MARIJNEN 7498: woonruimte veel op subjectieve gronden B en Wreeds bezig met hel voorbereiden saneringsplan svc puntensysteem voor liet méten van woonbehoefte Eerst bestudering van de sociale aspecten Ook Schiedam liep warm. voorOpen het dorp Leerzame doe urnen ta ires over grafische kunsten Iarunen Schiedam Commissie onderzoekt „huisvesting Beperkingen storen beleid Weth. v. Schooneveldpareert aanval Juliana-dames verloren Volleybal bij Maatregelen tegen nalatige aannemer voor i Lionsclub en Open 'tdorp -3aï gehinderd Burgemeester hijst de vlag Loslopende liond werd naar asiel gebracht Enorme spaarbus op de Koemarkt voor Het dorp Sinterklaas komt bij Dilettantjes Vrouwendag actie Burgerlijke Stand Tram remde plotseling, passagier kreeg hersenschudding Pr. Jidianaschool veertig jaar Windliund klaar voor berging St. Nicolaasavond van NVV-vrouwen 0E SCHIEDAMSE MEUBELBEURS AFSLAG Koeriersters filXSDACr 27 MOV. 1962 (Advertentie IM.) (CfflÊDAM, dinsdag. „Het Bureau Huisvesting te Schiedam Is er in het alge- „7a üt eesla^gd. de beschikbare woonruimte toe te wijzen in overeenstemming LTtcn of meerdere van dc vele normen die hiervoor steeds hebben gegolden, - xijn gelden en plegen te worden gehanteerd. Met nam. is Hit t.»t <-w»..,t gehanteerd. Met name is dit het geval jj woalngen, die eigendom zyn van de gemeente. Maar het Bureau Is er niet in Leende mate in geslaagd te voorkomen, dat woningzoekenden, aan wie op grond L, han omstandigheden zeker een woning had moeten zijn toegewezen ten on- Llte lijn achtergebleven." Dit is een van de conclusies uit het lijvige rapport L, it «ads commissie ,.ad hoe inzake huisvesting, die op suggestie van het -■Mid mr. H. B. Engelsman door b. cn w. is ingesteld. Deze commissie had tot .LkdW eigen oriëntatie en een diepgaand onderzoek ter plaatse zich een duidelijk CTu nn de werkzaamheden v3n het bureau Huisvesting te vormen. In de com. hadden zitting de raadsleden mevr. A. Moll-Llps en de heren W. van kneveld, voorzitter (later vervangen door M. Eykenaar), ir. O. Boerman, j t Collé, S. Kuiper en mr. J. B. Schneler. nj commissie geeft in overweging een „nnismd puntensysteem in te voeren, «irdoor de behoefte van Iedere inge schreven woningzoekende objectief ge- aurdeerd kan worden. Zonder een der- f.|jjk systeem is het voor het Bureau Westing vrijwel onmogelijk een recht- rtüdlre verdeling van de beschikbare „oonnilmtcn te bereiken- Want de Com- ntele is van mening dat de normen, nstreleed in de richtlijnen van b. en w. b] de Woonruimte verordening 1948 en «I daarvan in de praktijk is gegroeid, rui onvoldoende basis vonnen voor een jikle verdeling van de woonruimte. De lertnfes'.elde strekking van verscheidene omen en het ontbreken van elke aan- «ijilDg hoe zwaar een bepaalde omstan- (Advertentie .LM.) Morgen kunt U kiozen utc honderden' paren lange ir ousse N/Ion herensokken. Mousse Nylon herensokken, die altijd passen, die U nooit hoeft te stoppen en die heerlijk warm zijn in de Koude. Morgen- begint, de verkoop 'van deze Unge mousse Nylon ho ren sokken, uit de serle's tot vier gulden per paar voor nog gcén een gulden veertig. 750 P aa: 500 paar Woensdagmorgen bin 9 uur be gint de verkoop van deze lange mousse nylon herensokken in tientallen kleuren eh dessins, geschikt voor alle maten, per paar Voor _yy^\_ G'in tc'* of thrift. feest. digheid van de woningzoekende moet worden gewaardeerd, geven aan het ver delen van de woonruimte een sterk sub jectief element. Het ontbreken van vol doende selectiemogelijkheden belemmerd bovendien in ernstige mate het vaststel len, w'elke kandidaat voor een woning het meest in aanmerking komt, Dc Commissie merkt ook op dat het Bureau Huisvesting bij het voeren