I KLEP VOOR BRUG TE fATER BIJ NA GUSTO Bijzonder karwei vraagt maximum aan vakmanschap j Ventilatorriem verdient beter Twee brandjes Surprises van marsepein voor groot en klein Handbal DWS-heren halen een krappe zege op Actief Vele schaatsliefhebbers bonden bun ijzers ondei jaar getrouwd Pijpleiding passeert de Rijn Tegenslag was oorzaak van uitstel bij Wesseling Van korfbalprogramma is veel niet doorgegaan i'prpDAG 4 DEC. 1962 5 pUOJECT VAX 620 TOX VOOll V. BRIJÉXEXOOR» Wielrijdster door auto aartgereden Dieve n zagen 'cheepsstuur af Dl Burgerlijke stand Volie winst voor SVG-dames SCHIEDAM Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT ADMINISTRATIEVE KRACHT ills gal arl af- cnHiEDAM, dinsdag-, Hellingbaas Boer van de Werf Gusto N.Y, beeft het gfe- tod weer voor elkaar gekregen! Een tewaterlating was het, maar dan een héél zegt wat voor de Werf Gusto, waar ze wel gewoon zijn om vreemde van de helling te laten glijden. Het was ditmaal niet eens een schip, «Keen stak brag. Een van de zes stukken waaruit de gigantische „klep" van de Vin Brtrarncx)r Jbrug In Botterdam zal bestaan en die by Werf Gusto vervaardigd Is. Vols it stuk brug, of elgeniyk de brugklap, 56 meter lang, meet 16,5 meter over kmcbtc breedte en 95 meter tussen de hoofdllggers en weegt liefst 620 ton! Wel eett hreh staal dus om wat zorgvuldig mee om te springen. I>aar dit gevaarte jfltea oyer water van de "Werf Gusto naar de Van Brlenenoordbrug-ln-wording frfaptporteerd kan worden, had gisteren de behoedzame tewaterlating plaats, waar ftittafhaas Boer al *Un ervaring en kennis bU te hulp heeft moeten roepen. flmiwwiiiKisMBmmEnnKiij Eb SïwqpwtM hebben w# reeds een uit- M* wUk'l tfwUd «n dr« ..rrotUte tosMiy-brug van Nederland, die het b»ff««tdc deel In de Van Brlenenoord- kaz ftan worden. Hoe deze brugklap twee eendere, onafhankelijk van el- pif''té' bewegen, delen bestaat. Elke idA-wordt dan «3 meter lang en Is op de Werf Gasto «It drie delen opgebouwd. Set later niet zichtbare hallaststuk, dat ■gup een eigen gewicht van 256 ton jteft en later 400 ton beton als ballast in- itfttten krfjgt; het middenstuk met de luktrllirer waar de brugas doorheen k«mt en. dat 290 ton weegt en tenslotte ie elft olijke brugklep van 56,5 meter, die net 580 ton eigen gewicht plus 30 ton lirdhonteo wegdek 620 ton Is gaan we- In d»t artikel hebben we ook de op- nerücg van de he-^r J. Mi van der Es, chef afdeling montage van Werf Gusto flpgeaomen, dat bet bouwen op zichzelf niet zo moeilijk was, maar dat hei- transport en ook de montage veel hoofd brekens zouden geven. Nu. dal is wel uit gekomen.'- Twee maanden lang loopt de heer Smits van de Werf zich al suf te rekenen om de puntjes op de i te zetten voor dit trans port. 22 november zijn de twee „kleine" stukke», dus ballast- en middenstuk ver scheept op zolderschuiten. Die zijn zolang opgeborgen in Slikkerveer en vandaag is de moeizame arbeid begonnen om die twee achterstukken te monteren in de Van Britneoooidbrug. Een hoofdstuk apart 1 Simeon en Heracles Muir firferen heeft de „verscheping" JpUals gerond en van het langste, zwaar- Ke en dB* moeilijkst te hanteren onder- (letj: de brugklep. Die Is letterlijk van de biffing te water gelaten, want dal was de tuigt manier om het zware gevaarte weg irjjgen. De twee zwaarste dryven.de fokken die In Nederland te vinden rijn, ^trades" en de „Slmson", die elk 250 ton kunnen tillen, zjjn er aan to pas ge- fomea. Doch tweemaal 250 Ion is pas 500 hn ea de brugklep weegt 620 