^4^ Tropisch paradijs vol met exotisch gekleurde vogels REN BURG HOLIDAY0*! ICE 1963 Mannenkoor Orpheus gaf groots concert VOETBAL: DRZ is al Vogelshow in Beursgebouw Van zebra-vinken tot turquoisine-parki eten kS? vast „herfst-kampioen" Hèt voetbal-evenement: derby Hermes-SVY At.ahoy' Rotterdam Géén vissers-latijn één dag Zaalhandbal competitie de MOL JANSEN Burgerlijke Stand TAXI? EUROTAX 69 4 60 1 Verlovingsringen Cassettes SBLO bespreekt Sportweek '63 SPECIALS KERSTAANBSE&IN® Zuiver wollen kamerjassen Kerstmiddagen voor L. cl. H.-jeugd ,,aBfaRens AGENDA Mej. M. Vlietstra bij ongeval gedood Orgelconcert Kerstmaal in de huishoudschool „Schiedam" in de schaakcompetitie Kerstnachtdienst in Julianakerk t Aanrijdingen in de sneeuwbui Dank voor de „Slruysz" Schoorsteenbrand] e HALVE PRIJS Carrier aangereden »tEn2^|7 5 VRIJDAG 21 DEC. 1962 (Advertentie LM.} SCHIEDAM, vrijdag. Het Beursgebouw Is weer eens In een klein tropisch wndUsJ* omgetoverd, waar rond'n watervalletje van drieëneenhalve meter hoogte jnet een klaterend fonteintje, Jn de overdadige tropische begroeiing exotische vogels rondstappen ctf vliegen. In die zwoele atmosfeer laten honderden meest fel-gekleur- de vogeltjes hun tere stemmen wedijveren met het geklater van het frisse water In t beekje, waar parmantig drie vreemd-gevormde flamingo's in rondstappen, of op één poot peinzen over het wonderlijke geval dat zij in een oud gebouw, s de Schiedamse branders hun zaken afdeden, een. vleugje van hun oode l terugvinden. Want de Ned. Bond van Vogelliefheb bers organiseert hier een grootse vogel show. Voor de derde maal overigens en dit keer wegens het 1214-Jarlg bestaan van de afd. Schiedam. Maar als steeds daor de heer J, J, Schipper, hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst en rijn mannen op sprookjesachtige wijze aange kleed met tal van tropische planten zodat het gebouw tot een prachtige siertuin Is geworden. „Deze aankleding Is wel uniek voor Nederland," geeft de landelijke voor zitter van de Bond, de heer J- van Liempt, als keurmeester voor kleurkanaries aan wezig, grif toe. Sinds afgelopen zondag is een enthou siaste kern van. Schiedamse vogelliefheb bers druk in de weer om deze grote sho- voor te bereiden. Zij hebben zelfs snipper dagen opgenomen om overdag en tot diep in de nacht te kunnen blijven werken. Daarbij hebben zij dankbaar de medewer king aanvaard van de mannen van de Plantsoenendienst, die hoogst deskundig de „aankleding" van het middenstuk van de hal voor hun rekening namen, terwijl de fa, Ingelse zorgde voor de aanleg van de waterval en de fontein, want dat is na tuurlijk een technisch kunststukje. Ver der heeft ook de Vlaardingse dierenhan delaar M. Noordzij een bijdrage geleverd met de levering van de flamingo's, de vier bonte ara's en grotere vogels als toekans voor de ruime volière tussen de planten. Veel „eigen werk" De rest Is echter „eigen werk" van de leden van de Bond zelf. Dat betekent niet alleen dat zfl voor de dikke duizend vo gels in ruim vierhonderd kooitjes hebben gezorgd, maar ook dat zij die kooien (waaronder speciaal daarvoor vervaardig de volières) zelf hebben gemaakt. Evenals de stellingen waar die kooien op staan. „Er bestaat onder onze leden zoveel en thousiasme voor deze show, dat zij alles zelf ter hand hebben genomen", zo ver- telden ons voorzitter H. J. Veerkamp en secretaris C. Vermaas. Geboren: Marinus D. z.y, C. van Mourlk en W. M. van Schie: Erj.