van een beleid wei sterk wordt gehinderd door allerlei beperkingen. Twintig beper kingen worden met name genoemd. Bo venaan dc lijst staan: het- optreden van de gemeente als eigenaresse van gemeen te-woningen. ten behoeve van haar be langen als werkgeefster: toezeggingen van woonruimte door andere gemeente lijke instanties bij het aantrekken van nieuwe industrieën; beslissingen van de Huisvestingscommissie èn van b. en w. in afwijking van hetgeen door het bureau is voorgesteld; hét onttrekken van woon ruimte ten behoeve van uitbreiding van bedrijven en het afbreken van woningen van huizen tengevolge van brand, bouw valligheid of stadssanering. Verder worden in de lijst genoemd het verlenen van voorkeur aan repatrianten en om sociale redenen. Op de verdeling van tal van soorten woningen kan het bureau geen invloed uitoefenen cn op nieuwe koopwoningen zelfs helemaal niet. Er zijn te weinig goedkope woningen, zo dat vele woningzoekenden om financiële redenen afvallen. Ook de houding van de huiseigenaar geelt tal van beperkingen. Kenmerkend noemt de Commissie het in dit verband, dat men is gaan spreken van „de kandi daat van de huiseigenaar", terwijl er for meel slechts sprake kan zijn van een recht op keuze uit kandidaten van het- Bureau Huisvesting. PUNTENSYSTEEM Wat het bovengemelde „punten-sy- steem" betreft, merkt de Commissie op dat naast de waardering van dc behoef ten van de woningzoekenden in objectie ve punten, ook een aantal objectieve pun ten toegekend zouden kunnen worden voor elk jaar dat de woningzoekende is ingeschreven. Om een starheid van het systeem te voorkomen zou bovendien aan het Bureau Huisvesting de bevoegdheid gegeven kunnen worden subjectieve pun ten extra toe te kennen, echter tot een zeker maximum. Een regelmatige controle op de toekenning van zowel de objectie ve als subjectieve punten zou nodig zijn. Door dit puntensysteem zou de admini stratie belangrijk vereenvoudigd kunnen worden. De Commissie plaats nog de vol gende aantekeningen. Door het niet meer vorderen van zelf standige woonruimte is de positie van het Bureau Huisvesting tegenover de par ticuliere eigenaars met voor hem niet ac ceptabele kandidaten ernstig verzwakt, Een wijziging van het tot dusver, door b, en w. gevoerde beleid is dringend nood- zakelijk. Het verdient overweging de distributie van woonruimte ook vit te strekken tot alle gecontingenteerde nieuwbouwhuizen, verhuur dan wel verkoop. Het opheffen van de „vrye sector", door het eontingen- teren van de ongesubsidieerde woning bouw, maakt de distrubutie daarvan re delijk. Het merkwaardige verschil In rege ling, bemoeienis met oude koophuizen enerzijds en het vrfj laten van nieuwe koopwoningen anderzijds, zou zo verval len. Aanbevolen wordt een z.g. „Klachten commissie'' in te stellen, waarvoor de in 1952 ingestelde Huisvestings-commissie zou kunnen dienen. Vooral na de invoe ring van het puntensysteem is dat goed mogelijk. CONTACT AAN LOKET Ook de behandeling van de woningzoe kenden door het Bureau Huls vesting is door de Commissie onderzocht. Daarby wordt opgemerkt dat bQ het contact tus sen woningzoekende en loketambtenaar vaak wederzijds gemis aan begrip bestaat. De eerste Is vaak geëmotioneerd en de laatste vaak te weinig geïnteresseerd. Een roulatie van ambtenaren zou wenselijk zijn. Het spreekuur van de Chef van het Bureau voorziet in een behoefte. Het bespreken, van de problemen en-verlan gens met de Chef zelf betekent voor de woningzoekende vaak een opluchting en een_ geruststelling. Bij vele woningzoekenden die zyn ge keurd door de G.G. en G.D. heersen mis verstanden over de mate van hun medi sche urgentie. Aanbevolen wordt de kan didaten mede te delen welke