Verbouwing Hoofdbureau van politie kost f 1.750.000 Auto met losse sleep versperde doorgang VOETBAL: gedrang in 4 F is nadelig voor SFC en Demos Uitvoering in drie fasen Arrestantenlokalen al drie jaar afgekeurd! J05G0 Twee nieuwe straatnamen Dichte mist legde het verkeer bijna stil Ook Schiedam rouwt op zaterdag bij begrafenis Verbetering kruispunt x>roersvest-L. Kerkstraat Jongen liep haven in IUjL!Pg Provincie neemt deel in plan voor Oude Maas Stichting Brielse Maas wordt gem. regeling Cyclocross op liet Industrieterrein Goedkeuring voor de aanleg Maratbonweg Schiedams Vrouwenkoor geeft kerstconcert vzm VOOR DE KANTONRECHTER Geen ernstige ongelukken Scholen dicht, geen vermaak Oecumenische dienst in Opslandingslcerk Bijeenkomst van Aqua-Fauna AGENDA Lager KNVB Plukovero houdt tentoonstelling in Korenbeurs Wie heeft iets verloren de MOL JANSEN Door mist misleid DIEFSTAL SCHIEDAM Afd. Rotterdam Burgerlijke stand Bansmiddag in Musis voor Open het Dorp WEVENIT- JAFSNNEfl Koeriersters 'PO.VPERPAC 6DEC. 1962 (Advertentie LM.) lovingirtng pe elega>*(e Een héél, héél aparte verlovingsring (klassiek, motlern en fantasie). Uit» verkoren door jonge harten van ie :e tijd. Vaak nagemaakt, maar nooit geëvenaard. Daarom draagt de echte Desiree ring het stempel «J? Desiree SCHIEDAM, donderdag, B. cn w. komen met een voorstel by de gemeenteraad met een plan tot ingrijpende verbouwing en aanmerkelijke vergroting van het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nieuwstraat, waarvan de kosten globaal op 1.750.000 worden geraamd. Maar in dc/.e kosten zal een rijksbijdrage worden ver leend. De'verbouwing zal J» drie fasen worden uitgevoerd. De eerste fase. waarvan de kosten op f 600.000 worden geraamd zal snel uitgevoerd moeten worden, gezien de grote urgentie daarvan. De huisvesting van het politic-apparaat in het gebouw aan de Lange Nieuwstraat is in vele opzichten gebrekkig en voldoet niet aan de eisen. Dit veroorzaakt niet alleen veel ongerief maar bemoeilijkt bovendien een goede dienstuitvoering. Aldus schrijven b. en w. Na de verdere uitbouw van de waarmee de bezetting en de outillage van het korps gelijke tred dient te zullen deze moeilijkheden nog verder toenemen. Een van dc klemmendste gebreken wel, dat zich bjj de arrestanten-lokalen ontoelaatbare afwijkingen van de justi tiële voorschriften voordoen. Van hoger hand is er bO herhaling op aangedrongen hierin te voorzien. Met ingang van 1 januari 1960 werden dc arrestantenlokalen afgekeurd en zij mogen nog slechts met speciale machtiging in afwachting van te treffen voorzieningen worden gebruikt. Hier moet spoedig een oplossing voor ka men. Dit was aanleiding om verbouwings plannen te ontwerpen, die reeds jo de begroting voor 1060 zyn aangekondigd. Door verschillende omstandigheden, zo als o.a. de bestedingsbeperking, is de uit voering vertraagd. By het ontwikkelen van de plannen is men er van uitgegaan dat het nieuwe gebouw ook groot genoeg moet zijn, wanneer het politie-korps in de nabij'e toekomst uitgebreid moet worden. Het blijft echter een verbouwing en uit breiding en geen nieuwbouw, niet alleen omdat het laatste aanmerkelijk duurder uit zou komen, maar ook omdat b. en van mening zijn dat er elders in Schiedam geen plaats is. Niet alle Raadsleden waren enthousiast om het Hoofdbureau