Op 3 januari begint de actie inenting honden en katten m KASTJE KIJKEN JJ I Nieuw volkstuincomplex krijgt naam /Thurlede5' B ESI Opgesierd afzwemfeest van Wilton Fijenoord Aafje Top declameerde voor Huisvrouwenver. SCHIEDAM [TUI u. In het Openbaar Slachthuis Totale aantal is niet te overzien Niet voor 100 pet. JAAP FISCHER Lustrum concours voor drumbands Vergadering werd druk bezocht Vergoeding Sluiting van de gemeentebureaus Bromfietsdiefjes aangehouden Nieuwjaars-receptie burgemeester Burgerlijke Stand W atervrienden hielden tweede afzwemfeest II." DE KLERKeZÜ Kerstbijeenkomst PHiLIPS KERSTBOOMSNOEREN DE MOL JANSEN Koeriersters BON (txd<Mk*l& V&dicktmfr KERSTWEEK-PROGRAMMA VOOR KERSTVERLICHTING FOUNDATIONS IN ZWART ADVERTEER REGELMATIG £7"ïg(j5fc WOENSDAG 19 DEC. 1962 wocnsdaS- Op 3 Ja- jgg3 zal In Sc hl ca am betonnen Surfen met de «Mssaï* ^enting van Einden en k»lttn teg*n de rablès of J°,bolheid. Verwacht wordt dat de «■lie op Ï5 jannarl grotendeels afge- i^n worden, wat verband houdt JL. bet feit dat In de provincie Zuid Eiland na 15 februari geen honden, oa- drie maanden, Zich buitenshuis "n bevinden Indien zij «let minstens fcrtir dagen v»n te voren Ingeënt zijn Slieren hebben alle Schiedammers een ,ftTkaart in de bus gekregen, waarmee L honden- en katteneigenaren zich kun nen melden voor het halen van een !rik, H«t laten inenten Is niet verplicht, - de consequentie Is dat de hond jm niet meer bulten mag lopen en orertmdlng van het laatste Is strafbaar. net laten Inenten Is dus wel zeer wen- „jift, Dit zelfde geldt ook voor katten. ne actie staat in Schiedam onder al- -heïe leiding van de directeur van. de ^^keuringsdienst en van het open bar slachthuis, de heer D. v. d. Akker, ijdj inenting zal geschieden door de prAffe dierenarts die Schiedam rijk is, de heer J. J- de Kaper, die uiteraard daarbij geassisteerd zal worden. Als eni- „laats.van inenting is het openbaar Achthuis gekozen (niet in de slaeht- val vanzelfsprekend) omdat men daar de ruimte heeft voor de grootscheepse "wint <r staan in Schiedam 1GÖ0 hon- irt geregistreerd (waarvoor belasting VBtét betaald) en gehoopt wordt dat iat »lle zullen komen. Doch er zijn ook honden waarvan de eigenaar géén belasting betaalt en gehoopt wordt dat int bonden óók ingeënt zullen worden, rato hi het algemeen belang. Uitdruk kelijk beeft de beer Van den' Akker verklaard dat de gegevens die btf de beuling verkregen worden, niet aan de belsilingsdlenst doorgegeven zulle» wor den, tedat de clandestiene hondenhou- ders op dat punt geen gevaar lopen. Bet j&nta! katten dat in onze stad aan- aerir k 18 onbekend, maar het rijn er hul vak Voorzien wordt dat de katten* dteuiren niet zo hard zullen lopen voor het (sten Inenten van hun Fellx-jes, wat toch eigenlijk wel degelijk van belang h Het rijk heeft de gemeenten de Plicht opgelegd deze vaccinatie-actie te voeren, mjar burgemeester mr. Peek heeft al de verwachting uitgesproken dat deze on- genroe actie wel enige moeilijkheden ai feren en dat een slagen voor de polk ionderd procent niet te verwach ten is, zodat het uiteindelijk er wel op aeer zal komen dat de politie bijzon dere maatregelen zal moeten nemen, die Qiet altijd aangenaam zijn. Daarom wekt de burgemeester alle honden- en kat teneigenaren op om deze actie, die van groot belang is voor de volksgezond heid, te steunen. In de gemeenteraadsvergadering heeft het raadslid B. E. Collé bezwaar ge maakt tegen de kosten van t 2 "voor het inenten van een hond cn van f 1 voor een kat. Hij vreesde dat er dan rele eigenaren zijn, die vanwege het geld hun dieren niet laten inenten of zelfs buiten de deur zullen zetten, wat weer moeilijkheden zal geven. Maar burgemeester Peek zette uiteen dat dit een algemene regeling is, waar de ge meente niet van af kan wijken. Welke maatregelen genomen zullen worden te len zwerfhonden en -katten zal nader Torden bekeken en