KWALITEIT MELK WORDT SLECHTER Jongens in oefening voor motor-coureur Inentingsactie verloopt geheel en al naar wens Pakjes melk soms n tueek in automaat Jongeman haalde geld op voor Reims-Feijenoord EDAM Dierenbescherming rekent op Schiedam SCHIEDAMSE VOGELS VERORBEREN PER DAG ONGEVEER 150 BRODEN Feest bij de stapelloop in Antwerpen Feeling nodig om aquarium in te richten AGENDA Belangrijkste factor: gebrek aan personeel Koeriersters OPRUIMING Inschrijvingen bouw ziekenhuis vallen mee Getuigen gevraagd van ongeval Sociëteit Gnillaume hervat avonden VOOR DE KANTONRECHTER 18 januari waarschijnlijk slotdatum Zondag mogelijk Fortuna-SVV Lezing Aqua Fauna Soc. Nieuwland stelt ledenstop Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand Uitslag verloting kerstboomvuur „Callex-Nederland" te water gelaten :c£ Gedupeerd paar kreeg nieuw onderdak Gearresteerd voor oplichting DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag1. Tweehonderd broden tot boterhammen versnijden Is geen peuleschllletje. En om al die boterhammen weer tot kleine stukjes te ver werken, gaat ook niet zo een-twee-drle. Gisteravond stonden zes mensen van de Dierenbescherming In het asiel aan de St. Annazusterstraat met grote messen in de hand om vier jute zakken met stukjes brood te vuilen. Daar gaat wel zo'n uur of drie, vier Inzitten. Vanavond zullen ze opnieuw moeten beginnen, want per dag worden er ongeveer 150 broden Ï>U partjes en beetjes voor de vogels uitgestrooid. Een strooptocht langs diverse bakke rijen leverde de dierenbescherming gis termiddag tweehonderd broden op. Dat is dus een voedselvoorraad voor ander halve dag, voor vandaag een beel vogel menu, voor morgen slechts een hapje vooraf. De moeilijkheid is evenwel, dat de tochten langs de bakkerijen overdag moeten worden, gehouden, en dat er dan geen mensen beschikbaar zijn. Alle hoop heeft de Dierenbescherming gevestigd op de medewerking van de Schiedammers, erj zij zijn er nagenoeg van overtuigd, dat die hoop niet ijdel zal zijn. De voornaamste zorg is dus: hoe komen we aan voldoende brood? Maar dan is er nog een probleem: als het brood er dan is, en daar zullen de Schiedammers wel voor zorgen, hoe komt het allemaal klein? Iedere avond gaan de broden op een snij machine, die door een man wordt be diend. Boterhammen snijden gaat betrek- EEN A.E.G, TURNA half automatisch, van 995.voor 695. DE MOL JANSEN h. KERKSTRAAT 66 SCHIEDAM, donderdag- De aanbe steding van de onderbouw van l»et Ge meenteziekenhuis te Schiedam, zijnde de paaliundering en de betonbouw tot en met de grondvloer heeft In december plaats gehad, waarvoor zes aannemings bedrijven ztfn uitgenodigd. De uitslag is: N."V. Boele en Van Bes toren te Den Kaag met f 2.265,000; N.V Ingenieursbureau voor de Bouwnijver heid te Oegstgeest met f 2.257.000; N.V. Boersma te Den Haag met f 2-347.000; N.v. Bataafse Aannemings Mij. te Den Haag met f 2.240.000; N.V. Aannemers- Combinatie S.S.N. te Schiedam met 1 2-231.000 en de N.V. Kuypers te Schie dam met f 2.190.700. Vbor dit deel van de bouw van het ziekeiüiuis is bij het opstellen van het plan een bedrag van f 1.799.560 uitge trokken. Maar architect G. Westerhout te Den Haag. die de leiding heeft bij de bouw, verklaarde ons desgevraagd, dat de inschrijvingsbedragen nog zijn meegevallen. Dit dan gezien tegen de achtergrond van de prijsstijgingen in het bouwbedrijf, waar door de werking van de EEG de laatste tijd nogal wat verlie zen zijn geleden en de aannemers voor zichtig zijn geworden. Hij vond het een geruststellend en verheugend teken dat de inschrijvingen van de Sehiedamse firma's de laagste zfcn. SCHIEDAM, donderdag, De politie roept getuigen op van een