I Van de serie systeembouw- scholen eerste twee gereed "f68 EQEB22H1 katholieke lagere- en kleuterschool geopend "W etli. Sabel wil aan de tweede serie beginnen L Lustrum van Kunstkring wordt bescheiden gevierd KOU Vijfkamp van gouden SZG Zaalhandbal competitie 1 Elektrische bijverwarming f 0 QQ DE MOL JANSEN Toneelwedstrijd start op 23 jan. TAXI EUROTAX 69 4 60 T oorikuns t-concer L in Passage KREUGER RUIMT OP! DAT ZEGT ALLES Kreuger Burgerlijke Stand Tegen trottoir gereden Oecum. diensten Gelukhige start galerie Helt a BIJ MUSIS SACRUM .De Bron', nieuwe plaats voor sociëteitsleven Vervanging van Beijersbergen g' Gecompliceerde glijpartij TEGEN DE Rook om mater Fortuna-SW en Fortuna 2- De Hollandiaan Sloper gewond door vallend puin IR. J. W. C. BOKS COMMISSARIS TRIËNNALE Vrachtauto in brand TBWDAG11 JANUARI 1963 (Advertentie 1M.) Lange Kerkstraat 66, Schiedam Ben gezellig hoekje van de gisteren officieel geopende Jacianth«-kteuter. school, (Advertentie 2.M.) SCHIEDAM, vrijdag. Precies negen maanden nadat (op 10 april 3982) de wet houder van onderwijs, de heer H, Sabel de eerste paal bad geslagen voor de serie vin reven schalen, die Jn systeembouw door de Bouw- en Aannemingsmaatschappi) jluys en De Winter In Nieuwland zijn gebouwd, zijn gisteren de twee eerste scholen v»n de serie officieel in gebruik genomen en Ingezegend. Het zijn de drle-klassfge katholieke Jaclantha-kleuterschool aan de Mgr. Nolenslaan en de daarnaast gelegen xeven-hlassige lagere school, die bij de reeds bestaande Albertus Magnus-school aan de FarXweg behoort. Eind februari komen dan de lagere school met de daarbij behorende kleuter school van de Ver. voor Gereformeerd Onderwijs aan de Burg. llonnerlage Gre- telaan (naast de geref. kerk) gereed en ongeveer een maand later de lagere school van de Ver, tot bevordering van Chr. On derwijs, daarnaast eveneens aan de Burg. llonnerlage Gretelaan gelegen. Enkele maanden later is weer de katholieke kleu terschool bü de Domlnlcus Savloschool aan de Dr. Schaepmansingel gereed en tot slot Komt de openbare W. de Zwijger- school voor ulo aan de Van Hoogen- dorplaan. Twee gymnastieklokalen, bU de openbare Gerhardschool en de openbare Prof, Gunnlngschnol sluiten het grote scholenbouw-plan af. Doch gisteravond hij de opening van de eerste twee scholen heeft wethouder H. Sabel aangekondigd te denken aan de bouw van een tweede serie van schoten, wederom in systeembouw, met daarbij en kele gymnastieklokalen. De urgentie-ver klaring daarvoor is reeds aangevraagd, nu maar hopen dat daaraan spoedig voldaan zal worden", verklaarde de wethouder. Daarbij wordt In de eerste plaats gedacht aan Kethel, nu daar in rap tempo wonin gen worden neergezet. grote markt 3 - ïëlef. 68770 SCHIEDAM, vrijdag De jaarlijkse toneelwedstrijd van de Schiedamse ge meenschap voor amateurgeze (schappen gaat weer beginnen. Acht verenigingen «allen elkaar in dit voorjaar bestrijden, waarna op 24 mei de prijsuitreiking volgt. Het wedstrijdschema is als volgt samen- gesteld: op 23 januari opent Onyx de rij met het stuk „Nacht zonder dageraad". Op 5 februari brengt Tot Steun in de Strijd „De waarheid en niets dan de waarheid". „Utile Duld" speelt op 20 februari Sou brette". Op 12 maart komt ..Othello" voor het voetlicht met „In de Pieterspenning" en op 20 maart ,3rederode" met de „Tuin- schuur". Dan volgt op 3 april de opvoering van „Moordromance" door „Schiedams Toneel", op 17 apnl speelt „Geron" „Hei Verraad". „Het Zuiden" besluit de com petitie met de opvoering van „Per Lucht post" op 