JAPONNEN MANTELS Oppositie tegen verbouwing Hoofdbureau van politie DE OVERVAL Gemeenteraad was weerspannig Liever nieuwbouw en dan op een andere plaats Burg. Peek: „Uitstel geeft vertraging" Handbal Wilton-heren boeken een mooie zege op Hellas M. van Bommel onderscheiden Kerstklaver jas concours Julianavolleyballers halen enkele successen AGENDA Aanrijding SCHIEDAM Huurder moet aanleg van aardelektroden betalen Koeriersters Broersvest 111, telefoon 67416 r Burgerlijke Sland KOSTEN VAN EIGEN VEILIGHEID ARENA PASSAGE ÜIM> DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Zie onze feestelijke etalages1 -\ ClUNSDAG 18 DEC. 1962 SCHIEDAM", dinsdag. Het gebeurt slechts by héél hoge uitzondering, maar gls- fcravond heelt de Schiedamse Gemeenteraad zich weerspannig getoond en het College van Burgemeester en Wethouders behoorlijk dwars gezeten! Na een uitge breide en wat verbitterde discussie van beide kanten, werd de voorzitter, burge meester mr J. W. Peek, gedwongen om. zéér tegen zijn zin, het voorstel tot het pr.rlenen van een krediet van 600 000.voor de uitvoering van de eerste lase van ie verbouwing van het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nienwstraat terug te nemer- En van de wederomstuil is toen ook het voorstel tot wijziging van de ver- ardening op de Vermakeiukhedenbelasttng eveneens aangehouden. Doch dit laatste rebturde met royale instemming van de wethouder van Financiën, xnr P. van Bochove- Overigens 1b de strijdlust al vroeg in enkele raadsleden ontvlamd zodat er ook nog netelige vragen gesteld zün over de kosten van het aanbrengen van aard- elektroden en het bleef zo toen de verplichte Inenting van honden en katten tegen jxl&s aan de orde kwam. Door dit ongewoon emotionele verloop heelt de vergade- yini, v.'aarvoor slechts een kleine agenda van vijftien punten was vastgesteld tot tegen het middernachtelijk uur gednurd. Wat weer aanleiding was om ook daarover grapjes K maken. van de Hermandad geen grotere en betere behuizing gunden, maar omdat ze vonden dat de Raad met dit voorstel was over vallen en geen tijd had gehad om het hele plan dat In tntale uitvoering f 1.75 miljoen zal gaan kosten goed te bestude ren. De Raad heeft nooit In principe be sloten om het te klein geworden Hoofd bureau te gaan verbouwen, lnplaats van een heel nieuw politie-hnreau te bouwen. Ook over het handhaven van de plaats van het Hoofdbureau aan de Lange Nieuwst raat is nooit in principe bestoten, zo sputterden bijna alle fractie-vertegen woordigers tegen. Alle fracties zijn tegen het voorstel tot verbouwing van het poli tie-bureau in het geweer gekomen. Niet omdat zij de leden (Advertentie l Ml 0 leute kleuterjosjes van prachtige, zuiver wollen stof, zowel in effen, cis moderne grote en kleine ruiten, mèt capuchon, schapevocht voerd. Door en door sotiede af werking. Leeftijd 2-8 jaor. Normaal 27.90 paar morgen ven üur kunr U profiteren van prachtige jongens en meisjes KLEUTERJASjes voor een uniek lage prijs, kleinste maat 13 >01 M-sr.p-ro. Zolang de voorraad strekt Geen re|. of schrift, orders ROTTERDAM: Korte Hoogstraat Meent Kltendr. UgedijJt Wesr-Ktuhkade HOOGVLIET: Binnenban LEIDEN: Hajrkmmcrmaar ZEIST: Slotiaan VLAARDINGEN: Liwetd Nu komen b. en w. plotseling met een voorstel om te beginnen aan de eerste fase van een verbouwing, wat 600.000.