Water distributie dreigt, als leidingen blijven bevriezen Vis sterft in vijvers van Pr. Beatrixpark l Vorst geeft G. T.B. vele kopzorgen Gasgevaar bij lekkages teveel aan kacheltjes deed stroom uitvallen SYC boekte goede winst voor tjeé De Sportweek 1963 moet weer op stapel gezet Handbal Wilton-heren moeten de zege aan Snelwiek laten Verordening subsidiëring jeugdwerk Fabriek van Windhorst gaat in liquidatie es SVV zaterdag tegen Sparta Zondag voetbal in Aiioy-hal Feijenoord krijgt 1000 kaarten meer fttö- opruiming Vrouwendag nu op 23 februari opruiming Hulp gevraagd voor openhouden van de wakken Jubilarissen bij de brandweer Inbraak Burgerlijke Stand SBLO-SECTIE- VERGADERING Snoepgoed-automaten opengebroken Dame aangereden Drie punten voor „Schiedam" Afsluitbomen bleven diebt - verspreider van luchtjes - Klaverjasuitshgen SCHIEDAM DE f SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters [1963 pBVSDAG 15 JANUARI 1963 •r <i« *d>t wars ciale Ibrfc- izen- ten, «ie iwte feza het. ïde rt in weed fce- ub- ffén «ie i op- welke li jt, weg- a is in A. n Hel- SCHIEDAM, dinsdag. Door de reeds zo lang durende periode van strenge vorst, waarvan het einde nog niet in zlclit is, ztfn de gemeentelijke Technische Bedrijven jn grote moeilijkheden gekomen, voor wat betreft de levering van zowel water, gas als elektriciteit. Want door de vorst komt breuk van de leidingen zeer veelvuldig voor. Geeft dit voor de waterleiding veel ongerief en ongemak, by het gas kan dit idfs gevaariyk zijn voor het leven, door het dan vrijelijk uit de gebroken leidingen stromende gas. Van de weeromstuit heeft door de sterk verhoogde afname ook de voorziening van elektriciteit te kampen met grote moeilijkheden en mankementen. DU weekend Is vrijwel het gehele personeel van de afdelingen water en gaa van de G.T.B. ln touw geweest om de gebroken leidingen te herstellen. Maar de directeur van de G.T.B., de heer van Hartingsveld, heeft hl het vooruitzicht moeten stellen, dat wanneer de vorst zo blijft aanhouden, het binnenkort geen doen meer zal zijn om alle gesprongen waterleidingbuizen te repareren o£ te ontdooien en dat dan voor de getroffenen een nood-distrlbutie-regellng voor het water Ingesteld moet worden. De oorzaak van alle ellende is de vorst. Hoe langer die duurt en hoe strenger die wordt, des te dieper dringt de vorst de grond in. Op het moment is de grond al van 60 centimeter tot één meter diepte, naar gelang van de gesteldheid van de bodem, bevroren. Nu Is het zo dat het water ln de grond hü het bevriezen gaat uitzetten tot 10 procent toe. Daardoor wordt de aarde als het ware omhoog ge drukt en het Is hierdoor dat de leidingen van gas en water gaan „werken". Dit kan dan aanleiding geven tot buisbreuk. (Advertentie J.M.) ...„geen namen noemen... a/fe dure etiketten er uit... en ga dan Je gang maar voor deze speciale aanbieding" zei de fabrikant. En dat doen wij dan ook met deze corsetter» (zijshitlng met veter) van 18.95, maar nü voor minder dan de halve prijs. Pracht corsecten mee voorge vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere'-fl- guren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, koopt U nu voor nog géén negen gulden. Gevaarlijk gas Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze pracht corsetten voor zwaardere figu ren In de talilematen 78-93 cm (dus ook In de grootste maten) kleur zalm, 7. Geen tel. of ichrlft, best VOLLEYBAL SCHIEDAM, dinsdag. De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben nok deze week weer voor redelijke tot zeer goede resultaten gezorgd. Dames 1 ontving Z.V.C. 3 ln Schiedam en. wou zeer gemakkelijk met 3—0. Dit Z.V.C.