afhangen van de lörentie. Een troost is dat er zich (nog) geen Wval van rabiés heeft voorgedaan in Schiedam en omgeving, zodat men de situatie niet al te somber moet Inzien. Als er zich echter wel gevallen voor- ken, dan zullen meer drastische maat delen niet kunnen uitblijven. Advprtpvtie I M in het Nieuws Hij heeft wederom gezongen, zijn gitaar bespeeld. Hij heeft opnieuw geschaafd en gepolijst aan zijn teksten. En het tastbare resul taat een nieuwe plaat. Ditmaal is „Liefde" het uitgangs punt van de vier voortreffelijke Balladen. Niet zo maar „Liefde" "laar zoals Fischer bet ziet en ondergaat ?Ön lied „Euromoord" schijnt in n Rotterdams accentje voor wat bevrijdende humor te zorgen. De plaat (een E-Ptje) is »heet van de pers" xeeds morgen bij Dankers Coolsingel verkrijgbaar. woensdag. De sectie' j**»* van de Schiedamse Gemeenschap a' Plannen voor een drumhand- jrwurs voor het volgend jaar. Op zater- .september zal een dergelijk con to?*'0^ de vjjfde maai worden geor- Dat er het volgend jaar In Z"**1"» «n lustrum-concours kan wor- ftooaden, Is te danken aan de WÜ-' ^^*0 groeiende belangstelling van de voorgaande jaren zal het een concours zijn. Er .wordt muziek naar g*«u» gespeeld. Deelname is moge- i junioren, en senioren-korpsen, bj11111®1 la schrijven voor de derde, ""Satendha?6 a*deling en de 31,101108 ^^alvast een indruk te krijgen welke lajy «li lustrum-concours zal gaan beeft de commissie voor het L ^«Band-concours 1863 e°n enquête ud onder de mogelijke deelnemers. (Van een onzerverslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Het nieuwe volkstuincomplex na by het Prinses Bea trix park za] de naam „Thurlede" gaan voeren. Dat Is unaniem besloten op de eerste openbare ledenvergadering, die gisteravond in het gebouw voor Chris telijke Sociale Belangen werd gehouden. Het voorlopig bestuur van de nieuwe volkstuinvereniging, bestaande uit de heer M.* Bouwer, voorzitter; G. M. van Pelt, secretaris; L. Bameveld, tweede secretaris; C. v. <L Kemp, penningmees. ter; H, Slavenburg, tweede penning, meester; H. Wigmans, vice-voorzitter; mevrouw A. W. Duller-Grave, adviseuze en P. Brouwer, had ^e naamgeving als derde punt op de agenda staan. Naam- suggesties als „Nooit meer weg" werden echter verworpen, zodat de vereniging onder de naam „Thurlede" zal voortbe staan. Er was een bijzonder grote belang stelling voor deze eerste ledenvergade ring. Zo groot zelfs, dat er nauwelijks plaats genoeg was in de zaal. Onder de aanwezigen, bevonden zich ook de heer P. Visser, voorzitter van het Alg. Ver bond voor Volkstuin dersverenigingen in Nederland, de heer J. J. Schippers, tuin architect bij de Gemeentelijke Plant soenendienst en de heer Van Zanten, van het aannemingsbedrijf, dat de tuin huisjes zal leveren. Ondanks deze grote opkomst werd de agenda echter vlot afgewerkt. Het huis houdelijk reglement van het Alg. Ver. bond werd zonder wijzigingen aangeno men. Een belangrijk punt voor deze verga dering was de vergoeding voor de ver drevenen van het complex VQf-glalze» en Wilton. Het ls de leden van Thurlede namelijk niet toegestaan htm oude tuin huisje naar het nieuwe complex over te brengen. Men wil daar een uniform! telt In halsjes scheppen, waarvoor de leden de kens Is gelaten uit een negen tal types, variërend van f B90 tot f 1760 Vergoeding wordt de verdrevenen toe* gekend voor hun oude huisjes, de pad verhardingen en de planten, die moeten worden achtergelaten. De taxatiebedra gen die in de pauze bekend werden ge maakt, schenen ieder mee te vallen. Zij beliepen bedragen van f 150 tot f 3*"*" Bij acceptatie van de vergoeding ver vallen de tuinen met opbouw aan het rijk. Wil men echter nog iets meene men, dan wordt dat uiteraard in min dering gebracht Begin januari wordt een begin gemaakt met het graverrt van een sloot door het oude complex bij de ^ijfsluiren, zodat dat dan dus moet zijn ontruimd. Als