SCHIEDAM Complex N. Y. De Koning met branderij - distilleerderij Respectabele zang- op kerstconcert Schiedams Vrouwenkoor AGENDA Elvis verjaagt boeven van recreatiecentrun Zielige Sheriff is weinig ac tief Paria's willen ook vrij leven TSFI haalt duidelijke zege Getemde prairiediüvel met hoed over de ogen Hermes-DVS gaat oefenen tegen ADO DECORATIES GAAN MET ROWALLANHUIS ONDER Uitwerking van pian-Ketliel In november 100 woningen opgeleverd DAT PAST BIJ ELKAAR ARGUS Soc. Guillaume: „Jazz voor Dorp" Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Artsen op zondag Diefstal uit bioscoopkassa Passage vertoont: In Monopole: Cyclecross van R.C. Schiedam MONOPOLE VERTOONT: IJlukovero hield Enkele onderdelen naar Sted. Museum Euro poortshow F.l G-bijeenkomsten Demontage is te kostbaar Jammer en een Daarom draag „ARGUS" brillen It UW BRILLENZAAK Keus in soorten Keus in nieuwe modellen ARGUS" ORANJEGALERIJ 9 Telefoon 66431 Koeriersters ZATERDAG 15 DEC. 1962 SCHIEDAM, zaterdag Gisteren heb ben Je heren J. H. J. en A. J. de Koning, respectievelijk directeur en adjunct-direc teur van de N.V. Mouterij-branderij de Koning te Schiedam gezamenlijk de eer ste paal geslagen voor een verdere com plex van de N.V. tussen Noordvestsbigcl en Burg. Honnerlage Gretelaan. Het complex bestaat reeds uit de mou terij met silo's, waarin nu het allernieuw ste moutsysteem, het eerste in Europa, in bedrijf is. Gisteren jg echter een begin gc- auukt aan de bouw van een brandery- distilleerderij, met daarbU een ketelhuis, het kantoor, het laboratorium en twee be drijfswoningen. Het architectenbureau Swaneveld en Cosünga hebben het ontwerp gemaakt v voor het nu uitgebreide complex, waar van men hier de ontwerp-tekening ziet. Het is het front aan de Burg. Honnerlage Gretclaan met links het kantoor en rechts de branderij-mouterij. Het werk wordt uitgevoerd door de fir- ma Kreuger en Zoon te Schiedam. De bouw zal minstens twee jaar duren en grotendeels als staalconstructie worden uitgevoerd, Bij de plechtigheid werd uiteraard de vlag gehesen op de hei-stelling doch omgekeerd: Met het blauw boven. Leer lingen uit de eerste klas van de Techni sche School, die het zagen, hebben toen gewaarschuwd en de a-lag werd rechtge- hangen. SCHIEDAM, zaterdag De Sehiedamse Jazz-sociëteit Guillaume organiseert za-, terdag 15 dec. in gebouw Arcade een grote avond onder het motto „Jazz voor het Dorp". De opbrengst is namelijk bestemd voor de actie „Open het dorp". De volgen de orkesten hebben de belangeloze mede werking toegezegd: Down Town jazzband van Roefie Kueting, het Trio van Henk van Buul, het Harlem quintet, de River side Jazzband, het kwartet Herman Bak ker, the Perdido Street Paraders. De aan vang is gesteld op 8 uur.. GEBOREN: Adriauus J„ z.v. C. M, Boon en A. M. T. van de Valk; Ingeborg, d. J. Vorhoey en A. Mostert; Patricia C., d, "IV. Janse en E. Steinacher; Marl us C., z.\ C- Beukers en E. E. M. van Gastel: Josephus Al.. z.v. c. M. Boon, en A, M. T. van de Valk. ONDERTROUWD: J. H. M. Blom, 24 jr. K. Akkerman. 22 jr: A. H. Bouwens, 30 jr. A, de Beer. 23 jr: C. J. Gaossen, 22 jr. en J. van Kasteren, 23 jr; J. Jans 22 jr. en C. H. van Opijncn, 25 Jr; A. J, Kouwenhoven, 20 jr. on J. Jonas. 