Plan voor de krotopruiming is dringend noodzakelijk Reorganisatie van gem. diensten had aandacht 3ndankbare vriendschap met jonge misdadiger Twee-in-een in laatste film Noorse trilogie Kerstexpositie van Adam piek in eigentijdse kunsl Zeer hoog moyenne van Kooy Vrouwen-tekort leidt tot arbeids-problemen Alg. beschouwingen op begroting Koopavonden TSF I verliest eerste punt Brand bij de Breeuwwerk- fabriek Duivenshow in Rivièra-hal Botsing van drie auto's tSi Woeste strijd in verforen bergen Passage vertoont: Sfxiidende sheik gaat ten onder Voor aanstaande feestdagen U bent charmanter met een bril van Oudere gehuwde vrouw kan rol mn belang spelen .Slimtploeg" uil Hellevoetsluis met pamfletten in Den Briel Ontploffinkje op Rijnschip 5§SSl .«A Advertentie TM.) »de stad. die grote voordelen heben boven openbare en die ook meer kinderen trek ken. De heer Brouwer (Prot Schiedam) pleitte voor betere busverbindingen m i Nieuwland en voor snelleie verbindingen dan de huidige lynen 39 en 40 geven. Burgemeester en wethouders zullen maandag as. antwoord geven in de alge- Sportfondsen bad: 7.45 uur: WF Zw mene beschouwingen. wedstrijden. Apothekersnachtdiensi, Apotheek Nieuw land, Dr. Wibantplein 37. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 'szondags 12 tot 17 uur: ..Nieuwe vormen en nieu we muziek." Werken van Henrï-Geor- ges Adam. BIOSCOPEN Passage 2, 4 15, 7 en 9.15 uur: „Winden waaien om de rotsen". Monopole; 7 en 9.15 uur: „Opstand tn de Kaukasus". Zondag 2 en 4.15 uur: I „Verkenners der verforen bergen", i DIVERSEN Korenbeurs: 12 tot 22 uur: Kunstmarkt. Wijkcentrum: 8 uur: Samenw. gerepa- trieerden. Bijeenkomst. Musis Sacrum: 8 uur: Pers. Ver. Fontijne. Feestavond. Tlvoli: 8 uur: Soc, Nieuwland, Dansen. Op stand Ingskerk: B uur: Jeugdwerkeomm. Wijk 7 NHG. Bijeenkomst. Kantine SCF: 8 uur: WSV „Nw Water weg. Bijeenkomst gCBZCDAM, *Mwd»g Onder ongewoon grote belangstelling van de ztfde van publiek fa gister*vond de gemeenteraad begonnen met de behandeling van de —ineentebegrotlng '63. Bjj deze algemene beschouwingen hebben de woordvoerders zlle fracties de waardering uitgesproken voor het door b. en w. gevoerde beleid over het feit dat het college er ook ditmaal in Is geslaagd de begroting sluitend ie kriJfeu, al fa dat dan met veel moeite en met „knypen" gebeurd. Doch er waren gek kritische geluiden te beluisteren. Zo hebben alle fractie-vertegenwoordigers min «eer uitvoerig en vaak In vrfj scherpe bewoordingen kritiek gehad op het feit dit cr Dof ateeds geen plan is opgesteld voor de stadssanering en de krotopruiming. De leider van de EvdA-fractie, ar. H. B. Engelsman maakte er zelfs een hoofd- «smt van in zü" betoog. Al jaren had hU MUgedrongen op een Inventarisatie van de krotten en een fasen-plan voor de «nering, maar die fa nog steeds niet ver schenen- Nleuwland en daarna Kethel WBrden volgebouwd, maar de krotten zyn n0r niet opgeruimd. „Hier dreigt een ge- ysar," waarschuwde hU. namelijk dat de tUd volgebouwd raakt zonder dat er ver- vingende hulzen zyn voor de verdreven tewonere uit de krotten. Voordat het pro bleem onoplosbaar Is, moet er een ver vooralt-zlend fasenplan komen, waarop jao weer het beleid van het Bureau Huis vesting van de Dienst voor Stadsontwik keling argestemd moet zijn, aldus mr. Engelsman. „De heer Engelsman kijkt tè ver voor uit", vond mr. J". B. Schueler <KVP>, die ook wel voelde voor zo'n fasen-plan, maar eerst de aandacht op één bepaald stads deel geconcentreerd wilde zien. Bij voor keur de Kreupelstraat, of de Vlaardinger- straat. Want bij een tc groot opgezet plan zou wel eens wat kunnen blijven liggen. Hierbij sloot ir. K. J. J. Dominicus (Prot. Schiedam) zich