2 C ABALLE Het Gem. ziekenhuis ligt niet langer aan de Nassaulaan Twéé wrakken nog geen auto Lerarenkorps debuteert in komische opera Bioscoop-belasting zal nader bekeken worden Deze is tot bouwterrein gemaakt Aanrijdingen Ds. Tonsbeek overleden SCHIEDAM TOEGANG VIA EEN NOOD- WEG OBÊA%Jr Anders dan andere GL0& VOOR DE KANTONRECHTER MAJO'S (maillots) LANGE BROEKEN GRATIS v. d. LEEDEN Schoolhoofd wint televisie-quiz AGENDA Sporttoernooi gymnasiasten HENKES Geslaagd FOTO v. d. AREND Van leerlingen voor leerlingen W. de Zwijgerschool Bij het sfeervolle KERSTDINER gaf feestavond Dames van SVC halen winst Voetganger op zebra aangereden MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP W.y. d. BURG SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters C. MOLENAAR EEN PAND (4 etages) pONPEftPAG 20 DEC. 1962 5: SCHIEDAM, donderdag Het uitvoe rt van grote plannen werpt vaak de donkere schaduwen vooralt. Dat geldt lekér: voor het plan' tot het houwen v»n'een rleuw gemeente-ziekenhuis. In februari zal de aanbesteding van de Luw plaatshebben en ruim vier jaar lgter'Ml er aan de Burg. Knappertlaan «n mogelijk fraai, maar beslist groot, f:»:..-, heel hoog en modern ziekenhuis staan. |gBS« Doch de komende vier jaar zal ccn heel Moeilijke periode betekenen voor het be- jUande ziekenhuis, dat gedurende al die - illd'xal moeien blijven functioneren, ter- ",,'-1 ,,I Vill er vlak naast, bü wijze van spreken sf op de stoep", gewerkt wordt aan het v«SkSB*w*^ gtaan tussen bet beslaande ziekenhuis en de:;B-K--l»an' Hoewel de eerste paal nog niet gesla gen is. zijn die moeilijkheden al begon nen,; namelijk met de aanvoerweg naar het ziekenhuis. Want het stuk Nassau- 1j*u vóór het ziekenhuis is bereids ver dwenen, Opgeruimd, om het terrein bouw- fchar. te kunnen maken. Dit betekent dat er hu voor bet ziekenhuLs een woestenij li ontslaan. De kweektuinen van de ge meentelijke plantsoenendienst zijn ver dwenen en zo ook het plantsoen met het eèndenvUverlje, de bomen zijn (groten deels! gerooid en de Nassaulaan is weg. Êr Is momenteel geen verbinding meer tnaen de hoofdingang van het zieken huis en de Burg. Knappertlaan. Daar het ziokenhuis uiteraard toch be reikbaar moet blijven is een noodweg aangelegd, van de hoek van de Nassau laan'met de Anna van Burenstraat recht streeks naar de hoofdingang. Deze weg loopt: vlak langs de houten barakken, waar polikliniek wordt gehouden fdie ge lukkig ook eens zullen gaan verdwijnen!) 'Vri. langs de mannenzaal. Wat voor de (Advertentie 7JVT.) 20 stuks SO cent patiënten daar niet zo héél leuk zal zijn.], Wat eens de JVassauïaan was voor het Deze noodweg is. thans bijna gereed en 1 gemeente ziekenhuis.' Sn eens een vrien- vormt de enige toegang naar het zieken- ;delijk plantsoentje aan de B.K.-laan. Op de voorgrond de noodweg naar de hoofd ingang van het ziekenhuis. buis, althans voor bezoekers. Men moet dus wel een omwel maken via de School straat. Maar er wordt ook hard gewerkt aan ;n verbindingsweg in het verlengde van de gehandhaafde Nassaulaan naar de Burg. Knappertlaan, daar uitkomend vlak naast de kiosk van Wim v. d. "Vlies, die nu" vreemd-éénzaam langs de weg staat. Is deze weg eenmaal gereed (zö te zien zal het niet zo erg lang meer duren) dan krijgt, men gelukkig weer een kor-: tere toegang tot het ziekenhuis van de BJC.-laan uit. Verder is het een 'vreselijke rommel daar in die hoek. Wat nog wel erger zal i worden als er eenmaal begonnen zal zijn met de, bouw van het nieuwe pand. Maar ja, dat zijn de donkere schaduwen die aan het lichtende plan voorafgaan. Dit is de enige toegang vaar het gem. ziekenhuis, lopende van de Anna van Burenstraat af langs de barakken en het mannen-paviljoen. Advertentie f.M.J (Advertentie I.M.) WIJ HEBBEN VOLOF VOOR ELKE LEEFTIJD Bovendien ontvangt u bij aankoop van ƒ10.