[Veertig jaar in filmvak, maar vraag geen namen van sterren TAXI? Filmpendelaar werd chef-operateur Jubilaris J. A. Visser: mijn t werk is ook mijn hobby Open water blijft eerste vereiste Vogels zijn vaak minder zielig dan u denkt Dok 3 van WF keerde terug op oude basis Krediet voor reparatie tennisbanen Huren worden veel hoger Zaalhandbal- competitie Zwanen Aanrijding Toertocht afgelast Volleybal: SVC won en verloor Tweemaal ingebroken Koeriersters ARIËNS SCHOOT EEN BOK! „Waardrecht" overgedragen Kleine buit voor ruitetikkers De Overval wordt geprolongeerd iEUROTAX' HOOGSTR.86 TEL583£f TELEFOON VEUDAG 28 DEC. 1962 (Advertentie l.M.J Toen wij het vorige winter seizoen de eerste Vinyl dames handschoenen (6,95 per paar) aanboden, verkochten wij onze hele voorraad in één week. V/ant onze Vinyl dameshand schoenen* met het meest vol maakte nappa effect, warm en toch elegant, was een open baring op het gebied van hand schoenen. Wat zuilen wij er nog meer van zeggen kom morgen eens kijken In onze afdeling en pas deze slankmakende ge klede handschoenen en U koopt ze beslist,., per paar Voor nog géén drie gulden. (Advertentie l.M.) Na 27-jarig verblijf op Schiedamse werf Een hele fabrieksvoorraad ke perflanellen damespyjama's van een fabrikant, die voor deze aanbieding eens extra goed voor de dag wilde komen. Duizenden .flanellen damespy jama's die U In ons klimaat, elf maanden van het jaar kunt dragen. Morgen verkopen wij ze, alle T000 stuks keperflanellen dames pyjama's van een zware kwali teit zwanendons. Uit de serie van 8.95 met ruim vallend jasje (V-ha/s model) en royale zak,.» heerlijk warme pyjama's morgen voor nog gé*n vijf gulden. T ACH END steekt mevrouw Baron Is de eerste oliebol op, die donder dagavond nis begin van de jaarlyfcse Oliebollenactie van de Hervormde Ge meente Schiedam werd gebakken. Na deze eerste kwamen nog vele goud bruine, met krenten en andere ingre diënten gevulde bollen uit de hete olie- De opbrengst van de actie, die gisteravond ten huize van de familie D. Baron ttt de Lange Kerkstraat startte, is voor het nieuwe orgel voor de zevenhonderdjarige Grote Kerk. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Vinyl dameshandschoenen, In de kleur zwart, rood, ajyj beige, bruin en vl *4j% per paar Van de witte zwanen zijn er drie in Schiedam, die niet zijn „geleewiekt", die dus niet in hun vrije vlucht worden be lemmerd. Deze vogels kunnen overal hun eten oppikken, in de polders en in de stad. Er is er zelfs al een in Rotterdam gesig naleerd. Dan zijn er nog, en dat is de trots van de Plantsoenendienst, twee zwarte zwanen. Deze dieren, die uit Australië af komstig zijn, houden zich nog altijd aan bet, relatief met het Hollandse omgekeer de klimaat: zij broeden in de winter. Dat wil zeggen, het vorig jaar legden zij in november hun eieren. Dit jaar maakten ze echter geen aanstalten om een nest te bouwen. Hoe dat komt, weet men niet. Mocht v de vogels wat willen helpen de koude te trotseren, gooi dan geen grote stukken brood ln het water. Maak er ech ter kleine brokjes van en probeer ze uit de hand te laten eten. Ze doen hel heus wel. En heeft u zich ontfermd over een kleumende vogel, die werkelijk door de kou bevangen Is, laat hem dan niet bij de kachel bij komen. Want komt de vogel weer b{j zijn positieven, dan wil hfj toch weer zo gauw mogelijk naar bulten, en zou dan door het grote temperatuurverschil een longontsteking oplopen. Geen tel. of schrift, heit. MAASSLUIS, vrijdag Bevroren rui ten hebben vermoedelijk een rol gespeeld bij de botsing, die op de hoek Fenacolius- laan-Zuiddijk te Maassluis plaats vond tussen twee personenauto's bestuurd door M.A.F. Goede (611 uit H. I. Ambacht en H. van Zoggel uit Maassluis. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keper- flanellen dames pyjama's het Jasje In een fleurig dessin, de bijpas sende pantalon in diverse effen fJDT drijvende droogdok nr. 3 (WiL I-I helmina-dok) is na een afwezig heid van 27 jaar weer in Delfshaven in gebruik gesteld. Clln til. of schrift, heit. VLAARDINGEN, vrijdag Wegens de slechte weersomstandigheden en de daar uit ook voortvloeiende verminderde kwa liteit van het ijs gaat de voorlopig aange kondigde toertocht op de schaats op zater dag 29 december niet door. Of de genoem de reserve-datum voor deze VBLO-tocht, dinsdag I januari 1963, in aanmerking komt, kan nog niet worden bepaald. Niet alleen hangt dit af van de weer te ver wachten vorst en sneeuwval, maar ook of de vele wakken (die vele schaatstoer- wegen thans onveilig maken) onder de sneeuw kunnen worden gedetermineerd. Vele singels en vijvers blijken zeer goed berijdbaar te zijn. Als de kwaliteit van het ijs in de Vlaardingse Vaart dit recht vaardigt en de vorst (naar