graad van urgentie zij hebben gekregen.. In de praktijk heeft de woningzoeken de te weinig mogelijkheden om op een geschikte plaats kritiek te uiten op bet toewijzingsbeleid en op de behandeling door het Bureau. Hiervoor zou dan de voorgestelde Klachten-commissie kunnen dienen. Zij, die al eens eerder eert gaine tijdens zo'n speciale aan bieding kochten, weten dat prijsverschillen tot de helft van de normale waarde geen zeld- zaamhefd.zijtL v Morgert houden wij weer zo'n extra, verkoop van soepele. Nylon elastieken gaines, met verstevigd broché maagstuk. Gaines uit de serie van 10,95 van Nylon ajour elastiek,.met Ingestlkte figuurnaadjes voor een betere pasvorm, er» zlj- rltssluitlng,'- koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze soe pele gaines, die Uw figuur voor de volle 100% corrigeren, kleur: wit, voor de taillematen 66 t/m 84 cm, voor Géén Iel. af schrift, fceit. SCHIEDAM, dinsdag, Wethouder W. van Schooneveld, de oudste in. jaren maar de jongste In ervaring van de wethouders, heeft de eer gehad om namens het College als eerste antwoord te mogen geven op de algemene beschouwingen op de gemeente-begroting. Sprekende op een plechtstatige dominees-toon heeft hij £n een glashelder en strikt zakelfjk betoog de algemene aanval „als een klaroen stoot" van vrijwel alle fracties op het beleid van b. en w. Inzake het uitblijven van een fase- dan wel deel-plan voor de sanering van de binnenstad cn Schiedam- Zuld, met de daarmee samenhangende krotopruiming,op meesterlijke wijze ge pareerd. En de rootle die daarover al In voorbereiding was (de tekst was de pers maar vast ter hand gesteld) werd volkomen „van de tafel geveegd". Want b. en w. hebben wel degelijk plannen op dit gehied! „Wij zijn het er allen over eens dat er iets moet gebeuren op dit punt en het urgentieplan 1962'65 voor de te amove- ren wijken ligt dan ook vast"; zo ver-' klaarde de wethouder. Maar alvorens een basisplan voor de sanering van dé bin nenstad opgesteld kan worden, zullen sociale studies gemaakt moeten worden voor het stadscentrum als woon-, .werk en winkel-centrum. Deze studies zullen dan kunnen aansluiten op de reeds be staande oudere plannen cn zij zullen ook nu weer de gehele stad omvatten. Dit werk kan. echter alleen, ter hand worden genomen door medewerkers met een ruime ervaring op sociaal-economisch terrein en op bet gebied van het voor bereiden van saneringsplannen- voor stadskernen van midden-grote gemeen- I ten. Kortom, dit werk moet opgedragen i worden aan een gerenomeerd stedebouw kundig bureau. VOLLEYBAL J?!IEDAM' maandag. Dames 1 van op boz°ek bij koploper Lek- .wjsecic en ondanks hevig verzet werd Vc,r^oren- Technisch gezien deden ii_ J Ploegen weinig voor elkaar cn- kchherkerk was aanvallend fj, hetgeen uiteindelijk de doorslag p^-iS 2 ^eed beter door met ruim /J™" van DOS 3 te winnen. Dc Schie- r"®*1 waren op alle punten superieur tegenstandsters. De setstanden 15 1 en 15—Dames 3 was v00r bel technisch uitstekende tg. °.a H en verloor met 3—0. Hfron -3 beren-teams speelde alleen tvSL-j e<2n enthousiast gespeelde (eh™ - mocst Juliana het onderspit wen teger. het beweeglijkere Set-UP. £k 8 was: L~ 3. (Setstanden: 4—15. btj 15-12 en 9-15). kaT? u sPpe'<le niet. de reden hiervan ftw T5r na dc 2a°I beeft moeten ruilen EnV Als gevolg hiervan heeft men S1 besluiten hel eerste team in dc Wne"naI te laten SPelen> de hoge kos- W,, e nare Consêkwenties ten spijt ^rkinmoet Hereri 3 het nu zander trai- en zijn de junioren-verplaatst zeer lastige tijd van zaterdagmid- vijf uur. Esperanto-ageudo aenn,- Merkredor.. la 28nn klubvespero, ni konversacios *co h. Letsch T mo Hoogste punt Boulevardflat SCHIEDAM, dinsdag Ter gelegen heid