<j 7. y, G. Speyer en"H. Klepke; Jacoba TL. M. d.v. H. L Rutteh en M. C. W. M, EfeöfS'Chodt; Leen dert z-v. J. Hordijk en H. W. Klijnsmit; Amoldus F. z.v. A. van Pelt en J. F. T. van Schendelen; Robert J. z.v. W. Porte ea H. H. van der Poort; Ren ate 'J. d.v. B. M. Zuijderwijk en M, W. Lucacevich. Overleden: P. van Arenthals, 91 jr; wed. van E. de Wit; C, van der Meer, 81 jr; wed, van: J. Ham; A. J. Hekker, 70 jr. (Advertentie I.M.J //T\\ jt EUROTAX] 'ÏELEFOON i leend, zodat de leden daarvan enkele mooi ingerichte aquaria op de show kon den plaatsen. Die bonte vissen doen het overigens heel best, samen met de vo gels. Vanavond om 8 uur zal burgemeester mr J. W. Peek officieel deze grote show openen, die verder elke dag van. IC tot 22 uur voor het publiek toegankelijk zal blijven, tot en met zondag 30 december. Alleen op eerste Kerstdag Is de sliow ge sloten. De toegangsprys Is laag gehou den, n.l, 0.50 voor volwassenen en 0.25 voor kinderen tot 12 jaar. Of er belang stelling zal zijn? De eerste show trok een record-aantal kekers van dertien duizend en de tweede, korter van duur, bracht het tot byna tienduizend. (Advertentie 1M.) j 1 Wilt u nog snel slagen? 2 modern bewerkte- en gladde ringen H 3-10 mm breedte in alle maten. voorradig, 5? Op gratis inscriptie kan worden gewacht. SCHIEDAM, vrijdag. De jaarlijkse sectievergadering van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening wordt op vrijdagavond 13 januari in de boven zaal van Beyersbergen gehouden. Als voornaamste punten staan op de agenda de bespreking van de Sportweek 1963 en de herverdeling van de gymnastiekloka len. De vergadering begint om 8 uur. Voor de bij de SBLO aangesloten voet bal- cricket- cn honkbalverenigingen wordt de jaarlijkse sectievergadering op vrijdagavond 11 januari, eveneens in Be yersbergen gehouden. (Advertentie I.M.) Met tres en zijden koord, uni en gedes sineerd. In grijsblauw/grijs, beige/bruin en bordeaux 29.30 - 3S.OO 35.00 kort modet lang model 39.5° Winkel gezellig! Tot Kerstmis zijrt wij iedere avond tot 9 uur geopend. SCHIEDAM BOTTERDAM AMSTERDAM SCHIEDAM, vrijdag. Door het Leger oes Heils worden op tweede Kerstdag bijeenkomsten in de Leberzaal aan ~Lange Haven 27 gehouden. Deze zijn •pstemd voor de honderden kinderen van zondagschool en de diverse ieugd- "hbjes van het Leger. Maar op vrijdag j® december is er dan een soortgelijk eest om 6 uur voor de kinderen die niet P zondagschool zitten. Zo is er een jongeman die uit liefheb berij zomaar 52 kooien vervaardigde. Van hout, hardboard en glas, speciaal gemaakt yoor tentoonstellingen, omdat zij inklap baar zijn en weinig plaats innemen bij het opbergen. Wel heeft de afdeling reeds een groot aantal uniforme kooien, nodig voor de jaarlykse keuringen, maar het aantal is voor zó'nJgrote'shöw onvoldoende. „Wij hebben hier voor een dikke negen duizend gulden aan materiaal staan", ver klaarde met enige trots de heer Vermaas. „En de vogels tezamen vertegenwoordi gen ook nog een waarde van minstens 20.000.—. Jazeker, twintig duizend gulden. En alle vogels eigendom van de leden zelf. Nu is het bestuur van het standpunt uitgegaan dat elk lid vogels mag inzenden. Zo zijn er, van de jeugd-Ieden, witte meeuwtjes en zebra-vinken bij, die enkele guldens waard zijn. Maar er zijn ook zeer kost bare exemplaren. Zoals de roodrug- en turquoisine-parkieten van de heer L. Mol lingen, die met z'n vieren op 900.ge waardeerd staan. „Je 2iet er het kostbare niet vanaf, maar omdat ze zo heel moei lijk te kweken zijn hebben zy voor de liefhebbers grote waarde," vertelde de heer Veerkamp. Kweek-experimenten Er Is wel een bonte verscheidenheid van vogels op de show aanwezig, ver deeld in de hoofdgroepen kleur-kanarles en tropische vogels. Deze kanaries, die niet zo mooi zingen maar wel frr~* Jtleurd zijn, hebben vooral grote 1 nis voor de liefhebbers, die