17 jr; F. Mtnderhoud, 24 jr., en M. Valk. 19 jr, H. Nijvecn, £0 jr. cn J. P. van der Mark, 22 jr: W". A. Ossendorp, 3r en J. EL M. van de Water, 28 jr; C. de O 21 jr, en M. Gililsse, 18 jr., J. F. J. Ver schuur, 24 jr. en J. A. M. van der Sluijs, 21 j.: J. 3. Vogel, 23 jr. en W. van Loopik. 21 jr.; P. C, Wijntics, 25 jr. en E. J. H. van Oostrom, 22 jr. GEHUWD: A. T. Dltvoorst, 25 jr. en M. M, WUlems. 20 jr; J. M, van der Vet, 34 van Rlxtel, 34 jr. en J. E. C. van Doorcn. 42 Jr J. van der Plicht, 25 jr. en E. C. van Dijk 21 jr; B, L. van den Brink, 23 jr. en M. J. Koppenol, 20 jr. D. Vermeulen, 23 jr., en C. Koogje, 21 jr; W. H. Bakker. 28 jr., en J. Soeters, 26 jr; A. Vijfwinkel, 28 jr. en T. G. Koudenburg, 28 jr; W. Bek, 20 jr. en M. Jansson, 19 jr; J. Kruljmel, 29 jr. eh A.-M. von der Zee, 19 jr; E. Wage. 24 jr., en M. L. Endenburg, 23 jr; C„ Heynsbroek. 34 jr., en 3. J. van Krieken. 30 jr., J. H. Kemp, 25 jr., en H. Wielaard. 23 jr. OVERLEDEN; J. C. Nugteren, 76 jaar. J. c. van Baarzei; W. L. van Deurzen, 72 jr; C. G. Scbolte. 77 jr., e.v. J. Lowes. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk: 10 i... ds. J. G. Jansen en. 7 uur prof. dr. H. Jonker (Utrecht). Bethelkerk: 10 uur ds. J. E. L. Brummclkamp (Kethel) en 5 uur ds, D, J Spaling. Opstandingskerk: 10 uur ds. D. J. Spa ling en uur ds. J. G. Jansen. Vredes- kerk: 9 cn 10.45 uur ds. L. Vroegindeweij (Delft) en 7 uur dr. L. J. Cazemier. Ned. Herv. Geref. Evang. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. L. Vxoegindeweij (Delft). Ge bouw Irene: 4 uur os. J. van Rootselaar (Delft). Luth. Kerk, Zaterdagavond 7.30 uur; «ecu: menisch avondgebed. Evang. Luth. Gemeente. Lange Nieur/- straal-Oranjestraat: 10 uur ds. S. G. v. r* Haagcn <H, Avondmaal). Ned. Prot, Bond. Westvest 92: 10.30 Ut prof. dr. M. A. Beek (Amsterdam). Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur ds. K Reiling. bijzondere evangelisatiebij Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlos- singssamenkomst. Gerxit Verboonstraat: 6.45 uur Opcnlucb tsamenkomst. Alle samenkom- sten aiv. brig. K. Wleringa en. maj. R. Reits- Oud-Geref. Kerk. Geref. Jeugdhuis. Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds, Grisnigt (Gouda). Geref, Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. Couvé en 5 uur ds. D, Bouwknegt (Den Haag). Kethel „De Ark": 930 uur ds. W. A. Krijger en 230 uur ds. J. Couvé. Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds, K- D. Beukema (Schiebrock) cn 5 uur ds- J, Couvé. De Goede Haven: 10 uur ds. J. Na- Wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. Juliana- kerk: io uur ds. i>. Bouwknegt cn 5 uur ds. J. Na wijn. Ilerv. Gemeente Kethel. De Rank: 9 uur ar. L. j. Cazemier en 19 uur eb». Brumtnel- kamp. Dorpskerk: 1030 uur dr. L. J. Caze mier en 7 uur geen dienst. Chr. Geref. Kerk, Kerkgebouw Warande: s.30 uur lecsdienst en 230 uur ds. H. van Leeuwen. SCHIEDAM. 