verw L Oud-Schiedam verrijst weer in een miniatuur-vorm llHnfflff lliniHll Schiedam Maquettes van M. Verkade Grote kerk is al gereed Expositie van hist, costuum VOEDSELACTIE KOMT LANGZAAM OP GANG Maar we zijn er nog niet zegt Dierenbescherming Gevarieerde expositievan Wim Zwiers Knappe bendeleidsters gaan op oorlogspad (Blonde Vikingen vechten in Italiaans spektakel Leraar V d. Reijden moest eer aan leerlingen laten 4Tyne' bergt Zweeds motorschip flRHUBBf Koeriersiers 8 De heer Buschmann weer kandidaat als voorzitter Aardoliewinning in de randstad Monopole-matinees: I Miskende Tully schuwt misdaad Artsen op zondag Integratie bij Dist. Rynbende In Schied. Museum „Ami-Ami" voor dc Katholieke Kring Burgerlijke Stand Monopole vertoont: In Monopole: Schaatswedstrijden van Onder Ons KERKDIENSTEN Noorse matroos verdronken Expositie van BB Raadsvergadering RUIMTE VOOR ONS VOORDEEL VOOR U f woninginrichting tel. 675811 Jrhoogslr. 184-186 schieda steno-typiste een administratieve kracht fATEBDAG 12 JANUARI 1963 C. H. BUSCHMANN ...ïoatite jaar?... (Van «en onzer verslaggevers) HVLAARDINOEN, zaterdag De heer t b.lt Buschmann is weer kandidaat voor de functie van voorzitter ven de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de I BenedenMaas.' Zijn herverkiezing mag ywel worden verwacht Het is niet onrao- jl gelijk, dat dit het laatste jaar wordt van het (langdurige) voorzitterschap van de I heer. Buschmann,-Hij zal namelijk, vol- jen« de bestaande plannen, in de loop I van dit jaar naar Breda verhuizen. h (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Op de I reeds eerder door ons aangekondigde nieuwjaarsbijeenkomst (op 16 januari) fhvan de Kamer V. Koophandel en Fabrie kt ken voor de Bcnéden-Maas ln zaal Har?- inonle, zal, nadat de heer C. H. Busch- mann zijn jaarrede heeft gehouden, ir. H.'J. Houtman spreken over het onder in werp: Aardoliewinning in de randstad Holland. x De heer Houtman is directeur Neder- land-West van de Nederlandse Aardolie si. Maatschappij, rj.-:V I.'vi. v; I Ti/'AT gebeurt er met kinderen, tuier ticdcr een misdadiper is en hiervoor tifn gerechtelijke straf heeft gekregen? Sj Het ligt voor de handdot zij in het voet- spoor van hun vader treden. Maar wil een zoon een beter leven gaan leiden dan vader, dan vertrouwt niemand zijn A' poedc voornemen en iedereen denkt aan itj' de appel, die niet ver van de boom kan rallen. In de film Young Guns (Jonge des perado's) merkt Tully Rice (Russ Tamblyn), de zoon van een berucht mis- dadfger, dan zijn streven om een geacht en eerzaBm burger niet au serieux wordt genomen en trekt dan uit pure ellende naar een verzamelplaats van dieven en moordenaars. Black Crater. In dat stadje woont ook de lieve Nora, die met haar drie broertjes wacht op de terugkeer van haar bandietenvader. Tully en Nora voe len meer voor elkaar dan alleen de re classering van de boeven. Na een einde loze reeks moeilijkheden slagen zij erin, zich uit hun schurkachtige" omgeving te M werken, zij het dan, dat dit niet zonder •vi tlag of stoot gebeurt. Het spel van deze beide hoofdvertol- kers is vaardig. En ook de andere spelers igizijn niet alléén goed „op de revolver", is een spannende film. (Zondagmiddag in MONOPOLE), SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekeinde de «^volgende artsen te' raadplegen: W; H. F. ^Meijer, Swammerdnmslngel 43, tel- 69696; |F. Jungerius, Jac. Catslaan 8. tel. 67355 en rP. J. W. Beukers, Burg. Knappertloan 76, *?teL 68004. t Geopend is apotheek Van Westendorp, pingel 83, die ook gedurende dé volgende ■week dc nachtdienst waarneemt SCHIEDAM, zaterdag, Het Schiedam uit de zeventiende eeuw zal voor een deel gestalte kragen als onze stadgenoot de heer M. Verkade