pr. Wilhelmina herdacht in. Gemeenteraadsvergadering TWEEDE VOETBAL: topmatch wordt spannende derby DRZ-Ursus Eerste „loslopende honden" beboet **"7 -f- $urg. Peek: „Een ware Moederdes Vaderlands Plan voor de huisvesting padvind ersgroepen van Fabriek in Gorzen krijgt geen bouwvergunning W illy en ]oke wonnen in Engeland zwemwedstrijd SCHIEDAM WITTE BLOEMEN BIJ HAAR PORTRET AGENDA Bouw Lelystad begint in 1964 6RAMKI0F00NPLATEN RADIO blanken Hoger salaris voor wethouders i Verkeerstelling FLEVQ voor ZALEN de MOL JANSEN Herdenkingsdienst Grote Kérk Bijzondere samenkomst Baptistengemeente v. Haaren- groep „in de kou" Burg. Bussen voor 't Dorp in de Spaarbank Kerstconcert van Orpheus Bordjesactie van Li onsclub Telefoonboek lag op baard: brand Chinese eetzaken offeren f 5.320 voor Het Dorp VOOR DE KANTONRECHTER Lionsclub schenkt Het Dorp 2000.- Burgerlijke stand JONGEMAN WINKELMEISJE DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS IfljpEBDAG 29 NOT. 1962 (Advertentie IM-) Nu ook IN NIEUWLAND! Natuurlijk bij: Winkelcentrum Mgr.'Nolenslaan Tot 9 uur geopend SCHIEDAM, donderdag Op suggestie no burgemeester mr. J. W- Peek heeft ie Gemeenteraad bij Gedeputeerde Sta ten een voorstel ingediend tot verhoging Tan de wedden van de wethouders van Schiedam van ƒ14.100 tot 16.300 per jaar tn wel met Ingang van 1 juli 1962. hl verband met het voornemen de bur- 'resneesterssalarissen te verhogen acht de '•minister van Binnenlandse Zaken het redelijk dat dan ook de wethouderswed- 'den verhoogd worden. Gedep, Staten zut- •Jen een voorstel daartoe in overweging ^HeTraadslid B. B. Collé (CPN) was de iinlge die tegen het voorstel stemde. f SCIDËDAM, woensdag De politie ■heeft gisteren de jaarlijkse telling gehou den van het vervoer, het verkeer dat vaïi en naar Rotterdam de Koemarkt passeer de. Gedurende twee perloden tussen 10 en s--12 uur 'smorgens en vier en 6 uur 'smid- dags werd het aantal auto's, motoren voertuigen (paard en wagens ed.) rijwic- peu en brtwaffefaen opgenomen. p Li dé morgenuren passeerden vanuit Stflotlerdam 1600 auto's, 29 motoren, 651 rij- fêwietett en bromfietsen en twaalf voertui- hgen, In tegenovergestelde richting gingen teJ625 auto's, 31 mo toren t 11 voertuigen en 572 rijwielen en bromfietsen voorbij. 'sMiddags lag het aantal in verband iet het spitsuur hoger: respectievelijk jan en naar Rotterdam 2017 en 1735 au to's,' 132 en 145 motoren, 2121 en 2465 rjj- jiriden en bromfietsen en 14 en S voertui- siw. Haringvangstberichten VLAARDINGEN, donderdag. De ivangstberichten van hedenmorgen lui dden; VL 70-5 k.; VL 78, VL 79—25 k.; 85-17 k.,- VL 89—10 k.; VL 172— VL 197—6 k.; VL 199—4 k. (Advertentie lM.) Door fiet vïlv«IIen van enige xel««i- exploitatie* in Rotterdam ""«aren wij onze clientele: „RESERVEER NÜ REEDS UW ZAIIN VOOR DE EERSTE VIJF MAANDEN VAN 1963". «OOGSTRAAT 111 - ROTTERDAM TEtEFOON (010) 11 73 II Onze entree ondergaat momenteel een Verfraaiing, SCHIEDAM, donderdag Tijdens de gisteravond gehouden openbare vergade ring van de Schiedamse Gemeenteraad heeft burgemeester ror. J. W. Peek in een sympathieke rede Prinses Wilhelmina her dacht en Haar grote verdiensten voor ons volk geschetst. Aan het in de Raadzaal hangende portret van Prinses Wilhelmina waren piëteitvol bouquetten witte chry santen gehecht, evenals aan de in de ves tibule van het Stadhuis aangebrachte pla. quette, dat herinnert aan Haar gouden vorsten-jubileum. Staande hebben de raadsleden de rede van de burgemeester aangehoord waaraan wij de volgende pas sages ontlenen. „Het bericht van het overlijden van Prinses Wilhelmina of, zoals Zij nog door velen gTaag werd genoemd „onze oude