ton! Dus «o-twee-drle optillen was er niet by en srmoest Iets anders op gevonden worden. Eenvoudig gezegd ging het zó. Men *dt het op sleëen gemonteerde gevaar- Wwoon de helling laten afglijden, tot Ra stuk boven het water uitstak. Toen ppen de enorme takels van de twee de polsdikke stalen kabels, die n te voren gereedgemaakte hijs- waren vastgemaakt en de brug- waarvan de helft van het gewicht H op de achterste sleden rustte, werd Ra ae kade weggetrokken, totdat het wrste stuk op een zolderschuit gelegd 111 worden, Dan werden de twee bok- pt de zolderschuit weggetrokken en Wa het achterste stuk in de takels $«nea, van de sleden gehesen en op a tweede zolderschuit gelegd. Dat is dan «verhaal van de tewaterlating en ver- «epiag. ilaar als men dan hoort dat dit karwei- gisteren zeven uur heeft geduurd, van eerste glijden om 0 uur tot het necr- ^ea op de tweede zolderschuit om één j®. dan wil men misschien geloven dat ■Jaiet zo eenvoudig is geweest. Laag water Oa maar enkele moeilijkheden te noe- «n. Het was laag water waardoor de •Siinaon" niet te dicht bij de kade !uiT,men* Dat heeft weer extra voor- gevraagd en de helllngbaas ff1 hoofdbrekens gegeven. Waarom wfc bö laag water gewerkt? „Het moeiiyk genoeg om die twee veel- P»asde zware bobken tegclUkertyd te loskregen voor het werk", Is het "«Heli van de heer Smits. Er zat dus 'teel anders op. „Laten we maar blij g" wt het zulk mooi, windstil weer te, «rs was het nog moeliykcr geworden". ™r de werking van het HJ op de Maas j, Rft bijvoorbeeld ook nog nodig dat scharnierend zowel op sle- - *».op zolderschuit werd vastgemaakt, 1 "ders was het gaan wringen, voorzien, maar de kraantoppen <die geen dienst deden, want het zware werk werd op een lagere etage uitgevoerd) waren niet geheel omhoog getrokken door de bokken-bazen. Er zijn uiteraard nog veel Met de bok ..Heracles" cl zwoegend en de bok ,jSimson" gereed om bij te springen gleed een deel van de brug- klep voor de Van Brienenoordbrug bij Werf Gusto tewater. SCHIEDAM, dinsdag. Omstreeks drie uur gistermiddag ontstond er brand in de luchtverhitter in de timmerfabriek van de firma J. v. d. Tempel en Zn. aan de Plesmanstraat Waarschijnlijk door het overlopen van de carburator of het lekken van de flampijp kwam het vuur buiten de branders en flampijpen. De brandweer bestreed het vuur met een nevelspuit. De schade beperkte zich tot de verschroeide luchtverhitter. Door onbekende oorzaak brak gister middag het rooster in de kachel van de heer W. L. van de Eroersvest, waardoor d egloeiende as op de vloer viel. De (Van een medewerker) jiEN van de onderdelen waar 1 door de meeste automobilis ten vrijwel nooit aandacht aan wordt besteed, u de ventila torriem. Wellicht la men zo over tuigd van de goede kwaliteit van de hedendaagse riemen, dat nie mand a-an de goede werking er van twijfelt of vindt men dit on derdeel minder belangrijk. Een feit Is echter, dat de ventilator- riem een zeer belangrijke functie heeft en dat verwaarlozing tot ernstige gevolgen kan lelden. Zoals elk onderdeel van de mo tor aan altjtoge onderhevig is. zo maakt ook de riem die de water pomp, de ventilator en de dynamo aandrtjft daarop geen uitzonde ring. De vele gebroken riemen die men langs de wegen kan vin den bewijzen dat overduidelijk. In even zovele gevallen echter had het verlies van deze riem voorkomen kunen worden. Het behoort tot de taak van de automobilist en ze ker van degene dia met het on derhoud van de wagen belast is, een glreffelde costrole