Sportcentrum Schiedam, na vier jaar bloei, opgeheven m Pr. WiHielmina herdacht in een interkerkelijke dienst in Grote Kerk Sophia Loren is kostelijk als Madame Sans Gêne "On the W aterf ront5 kreeg nieuw, geen beter jasje L'nieke school in oude branderij' ReimerHulsker zit niet bij de pakken neer VEERTIG JAAR DRANK SVV speelt bij DFG AGENDA niet ontlopen SCHIEDAM Koeriersters ZATERDAG 1 DEC. 1962 5 Down Townrband met Ann Burton voor Soc. Guillamne Kwart miljoen voor 't Dorp in Rotterdam GRAMMOFOONPLATEN RADIO BLANKEN f9.90 Passage vertoont: PMXv In Monopole: In Monopole: Murphy bij Indianen In Monopole: Eenzame Kirk kan tijdgeest Jubileumconcert van Excelsior op de band KERKDIENSTEN.;!: Artsen op zondag LW% itrttSl C. MOLENAAR' BROERS VEST 115, Schiedam Telefoon 675 67 GEMEENTE SCHIEDAM TERREINKNEGHT voor het onderhoud van de sportvelden SCHIEDAM, zaterdag. Het is voorbij met het Sportcentrum Schiedam! Want de heer Keinier Hulsker heeft in de afge lopen nacht zijn bekende sportschool aan de Westvest definitief moeten verlaten. Na een geschil dat niet meer by te teg- «n was, met de eigenaar van het pand, heeft dc heer Hulsker de aanzegging ge kregen om het complex te ontruimen. Het ij wel een onverwachte klap voor hem geweest Zaterdag is er nog een nationaal jndo-toeniooi van bruine banden ge weest en maandag moest begonnen wor den mét het afbreken van de inventaris. ne hele- week Is cr aan gewerkt en ge sjouwd en vandaag is de heer Hulsker Vertrokken uit Schiedam. Definitief. Maar wis de energie kent, die in die stevige gestalte van Reinier Hulsker huist, begrijpt meteen dat hij niet bij de pakken gaat neer zitten. Even heeft hij de moed laten zakken, toen hij ons in het begin van de week zei: „Ik schei er mee uit. Ik zie er geen been meer in ora verder te gaan." Doch gisteravond was het weer de oude Reinier Hulsker die vertelde: „Na tuurlijk gaan wij door. Al het materiaal uit Schiedam wordt overgebracht naar mijn bestaande school aan de Rotterdamse 's-Gravendijkwal. Die school wordt be langrijk uitgebreid. Want Ik kan de men sen toch niet in de steek laten!" Hij krijgt daar in Rotterdam, ook na de uitbreiding, niet de ruimte waarover hij in Schiedam kon beschikken. Maar het was dan ook weL een unieke school die hij hier aan de Westvest in vier jaar tijd heeft opgebouwd. „Zo iets krijg ik nooit meer terug" geeft hij toe. (Advertentie i-M.> Nylon Simplex da meshandschoenen, de grootste modetroef van dit najaar. Heerlijk warm geruwd voor de winter en voorzien van een nerf, waardoor U ze bijna niet van echt leder kunt onder schelden. Horgen koopt U deze veel geadverteerde Nylon Simplex dameshandscboenen, die ner gens onder de vijf gulden wor den aangeboden... per paar voor nog géén drie gulden. Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ge voerde Nylon Simplex dames handschoenen In de .kleuren zwart, donkerbruin, cognac, groen, beige enz. in de maten 7-8-9 per paar voor Géén ttf. of schrift, bctt. Zelf opgebouwd Toen hij, nu vier jaar geleden, zijn Sportcentrum opende, leek al een klein wonder gebeurd te zyn. Van een oude branderij, zq te zien alleen nog maar ge schikt om als opslagplaats te dienen, was een judo- en jiu jitsu-school getoverd. Nog wel eenvoudig maar toch al een echte sportschool. Maar toen al borrelde de heer Hulsker van nieuwe plannen. Eén dojo had by toen al, de grootste uit de omgeving, maar er moest ook een tweede komen. „En daar Is een pracht ruimte om een boksting op te zetten met een afde ling voor krachtsport." In een aparte, nog kale ruimte stonden toen al twee tafeltennistafels, als belofte voor een toe komst in die richting. Die ook vervuld is geworden. Zoals ook meerdere plannen uit die hegintyd verwezenlijkt zyn ge worden. Kapitalen zijn er geïnvesteerd in zijn school. En nog meer arbeidskracht. Want Reinier Hulsker heeft wel gezwoegd om er iets van. te maken. Met passen en meten en centen