaan om hun helft van het oude gemaal ge schikt te maken. Er wordt nu geregeld en hard aan gewerkt om bet troephute ge reed te krijgen voor bewoning door de padvinders. Maar voor de vrij kleine „Schotse Groep" van padvinders, die nu nog in een schuur bij de „padvinders-boerderij" zit, doch daar ook weg moet, is nog géén oplossing gevonden. En evenmin voor de Burg. van Haarengroep, die, omdat ner gens geschikte lokaliteiten gevonden kon den worden, tijdelijk de gastvrijheid ge niet van het Clubhuis St. Joris Doele. Maar er wordt aan gewerkt om ook voor hen iets te vinden. Het feit dat zovele sportverenigingen er toe over zijn gegaan om zelf club lokalen te stichten, vaak met eigen krach ten opgetrokken en zo tonend dat het mogelijk Is voor een soms maar kleine vereniging zich een eigen tehuis te schep pen, heeft weer nieuwe mogelijkheden geopend. Er zijn, zij het ook met enige moeite, in de stad en vooral in NieUw- land, nog wel kleine terrcintjes te vin den, die geen bestemming hebben ge kregen. Hier zouden de padvinders mis schien zelf hun troepliuizen kunnen stichten, eenvoudig misschien maar toch wel doelmatig. Financiële steun zal daar bij wel nodig zijn, doch die is wel te krij gen, van het N.P.V. bijvoorbeeld, dat in die richting wel vaker hulp heeft gebo den. Op die manier zouden weer wat padvindersgroepen aan een eigen, tehuis geholpen kunnen worden. Als U gisteren deze fotoalbum kocht voor 3.50, betaalde U geen dubbeltje te veel. Maar morgen kunc U kiezen uit een groot assortiment van deze zelfde fotoalbums, bijna voor de halve prijs. Fotoalbums, 24 x 20 cm, in boek vorm, met 56 bladzijden, crème kleurig zuurvrij fotopapier. Een luxueuze uitvoering met af- wasbaar plastic kaft, tussen iedere bladzijde spinragpapier. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze luxe fotoalbums, de plastic afwasbare omslag zowel in fantasie dessin als effen Gécn iet, af schrift, best. (Advertentie IM.) Klassieke hooggesloten ragtanjas, mefsteekzakken en rugsplit. Satijn of warme wollen wintervoerlng, Mannelijk, gedistingeerd. Prach tige multicolor tweed-visgraat. Ncjaorsmodetinten 1962. w 1 75— Deze "Sparta" en nog vele anders prachtige Falcons bij ROTTERDAM; Kotte Hoogitrwt Kate ndr. Lagedijk Wen-KruiiVade HOOGVLIET: Bicneiftau LEIDEN: Haailemraetnraat ZEIST: Slotlaan VXiAARDINGEN: licsvcIq

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1