z(jn plannen kan ver wezenlijken. De heer .Verkade wil name lijk een maquette van een deel van dat oud-Schledam vervaardigen en daarbU het Stadhuis inet dei Grote Markt, verder Grote Kerk en Huls te Riviere centraal stellen. Deze week ls gereed gekomen de maquette v*n de Grote Kerft die gedu rende twee maanden in de znldbeuk van de Grote Kerk te bezichtigen zal zyn. Het was de bedoeling dat deze maquette tijdens de viering van het zevenhonderd- jarig bestaan van de. Grote Kerk'zoU worden getoond maar het kerkgebouw is niet evenwichtig opgebouwd. De muren hellen over en dat heeft de heer. Verkade ook In zlja maquette doen uitkomen. De maquette vormt een onderdeel van een grotere waarin het Huis te Rlvlere in oude luister, dus uit de tijd van veertlen- de-vij£tlende eeuw wordt'opgenomen. Verder maakt de heer Vcrknde twee wanden van de Grote Markt, oost- en zuidzijde, waarin de vroeger middeleeuw se panden worden geplaatst. Ook maakt hij een maquette van het stadhuis zoals het in de zeventiende eeuw geweest is met zestiende eeuwse toren én gotische zuidgevel. In Huia te Riviere en Stadhuis plaatst hij geen interieur, zoals wel ln de maquette van de Grote Kerk het geval is. Deze maquette is op schaal 1100 ge maakt Het bouwwerk is dus GO cm lang, 32 cm breed en 34 cm hoog. Aan het vervaardigen van deze maquette beeft de heer Verkade duizend uur gewerkt. IRf wilde het ontwerp zo getrouw en historisch verantwoord als mogelijk: was vervaardigen. Het Interieur toont de kerk van voor de reformatio. Deze reconstructie toont dat de harmonie ln het bouwwerk vroeger meer aanwezig was dan na de wijzigingen van de laatste decennia. Ook het uiterlijk heeft de toe stand van omstreeks 1600. De trans van do toren Is dan ook een authentieke trans en. niet de kantelen van na de laat ste restauratie. Het mlnitieuze werk heeft van de ver vaardiger veel kopzorgen en speurwerk gevraagd maar hij ls er met veel noeste IJver dan ook in geslaagd een waardevol le reconstructie van 1 een middeleeuws bouwwerk te maken, Het ls niet de be doeling van de heer Verkade dat deze maquette in de Grote Kerk permanent aanwezig zal zijn. Over twee maanden haalt hij het ontwerp weer naar huls om het te doen aansluiten bij de overige maquettes var» bouwwerken uit' Oud- Schiedam. Apothekers dienst; Apotheek Van Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 'a zondags 12 tot 17 uur: Werken van Georges Henri Adam en werken uit eigen 'be zit BIOSCOOP Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 ttur: „De Overval". Monopole, 7, 9.15 uur: „De laatste der VI- kfngs"; 2 en 4.15 uur: Jorge Despera do's. DIVERSEN Irene, 3 uur: p.v. Vegla Bert Brugmans Marionettentheater Porgy and Bess. Beatrix, 8 uur: Heisver. Vrienden Onder ling contactavond. Hvolf, 8 uur: Soc. Nleuwland dans avond. Nwt. Haven 121, 8 uur: Jeugdsoc. Oud Mathcnesse dansavond. Lange Haven 121, 8 uur: Sitlon dans avond. Arcade, 8 uur: De Postduif feestavond. WU keen trom, 8 uur: Leerlingen 3 e klasse HBS feestavond. SCHIEDAM, zaterdag. Met ingang van 1 januari zijn de N.V. Distilleerderij voorheen Siraon Rynbende te Schiedam, Bol! én Dunlop'a Distilleerderij N.V. te Schiedam en Van.Meerten en Zonen te Delft administratief één. geheel gaan vor men, In weze bestond er reeds een be langengemeenschap, die om redenen van utiliteit nu tot een integratie hebben ge leid. SCHIEDAM, zaterdag. Onder de titel „Spiegel aan de wand" toont het Schiedams Mnseum van 19 januari tot en met 17 februari de kostuums uit de col lectie van mevr. E. Canter Cremers-van der Does. De opening van deze tentoon stelling heeft plaats op vrijdagavond 18 januari, om 8.15 uur, waarbij mevr. Can ter Cremere een historische modeshow zal presenteren. In