heerlijk kun nen experimenteren met het kruisen van de verschillende soorten. Enthousiast kan voorzitter Veerkamp daarover vertellen, die zijn „goud-lsobei" de kampioenstitel van de show toegemeten zag. Zo hoopt hy geslaagd te zijn om samen met de heer F. Brokmeijer uit Voorburg (beiden keur meester van de N-B.v.V.) een nieuwe va riëteit gekweekt te hebben, de „pastel- lsobel", die in dit experimentele stadium nog te kostbaar is, om het dier te kunnen exposeren. De tropische vogels, het grootste deeJ van de ruimte vullend, spelen een exoti sche rol in de show. Alleen al door hun vaak wonderlijke namen. Om maar en kele te noemen: drukkel-tangara's die uit Zuid-Amerika komen („de mooiste vogel op de show", vindt keurmeester Van Liempt), de roodoor- en de zwart kop buul-buul, die zich in gevangenschap bijna niet voortplanten, wat 't Schiedam se lid de heer Montfoort toch is gelukt; goudvoorhoofdbladvïnken en kardinaal- mezen, de spitsstaart-amadines en de gor- del-grasvink uit Australië, de pagode en de chocoladeborst-spreeuw, de Japanse nachtegaal die uit China afkomstig is, de diamant-duifjes, de Chinese dwerg-kwar teltjes en blauw-fasantjes (nog geen vuist groot) uit Afrika, de goudbuikjes (de kleinste vogels op de show) en de geel- staart-edelzanger, dte mooier zingt dan kanarie of nachtegaal. En nog veel meer vogels op deze show. Maar geen inheemse zangvogels, want die mogen niet gehou den worden, de uitzonderingen daargela ten. Sterke groei „De belangstelling voor het houden en kweken van sier-vogels Is de laatste jaren heel sterk gestegen," vertelde de heer Veerkamp, die sinds de laatste show van januari 1960. het aantal leden van de af deling meer dan verdubbeld zag tot 135. En sinds vorig jaar is er ook een jeugd afdeling gevormd van vijftien jongelui, dte vol enthousiasme meedoen en van de oudere leden de nodige voorlichting ont vangen. „Die styging is over het hele land te merken," vertelde bondsvoorzitter Van Liempt. Waaraan dat te wijten is, kon hü echter niet zeggen. Wonderlyk is dan dat de belangstelling voor het houden van een aquarium juist sterk aan het dalen is. Daarom is aan de aquarium-vereniging „Natuurgenot m huis" medewerking ver- (Advertentie l M.) nubeduidend goedkoper Morgen begint de speciale ver» f koop van flanellen lakens tegen prijzen, die U alléén in zo'n speciale Zaterdagaanbieding kunt verwachten. Lakens, die vorige winter nog verkocht werden voor zeven i acht gulden, kunt U nu kopen voor prijzen, 30 tot 60% lager dan normaal. Donzig warm antf-rheuma, van een extra zware kwaliteit flanel. jn Gero Zilvium. - Zilduro - Zilmeta Keltum en Durfïne model Jeunesse. Uit voorraad leverbaar. juwelier frorloger nvrioytr rotterdamiedijk 368 sehledam éénpersoons 150 x 220 cm tweepersoon; 175x230 cm A A/) Zaterdagmorgen om 9 uur be^ gint de verkoop van deze fla nellen lakens voor prijzen, die U geen tweede keer kunt ver wachten. -A- Géén tel. of schrift, bot. Apothekersnachtdienst; Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur: 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit. Branderssoos, Dam 2; 2-5 en 7-9 uur: Ex positie Oase. BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: De overval Monopale 2, 7, 9.15 uur: Oorlogsheld zon der genade. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: W. de Zwijgerschool I feestavond. Wijkcentrum, 7 uur: Geref. Evang, kerstviering. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NecL Chr. Vrou wenbond kerstvergadering. Chr. Soe. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd Kerstavond. Irene, 8 uur: Wykgemeente UT kerst wijding. Arcade, 8 uur: K.A.B. Klaverjascon- cours. SCHIEDAM, vrijdag. Mej, Marijke Vlietstra, presidente van de C.J V. „Ont moeting" in Schiedam is woensdag bij een verkeersongeval op het Weena te Rotter dam om het leven gekomen. De begrafe nis zal maandag om 2 uur plaats hebben op de alg. begraafplaats. In verband met dit overlijden zal het Passe Partout-werk van de C.J.V. zater dag 22 december niet doorgaan. SCHIEDAM, vrijdag. In het kerkge bouw Westvest 30 wordt zaterdagavond 22 december om 8 uur een orgelconcert gegeven door de organist Dirk Jansz. Zwart. Zijn programma vermeldt naast werken van Bach de Kerst suites van Jan Zwart. HET concert, dat het Koninklijk Schie dams Mannenkoor „Orpheus" gister- avond gaf in de grote kerk was groots van opzet. Door het bijeengaren van een aantal koren en solisten, door zelfs een jongenskoor uit Amersfoort te laten over komen voor een programmaonderdeel van nog geen kwartier, heeft men een c eert allure weten te geven, dat in feite een nog al verbrokkeld geheel is gewor den. „Orpheus" opende dit concert, ingeleid door de pastorale van Cesar Franck, die door organist J. P. Bekkers niet geheel Door meisjes klaargemaakt (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag Ruim honderd meisjes van de zeven vakklassen van de Huishoud- en Industrieschool aan de Prins Maurltsstraat hebben gisteravond aangezeten aan de traditionele jaarlykse broodmaaltijd. Op de zorgvuldig versier de tafel stonden de gerechten die de meis jes zelf hadden bereid. Met veel smaak hebben ze dc producten van hun kook- en bakkunst verorberd. De directrice van de school, mejuffrouw Th. Vis las het kerstevangelie uit Lucas voor. Het schoolkoor onder leiding van zangleraar de heer A. Ackema zong en kele kerstliederen. Enkele leerlingen ver zorgden de declamatie. Vanochtend en vanmiddag wordt er voor de andere leerlingen een kerstwij ding in de school gehouden. SCHIEDAM, vrijdag. Het eerste tien- al van de Schaakclub Schiedam staat in de uit-wedstrijd tegen Overschie 1 achter met 21. Alleen Planken won zijn party, Noordergraaf en Gravenbroek verloren. De partijen van Den Uyl, Hermse, Stahlie van Soelen, Vrijland, Hölzken en Har- mannij werden afgebroken en zullen op donderdag 27 december worden voortge-. zet. Het derde tiental speelde thuis tegen het sterke Schiebroek 3, en staat met 4la- 314 voor. Dekker, Slagmolen, Lansbergen en Van Driessche wonnen, Van der Zee bracht bet tot remise. Van Etten, Van Leusden en Van Oijen verloren. De par tijen van Koster en "Weeda werden afge broken en worden binnenkort uitgespeeld. gaaf en tamelijk vlak van registratie uit gevoerd met drie Russische liederen. De liederen werden degelijk en span- krachtig gezongen, al verlangd men hier en. daar wel naar een forser, machtiger koorklank. Met een mooi geluid, maar een wat sterk vibrato zong de heer Eykenbroek, een der koorleden, de soli. Veel beter was de keuze van het Schïe- anse Vrouwenkoor, het enige koor, dat een tamelijk groot werk uitvoerde er daaraan de voorkeur gaf boven korte lie deren. Benjamin Britten's Ceremony of Ca rols" is een werk, waarvan de schoon heid slechts tot uiting komt in een voor treffelijke uitvoering. Dat peil haalde het koor onder leiding van Bia Borgmeijer maar op enkele momenten, zoals in de Gregoriaanse motieven gebaseerde inlei ding „Hodie Christus natus est", het lief lijke derde lied en het ritmisch sterke, maar in volume wat zwakke „Deo Gra- tias". Ia de overige delen was de samen- bang niet altijd'voelbaar, de klank te weinig gekleurd en soms ook te zwak. Het solistisch aandeel van de „Twee zangeréssen zonder naam", de niet in het programma vermelde en dus ook maar niet aangekondigde