tellen is het er allemaal in ge komen, de grote dojo's met de enorme matten, de tribunes die de vaak vele be langstellenden een goede kijk boden op de sport, de extra-verlichting, enz. Het is toen geworden tot een judo-centrum waar de allergrootsten op dat gebied, Anton Geesink bv. en de Japanse groot-meesters, graag kwamen. Want het is wel in hoofdzaak judo ge weest waar dit Schicdamse Sportcentrum van Reinier Hulsker de grote naam te danken heeft, al werden er ook tal van andere indoor-sporten beoefend, tot gym nastiek en balletdansen toe. De belangstelling voor deze school is al tijd zeer groot geweest en nam nog steeds toe. Tot wel 1.200 sportbeoefenaren in liet drukke seizoen toe. Veel Schiedammers uiteraard, maar ook velen uit Rotterdam, waar Reinier Hulsker zich al tevoren naam had welen te maken. Nu is het voorbij. Gisteravond was men nog bezig met het uitbreken van de dikke kurken platen, die onder de judo-matten hadden gelegen en daarmee is een dikke streep gezet onder het bestaan van het Sportcentrum Schiedam. Een groot verlies voor het Sohiedamse sportleven. SCHIEDAM, zaterdag De Schiedam- se Jazz-socicteii Guillaume, die het in de afgelopen jaren wei vaker heeft aange durfd belangrijke Jazz-bands naar Schie dam te halen, heeft voor de bijeenkomst vanavond in gebouw Arcade The Down Town. Jazzband oJ.v. Koefie Huettag we ten ie engageren, hoewel dit orkest na bet succes voor radio en tv bijna niet meer in Nederland optreedt. Als bijzondere attractie zal ook Ann Burton optreden, sinds kort de vaste vo- caliste bij de Down Town-ers. Zij heeft van de zomer gezongen bij Pia Beek en met het orkest van John Millstone en is een van de meest prominente Nederland se jazs-vocalisten. Mij zit nu wel bij de pakken, deze Reinier Hulsker-maar hij blijft -niet by de pakken neerzitten. ROTTERDAM, zaterdag (ANP) De inzameling ten bate van Het Dorp, die in Rotterdam werd georganiseerd door' de Llonsclub. heeft een kwart miljoen gulden opgebracht. SCHIEDAM, zaterdag. Tijdens een interkerkelijke bijeenkomst In de sfeer volle Grote of St. Janskerk is Hij Haar overlyden Prinses Wilhelmlna herdacht. Daarbij is gesproken door voorgangers van de Rooms-Katholieke kerk, de Ncd. Hervormde Gemeente en de Gereformeer de kerk, maar het was burgemeester nr. J. W. Peek, als leider van de wereldlijke gemeente, die de rfj van sprekers opende en uit de Schrift voorlas. Ingeleid door orgelspel van organist Jacq. P. Bekkers zongen de aanwezigen gezamenlijk het „Wilt heden nu treden voor God, den Here", de verzen 1 en 3, waarna burg. Peek Psalm 90 voorlas. Daarop werd door een katholiek kerkkoor ten gehore gebracht het bij de verschei den vorstin geliefde „Ecce quomodo mori- tur". Pastoor A. C. van den Brekel had als tekst voor zijn toespraak Psalm 72 geko- Izen. „Wij allen herdenken nu het ver- scheiden van Haar die vijftig jaar lang onze Koningin is geweest, ónze lands vrouwe, onze Moeder. Elk sterfbed maakt stil, maar nu voelt ons volk dat een van de graotsten der Oranjes is heengegaan. Zij was onze leidster in de meest bewogen tijd van onze geschiedenis en twee we reldoorlogen hadden plaats tijdens Haar regering. Met grote moed en zelfverloo chening is Zij rustig temidden van haar volk gebleven, het devies van Haar voor zaat Willem de Zwijger indachtig: Rustig temidden der wogdende golven. Nu deze Moeder van ons volk heengegaan. Ons past dank tegenover de Almachtige, die ons zo'n Moeder gaf", aldus pastoor Van den Brekel. Nadat burgemeester Peek uit de Schrift had gelezen Johannes 11 de verzen 17-44 en het koor het „Laudate Dominum" had gezongen was het woord aan dr. L. J. Cazemier, hervormd, predikant, met de tekst 1 Korinthen 15 50-58. „Rijk is ons land gezegend met deze Koningin, die nog steeds zo'n grote plaats inneemt in de harten van velen. In tijden van voor spoed, maar ook van rampen, is er een hechte band geweest tussen Koningin Wilhélmma