uit te oefenen op de toestand waarin dit onderdeel verkeert. En dat niet alleen ook de afstelling dient te worden gecontroleerd. In de meeste Instructieboekjes wordt gewezen op de noodzaak van een regelmatige controle. Een riem die tekenen van veroudering begint te vertonen moet zonder meer vervangen worden. Het gaat hier om een kwestie van slechts enkele guldens en elk uitstel kan niet anders dan van korte duur zijn, terwijl men er de kans op storingen van ernstige aard mee vergroot. Is de riem vernieuwd, dan moet er rekening mee wor den gehouden, dat deze aanvanke lijk wat rekt, zodat nasteliing reeds na korte tijd noodzakelijk - zal biyken. Een te strak gespannen venti latorriem heeft tot gevolg dat de lagers der aggregaten die erdoor worden aangedreven nodeloos zwaar belast worden en dus snel slijten, terwyi de riem zelf het al evenmin gemakkelijk heeft. Staat de riem te slap, aan zal er een te grote mate van slip optreden, die of een te gering toerental van de waterpomp en de ventilator en dus een tekort aan koeling, éf een te laag toerental van de dy namo, öf beide tot gevolg heeft. Bovendien zal het duideiyk zijn dat ook slippen weinig bevorder lijk is voor de levensduur van de nem. Als vuistregel kan worden aan- genomen dat, tenztj het instruc tieboekje anders vermeldt» de riem ongeveer in bet midden van het langste stuk tussen twee ricmschgven, ca 25 mm ingedrukt moet kunnen worden, juist zoals de tekening dat aangeeft, Is de spanning te groot, dan haalt men- deze 25 mm niet en Indien de riem te slap staat zal deze zonder moeite verder kunnen worden In gedrukt, Het zijn dikwijls maar kleinig heden, maar daarom zijn ze met minder belangrijk. En... het is een kleine moeite erop toe te zien. meer technische problemen geweest, mcar brandweer zette de haard op het balkon, dat was de zorg van de heer Smits, die Er ontstond geen schade, wel een zucht van verlichting slaakte toen de hele brugklep „dreef". ROTTERDAM, dinsdag Op het kruis punt 's Gravendijkwal—Eerste Middel landstra at is giset era vond de 54-jarige wielrijdster J. C. Brendel uit de Boom gaardstraat door een personenauto aange reden. Zij is "met vermoedelijk een boven- fractuur naar het Bergbizkenhuis ver voerd. Tweeling volgt Naast de helling stond de enorme bouw kraan van Gusto wat zielig lumme lend te kijken, hoe zijn zwaardere col lega's „Simson" en „Heracles" zaten te zwoegen. Bij hen vergeleken was het maar een sjouwer-met-spit! Toch is ook die kraan nog even in actie gekomen: om de op de helling vastgevroren sleëen weer aan het glijden te krijgen! Deze brugklep te gisteren nog naar de Sehledamse YVilhelmlna gesleept, waar het gevaarte tot Januari moet wachter» om aan de Van Brienenoordbrug vastgemaakt te worden. Al die tijd heeft de rivierpoli tie met een grote rode vlag In top gevaren om de op de Maas passerende schepen tot kalm varen te manen. De golfslag zou moeliykheden hebben gegeven! Maar terwijl deze wegklap als laatste van de drie delen verscheept werd, lag achter op dezelfde helling al de tweede helft van de totale klep te groeien. In Januari kan de heer Smits mèt helling- baas Boer weer In actie komen om ook de drie delen van deze tweeling op trans port te stellen. A LS Sint Nicolaas op zijn witte paard -f*-'s nachts samen r.