Koningin", heeft ons allen getroffen als een onverwachte en pijnlijke schok. Ge durende meer dan een halve eeuw' was Zij het bindende element in ons politiek bestel. Haar onbetwistbaar gezag cn Haar invloed berustten niet zozeer op enig ar tikel van de Grondwet of op militaire of economische mogelijkheden als wel op de geestelijke kracht van Haar illustere per soon. In de vijf decennia van Haar rege ring heeft zich het aanschijn van de we reld fundamenteel veranderd, politiek, so ciaal en economisch, en door deze bran dende ontwikkelingsperiode van onze we reld heeft Zij de lage landen aan de zee gevoerd, met zachte hand en koel ver stand. Bij Haar verscheiden herinneren wij ons de belofte, uitgesproken in de pro clamatie van de jonge kroonprinses Wil helmina, aan de vooravond van Haar troonsbestijging gericht tot het Neder landse volk: „Mijn innig geliefde Moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het voorbeeld van een edele co verhevene opvatting der plichten, die nu op mij rusten. Ik stel mij tot levensdoel dit voorbeeld te volgen, te regeren zoals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht". Thans, bij het einde van een veelbewo gen leven, kan openlijk en onomwonden getuigd worden: Deze woorden zijn waar gemaakt!" Door haar persoonlijke inzet voor het algemeen belang heeft Zij allerwege de ogen geopend voor de waarde van een constitutionele monarchie. Met pijnlijks nauwgezetheid de voorschriften der con stitutie 'volgend en met feilloze zuiverheid Haar verheven positie aanvoelend heeft Zij als Koningin 50 jaren lang ons volk bestuurd, een halve eeeuw, die geworden is de zwaarste en moeilijkste periode onzer geschiedenis. Met grote toewijding plichtsbetrachting heeft Zij Haar taak vervuld cn daardoor is Zij geworden de sterke onschendbare macht boven de par tijen, het nationale centrum, het symbool van onze volkseenheid. Maar Zij is voor ons nog meer geweest. Ieder voelde aan, dat deze Koningin niet leefde voor zichzelf, maar voor Haar volk. Door dienend leiding te geven is zy ge worden de Moeder des Vaderlands, dra gende het leed van Haar volk ais "eigen leed. delende de vreugden Harer onder danen als eigen vreugde. Zo hebben verheven idealen en hoge roeping Haar gevormd tot de sterke vrouw die ons in de oorlog door woord en voorbeeld zou bezielen. Zy trok tijdens Haar ballingschap de zeeën en de oceanen over om ons recht en goede zaak te gaan bepleiten. In Haar radiotoespraken stijfde Zij ons in het verzet en spoorde Zjj ons aan tot volharding in de strijd, ons steeds weer wijzend op de komende dag der be vrijding." Nederlandse volk, ook de Schie damse burgerij, herdenkt Haar In grote dankbaarheid en liefde. En wij, buigen eerbiedig voor deze vorstelijke gestalte, die ons is voorgegaan naar het eeuwige leven. God schenke Haar ziel de eeuwige rust." Aldus burgemeester Peek. Nicolaas aangebrachte feestverlichting in de winkelstraten hebben gisteren niet gebrand. Er was rouw in onze stad bjj het heengaan van een geliefde Vorstin. Door het Gemeentebestuur van Schie dam is een telegram van deelneming ver zonden aan HJUL. de Koningin te Soestdljk, lnidende: „Het Gemeentebestuur van Schiedam betuigt Uwe Majesteit en Uw gezin z'un hartelijke deelneming met het verscheiden van H.K.H. "Prinses "Wilhel mina, wier persoon en werk voor onze natie bjj de Schiedamse burgerij in dank bare herinnering zullen blijven voortle ven." Apothekersnachtdicnst. Apotheek Nleuw- Iand, Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zondags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieu we muziek." Werken van Henri-Geor- ges Adam. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Winden waaien, om de rotsen". Monopole, 2 cn 8 uur: „Carnaval des doods". DIVERSEN Passage, 8 uur: p.v» Gusto Toneel. VoJksgebouw, 8 uur: F.v.d,A. Leden vergadering. VolJtsgebouw, 8 uur: NW-vrouwenbond St.-Nicolaasavond, De Rank, 8 uur: Herv. Gem. Gemeente avond. Arcade, 9 uur: Mater Deischool Bijeen komst. (Advertentie IM SCHIEDAM, donderdag. In verband met het overlijden van H.K.H, Prinses Wilhelmina wordt er morgenavond 39 nO~ veraber een interkerkelijke bijeenkomst gehouden m de Grote Kerk. De dienst begint om 8 uur. SCHIEDAM, donderdag. De Baptis tengemeente Schiedam houdt zondag a.s. m gebouw Irene aan de Nieuwe Haven, een bijzondere evangelisatie-samenkomst. Hieraan zullen medewerken: The Gospel- smgers uit Eindhoven; Ruth Boyd, zang en Wiebe Zeistra Thomas, orgeL Ds. S. Reiling zal de dienst leiden. Aanvang zeven uur. ROÜ W Overigens heeft Schiedam reeds gister morgen vroeg liet rouwkleed aangetrok ken. Van alle openbare gebouwen, maar ook van vele particuliere woningen hing de vlag halfstok; van vele kerken z\jn de rouwklokken geluid. De Schiedamse bioscopen hebben de deuren gesloten ge houden cn vele feestelijke bijeenkomsten zijn afgelast geworden. De ter ere van St, SCÖIEDAM, donderdag Er is een j studie om de padvindersgroepen 3e boerderij aan de Vijfsluizen zUn l ™r«Ten aan huisvesting te helpen. Zo 1 Wethouder mr. M. J. M. van Kin- i verklaard bij de begrotingsbehan- Oaarby js het wel de bedoeling j" ^«zocht wordt naar een definitieve owing van het huisvestingsprobleem »vei"3reven" padvinders, maar «Mik ook van andere groejmn. Ook w?l3l0nöer verklaard in principe zilo tot het verlenen van finan- steun aan de groepen, indien dat f Is en als er om gevraagd wordt. raadsleden hebben er sterk bij -college op aangedrongen om maat- *i te treffen om deze padvinders- n de helpende hand te bieden. In Uitvoerig artikel hebben wij er vorige k reeds op gewezen, dat er door de eente gewerkt wordt aan een oplos- S voor het probleem en dat er gedacht 1 aan het doen stichten van clubhui- verschiUende nog vrij liggende -nijes in de stad. Maar binnen af- 3re tijd zullen b. ea w. daar roede- g over doen. -S(^?an^eïding van ons artikel hebben »^-een n°odkreet ontvangen van ialeider van de Burg. van Haaren- ran het NJ?.V. „Wij zijn letterlijk in de kou gezet", zo schreef hij. "Want deze groep heeft helemaal geen onderdak meer! Deze padvinders hadden vroeger het troephuis in het gebouw Sursum Cords, maar moesten daar weer weg wegens an dere exploitatieplannen in het gebouw. Toen heeft de heer Henrion Verpoorten, leider van het Clubhuis St-Joris Doele zeer menslievend de helpende hand ge boden door de bovenruimten van het clubhuis aan de groep als onderdak aan te bieden. Want van het clubhuis wordt op zaterdagmiddagen toch geen gebruik gemaakt. Maar het Stichtingsbestuur van het clubhuis heeft het onjuist gevonden dat een georganiseerde jeugdgroep onder gebracht werd in een gebouw bestemd voor de ongeorganiseerde jeugd. En sinds september van dit jaar staat de Burg. van Haarengroep met alle vijftig padvinders en leiders op straat. Wederom zonder troephuis. „Wij doen nu een ernstig be roep op de ouderen om de jeugd te hel pen", zo schrijft de hoofdleider, tevens voorzitter van de Burg. van Haarengroep. SCHIEDAM, donderdag De spaar- bussen voor de actie „Open het dorp" zijn niet, zoals wij dinsdag meldden, in het hoofdpostkantoor en de bijkantoren geplaatst, doch in het hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820 op de Lange Haven en de zes filialen van de Spaar bank in Schiedam. DEN HAAG, donderdag (ANPJ In het voorjaar van 