en Haar volk. Zjj was ook een van de eersten die belangstelling had voor het oecumenische werk. Door Haar plaats en ook door Haar opvoeding een eenzame figuur. Waar Zij de moed uit putte, dat blijkt uit haar memoi res: „Eenzaam maar niet alleen". En uit dit boek las dr. Cazemier de getuigenis over het rotsvaste geloof voor. Nadat de aanwezigen staande van het Wilhelmus de verzen 6 en 15, „Mijn schildt ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer" en „Voor God wil ik belijden en rijner grote Macht", sloot ds. J. Couvée, gereformeerd predikant met gebed. „Dank, God, dat U Haar vijftig jaar te regeren hebt gegeven over ons zo verdeel de volk, besloten met het „Onze Vader" o Met de „Ryndam" zijn vandaag meer dan 800 Canadezen die drie jaar in Duitsland gelegerd zijn geweest, naar Canada teruggekeerd. Een paar, de mascotte, maakt ook de bootreis mee. Advertentie f-M.) Nu ook !N NIEUWLAND! Natuurlijk bij: Winkelcentrum Mgr. Nolenslaan SPECIALE AANBIEDING: 30 cm L.P. van FRANK SINATRA Tot 9 uur geopend Rustig en op zijn gemak zit hij voor gijn flessen, deze heer A. Stokhof. Hij is l. dan ook wel mee vertrouwd, met de flessen en met de geestrijke inhoud daarin. Want de heer Stokhof, die can de Rozenburgsestmat 29b woont, is vandaag precies veertig jaar geleden „in de drank" gekomen, nadat hij tevoren haringvisser was. 381/2 jtmr werkte hij aan de Westerkade en nu ais meesterknecht van de moutwijn afdeling by de Distilleerderij Joh. Vrijmoed en Zonen N.V. aan de Lange Haven. Voor deze langdurige en trouwe dienst is hem bij het jubileum de Ere-mcdaiUc in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend, welk ere-metaal hem vanmorgen door burgemeester mr, J. W. Peek op de borst is gespeld tijdens een bij eenkomst op het kantoor SCHIEDAM, zaterdag SVV gaat zon dag op bezoek bij de oude rivaal DFC in Dordrecht. Deze wedstrijden in Dordrecht zijn altijd bijzonder moeilijk geweest voor de rood-groenen en dat zal nu des te meer het geval zijn daar DFC dit seizoen bijzonder goed voor de dag komt. Maar SVV heeft bij het verdienstelijke gelijkspel tegen Helmondia getoond over fighting-spirit te beschikken, zodat het toch niet onmogelijk moet zijn ten minste één. puntje mee naar huis te brengen. Waarschijnlijk zal Tonny van leeuwen weer in staat zijn de mïddenlinie te ver sterken. SW 2 speelt zondag om 2 uur aan de Westfrankelandsedjjk tegen DHC 2, een van de leiders in de afdeling. Bij een zege wordt de plaats aan de kop aanmerkelijk versterkt. Het Jeugdteam speelt zoals ge meld vanmiddag een derby tegen Hermes. SVV 3 gaat op bezoek bij Unitas 2 en het vierde elftal speelt zondag om 10 uur Harga tegen Gouda 2. NA een aantal andere dames, waaron der Gloria Swanson, i3 het nu ook' Sopbia. Doren die de garderobe (gepUs- seerde rok en onthullend openstaande HET was wel te verwachten. Na „On the Waterfront" moest en zou er nóg een film komen over de wantoestanden in de New Yorkse havens. De schok van »On tbc Waterfront" destijds overal ge registreerd, is men inmiddels te boven, Z'Ü het nog niet vergeten. Het boek „The man who rocked the boat" van de Amerikanen William J. Keating en Richard Carter, heeft regis seur Arnold Laven er toe bewogen de Kim „Terreur in New York" te maken. Het verhaal van. dit boek steunt op wer kelijke feiten. De jonge jurist, die de opdracht krijgt een moordzaak op te los sen en zo doende In de gangsterwereld rond .de havens terecht komt, draagt de zelfde naam als een der auteurs, William Keating. 