Rudie Liebrechts naar trainingscentrum Vooral watervogels bedreigd door de aanhoudende vorst Schied. Jeugdraad: begrip groeit, resultaten nog gering Het menselijk leed altijd li probleem t Zilvermeeuwen ontroven aalscholvers 't voedsel Bedrijfs Biljart competitie Lezing P. Spigt Festival met slechte film ONZE VOGELS IN JANUARI VOOR-UITVERKOOP Auto vermist Wielrennen schaatsen Gothenburg en Tokio Spanning en rust Hooggestemde ideeën missen basis Binnenkort nota over situatie der gebouwen Inbraak in drie bedrijven Publiciteit rond een kampioen - in onderscheidene fasen - Groene Kruis organiseert twee cursussen Hersenschudding bij val op gladde weg SCHIEDAM W. v. d, BURG 63 IjIAANDAG 7 JANUARI1963 (Advertentie IM.) «Dol aids 3.30, van maar nauwelijks was officieel de winter begonnen, of «;y kregen al te ma- fXJ ken met de derde vorstperiode van deze winter. De eerste twee gedroegen zich lien opzichte van de vogels ury redelijk, doch de derde, begonnen op 22 december, g'fcenmerkte zich vooral in de eerste dagen van haar bestaan door een ijzige koude, 'Ëdle helemaal niet teute meer was. De kieviten, die zich door de eerste twee niet van 'f&t totfs lieten brengen, hebben de volgende niet afgewacht en zijn snel naar het S'zuiden uitgeweken. Het komt mij echter voor, dat zij heel ver moeten reizen, mis- EScMctI wel naar Zuid-Spanje of Noord-Afrika, aangezien de weerberichten vrijwel fitjoor geheel Europa zonder meer alarmerend zijn. Zelfs toen nog geen sneeuw de «ttcWeit bedekte, was het onmogelijk voedsel uit de grond te halen, omdat deze fïvlteraard steenhard was bevroren en de insekten bovendien decimeters diep de ^groTid ziin ingekropen. if"De polders zien er na het vertrek der Hele duizenden kieviten bijzonder verta kten Uit Thans zien wü slechts nog wat Streepjes wulpen, enkele koppels patrijzen Ihenevens een groot aantal rond struinen- fde-meeuwen en kraaien, welke laatsten Piltijd nog wei Iets van hun gading weten 'te'vinden. Soms verschalken zij eens een Imuis of een rat, die te ver van huis zijn «"gegaan en soms ook doen zij zich te goed laan van honger omgekomen vogels, die Idan overigens niet veel meer dan vel lover been zijn. Nu de vaarten en vlieten, zijn dicht ge- iworcn, zijn verschalende watervogels zo- gfjds wilde eenden, smienten, meerkoeten, ^waterhoentjes en dodaarsjes uit hun 1 voedselgebied verdreven, In de spaarzame fwakken krioelt het derhalve van deze dieren, die daar heel weinig of wellicht helemaal geen voedsel vinden, Bgnge tijd Pf Eender. en futen weten evenwel nog N'uel raad te schaf/en, want zy vertrekken naar de riviermonden of zelfs naar de ^'Opejv zee. Vooral de meerkoeten maken een bange t\jd door en als de vorst erg Jfyteng duurt, zullen zij zeker bij honderden ''omkomen, evenals dat in februari 1956' gebeurde, Toen heb ik grote troepen 1 meerkoeten in de luwte van dyken als 'SÉ t' koeien het gras zien afgrazen en dat te A midden van heel veel dode soortgenoten. Het bciie is daarom deze dieren met kietne stukjes brood te voeren. Of rij er overigens teel van kunnen bemachtigen is de grote vraag. £R zijn namelyk altijd kapers op de kust en dat zijn in dit geval de Kap- K meeuwen. Als zy ontdekken dat er ergens gevoerd wordt, zijn zy er als de kippen, bij en zijn de anne meerkoeten bijna al tijd een slag voor. Dat is eigenlijk het gevolg van het voeren der meeuwen van uit de huizen. Natuurlijk Js het een in teressant gezicht indien men stukjes brood uit een raam gooit en dan de behendig heid der meeuwen ziet als zij in een sierlijke duikvlucht het voedsel keung opvangen. Hierdoor zijn zij evenwel te veel aan onze woningen gewend en houdt de meer natuurlijke