van het bereiken van het hoogste punt van de twee sterflats aan de Maas boulevard zal burgemeester mr. J. W. Peek dinsdagmiddag 4 december de vlag op het bouwwerk hijsen. Het tijdstip is bepaald om half twee 's middags. SCHIEDAM, dinsdag Een rood-zwarte bouvier is gisteravond op de Koemarkt loslopend aangetroffen. De politie_ ving hem op en bracht hem naar het dieren tehuis. Aarde; agon SCHIEDAM, dinsdag. Nog voor om negen uur de deuren van de Schteflam- se kruidenierswinkels open gingen, vormden zich er lange ryen voor. Alle maal Schiedammers die enthousiast zijn gaan medespelen by de actie ..Open het dorp". En allen hadden een lucifersdoos je met geldelijke inhoud bij zich, die ze o zo graag wilden deponeren In de gro te verzamelpot van de kruideniers. Maar om kwart voor tien waren ze weer weg en voor dc radio of televisie gekropen, zodat de straten wel uitgestorven leken. Zo ging het in alle deien van Schie dam. In Nieuwland, in het centrum in Kethel, in Schiedam-zuid. Overal waren mensen, die de instructies van Mies Bouwman opvolgden en een lucifersdoos je bij een winkel deponeerden. De win keliers brachten hun butt naar de di verse hulppostkantoren. "Van daar werd alles naar het hoofdpostkantoor aan de Tuinlaan getransporteerd. Ongeveer 25 mannen en één dame hebben hun vrije avond opgeofferd om hier de vrijgevigheid van de Schiedam mers in getallen om te werken. Die ge tallen werden met de minuut hoger, want de vrijgevigheid van onze stadge noten bleek enorm. Verscheidene doos jes bevatten- honderd gulden, een doosje bevatte zelfs twee briefjes van honderd. De Spaarbank had twee geldsorteer- machines ter beschikking gesteld om de vrijwilligers met het tellen van1 hel „kleine geld" te helpen. Maar ook 'dat „kleine geld" groeide gestadig tot grote bedragen. Directeur Kuiper van het postkantoor liep met wasmanden met lége lucifersdoosjes te sjouwen. Een Scbiedamse radiohandelaar had voor de- avond een televisie geleend aan de mensen op het postkantoor, zodat zij de actie konden volgen. Van een constant Yejiu Lekstraat 100 b. ciuj vi estos binvenaj. SCHIEDAM, dinsdag „Wanneer ik u de geschiedenis van de grafische kunst in z'ii geheel zou vertellen, zouden we net als voor de televisie hier tot morgen ochtend kunnen blijven Kitten," zei de graficus H. van Kruiningen gisteravond tijdens de bijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. In grote lijnen gaf de heer Van Krui ningen een indruk van het werkprocédé en de ontwikkeling van de grafische kunst Zijn drie films.„De zwarte tam pon", die hij in samenwerking met zijn zoon maakte, gaf. de techniek in beeld weer. - De grafiek is al een zeer oude kunst vorm. Stempels van hout en ivoor waren de eerste attributen, waarvan de oer-gra- ficus zich bediende. De bakermat van de grafiek ligt In China. China immers was het eerste land, dat papier vervaardigde. Via Azië kwam de grafiek naar Europa. De opkomst is duidelijk te constateren In dé middeleeuwse bijbelse voorstellingen, maar met de romantiek vande Renais- sance werden de gravures tot zoetige bonbondozenplaatjes. De laatste tijd is er echter weer een opleving. De steengra- vure en. de koperets' worden meer en meer toegepast De films van de heer Van Kruiningen, met commentaar van Nétty Rosenfeld eh Hans Kedeker, gingen respectievelijk die per in op de hoogdruk (houtsnede), de diepdruk (ets en gravure) en de techniek van de litho, de steendruk. De goede- caméraregie stelde het publiek in de ge legenheid de diverse bewerkingsmetho- dea op de voet te volgen, zodat men aan de resultaten het procédé kon herkennen, Als toegift werd voor de belangstellen den Bert Haanstra's film „Glas" gedraaid. r\AAR gaat weer een