het weer meewerkt, kun nen de volkstuin der s echter al in ja nuari op Thurlede terecht. Aan de hand van dia's toonde de heer J, J. Schippers de indeling van het nieuw» complex. Ook de diverse types SCHIEDAM, woensdag Van gemeen tewege wordt bekend gemaakt dat ge meentelijke bureaus op de maandagen 24 december en 31 december voor het pu bliek gesloten zullen zijn. Alleen het bu reau burgerlijke stand zal op die maan dagen geopend zijn van 9.00 tot 12.00 uur maar dan uitsluitend'voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. De gemeentelijke openbare leeszaal en biblio theek zal eveneens op 24 en 31 december gesloten blijven. Op die maandagen zal door de reinigingsdienst geen huisvuil worden opgehaald. Voor de regelingen van het bureau Keuringsdienst van Slacht dieren en vlees verwijzen wij naar een advertentie. SCHIEDAM, woensdag Twee jeugdi ge bromfietsdiefjes zijn gisteren door de politie aangehouden. Zij hebben zich vele malen schuldig gemaakt aan joy-ridinjF Beide jongens 13 en 14 jaar oud waren bU hun aanhouding in het bezit van een ge stolen bromfiets. De oudste bekende, nog vijf brommers te hebben weggenomen en ze na een plezierritje weer op hun plaats te hebben gezet. De jongste was bij twee van die clandestiene tochtjes betrokken. SCHIEDAM, woensdag De burge meester van Schiedam en mevrouw Pertt- Llnthorst zuilen op nieuwjaarsdag van 12.06 tot 1.15 uur In de aula v»n het ste delijk museum recipiëren. GEBOREN. Maria M., d. v. H. J. Lues- ken en J". M. Lakerveld; Mathilda M., d. v. J. J. A. van Winden en W. C. P. van Mil," Marcel G. M., z. v. M. G. Hendriks en M. B. A. Hoovers; Cornells W. M„ z. V. C. P. de Vette en A. M. C. Sebel; Chris tina, d. v. J. van der Lugt en W. F, Ver- hoeckx; Rudolf P., z. v. C. A. Habermehl en K, D. Quisfc OVERLEDEN; J. H. J. P. Clausen, 67 jr.; P. Bezemer, 49 jr., echtg. van P, A- Verweü. tuinhuisjes, waaruit de tuinders kun nen kiezen, werden op deze wijze ge. toond. Voor een nauwkeurige bestude ring van de plattegrondtekeningen kan men zich bij het bestuur vervoegen en ten kantore van de Gemeentelijke Plant soenendienst aan de Anth. Fokkerstraat. Schiedam, woensdag. voor de tweede maal hebben een aantal leden van de zwemvereniging Water vrienden voor een diploma gezwommen. Bijgestaan door hoofd-Instructeur Henk Houwen en voor zitster mevrouw E. Hoek—Mees nam zon dag de NS C-nvem consul ent Daaf Bler- wolf de examens af. Voor het eerste diploma slaagden L. van Eerkei, H. Marinus. S. Marinus, C. Schuyn, H, v. d. Steijn, A. v. d. Gaag, L. Verwijs, C. de Haan, F. van Gulik, P. v. d, Zouwen, N. Moerer, B. Busscher, J. van Asten, J. Geerink, P. Verwijs, G. van Gu lik, H. Schrijver en H. v. d. Struis, Het tweede diploma icon worden uit gereikt aan A. Ossewaarde, W. Marinus, M. v. d. Struis, G, P, Jansen, A, Kalkho- ven. M. v. d. StruisRïsse en M. v. d. Struis. Een veertigtal meisjes en jongens van de jeugdafdeling van de Watervrienden en de gymnastiekver. Arma hebben zon dag in Den Haag deelgenomen aan een Volksdansdag tezamen met de Haagse en Delftse sportbonders. (Aduertenri* UW.) ROTAN ZITMEUBELEN j|jn modern - gezellig - degelijk lilll comfortabel en voordelig Kfmfarfauteulfs KufpmodeJ, voor jongen* «n melrjotkemer Bgimwend» rotan tafels met gintpJut 13.90 Enorme Deur» bijpassend» kleurig» dekjea Bovenstaand fauteuil, met extra versterking BIN N ÉN WEG „City Centrum" BEIJERLANDSELAAN SCHIEDAM, dinsdag De zwem-afde- tlng van de vereniging Wilton Fyenoord heeft tijden s het afzwemfeest «Jat zater dag In het Sportfondsen bad is gehouden, wel «acces geboekt. .Want alle 97 kandi daat jes voor een diploma zijn geslaagd. Dit waren er 52 voor het eerste diploma en 45 voor het moeilijker tweede diploma. Er waren du* geen teleurgestelde gezich ten op het feest. De voorzitter van de zwematdeling, de heer A. Kraayeveld (voor de kinderen „Oom Arie") heeft de