de serie 'Verkenningen van Kunst zou op maandagavond 14 januari drs. R. W. D. Oxenaar spreken over „Saul Stein berg en de moderne kunst", doch dé heer Oxenaor is verhinderd deze lezing te houden. Hiervoor in de plaats zal nu drs. W. A. L. Beeren, conservator bij het Haags Gemeentemuseum, een lezing hou den over „Momenten uit de na-oorlogse schilderkunst". De heer Beeren zal in deze lezing aandacht besteden aan de Cobra-groep, materieschildering, action painting en realisme, De lezing zal wor den ondersteund met de vertoning vein kleurendia's, Een beperkt aantal kaarten zijn nog verkrijgbaar a 1.50 'en voor zover voor radig 's avonds aan de zaal. Aanvag 8 uur. Ingang door het hek. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. De voedselactïe voor de hongerende Schie- damse vogels begint langzaam op gang te komen, Druppelsgewijs komt het brood binnen in het dierentehuis aan de St. Annazusterstraat, Gisteravond werd een stapeltje brood naast' de deur van het asiel gevonden, een zakje brood hing aan de deurknop. Acht mensen gaven gisteren gehoor aan de oproep mee te helpen snijden, enkelen, boden aan thuis het voedsel klein te maken. Er waren over het algemeen genomen nogal wat valpartijen. Misschien had dit zijn oorzaak in de nogal kleine baan, en daardoor scherpe bochten. Ook waren veel deelnemers niet op de hoogte met de officiële schaatsbepaling. dat diegene, die van de buitenbocht naar de binnenbocht rijdt voorrang heeft op zijn tegenstander. Dat leverde ook wat botsingen, met de gevolgen vandien op. Maar ondanks dat klonken de aanmoe- diglngskreten enthousiast over de baan en werden er bijzonder snelle tijden ge maakt. De meisjes reden twee ronden In een afvalcompetitie. Joke van Sluis werd eer ste, gevolgd door Yvonne van .Vliet. Voor de jongens waren twee matches uitgezet: voor de rijders met hockey schaatsen en die met noren. Bij de eerste „Het Is fijn", zegt de heer Spermon, in specteur van de Dierenbescherming, „te merken, dat je niet tevergeefs een beroep op de Schiedammers hoeft te doen. Maar we zijn er nog niet. Misschien kunnen we vandaag een afspraak met de bakkerijen maken, dat' we Iedere dag van vijftig broden verzekerd zijn. Dat zou hèel mooi zijn, maar dan komen we toch nog zo'rt honderd broden per dag tekort." BiJ de Vijfsluizen, op het terrein van Wilton-Fijenoord zitten op het ogenblik bijzonder veel vogels. Op ongeveer zeven vierkante meter zitten ze zo ramengepakt. dat het zwart ziet. „Gisteren gooide ik twee mud voedsel neer, en toen ik me omdraaide was het op", vertelde de heer Spermon. Het voedsel heeft geen tijd om ln het water te komen, voordat het daar ts hebben de vogels het aL opgepikt." De veiligheidsdienst van Wilton heeft aangeboden het brood voor deze vogels te snijden en ze te voederen,,maar de Dierenbescherming moet dan voor het voedsej zorgen. Daarvoor roept zij nog maals de (blijvende) hulp in van de in woners van Schiedam. Het voedsel kan worden afgegeven aan het dierentehuis ln de St.-Annazusterstraat Vanmiddag cn morgen ls dat echter gesloten, maar maan dag gaan da deuren weer om negen uur open. SCHIEDAM, zaterdag Voor de Katholieke Kring Schiedam zal de toneel groep van Jaap Maarleveld cn Manon Al- ving een opvoering geven van de comedie Ami-Ami" van Pierre Barllet en Jéan Pierre Grcdy op donderdag 17 januari in het Passage-theater. ONDERTROUWD: R. Akkerman. 21 j. cn I, G. F. Kouwenhoven. 21: j.; A. van Eyk 20 j. en H. Hoek 16 j.; K. van Iperen 24 j, en L, van der Tang 21 j.; A. G. van Noort 28 j. en P. J. C, van der Endt 26 j.; D. Otten 20 j. en A. Suvaal 16 j.; H. Over- dïjk 19 j. en F. A. den Herder 18 j.; G. A. Post 24 J. en M. G. H. Collignon 24 j.; T. Robbertsen 24 j. én W. C. Scheffers 28 U L. H. J. Tobé 24 j. en J. E. M. Rebers 22 U J. W. Voshol 21 J. en M. T. C. W. Janssen 18 j. GEHUWD: J. C. Krabbendam 23 j. en L. C. Konsilius 22 j.; T. Cl Medema 34 j.