op de huidige plaats te handhaven, maar de raad heeft er tenslotte de goedkeuring aangehecht. Met diverse rijksinstanties is overleg gepleegd over de plaats. Eerste fase De uitvoering zal, zoals gemeld, in fasen geschieden. De eerste en zeer urgente fase omvat het maken van ccn achterbouw In twee lagen op het open terrein aan de zijde van de Nieuwe Haven. Op dc begane grond komen tien arrestanten-cellen, een dagverblijf, toiletten en douche-ruimte, een passanten-verblijf, een celwacht, een arrestantenlift, een foto-, riactyloseopi- sche cn tekenkamer en ccn foto-atelier met donkere kamer. Op de verdieping komen dan de recherche-wacht, wachtka mer voor het publiek voor de recherche, een bergplaats, een tollet en garderobe, wachtkamer publiek t idenpolltie, kamers voor de hoofd-inspecteur en twee Inspec teurs, de afdeling recherche, drie verhoor kamers, twee cellen in verband met het verhoor, een afdeling voor de zedenpoli tie, een kmderverhoorkamer en dc afde ling herkenningsdienst. De tweede fase bestaat uit de bouw de gemeenschappelijke regeling voor het j van een tussengebouw met kelder, ten (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Aan Pro vinciale Stalen van Zuid-Holland wordt in overweging gegeven deel te nemen ROTTERDAM, woensdag De stichting Recreatieplan Brielse Maas zal worden omgezet in een gemeenschappelijke rege ling van de daarby betrokken gemeenten. Een voordelig of nadelig saldo over enig boekjaar wordt als volgt over de deelne mers verdeeld: de provincie Zuid-Holland 25 pet, Rotterdam 50 pet. De overige ge meenten 25 pet. In een nota van het bestuur der stich ting Rccreatieplan Brielse Maas wordt op gemerkt dat het wateroppervlak van on geveer G00 ha is teruggebracht tot onge veer 400 ha. Van dit deel dient een inten sief gebruik te worden gemaakt door de aanleg van jachthavens en beschutte lig plaatsen. De totale oeverlengte zal ongeveer 21,5 km bedragen. Hiervan zijn enkele gedeel ten bij Brielle en Zwartewaal niet als openbare oeverstroken te beschouwen. Het voor recreatie bestemde gedeelte van de zuidoever beslaat ongeveer 200 ha. Dc noordoever beslaat 270 ha. Ook deze zal een doorgaand rijwielpad krijgen. De toekomst aan de westzijde is nog onzeker in verband met de plannen voor de Maas vlakte. SCHIEDAM, donderdag. Evenals vo rig jaar zal de Rennersclub „Schiedam' ook dit winterseizoen weer een cyclocross organiseren op het Industrieterrein ach ter de spoorlijn Sehiedam-Delft bij de Oudedijk, Zondagmorgen, om tien uur starten de renners in de diverse klassen. Niet alleen de wielrenners uit Schiedam maar ook de renners van alle Rotterdam se clubs hebben reeds ingeschreven. Het parcours-Spaansepolder is ideaal voor een cyclecross, het bevat modderig terrein, straatkeien, vlakke weg en klim- en af dalingen. De wielrenners kunnen dan ook weer een strijd voor de sterke wielrenners en hardlopers zien. Ook de zandrug van Rijksweg 20 is in het parcours voor het beklimmen en afdalen opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag, Rijks goedkeuring werd verleend voor het aan leggen van een gedeelte van de Mara- thonweg. (Advertentie I.M.) SUNIL gebied Oude Maas. Volgens de voorlopige schattingen zullen de investeringen m het recreatieplan, dat in 15 a 20 jaar zal wor den gerealiseerd, een bedrag van onge