aan. „Niet alles tegelijk willen aanpakken" vond hij, al zou wel een principe-besluit genomen moeten worden, wat beslist verdwijnen, moet en wat niet .Slechts een radicale afbraak van het stadscentrum kan een oplossing brengen" was de mening van drs. J, Hout man (WD), die op de plaats van de af gebroken wijken een moderne „city" ge bouwd wilde zien. En dan nu maar vast beginnen met het opruimen van krotten zover het al mogelijk is. Maar mr. En- gelsman verklaarde bij interruptie dat het f concentreren op één. bepaald stadsdeel toch de eerste fase kon zijn in. het door hem bepleite fasen-plan voor de toe komst Geen noodgreep Een ander punt dat de algemene aan dacht heeft gehad was de beraamde reor ganisatie van de gemeentelijke diensten. B. en w, hadden weinig hoopvolle ver wachtingen op een spoedige uitvoering ungezlen het niet mogelUk ls gebleken it nodige diensthoofden aan te trekken, jüs eenmaal een hoofd van de be- fliijls-tconomfache dienst ls (waar wel eptfdlg kans op fa) dan zal dat stimule rend werken", troostte mrJEngelsman. Nu reeds kunnen efficlency-maatregelen ge nomen worden bij de bestaande diensten, was de mening van mr. Schueler, die ver der waarschuwde om vooral geen „nood grepen" toe te passen voor de vervulling van de zeer belangrijke post van hoofd van de stedebouwkundlge dienst. Verder gaande rationalisatie en mecha nisatie bij de diensten kan al vast voor deel opleveren, verklaarde ir. Dominicus, die verder beducht was voor een „ver grijzing" van het ambtenarenkorps en daarbij pleitte voor een opleiding van jongeren in de diensten, opdat deze de hogere functies zouden kunnen bekleden.' Vast maar beginnen met een reorganisa tie van de bestaande diensten, aldus drs. Houtman, Tuinen in Nieuwland Naast deze twee hoofdpunten zyn uiter aard rog vele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Zo vond mr. Engelsman het onjuist dat de kosten van onderhond van de tuinen tussen de Nieuwland-bloK- ken over alle bewoners gelijkelijk worden verdeeld, maar dat de kosten voor aanleg van de tuinen per project worden bere kend en dat in het bedrag geen wijziging Wordt gebracht. Die kosten moeten ook gelijkelijk worden verdeeld. En daar die tuinen ook gemeente-belang zjjn, H het lerechtvaardlgd dat uit de gemeentekas dwrin wordt bijgedragen. Mr. Schueler brak nog een. lans voor een gemeente-subsidie aan de jeugd-orga- nisaties, waar een „noodtoestand" heerst wat de huisvesting betreft. Ook voor een betere voorlichting aan de burgenj over de werking van de begroting, b.v. door het uitgeven van een beknopt en in be grijpelijke temen gesteld verslag. Braudersbrug Ir. Dominicus had waardering voor het plan voor het Stationsplein, maar betreur de het dat nog steeds niet is begonnen met de bouw van de Bandersbrug en van het toren-pand aan het plein. Niet langer wachten met een beslissing en bouw een garage onder de oprit naar de Branders- brug, adviseerde hfj. Ook het plan voor de opheffing van de Poldervaart had zijn instemming. Als dan nog over die plaats de lijn voor de Beneivx-spoorlijn geleid kan worden heeft Schiedam er geen scha de aan. Maar drs. Houtman vond het jammer dat de Poldervaart zou verdwijnen. Kan daar niet een singel voor in de plaats komen, met minder kostbare dijken.? Ook pleitte hij voor een stimulering van de scheepvaart op de binnenhavens en van de grootte van de komende schepen wilde hij dan de afmetingen van de nieuwe, gog te bouwen Buitensluis laten afhangen. Vertraagde opspuitiilg De heer B. E. Collé (CPN) was veront waardigd dat de aannemer voor het op spuiten van bouwgrond in Kethel zich niet aan ztfn contract hield en dat daar door de woningbouw