— moet gaan kosten, met als consequentie dat dan ook het hele plan, dat vee! te summier is toegelicht, uitgevoerd moet worden. „Hier kunnen wij geen oordeel over hebben. Daarom verzoeken wij het College het voorstel terug te nemen en later uitvoeriger toegelicht en van alle kanten bestudeerd weer aan de Raad voor te leggen." BEZWAREN Richtte drs. J. J. Houtman (VVD) zijn bezwaren in hoofdzaak op de plaats van het bureau, die hy veel te excentrisch vond om gunstig te zijn en op het feit dat het een verbouwing was. terwijl hij bever algehele nieuwbouw had gezien, mr. J. B. Schueler (KVP) grondde zijn tegenstand op het feit dat de Raad onvoldoende was ingelicht over de gang van zaken, Drs. J. H. Simons (PvdA) voerde zelfs de stryd op alle fronten en hij betwijfelde de juist heid van de opvattingen van het College op zeqr veel punten. Reeds in 1951 was er getwijfeld of de huidige plaats wel de juiste was voor een politie-bureau; toen had burg. Peek zelf gezegd dat die „met ideaal" was en dat het bureau beter aan do St, Annazusterstraat kon komen. Nu daar ineens van afgestapt. Bij een meer centrale ligging zal het geplande posthuis in Kethel kunnen vervallen, vond hij. Ook twijfelde hij er sterk aan dat een zo dras tische verbouwing (in feite wordt bijna het gehele bureau vervangen) goedkoper zou zijn dan een totale nieuwbouw ineens. Bij" deze protesten sloot de heer B. E. Collé (CPN) zich aan. verdedigen. Dat ligt niet zo zeer aan de bouwkosten zelf, want de verbouwing be tekent inderdaad grotendeels het optrek ken van een nieuw pand. maar jalst aan de plaats. Het terrein aan de Lange Nleuwstraat heeft de gemeente al, maar voor nieuwbouw elders moeten terreinen onteigend worden, Industrieën afgekocht en dat alles maakt het terrein veel duur der dan de prijs die de gemeente kan krjjgen voor het terrein aan de Lange Nleuwstraat. Ook de plaats zelve vond mr Peek nog de best mogelijke. Weliswaar niet erg centraal gelegen, maar vandaar uit kan het hele gebied van Schiedam vrij mak kelijk worden bereikt, omdat weinig drukke wegen gekruist hoeven te worden. Andere mogelijkheden zijn alleen de Sint Annazusterstraat (waar bouw te duur is) èn verder een uithoek van Nieuwland, wat als woonwijk geen aantrekkelijke plaats is. In Kethel komt in de toekomst in elk geval een grote politiepost, omdat deze toekomstige grote wijk te ver ver wijderd is, dan dat van uit Schiedams centrum daar gesurveilleerd kan worden. (Advertentie LM.) AFGESTEMD Dit beloog van mr Peek heeft de oppO' santen met kunnen overtuigen. Het in 1951 aannemen van een plan om een ga rage te bouwen kon niet gezien worden als het in principe goedkeuren van een fasen-plan voor een verbouwing. Ook werd de burgemeester uitgenodigd om maar eens met cijfers aan te tonen dat nieuwbouw inderdaad zoveel duurder is dan een verbouwing. En ook het juiste van de plaats aan de Lange Nieuwstraat werd niet aanvaard. Ir. K J. J. Domïnicus fProt. Schiedam) probeerde nog te sussen, door toe te ge- ven dat het in 1951 inderdaad een fasen- plan betrof, „maar we mogen in tien jaar toch wel van mening veranderen." Hij achtte de tijdsfactor van groot be lang. want uitstel zou wel eens kunnen betekenen dat het bouwen vele jaren ver traagd zou worden. Tenslotte werd gestemd, waarbü bleek dat 25 leden voor aanhouding van het voorstel waren en 12- tegen. Maar in dc drie grote fracties bleken de meningen verdeeld te zijn. WEL PRINCIPIEEL Burgemeester Peek Is uitvoerig op al deze aangevoerde bezwaren Ingegaan. Reeds in 1951 Is de Raad akkoord gegaan met de bouw van een garage op hel ter rein van het bestaande politic-bureau. Daarbij is toen het uit dc oorlogstijd stammende plan om cett nieuw bureau te bouwen aan de Sint Annazusterstraat op zij gelegd, omdat de nieuwbouw te kost baar zou worden. Bovendien bleek dat een verbouwing van het oude pand vol doende mogelijkheden bood. ook wanneer het politiekorps aanmerkelijk uitgebreid zou moeten worden wegens de groei van dc stad. „Er was toen uitdrukkelijk bij gezegd, dat het een fasen-plan betrof niet de garage als eerste fase. Toen beeft geen van de raadsleden tegengestemd. Dan mag nu toch aangenomen worden dat de Raad in 1951 In principe al akkoord ging met een fasenplsn voor een verbouwing? Wat er nu voorgesteld wordt ls gewoon een tweede fase in het oude plan," zo meende mr Teek, die cr nog uitdrukkelijk b|j vertelde dat