2aterdag In spoedgevallen ziin gedurende dit weekeinde de. volgende artsen te raadplegen: F. Jungerius, Jac. Cats- bum 8. tel. «7355. L. H. Geerdes, Vecnlant- strnat 2, tel. «3357, L. B. E, van Hoogenhuyze, r^sgulaon 59, tel. 68067 en C. Pel, Tuinkaan Geopend ie apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. HET slechte weer 2al wel debet ge weest zijn aan. de half gevulde zaal van Arcade, die bet Schiedams Vrouwen koor gisteravond by zijn Kerstconcert voor zich zag. De vocale verrichtingen van de dames vonden bij dit publiek ech ter ruimschoots weerklank: de aandacht bleef nl. tot het eind van de avond zeer gespannen, zelfs tijdens de tot slot gege ven Kerstcantate voor k&or, sopraan- en altsolo met pianobegeleiding van Hans Schouwman, waarvan de vertolking niet geheel bevredigend uitviel zodat de zwak ke kanten van dit opus met zijn nogal monotone muzikale betoogrant ongewild geaccentueerd werden. Aan de dirigente, Ria Borgmeyer, kan niets verweten wor den; haar gebaar liet aan duidelijkheid niets te wensen over en voorts i3 deze koorleidster zich steeds bewust van het geen een koorwerk aan smaakvolle nuan ceringen en fraseringen behoeft om zo expressief mogelijke indruk te maken, zonder dat zo'n werk in stilistisch op zicht geweld wordt aangedaan. Misschien was het de wat stroeve toon zetting van Schouwman (van het Kerst verhaal „Om de kribbe") die incidenteel een zekere moeizaamheid in de koorzang teweeg bracht. Zulks kon men trouwens ook opmerken in de soli die de sopraan Wieb de Rook en de alt Diet Kloos hier voor hun rekening namen. Deze solisten bereikten een vrij hoog artistiek peil o.a. in een lied van Debussy, duetten van Franck, en een kerstcantate van Durante voor altsolo. Apothekersnachtdienst; Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: *s zon dags 12 tot 17 uur; Werken van Henri Georges Adam en. werken uit eigen bezit Brandcrssoos, Dam 2: 2-5 en 7-9 uur: Ex- jxjsiüe Oase. Korenbeurs, 1318 uur; 5c Europoort show Plukovero. Arcade. 10—17 Uur: vogeltentoonstelling kanarievcr. Spangen, Grote Kerk, dagelijks, tentoonstelling „Zeven eeuwen Grote of Sl Jans- kerk". BIOSCOPEN sage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: Follow that dream. Monopule, 7, 9.15 uur: Samar het Duivels eiland, 2ondag 2 en 4.15 uur: Het schot in de rug. DIVERSEN Museumaula, 8 uur: Vrienden Sled. Mu seum. concert snaarinstrumenten. 'Gebouw Irene. 8 uur: C.J.V.: kerstwij dingsavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Schied. Klaver Acc.ver.: kerstconcert. De Rank. 8 uur: Herv. Jeugdraad Kethel: bijeenkomst. De Goede llaven, 8 uur. Cefa, film. Tivoli, 8 uur: Soc. Nieuwland, dansavond. Arcade, 8 uun Soc. Guillaume; Jazz voor het Dorp. Sportfondsenbad, 7 uur: WF:diploma- zwemmen. Café Nieuwe Brug, 8 uur: Reixver. Onder Ons: bijeenkomst. SCHIEDAM, vrijdag. - De caissière van het Monopole-theater aan de Appelmarkt, mejuffrouw C, J. de V. miste gisteren, toen zij even uit haar kantoortje was ge weest haar portemonnee niet veertig gul den en een bedrag van vijfendertig gul den uit het geld bakje, dat zich, evenals de portemonnee, vlak. b;* "'e*. loket be vond. HOERA, weer een film van Elvis. „Fol low that dream" is de titel van deze rolprent. De film is doorspekt met een paar marmzoete zangnummers, 20dat de tiener-fans alles krijgen wat zij verlan gen. Want Elvis stelt ze niet teleur. Hü Is eenlieve, rechtschapen jongen, die dankzü zijn eerlijke, ongecompliceerde optreden 'n heleboel minder prettige toe standen uit de wereld helpt. Het is weer; eens wat nieuws, Elvis die als sheriff achteloos gangsters door de muur slaat, dankzü