wijze van voedsel if zo eken, in havens en aan het strand, zo •'goed als op. Trouwens hun grotere collega's, de zil vermeeuwen, zijn geen haar beter, neen eigenlijk nog veel erger. Zij parasiteren voornamelijk op vogels, zoals futen en aalscholvers, die duikend in het ijskoude water tussen ijsschotsen, na tal van vruchteloze pogingen, eindelijk kans heb ben gezien een vis naar boven te brengen. Enkele zilvers hebben de visser al lang bespied en zij wachten slechts op jphet moment, dat hij met de buit in de inavel aan de oppervlakte verschijnt. meer op een recente aanraking, aangezien zy de kievit tot voor kort en de wulp nu nog in de polder ontmoeten. De spreeu wen zijn dacr dagelijkse gasten voordat zy ztch van heinde ei ver verzamelen voor de gezamenlijke tocht naar de slaapplaatsen. Nog tal van andere vogels, kauwtjes, merels kunnen zij nabootsen, ja, kortom alles wat zij eens gehoord hebben, kunnen zij meesterlijk imiteren. En heus met al leen bij mooi weer. Integendeel, want toen er omstreeks half december een zware storm woedde, windkracht 10 soms 11, zaten bij mij achter in de tuin een paar spreeuwen luidkeels te zingen, ter wijl wij ieder moment dachten, dat zij uit de boom geslingerd zouden worden. Als deze vogels zich bij zulk weer zo gedra gen, dan mogen wij. dunkt mij, gerust van optimisten spreken Van de roofvogels hebben vooral toren valken, ransuilen en sleenuiltjes een moeilijke tijd door te maken. Al deze in teressante rovers voeden zich voorname lijk met muizen, welke dieren zich zolang er sneeuw ligt, zo weinig mogelijk verto nen. Nu is het tuei zo, dat de roofvogels wel gedurende enkele dagen kunnen vas ten, maar de vastentijdkan vanzelf sprekend niet te lang duren, want dan zullen er verscheidene de hongerdood moeten sterven. A. DE JONG IT 30— L'dfc urg. md. ciun ten lag. mfc- and Ti. ein. rst-" Mededeling voor klanten van DANKERS Coolsingel Morgen, 8 januari, begint de van een grandioze collectie GLOEDNIEUWE grammofoonplaten tegen, 40 tot 60 lagere prijzen. Een unieke kans om uw discotheek uit te breiden. Voor-uitverkoopal. leen op vertoon van klantenkaart. Heeft u geen klantenkaart ontvanger, maar komt u er wel voor m aanmer king? Aanvaard dan onze gemeende ex cuses en loop even bij DANKERS binnen. Daar ligt uw klanten kaart gereed. DANKERS COOLSINGEL Tel. 13 32 61—12 7621 aalschoffer op nest SCHIEDAM, maandag Vandaag be gint de tweede helft van de'Bedrijfs Bil jart Bond. Zowel in de afd, A als In B Is er weinig krachtaverschil; het zal in de komende maanden dus spannen. Ook in de persoonlijke afdeling Is er veel strijd om de bovenste plaats. Vijfhuizen (Shell) heeft de leiding met vijf gewonnen par tijen gevolgd door Van der Pias (Wil ton), die één party heeft verloren maar een hoger gemiddelde heeft. De stand, in afd. A <5 partijen gespeeld): 1. ENCK 44 pnt; 2. Pelmolen 44 pnt; 3. Hudig Veder 43 pnt; 4. Shell 41 pnt; 5. "Wilton Ftjenoord 40 pnt en 6. Keynes 26 pnt. Stand m afd. B (vier part yen ge speeld): l, Figee 40 pnt; 2, Sunlight 36 pnt; 3. ENCK 35 pnt; 4. Shell 32 pnt; 5 Smit Js Co 27 pnt en 6. Pelmolen 22 pnt Persoonlijke afd1. Vijfhuizen 10 pnt; 2. Van der Plas 8 pnt; 3. Rakhorst 6 pnt; 4. De Groot 4 pnt; 5, Van Sweeden 4 pnt; 6. aVn der Lee 2 pnt. en 7. De Jong 2 pnt SCHIEDAM, maandag, De heer W. J. V. heeft zondag aangifte gedaan van vermissing van zijn lichtgroene personen auto, die hij zaterdag afgesloten voor zijn woning aan de Burg. Knappertlaan had gezet. De auto, een Chevrolet-Bel- Air, heeft als kenteken SK 0838. Handige dieven - De in een ic en stoten dan een soort -Jcrüosffeschreeuus uit en nellen vervolgens de argeloze fuut of aalscholver