wel eens zou kunnen stagneren. „Direct maatregelen nemen", was zijn voorstel. Verder pleitte hü voor een telefoon in de bejaardenflats en voor meer toiletten In het gemeente-zieken huis. Mevr. W. B. Drukker-Brink (PvdA) vroeg namens haar fractie aandacht voor het stichten van besloten speeltuinen in MONOPOLE VERTOONT: DE volmaakte overval" doet den ken aan Wlllard Motiey's boek ',Klop maar op een deur". Ook in deze film ziet men een jongen uit een Bos- tonse achterbuurt opgroeien tot misdadi ger In 't groot en ook hier sluit een vroegtijdige dood het leren af, De jonge bendeleider Jerry Florea wordt door politieagent Gallagher be schoten en verminkt. De politicman, door kranten fel aangevallen voor zware lijf straf die hU Jerry voor een kleine dief stal toebracht, trekt zich het lot van de jongen aan. Een vreemde vriendschap ontstaat tnssen een handhaver van het gezag en een jonge bandiet. Gallagher probeert Jerry steeds weer op het rechte pad te brengen, doch des ondanks zakt de bandiet steeds verder op de morele ladder. Jerry ziet echter de goede bedoelingen van zijn vriund- agent en geeft hem als dank hiervoor telkens tips uit de onderwereld, om hem T> RANDENDE pijlen en kujgszuchtigc Xj - - feci georganiseerde bankroof, waarbij 2': miljoen dollar wordt buitgemaakt, Jerry als jongen wordt gespeeld door Sal Mineo, een aardige knaap, die heel aanvaardbaar is. Later neemt Tony Cur tis zijn taak over. Het verhaal is boei end, hoewel de hoofdfiguren wel erg mooi zijn gemaakt: de vaderlijke agent en *de jonge misdadiger met het weke hart. die berouw krijgt en na een. biecht sterft in de armen van zijn beschermer. Bijzonder interessant (en leerzaam?) is het te zien hoe de grote bankroof historisch wordt gepleegd (Maandag t.m. woensdag in MONOPOLE) de kans te geven een „groot pohtiemai te worden. Het hoogtepunt van Jerry's criminele loopbaan is de grandioze, per- DRIE boeken schreef de enige ttfd ge leden o ver leden No 0 rse auteur Try gve Gulbranssen over het geslacht Björn- fal Het eerste deel „En eeuwig zingen 4e hossen" werd verfilmd en de gedul- Hge lezers van Gulbranssen zijn in fkuke drommen naar de bioscoop ge trokken om daar de Oostenrijkse pro- doktle In kleuren te gaan zien. _i De rest van deze best verkochte Noor- ltrilogie is nu vervat In het vervolg de eerste rolprent „Winden waaien de rotsen". Gustav Dclcky regisseer de deze kleurenfilm, waarin de meeste hoofdzaken van het boek herkenbaar .naar voren komen. Niet alle, want de oude Dag fa voortijdig uit het beeld ver dwenen. Ook wat de bijzaken betreft heeft Uclcky en/of zjjn scenarioschrijver _per Schwenzen zich meer vrijheden ge- 'f, Permltteerd. ""e kunnen nu gaan zien, hoe de jon- f ff, bet met zyn vrouw Adelheid Nilsson) op de vaderlijke hof- i-'a ro0^- Dank zij de invloed van de tl?™?11116® verzoent Dag zich met de fa- Van ^et meisje, dat de aanleiding dood van broer Tore. Dag 'Verleent gastvrijheid aan diverse men- or'^er wie ook de knappe Gunvor ijUJlen Schwiers). Die laatste huisgenote reogt echter weer wolken aan de blau- De vader van Adelheid voelt ;Jich schuldig aan deze psychische weers- IJö-andering en zijn schaamtegevoel doet van het toneel verdwijnen. Dan lijkt 'ets een gelukkig huwelijk meer in de ?-.e? 'e Stiqn MnT als <3e jon°ste ZOOn. jqjo uur as J. JS. 1# «rumnieiuamt grag Ir., twaalf jaar is geworden, komt 7 uur ds. Van der Stoys (Overschie). zijn vader om bij een poging om huis genote Barbara te redden. Op een derde aflevering hoeft men niet te rekenen, want „Winden waaien om de rotsen" reikt met de verloving van Dag Hl zelfs beduidend verder dan de kolossale pennevrucht van Gulbrans- sen, die bet na „De weg tot elkander" welletjes vond. Die verloving is er door de fllxnheren. royaal bijverzonnen. (PASSAGE). KERKDIENSTEN Ned. flerv. Gemeente. Grote Kerk; 10 u. ds. C. v.d Stee" en 5 U. ds. D. 3. Spallng rjeUfid- dlenst). Bethelkerk: 10 u. ds H. W. Henmes (H. Doop) en 5 u. ds. L. Vroegindeweij iDelftl Opstandirgskerlc: 10 u. ds. D. 3. Spahng en 7 u. dr. I*. 