het R|jk uiteindelijk alle kosten zou dragen, maar dat de gemeente alleen het geld moet voorschieten. In 1959 is het plan weer ter tafel ge komen, omdat toen al bleek dat de arres tantencellen niet aan de gestelde voor waarden voldeden en afgekeurd waren. Er moest toen spoed gezet worden achter een verbouwing. Dat dit nog bijna drie jaar heeft geduurd is te wijten aan het langzaam werken van de instanties in Den Haag die het plan moeten goedkeu ren en ook aan het gebrek aan personeel bij Gemeentewerken, waardoor bet ma ken van tekeningen en bestek te lang heeft geduurd. Nu is de goedkeuring voor dit fasenplan verkregen en nu kan spoe dig een toewijzing van bouwvolume wor den verwacht. Als het voorstel wordt aan gehouden dan lopen we gevaar dat het bouwen meerdere jaren uitgesteld moet worden. DUURDER Nieuwbouw is beslist duurder dan ver bouwen, bleef mr Peek zi" SCHIEDAM, vrijdag. Vanmorgen heeft burgemeester mr. J. W. Peek de heer M, van Bommel de zilveren ereme daille verbonden aan dc orde van Oranje Nassau opgespeld. Dit gebeurde vanmorgen tijdens een speciale belegde bijeenkomst m het ge bouw van Gemeentewerken aan de Korte Haven waar vandaag het veertigjarig ju bileum ven de heer Van Bommel wordt gevierd. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn langdurige en trouwe dienst die hij gedurende 40 jaar aan de gemeente heeft bewezen. De laatste jaren was de heer Van Bommel die woont Hozenburg- sestraat 12 B, aan gemeentewerken ver bonden. SCHIEDAM, dinsdag. De Scliiedam- handbalteams zorgden afgelopen weekend weer voor enkele verrassingen. Zo wonnen de DWS-dames van Swift uit Roermond, dat nog ongeslagen naar de Energiebal kwam. De DWS-heren daaren tegen verloren buiten verwachting van Dynamo 2. De Wilton-heren wonnen op Houtrust van Hellas. De UVG-beren blij ven de onderste plaats bezetten door van Advendq de vierde wedstrijd in successie te verliezen. Zaterdagavond spealden de WF-heren in Den Haag tegen Hellas. Na een 2—0 achterstand kwamen onze stadgenoten met drie doelpunten van Huib v. d. Lugt op 2—3 te staan. Met de rust leidden de rood-witten met 46. In de tweede helft werd er goed zaalhandbal gespeeld aan beide kanten. Wilton was echter gevaar- lijer en kreeg steeds een kleine voor sprong. De Hagenaars kwamen echter tel kens goed terug en. toen de stand weer 1010 gelijk was, was er nog van alles mogelijk. Via 1212 liep Wilton toen. uit tot 1316, waarmee ook het einde kwam. De Wliton-dames slelden enigszins te leur tegen Hygiea 2, In de eerste helft ging de strijd gelijk op en de 1—9 achter stand werd spoedig weggewerkt. Hierna kwamen de Hygiea-reserves goed opzet ten en troffen de Wilton-keper in goede vorm, maar ook zij kon het niet verhin deren dat er met een 3—1 stand werd ge rust. In de tweede helft konden de Haag se dames de voorsprong geleidelijk ver groten. Wel zorgde Bea Zonneceld nog voor een tegenpunt, maar de 6—2 over winning van Hygiea was verdiend. De DWS-heren waren niet opgewassen tegen Dynamo 2 en zagen hun ongeslagen record verloren, gaan. Met 114 moesten zij de eer aan de Rotterdammers laten. De heren van TJVG leverden goed te genstand tegen Advendo maar konden, toch niet verhinderen dat de volle winst bij Advendo bleef. Na 2—0 kwam J. v. d. Valk aan de eerste Schiedamse treffer. R. de Ligt kwam op 3—2 en G. van Eyk zorgde dat het 4—3 bij de rust werd. In de tweede helft zorgde J, v. d. Valk voor en kreeg TJVG zelfs een voorsprong door een straf worp die door v. d. Valk goed werd genomen. Ook Advendo kreeg een penalty en de teams kwamen weer gelijk: 55. Advendo Jicp wederom uit en nog eenmaal kwam TJVG naast de Rotterdammers. W. Schaap zorgde voor 66. Toen was het kruit verschoten en de Rotterdammers bereikten 96 voordat v. d. Valk weer kon tegenscoren, Adven do had het laatste woord en zorgde voor een 137 overwinning. SCHIEDAM, dinsdag