8 mei. plaatsbespreker! voor een dezer voor stellingen begint elke vrijdagochtend om 9 uur in de week voorafgaande aan de v-eek waarin de opvoering zal plaatsvin den aan het VVV-bureau jn de Plantage. Van 10 uur af kan ook telefonisch worden besproken. (Advertentie I.M.) EUROIAX TELEFOON. - -- SCHIEDAM, vrijdag Het derde Toon kunst-concert van het seizoen is gister avond in het Passage-theater gegeVen door het Rotterdams Phiiharmomseh Orkest reet Hein Jordans als dirigent en Monique Haas. piano, als soliste. Daar een concert met liet zelfde programma eerst zaterdag j.l. jn Rotterdam is gegeven, willen wij voor een bespreking verwijzen naar een maandag geplaatste recensie. (Advertentie I.Af.) Bell-O-Fast 11.90 Elmior - Toplin 9.90 Sanfor-Plus 10.90 De herenmodezcak von Schiedam BROERSVEST 6 Teléfooji 6 82 06 Schiedam. geboren: Maria l. a. d-v. R. A- Houtsma en A. M. Hengst; Peter C. T. z,v. T. "Waan en M. P. Simons; Sandra d.v. J. A. van Katwijk en A. Veth; Hendrika C. B. d.v. P. J- Lansbergen en G- W. van der Woude; Barbera W. d.v. A. "wan Dam en P. Metske> Corina G. J. d.v. G. S. P. Koster en H. Winter. OVERLEDEN: S. J. P. Baartman, 86 j.| SCHIEDAM, vrijdag De 14-jarige Theo van L. liep gisteren een bloedende wond op toen hij op het Koemarktplein tegen het trottoir reed en op het voet pad viel. Door de GG en GD werd de wond verbonden. Na onderzoek in de dr. Noletstichting kon hij naar huis keren, j Maar mogelijk zal deze tweede serie ook enkele aanvullingen kunnen geven op de eerste, want gisteravond is er al ver teld dat de pas-geopende Jaciantha-kleu- terschool nu al te klem is en men graag een vierde lokaal wil hebben. Ook het hervormde onderwijs heeft nog een kleu terschool in Nieuwland op de verlang lijst staan. Al deze lagere scholen en alle kleuter scholen worden precies gelijk van vorm. daar is het systeembouw-in-serie voor. „Het woord „systeem-bouw" heeft een nare klank", vond de heer J. J. Lindeman, voorzitter van de Sint Willibrordusstich- ting, „maar nu ik hier in de school sta, heb ik toch geen bezwaar tegen deze wij ze van bouwen". De resultaten waren dus wel meegevallen. En mej. Glas, ryks-in- spcctrice van het kleuteronderwijs gaf de bouwkundige afdeling van Gemeentewer ken. die voor het ontwerp van de scholen heeft gezorgd een stevig compliment vooi het „zuivere, intieme plan" voor de kleu terscholen. die door de aardige relatie tussen de lokaliteiten en de ruimten on derling. gebouwen zijn geworden „waar de kleuters zich thuis zullen voelen". Moeilijkheden De heer Lindeman heeft verder ia zijn openingsrede gewaagd van de vele moei lijkheden die overwonnen moesten worden voor deze eerste katholieke kleu terschool in Nieuwland tot stand was ge komen. Moeilijkheden om de bouwver gunning te krijgen, maar ook de moeilijk heden waarmee geworsteld is om de kin deren zolang onderdak te brengen bij an dere scholen. Dit beeft uiteraard spannin gen gegeven, niet alleen bij het onderwij zend personeel en de kinderen, maar ook bij de ouders. Ook de besturen van de andere bijzondere school-verenigingen hebben daarmee te kampen gehad en door de nood is men tot elkaar gekomen, zodat de oplossing gevonden kon worden in de seriebouw van de scholen volgens een vast systeem. Hij had woorden van dank voor de fir ma Muys en De Winter, die de scholen In zo'n. vlot tempo hebben afgeleverd en voor wethouder Sabel, die „de vergunnin gen, uit de hel heeft gesleept". Maar de wethouder waarschuwde dat de St. Willibrordus-stïehtmg nog niet uit de zorgen was, n.l. voor