ouders, waarvan velen het feest bijwoonden, het advies ge geven om de kinderen toch vooral te la ten doorgaan na het behalen van het eerste diploma. Bij de vereniging Wilton F. zijn daar genoeg mogelijkheden voor, zoals wedstrijd-zwemmen, waterpolo fi- guurdrijven en. kunstzwemmen. Ter demonstratie kwamen een tiental- dames van de afdeling figuurdrijven ui het water. Op de muziek van The Middy Mars van K. J. Alford, voerden 2ïj een show op, die aardig was maar niet ge heel foutloos. Herman Bauman en Ton van Bemmel waren ook op dit zwemfeest weer present om met een geheel nieuw' nummer komisch springen de aanwezigen te amuseren. Als sluitstuk van de avond was er nog een waterpolo-wedstrijd voor de competi tie tussen W F. en Sparta. Een spannende strijd van goed gehalte door de Schie dammers met 1—0 gewonnen, Er werd hard gevochten om de bal en er waren nogal wat overtredingen, maar de scheids rechter hield de touwtjes strak. Met de rust was de stand nog dubbel-blank, doch vijf minuten, daarna kon Rob Bijloo (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag D enne groen en kaarslicht vormden gistermiddag In de de coratieve zaal van het Gereformeerd Jeugdhuis een zeer sfeervolle achtergrond voor de Kerstmiddag van de afdeling Schiedam der Ned. Ver. van Hals vrouwen. Het programma voor deze middag werd verzorgd door de declamatrice mevrouw Aafje Top. Zij had uit haar repertoire een programma samengesteld, dat in twee delen uiteen viel. Voor de pauze vertelde zij het verhaal van Paul Gallico „Bloe men voor Ada Harris". Met deze voortref felijk voorgedragen geschiedenis hield zij de ruim zeventig dames meer dan ander half uur in haar ban. Het programma na de pauze was speci aal op Kerstmis afgestemd. De trieste eenzaamheid, waarvan een mens zich. voor al bewust wordt rond de kerstdagen, kwa men tot uiting in Anna Blamans „De ar me student". Een volksvertelling uit Hor. mandLë „De wensbron" was het lichtvoe tige verhaal van een ezel, die zich uit ge negenheid voor een gans in de Kerstnacht tot gans laat metamorfoseren, terwijl de gans zijn wens gelijk aan de ezel te wor den in vervulling ziet gaan, waardoor beide gelieven even ver van elkaar blij ven. Drie gedichten besloten, de middag.' De uit het Frans door Gabriel Smits ver taalde ballade van Herder Jan, en de uit het Engels vertaalde Kerstlied der Matro- Bijzonder gevoelig en innig droeg mevrouw Top het gedicht van Anton van Duinkerken voor „Maria bidt tot God den Vader". Eén minder prettig voorval viel er deze middag voor. Bij het versieren van de zaal met dennegroen sneed roevrouw Van Hoogdalem zodanig in haar hand, dat de. wond met drie krammen moest worden gehecht. Mevrouw Sehroot-Droogleever Fortuijn wenste haar namens de vereni- :ing van harte beterschap. f Advertentie IM-) op de verre worp van Maarten van Wyk inschieten. De laatste minuten werden nog zeer spannend. Eén minuut voor het einde kwam een Spartaan vrij voor het doel, maar hij werd onder water getrok ken. De daarvoor toegekende strafworp kwam echter naast het doel. Apoihekersnachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Mnsenm: 10 tot 17 uur; 'szon dags 12 tot 17 uur: Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit Branderssoos, Dam 2: 2-5 en 7-9 uur; Ex positie Oase. BIOSCOPEN Passage, 2 ea 8.15 uur: Follow that dream. Monopol e, 2 en 8 uur; De prairleditivel met het litteken. DIVERSEN Grote Kerk, 8 uur; Orpheus, kerstconcert. Mus is Sacrum, 7 uur: Wm. de Zwijger- school, feestavond. SCHIEDAM, woensdag De vrouwen bond van het NVV houdt op donderdag avond 20 december in het Volksgebouw een. kerstbijeenkomst. Het programma vermeldt het optreden van het gezelschap van Max van Praag, Tineke van Leer. Willy Rex en Cor van "Veen. Mevrouw Meijer zal kerstliederen ten gehore bren gen. Voor de pauze zal mevrouw Ly Ver- duijn-Spruit een toespraak houden. Ook de echtgenoten zijn op deze avond, die om acht uur begint, van harte welkom. 