ongeval, dat op 20 december in de Burg. Knappert- laan tussen de Penninglaan en de Son- derdanckstraat plaats vond bij een aan rijding tussen een bromfiets en een au to. De bromfietser kreeg vrij ernstig let sel en werd door twee dames naar de Dr. Noletstichting gebracht. Een onge veer 25-jarjge jongeman bracht de brom fiets naar het ziekenhuis. De twee da mes en de genoemde jongeman en even tuele andere getuigen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met het hoofdbureau van politie, Lange Nieuw- straat 55. SCHIEDAM, donderdag. - De avond „Jazz voor het Dorp" van de Schied, Jazz-societeit „Guillaume'' heeft een be drag van 800 opgebracht, bestemd voor de actie Open het Dorp. Betreurd wordt dat die avond vroeger beëindigd moest worden dan gepland, wegens wanordelijk gedrag van enkele indringers. Met ingang vun 13 januari geeft Guil laume weer elke zondagavond een dans avond in gebouw Arcade. Aanstaande zondag zal The Sincere Jazz-band vanl Frans Renniers optreden. kelijk vlug. Maar voor het kleinsnijden zijn meer handen nodig dan men nu tot de beschikking heeft. Vrijwilligers zijn van harte welkom m de St. Annazuster- straat. Vlak voor zonsondergang worden de zakken met brood geleegd bij de samen scholingen van vogels. Gisteren verzamel den zich bij de Vijfsluizen ongeveer dui zend eenden, en dan gaat het hard met het voer. En dat de dieren honger hebben blijkt wel uit het feit, dat ook de meer koeten graag brood eten, hoewel zij het onder normale omstandigheden niet tot hun lievelingshapjes rekenen. Diegenen die zich op dit gebied nuttig willen maken, kunnen contact opnemen met het Dierenasiel in de St.-Annazuster- straat waar men byna de gehele dag te recht kan, of met de heer C. Spermon, Van Ruysdaellaan 48b, tel. G1589. TWEEHONDERD broden versnijden betekent vijfduizend, boterhammen en 80.000 stukjes brood. Daarvoor zijn. veel mensen nodig. Gisteravond stonden zes mensen, een mevrouw, twee jongens en drie herenonder-wie de inspecteur C. Spermon de maaltijd te bereiden voor de Sehiedamse im pels «oor een dep. Ondersoek, ingesteld door do Keuringsdienst ran Waren trijst uit: SCHIEDAM, donderdag Ongetwijfeld hebben de twee Vlaardingse jongens een grote toekomst voor zich gezien als cou reurs vliegende over onbegaande terrei nen. Voorlopig echter zijn ze nog niet ver der gekomen dan de kantonrechter te Schiedam, in het gezelschap van twee stevige m leer geklede Vlaardingse po litiemannen. Dat alles geschiedde omdat de brigadier uit het raam van het Vlaar dingse politiebureau keek. Woensdag ver telde de 47-jarige brigadier als eerste ge tuige wat er gebeurd is. Hij deed dienst als wachtcommandant. De heer H. van Y. had al klachten omtrent de knapen ontvangen en op 20 juli zag hij het gebeuren. De een achter de ander reden de knapen op motoren naar het feestterrein bij de Broekweg. De brigadier zag de jongens over de openbare weg rij den. Hij riep via de mobilofoon een politie wagen op en deze trok naar de stunt rijders. Hoofdagent C. van H. (51) ver telde dat hij bij de jongens was gekomen toen ze de motoren al thuis brachten. Ze reden met, maar de twee waaghalzen werden net opgewonden bekeken door een menigte kinderen. Het waren twee middelzware motoren. De officier vond het een heel ernstige zaak. Verdachte R. E. V. was net achttien (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Als alles goed gaat, zal de massale in entingsactie tegen rabiës op 18 janttari eindigen. Dan zullen een Kleine vierentwintighonderd dieren onder de handen van dierenarts J. J. de Kaper zijn gegaan. Dat wil dan zeggen, dat het schema, dat men heeft ontworpen om de doorstroomsnelheid op een hond per minuut te