de bouw van de kleuterschool aan de Dr. Schaepmansin- gcl en bij had zelfs medelijden met het bestuur als hij dacht aan het plan om de ulo-school niet vier klassen uit te breiden. Verder is gesproken door deken A. J. v. de Boog. die waardering had voor de on derwijzers; door de heer L. Costers, rijks inspecteur voor het onderwijs, die vond dat geld aan deze scholen goed besteed was; door de rijks-inspeetrice^ voor het kleuter-onderwijs, mej. Glas. die wees op de betekenis van hel kleuteronderwijs; door mr. H. Snoep die namens het chris telijk onderwijs de gelukwensen aanbood en hoopte over enkele maanden zelf als gastheer te kunnen optreden bij de ope ning van zijn nieuwe school; door de voorzitter van de ouder-commissic, de heer Van Geene en door het hoofd van de Alb. Magnusschool, de heer J. G. B. de Vries. Mej. J- Tuinders is de hoofdleid ster van de kleuterschool. Pastoor A. C. v. d. Brekel heeft tijdens de plechtigheid, die zich in beide scholen afspeelde; ook beide scholen ingezegend. SCHIEDAM, vrijdag. De Oecumeni sche Raad van Kerken zet in 1963 haar oecumenische diensten voort roet een dienst op zondag 13 januari om 7 uur in de Opstandingskerk. In deze dienst zal ds. A. D. Klaassen de liturgie verzorgen. De prediking zal worden gehouden door dr- K J Kraan, gereformeerd predikant te Rotterdam. Iedere belangstellende is wel- *8k het avondgebed vindt in bet nieu we jaar zijn voortzetting en wel elke zaterdagavond om 7.30 uur in de Evaog. Lutherse kerk. In januari zullen hierin voorgaan ds. E. A. Bos, ds, P- R. Everaars en ds. 3. Nawijn. Apulhekersnacbtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsinge! 41. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, *s zondags 12 tot 17 uur: Werken van Georges Henri Adam cn werken uit eigen bezit. BIOSCOOP Passage, 2 en 8.15 uur: „De Overval". Monopole, 2, 7, 9.15 uur: „De laatste der Vikings". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd vergadering. BeUersbergen, uur: sectievergadering SBLO. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Niet zelden zijn jaarvergaderingen lang durige evenementen, en derhalve in sterke mate slaapverwekkend. Zo niet die van de Rotterdamse Kunstkring, gisteravond in het ge bouw aan dc Witte de Withstraat. Precies achttien minuten vergden de zes agendapunten van deze ver gadering, die verliep op de koers van een met souplesse gehanteerde voorzittershamer. Toch waren er aandachtvragende zaken. Voorzitter dr. L, J. Pieters constateerde met vreugde dat de Galerie Delta, op 1 juli 1S62 in de kelder van het Kunstkring gebouw gestart, tot nu toe met over be langstelling te klagen heeft gehad. Er wer den sinds de opening 34 werken voor een totaalbedrag van ƒ11.000,verkocht. De balans sloot dit jaar met een nadelig saldo ƒ72,40 en het Kunstknngbestuur heeft (Advertentie I,M.) TEGEN SPOTPRIJZEN BINNENWEG „City Centr B6IJERLANDSEIAAN SCHIEDAM, vrijdag Op de hoek van de Julianalaan en de Rubenslaan had gisteren een slippartij plaats waarbij een bestelauto, een bromfietser en een iclryler waren betrokken. Alle voer tuigen werden ernstig beschadigd. Er de den zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bromfietser J. A. V. wilde stop pen om de bestelauto bestuurd door de heer C. van D. voorrang te verlenen, maar gleed door. De bestelauto-chauf feur zog dat de brommer niet op tijd stilstond en remde om een aanrijding te voorkomen maar ging toen eveneens aan het glijden en reed tegen de wielrijder A. van den H. aan terwijl ook de brom fietser met de bestelauto