lucifersdoosje J-J met kostbare inhoud naar de „pot" 'van de verzamelende winkelier, in dit geval de winkel van de Coöp. DÉS tn de Groenelaan. kijken kwam echter niet veel, want er werd geteld met een enthousiasme alsof het hun eigen salaris betrof. Er ging een hoerageroep op, wanneer er bankbiljet ten aan de verzamelsom konden worden toegevoegd,;Alleen het plakband leverde af en. toe eén lelijk gezicht op. Maar niet voor lang, want het openpeuteren van een doosje bleek dankbaar werk. SCHIEDAM, dinsdag De meeste Schiedammers zullen 'm al wel hebben gezien, de enorme spaarbus, die door de spaarbank vanmorgen op de Koemarkt werd geplaatst voor de actie „Open het dorp". Ook in het hoofdpostkantoor en in de zes bijkantoren in Schiedam zijn bussen geplaatst waarin bijdragen voor deze grootscheepse actie kunnen worden gestopt. Zolang de actie duurt zal ieder dus nog in de gelegenheid worden ge steld de bussen te vullen. SCHIEDAM, dinsdag Sint-Nicolaas zal ook een bezoek brengen aan de Schie- damse Jeugdtoneelvereniging „De Dilet tantjes". Op zaterdagmiddag 1 december zal hij verschijnen op het jaarlijkse Sint- Nicolaasfeest, dat in gebouw Tivoli op de Nieuwe Haven wordt gehouden. Het is de bedoeling, dat niet alleen de Dilettantjes komen, maar ook die ouders met hun kinderen, waar de goede Sint door zijn verjaarsdrukte niet thuis kan komen. Alle kinderen staat een extra tractatie te wachten. Dit ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Dilettantjes. De kaarten voor deze middag zijn ver krijgbaar bij de heer J. B...H» Beining, Vlaardingerdijk 86. De kosten bedragen slechts twee kwartjes. SCHIEDAM, dinsdag. De Vrouwen groep van de Partij van de. Arbeid viert op woensdag 28 november in het Volks gebouw de „Vrouwendag". Spreekster van de avond is mej. A. Pomper; verder is er declamatie van mej. J. Kemeling en liedjes bij de gitaar van. mevrouw L. "Versluit-Van Schouwen. Door R. Fledderus Gezien de prettige ervaring die het ge meentebestuur heelt opgedaan met de Rotterdamse stedebouwkundige Rein Fledderus, heeft het College hem kort geleden reeds gevraagd om zulk een saneringsplan voor de binnenstad en Schiedam-Zuid te ontwerpen. De heer Fledderus heeft echter enige bedenktijd gevraagd. Mocht onverhoopt de heer Fledderus de opdracht niet accepteren, dan zal een ander gerenommeerd bureau door het College worden ingeschakeld. Het College Ts echter wel van mening dat ttj de nadere uitwerking ook andere aspecten nauwkeurig bekeken dienen te worden, zoals het sociale aspect van al die gezinnen die uit hun oude vertrouw de omgeving worden gehaald en naar el ders overgebracht. Zonodig zullen zij so ciaal begeleid moeien wordenl Ook Is het duidelijk dat het huisvestingsbeleid aan dit plan aangepast zal moeten Worden. De financiële kant van de zaak is even eens zeer helangryk en zal dan ook alle aandacht krygen. Wethouder Van Schoo neveld stelde in het vooruitzicht dat de Itaad over enkele maanden over de gang van zaken ingelicht zal worden. Ook heeft de heer Van. Schooneveld nog verteld dat de sanering van de drie hoek Vlaardingerstraat-Kethelstraat-V el- levest fase 2 is van het plan eij dat daar in 1963 gesloopt zal worden. De sloop van de bebouwing langs de Gedempte Broers- vest valt onder de fase 3, in 1964 uit te voeren. Opspuiten in Kethel SCHIEDAM, dinsdag De gemeente Schiedam zal niet aarzelen gepaste maat regelen te nemen tegen het Aannemers bedrijf Oosterwijk N.V., wanneer deze zich niet aan het contract houdt voor wat betreft het opspuiten van het bouwter rein in Kethel. Zo heeft wethouder W. van Schooneveld doen blijken in zij» antwoord op vragen van verontwaardigde raadsleden, die vreesden dat de woning bouw