can in de c\.hoop dat deze zijn buit van schrik zat jétlos laten. Als de vogel handig is, zal hy wiet de vis m de snavel weer naar de ^diepte verdwijnen. Na verloop van enkele ^minuten moet hij echter weer naar boven (komen om. adem te halen en dan begint de aanval der meeuwen opnieuw. Dit kan JSlch nop vele malen herhalen en als de .Aangevallen vogel geen kans gezien heeft 26" vis in de goede houding te krijgen. de Jcop moet hij eerst naar binnen dan itoopt hy grote kans, dat by zyn tnoet- SfzcaTn verkregen prooi tenslotte toch aan ,de meeuwen moet a/staan. Deze tragedie fkunnen wij by strenge vorst nogal eens meemaken, f Neen, het is echt te hopen voor de wa- itervogels, dat de vorst niet lang zal aan stonden. Dat geldt ook voor de duizenden jwilde zwanen, ganzen en eenden, die op ihet IJsselmeer en het Veluwemeer ver- jDlyf hielden en daar volop voedsel tot jhun beschikking hadden. Ook zy hebben bet veld moeten ruimen en zullen nu wel [ergens op de grote rivieren bivakkeren, ;waar ze lang niet zo veel voedsel vin- Iflen. ai-- teL tv. A7AN de zangvogels hebben de insek- 0 leneters, merels, zanglijsters en ko« gPérwieken het evenmin gemakkelijk, SVooral als er sneeuw ligt wordt de voed selpositie erg moeilyk, omdat zy tussen Lde blaren en. op grasvelden naar insekten plegen te zoeken. De zaadeters zomede 'mezen en spechten kunnen zich de eerste vjd nog wel behelpen. En spreeuwen .hebben helemaal met te klagen en dat ;doen ze trouwens helemaal met. Integen deel, want zodra zijn zy des morgens van ide slaapplaatsen weer in de bewoonde yfeceld teruggekeerd, of zij zitten weer te kwetteren, alsof het volop voorjaar is. f Imitators ^Daarbij maken rij soms de wonderlijk- ;«e geluiden, die zij doorgaara ran ande re vogels hebben geboord en... onthou den, Zonder moeite geven rij het geluid va.n een wielewcal, fitis of andere vogels feilloos uieer, die al maanden leng in Afrika zitten, Wij kunnen dus wel vast stellen, dat de spreeuw een yzeren ge heugen heeft. Evengoed laten zij de roep pon een kievit of wulp horen en dit wijst ||ApothekerBTuchtdienRt: Apotheek Jansen, W' Swammerdamsingel 41. |jSt«deHjk Museum, 10 en 1? uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Geor ges Henri Adam en werken uit eigen bezit K- BIOSCOOP ||P»«*ge. 2 en 8.15 uur: „De Overval", mopole, 2 en 8 uur: „De onzichtbare vijand". SCHIEDAM, maandag „Hoe juist op zich self ook de algemene behoefte van het jeugdwerk worden aangevoeld, de subjectieve gevoelens bleken geen vol doende argumenten ter vervulling van concrete verlangens en moesten dus aan de realiteit worden getoetst. Evenzo ble ken hooggestemde Ideeën over mede- en samenwerking lang niet altydl een reële basis te bezitten en moest de dagelijkse gang van zaken daaraan worden aange past". Aldus wordt opgemerkt in bet Jaarverslag 1961-'62 van de Schiedamse Jeugdraad. De resultaten van het afge lopen jaar worden gekarakteriseerd met „partiele consolidatie", waarmee bedoeld wordt dat enerzijds de Jeugdraad een wat reëlere plaats heeft gekregen, een duide lijker begrip is geworden; anderzijds dat veel van wat bereikt zou moeten wor den er nog niet is en als bet ware blijft liggen tot een nieuwe fase betere moge lijkheden «chiJnt te bieden. Er is beslist geen reden voor teleur stelling, docht voor tevredenheid op zyn minst even weinig "Veel hangt ervan af, of men. het als normaal zal gaan beschou wen, dat een overkoepeling van jongeren werk ook inderdaad door jongeren naar buiten zal worden gepresenteerd. Het is duidelyk dat in Schiedam nog veel zal moeten veranderen, wil de gemeentelijke begeleiding de vergelijking met die in andere, vergelijkbare, steden