verwachting) blijft aanhouden, bestaat het voornemen op zeer korte termijn daar enkele voor het publiek geriefelijke voorzieningen te treffen. VLAARDINGEN, donderdag Niet al leen in Vlaardingen heerst een probleem over de wfjze van behandeling van de ge meentebegroting. Burgemeester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam heeft einde vorige week, aan het einde van de begro tingsbehandeling, in de raad aangekon digd een andere methode van begrotings behandeling voor te staan, die hij volgend jaar met dc fractieleiders wil bespreken. Deze methode wordt ook reeds in de Eerste Kamer gevolgd. Mr. Van Walsum wil het afdelings- onderzoek afschaffen en tussen half sep tember en lialf november de commissies van bijstand bijeenroepen onder leiding van een andere figuur dan hun eigen voorzitter. Deze commissies zouden dan twee maal moeten vergaderen met de pers er bij. In de eerste vergadering moet worden vastgesteld over welke punten moet wor den gesproken. Na de tweede vergadering komt een samenvattend verslag, dat aan de raad wordt toegezonden. MEER KEUS BETERE PASVORM (Advertentie l M f Te koop aangeboden En meer ook, toen hij met zijn 44 knechten op uitnodiging van de prins van Ratapoebe op diens domein ging jagen. Bet was in het koude jaar-' getijde, dus sneeuw en ijs hadden de bospaden be dekt, hierdoor kwam het dat Ariëns uitgleed en haast door een geweldige bok op de hoorns werd genomen, doch hij was de bok te slim af en sprong op het laatste nippertje achter een boom. een knal en de bok was geveld. De prins van Ratapoelie vond dit zo'n knap staaltje jagerslatijn, dat hij de buit van die dag, 55 bokken en gemzen wel te verstaan, aan Ariëns en zijn 44 knechten mede gaf. Het was dan ook een drukte van geweld toen Ariëns met zijn jachtbuit voor het huis van zijn echtgenote aankwam. Deze, niet gewend dat manlief zo'n hele dag van huis was, ontving hem met open armen en een kop hete koffie (Ariëns is nJ. niet uit huis te slaan), wat er best inging na zo'n emotievolle jacht. Van dat bokkenleer nu maakt Ariëns zijn pantoffels en uw kinderen krijgen een RATAPOELIEBOKKENGEMSGESCHOTEN- LUCHTBALLON gratis bij ARIËNS SCHOENEN HUIS, Broersvest 54, Schiedam. Nu oog de tgd iin een boel- bast aan te schaffen De Ja ger, BroersveJd 105—134 <uw vertrouwde adres) levert u n formidabele Pontiac koel kast 200 i voor 253 pw Di rect uw eigendom Geen aan betaling Dat mag u niet ia- ten lopen. VLISSINGEN, vrijdag (ANP) Gis teren beeft de N.V. Koninklijke Maat schappij De Schelde in Vlissingen het motorvrachtschip Waard recht overgedra gen aan de directie van de N.V. Phihpus van Ommeren te Rotterdam. Dit schip is het eerste van een serie van drie, die in aanbouw is voor deze reder. De Waar- drecht meet als gesloten schutdekker 14800 ton. De drie door Van Ommeren bestelde schepen maken deel uit van een serie van achttien, die De Schelde afge leverd of nog in bestelling heeft voor reders over de gehele wereld. Deze se rie is de grootste die ooit in vredestijd op een werf in de westelijke wereld werd gebouwd. Na de vlagwisseling droeg ir. J. H. Mulock Houwer, lid van de directie van De Schelde het schip over aan de heer Hudig, die het aanvaardde voor de N.V. Phs. van Ommeren. De heer Mulock Hou wer constateerde in een toespraak, dat het jaar 1962 een topjaar is voof De Schelde op het gebied van de scheeps bouw. Er werden zeven schepen afgele verd met een totale tonnage van iets min der dan ÏOO.OÖO ton en met een vermogen van ongeveer 50.000 apk. Vijf schepen werden te water gelaten en van vier werd de kiel gelegd. meesterlijk! Een- stoere, sportieve verschijning met turbo-ge koelde motor en stalen frame in aantrekkelijke kleu rencombinaties. Prijzen vanaf f 645,- -T.TT "T, 1 Inclusief alle accessoires. fflrtj£=Éj Kom eens kijken ff yBsfeSrVaSfc en proefrijden bij: VLAARDINGEN, vrijdag In de af- etopen nacht hadden inbrekers bet ge- SCHIEDAM, vrijdag De nieuwe Ne- «mt op een horlogerie. Te half eenwerd derlandse speelfilm, die verleden week tn baksteen door de etalageruit van de tegelijkertijd met een aantal andere thea- fBogerie A. Vons aan de Fransestraat ters in Nederland in het Passage-theater ïooid. De buit was niet groot: enkele in première ging, wordt voor de komen- ■««-armbandhorloges. de week geprolongeerd. Een GOEDE en VOORDELIGE verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging enz.?? Vraagt dan Inlichtingen aan de Stichting „Het Zilveren Kruis" Bijkantoor Schiedamseweg 10 Vlaardingen Tel. (01898) 37 03. Afii Motoren. ST. LIDUINASTKAAT 52 Telefoon 6 43 15 Swammerdamslngel 25, teL 8 65 48 PARKWEG 201205 TELEFOON 617 85 Betaling desgewenst ln overleg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1962 | | pagina 1