'Al heeft Laven nog zo zijn best gedaan een goede film te maken van „Terreur in New York", de toeschouwer wordt door lopend herinnerd aan de prestaties van Marlon Brando en zijn collega's Ln die Vroegere film, maar meer brengt de re gisseur toch niet teweeg. Men kan Laven echter moeilijk gebrek aan originaliteit verwijten: hij moest met fle herinnering van „On the "Waterfront" juist deze film maken. Hij heeft zijn vak manschap besteed aan een gladde film, waarin routine de plaats van bezieling heeft gekregen. Ook in zijn film domi- Eeert xthe waterfront", de havenkant. En ook hij laat een vakbond ten onder gaan aan criminele activiteiten van de gang sters. De vondst, waarmee hij de film >racht te redden, is evenmin oorspron kelijk: een. moordzaak, de terechtzitting, met pleidooi en aanklacht van geslepen juristen, met op hetzelfde tijdstip een stakingsrel in de haven. Richard Egan als de jonge jurist William Keating is de aanklager, Julie Adams zijn vrouw Dee, en Joe Downing, en Walter Matthau zijn de gemene gangsters. (In Monopole: maandag t/m woensdag). DE meest onderscheiden militair uit de tweede wereldoorlog, Audie'Mur- phïe, wordt door Hollywood in niet af latend tempo tot held gebombardeerd. In „De onschuldige verrader" is hij een jonge gids, die een karavaan dwars door Indiaans gebied poogt te brengen- Hij faalt in deze opzet De karavaan wordt uitgemoord en de bewoners van het stadje waar Audie thuis hoort denken dat hij een compromis heeft gesloten met de roodhuiden. Er blijkt uiteraard allemaal niets van waar te zijn. Audie is een bovenste beste brave kerel en mag als dat zo uitkomt de mooiste vrouw uit het wat fletse verhaal zo maar in zijn armen sluiten. (In Monopole, matin ées) kanten blouse) van Madame San„ Géne heeft aangetrokken. Als wasmels- je van Napoleon Bonaparte levert de sen sibele Sophia precies de baaierd van emo ties, loslippigheden, touchante toêtises en lieve flirtations, stoelend op goedhartig heid, die de schrijver VIctorien Sardou Indertijd moet hebben bedoeld stellen wij ons zo voor, bü het zien van deze reeks verkwikkend frisse, kleurige pren ten uit Napoleons tyd, adekwaat tot film gemaakt door Christian Jaqne. Een uitzondering, dit burlesk-pikante verhaal over de ongegeneerde wasvrouw Cathérine. Een exceptie op de stelregel die „historische" films geen goede films laat zijn, omdat kleur en spektakel ener zijds en psychologische karakter-tekening anderzijds twee moeilijk onder één noe mer te brengen factoren zouden zijn. Om dat het spektakel' immers de regisseur geen ruimte zou laten voor het aanvaard bare menselijke verhaal. Welnu, in „Madame Sans Gêne" is het er allemaal en nu eens op een ontwape nende wijze ineengevoegd. Het verhaal is dat van wasvrouw Cathérine (Loren) en sergeant Lefèvre (Robert Hossein) die el kaar in de nadagen van de Parijse revo lutie tegen het lijf lopen. Het wordt een blijvende band, dïe, wanneer beiden het onder Bonaparte's heerschappij langs de' weg van toeval en geluk een eind ver schoppen, zelfs bestand blijkt tegen de in triges aan het hof van de keizer. De domme, rechtschapen Lefèvre, in middels maarschalk geworden, zal zijn Cathérine in de laatste meters film niet verwisselen voor een „Markgrafin", om dat verwikkelingen aan het hof en de steeds meer in het oog lopende naïeve schaamteloosheid van "de blancbisseusse hem dat gebieden. Voor de Loren-fans mag deze film die nen om te bewijzen dat hun ster actrice is geworden. Niet +?gen wilen dank, zoals Cathérine, naar een status gestegen, maar moeizaam naar karakterrol-niveau ge» groeid, in welke richting The Key en El Cid reeds duiden. Deze ongegeneerde ma dame is van een verrukkelijke emotiona liteit, een sprankelende naïveteit, flitsend en met gevoel voor gebaar gespeeld. En de film biedt niet alleen kleur, actie en aankleding, maar geeft met humoris tische accenten het aspect weer van het Frankrijk in de jaren 17921802. (PASSAGE) BIOSCOPEN 4.15, 7, 9.15 uur: Madame Sana Monopole, 7, 9,15 uur: Eenzaam zjjn de on tembaren; zondag 2, 4.15 uur: De On schuldige Verrader. DIVERSEN Arcade, 8 uur: Soc. Guillaume, dnnsavond. Tlvoll, 8 uur: Soc. Nieuwland, dansavond. Marijke, B uur; Hengelsp.ver. Wilton F., bij eenkomst. Sursum Corda, uur: Sch. Tippelaars. Sint Nicolaasfocst. Sportfondsenbad, 7.30 uur: SZC-zwemwed- strij den. De Rank, 3 uur: Herv. Jeugdraad, bijeen komst Apotiiekersnachtdicnst. Apotheek Jansen, Swammerdamslngel 41. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 'szondags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek". Werken van Henri- Georges DAT een goed idee beslist geen goede film behoeft op te leveren wordt dui delijk gemaakt in Eenzaam zijn de on- tembaren. Een cowboy die het land heeft aan hekken en afsluitingen, 2ich niet wenst te binden, en voortdurend verlangt naar de goede oude tijd toen het westen nog wild was, hoort dat een vriend van hem in de gevangenis terecht is gekomen. Zijn misdaad was het over de grens smokkelen van arme Mexicanen en hun werk verschaffen. Via een paar wetsover tredingen weet de cowboy bij zijn vriend in het gevang te komen, maar als hy de tralies met een meegenomen zaag heeft stukgemaakt, blijkt de vriend niet mee te willen gaan. De straf op uitbreken is te groot: vijf jaar. De cowboy vlucht alleen. Het wordt een lange vlucht, door bergland, waarbij de politic alles inzet om hem te grijpen, tot een helicopter toe. Hij weet echter te ontkomen maar bij het oversteken van de weg te paard wordt hij aangereden. De „tijdgeest" is niet te ontlopen. Het voornaamste bezwaar tegen deze film is zijn afmattende traagheid. Alles verloopt te stroef en tegen dit nadeel kan 2etfs het mannelijke acteertalent van Kirk D.ouglas niet op. Wel te loven zijn de natuuropnamen, die beter tot hun recht zouden komen in, een documentaire. (In Monopole, t/m zondag) SCHIEDAM, zaterdag. De Arbeiders Zangvereniging „Excelsior", die het zes tigjarig bestaan vierde met de uitvoering van „De Jahreszeiten", belegt op maan dagavond 2 december een bijeenkomst in het Volksgebouw, aanvang 8 uur, waarbij de gemaakte bandopnames van de uit voering van dat oratorium ten gehore gebracht zullen worden. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk-rtOuiir ds. H. W. Hemmee en 5 uur ds. G. Samson (Rotterdam). Bethelkerk: 10 uur ds. D. 3.. SpaJing en 5 uur ds. J. G. Jansen. Opstan- dingskerk: 10 uur ds. C. v. d.-Steen en 7 uur ds. A- Hoffman. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smïds en 7 uur da.' C. van der Steen. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. D. G. van Hoeven. Grote Kerk: 5 uur ds. G. Samson (Rotterdam). Evang. ï-uth. Gemeente. Kerkgebouwennge Nieuwstraat; 10 uur ds. (lste Advent). Luth. kerk. Zaterdagavond 7.! Avondgebed. ir: Oecum. Ned. Prot. Bond. Westvest 92; 10.30 uur da. G. S. Westerouen van Meeteren (Rem. Rot- te^dmkth. Kerk. Dam 28: 10 uur Baptisten Gemeente. Gebouw Irene; 19 uur ds. R. Relllng xn.m.v. The Gospelstagars. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 UU? Hclligingssamenkomst en -7.30 uur Verlos singssamenkomst. Gerrlt Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst Alle samenkom sten oJ.v. brig. K. Wieringa en maj. K. Reitsraa. Chr. Gcref. Kerk. Kerkgebouw Waranda, hoek B.K.-laan: 10 en 5 uur; dhr. Sneep (Vlaardlngen). Herv. Gem. Kethei. De Bank; 9 uur; ds. J. E. L. Brummelkarap. Dorpskerk: 10.30 uur ds. Brurnmelkamp en 19 uur ds. J. Gras (Dordrecht). SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende art sen te raadplegen: J. Mokkenstonn Van Ruysdaellaan 52 b. tel. 64098, C. J. M. vloot man. Singel 159, teL 67780. G. in 't Veld, W. de éwijgerlaan 23, tel. 66599, P. van Sant brink. van Heuven Goedhartstr. 1, tel. 62562. Geopend is apotheek Jansen, Swanwier- darnsingel 41, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. VL AARDINGEN, zaterdag ln ver-; band met de herdenkingsdienst in de Grote Kerk zondagavond, waaraan ook het Leger des Heils zijn medewerking zal verlenen, begint de dienst van het Leger in rijn gebouw aan de Baanstraat 's middags om vijf uur. DOE ALS ZIJ Kies ook uit de verrassende ERRES serie De 4 glanzend-niemve stofzuigers van Erres zijn geheel afgestemd op Uw eisen. Stuk voor stuk zijn ze uitgerust mat een zeer sterke motor en uitgevoerd in fraaie kleurencombinaties. Welke U ook kiest, de Erres Jumbo. Mambo, Dombo of Dombo de Luxe, de stofzuiger naar Uw hart blinkt tut door maximale zuig kracht, mooie en doelmatige vormgeving en. Is buitengewoon handig in het gebruik. ERRES JUMBO f49.