in aanraking kwam. SCHIEDAM, vrijdag. De heer R. v. d. Most. de directeur van Musis Sacrum, die het Iumlneuse Idee heeft gehad om Schie dam te verrijken met de wonderlijke maar zeer aantrekkelijke instelling „De Mandefles", zijnde een „vrije sociëteit" die op zondagen en b(j bijzondere gelegen heden in de grote foyer van Musis Sacrum wordt gehouden, heeft nu aan het zalen complex van Musis een nieuwe zaal of beter een nieuw etablissement toege voegd: „De Bron". Een Inrichting met een [Adi'ertenfie l.M Al zweert U bij de beste ge voerde leren handschoen... al bent U gewend er tien gulden of nog meer voor uit te geven Uw handen kunnen nooit war mer zijn dan gestoken in deze wol-mousse Nylon hand schoenen. Met zo'n paar handschoenen op de fiets of brommer, bij Uw werk buiten in de strenge koude,..deze allernieuwste wol mousse Nylon herenhandschoe nen wilt U nooit meer missen. Zaterdag verkopen wij voor slechts één dag deze lekkere warrfte en toch bijzonder.sterke, rekbare herenhandschoen, per paar voor nog géén drie gulden. wol-mousse nylon Herenhandschoenen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wol mousse Nylon herenhandschoe nen, de binnenkant licht ge ruwd. dus lekker warm, In een mooie kleur grijs, per paar Géén «cl- of jcbrlft. hrft. wat moeilijk te omschrijven doel. Het oogmerk is namelyk om het plaatselijk sociëteitsleven een nieuw tehuis te bie den. zonder dat „De Bron" nu zélf een soos Is. De kwestie is dat nog dit jaar het be faamde Hotel Beijersbergen gaat verdwe nen onder de slopershamer. Dit hotel is en was van oudsher in Schiedam het be kende centrum van het sociëteitsleven. Daar weet de heer Van der Mast alles van, want hij heeft immers geruimen tijd bij „Beijersbergen" gewerkt. Nu dit hotel gaat verdwijnen heeft hij er naar ge streefd een vervangende gelegenheid te creëren, waar de stadgenoten, die de be hoefte hebben om een „avondje uit", 2ich thuis kunnen voelen. Ook een zaal waar vergaderingen, recepties en dergelijke bij eenkomsten gehouden kunnen worden. De in 1945 door notabelen uit het ver zet opgerichte sociëteit „De Vrijheid" heeft dan ook prompt de zetel verplaatst van Beijersbergen naar „De Bron", De heer Van der Most verwacht nu dat dit een stimulans zal zijn om te komen tot de oprichting van een nieuwe soeicteit De Bron ligt rechts naast en, zo men wil, gedeeltelijk onder Musis Sacrum, maar heeft een eigen ingang en verder geheel gescheiden van Musis. Het is een heel lang en vrij smal vertrek, dat door de Schiedamse binnenhuis-architect J. Ree dijk aantrekkelijk is aangekleed met een notenhouten lambrisering, een parket vloer en oen listige indirecte verlichting. Er is aan de voorkant een kleine bar, mid den in tafels en stoelen en achter een bil jart. Maar deze inrichting is naar behoef te makkelijk te wijzigen en kan bijvoor beeld vervangen worden door een toneel podium, Er kan eigenlijk van alles gedaan worden met deze zaal, die een grond-op pervlakte heeft van 89 m2 en zo makke lijk tachtig personen kan bevatten. Inder daad een fijne gelegenheid voor bet hou den van een soos, voor kaart-avonden, enz. Nu was Musis Sacrum al van oudsher de plaats voor het burgerlijk sociëteits leven in Schiedam. De oude Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" hield er de samenkomsten; de sociëteit „De Vereni ging" is er opgericht, enz. Zo wil de heer Van der Most op deze wijze een oude reputatie van Musis, als centrum van het sociëteitsleven herstellen. Als „De Bron" goed loopt, kunnen er eventueel in de etage er