— en daarboven EEN PAAR NYLONS (Ten Cale of Duet) van 1.75 Deze aanbieding geldt tot zaterdag a.s. BROERSVEST 4 SCHIEDAM, donderdag Telkens was er een politieagent langs de autowrakken gereden en telkens had deze er nota van genomen, dat de auto's langer dan ge oorloofd is in de Celslusstraat hadden gestaan. Toen maakten de politiemannen proces verbaal op wegens het zich niet rijklaar bevinden van auto's op de open bare weg- Dat zijn nuttige handelingen van de politie die tegen wil gaan dat de straten vol raken me restanten van voer- tuiger\. De verdachte J. C. B, was even wel boos geworden. Zijn auto's waren wèï rijklaar. Voor het kantongerecht te Schiedam hebben de politieagenten woensdag ver klaard dat de banden vrijwel leeg waren, dat de koplampen verwijderd waren, dat de motor er uit was gehaald. „Het waseen wrak, B. zou van twee auto's één auto maken." Verdachte B. was niet gekomen, bij verstek is hij ver oordeeld tot vijftien gulden boete en we gens de herhaling ook nog tot twintig gulden boete. Een stroom van wielrijders heeft op twintig augustus getracht langs een zand- auto te rijden op de Burgemeester Knap pertlaan, komende van de Vlaardingerdijk. Dit geschieddeechter, vlak bij het Ru- benspleïn juist toen autobus 39, bestuurd door de 42-jarige Schiedamse chauffeur H. van der P., naar de eindhalte wilde rijden. Hij raakte de 56-jarige bromfiet- A. de V. die naar de richting Nieuwe Haven wilde rijden, Bij het ongeval kreeg V. een lendefractuur en gedurende drie maanden was hij slechts 75 ar beidsgeschikt, Hij was met de brommer onder het wiel van de bus gevallen. De substituut-officier van justitie mr. H. Franken meende dat de autobus te scherp naar links is gereden, hij was ervan over tuigd dat P. een voorzichtig chauffeur is; Het werd conform de eis twintig gulden boete. Graanhandelaar D, van S. (70) meent dat men zig-zag dient te rijden over de Schiedamseweg in Kcthel omdat deze weg daar aanleiding toe geeft. Hij meent ook dat hem niet kwalijk genomen kan ■worden dat hij op 7 september tegen een auto is gereden die plots uit een Kethelse zijweg kwam. „Hij had daar geen uitzicht het groen is te hoog, de vrouw van die man zat naast hem en ze had een jongen op d'r schoot, die mijnheer kreeg nog ruzie ook met zijn vrouw. Ik heb wel notitie genomen van dat verkeer," zei" S. tot zijn verweer. Maar de kantonrech ter mr. P. B. Cos oordeelde dat S. op de rechterzijde van de weg had moeten rijden. Hij maakte er dan ook dertig gul den boete of zes dagen hechtenis van. „Mag ik een stukkie rijden" had het jog gezegd en „rij jij maar" had de eigenaar van de bromfiets geantwoord. Woensdag stonden ze voor de kantonrechter Schiedam, een heel klein pukkie van 13 jaar uit Vlaardingen die toch een ferme berisping kreeg van mr. P. B. Cos De 26-jarige Klaas B. uit Vlaardingen vond het niet 20 verkeerd. Er was geen ver keer op de weg, het ging om veertig meters Trekkade. Het was de eerste keer geweest, het zou nooit meer gebeuren. De kantonrechter oordeelde: vijftien gul den of drie dagen hechtenis. SCHIEDAM, donderdag Het hoofd van de Dr. de Visserschool te Schiedam, de heer W. J. J. van der Horst, heeft een knappe prestatie geleverd door in de wedstrijd „Zoek de zin op", gisteravond door de N.C.R.V., onder leiding van Dick van Bommel voor de televisie gebracht, ln een korte tyd het maximum aan pr(j- te winnen. Steeds bad hij In korte tijd een slagvaardig antwoord bij de hand en klom zo snel naar de top. Een prestatie die nog zelden Is geleverd in deze quiz, Zijn leerlingen zullen wel trots zijn op hun „meester". Ook al zullen zij de uit zending zelf niet hebben gezien, want het optreden had de heer Van der Horst ge heim gehouden. Apothekersnachtdïenst; Apotheek Evers, Lange Haven 81, Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's2 dags 12 tot 1? uur: "Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit. Branderssoos, Dam 2: 2-5 en 7-9 uur: Ex positie Oase. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Follow that dream. Monopole, 2 en 8 uur: De Sloppen van Liverpool. DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: Vrouwenbond BW kerstbijeenkomst. Musis Sacrum, 7,30 uur: Willem de Swij- gorsciiQoi feestavond, Irene, 7.30 uur: Gerei, Evang. Clubs, kerstzangavond. Wijkcentrum, 3 uur: Ned. Chr. Vrouwen bond -Kerstwjjding. SCHIEDAM, donderdag Op de Burg. Knappertlaan bü dc Nieuwe Haven had gistermorgen een kop-staart-aanrijding plaats tussen de auto van de heer M. K. uit Naaldwijk en die van de heer K. A. L. uit Monster. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. De auto van de heer K. werd licht, de auto van de heer L. ernstig beschadigd. Een totaal vernielde voorzijde van de auto van de heer N. H. v.' ÜV. was het resultaat van een aanrijding die gisteren op de Nieuwe DamlaanBurg. Van Haa- renlaan plaatsvond. De heer Van W. ver leende op het kruispunt geen voorrang aan de vrachtauto van J. W. C. uit -Mid- delharnis. De vrachtauto liep slechts lich te schade op. De 20-jarige bromfietser M. T. uit Rot terdam, die gisteravond niet grote snel heid over de Lange Haven reed, gaf de van de Appelmarkt komende taxi, be stuurd door de heer G. J. H„ geen voor rang. Bij de aanrijding die volgde werd de auto vrij ernstig beschadigd, de brom mer kwam er zonder een schram van af. MAASSLUIS, donderdag Excelsior/ M benut de aanstaande vrije speeldag met het spelen van een oefenwedstrijd tegen de vierdeklasser Insulinde. De ontmoe ting tegen de Rotterdammers vangt om half drie in de Dijkpolder aan. SCHIEDAM,: donderdag DeSchie damse Gymnasiasten Bond houdt op za terdag 22 december het traditionele jaar lijkse sporttoernooi, waaraan door dertien, middelbare scholen uit verschillende .ste den wordt deelgenomen. Op het program ma staan van 9,30 uur tot 5 uur wedstrij den volleybal, tafeltennis en schaken. Het volleybal wordt gespeeld in de gymnastieklokalen van de BLO-seholexi en de Thorbeekeschool en in het. Wijk- centrum heeft het tafeltennissen en scha- ken plaats. Tot besluit is er 's avonds van S tot 2 uur in Musis Sacrum een bal met mede werking van de Pediro Street Paraders Tijdens het bal worden de prijzen van het sporttoernooi uitgereikt. (Advertentie IJ/1.) •Hojtcvaanotr V^5. ECHTE OUDE JENEVER TEN Ml NSTE 3 J AAR OUD TILBURG, donderdag Aan de. Ka-; tolieke Economische Hogeschool te Til burg is geslaagd voor het examen kan didaats sociale.wetenschappen de heer J. Peters te Schiedam, Burgerlijke Stand Geboren: Koenraad A. z. v. A: L. van Dooren en P. Meyers. Johannes C.'z. v. A. M. Nijs en M. J. Hoegee. Overleden te Schiedam C. Vogelenzang, 70 jr. weduwe van: E. A. R. "Volkmann. G. J. Seip, 85 jr. C. J. M. Kriesfeld, 71 jr. Heeft u voldoende films en flitslampjes in huis voor de aanstaande FEESTDAGEN Zo niet dan naar Hoogstraat 91 - Schiedam Donderdag en zaterdag tot 9 uur 's avonds geopend. (Advertentie l AJ V draagt men een modisch overhemd Zeer moderne strepen. Leuke boordmod éllen o.a. Round-tip. Butten-down, Pinrondo. Tricot nylon v.a. 13.90 Be!-0-Fast v.a. 15.90 SCHIEDAM, woensdag Het voorstel van B en W om de verordening op de Vermakelijkheidsbelasting te wijzigen in dien zin dat voor de-bioscopen in navol ging van de gemeente Rotterdam een uni form-tarief van 20 pet ingevoerd zal wor den, terwijl tot nu toe een tarief van 2i pet voor gewone en 15 pet voor culturele films (waaronder Nederlandse films) gold. is teruggetrokken. Dit op verzoek van mr. H. B. Engelsman (PvdA), die be twijfelde pf het wel. het goede moment is om tot een wijziging over te gaan, omdat er landelijk een tendens is de tarieven te wijzigen. Dat ls in Den Haag en Amster dam al geschied, al zyn de tarieven daar hoger dan in Schiedam. De heer G. Verhulsdonk (VVD) hield een pleidooi („daar hoor ik de Bioscoop bond uit", verklaarde wethouder mr, P. van Bochove) om de tarieven tc verlagen, gezien de niet rooskleurige positie van de bioscopen. Ook vond hij dat bij het voor stel „met de ene hand geeft en met de andere hand haal", omdat nu voor de cul turele films het tarief verhoogd wordt'tot 20 pet. Hij pleitte voor het handhaven van een uitzonderingstarief van 15 pet DO wethouder van financiën mr. P. van Bochove was direct bereid het voorstel j aan te houden en'nader te laten bestude ren in het licht van de aan de hand zijnde wijzigingen. Maar verder wees hij er op :dat Schiedam in 1952 als een van de eer ste gemeenten in het land de tarieven had verlaagd. Dit mede in verband met toezeggingen van de directie van een van de Schiedamse bioscopen ten aanzien van culturele avonden, in het theater, welke toezeggingen door de directie niet zijn i nagekomen. Verder had mr. Van Bochove er geen behoefte aan om vaar bioscopen andere tarieven aan te leggen als voor bijvoorbeeld de sport. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Graaf Grl- maldo en dc zijnen waren wel het succes van dc feestavond van de Willem de Zwygerschool I. Niet om de graaf zelf, maar meer omdat de komische opera, waarin lig thuishoort, door een gedeelte van het lerarenkorps werd gespeeld. Zes leraren zongen de tragische geschiedenis van een freule met twee minnaars. Vier leraren vormden het begeleidende koor tje. Dit jaar is bet voor de achttiende maal dat dc Willem de Zwijgerschool I een feestavond geeft. Voor de eerste maal echter zijn de leraren cr op een dergelij ke manier bij betrokken. De grote hila riteit bij dc leerlingen in de zaal bewees wel het succes dat dit lerarendebuut had, hoewel de tekst nagenoeg in hot gelach ten onder ging. Ruim hondexdzestig jongens en meisjes, allen leerlingen van de Willem de Zwij gersehool. hadden een aandeel in het programma. Toneelstukjes, volksdansen, veel muziek en een turndemonstratie gaven de leerlingen van de eerste en tweede klasse gisteravond een gevarieerd beeld, van hetgeen hun medeleerlingen presteerden. "Vanavond is het feest voor een ander gedeelte van de tweede derde klas, vrijdagavond zijn de derde en vierde klassers aan de beurt. Dc laat ste avond wordt afgesloten met een bal. „Het gaat er niet om, wie hier allemaal optreden", vertelde een van de leraren, „we doen het als school. Er is zoveel animo om aan de feestavond mee te doen, dat we ruim de helft van het aan tal gegadigden hebben moeten afwijzen. Dat js een heleboel als men bedenkt, dat SCHIEDAM, woensdag. Van de Schiedamse Volleyooi Club kreeg Dames 1 het lastige- DOS 1 op bezoek en stuitte op felle tegenstand. Na een spannende strijd zegevierde SVC 1 met 3—1 via de setstanden 1510, 115, 1513 en 15—5. Dames 2 kreeg het zeer gemakkelijk tegen een zwak Concordia 2. De reserves wonnen met 3—0 via 158, 156 en 15—4. Dames 3 (kreeg' verdiend klop van het sterke Lekkerkcrk 1 (315, 315 en 7—15). Heren 1 speelde voor de zevende maal gelijk. Ditmaal tegen een tegenvallend Hou Stand, dat verzwakt opkwam en waarvan beslist gewonnen had kunnen worden. Ook de setstanden tonen dit aan: 1446, 15—S, 13—15 en 15—5 (2—2), He ren 2 speelde eve- .eens 22 tegen CW 2, terwijl heren 3 op de goede weg voort ging door een 30 zege op Jong Pen- drecht 3. onze school ongeveer zeshonderd leer lingen heeft. Begin november beginnen de repetities. Iedere leraar studeert een eigen stukje met de leerlingen in. De repelitietijd houden we zo kort mogelijk om het programma vooral niet dood te spelen en ruimte over te laten voor de fantasie van de kinderen". Leerlingen uit alle klassen komen in aanmerking, hoewel de vierde klassers voorrang heb ben omdat zij deze avond als laatste in hun schooltijd kunnen beschouwen. Ér wordt niet zozeer gestreefd naar perfec