-en M. H. van der Hoek 31 j.: G. van der Geer 30 j. en P. Wiegel 23 3.: L. J. de Groot 25 j. en C. H, BaamB 20 A. C. van der Haagen 23 j. en A, W. Koomneef 26 j.; P. A. Speijer 26 j. en RL J. Kats 23 j.; J. F. J. Verschuur 25 j. en J. A. M. van der Sluijs 21 j.; J. J. Vogel 23 j. en W. van Loopik 21 j.; R. U.'Wijk 24 j. en M. M. Putters 23 J. C. van Spingelen 23 j. en F. J. Immerzeel 21 j. GEBOREN: Faulus A. T. Z.Y. W. A. M. van den Berg en T. M. L. Overzier; Robert J. z.v, J. C. Lips en ,N. van der Struijs; Petrus F. H. z.v. W. A. Scholte en C. M. van Dorp; Paul C. z.v, J. Böhler en A. A. Leenders; Richard z.v. P. Prein cn A. B. van Houten. OVERLEDEN: F. A. Mannee, 73 j.; G. van der Windt, 73 j. NA „Du rifili chez les hommes" nu Du rif lil ches les femme#. Wederom ochreef Augnste le Breton het verhaal van een grote, spectaculaire kraak, dfe ditmaal echter onder regie van een harde nachtclubelgenareg gezet wordt. Het gegeven is echter minder conse quent uitgewerkt en wordt döor meer complicerende bijzonderheden vertroe beld dan het, Scenario, waarmee. Jules Dassin destijds aan het werk toog en dat hem inspireerde tot een adembenemende, technisch volkomen verantwoorde „repor tage" van een inbraak in een juweliers- \TÜ de Hotluwoodse spektakelfabHkan- een ander. Een schurk (een bijzonder IV ten mèt hun schimwereld van etc film- gekke creatie van Edmund Purdom) moet i» Vin an lm /4/iaf rtQT met een ten mét hun schtjnwereld van dc film- kaart verdwenen zijn, regeert de Ualiaan- se filmwereld. Het schijnt een zeer. lucra tieve regering te zijn als men de vriftoel "iet te stuiten stroom ,&iperprodvktles" van zich ziet voorbijtrekken. Ditmaal is dc beurt aan „De laatste der Vikingen"- Zo somber als de.ti- tel het ccet voorkomen is het niet want, hoewel het er voor de blonde body-buïl- ders even moeilijk uitziet, aan het slot hebben zij de macht weer stevig in han den. Het verbaal is zo clichématig als bet maar kan. De zoon die een tijd is wegge weest, bemerkt bij zijn terugkomst dat de troon van rijn vader is ingenomen door natuurlijk wijken, en hy doet dat met een byl in de kwalijke borst. Voor 't zover is, moeten er veel atleti sche én zeer rood gekleurde vechtpartijen geleverd worden. Enthousiast stoeien hon derden figuranten met zwaard, bijl cn spies waarbij de pijLen-boog ook zeer bekwaam gehanteerd wordt. Het Hoogte punt van de troebelen is het. slotgevecht om het kasteel van deze boze koning, dat buitengewoon vakkundig verfilmd is. Nog een laatste opmerkelijk feit: hoofd rolspeler Cameron Mitchell ook een vluchteling uit Hollywood, heeft voor deze gelegenheid zjjn haar gebleekt. (Tot en met zondag in MONOPOLE). winkel, waarby het listig gebruik van een paraplu een essentiële en onvergete lijke rol speelde. Alex Joffé, de regisseur van Riflfi on der de Vrouwen, heeft op zijn beurt alle aandacht geconcentreerd op een soortge lijke onderneming, die enerzijds onder dezelfde moordende spanning en doodse stille wordt uitgevoerd, maar de lichtere sportieve toets die Dassra's „instructieve' misdaadfilm kenmerkte, geheel mist. Het is een dramatische thriller gewor den, met veel gewelddaden en wrede trekjes, technisch heel vakkundig, maar soms ook weinig overzichtelijk gefilmd.Het slot brengt een complete slachting: de twee elkaar bestrijdende benden, die ge leld worden door twee keiharde bazin nen, schieten elkaar overhoop als de kraak in de Brusselse bank reeds gelukt is én de miljoenenbuit voor het grijpen ligt. Een aardige bijzonderheid van deze opératie