stellen, nagenoeg heeft voldaan. Per avond, roept men 180 hondenbezit ters met hun dieren op. Daarvan zijn er: echter altijd één of twee, die op de be wuste datum verhinderd zijn. Daarom wordt een ieder, die door de een of an dere reden de oproepkaart nog met heeft ingevuld, of op de afgesproken tijd met kon komen, in staat gesteld, alsnog van de lage inentingsprijs in de massale cam pagne gebruik te maken. En een tijdige injectie bespaart ten eerste een bekeuring en bovendien zijn de kosten voor een in enting na 18 januari veel hoger. Alles verloopt in het Openbaar Slacht huis gesmeerd. Een enkele keer valt een prik verkeerd uit. zoals maandagavond, toen twee hondjes flauwvielen. Met wat ether werden zij weer bijgebracht, keken wat suffig om zich heen, maar al gauw waren zij weer geheel bij hun positieven. Ook de onverwachte onderlinge on vriendelijkheden van de honden zijn Uit gebleven. Zelfs nu men, in verband met de koude, een kleinere ruimte in gebruik heeft genomen de oorspronkelijke gro te ruimte was niet warm te stoken en de honden dus eerder neus aan neus staan, vallen de ruzies wel mee. De RET heeft eveneens zijn medewer king verleend: in plaat« van bet normaal toegestande vervoer van één bond per passagier mogen «n twee dieren per per- ..zesÜB in een hut... «non worden meeienomen. en verdachte H. P. was in oktober vijftien jaar geworden. De jongens stelden dat zij nimmer op de Kuyperstraat gereden heb ben. zij zouden op het feestterrein hebben gereden omdat zij meenden dat zij op dit stukje terrein, dat geen openbare weg is, goed zouden kunnen oefenen om later sportrjjders te worden, geschikt voor veld- ntten. De kleine P. had zelfs gezegd dat de motor zijn eigendom was. De kantonrechter sprak de knapen be rispend toe. De achttienjarige Z. zei dat hij ging proberen het rijbewijs te halen. De kleine P. knikte maar eens, want wat heeft een knaap te zeggen die nog drie jaar moet wachten voordat hij aan de eigenschappen van een coureur mag den ken. Mr. Cos deelde hem mee, dat de motor verbeurd is verklaard omdat het ontoelaatbaar is dat een kind in het bezit is van zulk een gevaarlijk voertuig. Hij zou het dan voor ditmaal nog zonder ver dere straf laten. Voor K. E, V. Z. had hij twee boetes in petto omdat de geluids demper van de motor niet had gefungeerd (tien gulden boete of twee dagen hechte nis) en dertig gulden boete of zes dagen vanwege het ontbreken van het rijbewijs. Het Is gebeurd voor het pand van Da niël Visser op de Lange Haven in Schie dam. In het verbaal kwam te staan dat de i-jarige heer J. J. uit Den Briei over de weg zou hebben geslingerd en een zwen king naar links zou hebben gemaakt waar door de bromfietser G. J. met zijn zestien jaren op de keien viel. „U had wat ge dronken?" vroeg de kantonrechter mr. P. B. Cos formeel, maar „Nee, want ik kwam van Den Briel" zei verdachte waarna mr. Cos vroeg of hij dacht dat men alleen in Schiedam kan drinken. Goed, verdachte had in Den Briel twee biertjes gedronken maar .dat was niet van invloed. Wel ver velend was het dat de Lange Haven zo smal was. „Ja, inderdaad, de Lange Haven is heel smal, maar als je gaat drinken wordt die haven nog smaller", meende de substituut-officier van justitie mr. H. Franken. „U heeft te raar gelopen" stelde mr. Cos vast en „het zal verdachte nogal wat kos ten met al die schaden", meende mr. Fran ken die zijn eis van tien gulden boete con form zag toegewezen. „Ik leg me er bij neer" zei de Briellenaar laconiek. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat het vastge stelde voetbal compe tUleprogramma dit weekend wordt afgewerkt. Fort Una's trainer M. P. Gosens Is voor nemens met de roodgelen naar het strand in Hoek van Holland te gaan en beeft SW uitgenodigd ook met twee elftallen te ko men. Definitief zijn derhalve de ontmoetingen op het zand nog niet. SCHIEDAM, donderdag. De aqua rium en terrarium-ver. „Aqua Fauna" houdt de maandelijkse avond op maandag 14 januari in gebouw Irene. De heer J. J. van Raam zal spreken over het speciaal aquarium, dit toegelicht met kleurendia's, i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren heeft uitgewezen, dat de kwaliteit van bij melkbedrijven aan. gevoerde boerderijmelk in een a antal gevallen te wensen over laat. Dit is op te maken uit het pas uitgekomen jaarverslag over 1961 van de keuringsdienst voor waren voor het gebied Rotterdam. In het verslag wordt opgemerkt: „Dat er binnen afzienbare tijd verbetering is te ver wachten in de kwaliteit van aangevoerde boerderijmelk, is niet waar schijnlijk. Bij het onderzoek bij veehouders blijkt, dat de van het vee gewonnen melk om steeds meer redenen langer op de boerderij onge- koeld blijft overstaan dan voorbeen bet geval was." SCHIEDAM, donderdag De Sehie damse Jazz-sociéleit Nieuwland heeft in het afgelopen seizoen een maximum aan tal leden geworven, zodat het bestuur nu heeft moeten overgaan tot een „leden stop", omdat het voor de reeds geboekte leden niet plezierig was nog meer jonge ren in te schrijven. Zijn er echter nog jongelui, die zich hadden willen laten Inschrijven, dan kun nen zij hun namen op de wachtlijst laten zetten. Die wachtlijst ligt *s zaterdag avonds aan de zaal, terwijl men zich ook via het secretariaat, Laurens Costerstraat 21 b kan laten inschrijven. SCHIEDAM, donderdag. Te bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.0012.30 uur en 2,00— 00 uur. Een paar schaatsen; bruine dames schoen; huissleutel; sleutels in étui; ring met sleutels; damesarmbandje; kalender- blokken en kalenderplaten; zwarte da meshandschoen (2.); grijze wollen heren handschoen (L); rode wollen want (L); zwarte zijden dameshandschoen (r.); ge deelte van kunstgebit. Te bevragen bij de vinders: 2 messen, Kerklaan, Van Leeuwenhoeckstraat 39; hondenpennmg, Sengers, KL Katerstraat 72; indentiteitskaart, Bieze, Ruijs de Bee- renbrouckiaan 6; sigarettenkoker, Vrij- landt, Nieuwe Haven 5c; vergulde ket ting, De Ridder, Rotterdamsedijk 243, geldsbedrag, Wetter, Van Ostadelaan 48a; zltveren kettinkje met sleutelje, Nouwt, Hogenbamveg 55; 2 zilveren kettinkjes met bedeltjes, De Rouw, Lange Nieuw- straat 163; dameshalsketting. Zwagers, Anth, Muijsstraat 31 b; sleutels aan ket tinkje, Brand. Van Marumstraat 22a; bril, De Raaf, Singel 132b; ring met sleutels, Van Wingerden, H, Polakstraat 106; ring met sleutels, Mgr. Nolenslaan 732; auto sleuteltje, Van 't Hof, Lange Haven 83; huissleutel, Dijkstra, Nieuwe Haven 77c; ring sleutels. Zonneveld, Hogenbanweg 23d; slee. Veldhoen, Schiedamsaweg 58; boortol in doos, Holleman, Koogstraat 95a; bruine lederen herenhandschoen, v, d. Linden, Biiderdijkstraat 12; bruine he renhandschoen Cr.); Winter, Van Ruij fi ds el laan 28a; bruine lederen herenhand- schoen (r.). Van Katwijk, Gaïileïstraat 17b; wit kinderlaarsje, De Jager, Soc. Za ken, Broersveid 142; witte wollen sjaal, Ruigrok, St. Lidumastraat 31b; wit kin derlaarsje (r,), Kalfsbeek, Rotterdamse dijk 401; rood geblokt dameshoedje, v. Belt. SL Anna Zusterstraat 35b; tas met inhoud, Zeelenberg, Tuinlaan 66; knippor- temonnee met inhoud, Westhuls, Da Cos- tastraat 39b; lichtbruine damesportemon nee met inhoud, Faber, Lorentzlaan 27a; aktentas met inhoud, Otterman, Boylestr. 