wmmm Groep 8 „De Schakel" voor de vijfde maal in nieuw clubhuis J. H. van Duyl wint P. v. d. Water-beker Ds. J. WTonsbeek in zijn geboortestad begraven Onderlinge wedstrijden van Animo in Kethel Uit de tweede divisie Schiedam Meest ideale totnogtoe Kerstbal sluit sporttoernooi Schaatspret met Kerst Spastische kinderen bedacht Plaquette voor Fortuna mi'èm OUDE STOOMGEMAAL VAN DER GOES' Oud-predikant te Schiedam „Moordkans" voor de Schied. Kunstkring Burgerlijke Stand Kerstbal van het Singelkwartier „Schiedam tegen Hermes-jeugd KERKDIENSTEN MET KERSTMIS Artscndiensl met Kerstmis Inhaalprogramma: SW-HVC en Longa-Hennes D. J. v. d. Weyden verkocht gevogelte Driebandentoernooi L. v. d. Lee heeft mooie winstkans Drie Ylaardingse teams in finale Rudi Liebrechts weer m goede vorm W. v. d, BURG DE SCHÏEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Coöp. D.E.S. BAANDAG 24 DEC. 1962 (V*n een oneer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag «Een padvin der glimlacht en fluit onder alle moeilijk- is een van de stelregels van de VDlrellngen van Baden Powell. Fluiten en rtfmUchen was er zaterdagmiddag wells- Jpjsf niet bU, maar wel stonden de pad- vinders van groep 8 van „De Schakel' jtnun in het gelid, in hun groene truien (H korte broeken in de koude en in de „rt wind, voor de brug, die toegang «eft tot hun nieuwe clubhuis in het Stoomgemaal ,,v. d. Goes" aan de Vlaar- iingttdSSk. Na de inleidende woorden ygn Hopman Heus en de openingstoe- ij) raak van districts-verkennerslelder Hopman De Hilster ging er dan ook een driewerf hoera op, toen Hopman De HSI- irftr het oranje lint, dat over de brug was «^spinnen met een kapmes doorsneed en tegelijkertijd de deur van het nieuwe clubhuis openviel. Een groot hord „Wel kom" noodde alle aanwezigen, onder wie Mie oudera, binnen te komen, en rich te warmen asn de fel-brandende potkachels. Voor de vijfde aal sinds 1947 betreden de padvinders van „De Schakel" een nieuw clubhuis. Na hun onderkomen op het Hoofd, aan de Maasboulevard, m het Stedelijk Museum, in gebouw Irene en in de boerderij Vijfsluizen mogen zij nu in ieder geval voor vijf jaar bezit nemen van. het Stoomgemaal, dat nog net in de ge meente Schiedam, in de Foldervaart ligt, Ondanks het ontbreken van terreinen, waarop de padvinders zouden kunnen bi vakkeren, is dit clubhuis bijna het meest ideale dat wat zij tot nu toe hebben gehad. Toen het stoomgemaal aan deze christe lijke padvinders werd toegewezen, omdat hun boerderij moest wijken voor aanleg van de Eeneluxtunnel, waren er slechts vier muren en een vlondertje. Onder lei ding van hopman Heus hebben de oudere verkenners en een aantal ouders met on derdelen, die zij uit de boerderij hadden meegenomen, het interieur in verscheide ne kamers ingedeeld. Er is veel „gebietst" om alles zo voordelig mogelijk de afge lopen vjjf maanden op te knappen. Deze Groep 8 N.P.V. „De Schakel" krijgt deze nieuwe ruimte in plaats van de r.