veer/12 miljoen vorderen. Een voordelig saldo of nadelig saldo over enig boekjaar wordt over de deelne mers verdeeld m dier voege, dat ten las te resp. ten bate van de provincie komt 20 pet, van de gemeente Rotterdam 65 pet. en van do overige gemeenten tezamen 15 pet., te verdelen in verhouding tot haar inwonertallen. Het eerste dcelplan betreffende een jachthaven onder Heerjansdam, welke o.a moei dienon Ier vervanging van ter plaat se aanwezige havens, zaj op zeer korte termijn met een kosten begroting ter goed. keuring worden voorgelegd. VLAARDINGEN, woensdag Enkele jongelui kwamen al stoeiend tegen een winkelruit terecht. De ruit sneuvelde en daar de waarde van de ruit 500,be droeg, zullen de betrokkenen in hun beurs moeten tasten. behoeve van de verkeersdienst, de vreem delingendienst, de afd. speciale wetten on dc afdeling kinderpolitie. De verbou wing van het voorgebouw volgt in de derde fase; deze is bestemd voor com missariaat en administratie, de surveil* HAU/EPRIS Maak vlug gebruik van deze aanbieding! Twee reuzen pakken samen nü voor slechts f 1,24 SCHIEDAM, donderdag Gecompli- ;de Franselaan ook naar links op het ver- ceerde verkeersmoeilijkheden behoren tot de meest behandelde kwesties voor het kantongerecht te Schiedam. Voor de 53- jarïge Rotterdammer G. D. was het woensdag geen kwestie of bü wel of niet de doorgang had versperd voor een truck met oplegger in de Boerbaavelaan Schiedam. Hjj meende dat bij niet anders had kunnen handelen dan hy gedaan had. Als chauffeur bij Van Gend en Loos xeed hij in een auto die een ander voertuig sleepte. Bij het kruispunt Van 't Hof plein had D. afgeremd en zyr. collega in de gesleepte wagen zou nog stugger heb ben geremd. Daardoor brak de sleepkabel. De gesleepte wagen bleef staan en D. reed met zyn auto verder. Toen zag hy dat van rechts een truck met oplegger naderde. Deze zou achter D. langs hebben kunnen rijden maar hy zwenkte waardoor de truck tegen een geparkeerde DAF botste. De officier stelde dat D. de weg had versperd, maar D. zei dat de truck rustig recht door had kunnen rijden. „Dat kon niet, want de chauffeur in de truck zal bevreesd geweest zijn de verbindmgska- bel te raken". „U had moeten stoppen", zei. de wad. kantonrechter mr. SIpkes, die de ongestelde mr. P. B. Bos verving. „Dat kon niet, dan had jk in de weg gestaan," meende verdachte maar de kantonrechter oordeelde dat er van een strafbaar feit sprake was. Hij vonniste twintig gulden boete of vier dagen hech tenis. Chauffeur J. S. was op 22 mei op zijn bromfiets van de Hogenbanweg naar de Lorenzlaan gereden. Hij zou de weg niet hebben vrij gehouden voor een auto ko mende van de Kamerlingh Onneslaan in Schiedam. Een botsing was het gevolg. Terwijl andere weggebruikers langs ka potte auto en brommer wilden rijden bot ste de 22-jarige Anne Marie A.-D. uit Vlaardmgen met haar auto tegen een scooter aan. Zowel de 38-jarige chauffeur S. uit Schiedam als mevrouw A.