1964 komt het plan voor Lelystad, de hoofdstad van oostelyk Fle voland, gereed. Binnenkort beginnen de werkzaamheden aan de grondvesten van deze stad, waarvan de kern op vier kilo meter van het gemaal Wortman komt te liggen, dus niet rond de huidige nood- kolonie. Begin 1964 vangen ook de bouwactivi teiten aan, aldus minister Korthals in zijn memorie van antwoord op de begroting vap het Zuiderzeefonds. SCHIEDAM, woensdag liet Konink lijke Schiedams Mannenkoor „Orphcus" zal op 19 december in de grote kerk het jaarlijks kerstconcert geven. Op het programma staan o.a. Duitse, Engelse, Franse, Poolse, Spaanse en Rus sische kerstliederen. In samenwerking met Jong-Orpheus met dirigent Leao Smit, het knapenkoor van „Orphcus" en het Amersfoorts Jongenskoor, dirigent N. Lo- rijn worden enkele Nederlandse kerst liederen ten gehore gebracht. Ook hefc Schiedamse Vrouwenkoor zal onder leiding van Ria Borgmeijer mee werken aan dit kerstconcert met Benja min Bnttens „ceremony of carols". Ellen Stotijn zal enkele harpsolo's spe len. SCHIEDAM, donderdag. De Lions- club heeft de verkoop ter hand genomen van een aantal Delftsblauwe bordjes met de afbeelding van Het Dorp en. het symbool van de actie: de sleutel. De op brengst van deze bordjes, die f 20 per stuk kosten, is bestemd voor Het Dorp. De borden zijn gemaakt door De Porce- leyne Fles in Delft. Toezending van de bordjes geschied na storting van f 20 op girorekening 2717 van de Spaarbank Anno 1820, on der vermelding van naam en adres van de gegadigde cn de mededeling „Bord jesactie". SCHIEDAM, donderdag. Een ver brand telefoonboek was de schade die gisteren ontstond bij een binnenbrandje in het huis van de fam»he W. A. aan de Burg. van Haarenlaan. Mevrouw A. had, toen zij het huis verliet, het telefoonboek op de haard laten liggen. Een buurjongen zag later het boek branden verschafte zich door een ruit in de keuken in te slaan toegang tot de woning en doofde het vuur. De brandweer kon onverrich ter zake naar buis keren. Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag Binnen kort zal op de postrekening van „Het Dorp" in Amsterdam het fraaie bedrag van 5320 gulden worden overgemaakt Dat is het prachtige resultaat van de collecte, die de heer Kyong Chan, eigenaar van het Chinese restaurant Tong-Ah in de ongeveer twintig Chi nese restaurants in Rotterdam, Schie dam en VZaardinpen heeft gehouden. De heer Chan was zö getroffen door de marathon-tv uitzending dat onmid dellijk bij hem de gedachte opkwam dat de in Rotterdam, en omgeving wo nende Chinezen niet mochten achter blijven. Samen mei zijn. collega. Fort Ping is hi) dinsdag om twaalf uur met zijn tocht langs de restaurants begon nen. De eigenaars en da personeelsle den hebben de co Ree te bus niet tever geefs laten rammelen? SCHIEDAM, donderdag Met her nieuwd elan kan de voetbalstrijd weer fel oplaaien. De Schiedammers kunnen met goede prestaties hun opmars voortzetten ook al zal dat voor enkelen hevige bot singen opleveren. Zo mag de derby DRZ —Ursus als een topmatch van belang worden gezien. DRZ, leider in IA wordt nu bedreigd door Ursus dat de drempel van de ereplaats aanraakt Niet alleen dus dat voor beide het leiderschap op het spel staat maar bovendien hebben de clubs nog minder goede herinneringen aan de derby Ursus—DRZ onlangs gehou den in Harga. Beide willen zich revan cheren en extra inspannen, zodat op het terrem in Kethel een spannende strijd tussen twee roodwitte Schiedamse teams mag worden verwacht Lager KNVB In de tweede klas A is Excelsior '20 aan een. opmerkelijk herstel begonnen. Moge lijk dat de zwartwitten zondag na de overwinning bij het sterke VFC de