-k. verkenners. Deze laatsten hadden niet zo'n dringende behoefte aan een dergelijk onderkomen, zodat zij zich heel hoffelijk tn sportlef terugtrokken. SCHIEDAM, maandag graafplaats „Soestbergen" heeft zaterdagmiddag j.L de begrafenis plaats gehad van ds. J. W. Tonsbeek, die van 1911) tot 1945 hervormd predikant In Schiedam is geweest. Na zijn emeritaat In 1945 vestigde ds. Tonsbeek zich in Hel- voirt ln Noord-Brabant en daar is btj ook woensdag 19 december op ruim 83-jarige leeftjjd overleden. De rouwdienst ln de hervormde kerk van Helvoirt Is door vele Schiedammers, leden van zijn oude wijk- gemeente 2, bijgewoond. Justinus Willem Tonsbeek werd op 30 september 1879 uit een predikantsgezin te Utrecht geboren. Hij bezocht eerst het stedelijk gymnasium in zijn geboortestad, waar hij vervolgens ook nog theologie aan de rijksuniversiteit studeerde. Nadat de heer Tonsbeek in 1905 door het pro vinciaal kerkbestuur van Friesland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 23 september van het daaropvolgend jaar (1906) door zijn vader, wijlen ds. H, G. Tonsbeek, toen nog predikant te Ros winkel in Drenthe, bevestigd als predi kant van de hervormde gemeente van Haulerwijk in de classis Heerenveen. Op 4 september 1910 verwisselde de thans overledene deze gemeente met die van Schiedam. Deze zijn tweede en laat ste gemeente diende ds. Tonsbeek tot 1 mei 1945, toen hem op ruira vijfenzestig jarige leeftijd emeritaat werd verleend Na zijn emeritaat bleef ds. Tonsbeek eerst nog ruim een jaar te Schiedam werkzaam als hulpprediker, In oktober 1946 vestigde hij zich metterwoon te Helvoirt m de classis 's-Hertogenbosch. waar hij nog enige jaren hulpprediker is geweest en tot eind maart 1954 bijstand in het pastoraat heeft verleend. Tijdens zijn verblijf te Helvoirt was ds. Tonsbeek ook nog ongeveer twee jaar predikant voorganger van de hervormde evangeli satie te Tilburg. Ds. Tonsbeek heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges. Zo was hij o.a. tijdens zijn bijna vijfendertig jarige Utrecht het hoofdbestuur van het Nederlandse (Advertentie l-M FIat.500 D sunroof 3.450,- Flat 600 D 4.150,- Fiat 1100 Export 5.700.- Flat 1300 7.600,- Fiat 1800 9.850,- Flat 2300 11.850,- Geheel compleet, incl. verwarming, defrosters, ruitenspreelers e.d. Importrïce: J, Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V..Amsterdam Sch. Gymnasiasten Bond: (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag Het Kerstbal 'an de Scbiedamse Gymnasiasten Bond in Musis Sacrum Ij een succes .geworden. Op muziek van Perdido Street Paraders *erd enthousiast gebruik gemaakt van de [faas vloer. Tussen de muzieknummers door verzorgden de leerlingen een cabaret w de foyer. Dit was echter minder goed. Hoewel er ook goede nummers bü waren, "as het Ded over de gevallen soldaat toch wel smakeloos. Henk Engelsman van bet bestuur van fle S.GH. reikte met vlotte specchjes de Phlzen uit van de 's morgens gehouden sportwedstrijden. De uitslagen van dit sporttoernooi wa- jeu: Schaken: 1. Hüversums Gymnasium, 2. Mamix Gymnasium. .Rotterdam; 3. ■Wontessori Lyceum, Rotterdam. Tafeltennis; 1. Haganum, 2. Montessori hyeeum, Rotterdam, 3. Hilversums Gym- basimn. Volleybal t dames): 1. Haganum, 2. Gouds Gymnasium. Volleybal (heren): Mamix Gymnasium, Hüversums gymnasium. SCHIEDAM, maandag. De Toneel- |toep Centrum komt by de Schïedamse Kunstkring het programma voor het Jieuwe jaar openen met de opvoering van het stuk „Moordkans" <The big killing), «en thriller van Philip Mackie. SCHIEDAM, maandag. De Chr. Gymnastlebver. „Animo" beeft ter afslui ting van het verenigingsjaar op woensdag 19 en zaterdag 22 december haar onder linge wedstrijden gehouden voor damea en heren en voor aspirantleden van 10 Lm. 16 jaar. Voor de eerste maal zijn tijdens deze wedstrijden voor de aspirantleden de vaardlgheidsproeven van het Kon. Ned. Chr. Gymn. Verbond afgenomen. 