3. Cazemier. Vredeskerk: 9 «n 10.45 u. ds. A. Hoffman cn 7 u. ds. C van der Steen. Ned. Hcrv. Geref. Evang. Gebouw Irene 10 u. ds. Batelaan (Den Haag» Betheikerk: 17 u. ds. L. Vroegindeweij (Delft). Evang. Lutb. Kerk. Lange Nieuwstraat: t ds. S. G. v.d. Haagen. Ned. Prot. Bond, West vest 92: 10.30 u A. D. Klaassen. Oud Kath- Kerk. Dam 28". 10 u. H. Mis Leger des HeUs. Large Haven 27: 10 u. Hei- iigmgssamenknmst cn 7 30 u. Verlossingssa- menkomst- Gerrit Verboonstraai6 45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten oJ.v. brig. K. Wieringa en ma), R. Reitsma Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 U. ds. RJehova's Getuigen. Volksgebouw; 6 30 uur wachttorenstudie: onderwerp „Kinderen, gehoorzamen Jullia Jehova?" Chr. Geraf. Kerk. Xerkgehouw Warande hoek BK.-laan: 9.20 uur leeadienst; 2130 uur ds. J C. van Bavenswasy (Schcvenmgen) Ilerv. cemeente KethéL Dc Rank" 9 «w ds. 3. E L. Brummclkamp- Doroskerïti 3 0.30 uur ds J. E. L Brumnteikantp Indianen zijn te zien in de film „De verkenners der verloren bergen". De woede der roodhuiden is gerecht vaardigd, want de blanken hebben een vet drag mei ben gesloten, maar met heel kleine lettertjes er ccn clausule in opgenomen, die de Indianen in hun vrij heid beknot. De rode broeders plegen echter geen kleine letters te lezen en wensen zich te houden aan de geest van de over eenkomst. Wanneer er dus een gewapen de macht van de blanken verschijnt, gra ven ze dc strijdbijl op. De blanken ach ten zich overmachtig, maar een sergeant, die het vertrouwen van dc roodhuiden geniet, ziet het gevaar van een valstrik. Hu waarschuwt, maar men gelooft hem niet eerder voor men is omsingeld door vele stammen. Spannende gevechten vol gen dan en menige huifkar gaat •in vlammen op. Voor de vrede getekend is. kunt u derhalve heel wat actie aan schouwen. Jeff Chandler, grijs maar maanelijk, speelt de hoofdrol en Doro thy Malone is zijn lieftallige tegen- soeelster. Ward Bond is sympathiek als dr. Holden en Sydney Chaplin speelt zo waar de rol van een Indiaan, (MONOPOLE - matinees) SOMBER uftziende mannen bevolken het doek wanneer „Opstand In de Kaukasus" het sein geeft tut veel vech ten. Het de wilde CIrcassiêrs, die een soort heilige oorlog voeren tegen de Tsaristische keurtroepen. De held is de zoon van de Circassi- sche sheik, die niet alleen spectaculaire daden verricht in de bloedige strijd, maar ook machtige liefdesverklaringen weet af te geven. Ook treedt hij op als vredestichter. Maar wat hij ook pro beert, zijn vader blijft onverzoenlijk. Het droevige, maar heroïsche slot van de ge schiedenis, is, dat beiden sneuvelen in een laatsrte wanhopige poging om de strijd tegen de Russen te winnen. £d- mond Purdom en J. D. Bsrrymore zijn de voornaamste acteurs in dit kleurige spektakel „The Cossacks". (MONOPOLE. tin. zondag). De sneeuwval van oisteren ftee/t dit hoekje bij de Apoeimarktbrug en de Lange Haven tot een sneeuw-sprookje gemaakt SCHIEDAM, zaterdag. Dc Schiedam- Middenstands Centrale maakt bekend dat in verband met dc aanstaande feest dagen er tien koopavonden Ingesteld zijn, waarbjj de winkels tot 9 uur 'savonijs open mogen blijven. Voor St,-Nicolaas is dat van 39 november tot en met 1 december; voor Kerstmis van 19 tot cn met 22 decem ber en bovendien op Oudejaarsdag 31 de cember. Bovendien