Televisie gaat regeling beheersen Overgnoiers en Spencer-pakjes Q75 Rustieke schoonheid aan de Polderweg in Kethel Gewijzigd programma goed uil Schiedam Tafeltennissers dachten aan een eigen centrum NOAD krijgt 't zwaar in tweede eompetitiehelft Maar de huur is te hoog Botsingen op kruispunten Burgemeester herbenoemd Zondagmatinee R.Ph.O. Bisschop uit Moskou in Rotterdam A. van Roon 25 jaar bij Spaarbank de MOL JANSÈN Tè slecht weer, zelfs voor een cyclocross Automaat vernield C. Lansbergen gaat Schiedam verlaten In pand van Reinier Hulsher Herdenking in de Grote Kerk Hersenschudding na val op gladde weg Jongetje aangereden bij oversteken Bejaarde heer bij val gewond Oak in Hotter dam: Eén man bedient zestien camera's He Maandag eerste paal in Maassluis-West Weber Horeca-bedrijven pasten zich aan Ander geluid: bij ons was het veel drukker Slotrally IJFC WEVENIT- JAPQNNEN W. v. d. BURG Schotss rutten, voor meisjes van 5-14 jaar keft. ca. s jaar-kt. st.p.m. U g MAANDAG 10 DEC. 1962 (Advertentie LM.} liANGE KERKSTRAAT «ATJxi 68570 ,.\X01iRWB!JVKKS '~.T- ONDANKS het oprukken van de stedelijke bebouwing van ■Schie dam naar het noorden, zijn er in Kethel nu nog steeds plekjes gebleven met een typische landelijke bekoring. Zoals dit beeld langs de Polderwegwaar bij een grote boerderij een platte praam gedul dig ligt te wachten bij een van de vele rustieke ophaalbruggetjes over het boezemwater, welke toegang geeft tot de boerderij. Zelfs nu de bomen hun kale takken machteloos ten hemel heffen ïigt er een verzonken schoonheid in dié polderse landschap, dat zo dicht bij het stadgedruis is gelegen. (Advertentie l.M (Advertentie tM.} Van een van de meest bekende Leldse wolfabrikanten kochten wij een grote partij van de aller mooiste bouclé wol, seizoen 1962. Bouclé wol, normale prijs 2.90 per 100 gram, yoor elegante kleding. Bijzonder mooie wol, die voor delig ultbrelt, In 22 moderne kleuren, brengen wij morgen als een zeer bijzondere aanbie ding voor bijna de helft van de normale prijs. 100 gram Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Leldse bouclé wol, in uni en gemê leerde kleuren als marine, mos groen, I. groen, purper, cognac, beige, wit koren, grijs, bleu, geel, abrikoos enz. per 100 gram Géén of schrrft. birt SCHIEDAM, maandag:. Zelfs voor de cyclocross waren de weersomstandig heden zondag te ongunstig. Deze hy uit stek winterse sport vraagt slecht weer en een ongunstig wegdek maar de kilte, de natheid en vooral de bevroren onder grond Heten niet toe dat de rennersclub „Schiedam" zondagmorgen In de Spaanse Polder b|j de Oudedljlc de veldrlt heeft kunnen houden. Het zou te gevaarlijk zijn geweest; de ondergrond van het traject was keihard bevroren en bet bovendek was spekglad zodat er ongetwijfeld gevaarlijke valpar tijen zouden zijn ontstaan. Het afgelasten geschiedde niet direct want de organisa toren hebben hun besluit gedegen over wogen mede omdat een aantal deelnemers er niet tegen op zag te starten onder de ongunstige omstandigheden. Gezien de grote animo neemt de ren nersclub Schiedam zich voor deze cyclo cross voor wielrenners uit Schiedam, Rotterdam en omgeving alsnog zondag 16 december te doen doorgaan. Flat.500 D sunroof 3.450,- Fiat 600 D 4.150,- Flat 1100 Export 5.700,- Fiat 1300 7.800,- Fiat 1800 9.850,- Fiat 2300 11.850,- Geheel compleet, incl. verwarming, defrosters, ruitensproeiers e.d. Importn'ce: J. Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V..Amsterdam SCHIEDAM, maandag De kaasauto- maat, die in de gang naar het sportfond- senbad hangt is met een straattegel zo danig bewerkt dat een plastic ruit sneu velde. Apothekersnachtdienst; Apotheek 't Gou den Hert, St. Liduinastraat 58. Stedelijk Museum: pj tot 17 uur; *s zon dags 12 tot 17 uur; Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit. Branderssoos. Dam Z: 2-5 en 7-9 uur: Ex positie Oase. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; Kevak de Rebel. Monopole, 2 en 8 uur; „Lt Brown-vogel- vrij". DIVERSEN SCHIEDAM, maandag. Het Schie damse verenigingsleven gaat een be kwaam functionaris missen. De voorzitter van de sectie Muziek van de Schiedamse Gemeenschap, de heer C. Lansbergen, voorzitter van de muziekvereniging Cres cendo, heeft een functie aanvaard ais concierge van de gemeentebibliotheek te botterdam. Hij zal in januari van Schie dam naar Rotterdam verhuizen. Esperanto-agendo Merkredon. la 12an de decembro klub- vespero. Pro la pasinta familia festo kaj la estontaj festo-tagoj oi certe povos ra kanti unu la alian muite ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. SCHIEDAM, maandag. Toen het be kend werd dat de heer Reinier Hulsker zijn Sportcentrum aan de Westvest moest opheffen, hebben de bestuursleden van vier Schiedamse tafeltennisverenigingen direct contact gezocht, om de mogelijk heden te onderzoeken om dit pand te huren en te gebruiken als tafeltennls- centrum. Want al deze vier verenigingen hebben een tekort aan goede speelgele- genbeld. De huur is echter te hoog ge bleken voor de vier verenigingen geza menlijk, zodat men na ampele bespreking heeft moeten afzien van dit plan. Deze vier verenigingen waren NO AD, TSF, Service en RAP. Service speelde reeds in het Sportcentrum van. Reinier Hulsker en was zo al direct gedupeerd door het sluiten van het centrum. Dit geldt ook voor. de nog maar kort geleden opgerichte tafeltennis-afdeüng „De Baan brekers" van de Chr. Sportfederatie. De Kethelse tafeltennisvereniging RAP ziet het ledental steeds groeien en zag als uitwijkmogelijkheid wel iets in het plan om van het Sportcentrum gebruik te maken. NQAD en TSF hebben hun honk in het Beursgebouw, maar bij hen wordt het speel-programma telkens verstoord om dat de Beurs wel vaker aan andere ver enigingen en instellingen wordt verhuurd zodat zij. niet kunnen spelen. Dat was in september al het geval en nu weer moe ten zij van; 12 december tot januari de Beurs als speelplaats missen. Ook krijgen deze verenigingen steeds weer van hun tegenstanders te horen dat de vloer zo 1 hinderlijk helt. Zij zagen daarom een kans om van de. moeilijkheden af te ko men wanneer de beschikking over het Sportcentrum verkregen zou kunnen worden. De huur die door de eigenaar gevraagd wordt, is echter veel te hoog voor deze vier verenigingen. Zelfs wanneer door de grotere speelgclcgenhcld het aantal spe lers zou kunnen toenemen en zo de be schikbare gelden voor huur zouden groeien, dan nog zou de gevraagde huur te hoog liggen.. Het is wel erg Jammer, want zo gaat een mooie kans op het creëeren van een eigen lafeltennlscen- trum verloren. Tenzij dat het gemeente bestuur hier met een subsidie zou wliien bijspringen. Museum-aula, 8 uur; Afscheid Pierre Janssen. Musis Sacrum, 7 uur: Alg, Bond van Be jaarden. Cabaret Irene, 3 uur; Aqua-Fauna. Bijeenkomst Irene, 8 uur; R.K. Middenstandsbond, Bij eenkomst. Arcade, 7.30 uur; De Verzamelaar, Ruil- - beurs. Wijkcentrum, 7 uur: P.P.S.C, St Nlcoiaas- feest SCHIEDAM, maandag Op de krui sing Burg. van HaarenlaanParkweg verleende zaterdagmorgen de heer M. S. met z|jn personenauto geen voorrang aan de bestelauto van de heer F. F. Door de aanrijding, die het gevolg was, Hep een Inzittende van de bestelauto de heer Th. S. uit Rotterdam een hoofdwond op. Hij werd door de GG en GD naar het ge meenteziekenhuis gebracht waar zijn wond werd behandeld. Belde auto's Hepen ernstige schade op. De auto's van de heren A. B. en C. P. B. reden zondagmorgen op de kruising Jacob van Lennepstraat en Filips van Bourgondiestraat op elkaar in, omdat de heer A. B. geen voorrang verleende. Een inzittende van de auto van de heer C. P. de heer P. P. liep schaafwonden aan de benen op. De GG en GD behandelde het ter plaatse waarna hij naai' huis werd gebracht. Beide voertuigen werden be schadigd. SCHIEDAM, maandag. WU brengen in herinnering dat dinsdag 31 december een bijeenkomst wordt gehouden In de Grote of St. Janskerk ter herdenking van het 