65 meisjes en jongens behaalde ruim voldoende en ontvingen het tumlintje, 4 jongens bleven iets onder de maat. Op zaterdagavond 22 december kwamen de dames en heren en de meisjes en jon gens van 14 tot 17 jaar bij elkaar. De dames en heren streden om de vereni- gingsprijs en de Jeugd Dm in het bezit te komen van het Bondsvaardigheidsdiplo- ma. Slechts één jongen moest worden af gewezen, de overige deelnemers slaagden allen. Gezien de samenstelling van de oefe ningen, die door de leden zelf was geko zen, kon men concluderen dat het tum- peil bij Animo weer is vooruitgegaan. De wedstrijden stonden onder leiding van hoofdleider P. H. Kegel en werden ook bijgewoond door oudhoofdleider H. Voor- bach die speciaal hiervoor uit Hilversum was overgekomen. Ter gelegenheid van het eerste lustrum worden op 25 en 26 januari in de Rank te Kethel uitvoeringen gegeven. De uitslagen; Meisjes 10—11 jaar le pr. Greetje van Heiningen. Meisjes 1213 jaar le pr. Cobij Post Jongens 10—11 jaar le pr. Nico Poot. Jongens 12—13 jaar le pr. Bert Lankester. Meisjes 14—16 jaar le graad le pr. Lucie Schippers. Meisjes 1416 jaar 2e graad le pr. Mijneke v. d. Bos. Jongens 14—16 jaar le graad le pr. Herman v. d. Kruit- Jongens 1416 jaar 2e graad le pr. Jan van de Lee. Dames: le gr. le pr. C. Woermayer (tevens wisselbeker); 2e gr, le pr. E. Hoegee; 3e gr. le pr. C. Kogel-Zoelen- berg. Heren; le gr. le pr. Th. Schippers; 2e gr- le pr. J. de Kok; 3e gr. le pr. W. Overbeeke. GEBOREN: Johannes M. z.v. A. van der Velden en A. C. Lansbergen; Wil- helmina M. d.v. J. H. Waltman en M. S. C. Westdijk; "Willem z,v. S. J. Janssen en M. W. Pasztjenk; Erna J. d.v. J. van der Most en E. AC. Brussaard; Johanna C. d.v. C. JVL Rebers en P. M. T. van der Knaap; Hetty d.v. T. Noomen en L. van Luijk; Daniel z.v. H. P. A. Kleiss en E. A. Maas; Liduina M. d.v. A, J. Tas en J. C. van den Nieuwendyk; Engelina d.v. P. Koorenneef en A. J. M. van Dam; Nieo- laas z.v. G. Warnawa en P. E. Vos. ONDERTROUWD: T. M- M. A. Bruïj- ninckx 23 j. en J. L- G. Magielsen 23 j. GEHUWD: B. Bosman, 27 j. en W. van der Most 27 j.: J. A. M. de Heide 22 j. en S. G. L. Kemper 22 J.; G. J- Lens 24 j. en J. van Boon 22 j.; P. P. Brehm 26 j. en M. C. Vonk 26 j.; B. van Woerkom 25 j. en J. Nagtegaal 25 j. OVERLEDEN: H. A. Mulder, 63 echtge. van H. J. Bosch; A. Kobus, 89 j., weduwe van W. L. van Tour; J. Baks, 65 j. SCHIEDAM, maandag. De vereni ging „Het Singelkwartier" geeft op eerste kerstdag een groot kerstbal in zaal .Marijke". Om acht uur 's avonds zal dit feest beginnen. Zendingsgenootschap; voorzitter van het district Zmd-Holland van de Nationale Christen Geheelonthoudersvereniging; voorzitter van de vereniging „Kinder- zorg" m de classis Rotterdam; voorzitter van de classicale zendlngscommissle in de classis Rotterdam; voorzitter van de dia- conessenarbeid te Schiedam, waarvan hij mede één van de oprichters was; voorzit ter van het I.K.B, le Schiedam en te Hel voirt nog voorzitter