-D. ston den woensdag terecht. De heer S. erkende schuld, bij vroeg clementie omdat hij al vijftig gulden schade had betaald. Anne Marie had de auto van B. wel scheef op de weg zien staan maar zij zag dat andere weggebruikers komende uit SCHIEDAM, donderdag B. en w. wil len enkele nieuwe straten of nog onge naamde straten een naam geven. Zc wordt voorgesteld om het stukje van de Schiedamseweg, dat door de spoorlijn van de rest van die weg is afgesneden een an. dere naam te geven. Omdat dit korte tukje straat nagenoeg in het verlengde van de Van der Duyn van Maasdamstraat <-r,uTET.A,r Hfft, wordt voorgesteld om die naam te SCHIEDAM, donderdag. Onder de al- ffeven aan het korte stukje straat. gehele leiding van Ria "Borgmeyer geeft het Schiedams Vrouwenkoor op 13 decem ber in gebouw Arcade een kerstconcert. lancedienst, de meldkamer, het lokaal Uitgevoerd zal o.a. worden de Kerstcsn- voor de wacht-commandant. Eventueel j tale van Hans Schouwman. Medewerking komt er in de allerlaatste fase nog een j verlenen Wïeb de Rook, sopraan en Diet turnzaal op de in dc eerste fase te bouwen j Kloos. alt, Annie Nederbiagt begeleidt arrestanten-blok. het koor op de piano. SCHIEDAM, donderdag. De dichte mist van gisteren heeft ook in Schiedam SCHIEDAM, donderdag Op zaterdag 8 december, de nationale rouwdag we gens de begrafenis van 1LK.H. Prinses Wilhelmina, zal ook in Schiedam ge rouwd worden. Van de openbare gebou wen zuilen de vlaggen weer halfstok hangen en aangenomen mag worden dat ook veie particulieren op die w(jze uiting "Milieu geven aan de gevoelens van rouw. Het vlag zonder wimpel, doch ook zon- fler rouwfloers. Alle scholen zullen op die gesloten blijven, zowel van het open bare als van 't bijzondere onderwijs, ragere schooi zowel als middelbare scholen. Voor °e openbare vermakelijkheden gelden beperkende voorwaarden. Door de burgemeester is bepaald dat de openbare dancings en alle gebouwen waar openbare vermakelijkheden kunnen worden gehouden, gesloten moeten zijn,, ®et een ontheffing voor zeer speciale ge vallen. Café's en restaurants mogen open blijven maar m die gelegenheden mag «leen muziek van de Hilversumse zen ders ten gehore gebracht worden en de televisie mag alleen de Nederlandse pro gramma's vertonen. De nachtzaken siuï-; «n in de nacht van vrijdag op zaterdag' Op de gewone lijden en ook in dc café's ®ag tot de gebruikelijke tijd muziek borden gemaakt. De nachtzaken, enz.: gaan zaterdag pas open om 24 uur. Beide Schiedamse bioscopen blijven zaterdag gesloten. Besloten familiefeesten, jubileum-vie ringen en ook St. Nicolaasfeesten mogen echter doorgang vinden op zaterdag, Al le sportwedstrijden moeien zaterdag wor den afgelast, doch de ijsbanen mogen open blijven, zij het ook dat er dan daar geen muziek gemaakt mag worden. Het Stedelijk Museum blijft zaterdag de gehele dag gesloten: ook de lessen van de kunstklasse komen te vervallen. De openbare bibliotheek aan de Lange Haven zal slechts geopend zijn van 14 tot 16.30 uur. De winkels zullen, behoudens persoon lijke uitzonderingen, normaal geopend blij ven. Wel zal de feestverlichting en extra- muziek achterwege blijven. SCHIEDAM, donderdag. De tweede adventszondag, 9 december a.s. wordt er in de Opstandingskerk een Oecumenische dienst gehouden. Als liturgie werkt aan deze dienst mede ds. E. A. Bos. Ds. J. Couvee verzorgt de prediking. Medewer. king verleent het kerkkoor van de Grote K§rk o.l.v. dirigent Jaecj. P. Bekkers. De dienst begint om 7 uur 's avonds. In het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdagavond om half acht in de Evangelisch Lutherse Kerk wordt gehou den. gaan in de komende diensten in het gebed voor