- team speelde slechter dan de gemiddelde 3e klas ploegen en de Schiedamse meis jes hadden dan ook geen enkele moeite, zoals ook de set-standen aantonen: 157, 15—2 en 15—1. Dames II kreeg het sterke „Hou Stand" de naaste concurrent, op bezoek. Na zeer spannende strijd zegevierde SVC II met 3—1, met de setstanden: 8—15, 18—16, 16—14 en 15—8. Dames Hl bereikte op fraaie wijze een 2—2 eindresultaat tegen het sterke Liba non I (5—15, 15—13, 15—13 en 11—15). Het eerste herenzeslal van SVC moest op bezoek bij het Vlaardinge Aggredior en begon het nieuwe jaar wederom met gelijk spel (22). Na twee gewonnen sets dachten de Schiedammers dat ze er al waren, hetgeen Aggredior tot 'n krachts inspanning bracht en bij SVC de vecht lust bet verdwijnen. Setstanden 1315, '—15, 1513 en 15—10. Heren III ten slotte speelde een span nende strijd tegen stadgenote SPSV I en behaalde eveneens een 22 gelijk spel U4—16, 17—15, 15—9 en 9—15). Heren II was wederom vrij. SCHIEDAM, dinsdag—He viering van de „Vrouwendag", die de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid op 28 novem ber in verband met het overlijden van H. M. Koningin Wühelmina aflastten, zal nu plaats vinden op woensdag 23 januari. Voor deze bijeenkomst, die om S uur .'s avonds in het Volksgebouw begint, zijn de reeds gekochte gele toegangskaarten hog geldig. Nieuwe toegangskaarten zyn 0,35 verkrijgbaar aan de zaal. Vooral op het punt waar de leidingen de huizen binnen gaan is het gevaar van breuk groot. Bij waterleidingbuizen merkt men dit direct, maar bij gas niet altijd. Daardoor kan het gas de woning binnen komen en zich daar ophopen, wat het ge vaar met zich mee brengt van een ex plosie of van bedwelming van de bewo ners. Dit euvel heeft zich nog niet voor gedaan, maar in de strenge vorst-periode van 1956 is er in Schiedam wel dege lijk een sterfgeval door gasvergiftiging voorgekomen. De G.TJ5. zün daarom zeer attent op breuk van gasleidingen en reparatie daar van krijgt de hoogste prioriteit. De heer Van Hartingsveld waarschuwt dan ook dc bevolking: zodra men in huis een gas- lucht ruikt, waarschuw dan ogenblikke lijk dc G.TB., wat onder telefoonnummer 64980 kan geschieden. Een ander euvel bij de gaslevering is, dat het in de buizen aanwezige water gaat bevriezen en zo verstoppingen ver oorzaakt, meestal in knikken of bochten. Een behandeling met alcohol wil hier wel eens helpen. Ook bij storingen dient men voorzichtig te zijn en de geen gas meer leverende kranen afsluiten. Want als men dat niet doet kan men bij opheffing van het euvel gas aangevoerd krijgen, zonder dat een vlam brandt en dat geeft kans op gasvergiftiging. Draai 's avonds alle over dag gebruikte gasvlammen uït, ook van de geiser, maar vooral van de gashaard, is het advies van de heer "Van Hartingsveld. Onbegonnen werk De moeilijkheden bij de water-levering zijn veel groter en veelvuldïger dan bij het gas, maar er is geen levensgevaar bij. Vele huisvrouwen hebben nu al gemerkt wat de bezwaren zijn. van een bevroren waterleiding en. dit aantal zal ln rap tem po nog toenemen, wanneer de vorst zo hardvochtig blijft regeren. Vijf ont- dooiings-ploegen van de GTB zijn de ge hele dag en een deel van de avond be zig om met hun elektrische ontdooiings apparaten de buizen, weer te laten func tioneren. Doch het is een bijna onbegon- werk. Want in de bevroren grond be vriest het water in de buizen toch weer. Vooral ln de oudere woonwijken, waar straten verzakt zön en de leidingen dicht aan de oppervlakte liggen, komt het euvel van de bevroren leidingen veelvul dig voor. Er Is niet veel aan te doen en daar zla dan ook, als de situatie zo blijft, het hersielwerk opgegeven moeten wor den, zodat de huisvrouwen hun water moeten komen halen bij de brandputten. Het is momenteel nog niet zover, maar de heer Van Hartingsveld zag het wel somber ln. Wat dat betreft hebben de bewoners van Nieuwland een beetje geluk. Daar lig gen de dienstleidingen over het algemeen in de kelders en zijn geïsoleerd bovendien, waardoor bevriezing van buizen zeldzaam voorkomt. in tegendeel, dat wordt zelfs gestimuleerd. Maar het kan wel teveel in eens en te gelijkertijd zijn. En om de