van de evangelisatie- vereniging binnen de classis "8-Hertogen- bosch. Verder heeft ds. Tonsbeek tijdens zijn langdurige ambtsbediening te Schiedam meer dan vijfentwintig jaar Hebreeuws gedoceerd aan het stedelijk gymnasium te Schiedam en ongeveer acht jaar aan het: Rotterdams Lyceum. Te Schiedam gaf ds, Tonsbeek mede nog de stoot tot de oprichting van een vereniging voor chris telijke sociale noden en verder werd door hem in een houten gebouw de oude Wes- terkerk gesticht Apotbekersnachtdienst Apotheek Rt brandt. RembrandÜ£ar. 5. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur; 'sz. dags 12 tot 17 uur: Werken van Henn Georges Adam en werken uit eigen bezit. Brander* oos, Dam 2: 2-5 en 7-9 uur: Ex positie Oase. Korenbeurs 10-22 uur. Vogeltentoonstel ling. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De Overval. Monopole, 7 en 9.15 uur: „Be doodstrijd der Seminoles". Matinees 2 en 4.15 uur: „Congo desperado's" en „Het teken van de heiden". DIVERSEN Juliana kerk, 21.45 uur: Kerstnachtdienst- SCHIEDAM, maandag Het schijnt dat de veel bezongen, doch maar betrek kelijk zelden voorkomende „witte Kerst mis" plaats gaat maken voor het „vorst Kerstmis". Want evenals vorig jaar, toen het op de kerstdagen ook vroor, heeft men ook nu weer strenge vorst tn de kerstdagen. De schaatsliefhebbers zullen daar geen bezwaar tegen hebben. Reeds zondag wa ren de sproei-ijsbanen op de tennisparken Spienngshoek en Van Vliet aan de Stad houderslaan te berijden, overdag en des avonds weer. Ook vandaag kan men er terecht en dat zal wel zo duren zolang als de vorst aanhoudt. Als het zo hard blijft vriezen zal het er misschien nog van komen dat ook de singels en vijvers bereden kunnen wor den. Gisteravond lag er zelfs een ijsvlies in de Lange Haven cn dat is toch geen vaak voorkomend verschijnseL SCHIEDAM, maandag. Voetbalclub „Schiedam" zal trachten toch te voetbal len in deze voetballoze penode. Voor zaterdagmiddag om drie uur is op het terrein in Harga een oefenwedstrijd vast gesteld van het eerste elftal van „Schie dam" tegen het jeugdteam van Hermes DVS dat in de regionale jeugdcompetitie Speelt. Op Nieuwjaarsdag wordt in de kantine van de s.v. h.v. „Schiedam" weer een nieuwjaarsreceptie gehouden terwijl bo vendien enkele Schiedam-teams tegen el kaar in het veld zullen komen Ook voetbalclub Hermes DVS houdt naar goede traditie 's middags op 1 janu ari een nieuwjaarsreceptie. Deze receptie wordt om vier uur in de kantine gehou den waarna bij pianomuziek een gezellig samenzijn de bijeenkomst zal besluiten. Om half drie speelt een elftal geformeerd uit bestuursleden, commissieleden tegen een team geformeerd uit de cricketelftal len. Maandag 24 december Ned. Ilerv. Gemeente. Grote Kerk: 2330 U ds. A. Hoffman. BeUiellcork: 2330 uur ds H. w. Hemmes. Opstandlngskerk: 23.30 uur ds. D, J. Sparing. Geref. Kerk. Franselaan: 22 uur ds, J. D, Smids (Ned. Herv.) en ds. C. J. Honig (Geref.). Evang. Lath. Gemeente. Kerkgebouw Lange Nicuwstraat: 33 uur ds. S. G. V. d. Haagen Kerstnachtdienst} Ned. Prot. Bond. Weslvest 92: 23 uur d*. A. D. Klaossen (m.m.v. Sylvia de Ridder en John. Poth). Oud Kath. Kerk. Dam 28 22 uur Nachtmis, Herv. Gem. Kethel. Dorpskerk: 2330 urn Kerstnacht dienst Geref. Kerk. Julianakerk: 21.43 uur: Kerst- nachtdienst. EERSTE KERSTDAG Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uui ds, H. W. Hemmes. Bethelkerk: 10 uur ds. C. van der Steen. Opstandlngskerk: 10 uur dr. L- J. Carcmler. Vredeskerk: 0 cn 10.45 uur ds J. G. Jansen. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds J. J. Timmer (Woerden) en 18 uur ds J. Kooien (Reeuwijk), Evang. Luth. Gemeente. Kerkgebouw Lan- ge Nieuwstraat: 10 uur ris. S. G. V. d. Haa- gen. Oud Kath. Kerk. Dam 28: 20 UUr Hoogmis 14 30 uur Vespers Baptisten-gemeente. Gebouw Irene: 7 uur ds R. Helling. Ned. Prot. Bond. WestVest 92: 10.30 uur ds B. Schouw ink. Leger des Hells. Passage: fi UUr KcrstwU- dingsdienst Lange Haven 27: 10 30 uur Kerst- overdenking en 5 uur familie kerstfeest. Geref. Kerk. Oosterkerk: 10 uur dg. Couvee en 5 uur ds J. Nawijn. Kethel „De Ark": 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 2 30 uur ds. S, Couvée. Burg, HonnerJage GreteJaan, kantine: 10 uur ds. P. R, Everaara en 5 uur ds. J. Couvée. De Coede Haven- ds. J. Ver lam (Schlebroek) en 5 uur ds. W. A. Krtfger, Julianakerk: 10 uur da. J. Nawijn en 5 uur ds. P. R. Everaars- Chr, Gexef. Kerk. Kerkgebouw Warande: 9 30 uur leesdienst en 2 30 uur ds. H. van Leeuwen. Herv. Gem. Kethel. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkamp. Tweede kerstdag Ned, Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 «ur ds, A Hoifman. Opstandtngskerk: 10 uur ds J. E. L. Brummelkamp (Kethel). Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. A. VroeglndewU fVecnendaal). Oud Kath. Kerk. Dam 28: 9.30 uur H. MU. Herv. Gem. Kethel. De Rank: S uur ds H W. Hemmes (Schiedam). Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst SCHIEDAM, maandag. Gedurende de beide kerstdagen zijn in spoedgevallen de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meyer, Swammerdamsingel 43, tel. 69696; H. J. Ormel, Singel 76, teL 68250; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67S8Ü en C. J. M. Vlootman, Singel 159, tel. 67760. apothekersnachtdienst wordt op maandag 24 en beide kerstdagen waarge nomen door Apotheek Rembrandt, Rem- brandtlaan 5. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december is dat Apotheek Van Wes tendorp, Singel 83. Esperanto-agendo Merkredon, la 26an de decembro Pro la festo-togoj ne po vos okazi klub-vespero. Ni revidos unu la alian je la 9an de la nova jaro. Bonajn kaj grablajn tagoj'n. SCHIEDAM, maandag Voor tweede kerstdag heeft de KNVB de op 9 decem ber uitgestelde wedstrijd SWHVC vast gesteld, zodat men aan de Westfranke- landsedijk wederom een top-duel kan verwachten. Voor deze wedstrijd heeft men de goede verwachting, dat SW weer enigszins compleet ln het veld kan ko men, daar zowel v. Leeuwen, v. Kampen en Allart volop ln training zijn en tegen HVC waarschijnlijk weer kunnen aantre den. De Amersfoorters staan momenteel hoog genoteerd op de ranglyat en zijn ernstig gegadigde voor de bovenste plaats. Met hun verrassende en gevaarlijke voor hoede waarin maar liefst twee top-sco- rors in het betaalde voetbal, t.w. Hout- veen. en Marcus, heeft HVC reeds prima resultaten geboekt. De SW'ers zouden dan ook een bravour stukje uithalen wan neer zij dit sterke Amersfoortse elftal met lege handen naar huis sturen. Op tweede kerstdag gaat het