kunnen doorslaan. Dat er iets bereikt is, mag ze ker worden, gesteld; dat het „partiele" zelfs nog lang geen 50 pet is, blijft echter boven aUes duidelijk. Aldus wordt in het voorwoord van het Jaarverslag ver klaard. Het apparaat van de Schiedamse Jeugd raad werd zwaar belast door de activi teiten, die door de verschillende werk groepen gepland werden. De medewer king en de steun die het secretariaat van de zijde der verschillende verenigingen ontvangen heeft, maakte het alleen moge lijk deze taken naar behoren uit te voe ren. In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging, met dien verstande dat de heer J. C. Bronneman, die als ambtenaar voor jeugdzaken aan de Jeugdraad was toegevoegd, met een ad viserende stem, in het midden van het verslag jaar is vervangen door de heer G-. Hens. Het contact met beide heren kenmerkte zich door een prettig en on gedwongen karakter, hetgeen op prijs werd gesteld. Twintig organisaties By de Jeugdraad ztfn twintig jongeren organisaties aangesloten. Eén is afgeval len: de jeugdsoclëteit Scopulus, die opge heven werd- Het contact met deze aan gesloten verenigingen heeft niet die in tensiteit gehad, die het bestuur van de S JH, zich bij de aanvang van 't verslag jaar had gedacht, maar ls toch verbeterd vergeleken met het jaar daarvoor. Naar een verbetering van dit contact zal wor den gestreefd. er gestreefd Is naar een betere opzet van dit evenement. Onder andere is een begin gemaakt met het plan de organisatie en uitvoering geheel in eigen hand en met eigen apparaat tot stand te brengen, wat redelijk geslaagd genoemd wordt. Voor het eerst is een kleine vergoeding ge vraagd van de deelnemers. Er waren to taal 28 activiteiten, waarvan 24 m de avonduren en vier op zaterdagen. Twee konden door het slechte weer geen door gang vmden. De afsluiting met een „Doe- feest" wordt een succes genoemd. Er was een zekere teruggang in de deelname, maar de belangstelling van ouderen was veel groter. Aangenomen wordt dat Jeugd-Jolyt ook in de-afgelopen zomer, in een leemte heeft voorzien. Gebouwen De Werkgroep Gebouwen en Materialen is nog steeds bezig met het enqueteren van de Sehledamse Jeugdorganisaties om zo een inzicht te verkrijgen in de situaties waarin de te gebruiken gebouwen en lo kaliteiten van die organisaties verkeren. Een bijzonder tijdrovend werk. Gehoopt wordt nog voor het einde van dit jaar te komen met een nou., waarin vooral de gebouwensituatie wordt belicht. Ook van de zUde van het gemeente bestuur wordt met belangstelling uitge zien naar deze nota, daar men bjj de uit bouw van onze stad naar het noorden (Kethel), de fouten wil vermijden die In Nleuwland zijn gemaakt, voor wat be treft dt voorzieningen voor het jeugd werk. De Werkgroep Kaderwerk en Diensten verlening heeft na een stroef begm, in het afgelopen jaar beduidend meer weik verricht, al moest nog veel werk blyven liggen, door gebrek aan financiën en de beperkte tijd van de leden. Een groot suc ces was de cursus handenarbeid van de heer Engelman, met veertig meest vrou welijke cursisten. Het voornemen bestaat deze cursus u!t te bouwen. Minder belang stelling trok de cursus Spel en Sport, zo dat deze afgelast moest worden. Een be hoorlijk succes leverden ook de bijeen komsten m het Sted. Museum op onder het motto „Wat koop ik voor de kunst". Het eigen orgaan „Kern" verscheen twee maal in verslagjaar; bij een verbeterde uitvoering was het peil van de opgeno men artikelen hoger. Pogingen om een algemeen reductie systeem voor oudere leden van de jeugd verenigingen bij de Schiedamse culturele instellingen ingang te doen vinden bleef zonder resultaat. Men f- g met het opstellen