is. dat de bank nog iets terug krijgt voor de gestolen miljoenen; precies dezelfde hoeveelheid franks, jammer ge noeg echter in valse biljetten die in het vooronder van de drijvende nachtclub „Ration K" (zo genoemd naar het bij de Amerikaanse' soldaten beruchte oorlogs rantsoen) vervaardigd worden. Van „rifi- fi", d.w-z. heibel, onder de vrouwen is nauwelijks sprake. Het is een strijd op leven-en dood die hier gevoerd wordt, meer dood dan leven zelfs. Nadja Tiller mag als cocotte zekere verdiensten hebben, in deze harde film van nog hardere gangsterfiguren schiet zij als bendeleidster schromelijk tekort. Silvia Monfort, éen actrice van nog min der betekenis, heeft ln elk geval haar har de masker mee voor de rol van haar vijandin. Robert Hossein, Pierre Blanchar en zo waar de lieve oude Franeoise Rosay ver schijnen in de voornaamste andere duis tere rollen en Eddle Constantine' heeft er zijdelings ook nog even mee te maken. (In MONOPOLE van maandag tot en met woensdag.) WiM2WEKS Zittende «rotito I Pj Rotterdamse graficus Wim u Zwiers toont in het zaaltje van Int Constigh Werck aan de Oudedijk, waar hij deze maand met grafiek en tekeningen expo seert, verschillende gezichten. Met andere woorden: hij laat zich in zijn opvattingen van verschillen de kanten kennen. Wij proeven er de behoef te uit het onderwerp van meer dan één iekenkiindige trant uit te benaderen. Het maakt zijn exposities bepaald gevarieerd en men voelt er ook uit dat het hem er innerlijk veel aan gelegen is de expressie-mogelijkheden, waarover hij beschiktaan het onderwerp dienstbaar te maken. Als h IJ zich ergens heeft „los" ge werkt, dan gebeurde dit iö enkele tien tallen kleine penseeltekeningen, die in summiere aanduidingen het beeld oproe pen van de Bretonse kunsten. Het zijn fijne, grijze bladen die door de toon een typische sfeer verspreiden. Deze vorm van een directe impressie werkt door- in de grotere bladen, waarin echter de snel geschreven lijn een belangrf'ker rol speelt. Bretagne en de Dordogne hebben hem zeer bekoord en voor hen die deze lief lijke landschappen ktnnen, zal dit geen verrassing zijn. De. strengheid, die de graficus eigen is en die niet het minst wordt bepaald door het materiaal waar mee hij werkt, maakte opeens plaats voor een emotionele openheid, toen hij zich met Inkt, een wéinig kleur en papier kon laten gaan. Vrüer en ongedwongener dan met de grafische middelen tekende hij het verlepte kerkhof van Cabans en een mis troostige steengroeve. Hoeveel moeilijker maakte hij het zich zelf toen hy probeerde diezelfde Breton se kunsten in een lino gestalte te geven door veelweg te laten en alleen dc hoofd zaken, de stugge rotsblokken, te laten spreken. Moeilijk ook daarom, omdat hü aanleunt tegen de noc-figuratie. Daaren tegen ïs de lino Zittende vrouw^ er weer een voorbeeld van boe hij er ïn is ge slaagd deze figuur vol souplesse en met' een fraai grafisch effect neer te zetten. Zoals ook het simpele portret van dc dichter Hendrik de Vries, een kopergra- vure,- zijn niet geringe kundigheid toont. L. W. SCHMIDT (Van een onzer verslaggeefsters} SCHIEDAM, zaterdag, Onder zeer grote belangstelling van hun klasgenoten hebben gistermiddag leerlingen van de Rijks HBS en MMS «chaatswcdstrijden ge houden op de ijsbaan van het tennispark Van Vliet dat hen ter beschikking was gesteld. Ook de directeur van dc school, dr R. Oort en de onderdirecteur, de heer C. J- J. v. d. Maas, moedigden de schaatsers aan. Het lerarenkorps werd niet alleen vertegenwoordigd langs de baan, maar ook In de strijd. Leraar D. van de Reijden ging voor de wedstrijd op hockeyschaatsen, die over vier ronden'werd gebonden, van start. HIJ maakte een snelle t(jd (1.30), maar behoorde nfet