vervallen de ochtend- en middagsluitingen in de weken van 3 tot en met 8 december en van 24 tot en met 29 december. De dinsdag, en woensdag- middagsiuiting vervalt bovendien van 26 november tot en met 1 december en van 17 tot en met 23 december. Ook op 31 december vervalt de ochtend- of middag- sluiting. De heren winkeliers worden verzocht bij de avondverkoop rekening te willen houden met een behoorlijke maaltijds pauze voor het personeel. OPTIEK ORANJEGALERII 9 - SCHIEDAM - TEL. 66431 TAFELTENNIS SCHIEDAM, zaterdag Het eerste team van TSF heeft voor het eerst In de competitie geen voile winst behaald. Concurrent Feyenoord 2 dwong tot een gelUkspel, maar heeft daarbjj zelf de achterstand niet kunnen wegwerken. Bo vendien verloor ook concurrent BTTC. Han Wigmans zorgde voor drie gewon nen partüen plus de dubbel voor een 42 voorsprong, daarna won Feyenoord drie partijen, zodat het aan Guus v. d. Wiel de taak viel om nog een punt te redden. Wat hU ook deed. Het debuterende derde team schakelde een hoger tempo in en veroverde drie punten in twee wedstrijden. Een gelijk spel tegen GGD 3 en een 6—4 zege over Hobart 1. TSF 4 leed de eerste nederlaag, 37, wat te verwachten was tegen het sterke Service 3, TSF 5 handhaafde zich door een fraaie 82 overwinning op TJC 2 op de eerste plaats; bovendien beten de naaste con currenten in het zand. Het zesde team moest na een 5-2 voorsprong genoegen nemen met een gelijkspel tegen Een dracht 19. Kruidenierswinkels open op 26 november SCHIEDAM, zaterdag Namens de ge zamenlijke kruideniersbonden in Schie dam wordt bekend gemaakt dat naar aan leiding van de actie „Open het dorp" op november via radio en televisie, alle kruidenierswinkels voor dit doel geopend blijven van 9 tot 9.45 uur 's avonds. Door het gemeentebestuur is hiervoor toestem ming verleend. Lezing Lasclub SCHIEDAM, zaterdag De Lasclub Schiedam van de Ned. Ver. voor Lastech niek belegt op woensdag 28 november een samenkomst in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. De heer H. Prins zal inleiding houden over enige praktische werkstukken. Burgerlijke Stand GEBOREN; Laurentius A. H. M.. zv G. Smit en M. C, van DUk; Elizabeth p.. dv II' Winter cn P. A. Sprulji; Aart. zv M.-Hollaar en M. M. Snodere; Gerric, dv F. J. van Noortwljk en ju. vaa der Mort. ONDERTROUWD; P. P Brehm 2$ Jr M. C. Vonk 28 jr; B. L. van den Brink 23 jr en M. J. Koppend £0 jr: I. C. DÓk- buis 2B jr en C. M. Gerkerna 23 jr; J. A. M. de Helde 22 jr en S. C. L. Kemper £2 jr; J. M. B. Heinsbroek 25 jr. en C. J. M. Ver- munieht 23 jr; C. Heynabrcek 34 jr en J. J. v. Krieken 29 jr; J. Kinds 34 jr en K. JM. Koppenaal 22 jr; H. van Meygelen 32 Jr en J. E. Putters 36 jr: G. Meijer 24 Jr en J. C. Heinsbroek 23 jr: J. van der Plicht 26 jr en E. C. van Dijk 21 jr; A. J. Stuur- straat 24 jr en R. J. M. Kooijroan 24 jr; H. Verbeek 33 jr en H. R. Oranje 27 jr; B. van Woerkorr» 25 jr en J. Negtegoal 25 jr. GEHUWD: W. Pullen 34 jr on J. M. Ne- derlof 21 jr; C. P. A. Willemse 22 jr er W. van Dlejcn 21 Jr; J. J. PerquJri 22 jr en M. T. Zwaan 19 jr; P. Veer 23 jr en G. E. van Dijk 21 jr; W. D. van der Hoeven 27 jr cn C. H. Meijvogel 23 jr: W. C. Ver hagen 20 jr cn M. B. van Doom 22 jr; W. Eijgcndna! 