709-jarig bestaan van deze kerk. De samenkomst begint om 8 uur. Tevens wordt dan de tentoonstelling geopend, die in het zuidelijke gedeelte van het koor is ingericht van historische bescheiden en voorwerpen. Ook de stich- tings-oorkonde, dOor het. Rijks-archief ter beschikking gesteld, zal zich daarbij be vinden. SCHIEDAM, maandag - Door de glad heid van de opvriezende weg is vrijdag avond mej. J. H. S. S. met haar fiets op de Broersvest gevallen. Met een hersen schudding is zij via de Dr. Noletstichting naar huis gebracht. SCHIEDAM, maandag De vierjarige Keesje E. is vrijdagmiddag in de Goeman Borgesïuslaart aangereden door 'n vracht wagen. Keesje stak plotseling de weg over waardoor de chauffeur C. J. P- de M. hem niet meer kon ontwijken. De heer De M. bracht Keesje direct naar de Dr. Noletstichting waar hij met een hersen schudding en een wond aan de lip werd opgenomen. SCHIEDAM, maandag De 72-jarige heer P. van Oosten struikelde zaterdag avond op de Westvest over de trottoir band, viel en liep een wond aan de neus op. Een politieauto bracht hem van het gemeenteziekenhuis, waar men zijn wond behandelde naar zijn huis aan de West vest. (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM, maandag. Nu Rotterdam waarschijnlyk ook by de regeling van het verkeer ge bruik gaat maken van televisie, is het interessant ora eens te zien hoe elders op deze wyze het verkeer geregeld wordt. In München begon men reeds zes jaar geleden aan een uitgebreide toepassing van televisie voor de regeling van het verkeer. Onlangs werd een van de groot ste poLitie-televisiecentrales voor de be waking van het straatverkeer daar vol tooid. Voor de bewoners van de Zuidduitse miljoenenstad en de politie aldaar bete kent deze installatie, die met zestien tele visiecamera's door één beambte kan wor den bediend, een noodzakelijk hulpmiddel om het verkeer in de binnenstad, vooral in de drukke tijd rond het middaguur, beter te overzien en verkeersopstoppingen te voorkomen. De beambte controleert, zittend achter zijn schakelpaneel de verkeerssituatie. Zonder dat hem dat enige moeite kost noteert hij de kentekenen van de afzon derlijke verkeersovertreders, want de ca mera's zijn beweegbaar en voorzien van telelenzen, zodat alle bijzonderheden dui delijk kunnen worden gezien. In Rotterdam zal het bij de toepassing van televisie in het verkeer heel anders gaan. De politie gaat met name aan de Dorpsweg camera- en ontvang-apparaat alleen gebruiken om de lengte van files af te kijken. Het is namelijk voor de ver keersagent, die de toevoer naar de tunnel regelt, van belang te weten hoe lang de fiLes op de aanvoerwegen zijn, In Rotter dam speelt de televisie bij de regeling van het verkeer dus een veel bescheide ner rol dan in München. Overigens maakt de Rotterdamse ver keerspolitie wel veelvuldig gebruik van de toepassing van elektronica in het ver keer. Zo springen bij belangrijke ver keerswegen de verkeerslichten voor zij wegen pas op groen wanneer zich op deze rijwegen auto's „meldden" doordat zij over een drempel rijden die dan een elektronische impuls doorgeeft naar de verkeersinstallatie. VERLANGLIJSTJE MAASSLUIS, maandag. BU Konink lijk Besluit van. 20 november 1362 is de heer W. J. D. van Dijck herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Maassluis. Burgemeester Van Dijck, voorheen bur- geraeester van de gemeenten Goudswaard, Piershil en Nieuw-Beijeriand, kwam op 16 december 1956 naar Maassluis. Onder zijn bewind kwam er in de afgelopen zes jaren zeer veel tot stand. De in 1955 reeds begonnen.bebouwing van de Sluis- polder-West nadert haar voltooiing. Wer den in 1959 de eerste huizen in de Sluis- polder-Oost betrokken, ook deze polder is thans praktisch volgebouwd. De aanleg van een recreatiegebied In de Sluispolder vordert gestaag. De realisering van de plannen voor bebouwing van de nieuwe wijk „Maassluis-West" zal spoedig begin nen. Nog deze maand zal de eerste paal voor de eerste serie