Voor het zesde Kerstklaverjasconcours van de Schiedam se Bedrijfs-klaverjaseompetitie, gister avond in de kantine van de N.V. Excel sior gehouden, bestond een zeer grote be langstelling. Eerst na veel passen en me ten konden alle negentig koppels een plaats krijgen. Daarbij viel het relatief zeer grote aantal dames op, dat zich door de heren niet „In de kaart wilde laten kij ken". Namens het bestuur heeft de heer H. de Jager dit kaartfeest geopend en ook de eerste troefkaard gekeerd, wat een kla. ver-vrouw was. Daarna viel de wedstrijd-stilte in de zaal, want er werd scherp gekaart (vol gens de reglementen van de Rotterdamse Klaverjasbond tweemaal 2.000 punten) want or vielen mooie prijzen te behalen: rollades, worsten, kippenbouten, kerst kransen en broden, em. Het echtpaar Bonefaas is met de eerste prijs gaan strijken door 4443 punten te be halen. Verder: 2. Woord-Oudshoorn 4330 pnt. 3. Timmerman-Koog je 4316 pnt, A Wolfers-Bolk 4316 pnt, 5. Van Gogh-Roe- sema 4399 pnt, 6. Van Brakel-Verbeek 4269 pnt. 1. Van Rest-Heesakker 4269 pnt, S. Steïne-Scherwe 4224 pnt, 9, Plomp-Tim- mers 4212 pnt, 10. Klepke-Knaap 4205 pnt. Er waren in totaal 32 prijswinnende kop pels Oudejaarsviering van voetbal-arbiters SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse Scbeidsrechters-Veremging (SSV) zal haar contact-avonden van 1962 woensdag 19 december besluiten met een oudejaars viering in de kantine van „Schiedam". Ook de dames zün daarvoor uitgenodigd. Deze afsluiting van het oude jaar zal om acht uur beginnen- SCHIEDAM, dinsdag. De volleybal teams van Juliana hebben de afgelopen week vootr enkele opvallende successen gezorgd. Het eerste herenteam verstevig de zijn positie aan de kop door DRL In sets te kloppen. Dooradt de Rotter dammers nogal tegenvielen en geen te- gestand konden bieden aan de talrijke Ju liana-aanvallen Is het een vrije saaie vertoning geworden. De eerste set werd met 15—12 gewonnen; er was nog sprake van enige strijd, maar daarna was het ge- beurv*: 15—9 en 15—11. Heren 2 versloeg in een. enerverende wedstrijd het Rotterdamse Concordia 4. Drie volle sets lang duurde deze explosie en het resultaat was een schiltterende 30 overwinning. Setstanden: 15—8, 15 11 en 15—13. Ook Heren 3 wierp zich met elan in de stryd tegen het sterker geachte TJVG, Het ontbrak dus niet aan spanning. Het re sultaat was een gelijkspel, waar ieder te vreden mee kon zijn. De setstanden: 14—16 15—11, 9—15 en 15—13. Dames 1 daarentegen verloor volkomen onnodig van. Libanon '59. Het boterde onderlmig niet al te best en vooral de invalsters moesten het ontgelden. De uit slag was uiteindelijk 1—3 (415, 1510, 7—15, 7—15). Dames 2 deed het gelukkig beter en klopte bij verrassing het sterke RLVC 2 met 15—10, 15—13 en 15—11. De junioren brachten, bet tegen Aggre- dior niet verder dan een gelijkspeL Apothekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; "s zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit. Branderssoos, Dam 2: 2-5 en 7-9 wn Ex positie Oase. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Follow that dream. Monopole, 2 en 8 uur: De prairieduivel met bet litteken. DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: N.C.B.Ö. Ver gadering. Beyersbergsn, 8 uur: Reisver. De Volka- tuinders, Dia-avond. SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising KoemarktpleinHoogstraat gaf gister avond de 19-jarige wielrijdster A, M. L. geen voorrang aan de automobilist W. K. uit Vlaardingen. Me}. L. werd aangere den, viel en liep een hersenschudding op. Door de G.G. en G.D. is zij naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd, waar zij werdi opgenomen. Geboren: Johannes z.v. H. P. Jeremias. se en E. Huijzer: Hendriks C. d.v. L. J. van Gerven en H. C. Timmermans; Jo hanna C. d.v. 3. Winkelman en J. C, van Leeuwen; Peter z.v. J. den. Hertog en. K. den