elftal van Herme* op bezoek bÖ Longa. Dat Longa momenteel de. rode lantaarn draagt, be hoeft niet te betekenen,' dat Hermes een gemakkelijke wedstrijd tegemoet gaat. Oppassen Is de boodschap. Eenden en ganzen werden zaterdag 7p de gemeentelijke kwekerij verkocht. Wie biedt er meer? (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De heer D. J. v. d. Weyden, hoofd van de gemeen telijke plantsoendienst, heeft tegen het eind van ieder jaar nag een taak le ver vullen, namelijk bet by afslag verkopen van de eenden en ganzen. Dat dit werk hem bijzonder goed afgaat, werd zater dagmiddag opnieuw bewezen, toen er op het terrein van de gemeentelijke kweke rij tn een vlot tempo 125 eenden en 22 ganzen aan de man werden gebracht. Helaas heeft men tegenwoordig geen kalkoenen meer, anders zou de publieke belangstelling nog groter zijn geweest. Dc belangstelling was evenwel nog zeer be vredigend en de prijzen van de kerst- bout waren beslist met aan de lage kant. Dc prijzen van de eenden varieerden van ƒ3,tot 3,50, terwijl de ganzen voor ƒ12— a ƒ13,een nieuwe „driedaagse"' eigenaar kregen. (V»n een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het toernooi om de P. v. d, Water-beker loopt ten einde. De spanning is er zelfs al uit. Want na de wipstparty von J. H. van Duyl in de voorlaatste ronde op H. v. d. Does is Van Duyl reeds winnaar. HU heeft dit toernooi tn grootse styi gespeeld. Z|jn overwinning Is dan ook ruimschoots ver diend. Van der Does gaf de topspeier van het district prachtig party. De toeschouwers hebben zelfs nog een ogenblik aan een verrassing gedacht Want wel stelde v. d. Does tegenover Van Duyl's ouverture met achtereenvolgens 23, 11 en 22 caramboles weinig, maar in de 4e en 5 beurt scoorde v. d. Does 30 resp. 23 caramboles. En toen Van Duyl na 8 beurten 87 caramboles had verzameld, passeerde v. d. Does hem met een goede serie van 33 caramboles zelfs (hij kwam op 103). Het was het sem voor Van Duyl om te gaan „vechten". Series van 26 en 44 caramboles vloeiden uit zijn keutop, waarmee hij na tien beurten op 157 kwam, spelende derhalve met een moyenne van 15.70. In de twaalfde beurt voegde Van Duyl hier nog een serie van 65 caramboles aan toe. Tegen dat geweld was v. d. Does met opgewassen, hoewel zijn partij moyenne redelijk bleef. Schikhof Coenradie Cocnradie d. Velde (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het drieban dentoernooi op de matchtafel om de Waï- da-beker biedt, hoewel nog maar éen speelavond resteert, nog diverse moge lijkheden. De beste kans op de eerste plaats heeft evenwel de speler van Het Oosten. Vlaardingen, L. v. d Lee. Deze speler van de kleine tafel, vrijwel uitslui tend ltbre en een enkele keer cadre, heeft de laatste tijd de smaak van het dne- bandenspel te pakken. Op de voorlaatste speelavond verloor v. d. Lee, zy het met gering verschil. Van der Waal, die de vorige week in druk maakte, faalde ditmaal volkomen, ook al won hij dan nog wel van Simons. De uitslagen waren: Xooy v. d. Waal Sterenburg Leenderts Slobbe v. d. Lee 21 21 93 2 0 224 24 16 93 1 0.172 24 24 63 3 0 381 18 14 63 3 0.222 24 24 83 3 0289 18 37 83 3 0.204 21 21 56 2 0.375 21 18 56 3 0221 I Schikhof had aanvankelijk een zeer i ruime voorsprong tegen Coenradie Na tien beurten had