boven meer ver gaderzalen ingericht worden. Of hotelka mers. (Advertentie I.M.) (Advertentie 1M.) Als speciale nieuwjaarsverrassing deze vlotte, sportieve, oersterke en warme SPORTCOAT VOOR JONGENS EN MEISJES. Origlneef steFano-model Inde nieuwste multicolors, duffel—mohair met aan geweven WH ruit. SCHIEDAM, vrijdag Een behoorlij ke rookontwikkeling in het huis Paral lelweg 168 was aanleiding voor dp om woners de politie te waarschuwen. Bij onderzoek bleek dat de bewoner bezig was om met brandende kranten de be vroren waterleiding van het beneden huis te ontdooien. Tegen kou helpt warmte! Voor warmte zorgt een goede haard Voor een goede haard zorgt Meent HH - Telefoon 117435 Rotterdamse d jjk 447 - Tel. 6 95 48 Eén dag betaalt U voor deze L, -n-r prachtige iSPORTCOATSi voor jongens en meisjes, verrassend loge Coster-prljzen. mJtwrs t/m 6 jaar, ALLE MATEN 7 t/m 10 jaar. 1 Ai**» 75 11 t/m 16 jaar, MA 75 alle malen dfi W Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. HOOGVLIET; Winkelcentrum LEIDEN: H»*tfemmerstiaat ZEIST; siotUiit VLAARDINGEN: uweid f dan ook, zonder al te veel op de kleintjes te letten, mogen vaststellen dat „men er uitgesprongen is". Kende de Galerie Delta een gelukkige aanloop, minder rooskleurig verliepen het afgelopen, jaar andere zaken. Twee be- drijfslidmaatsehappen werden opgezegd en dat betekent, aldus dr. Pieters, een. niet onbelangrijke financiële aderlating. De algemene financiële situatie bij da Kunstkring zal dit jaar zelfs leiden tot een zeer bescheiden lustrumviering. Onder delen daarvan die al gepland zijn: een zo- mertentoonstclling van Italiaanse schilders (vervolg op Nostra *54) en de avant-pre- mière van een toneelstuk voor de leden, gevolgd door een „gezellig samenzijn". SCHIEDAM, vrijdag Het uitgestelde venement In de viering van het vijftig jarig bestaan van de Schiedamse Zwem- club, de nationale vijfkamp, wordt zater dagavond in het Schiedamse Sportfondsen- bad gehouden, aan'- 7.36 uur. De deel- neemende verent' zjjn IIPC uit Haarlem, Surae u PSV uit Eind hoven, ZIAN uit r en SZC zelf. Men heeft kans k. n als Ria. van Velzen, Wleger Mcu. Johan Bonte koe aan het werk te zien, evenals de Schiedamse sterren Pauly v. d. Wfldt en Peter Koning. Het programma omvat 50 meter vlinder slag meisjes en jongens beneden 16 jaar, 100 meter rugslag dames en heren, vrije slag meisjes en jongens, schoolslag dames en heren, rugslag meisjes en jongens, vrije slag dames en heren, schoolslag meisjes en jongens, vlinderslag dames en heren, ko misch springen, estafette 5x 50 meter vrije slag meisjes en jongens, estafette 4x 100 meter wisselslag dames en heren en een waterpolo-wedstrijd SZCHPC voor he ren. Als slot van de jubileum-viering heeft er dan nog op 25 januari in Musis Sacrum een feestavond plaats. Eerst worden er zwem-films vertoond met commentaar van R. Kerkhoven van de K.N.Z.B. en mis schien van de heer B. Planjer, daarna is er een diner en tot slot een bal. SCHIEDAM, vrijdag. De tweede bclft van de zaalhandbal-competitie gaat zon dag van start. De DWS-dames spelen zon dagavond in de Energiehal tegen Hellas uit Goes. Onze stadgenoten staan met 4 punten op de vierde plaats. De Zeeuwse dames hebben vijf ponten en staan als derde geklasseerd. De wedstrijd die DWS in Bergen op Zoom heeft gespeeld tegen /Hellas hebben zfj het 43 verloren. Voor 'zondag rekenen wjj op de volle winst voor de hlauw-witten. De Wilton dames die deze zaalcompeti tie ook nog niet veel hebben laten zien, spelen tegen HODA. De eerste wedstrijd tegen deze