laatste plaats kunnen prijs geven. Derdeklasser DHS kan de enthousiaste aanvalsgolven van Flakkee op het terrein in Kethel wel weerstaan ook al valt het moeilijk om de volle winst te veroveren. In Rotterdam komt Marünit, zij het moeizaam, tegen 't Noorden op winst Bij Hillesluis moet SFC de fraaie eerste plaats kunnen be houden, Aangezien SFC meer bevreesd is voor DZB dan voor kanshebber Tediro heeft stadgenoot Demos bij DZB een wel zeer zware taak. Toch geloven wij dat de ploeg van Go of van *t Geloof DZB kan overtroeven. Dat doen de roodzwarten des te zekerder omdat zij op de hielen van SFC willen blijven. Reserves: Excelsior '20 2—Alphen 2; CW 4Schiedam 2. Afd. Rotterdam Vijf punten uit drie wedstrijden zijn wel te behalen vooir de clubs in de eerste klasse B en C van de afdeling Rotter dam van de KNVB. Wilton Fyenoord is vrij en SVDPW gaat naar Wit Rood Wit. Nu laat WRW zich als vanouds niet ge makkelijk slaan in Den Briel maar de snelle voorhoede van SVDPW moet toch enkele treffers kunnen plaatsen. Thuis houdt het in kracht groeiende Schiedam ASB op afstand en het verrassend debu terende Schiedamse Boys heeft bij AVS eveneens een goede kans op de twee punten. Lagere elftallen: Hermes DVS 5Spar ta 5; SW 5—Xerxes 4; Excelsior R 6— DHS 2; Hennes DVS 6—Neptunus 5; CKC 3—DHS 3; SFC 2FJOS 2; Sparta 10— Martinit 2; Demos 2—DZB 2; SFC 3— EDS 3; Germinal 2—SVDPW 2; HWD 2— Schiedam 3; SVV 6—Hermes DVS 7; Ex celsior '20 4—SW 7; Hennes DVS 8— VFC 4; Leonidas 4—SVV 8; Excelsior '20 5Sehiebroek 5; Martinit 3PFC 3; De mos 3Steeds Volharden 3; Transvalia 4 —SFC 4; Ursus 2—Hillesluis 5; De Hol- landiaan 5—SFC 5; Bolnes 2-SVDPW 3; SVDPW 4—DESV 2; Schiedam 4—VND 2; DOZ 3—SVDPW 5; SW 9—Fortuna 5; Spartaan '20 SW 10; DHS 4—Feijen- oord 13; DHS 5—CKC 5; Fios 3—DHS 6; DZB 4—-Martinit 4; DJS 5Demos 5; DRZ 3—Het Noorden 8; Ursus 3—Satur- nus 3; Nado V 4—Ursus 4; AVO/ZVC 2 —Schiedam 5; SW 11—Spartaan '20 11; Xerxes 10—Hermes DVS 10; Progress 5 Excelsior '20 9; Excelsior '20 10—VDL 5; NRC 5—WF 5; Martinit 5—Aeolus 6; DHS 7—DRL 6; SFC 6—Zuiderster 6; AVS 5— Schiedam 6; SVDP 5—Excelsior '20 11; VFC 7—Schiedam 7; DHS 8—SVDPW 6; SV Hoogvliet 2Schiedam 6. Zaterdagvoetbal De uilwedstrijd Excelsior M—HSSS kan weieens een teleurstellend resultaat voor de Schiedammers hebben. Een pun- tendeltng is al reden om tevreden te zijn. Ook PPSC heeft geen walk-over, Rhoon zal op eigen terrein niets van de positie willen prijs geven en in deze competitie is nog niet gebleken dat PPSC over de goede strijdlust beschikt Bij Hellevoet- sluis komt GSS niet tot winst In Harga zal GTB veel moeite hebben om naast Stellendam te blijven. De overige: HBSS 2—CSVD 3; HBSS 3 rnsulinde 2; ZBVH 2—GTB 2; PPSC 2 —Rhoon 2; Zwart Wit '28 6—PPSC 4; GSS 3—Excelsior M 6; HVO 5—HBSS 6; MW '27 4PPSC 6. Jeugdeompetiüe: Hermes DVS—SW. SCHIEDAM, donderdag. Onder de titel Oase gaan zeven Schiedamse kuns tenaars exposeren in de voormalige Bran- aerssoos, Dam 2. Op de tentoonstelling zal werk te zien zijn van Dick Bos, Frans van der Heide, Herman Sey, Goof Smit, Piet van Stuivenberg Nico van Welzenes en Theo Wiegman. Zaterdagmiddag om 3 uur zal Pierre Janssen deze expositie openen. (Advertentie lM.) SUNIL wmmm. HAU/E PRIJS Maak vlug aanbieding' gebruik van dez» Twee reuzenpakken samen nfi voor slechts f 1,24 SCHIEDAM, donderdag Het is op merkelijk dat in hoofdzaak mannen ver schijnen voor het kantongerecht te Schie dam. Als er dames voor het hekje staan Is er wat bijzonders aan de hand. Dat was woensdag ook het geval. De dames waren, de eerste overtreders van het verbod om de hond los te laten lopen in Schiedam. Nn is er al heel lang