Ouden; Johanna M. d.v. L. Gundlach en H. van den Berge; Arjan z.v. A. J, v. Veelen en D. C. van Apeldoorn; Tom. H, z v. J. H. Wittop Koning en C. F. J. Slee- gers; Etiènne P. J. z,v. D. E. P. Samuels en B. E. M. van Emden. Overleden: B. C. de Man, 75 jr; G. Ver voort 68 jr, weduwe van B, Molendijk; C- Stolk 71 jr. 1 SCHIEDAM dinsdag. De kosten komst al", verklaarde de wethouder, die Gevraagd een FLINKE HULP voor huisvrouw b.b.h.h. Een avond per week. Mevr. Fontijn, Grensflat 91, ée etage. Wij bieden u van aanleg van aard-elektroden, wat no- ls geworden In tal van huizen, om dat door het gebruik van niet-gelei- dende materialen de waterleidingbuizen niet meer aangewend kunnen worden als aardgelelding voor elektrische appa raten, zullen door de „gebruikers*' be taald moeten worden. Zo heeft de wet houder voor de bedrijven èn de nlngdienst, mr. M. J. M. van Kinderen, gisteravond in de gemeenteraadsverga dering verklaard op vragen van de he ren B. E. Colle (CPN) en L. Kessenlcb (PvdA), waarop de heer Collé wilde weten wïe dan wel die „gebruikers" wa ren. „Dat hangt van de hnurovereen- Advertentie INI.) DONDERDAG..;-- VRIJDAG' ""20 DECEMBER y 21.DECEMBER •ROTTERDAM SCHIEDAM DE NIEUWE NEDERLANDSE SPEELFILM TEVENS PREMIERE BERT HAANSTRA'S „ZOO" onder aandringen van de vragenstellers moest toegeven dat het in de prabtyk er veelal op zal neerkomen dat de huur der voor de kosten opdraait. Hoewel mr. Van Kinderen het voor stel wilde verdedigen als wethouder van de bedrijven, dus als stroomleverancier, werd hem vooral als wethouder van het bouwbedrijf, dus als grootste huizen- eigenaar van Schiedam, het vuur na aan de schenen gelegd met de vraag: „Wat doet de gemeente als verhuurder van woningen? In het bijzonder betreffende "b voor-oorlogse woningen. Door mr Engelsman gedwongen, zijn principiële standpunt te bepalen, ver klaarde de wethouder dat in principe de I huurder van een gemeentewoning even- I ais de huurders van particuliere wonin gen de kasten zullen moeten betalen. Want zij hebben het genot van de elek triciteit en zij moeten dus zorgen dat de elektriciteit volgens de voorschrif ten (da. aarding bij apparaten) wordt afgenomen. Alleen in het geval dat er in een woning geen aarding was op de waterleiding zal bij aanleg van aarding via de elektroden de gemeente de kos ten willen dragen. Ook in het hypothe tische geval dat alle leidingen zover ver gaan zijn dat er nieuwe moeten komen, dan zal de gemeente de kosten van de aarding door elektroden voor haar re kening willen nemen. Wel zegde hij toe de juridische mo gelijkheid te willen onderzoeken om in de bouwvoorschriften het aanleggen van aardelektroden verplicht te stellen. In de n.aawe flatwoningen gebeurt dit reeda. De kosten van aanleg, die per woning erschillen tussen f 3.86 cn f 61.75, kun- en eventueel en betaald. Deze Playtex bra is wereldberoemd om zyn ideale pas vorm en ongekende bewegingsvrijheid door de geraffi neerde coupe èn... WonderJastic®(in wit), het elastische weefsel zonder rubber: verrukkelijk licht, bestand tegen transpiratie, elastisch als rubber: èn 3 maal langere levensduur. Be Living bra is in alle gangbare maren verkrijgbaar; korte bra: A, B en C cap f 16.75 D cup 119.75 long] ine: A, B en C cup f26.75 D cup f29.75 (In vd: en swan) m SCHIEDAM: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Biersloot Kerstcadeau. Bij Showroom Coja een centrifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf ƒ90.—. 1530 korting, ook melk machines. Showroom Coja, Lange Haven 126, telefoon 6 33 41 kijkt... U vergelijkt tl koopt bij LANGE HAVEN 9S Schiedam, 686 II GEEN FILIALEN U vindt daar een ruime collectie sfeervolle in terlenka, trevira, enz. enz. in prijzen van 29.50 tot 109.50 ook UW modezaak 's-Avonds tot 9 uur geopend in enorme sortering, reeds vanaf 59.50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1