* Vorm en kleuren zullen zó Uw hart stelen. ERRES MAMBO Vraag de uitgebreide kieurenfolder en demonstratie bij: GrDte. krachtige motor en heel mooie kleuren combinatie. Vraagt weinig opbergruimte en glijdt vederlicht over Uw Vloeren. 142.5Q li nRRES DOMBO DELUXE De Dombo bangt altijd zuigklaar in Uw kast. *n Heerlijke. Itchtc steel» stofzuigar voor snel huis houden. Höél veel gebruiksmogelijkheden, 11S.~ I ERRES DOMBO 9B.- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM; Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Verordening, regelende het gebruik van het Openbaar Slachthuis, en artikel 2, tweede lid, van de Vleeskeuringsverordening; Mede gelet op het bepaalde in artikel 1, letter F, van het Algemeen Reglement voor het Openbaar Slachthuis; maken bekend: a. dat het bureau van de Vleeskeuringsdienst op de zater dagen 22 en 29 december 19152 geopend zal 2ijn van 8.00— 16.00 uur; b. dat dit bureau op de maandagen 24 en 31 deceimber 1962 geopend zal zijn als op zon- en feestdagen, met dien ver stande, dat van 8.0017.00 uur aangifte kan. worden ge daan van het hebben en houden van de structiemateriaal; c. dat voor de bijzondere regelingen, die zijn getroffen met betrekking tot de openingsuren van het Openbaar Slacht huis gedurende het tijdvak te rekenen van woensdag 19 december 1962 tot en met woensdag 2 januari 1963, zij ver wezen naar de bekendmaking, zoals deze. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, letter F, van het Algemeen Re glement voor het Openbaar Slachthuis, door de directeur op het terrein van het Openbaar Slachthuis, Slachthuis laan 24, alhier is geschied. Schiedam, 27 november 1962 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK. J. W. PEEK. Te koop aangeboden Kerst- of SI. Nicolaas cadeau Bij Showroom Coja een cen trifuge f98.—, wasmachines vanaf ƒ90.1530 kor ting, ook tnerkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven 126, telefoon 6 3341. Shave-dealer van Philisbave Remington, Braun, Slijpen, repareren, 's morgens ge bracht, 's middags klaar Slij. perij, staal warenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43. telefoon 61713 Fotogrofïe Rolfilms vergeten? De auto maat staat vooi u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106 Voor pasioto - naar K van Vuuren. Hoogstraat 106. tel 6 67 20. In één dag gereed Bij de Sportraad voor de Gemeente Schiedam kan worden geplaatst een Vereist wordt bekendheid met land- en/of; tuinbouwwerkzaamheden, waaronder het- bedienen van tractoren. -- Bezoldiging voor 25-jarigen en ouderen ƒ393.31 per maand, inclusief compensatie voor ingevolge de Algemene Ouderdoms wet te betalen premiën. Huurcompensatie ƒ27120 per maand. 4 vakantietoeslag per jaar. Kinderbijslag volgens Rijksregeling. - De mogelijkheid van. toekenning van een prestatiebeloning, welke kan variëren van 5 tot 12%, is niet uitgesloten. 1 Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen te wor den ingezonden aan het secretariaat van de Sport raad voor de Gemeente Schiedam, Oude Kerkhof 19 a te Schiedam. - Permanent wave Kapsalon Hëlène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt f7 50 Hélène tiède permanent, de meest idealp natuurlijke permanent 20 - Gratis halen en brengen per luxe .auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, tel. 6 7170. Diversen;r Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap.' s of kantelbed Prima afwei" als nieuwterug Het-;; koopste adres DUK," nendal IA (Broersveldpad), telefoon 6 80 28 (na 18 uur telefoon- 6 67 89) Ledikanten, hutledikanten. kampeerbecL. den enz.' Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1