gestagneerd zou kunnen worden door de nalatigheid van deze aannemer. De aannemer was steeds gewezen op de noodzaak spoed te betrachten bij het opspuiten. De verwachtingen die bij het afsluiten van het contract waren gewekt zijn niet vervuld. Onderhandelingen daar over zijn zonder resultaat gebleven. Op 14 november, zo deelde de wethouder mede, heeft de aannemer zelfs de leve ring van droog zand per vrachtauto ge stopt, wegens een financiële kwestie. Op 22 november heeft de wethouder toen een uiterste termijn gesteld en daar bij gedreigd rechtsmaatregelen te zullen nemen. Aan de eis het werk weer te her vatten: is toen gisteren voldaan, SCII1EDAM, dinsdag. - Het eerste da mesteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft de lastige uitwedstrijd tegen ZVC 3 met 30 gewonnen, hoewel er met twee invalsters werd aangetreden. De setstanden: 915, 1015 en 9—15. Heren 1 speelde voor de vijfde achter eenvolgende maal gelijk (2—2). Ditmaal tegen Libanon 3, waarvan met wat meer enthousiasme zeker gewonnen had kun nen wórden. De setstanden in deze- uit wedstrijd waren: 15—8, 10—15, -4—15 en 15—13. Heren 3 tenslotte ging op bezoek bij stadgenote UVG 1 en won met 1—3 via do setstanden 159, 615, 11—15 en 87-15. De overige teams waren vry. SCHIEDAM, dinsdag .De Lionsclub Schiedam, die vanavond in Musis Sacrum een kostuum-show organiseert, waarvan de opbrengst bestemd is voor de actie „Open het Dorp", heeft voor het verzame len van gelden voor dit doel, nog meer pylen op de boog genomen. Zo zal op vrijdag 14 december In Musis Sacrum een bijeenkomst worden gehouden, waarbfj de bekende voetbalscheidsrechter Leo Hom zal vertellen over ztfn ervaringen op en langs de groene velden. Verder zal vermoedelijk in mei of junj een amusemèntsavond worden georgani seerd, terwijl er ook besprekingen gaande zijn om hier skelter-races te houden. Ook worden Delfts-blauwe bordjes met het embleem van het Dorp tèn verkoop aan geboden. Deze bordjes kan men bekomen bij de leden van de Lionsclub eh ook bij de heer A: N, Kremer Hovinga, Vondel- laan 2, tel. 66060. SCHIEDAM, dinsdag Over de acti viteit van het bestuur van de Schledamso IJsvereniging Is wethouder W. v. Schoo neveld niet best te spreken. Zo bleek uit zün antwoord op het verzoek van het raadslid drs, J. Houtman om de SLÏV te helpen bij het vinden van een mogelijk heid een eigen ijsbaan te stichten. AI jaren zijn de onderhandelingen sle pende. In januari 1962is de SLTV aan geboden een proefte nemen voor het vestigen van een ijsbaan in de grote vij ver van hét Fr. Beatrïxpark bij het thee huis, maar" het bestuur heeft verder niets van zich laten horen. Ook een herinne ring in maart 1962 bleef onbeantwoord. Het ziet er haar uit dat de Schiedamse schaatsers het voorlopig zuilen moeten doen met de twee sproei-ijsbanen in de stad. Als het harder vriest komen dan 5% ha stadssingels en 7 ha vijvers ter be schikking van de schaatsers. Zo troostte do heer Van Schooneveld de vragen steller. GEBOREN: Catharina F. M., d. van G. L. M. Daniels en C. T. von Heijden; Astrid, d. van J. J. Stoel en P. Hagen- dijk; Robert, z, van J. van Brakel en M. van der Ree; Ton, z, van J. van Brakel en M. van der Ree; Johannes A., z. van G. A. Arends en C. A. E. van Groot* veld; Peter A., z. van H. J. Stavenuiter en M. M. Zagwijn; Henriëtte. J. M„ d. van J. Olthof en J. Eikmans. OVERLEDEN: A. de Groot, 66 jaar. (Advertentie 1M.) Nli een 210 liter koelkast x TO per week zonder J Ui" enige aanbetaling Vcibaas u. Zoveel mimic voor die prijs? Ja. Maar dan ook vlug zijn. Dccemberfeest begint io koelkast: de room, de kip, de drank. Grote koelkast (de meesten zijn beslist te klein). Goede koelkast. Garantie! Tip voor royale mannen: geef 'm cadeau. Oott aau gedacht? Buüenkaosje, deze koelkast. Groot. SUnlc (58 x 58 cm). Weinig sttoom. Compressor. Hij staat bij uw vakhandclaar. N.V.Tcchnisch Bureau Waldorpscr. 