sopraan Wieb de Rook en de alt Diet Kloos, stond op hoog ni veau, al was het contact met het koor veelal te gering om een ideale eenheid to scheppen. De carols werden bijzonder mooi bege leid door de harpiste Ellen Stotijn. Jos Vranken leidde daarna „Orpheus" In een aantal kerstliederen, waaronder een zeer mooi Pools en Spaans kerstlied- het laatste in bewerking van Hubert Cüypers. Opvallend was de subtiliteit, waarmee Vranken zijn koor zeer gave pianlssimi liet zingen. Een hoogtepunt in dit optreden van „Orpheus" was zeker de uitvoering van Lasst uns lauschen, een prachtig teer kerstlied van onbekende herkomst, be werkt door W. Geyr. Ontroerend was tenslotte het optreden van de beide jongenskoren, het Amers- foorts Jongenskoor en Jong Orpheus, met ondersteuning van. het mannenkoor, gedi rigeerd door Jos Vranken. SCHIEDAM, vrijdag De stadsbeiaar- dier zal op maandagavond 24 december van 7.30 tot 8.30 uur op het carillon in de toren van de Grote Kerk kerstliederen ten gehore brengen. SCHIEDAM, vrydag. Op de voor avond van Kerstmis, maandag 24 decem ber wordt in de Julianakerk aan de Burg. Knappertlaan de traditionele Kerstnacht- dienst gehouden. De dienst, waarin ds W A. Krijger zal voorgaan, begint om 19.15 Gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomsten gaan de kerkdeuren reeds om kwart over negen open. Tot de aanvang van de dienst zal de Chr. Har monievereniging „Harpe Davids", onder leiding van dirigent A. L. Glotsbach, be kende kerstliederen spelen. Ook het IJ JE. koor Schiedam, o.l.v. de heer.Th. J, H. v. d. Brugge zal medewerking' verlenen. De organist is de heer C, Dubbeld. SCHIEDAM, donderdag Het is voor ma. De zwartwitten zijn aan het herstel (Advertentie IM.) nubeduidend goedkoper Als wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot,' EnkaJon Damesblouses (ge garandeerde kwaliteit met poes etiket) van 9.95 gaan verkopen voor nog géén zeven gulden... moeten wij er dan nog iets aan toevoegen? Damesblouses met lange mouwen van een prachtige kwa liteit Tricot Nylon zo ge- gewassen, zó droog en niet strijken In wit Tricot 1 blouses Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Tricot Nylon damesblouses, In de maten 36 t/m 44, voor^ Géén tri. of schrift, best. dit jaar vrijwel gedaan met het Schie damse amateurvoetbal. Dat betekent dat DRZ in de eerste klasse A van de afde ling Rotterdam het nieuwe jaar ingaat als „herfst-kampioen". Dat kan met SFC ook gebeuren maar dan dienen SFC en Demos nog tot uitstekende prestaties te komen en dat wordt beel lastig gezien de handi caps van het slechte weer, de slechte vel den en de onderbrekingen in het pro gramma die het goede rytme hebben ge broken. Met enige zorg kan de reis van SFC naar Rotterdam tegemoet worden gezien omdat Tediro de laatste jaren steeds weer kampioenskandidaat is ge weest. Ook nu weer staan de buren met een enkele voet op de leidersplaats en met de andere voet kunnen ze op eigen terrein SFC van de ereplaats afduwen. SFC zal de technisch vaardige Rotter dammers met veel enthousiasme tegemoet moeten treden. Lager KNVB Voor Excelsior '20 staat de strijd tegen een eens befaamde ploeg op het program- begonnen en daarom ziet het er naar uit dat Excelsior '20 in Thurlede tegen Emma de volle winst gaat veroveren. Het wis pelturige DHS doet er goed aan de homo geniteit van het team. te handhaven. Dan wint de Schiedamse kwaliteit in Alblas- serdam tegen de club van die naam. Mar- tinit in 4 C gaat nu vrijer spelen omdat de witroden niet meer bij de keurgroep verblijven. Dat moet tot gevolg hebben dat Martinit bij De Hollandiaan de pun- tendellng verovert Ook Demos speelt een uitwedstrijd. De