ds. A. D. Klaassen. ds. S. G. v. d. Haagen, pastoor C. P, v. d. Berg en ds. C. v. d. Steen. het verkeer parten gespeeld. In de dichte mistbanken was er zo nu en dan niet meer dan tfen meter zicht, op andere plaatsen was de mist vaak minder dicht. De buslijnen van de R.E.T. reden in de middag al onregelmatig en met groot op onthoud, na zes uur werden, de diensten gestaakt. Ook de meeste taxibedrijven waren niet bereid om te rijden en wan neer zij het wel deden, bleven zij binnen dc stad. Zelfs de politie heeft tydelfjk de surveillancediensten gestaakt en deze pas hervat toen later op de avond de mist wat minder dicht werd. Voor de mensen die hun St. Nicolaas- feest buitenshuis dachten te vieren rezen grote problemen bij het vervoer. Velen zijn te voet gegaan, hoewel ook dat niet altijd makkelijk viel. Er was weinig ver keer op de wegen. Toch viel het aantal ongelukken nogal mee. Alleen 's avonds, toen de bevroren mist de wegen spiegelglad maakte, kwa men vele slip- en glijpartijen voor. Op de Westerhavenbrug ontstond gister morgen een botsing tussen vier auto's, die alle uit Vlaardingen kwamen. De eerste auto stopte voor een stilstaande auto, die hij door de mist te laat opmerkte. De drie achter hem rijdende auto's botsten toen tegen elkaar op. De schade aan de voer tuigen was slechts gering. Het weggedeelte tussen de Havendijk en het café-restaurant Europoort heeft nog geen naam. Daar deze weg niet bij de Maasboulevard hoort en langs de Spui- of Jachthaven loopt, wordt de naam Jachthavenlaan voorgesteld. In Nieuwland-Oost 2al binnenkort een nieuwe straat worden aangelegd, lopende van de 's Gravelandseweg (in het ver lengde van de Burg. Hcsinertage Grete- laan) in de richting van de Schie en ver volgens alngs de Schie onder de spoor lijn door naar dc Nieuwpoortweg in het Industrieterrein. Om het Hoogheemraad schap te eren, waaronder dit stadsdeel ressorteert wordt de naam Delfiandseweg voorgesteld. SCHIEDAM, donderdag De maan delijkse aquariumavond van de aoqarium. en terrariumvereniging Aqua-Fauna" en „Natuurgenot in huis" wordt op maandag avond 10 december In gebouw Irene ge houden. De avond wordt verzorgd door de heer J. J. Hoedeman uit Amsterdam, auteur van het boek „De aquariaan aan het woord''. Hij zal een lezing houden over „Vissen uit Suriname", waarbij kleu rendia's worden vertoond. De avond be gint om 8 uur. Apothekersnachtdienst: Apotheek Jan sen, Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Henri Georges Adam. Branderssoos, Dam 2, 25 en 7—-9 uur: expositie Oase. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Madame Sans Gêne. Monopole, 2 en 8 uur: Tarantula. DIVERSEN Café Vlaardlngerdijk, 8 uur: K.J.V. Entre Nous klaverjaswedstrijden. SCHIEDAM, donderdag liet stompje in de oude Oostmolen op dc hoek van de Lange Kerkstraat en de Broersvest is kort geleden gesloopt. Daardoor is er wel meer zicht gekomen op deze moeilij ke hoek van een druk kruispunt, doch de kruising is er niet makkelyker op gewor den, Want de Inrit vanaf de Singel blijft door de rare situering van het begin van de Lange Kerkstraat, moeilik. Zijn We goed ingelicht dan heeft de gemeente plannen ontworpen voor een spoedige verbetering van de situatie. Daarvoor Is het nodig dat de bebouwing langs Lange Kerkstraat en Gedempte Broersvest, bij de bedoelde hoek, gaat verdwijnen. De