ploeg werd verloren met één doelpunt verschil in de laatste minuut. Als de rood-witten zondag al hun krach ten inspannen, moeten zij aan winst kun nen komen. De UVG-dames, stevig aan de leiding in de afdelings 2e klas, moeten zondag bti WIK in Vlaardingen aan de volle winst kunnen komen. Bij de heren krijgen we in de Energie hal de ontmoeting tussen Wilton Fije- noord en Snel wiek. Beide teams delen de eerste plaats in de districts 2e klas met 8 punten uit 5 wedstrijden De eerste ont moeting hebben onze stadgenoten gewon nen met 1611. Snelwiek heeft echter de laatste wedstrijden het team op verschil lende plaatsen gewijzigd en zo zal zondag Keehnen liet doel van de Rotterdammers verdedigen. Wilton heeft zich op deze wedstrijd goed voorbereid en trainer v. d. Burg heeft de ploeg extra onder handen genomen in de laatste weken. Zondag op het strand (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Thans is het definitief, dat Fortuna zondagmorgen om half twaalf op het strand te Hoek van Holland een voetbalwedstrijd zal spelen tegen het Schiedamse SW. Fortuna 2 speelt tegelijkertijd ook; te gen De Hollandlaan 1 (SW2 was niet be schikbaar). SCHIEDAM, vrijdag Bij werkzaam heden aan een oud pand aan de oude' Damlaau werd gistermorgen de sloper R. van A. getroffen door vallend puin dat op zijn linkerbeen terecht kwam. De GG en GD vervoerde hero met een beenfractuur naar de dr. Noletstichting. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Ir. J. W. C. Boks uit Rotterdam is benoemd tot Ne derlands commissaris voor de komende Triënnale in Milaan. Nederland zal met een officiële inzending deelnemen aan deze drie-jaarlijkse internationale ten toonstelling van toegepaste kunst. Architecten- van de Nederlandse inzen ding voor de Triënnale 1963 zijn mevr, L. Hartsuyker-Curjel en de heer H. Hart- suyker. (Advertentie IM.) Slechts één keer, alleen geduren de deze speciale verkoop, bren gen wij U deze 100% Nylon onderjurk met een vastgestel de verkoopsprijs van 7.95, voor nog géén vier gulden. Morgen begint de verkoop van een fabrlekspartij van de mooiste onderjurken van zware Nylon. Met apart ingezette bustevorm van 14 cm breed geborduurd Nylonkant (ook kant aan de rugzijde). De onderkant eveneens aFgezet met entredeux en breed ge borduurd Nylonkan c. '100> Nylon Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ny lon onderjurken In de maten 38 t/m 48 en de kleuren geel, rose, bleu of wit. SCHIEDAM, vrijdag Op de Rotter- damsedijk raakte gistermorgen de vracht auto van de heer A, G. in brand, ver moedelijk door kortsluiting. De chauf feur bluste het vuur met een schuirn- blusser die zich in de auto bevond. De brandweer hoefde geen dienst te doen. Het verkeer dat met geringe snelheid langs de plaats werd geleid kon na vijf minuten weer zijn weg vervolgen. Géén tel. of schrift, bctt. (Advertentie 1M.) Ookdeze televisie-slippers bren gen wij nu als speciale aanbie ding voor een prijs, die niets meer met de waarde te maken heeft. Handige, heerlijk zittende slip pers van soepel vinyl, met echt lederen, uitwasemende zool. Slippers die vermoeide voeten een echt vacantle-gevoel geven, fijn om *s avonds bij de T.V. aan te doen, en handig om als een extra paar voor- lange ritten in de auto te hebben. T.V. slippers die normaal voor 2.95 verkocht worden... mor gen voor bijna de halve prijs. Ut Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze T.V. slippers in vrolijke, moderne kleuren, afgezet met keurige Ctin tct. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1