WillemRuys blijft varen Ned. gedistilleerd-export is met enkele miljoenen gedaald Mannenkoorzang in eenvoudige muziek AGENDA Brandweer had drukke kerst Gedistill'eerdbureau over 1962 Kerstconcert in Grote Kerk Archeologische vondsten van „Helinium55 op kaart ÜEI Op 2 januari begint 19e reis-rond-de-wereld Wederom de schaatsen onder op kerstdagen VOETBAL: de laatste wedstrijden van t jaar SCHIEDAM Tl N ieuw j aarsbijeenkomst van de K. v. K. de MOL JANSEN Rijden, rijden in 'n wagentje Ijs in Poldervaart niet 'betronivbaar Auto te water bij Kleiweg Door verhoogde invoerrechten Ghana/Nigeria Van ijzertijd tot middeleeuwen Postduivenshow van „Union" Nieuw ja arsreceptie van SFC O.S.-sportfilm voor Hermes-DVS Sïotterdaiassie Lloyd: SCHIP KAN ZEKER NOG TIEN JAREN MEE Kalkoenen werden kerstgevogelte It v&Jxddmfr DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters PONDERDA© 27 DEC. 1962 5 Apotkekerstutchldienst Apoth. Van Wes- sendorp. Singel 83, Stedelyk Museum: 10 tot 17 uur: *s zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Henri Georges Adam en werken uit eigen bezit. Branderssoos, Dam 2: 2*5 en 7-9 uur: Ex positie Oase. Korenbeurs 10-22 uur. Vogeltentoonstel ling. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: De Overval, Monopole, 2 en 8 uur: „De Bandelozen". (Van een onzer verslaggevers) VLA ARDENGEN, donderdag De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas wordt op woensdag 16 Ja nuari in Vlaardingen, m zaal Harmonie, gehouden. Terwijl buiten de vorst streng re- fl«erde, heerste in het Beursgebouw een milde zomerse temperatuur. Dat is ook wel nodig voor de tropische vo gels die hier geexposeerd toorden in een klein brokje tropische natuur. Voor hen is de verwarming extra hard opgestookt en de vogels hadden er ple- gier van. Zoals de bezoekers aan de vogels. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, donderdag Een groot aantal schoorsteenbrandjes heeftde brandweer veel werk. bezorgd tijdens de kerstdagen. Maandagavond ontstond er in de schoorsteen van een pand aan de Kor te Kerkstraat door oververhitting van de oliekachel een schoorsteenbrand. De brandweer bluste het vuur. Het stoken van eierkolen bleek de oorzaak te zijn van een schoorsteenbrand die dinsdag avond in de woning van P. G. P. aan de Broersveld ontstond. De brandweer maakte de schoorsteen die kort geleden was geveegd nogmaals schoon. In de Lange Nieuwstraat brak dinsdagavond brand uit in een stookhok van de centrale verwarming die met papier en. hout "was aangemaakt. De brandweer die ter plaat se kwam. hoefde geen dienst te doen om dat men het vuur 2elf al had geblust. SCHIEDAM, donderdag De politie heelt tijdens de kerstdagen vele malen assistentie moeten verlenen bij lekkage's die ontstonden, door het springen van de drinkwaterleiding. In de Nieuw Matbe- nesserstraat sprong maandagavond de waterleiding bij de firma Pietersen, het water stroomde over de straat zodat er al spoedig een ijsvlakte van ongeveer 70 vierkante meter ontstond. Met zand en pekel heeft de gemeentereiniging de plek bestrooid. SCHIEDAM, donderdag. Twee jon gens van 12 en 13 jaar hebben tweede kerstdag geprobeerd hoe splinternieuwe auto's rijden. Zy waren over de omhei ning van Simca Nederland geklommen en met de sleuteltjes die zij bemachtigd had den hebben zij hun rijkunst op verschil lende auto s bot gevierd. Toen de politie hun spel staakte getuigden kapotte kop lampen, gedeukte spatborden en gebogen chassisbalken, een totaal schade van 4000,ervan dat zij nog geen rijbewijs nut zijn. SCHIEDAM, donderdag. Het ijs In ie Poldervaart is nog niet te vertrouwen. Als de vorst nog enkele dagen aan zal houden kan men zich waarschijnlijk wel op het ijs wagen. De politie beeft gedu rende de afgelopen dagen talrijke waag halzen die toch op de Poldervaart wilden schaatsen van het, ijs moeten sturen. ROTTERDAM, donderdag- Gister avond is de I9-jarige soldaat E. Bakker Clt de Graswmkclstraat met een perso nenauto in de vaart langs de Kleiweg gereden. Hij kon tijdig uit de auto klim men. en de wal bereiken. De zwaar be schadigde auto is'door een takelwagen °P het droge gebracht SCHIEDAM, 27 december De Neder- indse export van gedistilleerde dranken zal in het jaar 1962 enkele miljoenen min der bedragen dan In het jaar 1961, dat ƒ28 miljoen een na-oorlogs record was. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de drastische verhoging van de Invoerrechten op gedistilleerde dran ken in Ghana en Nigeria, voorheen twee zeer goede afzetmarkten. Dit blijkt uit de exportmededelingen van de Stichting Centraal Gedistllleerdbureau te Schie dam, die daarbij afgaat op de cijfers van de eerste elf maanden van het jaar. Werd in die periode in 1961 voor 1.146.000,- geëxporteerd naar Nigeria, dit jaar beliep de export maar 4S5.009. Voor Ghana is de daling nog sterker nï. van ƒ1.775.000,- naar ƒ312.000,-. Maar na de sombere ver wachtingen eind 1961 uitgesproken door dit Gedistllleerdbureau, valt de daling toch nog wel mee, want dc export naar de andere landen is niet veel lager ge weest dan In het top-jaar 1961. Een vrij aanmerkelijke vermindering van de totale exportwaarde is van stonde af te voorzien geweest, Immers, de in en gezonde gedistilleerd export van Nederland moest dit jaar ten volle de kwade uitwerking te verduren krijgen van de drastische invoerrechtverhogmg die zowel door Ghana als door Nigeria toegepast is, waardoor de afzet naar deze landen die steeds zeer omvangrijk was, sterk is ingeschrompeld. Tegen handelspolitieke maatregelen die erop neerkomen, dat, zoals in deze landen het geval is, landsgrenzen nog wel niet helemaal gesloten, maar toch wel op een uiterst nauwe kier gezet worden, is de meest bekwame commerciële strateeg nu eenmaal niet opgewassen, .aldus het Ge- distilleerdbureau, Een andere maatregel van overmacht, die het exportresultaat meer nog dan het vorige jaar nadelig beïnvloedt, is het voorschrift van de Amerikaanse regering dat de Amerikaanse legeronderdelen zich bij hun gedistilleerdaankopen zich zoveel mogelijk dienen te bepalen tot Ameri kaanse produkten. Al bij al kan het dan ook niet uitbly- m dat de fraaie cijferreeks welke door de Nederlandse gedistilieerdexport in de na-oorlogse jaren is opgebouwd, thans door het eindcijfer van 1962 enigermate ontsierd zal worden. Op zich zelf is dit ongetwijfeld betreu renswaardig, doch de vermindering van de bruto-opbrengst betekent gelukkig niet dat de Nederlandse gedistilleerdex port tanende is en dat de Nederlandse ex porteurs bij de strijd om de markten plotseling minder goed mee zouden kun nen. Dat dit laatste geenszins het geval Is blijkt trouwens ook wel daaruit, dal wanneer men de afzet naar Ghana en Ni geria huiten beschouwing laat,, de bruto- opbrengst naar alle overige markten in 1962 in totaal niet veel lager zai zijn dan die welke geboekt werd in 1961 dat als een recordjaar was aan te merken. Het totaalbedrag waarvoor in de eerste 11 maanden van dit jaar uitvoervergun ningen voor gedistilleerde dranken zijn verstrekt, bedraagt 26,7 miljoen gulden tegen 29.7 miljoen gulden in de overeen komstige periode van 1961, een verschil derhalve van 3 miljoen. straten en huizen, een eeuwenoude kerk waarin fraaie kansenluchters zijn ontstoken, zang en Wfelspel in muziek, door Kerstmis ge aspireerd, ziedaar enkele waarborgen voor een sfeervol kerstconcert, zoals wij gisteravond meemaakten in de Grote toen het Schiedams Chr. Mannen- oJLv. Jan van de Ree, de altzangeres j*52 Hemédy-van Bueren en de organist ac9- P. Bekkers daar optraden in een Ptogramma dat weliswaar weinig mees terwerk,^ bevatte, maar waarop uit het °°EPunt van devotie niets viel af te din gen. 