tie, het gaat meer om het doen, de ani mo en het enthousiasme. Het resultaat was in ieder geval een heel plezierige avond, waarvoor het pu bliek, waaronder zich ook ouders van leerlingen bevonden een hartelijk applaus over had. Het feest wordt vanavond en morgenavond herhaald. SCHIEDAM, donderdag In de ouder dom van 83 jaar is te Helvolrt in Noord Brabant overleden ds. J. W. Tonsbeek, die van 1910 tot 1945 predikant is geweest vat wijkgemeente n van de Hervormde Ge meente te Schiedam. Na zijn emeritaat in 1945 vestigde hij zich in Helvolrt waar hy nog een aantal jaren hulpprediker Ls ge weest by de hervormde gemeente. De rouwdienst wordt zaterdagmorgen 22 december om 11 uur gehouden in de hervormde kerk te Helvoirt. waarin, zul len voorgaan ds.- A. Horst en ds. H. J. L. A. Couvée. De begrafenis heeft plaats in Utrecht De Schiedamse hervormden die deze dienst willen bijwonen kunnen gebruik maken van een bus die om negen uur vertrekt vanaf de Oude "Wésterkerk in de Aleidastraat. Opgave kan geschieden bij de heer J. Sonneveld, van Ruysdaellaan 50, teL 67303. SCHIEDAM, donderdag Op de be schermde voetgangersoversteekplaats op dc Burg. Knappertlaan bü het Juliana- park is gistermiddag een overstekende voetganger aangereden. De -57-jarige M. v. D. uit Vlaardingen stak over, toen de naderende bestelauto van de heer F. S. uit Rotterdam nog zestig meter van hem verwijderd was. De automobilist die ongeveer 55 km per uur reed, waarschuwde de heer Van D. met licht- en hoornsignalen, remde krach tig, maar kon hem niet meer ontwijken. De heer Van D. werd met een linkeron- derbeenfractuur en een zware hersen schudding per G.G. en GJ>. naar het alge meen ziekenhuis te Vlaardingen vervoerd. De auto werd beschadigd. Heden nam God tot zich onze innig geliefde man, pleegvader, behuwd va der, grootvader en huis genoot JUSTIN US WILLEM TONSBEEK Emeritus predikant der Hervormde kerk, in de ouderdom van 82 jaar. HeJvoii't: J. M. T. Tonsbeek van Lonkhuyzen Breukelen: E. B. J. Postma E. Fostma- Noorduynen Leiden: E, B. S. Postma Breukelen: G. J- W. Postma J. W. Postma Helvoirt: M. J. C. Vermaat Helvoirt (N.-Br.) 19 december 1962 St. Nicolaasstraat 57 De rouwdienst zal wor den gehouden op zater- 22 december a.s. te 11 uur in de Hervormde kerk te Helvoirt. De teraardebestelling 2al plaats hebben te 15 urn- op de begraafplaats Soest- bergen, Gansstraat te Utrecht 'n Vooruitstrevende wasmachine, die ERRES Plubo. Kijkt TT maar eens naar de veilige, hechte constructie, de onverwoestbare materialen en de eenvoudige be diening. De ERRES Plubo is een. prachtige langzaamwasser, die Uw wasgoed dubbel wast: onder èn boven. Eneven veilig als waste U op de hand. T7 herkent de ERRES Plubo aan het mooie, strakke bedïeningsdashboard met de handige druktoetsen. De mo derne ERRES Plubo „past" in dames, WEVEN IT- JAPONNEN EN DEUX-PIÉCES voor de koude winterdagen. ALFACAZIJDE JAPONNEN enz, voor de ko mende feestdagen. L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel, 6 67 35 U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN '95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat slaat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Erres Plubo vanaf f 348.- Erres Handwringer Wij geven U gaarne uitvoerige inlichtingen en demonstratie. 1 BROERSVEST115 - SCHIEDAM Telefoon 67567 Te koop aangeboden Kerstcadeau. Bij Showroom Coja een centrifuge ƒ98.—. wasmachines vanaf 90.— 15—30 korting, ook merk. machines. Showroom Coja, Lange Haven 226, telefoon 63341. V. TE KOOP IN SCHIEDAM ontniddéUijke omgeving van - statioh-''- V:\:' bestaande uit Beneden, en bovenhuis. Het benedenhuis (2 etages) is per 1 januari 1983 vrtl van huur te aanvaarden en bevat 5 kamers bad. kamer en keuken. Huur bovenhuis 88.75 p, maand. Brieven on-der nr. S-910 aan bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1