9b; rode portemonnee met inhoud, Van Leeuwen, Dr. Kuijperlaan 18; naaigarni- tuur, Speijer, Populierenlaan 70; porte monnee met inhoud, De Raaf, Singel 132 TV; beige damesportmonnee met in houd, Mulder, J. Israëlstraat 16b; bruine damesportemonnee met inhoud, v. d. Meij, Oostsingel 112; rood portemonneetje. Pil v. Hoek, Huijsmansstraat 67b. GEBOREN: Jacobus C. z.v. G. D. van den Broek en A. H. J. van der Noordaa; Jacob L z.v. J- L. Bax en J. J. Looren de Jong; Pieter L 2.V, J. L. Bax en J. J. Looren de Jong; René z.v. J. van Gend en M, H. A. Oskam; Monique d.v. J. Donker voort en A. van der Vlies; Dirkje M d.v. J. A. Verhoek en E L van Buur en; Manon D. d-v. R. E. van der Linden en A. C. Bouwman; Fokelina A. d.v. G. Jonk man en M. A. van Pelt. OVERLEDEN: C. Ruggenberg, 55 j.; C. Verkade, 77 j.; H. L. Brilman, 78 j„ echtge van T. C. Kloos; G. Bijloo, 80 j„ echtge van B. M. van Duikeren; M. Freij, 56 j.; A. Seij, 67 j.; C. van den Tol, 55 j.; M. A. Keus, 67 j., echtge van D. van Leeuwen, SCHIEDAM, donderdag. De trek king van de verloting, verbonden aan het inleveren van oude kerstbomen voor het Nieuwjaarsvuur heeft plaatsgehad. De eerste prijs van 10 viel op nummer 1039, de 2e prijs van 7.50 op 254, de 3e prijs op 709 en de twaalf prijzen van 2,50 op nummers 74, 131, 203, 375, 443, 584, 667, 749, 82L 975, 1065 en 1123. De prijzen zfjn af te halen bij de heer C. D. Schewe, Fabriplein 16 b. SCHIEDAM, donderdag. De Rijdende Kansel, stichting voor bijzondere Evange- lisatie-arbeid, organiseert zondagavond 13 januari 's avonds om 7 uur een film avond in gebouw Irene. Vertoond wordt de film „Zielen in conflict", die toont hoe gewone mensen in contact zijn gekomen met het Evangelie door de campagne van Billy Graham. De avond staat onder lei ding van ds. R. Railing. ANTWERPEN, woensdag (ANP) Scheepsbouwtrots en vreugde over een nieuw vlaggeschip vorm den gisteren bjj de tewaterlating van de 48,000 tons d. w. tanker „Caltex-Nederland" de aankno pingspunten voor een Belgisch-Ne derlands feest in het hart van het Antwerpse havengebied. Zeven Nederlandse burgemeesters, on der wie mr. G. E. van Walsum en mr. H. A. M. T. van Kolfschoten van Den. Haag waren met een speciale trein naar de sinjorenstad gekomen om daar bij de werf Cockerill - Ougree extra cachet te geven aan de stapelloop en later op het prachtige Antwerpse stadhuis nog wat na te praten met hun Antwerpse collega, de heer L. Craeybeckx. De tewaterlating van de „Caltex-Neder land", die met haar 48.210 ton draagver mogen het grootste schip wordt van de vloot van de Nederlandse Pacific tank- vaartmaatschappij (Caltex-groep), was een bijzondere gebeurtenis voor Antwer pen: nog nooit heeft een Belgische werf een schip van een dergelijk formaat in aanbouw gehad. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Verdui delijkt met kleurendia's heeft de heer J. Hoogendoom uit Amsterdam woensdag avond de eerste bijeenkomst in 19S3 van de vereniging „Ons Natuurgenot" opge luisterd. Hij sprak daarbij over „Het oog wil ook wat", als vervolg op zijn eerder gehouden lezing „Aquanumlief en leed". Niet alleen liet de heer Hoogendoorn een vijftigtal dia's zien van vissen en aquaria, maar tevens gaf hij de aanwezi gen tal van tips en aanwijzingen om een aquarium goed in te richten. Duidelijk kwam tot uiting, dat niet idereen de kunst verstaat om een aquarium goed in te richten; zelfs is er een bepaalde feeling voor nodig. Rotspartijen op de achter grond en kurkschors kunnen veel doen in een aquarium. Men zag goede en slech te voorbeelden op het gekleurde doek. Visjes houden, betekent ook iets geven, aldus de heer Hoogendaorn, die er na druk op legde, dat men ook en wel ter dege er mee moet rekenen, dat de beest jes zelf ook recht hebben op plezier. Hij doelde daarbij op de verlichting, die dus danig moet zijn, dat men