van een over» n alle boe ken en tijdschriften d n* het jeugd werk nuttig kunnen zv« „n die in de Schiedamse bibliotheken aanwezig zijn. Deze lijst zal binnenkort verschijnen. SCHIEDAM, maandag. Het pand Emmastraat 12 is ln het afgelopen week einde mikpunt gewonden van een po ging tot inbraak. De lakspuiterij, Welke in dat pand is gevestigd, werd door on bevoegden bezocht, doch. er wordt niets De Werkgroep Jeugd-Jolyt meldt dat vermist De eveneens daar gevestigde (Advertentie LM.) Morgen begint de speciale ver-: koop van een grote partij afge paste verutemllen.,. kant en klaar om zó op te hangen. Stuk voor stuk uit de luxe serie, modelgordijnen van 8 tot 10 gulden- Gemaakt van ragfiine Zwitserse marquisette met Macramé kant en f/guré encredeux. Nu, zo lang de voorraad strekt, ver beneden de normale prijs. Klaar om op te t Dinsdagmorgen om 9 twr be gint de verkoop van deze zeer brede venscervallen, 170 en 210 cm breed (voor zijramen 85 cm breed, per 2 stuks) en opneem- gordljnen 160 en 210 cm hoog, door eikaar voor "n prlj». mpg Vensccrval/en ook in Z50 cm breed. Géfn ttt, vf tchrlft. btit. fabriek voor etalagematenaal Etama kreeg ook ongewenst bezoek, kantoren en bedrijfsruimte werden doorzocht, een bedrag van f 15 en vier ball-polnts wor den vermist. De toegang tot de bedrijfs ruimte van de kistemaker A. M. S., in hetzelfde pand, werd verschaft door een hangslot te forceren. Het is nog niet bekend wat er wordt vermist. VLAARDINGEN Rudie Liebrechts zit in Noorwegen. Hij vertrok zater dag. Daar zal hij zich verder voorbe reiden op de op het programma staan de belangrijke Internationale wedstrij den, waarvan vanzelfsprekend het Eu ropese titeltoemooi in Zweden en ver volgens het wereldkampioenschap in Japan de belatipykafe zyX Rudie Liebrechts, die tui zijn opval lende successen in 1951 uitbundig in Vlaardingen is ingehaald, vorig jaar ten onrechte de teleurstelling uan het seizoen werd genoemd, met groot zelfvetrouwen vertrokken. Hij bezit weer geloof in eigen kracht. Wat dat «oor jonge sportmensen bete kent, kunnen slechts rij ten volle be seffen, die dit wel sens hebben mee gemaakt (anderen veronderstellen na melijk alleen maar zich helemaal te kunnen verplaatsen in die omstandig heden). Door de vele publicaties is niet al leen Rudie een beetje, laten we het maar noemen,pers-schuw" geworden, maar ook zyn naaste omgeving. Naar onze mening wel begrypelyte, maar weer ten onrechte. Een na tionale- of (bijna) wereldkampioen gemet vanzelfsprekend publiciteit niet alleen over zijn successen, maar ook over de (al dan niet gerechtvaar digde en tenslotte niet gehonoreerde) verwachtingen. Wanneer die resulta ten niet aan de gestelde hoop beant woorden, is het onjuist de publiciteits media daarvan een verwijt te maken. Een andere kwestie is of altijd des kundig is geoordeeld reep. geschreven. Onze verslaggever heeft begrepen (uit het gesprek met de familie Liebrechts, opzettelijk gearrangeerd na het ver trek van Rudie), dat men daar een beetje bang w geworden, over aller lei publicaties, gedeelteZyk liggende in de h.i, onverantwoorde publicaties-met- een-locaal-accent. Dat men daardoor, als h.i. logisch gevolg daarvan, enigs zins huiverig is geworden om verte genwoordigers van publiciteitsmedia te woord te sfaan. Een o.i. ongerechtvaardigde huive ring, waar zoon Rudie al, menen we, bouenuit steekt? Gelukkig maar! Hij, de Vlcardinger, ook de soldaat, moet zelf bewijzen boven alle publici teit rond zyn persoon waaraan elke uitspringende figuur bloot staatte staan! J. H. de K. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Rudie Liebrechts zal men de ko mende weken niet in Vlaardingen tegen komen. Men zal wel over hem horen, ver onderstellen we. Zaterdagavond is hij met de andere leden van de Nederlandse schaatsploeg vanaf het Centraal Station te Amsterdam vertrokken naar Hamar, waar onder deskundige leiding de komen de weken getraind zal worden ter voor bereiding van de Europese schaatskam pioenschappen, welke begin februari in Gothenburg gehouden zullen worden. En met, aansluitend, de wedstrijden om de wereldtitel te Tokio. De ouders van Rudie hebben zaterdag avond m Schiedam op het station reeds afscheid van hem genomen. Enerzijds breekt er voor hen een periode van rust (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Voor de Gemeenschap Vlaardingen van het Hu manistisch Verbond, die zondagmorgen in de bovenzaal van de Harmonie b(jeen kwam, heeft de heer P, Spigt het pro bleem van het menselijk lijden bespro ken. Hij beschouwde dit vraagstuk van uit het standpunt van de niet-gods- dienstige mens en betrok daarbij het bij belboek Job. Waarom is er lijden, in strijd met on ze gevoelens van. rechtvaardigheid? Deze vraag heeft de mens altijd beziggehou den. In het centrum van elke levens overtuiging behoort dan ook een. uit eenzetting over het probleem van het menselijk leed te staan. De heer Spigt gaf vervolgens aan, hoe in drie grote levensovertuigingen dit probleem benaderd wordt. Het Boeddhisme ziet de vergankelijk heid der dingen als de bron van men selijk leed. Wie zijn verwachtingen niet te hoog spant, kan geen grote teleur stelling ondervinden, aldus de wijze waarop het Boeddhisme een oplossing tracht te bieden. De oude Grieken hielden zich blijkens hun treurspelen diepgaand bezig met het hoe en waarom van het menselijk leed. De Stoïcijnen, met name Seneca, een radicale oplossing: de zelfmoord. Seneca redeneerde in de trant van: Wat kan mij door het leed overkomen, als ik het zelf in de hand heb ora er elk ogenblik een einde aan te makec? Dit js evenwel geen oplossing, maar een likwidatie van het probleem. Ten derde besprak de heer Spigt het Oudtestamentische godsgeloof, dat ver schillende manieren aangeeft om met het leed in het reine te komen. Er is geen duidelijk plan, waarin het lijden een ingebouwde betekenis heeft In het Nieuwe Testament krijgt het lijden betekenis. Het is daar geen kwel ling meer. In de chri3telyke theologie heeft het lijden de betekenis van een genade Gods gekregen, waardoor de mens de mogelijkheid heeft zich te ver eenzelvigen met de lijdende Christus. Dit is een ontwikkeling geweest zoals ook de figuur van Christus in het Chris tendom veranderd is van de afsplitsing van de ondoorgrondelijke God zoals de bijbel hem toont, tot de kampioen, der genade zoals hij uit de leer der chris telijke kerken naar voren, treedt Wat het boek Job betreft, wees de heer Spigt erop, dat hiervan de proloog, de epiloog en het optreden van de vier-1 de vnend kennelijk toevoegingen, zijn! van latere datum. Het oorspronkelijke boek eindigt dus niet zo gelukkig als de „aangevulde" versie, waarin zo als men in de bijbel kan naslaan Job alle verliezen die hy tijdens zijn beproe- vingen leed, veelvoudig vergoed krijgt. Het authentieke slot van het boek ia de confrontatie van Job met God, waar in Job zegt, dat hij gedaan heeft in zijn leven wat hem als mens te doen stond. „Ik was een. oog voor de blinde en voor de lamme een voet". Hij begrijpt dan ook met waarom hy moet lijden. Het is de houdiog van een mens die scep tisch staat tegenover het lijden. „Dit realistisch standpunt van Job', aldus de heer Spigt „is mij zeer ver want. Het leed moet niet verbloemd en verzoet worden en tot een genade om gekeerd. Het christendom heeft ge knoeid met het leed." „We