leidingen te gaan verzwaren voor een reeks topdagen in de zoveel jaar is economisch niet te verantwoorden. Vandaar het verzoek van de heer Van Hartingsveld: als de stroom weer eens uitvalt (bij aanhoudende koude en hoog verbruik kan dat vakér gebeu ren) wilt u dan de kacheltjes afzetten zo dat tenminste de zekeringen weer aange bracht kunnen worden? Dit zijn zo de perikelen waar de G.T.B, ln deze strenge vorst-pcrlode mee gecon fronteerd worden en waar de bewoners ook de last van ondervinden. Zelfs ln het verkeer. Want gisteren fs de Dam voor het verkeer gesloten geweest: in een gas buis onder de straat zat een lek en dc hele straat moest opengelegd worden. Men kan zich zelf én de G.TJB. helpen door wat meer zorg te besteden aan de gas- en waterleidingbuizen, b.v. door 's avonds in huts de hoofdkranen dicht te draaien en het water te laten ontsnappen wat minder kans op bevriezing in huis geeft. Wat de gasgeisers betreft: 's mor gens eerst de warmwaterkraan laten lopen om te zien of dat inderdaad kan en dan pas de vlam aansteken; is de verwar mingsspiraal namelijk bevroren, dan maakt men het apparaat stuk door het gas te laten branden. Bij al deze misère had de heer Van; Hartingsveld toch nog een lichtpuntje: De nieuwe gashouder met een capaciteit van 18.000 m3 Is nog vóór de vorstperiode in gebruik genomen kunnen worden. Dit betekent voor het gasbedrijf een grotere reserve en de betere mogelijkheid om de plek-uren op te vangen. (Advertentie LM.) Niet wachten,— "maar nü kopen in deze Opruiming wantin het voorjaar zijn er toch kosten ge noeg. Morgen begint de verkoop van een grote partij Brabants bont, in leuke moderne dessins, voor minder dan de halve prijs. Een prachtige kwaliteit, die nor maal verkocht wordt voor 1.95... koopt U morgen voor neg géén drie kwartjes per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Brabants bont, 80 cm breed, In diverse dessins en kleuren. per meter Af JL Géén tel. of schrift, best. 10 x meer stroom Mei de bevroren grond hebben de moei lijkheden bij dc elektriciteits-levcring niels te maken, wèl met de barre koude. Men maakt nu veel meer dan anders ge bruik van elektrische kacheltjes voor bij- verwarming en zelfs ook voor hoofd-ver- warming, wanneer men zonder kolen Is komen te zitten. Zelfs zijn er mensen die dergelijke elektrische verwarmlngs-appa- raten gebruiken om de keuken of het tol let te verwarmen uit angst dat de water leiding daar anders gaat bevriezen. In elk geval is de afname van elektriciteit rigo- reus gestegen. Tot het tienvoudige van normaal! Dat Is een tè zware belasting voor de leidingen. Dit heeft er vrijdagavond toe geleid dat in twee complexen van de stad, in het westen, en in het oosten, de stroom uitviel. Waren er teveel mensen „in het bad" ge gaan met een elektrisch kacheltje als ver warming? Mogelijk wèl. Er was niets ka pot, maar de zekeringen in de verdeel kasten. sloegen bij de te zware belasting door en zelfs de olie-schakelaars bij de transformatoren sloegen uit. Dat gebeurde om kwart voor acht, maar de storing was eenvoudig niet te verhel pen, omdat men in de verduisterde gebie den, ook zonder dat er stroom was, dc kacheltjes aan Het staan. „De zekeringen gingen stuk onder ome vingers", vertelde de heer W. C. Bax, bet hoofd van de afd. Elektriciteit van de G.T.B. Pas toen men tege'n tien uur de boop op alsnog levering van stroom had opgegeven cn vroeg naar bed was gegaan, was het weer mogelijk, om de verbindingen tot stand te bren gen. Kacheltjes afzetten Nu staan de G.T.B. beslist niet afwij zend tegenoxer gebruik van elektriciteit. SCHIEDAM, dinsdag. „Als niet en kelen van onze totaal 3.600 leden ons een handje komen, helpen, dan hoeven zij er niet te hard op te rekenen dat zy van de zomer weer ln het Prinses Beatrixpark kunnen gaan vissen. Want de vis dreigt te sterven onder de dikke laag ijs." Zo ver telde ons de heer C. Faasse, bestuurslid