een politieverordc- SCHIEDAM, donderdag De heer 3, Klarenbeek, die aan de Willcmbromver- straat 21 een houtwarenfabriek heeft, wil op een binnenplaats aanwezige houten loods vervangen door een veel grotere stenen loods om daarin zijn bedrijf voort te zetten. Maar b. cn w. heeft de bouw vergunning geweigerd omdat met dit plan de bebouwingsvoorschriftcn worden over treden. De heer Klarenbeek heeft toen be* roep aangetekend by de Gemeenteraad, maar de Commissie voor de Bouwveror deningen adviseert om ook het beroep te SCHIEDAM, woensdag Twee Schie damse zwemsters hebben afgelopen zater dag de eer van ons land hoog gehouden. Willy v. d. Lee en Joke de Held ziln belden eerste geworden op hun nummer in de wedstrijd tegen EnHelds Swimming Club. "Willy won de 90 yard schoolslag en Joke versloeg haar tegenstandsters op de 99 yard vrije slag. Een mooi resultaat, waarin trainer Henk Houwen een groot aandeel heelt gehad. Willy en Joke, die zaterdagmorgen, per vliegtuig vertrokken, als de twee afge vaardigden van „De Watervrienden" te Schiedam, maakten deel uit van de Bonds Zwemploeg van de Ned. Culturele Sport bond. Mede door hun prestaties won de N.C.S.-ploeg de wedstrijden. Nadat zij zondag met hun tijdelijke „pleegouders" een bezoek aan Londen brachten, keerde de Nederlandse zwem ploeg weer terug per vliegtuig. Door de mist boven Rotterdam moest echter een omweg via Brussel worden gemaakt. Vrijdagavond gaat het jeugdkader van boven 15 jaar van ARM A en Watervrien den naar Wassenaar voor een lang week end. In jeugdhotel „De Haven" zullen verscheidene activiteiten plaats vinden. De jeugdleden van 6 t.m. li jaar gaan zondagmorgen naar Rotterdam om daar het St.-Nxcolaasfeest van de plaatselijke jeugdafdeling der N.CB. mee te vieren. SCHIEDAM, donderdag De Lions club Schiedam heeft een bedrag van ruim twee duizend gulden bijeengegaard voor de actie „Open het dorp". De kos tuumshow van mevr, E. F. Canter Cre- mers-v. d. Does die dinsdagavond werd gehouden, heeft ruim duizend golden op gebracht. De giften van de algemene geldinzame ling ten behoeve van „Het Dorp" belopen eveneens een bedrag van duizend gulden. SCHIEDAM Geboren: Veronica, d. v. C. H. M. Heeze en D. Slavenburg; Fran- dscus G. J.» z. v. C. W. M, van der Meer en M. J. G. Breuring; Conny. d. v. W Roseboom en B. Bos; Louis M., z. v, SC C. M. van der Goes en M. H. Markx; Yvonne F. P., d. v. W. J. H, Geveke en A. J. E, Licfbroer. Overleden: G. Grande, 71 jr. verwerpen. Het voornaamste argument -was daarbij dat bjj de kortgeleden ge wijzigde Bebouwingsvoorschriftcn een groot gedeelte van het bedoelde terrein een andere bestemming heeft gekregen, nJ. voor het nicawe pand van de Willem Brouwerschool, Op de vergadering van de Gemeente raad heeft het eerst vrijdag j.l. geïnstal leerde nieuwe raadslid, de heer G. Ver- hulsdoak, in zijn maiden-speech gepleit voor de belangen van de heer Klaren beek. In de bestaande loods, een vervallen lekkend geval, kan het bedrijf niet wer ken, een nieuwe loods mag met gebouwd worden en de voorgestelde verhuizing van het bedrijf naar het industrieterrein maakt dat de heer Klarenbeek zijn klan tenkring m Schiedam-Zuid verliest. Mr. H. B. Engelsman, voorzitter van de bedoelde commissie, legde uit dat de commissie niets anders kan doen, dan oordelen over de juistheid van het weige ren van de bouwvergunning, wat dus ne gatief was uitgevallen en venvijzen naar een schadevergoedingsregeling. Doch de wethouders mr. M. J. M. van Kinderen en IV". van Schooneveld boden wat meer soulaas. Na het weigeren van de bouw vergunning kan gekeken worden of de heer Klarenbeek niet op andere wijze ge holpen kan