bewoners van de huizen op die hoek hebben de aanzegging gekre-i gen om vóór 1 apnl te vertrekken. Daar voor heeft de gemeente hen twee jaar huur en ƒ200 aangeboden als vergoeding. Mochten de bewoners per 1 april niet ver trokken zijn, dan zouden wettelijke maat regelen genomen worden. Zo komt de nodige ruimte vry om de kruising te varplaatsen en recht tegenover de verbindingsweg naar de Singel uit te ko men. De slopers van de Oostmolen-stomp zijn nu bezig aan het afbreken van de be bouwing langs de oude Damlaan, maar komen in april terug naar de Gedempte Broersvest. SCHIEDAM, donderdag. Na öe goe de prestaties van de laatste weken kun nen de meeste Schiedamse voetbalclubs het oog gaan richten op posities in de hoge regionen. Daarvoor dient echter nog veel strijd geleverd te worden, want de concurrentie is nog zeer zwaar. Ook voor de komende weken echter mogen de stadgenoten goede verwachtingen hebben, De grote vraag is of DHS, dit met ex- semlprofs versterkte team, in staat zal zijn de zegereeks voort te zetten. Zater dag wordt niet gevoetbald. Met Excelsior '20 gaat het de goede kant uit. De zwartwitten hebben dan ook, zo- ais wij verwachtten, de onderste plaats kunnen overdragen. In theorie zijn zij echter kansloos tegen koploper Roden burg, maar het lijkt nu wel mogelijk dat de enthousiaste leiding van Berry Jansse de Schiedammers op het terrein van Roo- denburg het tot een verrassende explosie brengt. Thuis moet derdeklasser DHS zich met technisch overwicht op ecu ste vig HION bij de kopgroep gaan voegen. Martlr.it heeft zondag wat teleurgesteld en daarom gaan de witroden zich in het Volkspark tegon ESDO revancheren. In de vierde klas F kan het gedrang nadelige gevolgen hebben voor SFC en Demos. Op de Boshoek zal SFC veel moeite hebben met DRL, een overwin ning is noodzakelijk omdat de leiderstrui anders in Rotterdamse handen komt. De- mos kan zich nog dichter bij aanvoerder SFC voegen maar of Demos, ook al is het thuis, kan winnen van Hillesluis moet worden betwijfeld omdat SFC al zoveel moeite had met Hillesluis. SCHIEDAM, donderdag De Rotter damse vereniging van pluimvee- en ko nijnenfokkers, de Plukovero, is dankzij de medewerking van het Schiedamse Ge meentebestuur in staat gesteld de 5e Eu~ ropoortsbow te houden. Deze tentoonstel ling, die andere jaren in Rotterdam wordt gehouden, zal nu, bij gebrek aan geschik te zaalruimte in Rotterdam, op vrijdag 14 en zaterdag 15 december m de Koren beurs worden gehouden, zodat Plukovero, dat in maart '63 veertig jaar bestaat, nu de jubileumtentoonstelling in Schiedam organiseert. De tentoonstelling omvat zoveel moge lijk rassen grote hoenders, dwerghoen- dexs, konijnen, sierduiven en cavia's en is op vrijdag geopend van 922 uur en op zaterdag van 118 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ0.75, voor kinderen beneden de veertien jaar ƒ0.25. keerde gedeelte van de weg langs de ob stakels reden. Zij meende aat de scocter van De G. tegen haar auto was aange gleden omdLat deze te sterk had geremd. De officier merkte op dat de scooterbe rijder niets ten laste kon worden gelegd. Deze had normaal rechts van de weg ge reden, hij kon niet verwacht ji dat plots een auto voor hem. zou opduiken. Daar door was hij frontaal tegen de auto ge botst, mevrouw A.