^-t zijn zwarte knechtje de ronde doet -over de hoge, hoge dakenhebben zij een grote surprise- zak by rich. Die zak is meestal gevuld met lekkers, de Sint gaf, gehoor gevend aan de herhaalde kindervraag „en strooi ons wat lekker in de een of andere hoek", Zwarte Piet opdracht van alle kinderen ook inwendig zoete kinderen te maken, Het lekkers is meestal van chocolade of marsepein gemaakt. Is het koud, en worden de kachels flink gestookt, dan moet Zwarte Piet bij zijn afdaling door de schoorsteen zich meestal beperken tot het marsepeinen snoepgoed. Chocolade smelt zo gauio btj dc kachelwarmte. Maar wat Zwarte Piet niet allemaal in ruil voor da peen, het viater of andere te R^Rstig was ook het moment toen Law! n de toppen.van de enorm- itn w 01 elkaar angstig dicht nader- 'into/i 0£> enïtele centimeters. Dat on- k dDOr de heer Smits écht wel dinsdag. De Hellevoet- p. van S. deed gisteren ta/r"; ysi* vermissing van een kom- torii? ec ankerlicht en de beide van rijn Passagiersschip trnS? j in "Wester Haven te- eishH. Breeuwerkfabriek ligt Ook ["Wtewlel, dat van de roerstang was wordt vermist De totale kamL.3? vermiste spullen bedraagt 1 '00. De dieven hebben zich Kt gp® verschaft tot de stuurhut, waar ander 2»ch bevond, door de forceren. versnaperingen voor het paard van Sin terklaas, in het neergezette kinderschoen tje kan doen: hij heeft keuze te over Hij kan de fikse winterpeen om ruilen voor een marsepeinen, oranje wortel, of hij stopt een stukje kaas, een sandwich zoek maar uit niet iaat er op een ,Jiartig" hapje, een donkergroene augurk, of een schijfje leverworst in de schoen. Vroeg kleine Jan tuitte muizen aan Sin- terklaas, tenuyl 2ijn moeder de Sint fluis terend op het hart drukte, toch vooral niet van die schichtige beesten irt huis te laten, dan heeft de Goedhcïligman daar een mooie oplossing voor. Een net echte, teitte marsepeinen muis, inclusief krul staart en snorharen, desnoods begeleid door een stukje kaas, stelt betden teure- den. OOK voor 5 december neemt Sinter klaas vaak 2ün toevlucht tol de mar sepeinen surprises. Voor Oma een knot breikatoen met naalden, voor Opa, die de gang naar de tandarts steeds weer uitstelt, een kunstgebit, met stralende witte tan den. Voor rader, een verwoed klaverjas ser, een nep-kaartspel met een fraai ge dicht: Ziet ge die ruiter draven Goed nieuws brengt hij u aan. Laat ons eens onderzoeken: Vanwaar komt het vandaan? Is moeders wens een bungalow aan zon nige stranden, de Sint geeft haar een mar sepeinen maquette van haar droomwens en voegt er een juffrouw in rode bikini en met een grote gele zonnehoed bij, om het geheel nog aanlokkelijker te maken. Doet dit een beetje fris aan, midden in het 'koude jaargetijde, dan zijn er ook nog kachels met kolenkitten. Blozende appels, gele bananen, dof-blauwe druiven, per stuk of samengevoegd in een fraaie fruit- jmand, wie zou er niet zó in bijten? i De banketbakkers, die al maanden ge* leden begonnen zijn de marsepein tot de meest uiteenlopende voorwerpen te boet- j seren, hebben eer van hun werk.: als Sin terklaas weer naar Spanje gaatneemt hy zelden nog iets van deze norm van bakkerskunst mee. SCHIEDAM, dinsdag Ia de raalhnnd- balcompetltle hebben de dames van DWS, spelende in de veilinghallen ie Bergen op Zoom, tegen Hellas uit Goes met 43 aan het kortste eind getrokken. Onze stadge noten begonnen goed en stonden door Le nto Rob art met de rust 0Z voor. Ook daarna maakte Toos Salarfe nog een punt. Maar toen kwamen de Zeeuwsen tot beter combinatiespel en de vleugels werden be ter ingeschakeld en zo kwamen zU snel tot 23. Daarna raakte DWS van alag en keepster A. Veldhoven wen? nog twee maal gepasseerd. Na de grote overwinning van