Het gemeentebestuur maakt geen historie, alleen plannen Controverse „Rijnmond"-ers kleine gemeentén''-aren en m Reklame verkoop NIEUWJAARSREDE BURG. Bevolkingsgroei achter bij de stadsuitbreiding Leerlingen RHBS bijna met „koude-vakantie" Brielse Maas. recreatie oord ook voor Schiedam SCHIEDAM Sanering op maximum Meer elektra voor beter leven Wijze van verkiezing het knelpunt Gemeenteraad verdeeld over wetsontwerp Verwarming net op tijd gereed Touringcar rijdt lichtmast omver Jubileum hij de HADEF '98 Sovt Burgerlijke Stand Koeriersters Dames japonnen venaf 17.50 Grof gebreide damesvesten 14.50 Wollen damesjumpers 12.50 Dames jersey-pakjes VROUWELIJKE administratieve KRACHT Dames overgooiers 14.50 Damesmantels vanaf 39.50 Jongens- en meisjescoats Meisjes jurkjes vanaf 7.50 Meisjes en jongens parka's Verder nog vele andere koopjes Oek uw modezaak - Broersvest 111- Telefoon 67416 5DINSD AG 8 JANUARI 1963 SCHIEDAM, dinsdag. „1962 is een jaar geweest als één van zün voorgangers, een jaar van grote bedrijvigheid op breed gebied, waarbij de vroeger opgestelde plannen nader tot uitvoering kwamen of verder wérden uitgevoerd; een jaar, waarin de ontwikkeling, van ons gewest ;kon worden bijgehouden, zij het dan ook dat óp menig punt het -bedrijfsleven moést worden ingeschakeld, om de gemeentelijke taken te vervullen." Zo merkt burgemeester mr. 3. W. Peek op aan het slot tvan zijn Nieuwjaarsrede, die hij gisteravond op de eerste vergadering fvan de gemeenteraad in het nieuwe jaar heeft uitgesproken. r|f Maar mr., Peek is begonnen met de constatering-, dat voor e*n gemeentebestuur de tijd reeds. lang. voorb|j gezegd kan worden, dat bet de toekomst van de 'Sslad zou kunnen bepalen. ,.Het gemeentebestuur maakt geen historie, maar slechts plannen en moet verder maar afwachten, wat hiervan binnen afzienbare tyd tot uitvoering: zou kunnen komen. Een aankondiging, dat bepaalde plannen binnen de gestelde tydperiode tot uitvoering nullen komen, berust niet op goede voor in nemen» voor het nieuwe jaar, nooh op de vastberadenheid om het bestuur in deze richting te Voeren, maar op een goed geïnformeerd z|jn omtrent hetgeen de centrale overheid op dit moment aan mogelijkheden overlaat. De opsommin* van zulke plannen is dan ook weinig Indrukwekkend en zeker onvoldoende voor een oyer- f zicht voor het jaar, dat zojuist Is aangevangen." en Ke theïst raat, die niets meer zullen zeggen, aan hen die met de historische achtergronden onbekend zijn. Maar ook hef karakter van .de stad verandert. De beslotenheid van de lage huisjes aan de nauwe straten rondom de statige toren van. de Grote Kerk. zal tot verieden'tijd worden en-daarmee'is de sfeer van de eeuwenoude stad opgegaan in de ont wikkeling van de twintigste eeuw. Toch gaf de burgemeester ln zlja Jaar rede nog een overzicht w wiit èr In het nu afgelopen, jaar] tot stand Is gekomen en wat in het komende jaar zal gaan ge beuren. I« de stad, De bebouwlog van h'leuwland nadert de voltooiing; slecht» enkele open plekken, deel» bestemd voor bijzondere gebouwen, resten nog. Naar verwachting zal In 1964 het grote, om streeks 1350 aangevatte werk van het vol bouwen van de polder Nlcuwland zijn be ëindigd. Door het Ingebruik nemen van de Provcnicrsbrug 1» Nlcuwland niet lan ger een „buitenwijk", maar heel dicht by het stadscentrum komeu te liggen. Dit zal