roodzwarten beschouwen wij als de gevaarlijke outsiders in de las tige strijd om de kop van 4 F, nu Tediro stadgenoot SFC kan verdringen wordt het mogelijk dat Demos in de voetstappen van Tediro komt Dan dient in Rotterdam DRL geslagen te worden, geen gemakke lijke opgaaf maar met de goede schot vaardigheid van Demos blijkt winst wei mogelijk. Lagere elftallen: Schiedam 2ïlakkee 2; Excelsior '20 3Leonidas 2; Vios 2— Excelsior '20 2. (Advertentie LM.) Nog slechts lot en met zondag 23 december taterdag en zondag aanvang 4 uur AVOND- aonvang 8 Deze drie Schiedammers, van links naar rechts M. van Lint, G. Buijtenhek en P. Balvers zijn gisteren „aan het snoeken" geweest in. Polsbroekerdam. Met succes, mag gezegd worden. De heer Buijtenhek haalde de hier getoonde reuzen-snoek on, waar hij ruini een half ttur mee heeft zitten worstelen en waarbij de heer Van Lint heeft moeten helpen bij het ophalen. De kanjer Is 109 cm lang,meet 65 cm over buik en rug en weegt 27 pond en één ons. De andere vissers moesten met kleinere exem plaren genoegen nemenöij elkaar toch tien stuks en vijftig pond. SCHIEDAM, vrijdag De hevige sneeuwbui belemmerde gisteravond het zicht van de motorrijder B. H. uit Vlaar- dingen. Door zyn beslagen motorbril zag hij te laat de geparkeerde auto van. de heer F. F. M. op de Burg. Knappertlaan staan. Met een vaart van 40 km per uur reed hjj tegen de linker achterkant van de auto, sloeg over het stuur en viel via het kofferdeksel op het wegdek- Hij liep slechts enkele wondjes in het gezicht op die door de G.G- en G.D. ter plaatse zijn behandeld. De voorzijde van de motor werd totaal vernield. De auto stond op een slecht verlichte plaats, 15 meter van een brandende lantaarnpaal geparkeerd. Op de Burg. Knappertlaan werd gister avond in de sneeuwbui de onvoorzichtig SCHIEDAM, vrijdag Het bestuur van de stichting .Helders Marine Museum" heeft het gemeentebestuur van Schiedam dank gezegd voor het model van „De Vo gel Struysz" met de mededeling dat het voornemens is het model in het voorjaar te doen opknappen en gereed te maken voor bezichtiging door het publiek. Het bestuur heeft goede nota genomen van de voorwaarde dat de gemeente Schie dam desgewenst dit model in bruikleen kan ontvangen. Aldus wordt van gemeentewege bekend gemaakt. SCHIEDAM, vrijdag Op het woon schip Michael dat in de Nieuwe Haven tegenover pad 148 ligt is gisternacht door de hitte van de oliekachel het roet in de schoorsteen gaan branden. De bewoner J. A. P. van, D. doofde zelf het vuur met zand 20dat de uitgerukte brandweer geen dienst behoefde te doen. overstekende voetganger J. H. de B. uit Vlaardingen aangereden door de brom fietser A. G. M. S. De voetganger kreeg schaafwonden in het gezicht, de brom fietser kreeg een gekneusde neusbrug. SCHIEDAM, vrijdag Het grote eve nement in het Schiedamse voetballeven, de derby tussen de twee Schiedamse top- ploeger» Hermes-DVS en SW, wordt zon dag om 2 uur op het Hennes-veld Ir Sportpark Har ga gespeeld voor het eerst in de competitie. Een wedstrijd die door de aanhang van beide verenigingen steeds met spanning tegemoet wordt ge zien en die dan ook de volle aandacht beeft. Door de speciale sfeer die rond zo'n derby hangt Is de uitslag altijd al heel mociiyk te voorspellen, maar door de heel matige prestaties van belde teams ïn dc afgelopen weken wordt het nog extra moeilijk. Een favoriet zouden wij niet kunnen aanwijzen, een gelijkspel zou ons inziens nog het meest bevredigende re sultaat zijn. SW gaat gebukt onder een reeks van tegenslagen en heeft nog geen kans gezien zich van de benauwde plaats onderaan te verheffen.