vorige week moesten de UVG-dames nu met een 3—2 nederlaag tegen/le Spartaan genoe gen nemen. De Rotterdamsen speelden agressiever en stonden bij rust met 2—1 voor. Na de rust beging Cor v, d. Heiden de zoveelste overtreding, maar die werd SCHIEDAM, dinsdag Het echtpaar Vietje, dat woont aan de Klaaswaaise- straat 11b, te donderdag vijftig jaar ge trouwd. Vrijdag echter, op dc '73ste verjaardag van de heer Vietje zal het huwelijksfeest worden gevierd in het zaaltje bü de kerk aan de Nieuwe Maasstraat. De heer A, Vietje werd geboren in Nieuw Buiningen en zijn 71-jarige echtgenote, L. Vietje-Darhake in 1b- benbiihren in IVcst-Duitsland, Het echtpaar heeft 6 kinderen en vijf klein kinderen. nu met een strafworp afgestraft. Keepster B. de Raay heeft kans gezien om vele harde schoten te houden, zodat de eind stand (met twee schoten van Loes de Rid der) tot 3—2 beperkt bleef. Dames 2 van DWS haalde een mooie 8—1 overwinning op SHV/EOV en UYG 2 kon DWS 3 met 61 verslaan. Bij de heren speelde in de afd, le klas DWS tegen de jonge ploeg van Actief, waarvan krap met 1110 werd gewon nen. N. Padmos opende de score, het werd 12 en li. Veldhoen maakte er 22 van. Toen kwam de Actief-ploeg goed los en zo werd de ruststand 2—4. G. Bergkotte en G, v. d. Wal maakten daarna 44 ge lijk en daarna werd om beurten gedoel punt tot 9—9 vijf minuten voor het eind. S. Crnborg en J. Bonte namen twee fraaie doelpunten voor hun rekening, maar het laatste woord was aan de Rotterdammers, die echter doelman Ouborg maar éénmaal wisten te passeren. De UVG-herea kwam niet compleet in het veld tegen Rotterdam, zodat met een 7—16 nederlaag genoegen moest worden genomen. Toch was het eerste punt voor D, Boere, al werd het snel 1—5. A. dc Jong en de nieuwe aanwinst R. de Ligt deden hun best tot A—5, waarna met 4—7 werd gerust. In de tweede helft speelde UVG beter, maar konden met twee man tekort de Rotterdammers niet bijhouden. J. y. d. Valk scoorde nog drie maaL DWS 3 leed een smadelijke 21—9 neder laag tegen Activitas 2. Ha ringvangstberïchten VLAARDINGEN, dinsdag De ha ringvangst berichten van hedenmorgen luidden: Vit 70—3 k, VI: 78—2 k, VI: 79— 25 k, VI: 8922 k. De marktprijs luidt: Steurharing 72, 10-78,-, Makreel 41—42. pijpleiding Rotterdam—Rijn wordt verlengd met honderdoijftig kilometer. Gisteren U de eerste 416 meter lange zinker voor het project Keulen—Frankfort op zijn plaats ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) WESSELING, maandag Diep in de overjassen gedoken en stam pend tegen de bevroren grond, stond gistermorgen een honderdtal Nederlandse, Duitse en. Ameri kaanse genodigden tussen de bo men op de linker Rijnoever om er getuige te zijn van één van de spectaculairste staaltjes op het ge bied van pypleidingaanleg: de ri- vierkruising bij Wesseling van de Rotterdam-Rijnpijpleiding, die wordt verlengd tot Kelsterbach bij Frankfort. Tevergeefs evenwel heeft het ver kleumde gezelschap gewacht op dat grote moment, waarop drijvende bokken de 401 meter lange oliebuisleiding naar de ri vierbodem zouden laten zakken. Tegen slag en mist bij dit gecompliceerde pro ject stelden het „grote moment" steed® uit en rillend van de kou gaven de toe schouwers er tenslotte de brui aan. Het werd een omvangrijke uittocht in Mercedes', Volkswagens en autobussen uit het stille Wesseling. De uitnodigende bordjes „Dükerverlegung" in het plaatsje stonden er min of meer voor de show, want er kwam geen hond naar kijken. Vanavond zullen de technische