's Middags wordt de vrouwen van de herenleden van het NW hetzelfde pro gramma gegeven. Spreker is dan de heer M. Hogestege. SCHIEDAM, woensdag. De collecte ten bate van de beide sanatoria Sonne- vanck en Zonnegloren, van 12 tot 17 no vember in Schiedam gehouden, heeft het mooie bedrag van 4.214,78 opgebracht. Aan de vele collectanten (trices) wordt dank gebracht voor de medewerking. SCHIEDAM, woensdag Dertien jeug dige Schiedammers zijn geslaagd voor ac cordeon-examens die voor het eerst vol gens de nieuwe bepalingen in Rotterdam zijn gehouden. Twaalf van hen promo veerden naar een hogere afdeling en Ans- je Zwaans zelfs naar de hoogste afdeling, met lof van de jury. De andere elf zijn Ineke en Ellie van Dommele, Ineke Mo lendijk, Thea Versteeg, Jeanne Arnoldus, Greet Krijthe, Joop Rijsdijk, Lonnïe van Dijk, Gonnïe Kers, Nellie v. d. Berg an Arnold Schmolh. Het waren allen leer lingen van de heer P. van Hassel en bijna allen lid van KDO. vanaf 7.25 L. KERKSTRAAT 66 - TELEFOON 6 85 70 Te koop aangeboden Nu nog de ujd >ro een hoel- fcist aan te «naffen De Ja. gei Ömeisvelo }H8—134 »uw vertrouwde aaiesi levert u e formidabele KOntiai koel kast l vum J 88 p w Di rect uw eigendom Geen aan. betaling Dat mag u oiei ten lopen Een prachtige sortering kerst- en nieuwjaarskaarten en boekjes, in vele talen, bij Boekhandel Modern, Boer- haavelaan 124, tel. 6 8415. Fotografie Voor pasfoto - naar K van Vuuren. Hoogdtrgai 106 tel 6 67 20 ln één dag gereed Belfilms vergeten? De auto- maai slaat vooi u klaar Alle soorten films Foto K Vuuren. Hoogstraat 106 In deze oor kef deH onze radio en iv medewerker H j OUlBtKKtNK een aan fat hcartieslen aan u voot Opdat u weet w e die man ol vrouw is die w> huise lijke krmq, mei zeiden bit de voornaam noemt zonder hem ol haar te kennen De bundel is onfleend aan de lange reeks televisie portretten die H i Oo'bek kmk qedurende eer» aantal jaren m Het Parool heelt gepubliceerd Een pocketboek. 130 gin a's inclusief lolo's. mef een fleurig qeplastieeerd bandamsiao. qetekend door Wim Bijmoer Verkrijgbaar bTi onze aqen ten en bezorgers cismede bii de boekhandel, ot *10 onderstaande bon Aan de administratie van dit blad Stuur mtit rechtstreeks vio boekhandel ...ex Pocketboek JCASIJt KIJKEN" door H J Oolbekkink 6 f 1J0 Naam; Woonplaats! -~ doorhalen wat niet ver langd won*. i ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 11 december 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c ,van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende 63e wijziging van het Verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam, Enig artikel. Onder het hoofd „Verbod tweewielige rijwielen, te plaat sen" wordt achter de rubriek „Schiedamseweg" opgeno men de rubriek „Stationsplein, met uitzondering van de voor het plaatsen van rijwielen "gemaakte voorzieningen, nummer 65" (bord model W,V,R.>. Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt san HM. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een betvijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AJ7.W.Bde Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeer de Staten dezer provincie. 1 Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 18 december 1.962, Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, J. W. PEEK; de secretaris, M. J. BLOK ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 11 december 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende 67e wijziging van het Verkeersbesluit voor de gemeente Schiedam. Enig artikel. Onder het hoofd „Aanwijzing voetgangersoversteekplaat sen" wordt achter de rubnek „Lange Nieuwstraat" op genomen dc rubriek „Westvest, van Xippenbrug naar Branderssteeg". Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beioep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan. HM. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AJN.W.Bde Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en Han Gedeputeer de Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 18 december 1962. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, J, W. PEEK; de secretaris, M. J, BLOK. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 11 december 1962 besloten krachtens artikel 5. eerste lid, sub c van het "Wegenverkeersreglement vast te steilen de volgende GGe -wijziging van het Verkeerabesluit voor de gemeente Schiedam. Enig artikel. Onder het hoofd „Wachtverbod" wordt achter de rubriek „Westvest" opgenomen de rubriek „WlUem Brouwerstraat, noordelijke zijde, geldend van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur, nummers 6, 59 en 60" (bord model W.V.R.h Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termyn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan EM. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeer- Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 18 december 1962. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, J. W. PEEK; de secretaris, HL J. BLOK. AANGIFTE TER INSCHRIJVING VOOR DE DIENSTPLICHT De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare ken nis de volgende beschikking van de minister van defensie betreffende de aangifte ter inschrijving voor de dienst plicht; 1. De in 1943 geboren mannelijke personen, die ln een Nederlands bevolkingsregister zijn opgenomen of daarin behoren te zijn opgenomen en geen bewijs van inschrij. ving voor de dienstplicht noch een bewijs van niet-inschrlj- ving hebben ontvangen, zijn verplicht zich vóór 1 januari J963 aan te melden ter gemeentesecretarie van hun woon plaats of gewone verblijfplaats. 2. De aanmelding gescliiedt door de onder 1 bedoelde personen zelf, bij hun verhindering door hun wettelijke vertegenwoordiger. Is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, een stichting of een instelling van weldadigheid wettelijk vertegenwoordiger, dan rust bij verhindering de verplichting tot aanmelding op de bestuurders. 3. De onder 1 bedoelde personen worden, indien zij de Nederlandse nationaliteit bezitten, voor de dienstplicht ingeschreven, zulks met inachtneming van artikel 8 van het dienstplichtbesluit en de beschikking van de minister van oorlog van 18 december 1958, nr. 14.746 (inschrijving voor de dienstplicht). fjt ptcüxliAïf cbM.aUeittCkMUj SROERSVELD 108*134 THEATER HOOSSTR. 2a SCHIEDAM TEL 6S303 vrijdag zaterdag 2-7-9.15 zondag 7-0.15 Fel, beklemmendhaast ondenkbaar!! OORLOGSHELD ZONDER GENADE 14 j. zondag matinees 2 en -4.15 Weergaloze spanning met LEX BARKER in - HEERSERS DER VALLEI Eastmancolor 34 j. maandag 2 en 8 n. belde Kcrstd. 7 en 9.13 ROCK HUDSON ANTHONY QUINN DOODSTRIJD DER SEMINOLES Technicolor 14 j. Ie Kerstd. matinees Z en 4.15 VIRGINIA MAYO GEORGE NADER CONGO - DESPERADO'S Technicolor 14 j. 2e Kerstd. matinees 2 en 4 J5 JEFF CHANDLER JACK PALANCE HET TEKEN VAN DE HEIDEN Cinemascope en kleuren 14 j. donderd. 2 en 8 u. MAMIE VAN DOREN blond, jong en verleidelijk in... DE BANDELOZEN 18 j. vanzelfsprekend naar Roulette beha in zwart» Parijs dicteert boothals- Roulette geeft U de passen de beha in zwart: prachtig geborduurd nylon. Schouder- bandjes opzij. Cups A. B, C. 8.95 Roulette gaine van tui* elastiek, satijn elastieken voorpandje met leuke ster- steek, in zwart en wit. 9.95 Waia vlinderlichte beugel beha met gevoerde cups van exciusieve nylon kant ln zwart en wit Cups C. D. E 9-95 Walette game, héél char mant met slankmakend sa tijn-elastieken voor- en rug pand, corrigeert feilloos. In zwart en wit. 19.90 Roulette beha met voorge vormde nylon uitvoering. Deze sierlijke beha geeft U die natuurlijke charme. Jn zwart en wit Cups A. B. C. 7.50 SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardingen: Ged. Biersloot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1