* Ook nu moeten de rood groenen met een gehavend team aantre den om zo te trachten de broodnodige punten te verzamelen. Ook Hermes-DVS heeft de laatste wedstrijden teleurgesteld en is afgezakt onder in de middenmoot De blauw-witten zullen er op gebrand zijn de positie te versterken, zy hebben bovendien het voordeel op eigen terrein te spelen. Het wordt in elk gevat een. opwindende strijd, die gelukkig wel weer in een pret tige sportieve geest zal verlopen. Gezien de belangstelling, wordt men aangeraden tevoren kaarten te halen bij* de bekende voorverkoop-adressen. "Wat de reserves betreft, gaat Hermes 2 op bezoek bij Wageningen 2, wat na het succes bij NÉC weer een zege kan wor den. Het Jeugd-elftaL, gesterkt door de 80 overwinning op Stormvogels ziet met vertrouwen de strijd tegen BÏauw-Wit te gemoet, van belang voor een plaats in de kopgroep. Hermes 3 ontvangt om 12 uur in Harga ONA 2, de uitslag is van belang voor de strijd om. de titel. Ook het vierde team speelt thuis, om 10 uur tegen Neptunus 3. Bij SW speelt het tweede elftal een topduel tegen-Vitesse, zondagmiddag aan de Westfrankelandsedijk. De rood-groe nen hebben de leiding In de afdeling, maar worden op de voet gevolgd door Vitesse. Het kan dus spannen. Ook het SW-jeugdelftal speelt zater dagmiddag om 2.30 uur aan de Westfran kelandsedijk een belangrijke wedstrijd te gen ADO, Beide teams zitten m de kop- ploeg van vier en. moeten nu uitmaken wie de sterkste is. SW* 3 speelt om 10 uur in Harga tegen Feyenoord 3 en SW 4 gaat op bezoek bij Fortuna VL 3. (Aduertenrte iJWj Als hij aan een nieuw jasje toe ïs, ga don nu naar Coster 1 Fantas tische aanbieding in zuïverwolfen tweedvelours jasjes, in verschillen de leuke dessins. Heerlijk warme, geheel gewatteerde voering, wol len tricotkraag en wollen tricot zalcgamering, leren knopen. SCHIEDAM, vrijdag. Van. de Schie damse handbal-teams komen zaterdag de heren van UVG in het veld tegen Schut ters 2. Het ziet er voor de groen-witten ook nu weer niet rooskleurig uit De DWS-dames spelen voor de overgangs klasse in de Heutrusthallen tegen Hygïea. Een nederlaag lijkt waarschijnlijk, maar dat zy tot alles in staat zijn en voor grote verrassingen kunnen zorgen hebben zy bewezen door leider Swift de eerste ne derlaag toe te brengen. In de Energiehal komen, de Wilton-da mes zondagavond tegen Athene 2 uit. On ze stadgenoten hebben nog geen winst be haald in deze zaalcompetitie, zodat het nu toch "wel tijd wordt om de eerste winstpunten te halen. De Wilton-heren spelen tegen Quintus 2 en moeten daarvan kunnen winnen. Als dat lukt en concurrent rk HVL in Den Haag een nederlaag lijdt, kunnen de rood- witten de eerste plaats overnemen. De DWS-heren komen uit tegen St. Lo- dewijk en zullen uit een ander vaatje moeten gaan tappen, willen zij in de kop groep blijven. Heren 2 van Wilton Fije- noord moet het zaterdagavond opnemen tegen Actief 3 en moet daar de volle winst op kunnen behalen. De DWS 2 heren zul len met SVH niet veel moeite hebben. SCHIEDAM, vrijdag Tien liter melk ging gistermorgen verloren toen een be stelauto in de Lange Kerkstraat de car rier van kruidenier H. E. bij het passeren raakte. Doordat aan beide zijden van de weg voertuigen stonden geparkeerd was de doorgang voor de bestelauto van J. C. van der L. uit Rotterdam nogal nauw. Beide voertuigen werden beschadigd. Normaal 49.50,maar één dag be taal! U voor deze prachtkwaliteit JONGENSJASJES van 2-6 jaar, een werkelijk onge looflijk lage prijs. Vrijdagavond en zaterdag avond tot 9 uur geopend. mg& HOOGVLIET: Winkelcentrum LEIDEN: Haailemmemxaai ZEIST: Slotlaan VLAARDINGEN: rietveld f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1