niet mag ver wachten, dat men alles van de diertjes kan zien, terwijl deze rustig in aquaria rondzwemmen. Zeker geen fel licht, maar ook niet te weinig belichting. Er werd speciaal aandacht geschonken aan kleurschakeringen, voornamelijk bij de beplanting. Apothekersnachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. StedelUk Museum, 10 en 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Geor ges Henri Adam en werken uit eigen bezit BIOSCOOP Passage, 2 uur: „De Overval". Monopole, 2 en 8 uur: „Menselijke Be geerten". DIVERSEN Passage, 8 uur: Toonkunst - ILPh.O.-con- cert. „Een der vee houders deelde bij voorbeeld mede, dat zijn knechts des morgens niet meer zo vroeg wilden begin nen met bun werkzaam heden, zodat bet meikei nog niet gl reed Is, wanneer de melkrijder de bnssen komt ophalen voor vervoer naar de fabriek. Hierdoor moest een deel van de melk tot de vol gende dag bewaard wor den". In bet verslag wordt gecon cludeerd, dat de resultaten van het verslagjaar Inzake het bacteriologisch onderzoek van melk en melkprodukten in vergelijking met die van enkele voorgaande jaren in het nadeel van het afgelopen jaar uit vallen, vooral wat betreft het kiemgetal, respectievelijk het aantal schimmels en gisten. Strafvervolging tegen melkfabrieken wegens een veel te hoog klemgetal In de tan km elk, welke gereed stond voor af levering aan melk verkopers, brachten bij geboord verhoor van de directies klacht naar voren, dat de melk, welke door de veehouders wordt afgeleverd, van slechte bacteriologische gesteldheid is. „De gesignaleerde oorzaken en de toe nemende personeelsmoeilijkheden op de melkveehoudersbedrijven zullen", aldus het verslag, „steeds meer de noodzaak doen opkomen tot het treffen van maat regelen om te geraken tot een. doel- matigek oelfng van melk op de boer derij". de controle van pakjes melk en chocolademelk in de zogenaamde meik automaten werd enkele malen gecon stateerd, dat pakjes werden aangetrof fen, welke reeds meer dan een week ia de automaat aanwezig waren. If at/aan duidittfj In toenemende mate werd geconsta- teerd. dat door de melkfabrieken steeds meer flessen gepasteuriseerde melk wer den afgeleverd. Waarbij op de capsule de dagaanduiding van de volgende dag reeds voorkwam. Aangezien in de zomermaanden steeds veelvuldiger werd geconstateerd, dat voorraden melk, bestemd voor ra eikslij ters, op diverse plaatsen in de stad op trottoirs en pleinen werden neergezet zonder dat enige zorg werd besteed aan de lichtafscherming, werd hiertegen op getreden door het opmaken van verschei dene processen-verbaal. Inspectie van een voor levering aan scholen gereedstaande partij flessenmelk bracht aan het licht, dat in een groot aantal flessen bezinksel aanwezig was. De partij werd aan de consumptie onttrokken. Klachten waren er over het aantreffen van ongerechtig heden in flessenmelk zoals vuil en verf. Merkwaardig was in deze het aantreffen in een fles gepasteuri seerde melk van een klein hermetisch gesloten flesje, dat blijkbaar een medicament be vatte. Hoe iets dergelijks in een fles terecht kan komen was niet meer te achter halen, doch Illu streert wel de nonchalance, aldus het verslag. Groente Het verslag vestigt er voorts de aandacht op, dat bij monsters groente soms een te hoog gehalte aan bestrijdingsmiddelen werd aange toond. „Bij de tuinders blijkt vaak nog een gering besef te bestaan ten aanzien van. het gevaar verbonden aan het ge bruik van pesticiden". Een waarschuwing is verder op zijn plaats tegen een. overmatige behandeling met anti-spruitmiddelen van wintervoor raden aardappelen door particulieren. Bij inspectie van een groentewinkel werd een aantal plastic-zakjes, gevuld