in het komende jaar nog meer het geval zijn wanneer de Brandersbrug toegang zal geven tot het Stationsplein. Dit Stationsplein zal ook in 1963 centrum van bouwbedrijvlgheid blijven. De spoorwegwerken hebben de uiteinde lijke vorm reeds bereikt en medio dit jaar zal het stationsgebouw voor het publiek kunnen worden opengesteld. Maar de af bouw van het plein met de daarbij ont worpen bebouwing zal nog wel enige tijd vragen. De sanering fg krachtig voortgezet. De Spoorstraat en Stationsstraat zijn groten- deels verdwenen; de bebouwing aan de Tuinstraat en de Damlaan. moet plaats maken voor de moderne woningbouw. Aan de verlengde Broersvest zullen heel wat oude woningen moeten verdwijnen: voor het optrekken van de nieuwe be bouwing ls het onteigeningsplan „Kreu- pelstraat" vorigjaar november vastge steld." Dan de saneringsplannen voor de Willem Brouwerstraat en de Vlaardinger. straat. Van de opstallen aan de Parallel weg is de toestand veelal zodanig, dat ook zij eerlang zullen moeten verdwijnen, ter wijl ook de verplaatsing van de brand weerkazerne (nodig voor de stadhuis bouw! tot het amoveren van tientallen praktisch onbruikbare, of sterk verouder de woningen,zal leiden. Voor de sanering van de oude binnenstad, tussen de Hoog straat .en de Broersvest, en de verbete ring van 'de woontoestanden in Schïe- dam-Zuid is de uitvoering echter nog niet in zicht, Al; deze saneringsplannen kunnen slechts geleidelijk worden uitgevoerd en Mn systematische aanpak Is van groot libelant In 1DG2 zijn rond driehonderd_ffo- "'nihgen gesloopt cn een versnelling "van öit leinpo zal niet goed.mogelijk z|jn. fl ."""J/'"" Stadsgezicht ;i De bouw van nieuwe "woningen onder vond., in 1962 geen onoverkomelijke moei lijkheden. Ongeveer achthonderd stuka konden wórden betrokken. Dg uitbrei ding van het aantal woningen met vijf honderd, en de vervanging van onbruik bare woningen met driehonderd, noemde burgemeester Peek „heel „bevredigend". -Hopelijk zal dit peil in de komende jaren zo ongeveer kunnen worden ge handhaafd. De.toezegging van een bouw-- ....volume van 740 woningen per jaar, opent, pbiervoor gunstige perspectieven. Naast de woningbouw, die In-het'afge- ö&lopen jaar ook verplaatst is naar Kethel, |ten westen van Bad Groenoord, verrezen ^bedrijven in de industrie-terreinen.. In &Nieuwland komt een serie scholen in sys- pgeembouw tot stand. P Door al deze wijzigingen, verandert het aanzicht van Schiedam. Nog sterker" zal dit het geval zijn, wanneer over enkele •jaren'de plannen tot sanering van" de bin nenstad ter hand zullen worden genomen. ;Het oude verleden zal dan nog slechts namen van straten als oersveld. Hoogstraat, Dam V ertrek'gemeente Met al deze bedrijvigheid Is de groei vaa de bevolking maar weinig in over eenstemming; maar 450 personen in 19821 Schiedam bleef een „vertrek-gemeente"', want ruim vijfhonderd personen meer zUn uit de stad vertrokken, dan zich hier hebben gevestigd. Dit ligt niet aan de werkgelegenheid, want de vraag naar werkkrachten op allerlei gebied 1» nog steeds zeer groot. I>IogeI|jk dat een betere woongelegenheid elders velen heert weg gelokt. Maar hier kan de gemeente, niet veel aan doen; de bouwactiviteiten liggei op een zeer bevredigendpeil en hoewel lang niet aan alle verlangens tegemoet gekomen kon worden,' is zo ongeveer wel het maximum van de