52, Den Haag. 070-184640 Service in het hele land. SCHIEDAM, dinsdag De Vlaardingse mevrouw J. L.-P. stootte gisteren door plotseling afremmen van lijn 4 op het Marconiplein haar hoofd in de tram. Op de Koemarkt in Schiedam werd zij onwel. Zij werd naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardjngen gebracht, waar men een hersenschudding constateerde. Apothekersnachtdienst, Apotheek Nieuw land, Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Al use urn: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur: .JYleuwe vormen en nieu we muziek." Werken van Honri-Geor- ges Adam. BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur: „Winden waaien om de rotsen Monopole, 2 en 8 uur: JDc volmaakte overval". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Lioa3 Club Open het Dorp kostuumxhow. Arcade, 8 uun St Ambrosius feest avond. Wijkcentrum, 8 uur: Volksonderwijs leden vergadering. Sportfondscnbad, 5.40 uur: Diploma- zwemmen. Café KI. Conflance, 8 uur: Biljartver. BKC wedstrijden. SCHIEDAM, dinsdag. De Prinses Julianaschool van de Ver. tot Bevorde ring van Chr. Ondenvys, bestaat volgen de maand veertig jaar. Dit jubileum zal worden herdacht met een feestelijk sa menzijn op donderdag 13 december in Musis Sacrum. Maar voor de schoolkin deren en hun ouders is er al 's middags om twee uur feest, eveneens in Musis Sacrum. MAASSLUIS, maandag (ANPj Oe vrijdag een week geleden te Hoek van Holland gestrande Deense coaster „Wind- hund" ligt sinds donderdag geheel gelost klaar voor definitieve berging. Volgens Var» der Tak's Bergingsbedrijf zal vandaag of dinsdag het springtij- hoogwater gunstige kans scheppen om het schip in zjjn element terug tö brengen. Olschooo er geen gaten tn de scheeps bodem geconstateerd zijn, zal het schip SCHIEDAM, dinsdag De Vrouwen- na het vlotkomen eerst naar een scheeps hond van het N.V.V. houdt donderdag 29 werf gaan voor onderzoek. Een beslissing november a.s. een Sint-Nicolaasavond in jof dc lading hout van het schip over land het Volksgebouw. De avond begint om 8 of over zee naar de bestemmingshaven uur* 'vervoerd zal worden, is nog niet genomen. Zeer plotseling is van ons heengegaan mijn lieve broer en onze lieve oom T. BOS in de ouderdom van 81 j. Apeldoorn 25 nov. 1962. Braamslaan 14, Uit aller naam: :-vK. KUIPER. De begrafenis zal plaats hebben donderdag 29 nov. as. des namiddags 2 uur. Zij die de overledene de laatste, eer willen bewij zen worden verzocht om 1 uur samen te komen in Hetr Nederl. Hervormd Gemeente Gebouw, Brug straat 3, StadskanaaL U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 11 i GEEN FILIALEN op vrijdag 30 november 1962. des v.m. 11 uur in het gebouw „ARCADE" (Ned R.K. Volksbond). Lange Haven 71 te Schiedam, van. het pand, bestaande uit beneden en twee boven woningen, garage, schuur «u erf, te Schiedam, REMBRANDTLAAN 42A-B cn 44, groot 2 aren en 93 centiaren, staande in veiling op 30.000. Notarissen J. H. Jacobs te Zevenbergen en A. S. H. A. Blaisse te Schiedam, telefoon 6 8116. aangeboden Gordijnstoffen 3,95 perm. Grotekeus, hangend langs de wand bij Plate, Gr; Markt 19—21, Schiedam. Kerst-of St, Nicolaas cadeau Bij Showroom ;Coj a een een- trifuge. 98.—, wasmachines vanaf 90.—. 15—30) ^v kor-;;} ting,..., ook merkxnachines.is' ShowroomCöj a, Lan ge Ha-£ ven 126, .telefoon 6 33 41-7-' liw kleine advertentie in de?.« k»lwnmen worti gelezenmttlff lezetrde aanhecht 'ais 'waarmeè- u deze advertentie laa. v ie--.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1