25 jr en T. A. J. Lonis 27 jr; C. A. Scheper 24 jr en W. E. de Jager 20 jr: T. M, A. van Kints 27 jr en C. E M. Zandbergen 24 jr; K. van der Meu- len 19 jr on I. H. C. Burgerhout 16 jr; D. Lm, de Prrz 27 jr en W. C. M, van den Berg 19 jn J. P. M. de Jonge 27 jr 3. van Lingcn 28 jr; K. Noordijk 25 jr en B. H. Hoenderkamp 21 jr; J. c. M. Veen- stra 25 jr en M. 3. van Loopik 20 jr; J, F. Schocnderwoerd 23 jr en A. C. Mee- dcr 24 jr; L A. Phylipscn 25 jr en E. M. Bakker 22 jr SCHIEDAM, zaterdag Gisteren om streeks elf uur is er brand uitgebroken in een opslagplaats van de Breeuwwerk- fahriek N.V., gevestigd fn een voormalige moutery aan de Westerkade 10. De grote grijze rookwolken, die uit deuren, ramen en muuropeningen golfden cn de laag hangende mfat ter plaatse nog intenser maakten, deden iet» erg vermoeden, doch de brand bleef beperkt tot een groot aan tal geperste balen katoen, grondstof voor het breeuwwerk. Ook de brandvrij ge maakte zoldering maakte dat het vuur niet kon overslaan naar twee bovenver diepingen. De smeulende,en daardoor stinkende balen werden met een vorkheftruck uit de opslagplaats gereden en op de loswal langs de Westerkade geblust. Door de brandweer werd onder leiding van com mandant D. de Jager het vuur van twee kanten, en met meerdere stralen aange pakt De intense rook en het doorsmeulen van het materiaal bemoeilijkten het werk. Het vuur werd het eerst waargenomen in een stofzak van de afzuiginstallatie van een snijmachine, waarmee de katoen tot breeuwwerk wordt versneden; de enige machine in de opslagruimte. Voorlopig wordt aangenomen dat een vonk van een ketsend stukje metaal dat in de katoen heeft gezeten, het brandbare stof in de 2ak heeft doen ontvlammen. Samenwerking kleine musea belangrijk Finale driebanden SCHIEDAM, zaterdag. BU de voort zetting van de finale driebanden op de matchtafel werden enkele opmerkelijke prestaties geleverd. M. Kooy kwam zelfs tot een moyenne van 4.636. Ook andere deelnemers, zoals Scheepmaker en Van Slobbe In hun onderling duel, behaalden een gemiddelde, waarop zelfs de verliezer van de part|j nog met trots mag terug zien. F. v. d. Water is door de wedstrijdlei ding uit bet toernooi genomen. Hij was verhinderd (wegens werkzaamheden). P. Sterrenburg van de biljartvereniging Schiedam kwam het achttal eompletereu. Van der Lee en Simons waren niet op dreef. De lange partij werd tenslotte door v. d. Lee gewonnen. Simons kwam één carambole te kort. Van SlobbeScheepmaker was van veel beter gehalte. Scheepmaker won de vrij wel doorlopend gelijk opgaande, span nende partij met een moyenne van 0.514 een prestatie die nog meer reliëf krtfgt, wanneer men weet, dat bij voor bet eerst aan een officiële wedstrijd deelneemt. Hot is v. d. Waal niet gelukt ook van Le end erts te winnen. Hij had zelfs de nabeurt nodig om nog remise te be reiken, de eerste in dit toernooi. Het duel Kooy—Sterenborg was het mooiste van de tweede finale-avond. Vlot spelende scoorde Kooy zijn 21 carambole» in slechts 33 beurten. Sterenberg, de in valler, gaf prachtig partij, maar was te gen dat geweld niet opgewassen. De uitslagen waren: r. d. Lee Simons Scheepmaker Van Slobbe Leenderts v. d. Waal Kooy Sterenborg 21 21 92 4 0.228 18 17 92 3 0.184 18 18 35 3 0.511 21 17 35 2 0.486 18 18 75 2 0.240 24 24 75 2 0.320 21 21 33 3 0.636 24 14 33 2 0.424 (Van een onzer verslaggeefsters! SCHIEDAM, zaterdag Twee laien werden er gisteravond in het Stedelijk Museum gesproken bij de. opening de tentoonstelling van de Fransman Hen ri-Georges Adam. Prof. mr. dr. P. San ders, Hd van de commissie voor het Ste delijk Museum, hield een inleiding In het Nederlands en Frans, dit teA gerieve van de heer Adam, die zelf aanwezig was. Omdat deze opening gelijk viel met de ge meenteraadsvergadering, had prof. San ders dc plaats van Wethouder mr, Van Kinderen ingenomen. Dankzij subsidie van de Schiedamse Gemeenschap was het mogelijk deze bijzondere kerstexpuritie van eigentijdse kunst in het Schiedamse Museum te houden, zei prot Sanders Hij noemde de tentoonstelling een uit schieter. Door de pettige samenwerking met de directeur van