mogelijkheden benut., Daarbij moet rekening worden gehou den met het feit, dat de beroepsbevol king (mensen tussen 16 en 65 jaar)' prak tisch niet toeneemt en relatief zelfs daalt. Deze daling Wordt niet opgevangen door dat de jaarklassen van 1946 en later, met een hoog geboortecijfer, nu aan de ar beidsmarkt komen. Dit- betekent een zwaardere taak voor het produktieve deel van de bevolking. „Ik maak mij wel eens zorgen, dat In de haast om de gestelde doeleinden te be reiken., de zorgvuldigheid m het gedrang kómt. Wanneer dat voor een langere pe riode het geval is, betekent dit het einde van de kundigheid en het vakmanschap en daarmee wordt dan de enige bron ware arbeidsvreugde drooggelegd,'1 aldus burgemeester Peek, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Bijna hadden de leerlingen van de Rijks HBS en MMS te Schiedam een verlenging van hun kerstvakantie gekregen. Bijna, want van- daag zijn de eerste lessen van dit jaar gewoon weer begonnen. Net op t|fd mon gisteren klaar gekomen met de re paratie van de verwarmingsketel, die al gedurende enige tijd mankementen ver toonde. AI deze xomer bleek, dat de staat waar in de ketel verkeerde, niet Ideaal was. Ondanks herhaalde verzoeken van* de z|jde van de HBS tot reparatie of even tuele vernieuwing van dc ketel, werd het werk steeds uitgesteld, tot eindelijk een voorlopige reparatie werd verricht,, Men zou weliswaar niet op volle toeren kun nen stoken, maar dat zou bij een kwak- kelwlnter geen bezwaar zijn. Maar toen de vorst Inviel, bleek dat me» de lage temperatuur met deze verwarming niet kon bestrijden. In de kerstvakantie zou de ketel-defi nitief wórden'gemaakt. De strenge vorst gooide echter roet in het eten en bemoei lijkte het. werk zeer, zodat het er naar uit zag' dat de leerlingen een bijzonder soort ijsvrij zouden krijgen. Gelukkig is men toch nog tijdig klaar, gekomen met het herstel, zodat de cursus vandaag weer normaal doorgang kon vinden. De toestemming voor een definitievere- paratie van de ketel werd niet door het Rijk verleend, omdat men het niet ver antwoord acht kosten aan. het oude school gebouw te besteden^ nu een. nieuw ge bouw in het vooruitzicht staat. De door de "koude ontstane nood brak deze wet echter. -* Niet alleen deze reparatiekosten wer den het oude gebouw onwaardig geacht. Het grootste gedeelte van het pand aan de Overschlesestraatweg verkeert in een deplorabele toestand. Het-dak lekti de muren zitten vol scheuren, de ramen kle ren. De luchtjes van het schelkunde- practicum verspreiden zich door de ge hele school. Deze klachten hebben voor namelijk betrekking op het voorste ge deelte van het gebouw. Het achterste, te ven» het nieuwste gedeelte van de.school, heeft geen last van verzakking en de daaruit voortvloeiende misère, dankzij de basis van betonpalen. De voorzijde van het gebouw staat op houten palen, die'door een daling van het grondwaterpeil, wegrotten. Het gebouw verzakt en de muien scheuren. Enkele jaren geleden heeft men door, betonkop- pen op de houten palen te zetten het ver zakkingsproces gestuil, maar-de ontstane schade werd niet doeltreffend, gerepa reerd. i Verlangend kijken bestuur, de direc teur en het lerarenkorps uit naar 't nieu we gebouw, waarvan de plannen nog niet klaar zijn. Misschien dat de leerlingen, die nu in de laagste klassen zitten, hun eindexamen in de nieuwe Rijks HBS kun nen doen. Apothekersnacbldlenst: Apotheek Jansen. Swammerdamsingel 41. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Geor ges Henri Adam en werken uit eigen bezit. bioscoop Passage, 2 en 8.15 uur: „De Overval". Monopole, 2 en 8 uur: „De onzichtbare vijand". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Ned. Bond van Oud-strijders - jaarvergadering, Musis Sacrum, 8 uur: Rode Kruis - toneel. SCHIEDAM, dinsdag. De stijging van het levenspeil weerspiegelt zich enigszins ln de omzetcijfer» van de tech nische bedrtfven. Er wordt een krachti ger beroep gedaan op de energiebronnen, eensdeels ©m.de. beksiften beter te kun nen bevredigen, anderszins om zich te bevrijden van de last, van de arbeid. Zo heeft burgemeester Peek het gesteld ln zijn gisteravond gehouden nieuwjaars rede. uj-'ipt j: Zoals verwacht heeft de omzet zich in 1962 hersteld van de daling in het daaraan voorafgaande jaar. Het gasver bruik steeg metr9 pet tot 103 miljoen megaealorie,de elektriciteit met 7 pet tot 115 miljoen kilowatt-uur en van het water werd,: ondanks kritiek op de kwa liteit, 5 pet. meer verbruikt óf 4.5 mil joen kubieke mr:ter. De stijging vertooiide zich. zowel in de bedrijfs- als in de huishoudelijke, sec tor,, al zijn er onderlinge verschillen. Bij gas.en water zorgden de bedrijven voor de stijging, maar bij de elektriciteit wa ren het de huishoudens. Het gebruik van de/hulptoestellen in. de huishouding en de verlichting der woningen hemen nog steeds belangrijk toe. In de laatste zes* jaar; is dé bevolking gestegen met 5 petèn." het aantal wo ningen met 17 pet; maar het elektrici teitsgebruik in de particuliere sector nam met 55 pet. toe. Per hoofd van de Schie- damse bevolking is dat van 275 kWh tot 414 kWh per "jaar. In deze periode steeg ook het particuliere verbruik van gas en water eveneens, maar in mindere mate, n.l. van 504 tot 591 megacalorie voor het gas.en van 26 tot 28 kubieke me ter voor het water, per hoofd der be volking. SCHIEDAM, dinsdag Op de hoek van de Stadhouderslaan en de Willem de Zwijgerlaan reed gisteravond een tou ringcar, bestuurd door de Haagse chauf feur A. K. tegen een lichtmast. De paal knapte boven de grond af. De bus slipte bij het nemen van de bocht op het met ijzel bedekte wegdek. - SCHIEDAM, dinsdag Vandaag heeft de heer J. A. Vietje het feit herdacht dat h|j -25 jaar in dienst is bü de HADEF, fa briek voor hijs- en hefwerktuigen waar hij nu chef van de'tekenkamer en be drijfsleider is. Vanmorgen is hij door de directie .gehuldigd met dit jubileum, waarna ook het personeel-de gelegenheid kreeg de heer Vietje te complimenteren. Auto weer terecht SCHIEDAM, dinsdag De personenau to van de heer W. J. V. die zaterdag voor zijn woning aan de Burg. Knappertlaan ■werd gestolen is weer terecht. De wagen werd onbeschadigd aangetroffen in de berm van Rijksweg 4 onder de. gemeente Zoeterwoude. i V; Piet Roomer spreekt voor arbiters SCHIEDAM, dinsdag, De interna tionale scheidsrechter Piet P. Roomer komt woensdag 9 januari op bezoek bij zijn collega's in Schiedam. Om half ne gen zal .de heer Roomer een lezing hou. den voor de leden van de SSV eh wel in de kantine van. de v.y. „Schiedam" in het Harga-eomplex Belangstellenden zijn welkom; Vooraf houden de scheids rechters hun' trainingsuurtje. DEN HAAG, maandag Het sneeuw ruimen heeft