zijn kennis van judo, wat hem in „the army" Is geleerd. Het verhaaltje is gebaseerd op een ge schiedenis van Richard Powell „Pioneer, go home", en doet een beetje denken aan Frank Capra's „You can't take it "with you". Pa met zijn zoon (Elvis), drie aan- wie de mensen zeggen, dat hü zUn beste vriend In de rug heeft geschoten om er met diens vrouw vandoor te kunnen gaan Is de ietwat tragische figuur in genomen kinderen en een kindermeisje j ..U et schot in de rog", een western, gaan 2ich na een autotochtje vestigen bij die een driehoeksverhouding tot onder- Mouopole-rnatinees Ria Borgmeyer wist weer opvallend fraaie resultaten te bereiken in enkele motetten van Byrd en Da Viltoria, die fijn genuanceerd door de dames wer den weergegeven. Het uitgebreide pro gramma (o.a. liederen van Schubert, Pep. ping en Britten, die van het vrouwen koor goede tot zeer goede reprodukties kregen) bood ook nog pianospel a quatre mains door de dirigente met de pianiste Annie Ncderbragt. die alle koor- en solo zang voorbeeldig heeft begeleid. Zij speel den samen Schuberts nobele Fantasie In f, met grote toewijding, al had de klank in de forti wat meer uitgedund kunnen zijn. op de 5e Europoort-show van plukovero. Alle dieren zijn opgepoetst, kippe- poten gemanicuurd, konijnen en caviads geborsteld. De witte dieren hebben een bad gehad, een lauw sopje, met een blauwspoeling na, om zo voordelig maoelijk voor de dag ie komen. Drie maal per dag ging de tentoonstellingscommissie de 337 hokken langs om alle dieren te voederen. een meer ergens in het zuiden van Noord- Amerika. Het is daar zo mooi en onbe woond, dat Pa's idee daar voorgoed te blijven, lang zo gek nog niet is. Boven dien is er altijd wel behoefte aan fraai ge situeerde recreatiecentra. Ze gaan er dan „business" maken: hengelgerei en boten verburen. Het wordt een leuke gezellige boel. Elvis kan er buiten in het zonnetje fijn gitaar spelen en nog zingen ook; een paar nieuwe liedjes. Dan komen de moeilijkheden: gangsters en vrouwen plaatsen naast Elvis" familie grote caravans, drankwagens en een speelhol. Gangsters hebben boze plannen. Elvis wordt sheriff om het tuig weg te sturen. Zonder wapens te gebruiken wordt de gang opgerold. Heel lief. En dan was er ook nog een nare gou verneur en een geslepe* juffrouw van Sociale Zorg. Die krijgen ook de kous op de kop. Als dan alle narigheid achter de rug is, gaan Elvis en hel kindermeisje erg veel van elkaar houden, (In PASSAGE.) OP het Spaanse straf eiland Samar, dat ergens b(j de.Phillppüncn ligt, gaan in 1870 bannelingen op zoek naar een i vruchtbaar stukje grond om een nieuwe toekomst op te beuwen. Dat komt alle-! maal omdat bij een nieuwe zending bal lingen, opstandlgen tegen het Spaanse ko loniale regiem, de begeleidende kapitein ziet dat de bewaker de reeds eerder uit gewezen paria's een normaal en prettig leven óp het eiland gunt. De kapitein is het er niet mee eens, want het uitzitten van een straf mag nu eenmaal niet prettig zijn. De bannelin gen nemen dan het recht in eigen handen en besluiten hun nederzetting te ver plaatsen naar het legendarische Sierra de Ora, een vruchtbare vallei, die aap de andere kant van het eiland ligt. Een barre tocht door de oerwouden volgt. Voor de avonturen, die