worden. KAAPSTAD, donderdag. (AFP). In de omgeving van Johannesburg in Zuid- Afrika is woensdag een hoogspannings mast opgeblazen waardoor het spoorweg verkeer en de diamant-Industrie storing ondervonden, 's Nachts waren twee tele foonkabels in Kaapstad doorgesneden. nlng- op dit gebied maar sinds kort houdt de politie een verscherpt toezicht. Dat be merkte de Schiedamse mevr. M, A. W. V. Ze had de trap buiten gezet om kleedjes te kloppen en de hond was naar buiten gerend. Tien gulden of twee dagen hechtenis omdat het ge schied is op 29 oktoher, toen heel Ne derland al op de hoogte was van het ge vaar van de hondsdolheid. Voor de da mes J. A. van R.-van O. en A. van R, werd voor ieder zeven en een halve gul den boete genoteerd. De hond van me vrouw Van R.-v^i O. ging altijd mee naar de groenteboer. Toen het beest op de Schiedamseweg liep op 24 oktober kreeg de bazin de bekeuring. ,Jk wist het nog niet, want het is twee dagen later pas voor de televisie gezegd," zei de verdach te. „Na een kwartier kwam die agent pas bij me aankloppen, hij was zelfs door de heg gekropen om die hond achterna te gaan..." vertelde ze en nuchter consta teerde mr. Cos dat het doen los lopen van een hond op de Burgemeester van Haa renlaan op 25 oktober strafbaar is. In het vervolg krijgt de achttienjarige Vlaardingse havenarbeider B. J. T. privé- les van de Vlaardingse politie. Hfj moet namelijk iedere zaterdag in het politie bureau schoolwerk maken, De jongeman beeft er zich bij de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, op beroepen dat hy niets van de verkeersregels weet. Hjj zou dan ook niet weten waarom hij straf baar was op 22 juli toen hij met zjjn bromfiets geen voorrang verleende op het kruispunt hy de Vettenoordskade. Verdachte bleef er bij dat hij de ver keersregels niet kende ook al vertelde hij daarna dat hij les kreeg in het berijden van een scooter. „Dan zul je wel zakken," voorspelde mr. Cos. Conform de eis werd het vijftig gulden boete of tien dagen hechtenis waarvan twintig gulden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar en de speciale verplichting zater dags in het politiebureau verkeersles te ontvangen net zo lang totdat de politie meent dat T. er wel een en ander van weet. ,pLet daar maar heel goed op, ze hebben een mooie maquette," adviseerde mr. Cos. Bij de aanvang van de terechtzitting heeft mr. Cos h<*t verscheiden van H.KR, Wilhelmina herdacht die hij een groot vorstin, de leidster van het verzet en de Moeder des Vaderlands ifèemde. Na zijn herdenkingswoorden is een minuut stilte in acht genomen. :IJENOORD N.V. ;CH1CDAM S WILTON-FIIE NOORD SCHIEDAM voor diverse administratieve werkzaamheden. ULO- of gelijkwaardige opleiding. Goede kennis van Engelse tool en enige konfoorervaring strekken tot aanbeveling. Sollicitaties Ie richten aan bovengenoemde maat schappij; Postbus 22, Schiedam, Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kgnt U zich ook telefonisch met om "n verbinding stelten, teU92C0 (toestel 3072). In onze moderne keurslagerij is plaats voor een flink Wij bieden een prettige werkkring en een zeer goed loon. 14 vakantiedagen en maandag- Ss middags vrij. KEURSLAGER POOT Broersveld 159, Schiedam U kijkt U.vergelijkt U koopt bij j I.ANGE BA VEN 95 Schiedam, JeL 686 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Kerst- of St. Nicolaas cadeau Bij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf ƒ90,15—30 kor ting, ook merkmacbines. Showroom Coja, Lange Ha- ven 128, telefoon 633 41. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto. K. van Vuuren, Hoogstraat 108. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1