'Hen zou bet alleen kunnen betreuren ky zulk een gelegenheid de kwali- *1 van een mannenkoor niet geheel T waarde beoordeeld kunnen worden, eenvoudige kerstliederen al of in bewerkingen van simpele makelij vragen van een koor niet v n.eer homogeniteit, stabiele loonvorming mtonatiezuiverheid, eisen waaraan het van dit ensemble ruimschoots vol- Sonoriteit is-echter niet een van "ri. sterkste kanten; dat konden we oa. waarnemen, toen een bekend cantatefrag ment van Bach (uit Wachet auf, ruft tins die Stimme) ten gehore werd gebracht en waarbij de cantus flrmus wat te zwak klonk tegen de orgelbegeleiding. Ander zijds klonk de koorzang op essentiële punten welecns te sterk (hetgeen niets met sonoriteit te make-: heeft), o.a. in Drei Konige van Cornelius. De altsoliste, wier overigens krachtige stem juist in lage regionen een weinig klankrijk forte kan geven, werd hier nl. wat gehinderd door het koor dat door de dirigent niet voldoende werd ingetoomd. Elsa Hernady- van Bueren droeg met enkele fraai ge zongen. soli, o.a. in liederen van Dvorak en een aria van Bach, veel bij tot het welslagen van dit concert. Zo ook Jacq. F. Bekkers, die zich In zijn begeleidingen goed aanpaste en de beste eigenschappen van het overigens niet zo fraaie orgel de monstreerde in twee nogal braaf klinken de orgelsoli. nL eeu koraalbewerking van Kellner en variaties op een kerstlied- van Willem Mudde. S, NISBOER Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de ver minderde vergunmngcnafgifte die zich reeds in de laatste maanden van 1961 heeft voorgedaan en zich in het eerste kwartaal vrijwel onverminderd gehand haafd heeft, in het tweede en derde kwar taal aanmerkelijk gematigder is geweest, terwijl in de maanden oktober en. novem ber zelfs een kleine verbetering zich heeft voorgedaan, althans ten opzichte van de twee overeenkomstige maanden van 1981. Of deze verbetering zich ook over de ge hele maand december gehandhaafd heeft moet worden afgewacht doch tot medio december was dit inderdaad nog het geval. Ry de afzet naar de acht grote markten (van Vx miljoen en meer) zijn de fluc tuaties die zich ten opzichte van het drukwekkend groot: een enigermate ver minderde afzet naar Engeland, waarte genover een wat vermeerderde afzet naar West-Duitsland, België en Zweden; een weinig winst bij de afzet naar Canada, tegenover een weinig verJles bU de ex port naar de Ver. Staten en naar Brazilië; tenslotte nog enige vermeerdering van de export naar Togo. Hierbij spreekt dan het meest aan de verminderde afzet naar Engeland, waar bij een verschil van 1% miljoen gulden te constateren valt. Aangenomen mag worden dat een in Engeland plaats ge had hebbende accijnsverhoging van 10% niet geheel vreemd is aan deze vermin dering, die op 12 13 procent te bere kenen valt. In ieder geval is het normale beeld dat de handel in. Engeland pleegt vorige jaar hebben voorgedaan, niet in- te bieden verstoord geweest. SCHIEDAM, donderdag De Schie dammer J. Hulsman en de Vlaardlnger K. Wind gaan een archeologische kaart samenstellen van het gebied waarin hun vereniging, de archeologische werkge meenschap „Helinium", werkzaam is. Dat kan een. bijzondere aanwinst zyn voor de kennis en het overzicht van de oud heid in het Waterweggebied. Aan een dergelyke kaar', bestaat behoefte en het materiaal zal dan ook o.a. in dank wor den aanvaard bij dc archieven, musea en verdere instanties in Schiedam, VJaar- dingen, Maassluis. Ook de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek aal de kaart ontvangen. Alle vindplaatsen uit het vierjarig bestaan van Helinium zutlcn worden opgetekend. Begonnen wordt met de vindplaatsen uit de jjzer- tijdperiodc (1000-0 v Chr.), het neo- lithicum (plm. 2000 v. Chr.) en de Ro meinse tijd (0-400 n Chr.). Later worden ook de vondsten uit het middeleeuwse tijdperk Ingetekend. In