ze daarbij beleven, zorgen onder meer actieve koppensnellers. Robert Montgomery voerde de regie van. „Samar, het duivelseiland", een film, die soms wel spannend is. Naast Gilbert Roland en de Spaanse schone Ziva Ro~ dann speelt Montgomery zelf een hoofd rol. (In Monopole, tot en met zondag). werp heeft. Dc film laat ons in het ongewisse hoe! dit allemaal afloopt. De sheriff krijgt niet dc tijd om zijn naam te zuiveren, want voordat hij met de werkelijke moorde naar van zijn vriend kan afrekenen, ver schijnt het woord „einde" op het doek. Er zit weinig actie in deze film, op de momenten, dat de zaal denkt: „Nu gaat het gebeuren" laat de melancholieke sheriff zijn schietijzers weer in de hol sters glijden. De enige die een beetje leven in de brouwerij brengt is Leo Gor don, maar helaas sneuvelt hü al in het begin van de film. (In MONOPOLE, zondagmiddag.) VLAAR'DINGEN, zaterdag. Rijks goedkeuring werd verleend voor het uit voeren van de bestratings- en riolerings werken in het uitbreidingsplan „Maas boulevard". SCHIEDAM, zaterdag Het eerste ta- feRennis-leam van TSF heeft op dc laatste avond van deze maand, die fn de Benrs gespeeld kon worden, een duidelijke 7—3 overwinning behaald op Germinal 4, een wedstrijd die met spanning tegemoet is gezien, De zege was geen ogenblik in ge vaar, het leek er zelfs op dat het een overwinning met.grote cijfers zou worden. Guus v. d. Wiel, die in een uitstékende» vorm stak, won alle drie partijen over tuigend cn ook met H. VFigroans won hü het dubbel. Maar Joop Lindeman (2x) en Wigmans stelde Germinal in staat nog enigszins dragelfjk te eindigen. TSF 3 had geen schijn van kans tegen koploper Raket 2 cn verloor roet 9—IJ het was Hans van Teeffeien. die <fe eer redde. Het vierde team deed het beter met een 9—1 overwinning óp Stadhus 4. Geflat teerd overigens, want er waren vijf ver woede drie-games-partijen bij. TSF 5 ging voort op het pad der over winningen en nagelde HPV 4 vast met 91, al begonnen de tegenstanders met een party te winnen. Het zesde team leed een kleine 64 nederlaag tegen SVZ 2; dank zij invalster Wiebke Voorbach, die twee partijen, won en daarmee haar man nelijke ploeggenoten de loef afstak. SCHIEDAM, maandag. Zondag IS de cember houdt de Rennersclub „Schiedam" de cyclecross, die vorige zondag niet kon doorgaan, wegens het bar-slechte weer. Een leder die hieraan wil deelnemen is welkom. De aspiranten starten om 10 uur in de 's Gravelandse polder ter hoogte van de Calandstraat, de nieuwelingen volgen pm 10,30 uur en de amateurs om 11.15 uur. Verkleed kan worden in het clubgebouw, Broersveld 55, waar een half uur na af loop van de cross ook de prijzen worden uitgereikt, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Daar voor zon dag een beker-programma ls vastgesteld, gaat de gewone competitie in het betaal de voetbal niet door. Daarvoor In de plaats gaat Hermes-DVS, als bijzondere voorbereiding op de derby tegen SVV op december, oefenen tegen een ere-divi- sleclub, namelijk ADO! Een bekende □aam uit het grote verleden van de blnuw-witlen. De Hagenaars hebben aan gekondigd, dat zjj met de sterkste opstel ling, waarin o.m. Haak, Schuurman en Clavan om 2 uur In Harga zullen aan treden. Daar de zwakkere zich In zo'n geval kan