met ge sneden boerenkool, aangetroffen waarvan de inhoud vermoedelijk door broei be dorven was. Van een partij 114.000 blikjes Italiaanse tomatenpuree, die nog in transito lag, doch aanvankelijk bestemd was voor in voer in Nederland bleken praktisch alle onderzochte blikjes aan de binnenzijde min of meer te zijn aangetast. Bij inspectie in een opslagplaats in de haven werd een partij van ruim 41.000 uit het buitenland afkomstige cake-rollen aangetroffen waarvan een gedeelte be schimmeld was. De niet-heschimmelde rollen bleken rans. Ook ia het verslagjaar moest weer een zeer groot aantal processen-verbaal, riL 350, worden opgemaakt tegen slagers, die sulfiet in het rauw gehakt verwerkten. ROTTERDAM, woensdag Het echt- paar J. M, Elfring, dat op kerstavond, na drie dagen tevoren te zijn getrouwd, zijn huisvesting verloor bij de tragische brand op het Heemraadsplein, heeft thans een i nieuw onderdak. Bewoners van een pand in de Claes de Vrieselaau, die het relaas over het jonge paartje lazen, hebben de heer en me vrouw Elfring huisvesting aangeboden en het echtpaar heeft dit gaarne geaccep teerd. SCHIEDAM, donderdag Verdacht van verduistering van een bedrag van ƒ2.300,- en oplichting heeft de Sehiedam se politie de 22-jarige Schiedammer J. H. S. P. ingesloten. Zondagavond liep de jongeman tegen de lamp, toen bleek dat de busreis naar Parijs voor de wedstrijd Feüenoord-Reims waarvoor hij In een café in Schiedam geld had opgehaald, een fictie was en dat er van het geld, onge veer ƒ750,- niets meer over was. P. had zich in het café voorgedaan als een chauffeur van een Vlissmgse buson derneming en nam het geld voor de reis naar Parijs in ontvangst. Om meer ver trouwen in te boezemen had hij later nog telefonisch contact opgenomen over de vraag waar de heren het diner wilden ge bruiken. Toen men naderhand met de door P. genoemde busonderneming in den in Doorn en Driebergen betaalde. Vlissingen belde, bleek, dat men van de hele zaak niets afwist. Dit is niet het enige wat tegen P. kan worden aangevoerd. Toen hij enige tijd geleden, tijdens zijn militaire dienst door een ongeluk in een revalidatiecentrum, terechtkwam, deed hij in Doom diverse bestellingen, zoals een bankstel voor zijn ouders en. een garderobe voor zijn meisje. Hij maakte voor ongeveer 600 gulden schulden. Later leende hij van een flnan- cieringsinstelling in Doorn 700 gulden om rekeningen te betalen, maar ook dit geld aan pleziertjes op. kreeg toen de smaak te pakken, be- nogxnaals een bankstel, leefde op grote voet en. besteedde veel geld aan vriendinnetjes. Na zijn ontslag uit mili taire dienst kwam hij op een kantoor in Den Haag te werken. Hij wist van zijn baas een bedrag van 500 gulden los te krijgen (hij zei een proces tegen de Staat te voeren in verband met het ongeluk dat hem in dienst was overkomen), leen de van de kassïère van het bedrijf 135 gulden en kreeg zijn werkgever met al lerlei smoesjes zo ver, dat hij P.'s schul- reKHiui ging a£ Hij k; stelde i U kijkt vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 II GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Personeel gevraagd Plaatwerkers gevraagd, zeer gunstige voorwaarden. Schip pers Apparatenfabriek. J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam: Telefoon 6 92 85. Te koop aangeboden Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons Snelwassers v.a. 90,—. 15 - 30 korting. Ook nerkmachines. - Showroom Co ja, Lange Haven 126, tel. 633 41, Bankwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden-Schip pers Apparatenbouw. J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam. Telefoon 6S28Ü,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1