moeilijk heden zo hopen de organisatoren op gelost zUn. De bnls zal dan eindelijk In de sleuf op de rivierbodem worden gelegd. De mannen van de ondernemingen di# dit karwei moeten klaren (de firma Hülfr- kens uit Wesel en MineralÖlbau Gjn.bH. uit Essen) zullen centimeter voor centi meter de 230 ton zware oliebuis met drij vende bokken boven de rivier brengen en het ding daar laten zinken. Ze zullen uit dit karweitje de nodige ervaring kun nen putten, want er wachten nog drie ri vieren, die de buisleiding moet nemen: Sieg, Lahn en Main. Maar de zwaarste hindernis zal er nu op zitten en de Rotterdam-Rijn-Pijpleiding Maatschappij twijfelt er niet nan of de 150 km lange pijp naar Frankfort zal op 31 maart van het volgend jaar gereed rijn. Overigens zal er dan nog niet direct olie door de buis gaan. Eerst water om de leiding te beproeven. Caltex bouwt bij Frankfort een raffina derij met een aanvangscapaciteit van 2 miljoen ton per jaar, die op 1 juni zal worden opgeleverd. Op dat moment zal de verlengde Rotterdam-Rün-pypIeïding die dan eigenlijk Rotterdam-Main-pijp- leiding moet heten) gereed moeten zijn. Mevr aftakkingen Rotterdam is dan het beginpunt van een tamelijk omvangrijk oliebuisleidingennet, waardoor voorlopig jaarlijks zo'n 10 11 miljoen toen olie zal vloeien. De Rotter damse pijpleiding heeft dan bij Venlo vier aftakkingen: naar Wesel (Gelsen- berg Benzin A.G.), naar Godorf (Deutsche Shell), naar Wesseling (Union Rhelniscbe Braunkohlen Kraftstoff A.G.) en naar Kelsterbach (Caltex). Deze drie meisjes waren niet de enigen, die gisteravond voor het eerst na lange tijd de schaatsen onderbonden. Gister avond om half acht gingen de toegangs hekken tot de Ijsbanen Van Vliet aan de Stad houders laan en die van Sptortags- hoek open. Om zeven uur hadden zich echter al rijen enthousiastelingen opge steld, om toch maar vooral geen minuut schaats vreugde verloren ts laten gaan. Voor de eerste avond dat er geschaatst kon worden, was het Ijs tamelijk goed. Ondanks het feit, dat gistermiddag de temperaturen tot ongeveer 5 graden bo ven het vriespunt steeg, was het water omgevormd tot een stevige ijslaag, waar op vooral de jeugd na een wat aarze lend begin al gauw met zwierige zwaai en hun rondjes draaide. Op de ijsbaan aan dc Julianalaan wer den gisteravond zeker al een duizend schaatsen ondergebonden, het bezoekers aantal overschreed de vijfhonderd. Op do Spieringshoekbaan was het met een klei ne zevenhonderd schaatsliefhebbers al drukker dan in enkele periodes van het vorig jaar. Dat hebben de sportwinkels ook al gemerkt, want er was gisteren een „run" op dc schaatsen. In één ding onderscheidde de schaats- vreugde zich van vorige jaren. Wel de feestelijke verlichting brandde, maar de muziek zweeg, in verband met de na- tionile rouw. SCHIEDAM GEBOREN: Chris, z.v. L. C. van de. Wijgaart en D. Bockkom; Maya d.v. J. P, Pelkman en M, van Nieu wen burg; Cornells, z.v. G. K. Schrumpf en D. van der Graaf. OVERLEDEN: H. J. A. Fransen, 75 jr: C. van der Kuil, 53 jr. Esperanto-agendo Merkredon, la 5ande decembre. Pro la sankta Nikolao-fcsto ni ne kunvenos, do la sekvpnta semajno. Volleybal SCHIEDAM, mauuUr He dames teams van de Sehledamse Volleybal Club hebben alle op fraaie wijze de volle wlwrt binnengehaald. Dames 1 ontving Hjsa Stand en won op het nippertje met 31. De Hou Stand-dames speelden veelal zon der samenspel de bal direct retour, waar door SVC niet in haar normale spel kon komen. Dank -*U een ongekend enthou siasme wisten de Sehledamse meisjes via 15—6, 13—15, 15—5 en 22—20 de winst to behalen. Dames 2 leverde een prachtige prestatie door" het zeer sterke DRL na felle strüd met 3—1 te kloppen <5—15. 