-D. had rekening moe ten houden met het slechte zicht, het gladde wegdek en ze had niet op het Unkergedeeltc van de weg moeten komen. Voor de heer S. werd het vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis, voor de dame dertig gulden of zes dagen. Een pseu do-Sinterklaas en zyn com pagnon. hadden aangekondigd dat Zij in vol ornaat vanuit standplaats Vlaardingen naar het kantongerecht te Schiedam zou den komen. Ze kwamen niet. De officier mr. H. Franken die zich kennelijk had voorbereid op de komst van de jarige sprak dan toch maar zijn requisitoir op rijm uit. Bü verstek is Sint toen veroor deeld. Haringvangstberioiiten VLAARDINGEN, donderdag De haring- vangstberiebten van hedenmorgen luidden: VI; 70-35 k, VI. 7B—5 k VI; 79—10 k, VI: 85-25 k. VI; 89—28 k, Vl: 172—17 k. De marktprijs luidt: Steurbaring kanaal 70—75,00. (Advertentie IM.) nderdag De lG-jar.ge ndam uit de Rubenslaar» SCHIEDAM, dondi "Harry H. Krabbendam 17b is gisteravond misleid door dc mist en bij de walvismolen in de Nieuwe Ha ven te water geraakt. De jongen kwam lopend uit de Walvisstr. met 2 vrienden. Hij stapte de IV est vest over en liep de Nieuwe Haven in. Gelukkig is het water terplaatse erg ondiep zodat hij zelf naar de kant kon waden. De inspecteur van politie L. van der Meer uit Rotterdam die toevallig met zijn motor passeerde stak de jongen de helpende hand toe en trok hem op het droge. In de Molen is Harry Krabbendam door de bewoner G. Kluit van droge kleren voorzien en daarna naar huis gebracht. Hij klaagde slechts over hoofdpijn maar scheen geen nadelige gevolgen van zijn misstap te hebben ondervonden. SCHIEDAM, donderdag Via de do niet afgesloten aehterdeur zijn gister avond onbevoegden binnen gedrongen in het huis van mej. Th. P. P, aan de Burg. van Haarenlaan 1441 tijdens haar afwe zigheid. Mej. P. miste bjj haar thuiskomst een geldkistje waarin ongeveer ƒ500, zat en een portemonnaic met ƒ10,die uit het bergmeubel in de woonkamer waren gehaald. Reserves: Xerxes 3Excelsior '20 3; De Musschen 3Schiedam 2. Het grote duel in de eerste klasse A wordt zondag op het terrein aan de Abra ham van Stolkweg in Rotterdam ge speeld, Daar gaan Voorwaarts en DRZ uitmaken, wie voorlopig de heerschappij krijgt m IA. Voorwaarts is een pittige, technische ploeg, zodat een puntenverde ling kan worden verwacht. Ursus is vrij. Wilton Fijenoord zal in Den Briel bij Wit Rood Wit niet tot een goede score kunnen komen. SVDPW is vrij, Schiedam moet met winst bij AVS weer een treetje hoger klimmen. Schiedamse Boys zal het Rotterdam bij The Rising Hope niet tot winst brengen. De overigen: SW 5Hermes-DVS 5; DHS 2—Neptunus 5; RFC 5—Hermes- DVS 6; DHS 3—Zuiderster 2; SFC 2— Belvédère 2; Demos 2-PFC 2; Het Noor den 3Martlmt 2SFC 3—Tediro 3; Noorderkwartier 2SVDPW 2; Schie dam 3Voorwaarts 3; Sparta 11Her mes-DVS 7; SW 6Xerxes 5; Excelsior '20 4—Hermes-DVS 8; SW 7—Slikker veer 5; Excelsior '20 5—Sparta 13: SVV 8 •DCL 4; OVV 3—Excelsior 20 6; Marti- nit 3—DRL 3; Demos 3Hillesluis 4: SFC 4Zuiderster 4; De Hollandiaan 5Ursus SVDPW 3—ASB 2; Smeetsland 2— SVDPW 4; Smeetsland 3—SVDPW 5; DCV 5—SW 9; Fortuna 6—SW 10; Ex celsior '20 7Xerxes 8; ODi 4-DHS 4; RIvWIK 4—DHS 5; Feyenoord 15—DHS 6; DJS 4Demos 4; Martinit 4—Tediro 4; Ursus 3DEH 3; Pechvogels 2Wilton Fijenoord 4; TOGB 6Schiedam 5; Spar taan '20 11—Hermes-DVS 9; Hermes-DVS 