by de prijswinnaars, omdat JhU zUn evenwicht op het gladde, hobbelige ijs verloor en kwam te vallen. wedstrijd, die over vier ronden ging, kwam Eric van Woerkom als eerste uit de bus, Johnny Beyer werd tweede. Eric van Woerkom maakte bovendien de snelste tijd van de gehele middag. De wedstrijd voor rijders op noren ging over zes ronden, en gaf een spannende strijd. Arjan Schipper werd eerste,. Roel van der Kcoy volgde hem met een klein verschil," - De voorzitter van de organiserende scholierenvercnlgir.g Onder Ons, Anton Smit, deelde aan de winnaars dfi prijzen uit. een wisselbeker en medailles. SCHIEDAM Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. A. Hoffman. Bethelkerk: 10 uur ds. J. D. Smids cn 5 uur ds. J. G. Jansen. Opstandragskerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. A; D, Kinassen en dr. K. J. Kraan (Oecumenische Dienst.), Vredeakerk: 8 en 10.45 uur ds. C. v. d. Steen cn 7 uur dt G. van Wingerden (Babylonlfenbroek) Ned. llerv. Gecef. Evans. Gebouw Irene: 10 uur ds. C. ran Wingerden (Babyloniëa- broek}. Vredeskerk: 7 uur: ds, idem. Evang. Luth. kerb Lange Nieuwstraat-West- vest: zaterdagavond 7.30 uur Oecumenisch Avondgebed. Evang. Lutfi. Gemeente: lange Nieuwstraat Westvest: 10 uur da. G. J. Duyvendak (Utr.). Ned. Prot..lïond West-vest 92: 1030 uur ds B. Schotiwink. Oud KaUi. Kerk. Dam 23: 10 uur H, Mis. Baptisten-gemeente Jeuedtmven, Lange ha- en 129. 7 Uur ds R. Relling. Leger de# HelJa, Lange Haven 27: 30 uur Heiligingssamenkomet en 7.30 u. .Vetiossings- aamenkomst. Gerrft Verboonstraat <5.45 uur Openluch{samenkomst. Alle samenkomsten o. v, brig. K. Wicringa en maj, R. Beitsma. Rijdende Kansel. Gebouw Irene: 7 u. film avond oj.v. ds. R. Helling. Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 u. open bare toespraak „Zijn alle gelovigen goed in Gods ogen?" cn 7 uur Wachttorenstudie. Don. derdag 7,30 uur: theocratische bedlenings- echool en dlenstvergadering. Chr. Gefcf, Kerk, Waranda, Burg. Knap- pertlaan: 10 en 5 uur da. Bikker (Utrecht). llerv. Gemeente KetbeL Da Bank: 9 u. ds. Brummelkamp. Dorpskerk: 1030 u. ds. Brum- melkamp, en 7 u. ds. Van de Vloed (Vlaar- dtngcn). Gercf. Gemeente. Ooaterkerk: IÖ u. ds, J. Couvée en 3 u. ds. J, Couvée. Kethel „De Ark": 930 u. ds. W, A. Krijger en 230 u. ds. "W. A. Krijger. Kantine Burg. Honnerlage GTetelaan 150: 10 u. da. H. S. Heynen (Vlaar- dlngen) en 5 u. ds. H. J. Heynen. Juliana- kerk: 10 u, ds. P. R. Everaars en 5 u. ds. P. B, Ever-aars. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Vannacht is de sleepboot „Tyne" van L. Smit cn co. van Southampton uitgevaren op een nood sein van het 496 bu-.t. metende Zweedse motorvrachtschip „Nordland" dat op 20 mijl ten zuiden van Portland Bill met ma- chlneschade hulpeloos ronddreef. Van morgen omstreeks 8 uur was de „Tyne" bij de Zweed en maakte het schip vast om het op basis van Lloyd's Open Form naar Southampton te slepen. Dit zal nog wel enige tijd ln beslag ne men want er staat in Het Kanaal een sterke oostenwind (kracht 8) met zeer hoge zee, zodat het sleeptransport met 60 mijl voor de boeg, slechts 3 mtfl per kan vorderen. 1 VLAARDENGEN, vrijdag (ANP) Ia; de afgelopen nacht ls de lö-jarige matroos Otto M. Jansen,-opvarende van het Noorse tankschip „Cate Brovie" in Vlaardlngen verdronken. Toen hij aan boord ging is hij uitgegleden en tussen kade env schip ge makt. Pogingen om hem te redden zijn mislukt. y MAASSLUIS, vrijdag. Vim 28 tot en f met 30 januari houdt de dienst Bescher- ming Bevolking een tentoonstelling in de Sluia aan de G. A. Brederolaan, De be doeling is de bevolking voor te lichten over mogelijkheden tot bescherming van het gezin tegen oorlogsgevaren: Voorts zal er getoond worden over welk mate rieel de plaatselijke hulpgroepen van de BB. beschikken en zal er naar worden gestreefd enig inzicht te geven in het doel en de organisatie van de B.B- (Van onze correspondent) MAASSLUIS, zaterdag. Maandag. 