Schikhof al 121 caram boles. Mogelijk omdat de tegenstand hem met voldoende inspireerde, zakte zyn moyenne. Desondanks won by onbe dreigd. Tegen v. d. Velde speelde Coenradie veel beter dan in de vorige party. Aan vankelijk bleef v. d. Velde ver achter, allengs hep hij echter m. Niet voldoende evenwel. De kans op een remise verspeel de v. d. Velde, die in de nasloot alleen de acquitstoot maakte. In dit toernooi moeten thans nog vijf partyen gespeeld worden. Men wil trach ten die op één avond te verwerken. De uitslagen van de drie op de voor laatste toeraooiavond gespeelde partyen waren: Van Duyl 250 250 16 65 1562 d. Does 175 143 16 33 8 93 250 250 26 47 9 61 150 102 26 24 3 92 150 *150 20 38 750 175 161 20 37 8 05 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De kla- verjasveremging „SheE" organiseerde zaterdagmiddag ln de sporhal van „De Vijfsluizen" een groots opgezet klaverjas- toemooi, waaraan ongeveer 300 mensen hebben deelgenomen. Drie weken geleden organiseerde men in Hoogvliet een soortgelijk toernooi, het welk 150 deelnemers trok. De opbrengst van deze beide evenementen komt ten goed aan de spastische kinderen. Welke organisatie het bedrag zal krijgen, is nog niet bekend. Dit bedrag zal niet alleen bestaan uit de ontvangen inschrijfgelden, maar bovendien wordt hier de opbrengst van de tombola aan toegevoegd. De organisatie van het zaterdagmiddag gehouden toernooi was in goede handen bij het bestuur van de klaverjasvereni- ging „Shell", want alles had een bijzon der vlot verloop. Er heerste een gezellige, sportieve sfeer. Velen waren aan het ein de van de middag gelukkig met één van de prachtige prijzen, w.o. zich bevonden een fototoestel, electrlsche koffiemolen, kip, rollade, sigaren enz. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag, Na de spelrege 1 testavond In Maassluis hield de Ylaardingse Scheidsrechter Vereniging er deze week één ln Vlaardingen. Het team van Fortuna eindigde ali eerste met 131 punten. De verdere volgorde in deze ln' de kantine van Zwaluwen gebonden wed strijd was: WIK 113*4, Zwaluwen 107*4, Dc Hollandiaan 94*4 en VFC 89*4. Bepaald was, dat de vi°r teams die het hoogste aantal punten behaalden van bei de selectiewedstrijden de finale zouden vormen. De hoogstaankomende drie in Vlaardingen dus de jeugdtearos van Fortuna, WIK en Zwaluwen vormen die finale met Naaldwijk; nummer twee in Maassluis had al minder punten dan de derde aankomende in Vlaardingen. Vraagsteller ln Vlaardingen was weer de heer J. v, d. Vijver. De jury werd door drie bekende scheidsrechters gevormd. De finale is vastgesteld op 9 januari 1963. De plaats is nog onbekend. DEVENTER, maandag (ANP). Bud£ Lïebrechts is hard op weg zijn vorm van twee jaar geleden te herwinnen. De Vlaardinger, toen de openbaring van zo wel het Europese als het wereldkam pioenschap, viel in het afgelopen seizoen in negatieve zin op door een krampachti ge süji en een overdreven hoog opzwaaicn van zijn benen na elke slag. Het be ïnvloedde zijn tijden nadelig en hij pres teerde niet datgene, wat er van hem werd verwacht. Tijdens de vrijdag en zaterdag in De venter gehouden landen wedstrijd Neder-, landItalië zagen de toeschouwers echter een herboren Lïebrechts aan het werk. Hij gleed weer soepel over het ijs