het Bredaase Cultureel Centrum „De Beyerd", drs. Th, van Vcl- zen was het Stedelyk Museum in de gele genheid gesteld deze expositie te houden. Prof. Sanders stelde deze samenwerking: van kleinere musea als voorbeeld: de verscheidenheid en belangrijkheid van exposities zou hierdoor groter kunnen worden, Hü zegde de heer Adam dank, dat hij uit Parijs was overgekomen om gister avond ir> Schiedam aanwezig te Zyn. „Wij stellen het zeer op prijs, dat u tijdelijk van uw werk afstand heeft willen doen", zei prof. Sanders. Over zijn werk zei prof. Sanders: „het levendige Uit üw werk cor respondeert volkomen met de tegenwoor dige tijd". Drs. Van Velzen, die de expositie sa* menstcldc, gaf een toelichting op hel gcnde'^weck" de "nach?diêna"t"*waftrncemt. werk van de 58-jarige Fransman, wiens werk. wandtapijten, gravures, etsen en tekeningen alleen in zwart-wit cijti uit gevoerd. In al zijn kunstuitingen is er een samenhang in het werk van Adam te vinden. Een felle liefde voor de mens en 't zoeken naar de elementaire bronnen uiten zich alle in zijn vroegste etsen uit '34. In de grote serie gravures „stenen, zand en water" geven een. uniek beeld van continuteit, zij zijn een weergave van de architectuur op de levenloze stof. Adam richt zyn aandacht op de structuur en beweging. Hij bekijkt bijvoorbeeld meer de nerf van een blad, dan de kleur daarvan. Want ondanks de kleurbeper- kmg. aldus drs. Van Velzen, bereikt Adam toch een positief resultaat. Huizenveiling SCHIEDAM, zaterdag Tijdens de vei ling vanmorgen in gebouw Arcade is op het pand Rembrand liaan 42-44 (notariskan toor BJaisse) Ingezet 30.000,— en op de panden van notariskantoor Schaberg Da Costastraat 35 13.200,—, Da Costastxaat 37 /12.IOO,— Da Costastraat 39 /I2 000,— en Oostsingel 18 f 10 000. Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeind de volgende artsen te raadplegen: J. v. <i. Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. S9873; mevr. C. Duyster-Jamin. Burg. Knappertlaan I5S, tel. 69991; H. J. Ormei sr.. Singel 76. tel. "1250 en G. w. Ormel. jr.. Schoolstraat 5. ïl. 64244. Geopend is apotheek Nieuwland. Dr. Wi~ bautplein 17. die ook gedurende de vol- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag Het aantal vrouwen, dat een functie heeft In het arbeidsproces, fa in Nederland niet toe genomenmaar verminderd. In I960 maakten vrouwen een kwart uit van de werkende bevolking, thans is hun aantal gedaald tot Z2 Aldus mevrouw dr. H. Venvey-Jonker, die vrijdagavond in de aula van Boymans-van Beunlngen sprak voor de Rotterdamse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwen- belangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. De oorzaken van de daling van. het aantal werkende vrouwen zyn volgens mevrouw Verwey-Jonker te zoeken In de gedurende de negentiende eeuw gel dende opvatting, dat een gehuwde ar beidersvrouw veelal ook mee moest ver dienen, in het feit, dat de vrouwen toeu op jeugdiger leeftijd de school verlieten cn in een verschuiving in het soort werk: destijds was er alleen de fabnek, nü zoekt de werkende vrouw een taak el ders. Mevrouw dr. Verwey-Jonker stelde, dat in West-Duitslanci ongeveer dertig proeent van de gehuwde vrouwen werkt In ons land zyn het er ongeveer 10 De daling van het aantal werkende ge huwde vrouwen zet zich nog voort. De jongste volkstelling doet verwachten, dat een resultaat van 5 wordt bereikt. Er is dus sprake van een vrouwentekort, al dus mevrouw dr Verwey-Jonker, dat bmnen enkele tientallen jaren catastro- phaal zal kunnen zijn Nu reeds is er, met name in de verpleging en in het onderwijs, een gebrek aan ervaren en leidinggevende vrouwen. De inloidster meende, dat