de provincie Zuid-Holland naar schatting 200.080 gekost. Ruim 250 man z|jn In de weer" geweest om de we gen «neeuw- en Ijsvrij te maken. Velen van hen hebben dagen van ongeveer twintig uur gemaakt. SCHIEDAM, dinsdag In zijn Nieuw jaarsrede is burgemeester mr. J. W. Peek uitvoerig stil blijven staan hij de kwestie van de Instelling van het gewest „Rijn mond", waarvan een ontwerp van wet reeds ln juli van het vorige jaar b|J de Tweede Kamer 1» Ingediend. Het feit dat dit wetsontwerp ook aan de raadsleden was, voorgelegd, was een gerede aanlei ding voor b|jna alle fracties om er op- en aanmerkingen over te maken, zodat een levendige discussie ontstond, met de op merkingen van burgemeester Peek ln zijn rede als has!». Had burgemeester Peek opgemerkt „dat met de regeling van het wetsontwerp het uiterste is bereikt, wat onder de huidige omstandigheden moge lijk Is", h|j kreeg in deze mening de steun van de fracties van de KVP en van Prot. Schiedam. Doch de PvdA-fractie verklaarde zich b|j monde van drs. J.H. Simons veel minder gelukkig met de re geling. „Het is teveel een compromis en Rijnmond Is te weinig het politieke or gaan met boven-communale bevoegdhe den," vond de heer Simons. Het werd zo een tegenstelling tussen de fracties, die dc belangen van de kleine gemeenten wilden verdedigen en de socialisten die in dit verband „als Rjjmnonders wilden denken". Reeds in april 1960 heeft de Schiedam- se gemeenteraad zich'beraden, over deze kwestie, op basis van het rapport van de commiBsie-Klaaseez, welk rapport later in grote lijnen is overgenomen voor het nu ingediende, wetsontwerp. De discussie werd toen in hoofdzaak over drie punten gevoerd: de \vijze van verkiezing van de Rijnmondraad,- de aanwijzing van de le den van het dagelijks bestuur van de Rijnmond en het feit of de burgemeester aangewezen kon worden als lid van de Rijnmondraad. De Schiedamsé raad heeft zich-toen uitgesproken (maar de socialis ten waren er gloeiend tegen) voor een vertrapte verkiezing van de Rijnmond- raad: 54 leden rechtstreeks te verkiezen en 27 leden door de gemeenteraden uït hun midden aan te wijzen. Dit is toen uit het rapport-Klaasesz overgenomen in het wetsontwerp. Hierdoor zouden- de kleine gemeenten ook de gelegenheid krijgen hun stero te laten, horen in de Rijnmondraad,. wat bij rechtstreekse ver kiezingen heel dubieus zou zijn. Óok platteland Ook hechtte de Scbiedamse raad de goedkeuring aan het plan van de com mlssIe-Klaasesz om het dagelijks bestuur te doen bestaan uit drie Rotterdammers en drie leden van huiten de raad; zo is het - ook in het .wetsontwerp gekomen. Maar de Schiedam»© raad was er toen tertijd tegen dat ook. burgemeesters door hun gemeenteraden afgevaardigd zonden kunnen worden naar de Rijnmondraad en wel omdat hij uitgesloten Is van het frac tie-overleg en ook omdat voor minder goede verhoudingen wordt gevreesd in dien de burgemeester niet zou worden benoemd. Toch is deze mogelijkheid in het wetsontwerp opgenomen. In zijn- jaorrede heeft .burgemeester Peek opgemerkt „dat .het wetsontwerp oprechte pogingen doet san alle belangen zoveel mogelijk recht te doen wederva ren, niet alleen aan. die van de stad en Industrie, maar ook aan dié' van het ïlatteland en deszelf» bewoners. Deze aatste belangen zullen, met de jaren min der worden, en wellicht zelfs geheel ver dwijnen, maar