het mededelingenblad van Helinium worden gegevens vermeld over de on langs ontdekte „Vlaardingenkultuur". De ze kuituur was een. nog niet bekende. Vermoed wordt dat ook in. Schiedam resten van deze kuituur zijn gevonden, dat zou op de plaats van het bouw- dok van Wilton-Fijenoord geweest zijn. In enkele andere plaatsen van ons land zijn eveneens sporen van deze kuituur ontdekt. Het is een kuituur waarin pot ten, met kwartsgruis verschraald, werden gebruikt, die een platte bodem hadden „Union" organiseert op zaterdag 23 en zondag 30 december een grote postduiven- tentoonstelling m gebouw Arcade. Er zijn 450 duiven ingebracht, onderverdeeld in 14 klassen, naar de bevlogen afstanden van 100 t/m 1000 km. Voor de schoonste duif is door dc gemeente Schiedam een ere-prijs beschikbaar gesteld. inzenden kan geschieden op vrijdag 28 december van 20 tot 22 uur. De tentoon stelling is voor het publiek gratis toe gankelijk op zaterdag van 17 tot 22 uur en op zondag van 12 tot 17 uur. SCHIEDAM, donderdag, Ook voor de leden van SFC en verdere belangstellen den wordt dinsdagmiddag 'n nieuwjaars receptie gehouden. Op de le januari komt SFC bijeen in gebouw Marijke Broersveld van 's middags 3 tot 5 uur waarbij naast het nieuwjaarswensen de nodige „enter tainment" zal zijn. SCHIEDAM, donderdag Hennes DVS zorgt voor een goede primeur- Sportmin nend Schiedam kan op donderdagavond 3 januari in de kantine van Hennes DVS de prachtige sportfilm met reportages van de Olympische Spelen zien die de NSF hee't doen vervaardigen. Bob Spaak ver zorgt het commentaar. met een cyiindrische of peervormige ge daante, een meer of minder uitstaande rand en soms een rij gaatjes onder de rand. Er waren aardewerk lapels met massieve steel, versierde aarden schijven, kraaghalsflesjes en zelden potten met ronde bodem. Het vuursteenmateriaal omvat bijlen met ovale dwarsdoorsnede en afgevlakte zijkanten, soortgelijke bei tels, pijlbewapening met dwarsstaande snede, speerpunten, krabbers, boortjes. Veel werktuigen van been of gewei (bouwdok WF) zoals priemen, beitels, hamers, kloppers, schachten. De sieraden zijn barnstenen kralen en stukjes door boorde barnsteen alsmede een doorboorde hoektand van een hond. De hulzen zijn rechthoekig van bescheiden afmeting en met een rij dakdragende palen. In Vlaar- dingen waren de afmetingen 7 bij 3,5 me ter en 10 bij 5,5 meter. Bijzondere vond sten zijn een essenhouten staf, een visfuik, een doosje van berkenschors met touw omwikkeld. De Zuidbuurt te Vlaardingen heeft licht geworpen op de Vlaardingen Kuituur, Hier heeft het instituut van pre- en pro tohistorie opgravingen gedaan nadat de pionier van Helinium, de landelijk voor zitter van, de Archeologische Werkge meenschap West-Nederland drs. Verha gen de eerste vondsten heeft gedaan. Ge durende enkele jaren zijn hier opgravin gen. verricht. ROTTERDAM, donderdag. - De „Willem Buys" kan technisch ge sproken nog zeker tien jaren mee. Op het ogenblik zijn wij zeker niet van plan geforceerd een einde te maken aan onze passagiersvaart", aldus een woordvoerder van de directie van de Koninklijke Rotter damse Lloyd dezer dagen bij de aankomst van de „Willem Ruys" in Rotterdam van de achttiende Tondc-de-wereldrcis van dit schip. Geruchten als zou de Maatschappij Ne derland in Amsterdam overwegen na de „Johan van Oldenbarnevelt" ook de „Oranje" te verkopen en aldus een eind passagiersvaart, waren, aan- igen die bovengenoemd ant- maken leiding tot vragen woord tot gevolg hadden. „De zeer sterke kostenverhogende gages van de beman ning werden in 1961 met 10 procent en in 1962 met 3 procent verhoogd, de verlofs rechten werden uitgebreid en de secun daire arbeidsvoorwaarden werden ver hoogd, alsmede de Revaluatie hebben da passagiersvaart nog moeilijker gemaakt dan deze al was", aldus mededelingen van de woordvoerder