het tekort ten dele kan worder opgevangen door het tewerkstellen van mannen en door automatisering, maar in de specifiek vrouwelijke beroepen blijven de pro blemen bestaan. Haar conclusie, gedeeld door de aanwezigen tijdens een op de lezing volgende discussie, was daarom, dat meer gebruik moest worden gemaakt van de reserve, die wordt gevormd door de grote groep van ongehuwde vrouwen en door de groep van oudere gehuwde vrouwen, die tussen de veertig en de vijftig jaar Daartoe is nodig, zo bleek ook uit de discussie, dat op jongere leef tijd reeds een gedegen vakscholing wordt gegeven, die dan later benut kan worden ROTTERDAM, zaterdag Wethouder R. Lange rak opent vanavond om zeven uur In de Rivièrahal de 53e nationale kampioenen- en klassetcntoonstelling van de Nederlandse tentoonstellingsclub „De Postduif. Voor deze tentoonstelling fa een reeord-aanta] van 3300 duiven Inge schreven. Bij de gisteren gehouden keuring ging s medaille voor de mooiste duif, uitge loofd door de minister van Landbouw en Visserij, naar de gebr. Karsemeijer uit Amsterdam. Zij wonnen ook de hoofd prijs van de hokkenshow zowel voor de oude als de jonge duiven. De heer K. Nipius uit Middelharnis leg de beslag'op de N. van de Meijdenbeker, terwijl de hoer C. Offermans uit Rotter dam zowel bij de jonge doffers als de jonge duiven de eerste prijs won. De laatste ontving de medaiUe van de ge meente Rotterdam. (Van onze correspondent) BRIELLE, zaterdag De „suikerzak jes-oorlog'' tussen Hellevoetsluis en Briel- le Is vandaag in een nieuw stadium ge komen. VUf mannen, een Hellevoetse „stuntploeg" vormende, zUn bü het krie ken van de dag Brielle binnengetrokken met spandoeken, pamfletten en affiches, waarmee z(j verkondigen dat van de twee steden alleen Hellevoetsluis toekomst heeft. Hun bedoeling: een antwoord op de Brielse suikerzakjes, dat de rivaliteit tus sen beide steden in het belachelijke moet trekken, waardoor een betere verstand houding mogelijk zou worden. Maar die van Brielle waren vanmorgen niet voor de poes. Ze hebben de pamfletten en affiches terstond opgeruimd, zodat de sta tus quo tussen de twee steden gehand haafd blijft Tussen Brielle en Hellevoetsluis be staat al eeuwenlang een gespannen ver houding. Volgens velen is hierdoor schade berokkend aan de welvaart van Voorne. Nu dit eiland door een streekplan, dat voorziet in industrie-vestiging, voor een belangrijke ontwikkeling staat is de riva liteit opgelaaid. Beide steden steken elkaar naar de kroon. Zowel Brielle als Hellevoetsluis noemen zich, o.m. op de suikerzakjes, de „Woonsteden van de toekomst". Één geioonde ROTTERDAM, zaterdag. Bij een ver keerde inhaalmanoeuvre op de Vondelin- gemveg botste gisteren tegen bet eind van de middag drie auto's op elkaar. Het wa ren een personenauto, een bestelwagen en een Volkswagenbusje. De bestuurder van de personenauto liep hoofdwonden op en hij klaagde ook over pijn In borst, arm en been. Hij is opgenomen in het Dijk- zigt-ziekebhuis. De gewonde is de 46-jarige lakspuiter M. A. Reijnierse uit de Zweedsestraat. Zfjn auto en de bestelwagen, die elkaar frontaal hadden geraakt, werden zwaar beschadigd. De derde auto liep lichte schade op, ROTTERDAM, zaterdag In de ma-* chinekamer van het Duitse Rijnmotor schip „Sachsenhagen", dat in de Waal haven ligt, heeft zich gistermiddag een ontploffinkje voorgedaan. Een - Duitse matroos liep ernstige brandwonden aan gelaat en handen op. De vlammen sloegen naar buiten toen. het vuur onder de centrale verwarming werd opgepookt Ze verwondden de acht tienjarige Duitse matroos Walther Hippe. Hij is opgenomen in het Havenzieken huis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 2