15—U, 15—12 en 159). Ook dames 3 speelde een goe de wedstrijd en won volkomen verdiend met 3—0 van Smash 2. Setstanden 1512, 15—13 en 15—12. Heren 1 speelde voor de zesde achter eenvolgende maal gelijk (2—2). Ditmaal tegen stadgenote Juliana na spannende strijd, die met ieder twee gewonnen sets de juiste verhouding weergaf (915, 15— 10,15—16 en 14—16). Heren 2 kreeg met 1—3 klop van DOS 2 terwijl het derde herenteam WICO 1 met 3—1 versloeg. - Dames 1 en Dames 2 voeren nu samen de eerste klasse aan met reap. 4 en 2 punten voorsprong op no. 3, SCHIEDAM, dinsdag, Van het korf balprogramma te ditmaal veel afgeval len. Van de eerste twaalftallen kwam alleen Succes 1 binnen de Itfnen. Dc blauwwltten hebben koploper Gymna. slaston op bezoek gehad, die blJjkbAar tens wilde laten zien hoe er doelpunten moeten worden gemaakt. De elndscore wees 114 aan! De wedstrijd WIONSchiedam vond door terrelnafkeurlng geen doorgang. De C KB -competitie is tot half februari stil gelegd. In de komende weken nemen de ODI-twaalftallen deel aan micro-wed- strijden in de EnergiehsL De Spartaan 3Schiedam 2 eindigde in een 81 overwinning voor de thuis club, Succes 2 heeft de strijd om de eerste plaats in zijn afdeling voorlopig van Ter Gouw verloren door een 5—4 nederlaag in Gouda en Schiedam 3 won met. 30 van HPV 2 in Rotterdam. De Schiedam- en Succes-aspiranten speelden zaterdagmiddag microwedstrij den en behaalden de volgende resultaten; Schiedam bOSCK c 01; Schiedam b —Sperwers c 0—Succes bUnicum e Apothekemuchtdienst: Apotheek Jan sen. Swammerdamsingel 41, Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 12 tot 17 uur: „Nieuwe vormen en nieuwe muziek". Werken van Henri Georges Adam. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: Madame Sans Gêne. Monopole, 2 en 8 uur: Terreur in New York. DIVERSEN De Vriendschap, 7 uur: Alg. Bond v. Bejaarden St. Nicolaasfeest. 0—4; Succes b—Actief c 02; Eureka a Schiedam a 02 en Schiedam a Zwaluwen a I1. Te koop aangeboden Kerst, of St. Nicolaas cadeau By Showroom Coja een een. trifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf 90.—.15—30 kor ting, ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha. ven 126, telefoon 6 3341. gevraagd Welk meisje Interesseert zich voor modieuze lingerie, dames- confectie en betere textiel? Voor haar hebben wij èen leuke baan ate aankomend verkoop ster. 5-daagse werkweek. Be slist nette meisjes kunnen zich melden bU Martens, hoofd kant. Singel 35a, Schiedam. Uw Kletne advertentie ta dei# Kolommen wurdt gelezen me» dezelfde aandacht alt waarmee u deze advertentie Ut. U kijk! U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tëL 6 86 II GEEN FILIALEN Gevraagd per 1 februari of eerder voor onze afdeling Export Circa 18 jaar. Goed kunnende typen. Liefst M.U.L.O. of gelijkwaardige opleiding. Aantrekkelijke werktijden. Brieven met vermelding van genoten school opleiding, vroegere werkkringen enz. te rich ten aan; JOHS. DE KUYPER «Sr ZOON POSTBUS 62, SCHIEDAM SCHIEDAM Wij zoeken voor spoedige indiensttreding in bezit van praktijkdiploma boekhouden. Leefiijd circa 22 jaar. Soil, worden gaarne ingewacht via postbus 199, Schiedam. Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak: (010) 6 45 00 Burgemeester Knappertlaan 2, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1