van de Hengelsportverenlgfng „Schiedam en Omstreken", In de vijvers van dat park Is door die vereniging voor een kapitaal aan vfs uit gezet en opgefokt, maar al deze vis dreigt verloren te gaan als er niet geholpen wordt. De kwade gassen uit de veen- bodem van dc vyversstygen op en kunnen' niet ontsnappen door de ijslaag. Daardoor wordt het water vergiftigd en alle zuur stof gaat verloren. De oplossing fs het hakken van wakken la het {js op de vijvers. Sfnds de kerstdagen zyn vier of vijf bestuursleden en getrouwe inedewer. kers daar al mee bezig, maar de wakken vriezen elke nacht weer dicht en moeten dus telkens weer opengehakt worden. Elke avi nd opnieuw. „Dat is voor vijf man alléén niet vol te houden en daarom doen wy een beroep op de leden om ons daarbij een handje te helpen", zo stelde de heer Faasse het Enkele bejaarden zijn gisteren, toen het weer wat milder was, een handje komen helpen, maar in de kou is dit te voor hen. „Er zijn momenteel zovele man nen, ook hengelaars, die uitgevroren zijn en overdag thuis zitten. Mogelijk kunnen die het werk van het openhouden van de gaten op zich nemen." Overdag kan dit veel makkelijker en beter gebeuren dan "s avonds, na het werk. Nog heeft men geen dode vis in. de vijvers van het Pr. Beatrixpark gevonden, maar in de vijvers in het „oude" deel van Kethel wèl. Veel dode vissen zelfs. Daar dreigt het ook heen te gaan tn de prach tige viswaters van het park. Hoe de toe stand is in de stadssingels, weet men niet. ir kunnen ook geen gaten geslagen ■den, aangezien dit te gevaarlijk is voor de kinderen.. Dat wordt dus afwach ten. Maar het heeft al zo lang gevroren. Tè lang voor het welzijn van de visstand. Vandaar dit beroep op de hengelaars, om een handje te helpen om de visstand op peil te houden. Aanmelding van hulp kan geschieden bij de heren A. v. Breda, Slachthuislaan 27, tel. 68879; C. Faasse, Van der Duyn van Maasdamlaan 15, tel. 60851; H. Stip, Seringenhof 6, Kethel en j. Freeling, Poortugaalsestraat D. SCHIEDAM, dinsdag—Tijdens de feest avond op vrijdag 18 januari in Musis Sacrum van dc Schiedamse Brandweer lieden Vereniging „Vriendschap zij ons doel" zullen de twee hoofdbrandwachters D. v, d. Spek en J. W. Sjoerdsma gehul digd worden voor hun 25-jarig jubileum bij da Brandweer. SCHIEDAM, dinsdag In de woning van de heer J. A. B. aan de Stadhouders laan is ingebroken. Men heeft zich toe gang tot de woning verschaft door een openstaand bovenlicht van de keuken. De buit bleef beperkt tot een partij tafel zilver, de koffer van een naaimachine en een electriscb scheerapparaat. GEBOREN: Edwin R-, z. v. A. Fintel- man en M. M. Vermeulen. OVERLEDEN: A. Vaal, 70 j.: H. Heine- bal, 58 j.; C. P. Henderson, 98 j,; J, de Pater, 79 j.; P, 3. Heijster, 56 j. Apothekcrsdienst: Apotheek Van Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 's zondags 12 tot 17 uur: Werken van Georges Henri Adam en werken uit eigen be zit. BIOSCOOP Passage, 2 en 8.15 uur: „De Overval" Monopole, 2 en 8 uur: „Rififi onder de vrouwen". DIVERSEN Chr. Soe. Belangen, 8 uur: p.v. Hoek bijeenkomst. De Rank. 7.45 uur: K.A.V. Kethel Ca baret. SCHIEDAM, dinsdag. Het organi seren van een Sportweek in 1963 is het voornaamste punt vat» bespreking gewor den op de jaarvergadering van de sec tie voor voetbal cricket en honkbal van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening. Een onderwerp dat ook ter sprake zal komen op de binnenkort te houden bijeenkomsten van de andere secties en op de algemene vergadering van de SBLO in maart. Die Sportweek is in 1962 sportief ge zien wel een succes geweest, vond voor zitter A de Jong, maar financieel niet. Er is een tekort ontstaan, nog vergroot doordat iemand de financiële plichten die hij op zich heeft genomen, niet is nagekomen en uit Schiedam is verdwe nen. Dit blijft een strop van f 400. De aanwezigen waren het er echter over eens dat het tekort door