en toonde vooral op de korte afstanden een opval lende vooruitgang. Dit bleek reeds uit zijn tweede plaats op de 5(H) meter en dat kwam zaterdag nog sterker tot uiting op de sleutel afstand, de 1500 meter. Met een tijd van 2 min. 23,3 sec. was Liebrecht» onbereikbaar voor alle anderen. JT^en kleine plechtigheid vond zondag^ DL/ middag een half uur voor het begin van de wedstrijd FortunaEu&chedese Boys plaats. Een ceremonie, die niets had te maken met het duel, dat achteraf de eerste nederlaag voor Fortuna sedert 21 maanden op eigen terrein inhield. Fortuna was spontaan na het behalen van de kampioenstitel in de toenmalige eerste divisie seizoen 1961/62) een ca deau van de burgerij in het vooruitzicht gesteld. Daaraan werd reeds enige vorm gegeven tijdens de receptie ïn zaal Har monie na de gewonnen wedstrijd tegen DHC (ert het gelijktijdige verlies van Sittardia in Apeldoorn tegen AGOVV). De beeldhouwer G. den Breems «it Rot terdam heeft in opdracht van het burge rij-comité, dat alleen maar werkte met vrijwillige giften uit de burgerij, een pla quette vervaardigd met een voetballer, het VIaardingse wapen en de Visbank. Dte plaquette, aangebracht op een mar meren plaatfi voorlopig aangebracht bo ven de hoofdingang van de tribune en wefd zondagmiddag onthuld. Dat gebeur de door Roel Hitoat, aanvoerder van de roodgelen in het kampioensjaar, na daar toe te zijn uitgenodigd door de heer A. Pieysier, die in de snerpende kou nog eens kort de prestatie in het vorige sei zoen van Fortuna belichtte en de spon tane reactie van het Vlaardingse sport- minnende publiek. Voorzitter D. Haddemcn dankte met enige goed gekozen tvoorden, toaaTby hij reeds in het vooruitzicht stelde, dat het caudeau in de toekomst een ereplaats zal krijgen in het (nog maar op papier staan de) nieuwe clubgebouw. Op dc foto Roel Hlwat, die zojuist het doek heeft weggetrokken, terwijl men in de deuropening Ton van Horik ziet toe kijken, hoe buiten zich alles afspeelt. MAASSLUIS, zaterdag Wethouder J Slagboom opende vrijdagavond in het voormalige jeugdhuis aan de Prmsekade 5 te Maassluis de expositie van schilde rijen van de groep „Visueel", die van 21 december t/m 1 januari 1963 gehouden wordt. Op deze tentoonstelling exposeren de amateurschilders Ham en v,d. Arend uit Vlaardingen, Pligt uit Spijkenisse en Ouwebroek uit Maassluis. r-vM iki A DAMES, WEVENIT- JAPONNEN EN DEUX-PILCES voor de koude winterdagen ALPACAZIJDE JAPONNEN enz voor de ko mende feestdagen L. KERKSTRAAT 19 Schiedam - Tel. 6 6135 U kijkt vergelijkt li koopt bij LANGE' HAVEN 95 Schled»ia, <eL 68611 SiGEEN FILIALEN Te koop aangeboden Kerstcadeau Bij Showroom Coja een centrifuge f98—, wasmachines vanaf f90 1530 korting, ook merk. machines Showroom Coja, Lange Haven 125, telefoon 533 41 Lessen Kick Wilstra de Wondermïdvoor Vloi en vol humor ge lekend a i Engel$ voor beginners, ge verbalen, waorvcn er 18 zijn voiderden en emigranten, verschenen in hel bekende By werken van scholieren, stripformaat. Privé- en clublessen D. A Gl) nar Haal (Samson - Lorentzlaan 116 t V.OU per deel Schiedam, teL 65413. ALLE LEDEN VAN wensen wij prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling Bestuur en Directie Coöp. „D.E.S." - Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1