10Schiebroek 5; Excelsior '20 9RFC 9; RKWIK 5—Excelsior TO 10; DRL 6—De mos 6; DHS 7—Hillesluis 6: DRZ 4—USC Schiedam 6OML 3: Dilettant 5Ex celsior '20 11; VFC 7—SVDPW 6; SC Maas -DHS 8; SCR 4—Schiedam 7; Schiedam 8Animo H 3. GEBOREN: Adriana, A., d. v. I, Florijn en A. A. Specker; Frank, z. v. M. van der Tas en A. F. T. Rïjntalder, i SCHIEDAM, donderdag. Wandelstok; wollen muts; etui met sleutels; ring met sleutels; glacé herenhandschoen; een paar wollen kinderwantjes; plastic beursje; blauwe autoped; rolschaats. Te bevragen bij de vinders: pop, Ram mers, Jan Avermesstraat 37b; slee, Mak- kenbach, Burg. v. Haarenlaan 903; pop, Van Lieshout, Nieuwe Haven 225, St. Li- dumagesticht: rood-brulne autostep, La- jendijk, W. Frankelandsestraat 150; beig: damestas, v. d. Voort, Lange Nieuwstraat 21b; badtas met inhoud. Aaldyk, Nieuwe Hoven 253a; 2 paar dameshandschoenen, postkantoor, Mrg. Nolenslaan; een paar glacé dameshandschoenen, v. d. Kruit, Zalmstraat 3; een paar rode wantjes, Muyson, Prof. Aalberselaan 64; witte ny lon dameshandschoen, Hoegee, Lekstraat 82; kinderbril, Bijl, Hargsïngel 33, Kothei; jongensbril, Jeup, Klaaskaterstraat II; koftersleuteltjes, portier Werf Gusto, Maasdijk; huissleutel en flietssleutel, Ver- wey, Rctterdamsedyk 90b; bos sleutels, Renïerse, Grensfiat 109; nagelgarnituur" Meyninger, Van Marumstraat 22c; nagel garnituur. Kollemans, Hogenbanweg 31c; groene vulpen, conciërge ulo-school, St. Liduinastraat 35; kettinkje, v. d. Raaf, Dr. Kuijperlaart 225; damespolshorloge, Dijk stra, Nieuwe Haven 77; een paar snelbin ders, v. d. Spek. Louise de Colignystraat 37; zijden hoofddoek, v. d. Beek, Vijfslui- zenflat 400; mohair sjaal, Etman, Van Musschenbroekstraat 13a; rood-grijze muts, De Jager, St. Janssteeg 6; wollen sjaal, v. d. Raaf, Dr. Kuijperlaan 22; he renhoed, Van Asten, Rotterdamsediik 309a; kinderregenjas, Petit, Pieter de Hoogstraat 10a,; wollen pullover, Magrijn, Tuinlaan 44; boodschappennetje en schort, politie Rotterdam, Haagsche Veer, afd. gevonden voorwerpen; kinderjasje, Bezemer, Rozenburgsestraat 29; badgoed, Osscnfort, Houtstraat „13; muts, Colligaon, Ant. Muijsstraat 16: hoge hoed, Dubbelt, Kerkweg 12, Kethel; wit kinderschortje, Hogervorst, Van Ruysdaellaan lib. SCHIEDAM, donderdag. The Exci ters, de Schiedamse Rock- en Showband organiseert zondag 9 december een dans- middag in Musis Sacrum ten bate van de actie Open het Dorp. Behalve The Ex- citers zal ook Pedro Carillo, begeleid door John de Vries op elektronisch accordeon, de muziek verzorgen. De kaarten voor deze middag, die om 2 uur begint, zijn a ƒ1,verkrijgbaar aan de zaal. de feestdagen. Schiedam EN DEUX-PIECES voor de koude winterdagen. Tel. 6 6135 j Fotografie j Rolfilms vergeten? De auto maat slaat vooi u klaaj AUe soorten films Foto R. van Vuuren, Hoogstraat 106 gevraagd Voor Schiedam enige goede lopers gevraagd voor het re gelmatig huis aan huis be zorgen van reclame druk werken in een vast rayon. Sollicitaties schriftelijk -aan onze Reclame-afdeling, Vel- zerduinweg 248, IJmuiden. Ts koop Gongsboden Kerstcadeau, Bij Showroom Coj a eon centrifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf ƒ90. 1530 korting, ook merk. machines. Showroom Co ja. Lange Haven 126, telefoon 6 33 41.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1