de aangeslo ten verenigingen gedragen zal moeten worden, zo mogelijk met vrijwillige bij dragen. Doch daarmee is een domper gezet op de plannen voor een. eventueel dit jaar nog te organiseren Sportweek. De me ningen liepen hier nogal uiteen. De één vond dat het jaarlijks organiseren van zo'n bijzonder sportevenement mogelijk moest zijn, de ander was bang voor een sleur. En de penningmeester van de SB LO, de heer C. J. M. Bolmers, gaf te kennen dat zo'n Sportweek toch zeker 4QOO gulden moet gaan kosten en waar haalt men dat geld vandaan, als de gemeente niet bijspringt. Een beslissing daarover zal echter pas in de maart vergadering genomen moeten worden. Ook de Sporthal is ter sprake geko men, Voorzitter De Jong gaf te kennen dat medio februari de plannen, bekend zullen zijn voor de seriebouw van sport hallen in Zuid-Holland. Door deze serie- bouw zal de hal aanmerkelijk goedkoper neergezet kunnen worden dan voor de f 1,5 miljoen die door de Sporthal- commissie is geraamd. Op de Sporthal- commissie zal aandrang worden uitge oefend om spoedig een besluit te nemen in dit voor het Schiedamse sportleven zo belangrijke plan. Verder is medegedeeld dat nog jaar de verlichting van de velden, in sportpark Thurlede aangebracht zal kun nen worden en. dat de nieuwe sport velden spoedig in gebruik genomen kun nen worden. Het tarief van de medi sche sportkeuring is op advies van het landelijk bureau verhoogd tot f 2.50. SCHIEDAM, dinsdag Mevr. A. H. E. M.-S. R. deed aangifte, dat van de gevel van baar winkel aan de Rotterdamsedijk hoek Halleystraat twee snoepgoedauto maten zijn opengebroken. Snoepgoed en geld is meegenomen voor een waarde van 19,80. SCHIEDAM, dinsdag De 66-jarige mevrouw S. C. D. is gistermiddag in de Lange Kerkstraat bij het oversteken aan gereden door een vrachtauto die werd be stuurd door de Schiedammer O. J. A. Mevrouw D. kreeg een hersenschudding en is in het Gemeente ziekenhuis opgeno men. SCHIEDAM, dinsdag- In de zaal handbalcompetitie hebben de dames van DWS In een weinig hoogstaande wed strijd tegen Hellas uit Goes twee punten binnengehaald en zy prijken nu ln de hoofdklasse op de derde plaats met vier punten achterstand op leider Swift. DWS speelde zonder Lenie Kobart en dat was vooral bij het opzetten van aanvallen goed te merken, al scoorde invalster Els van H ouwel Lngen ook het eerste punt. Hellas kwam nog wel enkele malen ge vaarlijk opzetten, maar de ruststand bleef 10. in de tweede helft zorgde Els van Houwelingen voor het tweede doel punt met een zacht schot over de ver dienstelijke Zeeuwse kcepster been. De snelle Rïa Kok bracht met een prachtig sprongschot de stand op Z1, maar z|j liet even later de kans am gelijk te ko- door het verkeerd nemen van een. strafworp voorby gaan. Met 2—1 kwam het eind aan deze niet beste stryd. Dc UVG-dames haalden één puntje binnen door tegen WIK uit Vlaardingen. met 33 gelijk te spelen. De aanvallen van WIK waren vooral in de eerste helft gevaarlijk, maar keepster L. de Raay vist van geen wijken. Pas ia de tweede helft maakte C. Voogdt het eerste punt. om, na een geslaagde tegenaanval van T.: Kemper de stand op 21 te brengen, door L. de Ridder- nog verhoogd tot 31. In de laatste fase scoorde T. Kemper echter tweemaal cn zo werd de zege tot een. gelijkspel. ue Wilton dames speelden tegen RODA een spelletje handbal zoals wij dat niet gewend zijn in een districts-wedstrijd. Door slecht plaatsen en nog slechter schieten, kreeg RODA gelegenheid een 3—0 voorsprong te nemen, voor G. Over- heul-De Raay kon tegenscoren. Rust stand was 41. Daarna kwam Wilton er met meer aan te pas en de Rotterdamsen liepen uit tot 10—l. Pas de laatste tien minuten kwam Wilton weer in het oude spel, maar de achterstand was al te groot. Het werd een 105 nederlaag. Bij de heren heeft Wilton de eer en de leiding van de afdeling aan concurrent Snelwiek moeten afstaan en deze prijkt op de 2e