voor het moment bestaan zij en zij zullen mede van invloed, zijn In de weegschaal van ons oordeel". Mr. J. B. Schueler (KVP) en S. Kuiper (Frot. Schiedam) waren het in gTOte lij nen eens met burgemeester Peek en de laatste merkte zelfs op „dat het ontwerp de minimum-garantie is voor,,de. kleine gemeenten en met minder zal de fractie geen genoegen nemen", Daarentegen was drs. Simons (PvdA) warm voorstander voor rechtstreekse verkiezing van alle le den van de Rijnmondraad, terwijl de le~ gemeente zU vertegenwoordigden. Ook de heer B. E, Colle (CPN) verklaarde zich voorstander van rechtstreekse verkiezin gen.: Drs. Simons wilde bovendien het aantal taken aan Rijnmond toegewezen; nóg uit gebreid zien ,met het vervoer van perso neel en goederen en het verdelen van het bou wcontingent Burgemeester Peek achtte zich niet ge roepen om het wetsontwerp te gaan ver dedigen, maar was wel bereid om een toelichting te geven op de achtergronden die er toe geleid hebben dat het wetsont werp is geworden zoals het is. Hij ge- waagdfe van de voortdurende tegenstelling tussen de gemeente 'Rotterdam en vele van-de overige uij de Rijnmondbetrok ken gemeenten, waarbij het hoofdzakelijk om één punt had gedraaid: de havens. Rotterdam weigerde deze havens in de Rijnmond in te brengen en'de'kleine ge meenten vonden het niet nodig zelf be voegdheden af 'te spelen als Rotterdam zich onderwerpen ging voorbehouden. Schiedam is toen buiten de contro versen kunnen blijven, omdat de havens voor Schiedam geen belangrijk probleem zijn. Nu des te minder omdat hét wets ontwerp de bevoegdheden van. Rijnmond beperkt tot de aanleg van havens be nevens de aanleg en exploitatie van de daarbij behorende bedrijfsterreinen. De brandende vraag of ook de zeggenschap óver de bestaande havens b|j Rijnmond zou moeten komen, wordt daarmee ver schoven naar de toekomst. Dit achtte burgemeester Peek een winstpunt. Laat Rijnmond maar eerst een aantal jaren draalen, dan kan daar later over beslist worden. Voor de suggestie omRijnmond het vervoersprobleem te laten regelen, koiv burgemeester Peek niet warm lopen. 'Een paar gemeenten worden bediend door de RET, anderen weer niet. Dit schept' con troversen, die beter v oorlopig nog kunnen blijven liggen. Dit geldt in nog sterkere mate voor het tere punt van de verdeling van het bouwcontingent. Wel achtte burgemeester Peek het een gelukkige greep dat de bevoegdheden van Rijnmond zich ook zullen gaan uitstrek ken over de problemen van de veront reiniging van water en lucht Belangrijk is ook dat Rijnmond de bevoegdheid heeft gekregen om zelf een streekplan vast te stellen, onder goedkeuringvoh" Gedep. Staten en dat het niet alleen bij plannen maken hoeft te blijven. ;,Er is te weinig begrip voor Rijnmond. Men zit nog teveel gevangen in de eigen gemeentelijke sfeer," was het slotwoord van drs. Simons over deze aangelegen heid. (Advertentie TM.) Bij zo'n aanbieding van een fa- brie ks part Ij textiel Is het dè ge legenheid om de llnnénkasteens flink bij te vullen: Morgen begint de speciale ver koop van een grote partij'eerste kwaliteit grasllnnen lakens er* slopen. Helder wit grastinnen, extra, zware kwaliteit van een van de l'.pWm^ira Tu/flr^fïi, tcvtiplfa. lui»119 Eenpersoons lakens a» met brede 4 bovenzoom A 150 x 225 cm woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Twentse