21 januari des avonds half acht komt de ge meenteraad van Maassluis voor de eerste maal ln dit jaar bijeen, zodat deze verga dering als eerste agendapunt de Nieuw jaarsrede van burgemeester Van Dijck zal vermelden. Halkarpet, wol, modern, 160x230, van 87 50 vif 69*50 Haarvelours karpet, 200x300, antraciet, van ƒ198.voor f129.— Wollen wilton karpet, 200x280, voor f 99.—- Grote maat tafelkleden, vanaf 7.95 Stapel coupons vitrage en stroken, p.m. vanaf f 0.98 Tientallen coupons gordijnstof, per meter v.a. f T,95 Een wollen epïnglé meubelstof, p. meter voor f 5.95 Dekens ƒ14.95, ƒ19.50 ƒ24.50 enz. MERKDEKENS TEGEN VERLAAGDE PRIJZEN. Allerlei maten coupons van: balatum, linofelt, kokos, tapijt, lopers cn meubelstof. Wat een prachtige bril! Kies «en montuur dat past bij Uw ka rakter. Kleuren lijn van montuur zijn even belangrijk als de glazen. koninklijke f90f/SnttÏ3 FABRIEKEN VAN MÊLKPRODUKTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. Te vlaardingen Op ons hoofdkantoor te Vlaardlngen ontstaat zeer binnenkort een vaature van op de afdeling Centrale Inkoop. Zij die voelen voor afwisselend werk op een commer ciële afdeling, In het bezie zijn van een diploma steno Nederlands en een Ulo of gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd, nodigen vrij- uit zich schriftelijk of, telefonisch In verbinding te stellen met de afdeling Personeelszaken, Ooschavenkade 42, Vlaardlngen. Telefoon 2941(of Rotterdam 69174), toestel ■-<<: GEMEENTE SCHIEDAM Bij Geraeentewerkea Schiedam kun op de afd. Financiële Administratie worden geplaatst (mnl. of vrl.) in een afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring nader te bepalen rang. Vereist worden de diploma's mulo en typen, terwijl het bezit van het diploma boekhouden tot aanbevehng Istrekt. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder ver melding van leeftijd, opleiding, praktijkervaring, enz., binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. Personeel gevraagd Bankwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. SchJp- pers Apparatenbouw, J, v. Riebeeckweg 15, Schiedam, tel. 69285. - Bi)verdienste. Bureau vóór opinie- en marktonderzoek- biedt voor dames .en beren een interessante bijverdien- ste-mogeUikheld*Zij.-die er varing hebben met enque- terén genieten de voorkeur. Gaarne ontvangenwij uit gebreide inlichtingen onder no.-10208 bur. van dit blad. Plaatwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. Schip pers Apparatenfabr., J, van Riebeeckweg 15r Schiedam, tel 6 02 85. Bij Showroom Coja een cen trifuge 98.—, wasmachines vanaf ƒ90.—. 15 tot .30% korting, ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha- 126, telefoon 6 3341. Shave-dealer van Phfllshave Remington, Bruin. Slypeh, repareren, 'a Morgens ge bracht, 'a middags klaar. Slijperij, staalwarenhan del Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43, telefoon 61719. Fotografie Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 108, te lefoon 6 6720. In' één dag gereed.: :--V Boinims'vergeten? Dé auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106.: Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt f7^0. Hélène tiède permanent de meest tdeale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen cn brengen per luxe Hélène, lefoon 67170. r Diversen I:.; opklap-, of, fa telbed Prima afwerking U nieuw terug' Het goedkoc ste adres DUK, Groenen: Ia (Broersveldpad), telefoon 6 80 28 (na 18 6 67 89)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1