moeten", zo meende bij, „op het standpunt staan, dat het leed ons toe komt Natuurlijk hebben we allen af- schuw van het leed. Maar ik wil rea listisch leven met mijn vreugde en mijn leed. Dan héb ik een eerlijke visie op dit leven", aldus de heer Spigt Zijn betoog werd gevolgd door een levendige gedachten-wisseling. (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN, maandag De Vlaar- dingse vereniging voor gezondheidszorg Het Groene Kruis - Het Oranje Groene Kruis organiseert weer twee cursussen „Moederschapszorg en kinderhygiene". Beide bestaan uit acht lessen, In het ge bouw Goudsesmg'el 81a wordt de cursus door zuster E. van Zellem, wijkverpleeg ster, gegeven, beginnende op 8 januari te 14.30 uur en vervolgens elke dinsdag middag. Ih het gebouw Floreslaaa 41 leidt zuster J. A. A. Spoelder de cursus, die woensdag 16 januari begint (om 14.30 uur) en op achtereenvolgende woens dagen wordt gegeven. aan, maar anderzijds een periode van spanning, want natuurlijk worden de ver richtingen van hun zoon nauwlettend ge volgd. Of de periode van spanning nu al isaan- gebioken, weten we met, maar tijdens een gesprek dat we gisteren met hen had den, was men bijzonder gesloten. Ondanks het feit dat F.udie nog steeds de „wapenrok" draagt, heeft hij zich toch redelijk goed kunnen voorbereiden voor de komende wedstrijden- De afgelopen zomer heeft hij, zoals be kend, veel op de fiets gezeten en met succes delgenomen aan verschillende wie lerwedstrijden. De nu 22-jarige Rudie is ingedeeld bij de genie-troepen en heeft als legerplaats Keizersveer. Vanuit hier heeft hij de laatste maanden vaak een bezoek gebracht aan de Jaap Edenbaan, waar hij naar hartelust kon trainen. Dat deze en andere voorbereidingen niet tevergeefs zyn geweest, bewees Ru die reeds vorige week in Groningen, waar hy op overtuiende wijze het Nederlands schaatskampioenschap behaalde. En nu wacht iedereen *met spanning op de komende wedstrijden. Zal Rudie re vanche weten te nemen voor zijn teleur stellende prestaties (na. de opzienbarende Internationale successen, in 1961) van vo rig jaar5 Dit is een vraag, die voorlopig nog onbeantwoord moet blijven, want zo als zijn ouders opmerkten, Rudie ls ook aar een men si (Van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Het Nieuwjaarsfestival 1963 van het VXC is mislukt. Door de abnormale omstandig heden van deze en voorgaande week wa ren de kostuums (van de leden) en de decors van het i ationaal Ballet „ergens in Noord-Frankrijk" achtergebleven. Zij konden niet tijdig raar Vlaardingen wor den getransporteerd, hetgeen vanzelfspre kend zowel voor 't Nationaal Ballet als voor 't VXC onvoorkoombare omstandig heden waren. De hoofdschotel van het Nieuwjaars festival verviel daardoor. Aan het begin van de avond werd dit de ruim driehon derd bezoekers in de Stadsgehoorzaal me degedeeld. Overigens was de o.i ten on rechte zo geheim mogelyk gehouden pro gramma-wijziging de meesten reeds be kend. Het is onvoldoende duidelijk gewor den welke pogingen het VKC nog heeft ondernomen om in elk geval een beter programma te kunnen presenteren dan de deze week in de Stadsgehoorzaal draaiende derde rangs film. Later was er alleen ln de Stadsgehoor zaal nog een samenzijn met een combo, dat dansklanken produceerde. SCHIEDAM, maandag. Bij het over steken op de Mgr. Nolenslaan kwam zaterdag de Rotterdamse mevrouw K. K.-P. te vallen door de gladheid. Zij werd door de GG en GD met een her senschudding naar huis gebracht VOORDELIGE AANBIEDING in DAMESJAPONNEN en DEUX-PIÊCES in wevenit enz. enz. ROKKEN en BLOUSES Lange Kerkstraat 19 Schiedam - Telef, 66135

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1