van de Rotterdamse Lloyd. De passagiersvaart is zeer loonintensief. Een schip als de „Willem Ruys" heeft 477 bemanningsleden, een economisch ge lijkwaardig vrachtschip 55 tot Tariefsverhoging teniet gedaan zijn uiteenzetting wordt de marge tus sen kosten en baten groter en het ziet er niet naar-uit dat dit verschil in een nabije toekomst teniet kan worden ge daan. Tevreden over bezettingsgraad Over dc bezettingsgraad van de „Willem Ruys" is de maatschappij in middels zeker niet ontevreden. Het passagiersaanbod is zeer goed. Tariefs wijzigingen komen slechts tot stand in onderling overleg met andere buitenlandse rederijen; de Neder landse rederijen zijn daarbij in een ongunstige positie omdat zij op hoge lasten zitten goede sociale voor zieningen een traditionele kostbare dienstverlening hebben en geen en kele vorm van overheidssubsidie ge Tot dusverre stond hier niets tegenover. Via de tsrïevenconference zijn deze zomer tariefsverhogingen tot stand gekomen, die na 1 januari in werking treden en die een gemiddelde verhoging van 8 procent in houden, waardoor verwacht kon worden dat althans een deel der gestegen kosten opgevangen kon worden. Maar inmiddels zijn per 1 januari ook weer de secundaire arbeidskosten gestegen (hogere premie AOW etc.) waardoor het effect van de tariefsverhogingen bij voorbaat ten dele teniet wordt gedaan. „In het algemeen zo vervolgde de woordvoerder van de Rotterdamse Lloyd f}E „Willem Ruys" zal de Rottcrdam- i-J se haven toch blijven bezoeken. Het schip is thans reeds volgeboekt voor zijn 19e reis-rond-de-wereld, die op 2 januari begint. nieten ook niet in het vlak van belas tingfaciliteiten, Dit maakt het moei lijk voort te gaan met afschrijvingen, op basis van de vervangingswaarde en daarmee wordt uiteraard de Neder landse passagiersvaart nu en in de toekomst bedreigd. Volgeboekt voor reis Woensdag 2 januari vaart de „Willem Ruys" uit voor zijn 19de reis-rond-de- wereld. Het schip is vrijwel volgeboekt. Aan boord bevinden zich voornamelijk Engelsen en ouders van emigranten die bij hun kinderen op bezoek gaan. Het heeft grote moeite gekost om de Willem Ruys op tijd voor deze reis klaar te krijgen. De oorzaak daarvan ligt in de vele feestdagen gedurende het tiendaagse verblijf aan de Lloyd-kade van het schip. Toch is het allemaal, via een uiterste krachtsinspanning, voor elkaar gekomen. De gebruikelijke 75.000 flesjes limonade, 40,000 kilo, vlees, 80.000 kilo aardappelen, 1.500.000 sigaretten, 80.000 eieren en 5,000 closetrollen maken ook nu weer de reis mee. Aan boord bevinden zich dr. A. van der Hoeven die als lid van de Presbyterian Church in Australië naar zijn standplaats terugkeert, en de heer H. W. Knottenbelt, emigratieambtenaar in Nieuw-Zeeland, die met verlof in zijn geboorteplaats Delden is geweest SCHIEDAM, donderdag De schaats liefhebbers zjjn in dit lange „Kerst-week end" wel aan hun trekken gekomen. Dat is dan voor de tweede achtereenvolgende maal op Kerstmis. En de sneeuwval op tweede Kerstdag was dan voor de jeugd nog een extra-toegift op de IJspret, doch voor de ouderen minder plezierig, wegens de plotseling glad geworden wegen. Kon er zondag al op de sproei-ijsbanen geschaatst worden, maandag waren ook de singels in de stad al berijdbaar en by de zware vorst konden ook gedurende de twee Kerstdagen op de grote vijvers in 't Pr. Beatrixpark al gebruikt worden. Er was dus volop gelegenheid om eens een baantje te rijden. Een groot voordeel is geweest dat de vorst vrij plotseling en meieen hevig is Ingevallen, zodat de jeugd, die door de vakantie al binnen gehouden is gewor den, geen kans heeft gekregen het ijs in de singels te „brouwen". Het voordeel is wel duidelijk gebleken, nu praktisch alle singels ongeschonden bruikbaar wa ren voor het schaatsen. Of voor het slee tje rijden. Ondanks de bittere koude was