lakens en slopen, voor prijzen, die U géén tweede keer kunt verwachten. a Géén 1t'. of jeh«|t. aoi. raad van Schiedam Is ln principe bereid om b|j te dragen in de kosten, nodig voor het tot ontwikkeling brengen van het recreatieplan voor de Brielse Dlsas. Zo 1» gisteren gebleken tijden» de raadsver gadering. De heer J. Aljjk was geschrokken van de hoge kosten. Hij had becijferd dat die de zes ton zouden belopen tot en met 1971. Is de uitgave van dat bedrag nu wel gerechtvaardigd voor'die paar Schiedam mers die naar de BrielseMaas trekken? Kunnen rijk en; provincie daarin niet bij dragen? Maar de heer J. Scheffers was enthousiast over het' nieuwe en uitge breide plan voor dit" recreatie-oord. „Een unieke gelegenheid voor alle bewoners van het "Waterweggebied, óp niet alte grote afstand gelegen," „vond" hij. Alleen moesten de verbindingswegen verbeterd worden. Maar de Brielse Maas heeft een warme voorstander gevonden in wethouder W. van Schooneveld,die dan ook bestuurs lid is geworden van het recréatieplan. „Het wordt een prachtig recreatieoord voor de massa en dat mag dan wel iets kosten." vond hij. Het aantal Schiedam mers dat daarheen trekt zal jaarlijks gro ter worden, durfde hij te, garanderen, vooral nu de verbindingen verbeterd zijn bij het overzetveer bij Maassluis en nog beter wordt door de _BeneluxtunneL De den van het dagelijks bestuur vrijelijk! heer Alijk kon hij geruststellen: de pró- verkozen moesten worden, onafhankelijk jvinsie heeft een jaarlijkse bijdrage van van de vraag waar zij woonden of welke 200.000 toegezegd voor de eerstkomende SCHIEDAM, dinsdag -- De gemeente- vijf jaar, waardoor de bijdrage vaa Schiedam belangrijk minder wordt .Bo vendien kan Schiedam de deelname aan bet plan altijd staken, doch daar wil ik. liever niet aan denken." SCHIEDAM - GEBOREN; Antonius A. z.v. A. J. Bekkers cn J. C. Wittenberg; Jan M. z.v. W. A. van dei- Knaap en E. Vrijdag; Petroneila <Lv. A. S. van Oor schot -n J. H. Haesakkcfs. OVERLEDEN: M. van Atten, 88 jr. weduwe van: W. van Berkel; M. F. van Eijk 57 jr. echtgea. van: W. A. Stam; H. van der Scxuijs, 75 jr. weduwe van: D. C. Kikkert. Hond gevonden SCHIEDAM, dinsdag Op het_perron van het Schiedamsc station werd gisteren een eer.zame hond aangetroffen. Het was een ongeveer één jaar oude, langharige wit met zwart gevlekte tec-f. Het dier is naar het Dierentehuis aan de St Anna- zusterstraat gebracht. Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Mcrkredon, la 9au de januaro 1963 klubvespero. Ni kon- versacios co kino v. Gink Ploegstraat 19. La vetero plibonigas do ni povas iri als Esperantujo. Te,keep aangeboden 7*ij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.wasmachines ,-;.vaaaf f.90.—- 15 tot 30% korting, ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha- l ;ven 126, telefoon 6 33 41. Vanaf woensdagochtend 9 uur 100 wol vanaf 27.50 Gevraagd per 1 maart of eerder voor'onze afdeling EXPORT ca. 18 jaar.'V- -V Goed kunnende typen. Liefst met Mulo- of gelijkwaardige opleiding. Aantr. werktijden. Brieven met vermelding van genoten schoolopleiding, vroegere werkkringen enz. te richten aar: reeds vanaf vanaf 9.50 vanaf 15.00 Lange en korte suède jasjes - Bontmantels in diverse prijsklassen Johs. De Kuyper Postbu» 62, Schiedam. Zoon

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1