optrekken aan het hetere te genspel, kan het een aantrekkelijke wed strijd worden. Hermes 2 krijgt het tegen NEC 2 in Nijmegen beslist moeilijker dan thuis, toen met 50 werd gewonnen. Ook het Jeugd- elftal krygt het in Umuiden tegen Storm vogels zaterdag ook niet makkelijk. Het derde team moet uit kunnen winnen van RFC en Hermes 4 speelt in Harga om 10 uur tegen EBOH 2. Bü SW houdt het eerste team dit weekend rust Maar het Jcugd-elftal speelt zaterdag om 2.30 uur aan de West- frankelandsedïjk tegen DKC; het wordt een vinnige strijd om de aansluiting op de kopgroep. SW 2 ontvangt zondag om 2 uur SHS 2 en moet winnen, om zich ia de kopgroep te handhaven. Het derde elftal speelt in. Harga om 10 uur tegen Neptunus 2 en het vierde gaat op bezoek bij DHC 4. SCHIEDAM, zaterdag De Federatie van Jongerengroepen in de Partij van de Arbeid komt maandagavond 17 december blieen ten huize van A. van Rossum, Bur- gem. Knappertlaan 284. Het ligt in de be doeling dat voortaan, twee maal per maand dergelijke bijeenkomsten daar pLaatshebben. Iedereen is welkom, ook niet-leden. SCHIEDAM, zaterdag De Rotterdam se fokvcrenlging Plukovero hield gisteren en vandaag een grote tentoonstelling in de Sehiedamse Korenbeurs. Onder de titel 5e Europoortshow viert Plukovero met deze tentoonstelling haar veertigjarig be- S. NIEBOER staan, hoewel de expositie zich niet on derscheidt van dé normale jaarlijkse ten toonstellingen. behalve dan wat de ge meente betreft. Tot nu toe organiseerde Plukovero haar jaarlijkse tentoonstellingen in de Ahoy'ha! in Rotterdam, Dit werd'echter een te zwa re belasting voor de ciubflnancien, zodat de vereniging naar een goedkoper onder dak moest uitküken. Dankzij de mede werking van de Sehiedamse gemeente was het mogelijk deze 5e Europoort-show in de Korenbeurs te houden. De keurmeesters J. A. P. Stahlecker (voor grote- en middenrassen en cavia's) en A_ M. van de Klink (voor kleine en dwergrassen en de A-klasse) hebben de mooiste exemplaren van de 337 inzendin gen tot winnaars uitgeroepen. Bij de kippen was dat een fraaie Brah ma, eigendom van de heer A. v. d. "Weiden uit VÜssingen. Tentoonsteilingssecretaris- penningmeester E. R. Kort won met zijn patrijskleurige Hollandse krielen en met een toom Hollandse krielen twee eerste prijzen. De heer A. v. d. Waal uit Rot terdam kreeg een eerste prijs met zijn trio krielen. De mooiste duif was een blauwschim- melige krulveerduif, eigendom van M. J. ten Brink uit Zwammerdam. Deze inzen ding was de enige die het predicaat uit muntend ontving. Een zwart-wit Hollands (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. De plafonds in het oude patriciërshuls aan de Lange NIeuwstraat, bet zogenaamde Rowallan- huls, zullen met het pand ten onder gaan. De gemeente heeft hiertoe in samenwer king van de Rijksdienst voor Monumen tenzorg besloten. De sloopvergunning bevatte nameiyk de bepaling, dal niet met de afbraak mocht begonnen worden, voordat was onder zocht of het pand iets van blijvende waar de bevatte. De plafondschilderingen, zoals die van het Rowallanhuis, al hebben ze geen wer kelijke artistieke of historische waarde, zijn in Schiedam, zoer zeldzaam, en dus van lokaal-geschiedkundig belang. De gemeente benoemde de conservator au het