het y's dan ook al die dagen druk „bevolkt", met in vrolijke ijskledij uitgedoste jon geren, maar ook de ouderen hebben de kans waargenomen de schaatsen onder te, binden. Verder heeft het vrij zeldzame ver- schijnsel zich voorgedaan dat ook de ha vens en grachten geheel met ijs bedekt en, zelfs de Lange Haven. Dit is na tuurlijk te wijten aan het feit, dat er in deze reeks van vrije dagen geen scheep vaartverkeer was. Maar het ijs in de ha vens blijft onbetrouwbaar. SCHIEDAM, donderdag. Vier kal koenen van de kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark zijn de kerstdagen niet doorgekomen. Op eerste kerstdag trotseerden zij nog de vrieskou, in de nacht van 25 op 26 december zijn zij uit de boerderij verdwenen en waarschijnlijk tweede kerstdag in de braadpan beland. De tot gebombardeerd en kalkoenen had den een waarde van 25,—. SCHIEDAM, donderdag Er is een van Goof van. 't Geloof is echter de slitn- geringe kans dat enkele Schiedamse ama- teurvoetbalclubs op de voorlaatste dag het jaar nog In het veld zulien ko men. Excelsior "20 komt In Den Haag te gen het befaamde VITC beslist niet ver der dan een geljjk spel. Derdeklasser DUS moet in Kethel tegen Progress de oilc winst behalen. De grootste verrassingen kunnen zicb nu in de vierde klas voordoen. Ongetwij feld zijn do Schiedamse teams in dit mi lieu de sterke doorzetters. Martmit zal op eigen terrein de overwinning behalen op PDK. Heel moeilijk krijgt Demos het in Harga tegen Tediro. De Rotterdam mers tonen reder jaar weer tot de besten te behoren. Ze zijn snel, technisch en ze hebben een goed moreel zodat Demos van het tapijt kan worden gespeeld. De ploeg me outsider die nog voor verrassingen gaat zorgen. Ongetwijfeld kennen de roodzwarten geen groter genoegen dan het kloppen van de gerenommeerde kam pioenskandidaat. We geloven dan ook dat Demos de niet verwachte winst gaat be halen. Voor SFC zal dat heel prettig zijn omdat SFC dan „als h erfstkamp i o en" het nieuwe jaar in gaat. SFC moet na melijk bij FIOS theoretisch de sterkste zijn maar zoals bekend speelt bij een. thuiswedstrijd voor de club in het verre Achthuizen het chauvinisme mee en dat kan de Schiedammers wel eens parten gaan spelen, We vertrouwen erop dat ook SFC zich niet laat overrompelen. De reserves: Dindua 2—Schiedam 2; Excelsior, '20/2Unie 2; Schoonhoven 2 Excelsior '20/3, THEATER HOOGS7R, 2a SCHIEDAM TEL. 6B808 Avonturen en strijd op leven en dood in. De jacht op de verborgen goudschat vrijdag-zat. 2—7915, zondag 7—9.15 14 j. TAB HUNTER - NATALIE WOOD HEUVELS IN VLAMMEN zondag-maünc 2 en 4.15 Cinemascope in kleuren 14 j, BURT LANCASTER EVA BARTGK DE RODE KAPER-KAPITEIN maand, (oudejaarsdag) 2 en 7 u. - Dinsdag (nieuw jaarsdag) 7—9.15, woensd. 2 en 8 uur 14 jr. Spanning en sensatie!! VIRGINIA MAYO - BRIAN KEITH FORT DOBBS dinsdag (nieuwjaardag) matinees 2 en 4.15 14 jr. MAMIE VAN DOREN LORI NELSON PENNY, DE KATOENPLUKSTER donderdag 2 en 8 uur 18 jr. SRQERhvELD IDS♦134 PUCH., V00R FANS! Vraag een gratis proefrit en folder bif: Aid. Motoren; ST. LID UIN A STRAAT 5 Telefoon 6 43 IS Betaling desgewenst in iverleg U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel 6 8611 GEEN FILIALEN i Fotografie Voor Vuuren, 6 67 20. In - naar K van Hoogstraat 106, tel n één dag gereed. Belfilms vergeten? De auto maat staat voox u klaa: Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Te koop aangeboden Een wasmachine of cectrl- foge nodig? K.yk eerst by ona Sn el wassers va f90 15 - 30 korting Ook merkmachines Showroom Coja, Lange Haven 128, teL 63341 Nu nog de tijd om een koel kast aan ie scbaffen De Ja ger, Broersveld IC8—134 iuw vertrouwde adres) leven u n formidabele Pontiac koel kast 200 L voor 288 pw Di rect uw eigendom Geen aan betaling. Dat 'mag u niet la ten lopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1