woningen geslagen worden. Toch staat er nog veel op hei verlang lijstje van Maassluis' eerste burger! Het belangrijkste is weL een waterkering, waardoor Maassluis in tijden van hoog water veilig is en de bewoners, die bui tendijks wonen, geen hinder van binnen stromend water meer ondervinden. SCHIEDAM, maandag. De eerste een. duidelijke versterking van het team. helft van dc tafeltcnnlscompetitle is voor wat betreft de overgangsklasse, voorbij. Wanneer we nu de stand opmaken blijkt dat NOAD, de enige Schiedamse vereni ging die met een team in deze competitie deelneemt, nog niet bulten gevaar Is. Immers, in deze „sanerings-competltie" zullen de vier laagstgeplaalste teams moe ten degraderen en NOAD deelt met USV en Salamanders de vierde plaats van on deren. De stadgenoten zullen het in de tweede helft dan ook zwaar te verantwoorden krijgen, doch do situatie is nog niet ho peloos. Henk Aben zal in januari en daar na regelmatig kunnen meespelen, wat te voren: niet het geval was. Dit betekent Bovendien heeft het eerste team van NOAD de laatste weken blijk gegeven van een verheugende vechtlust, zodat aangenomen wordt dat in de tweede helft van de competitie, die in januari begint, NOAD nog wel een partijtje mee kan blazen. De stand is als volgt: Dordrecht NKF SVE Milksteamers usv NOAD Salamanders UTTC Gispen Barna 1 De vasthoudendheid van de heer Van Dijck kennende, zal hij niet rusten tot de waterkering, een nieuwe haven en vele andere belangrijke zaken een feit zijn geworden. Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag Het ligt in de bedoeling op maandag 17 december de eerste paal te slaan in Maassluis-noord west. Eurowoningen gaat het eerste com plex woningen bouwen. Veemarkt Rotterdam Aanvoer heden 2337 dieren, waarvan 1773, ette koeien, 624 varkens. 0e prijzen waren als volgt: Vette koeien per kg 2.60—2,90 2,30—2,60 2,10— 2,30. Varkens levend gewicht per kg 1.95, 1,93, 1,90. Vette koeien aanvoer groter, handel kalm, afloop slepend, prijzen gedrukt, vooraf 2e en 3e kwaliteit, enige prima exemplaren boven notering. Varkens levend gewicht aanvoer ruimer, handel vlot, prijzen hoger, prima vleesvar kens boven notering. Slachtzeugen 1,461," per kg. inconvenient van Franz-Paul Deckers verdeelde werkterrein het was hem, althans in dit seizoen, niet mogelijk, rich geheeL van zijn verplich tingen in Bochum los te maken heeft opnieuw een programmawijziging nood zakelijk gemaakt, waardoor de bezoekers van het zondagmiddagconcert in de Rot terdamse Schouwburg niet Dphnanyi's „Variaties op een kinderliedje" te horen kregen, maar Haydns overbekende piano- concertje in D. Het gaat niet aan. Toos Onderdenwijngaard onder de gegeven omstandigheden het compliment te ont houden, nu eens een minder gebruikelijk concertant werk te hebben willen spelen. Dat het toch anders uitliep was tenslotte niet haar schuld en de beslissing zal waarschijnlijk ook te laat gevallen zijn dan dat zij nog één van Haydns andere concerten (die zij eertijds voor de radio uitvoerde) kon kiezen. Hoe dan ook, het werd Haydn in D, ge speeld met al het raffinement waarover deze begaafde pianiste beschikt en bege leid op de lichte, sierlijke manier, die Franz-Paul Decker van het RJ*h.O. ge daan weet te krijgen zodra het om vroeg- klassieke muziek of composities uit de periode der galante stijl gaat Het strekt de soliste tot eer, dat zij zich niet heeft gewend tot de bewerking van "Willem Pijper, maar een meer authentieke basis heeft geprefereerd, waarbij zelfs gebruik werd gemaakt van aan Haydn toegeschre ven cadenzen. Blijkbaar is de geringe voorbereidings tijd voor dit concert nagenoeg geheel be steed aan de instudering van Dvoraks niet voor niets zozeer geliefde achtste sym fonie in G. Slechts een aantal ritmische inexactheden en verschillende niet geheel 2uivere strijkerspassages wezen erop, dat dit stuk niet tot het repertoire van het ILPh.O behoort. Niettemin heeft de diri gent een goed deel van zijn