Stedelijk Museum tot adviseur voor het al dan niet bewaren van de de coraties. Maar ondanks het al ruim ander half jaar durende streven van de heer konijn won de "hoogste onderscheiding.Hessen de plafonds te behouden, moest Het dier is van de heer C. Wynbelt uit er Sisteren besl?ten worden hiervan af - - - te zien. Alleen al het voorzichtig demon teren van één plafond, waarbij de kans op beschadigingen zeer groot is, kost ruim ƒ12,000. Dat bedrag is in dit geval niet verantwoord. IJsselmonde. Bijna even fraai was de Thuringer van de heer J. J. Butter uit Rotterdam, die nu tweede werd. De cavia's, inzendingen van de beste eaviafokkers in Nederland, de heer S. Hulsinga, schoolhoofd ia Woerden, en E. de Clou uit Zoetermeer. De heer Du Clou had de mooiste gladharige en de heer S. Hulsinga de mooiste langharige cavia. SCHIEDAM, zaterdag B en W willen aan de heer R. H. Fledderus, stedebouw- kundige te Rotterdam, die ook het grote uitbreidingsplan .in hoofdzaak voor het gebied van Kethel heeft 'ontworpen, op dracht geven dit plan in hoofdzaak uit tewerken tot in onderdelen. De heer Fledderus heeft zich bereid verklaard de ze opdracht te aanvaarden. Dit werk dient met voortvarendheid aangepakt te wor den. De kosten van hel ontwerpen van dit plan bedragen ƒ120.000 waarvan ƒ75.000 voor het bureau-Fledderus. Aan de Raad wordt machtiging gevraagd deze opdracht le verstrekken. De gipsafgietsels van de Sculpture de la Fontaine des Innocents, afbeeldingen van de Najaden, die in een Parijs' atelier zijn gemaakt, zullen eveneens naar het Ste delijk Museum verhuizen en te zijner tijd een of andere plaatselijke tentoonstelling opsieren. maar mei duidelijk te weinig verhaal Is de film „De Prairiedulvcl met het Iitteken". De wat moeilijk kij kende Brian Keith speelt een In burger oorlog gewonde scherpschutter, die zij» geweer niet meer zo best kan vast houden en bij vergissing het (film)zoontje van Maureen OHara neerschiet. Hij geeft dan gehoor aan haar wens het kina te begraven naast de wettige vader, aan wiens vroeger bestaan de brave bur gers van het stadje, waar Maureen als barmeisje haar brood verdiende, ernstig twijfelen. Keith trekt zijn stetson niet uit gewoon te diep over de ogen. Hij schaamt zich voor het litteken op zijn voorhoofd, dat een dronken deserteur van de zuidelij ken hem toebracht, bij zijn pogingen Keith te scalperen. Keith wil nog altijd wraak nemen op de schender van rijn aangelaat Als de kans zich daarop voor doet, beheerst hij zich en mag met Mau reen O'Hara een rustiger toekomst tege moet rijden, Voor wat spanning zorgt een Indiaan, die steeds met niet nader verklaard trom geroffel over de bergkammen kijkt, maar zijn pijlen pesterig net naast de lijkdra gers mikt. Dat breekt hem lelijk op. want Maureen O'Hara kan wel raak schieten. Een te tamme film, met soms bevreem dende flitsen humor of wat daar voor door moet gaan. (In MONOPOLE, maandag tot en roet woensdag.) VLAARDLNGEN, zaterdag. Op de kruising Bïnnensingel-Hogelaan verleen de de automobilist C. Z. uit Vlaardingen geen voorrang aan de auto van roej. N. de R. uit Schiedam. Bij de botsing liep mej. De R. een hersenschudding op. Ze is opgenomen in. het algemeen ziekenhuis. Haar auto werd zwaar beschadigd. De auto van Z. werd