interpretatie- wensen door het orkest vervuld gezien. De spontane gevoelfgheid, waaraan deze symfonie zo rijk is, vond ruimschoots weerklank en al zal mettertijd een grotere verfijning kunnen worden bereikt, er was toch alleszins reden tot de hartelijke bij' val, die het publiek na afloop schonk. Het is goed, dat in de programmatoelichting weer eens aandacht werd gewijd aan de nummeringsverwarring bij Dvoraks sym fonieën, een lot, dat zij met die van Schu bert delen. Deze „achtste" werd bekend als de „vierde" en ligt chronologisch vóór de beroemde „vijfde", die in feite de negende is. Over bijval gesproken: ook het 2ondag- mïddagpubliek kon niet meer dan een be- leefdheidsapplausje opbrengen voor Guil- laume Landré's .Anagrammen", hoewel het cerebrale stuk beter werd gespeeld dan tijdens een vorig concert. De com ponist, die zyn tevredenheid met de uit voering kwam betuigen, zal inmiddels wel hebben begrepen, dat deze muziek 2onder een zweem van vreugde of bewogenheid geen toehoorder tot geboeidheid kan bren gen, ELLY SALOMÉ (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN, maandag - De Vlaar- dingse horeca-be dry ven hebben zich zon der uitzondering aan de voorschriften voor vandaag gehouden, constateerde de heer F. Weber, voorzitter van de Viaar- dingse afdeling, zaterdagavond. Over het algemeen was het ook minder druk dan op andere zaterdagen. Op rus tige en sobere wijze is de binnenkomende clientèle bediend, er werd ook wel biljart gespeeld oti gekaart, maar nergens was er muziek. Zakelijk gezien, was het een slechte dag voor de horeca-wereld, maar daarover wil ik op deze algemene rouw dag niet klagen. Aldus de heer Weber. Een ander geluid vernamen we uit de mond van een bekende kelner uit een over het algemeen druk bezochte gele genheid; Er was bü ons zaterdagavond een drukker bezoek, hoewel er op geen enkele wijze muziek werd gemaakt; ik verklaar dat, omdat het tv-programma niet aantrekkelijk was, de bioscopen, ge sloten bleven en de dancings (buiten Vlaardingen) eveneens en bovendien het weer niet aantrekkelijk genoeg om buiten te blijven flaneren. VTjAARDUv GEN, maandag. De jeugdevangelisatiebeweging Youth for Christ organiseert aanstaande zaterdag in de Pniëlkerk de slotrally 1962. Hieraan wordt medewerking verleend door Fran- nie Faassen, zang en citer. Flip de Kaning en Frans van der Reyden, het jeugdkoor .Benjamin" uit Rotterdam, John David son en ds. J. Gravendeel uit Genk, A LVORENS zich naar de conferen- él ties van de Nederlandse werk groep van de Praagse Christelijke Vredesbeweging in Driebergen te'be geven, celebreerde bisschop Nikodim. non de Grieks-Katholieke Kerk te. Moskou gistermorgen een heilipe „li turgie in de kerk aan de PersijnstraaL Bij deze pontificale dienst waren ook aanwezig Aartsbisschop Basilius uit Brussel, de bisschop van AntiochiS en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders uit Praag en Moskou. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Dezer dagen was het 25 jaar geleden, dat de heer A. van Roon als jongste bediende in dienst trad van de Spaarbank Vlaardin gen. Via loketbediende en kassier klom hij op tot beheerder van het bijkantoor aan de Van Hogen dorplaan. Het belang van dit kantoor nam onder zijn leiding aan zienlijk toe. De heer Van Roon viel op het hoofd kantoor van' de Spaarbank een hartelijke huldiging ten deeL Ir. A. van Buysen, voorzitter, huldigde de jubilaris namens het bestuur. Directeur A. Pleysier sprak voor het gehele personeeL De heer Van Roon ontving onder meer de erepenning met oorkonde van de Nederlandse Spaar- bankbond. VLAARDINGEN, maandag De Vrou wengroep PvdA organiseert dinsdagavond Com acht uur) een huiskamerbijeenkomst bij mevrouw De Vries, Vaartweg 122d. DAMES, EN DErX-FIÉCES voor de koude winterdagen..*:- ALPACAZIJDE JAPONNEN enz. voor de komen de feestdagen. L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - TeL 66135

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1