aan het rechtervoor- spatbord en aan de bumper beschadigd. (Van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. In de maand november kwamen in de nieuw- bouwsector 99 (woningwet) woningen ge reed. Eén woning werd opnieuw in ge-- bruik genomen, zodat de bruto venneer- dering honderd woningen bedroeg. Door sloop gingen die maand tien woningen verloren, terwijl er 17 aan de ivoonruim-' te werden onttrokken. De netto'vermeer dering van het. aantal woningen in Vlaar dingen bedroeg in de maand november derhalve 73. De totale vermeerdering in de periode 1 januari30 november 1962 bedroeg 626 woningen. Op 1 december waren in Vlaardingen 1170 woningen in uitvoering: 328 in op dracht van particulieren, 747 in opdracht van de gemeente en 95 in opdracht van een woningbouwvereniging. DANKDIENST VLAARDINGEN, zaterdag,. De Chris tian Science Society afdeling Vlaardingen hield deze week een dankdienst in ge bouw Obadja. In deze dienst wasgelegen heid om dank uit te spreken voor ont vangen zegeningen. Over de gehele we reld werden deze week soortgelijke dien sten gehouden. Een dokters-voorschrift ARGUS" bril De wandschilderingen zullen dezelfde weg volgen als de plafonds. De kamerbe timmeringen zijn namelijk verbonden met de plafonds en het is onmogelijk deze apart te demonteren. „Het is jammer", zegt de heer P. A, L. Janssen, „ik heb zó mijn best gedaan ze te redden." Maar het Rowallanhuis bevat nog meer. Vier aardige schoorsteenmantels, drie heel grote spiegels met vergulde lijsten zullen wel behouden worden. De kunstwaarde is ook hier zeer ondergeschikt aan het histo- risch-lokaal belang. De stijl is een beetje klassieistisch. Ook de entreedeuren met de hardstenen omlijsting, de zandstenen be kroning en het zandstenen venster hier boven zullen worden bewaard. Na de de montage, die heel voorzichtig zal moeten gebeuren, worden de onderdelen naar het Stedelijk Museum gebracht. Daar zullen zij zolang worden geplaatst, totdat er. misschien bij de restauratie van een of ander oud gebouw in Schiedam, een de finitief onderdak voor zal worden gevon den. i Want Argus-brillen hebben een volmaakte prachtig sluitende pasvorm - ideale modellen - extra versterkte verengeharde glazen. onberispelijke brillen tt tt Ziekenfondsieverancier Kerstcadeau. Bij Showroom Coja een centrifuge ƒ98. wasmachines vanaf ƒ90. 15—30 korting, ook merk- machines. Showroom Coja, Lange Haven 126, telefoon. 63341. Sbavc-dealer van Pfailishave Remington, Braun, Slijpen, repareren, s morgens ge bracht, 's middags klaai Slij perij, staal warenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraai 43, telefoon 61719 Permanent wave Kapsalon Hélène. de salon, voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt f7 50 Hélène uède permanent de meest ideale natuurlijke permanent flO-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, tel 871 70 Fotografie Voor pasfoto aaar K Vuuren. Hoogstraat 106 teL 20 In één dag gereed. Rolfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap. of kantel bed Prima afwerking, als nieuw terug Het goed koopste adres DIJK, Groe nendal IA (Broersveldpad) telefoon 6 8028 (na 18 uur telefoon 66789) Ledikanten hutledikanten, kampeerbedl den enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1