plaats. In de eerste helft ging de strijd aardig gelijk op, al hield Snel wiek steeds de leiding. De ruststand was maar vier minuten later was het 77 door Piet van Dijk (met een 9 me ter worp)Huib v. d. Lugt en Jo Foncke. Het werd nog 8—8, maar toen had Wil ton al het kruit verschoten. Tegenover het slappe spel en het slordige plaatsen en schieten, kwam Snehviek met frisse aanvallen. Het werd tenslotte een ver diende 15—9 zege voor Snelwiekv MICRO-KORFBAL SCHIEDAM, dinsdag. In de derde mïcrokorfbalronde van dit seizoen be hoefde alleen het eerste team van Schie dam aan te treden. Na de twee over winningen op 23 december speelden de roodzwarten ditmaal met 3—3 gelijk te gen Trekvogels 3 en versloegen zij Ons Huis 2 met 3—2, Door deze goede pres. talies staan, onze stadgenoten op de tweede plaats. De stand luidt nu: Hoogvliet 6 4 2 0 18—11 10 Schiedam 6 4 1 1 18—14 9 Trekvogels 2 6 2 3 1 13—10 7 Dc Spartaan 2 6 3 1 2 13—11 7 Actief 2 6 1 0 5 11—17 2 Ons Huis 2 6 0 1 5 8—18 1 SCHIEDAM, dinsdag De afsluitbo men bij de spoorwegovergang ïn de Nieu we Damlaan waren gistermorgen om 10.00 uur defect. Ze bleven de rijweg ver sperren. De politie regelde hev verkeer om de halve bomen heen tot het perso- neel van de N.S. het defect verholpen had, des Hells over 1981 87.25. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag B. cn w. heb ben thans de raad een ontwerp-verordé- nlng inzake de subsidiëring van jeugd organisaties voorgelegd. Aan de verordening zal, volgens het voorstel, geen terugwerkende kracht worden verleend. Thans worden de raad enkele indivi duele subsidieverstrekkingen voorge- steld: a. „Het Kompas 589,05 over het tijd vak oktober 1959—31 december I960, b. aan dezelfde organisatie 404,16 over het jaar 1961, c. aan de Stichting Jeugdhaven J 47S.1B over het jaar 1961, d. voor het jeugdwerk van het Leger SCHIEDAM, dinsdag. Nog voor een wet op de luchtverontreiniging tot stand Is gekomen, heeft de directie van Ant. Wlndhorst's fabriek en veembedrijf „De Adelaar", gelegen aan de Nieuwe Haven besloten om vrijwillig in liquidatie te gaan. Want dit bedrijf legde zich toe op het maken van veevoeder als veekoeken en er werd ook gedroogd en opgeslagen; daarby worden nog wel eens kwalijke luchtjes afgegeven, dfe vooral voor de omwonenden erg hinderlyk waren en by Ongunstige wind zelfs vcor de halve stad. Men wilde niet afwachten tot de te ver wachten wet dit tegen zal gaan en zo Is men, zonder enige drang van bulten, zelf tot het bestuit gekomen van de liquidatie van het hele bedrijf per 1 april. Het geldt hier dus geen verplaatsing en van de zyde van de bedrijfsleiding gaf men ons te kennen dat er ook geen financiële of economische noodzaak voor Is. Het vaste personeel van vyftlen man heeft het ont slag al aangezegd gekregen. Het pand zal ln zün geheel door de technische handels onderneming Itho overgenomen worden en gebruikt voor een uitbreiding. Hiermee zal een van de weinige „stin kende" bedrijven in Schiedam verdwij nen. Nu is het zo dat „De Adelaar" met de andere Schiedamse drogerijen tezamen nog niet zo veel stank verspreiden als „Fernis" bij ongunstige wind het alleen al doet, maar vooral voor de omwonenden betekent het toch de verlossing van een Toen dit bedrijf ongeveer 35 jaar gele den werd gesticht, kon het nog wel. Het westen was nog niet zo dicht bebouwd en Nieuwland bestond nog niet Maar met de groei van de stad werd ook de onder vonden hinder steeds groter cn meerma len is er, ook in de gemeenteraad over geklaagd. Nu wordt er dus vrijwillig een einde aan gemaakt. SCHIEDAM, dinsdag In de oud-ijzer- handel van Van Gelder aan de Jan van Riebeeckweg is gisteren omstreeks het middaguur een brandje geweest. Een olie- kacheltje werd omgestoten en de uitstro- mende olie vatte vlam. Het vuur is door, het personeel zelf gedoofd. Er w schade van betekenis. Gisteravond om half negen was er ook _rn klein brandje in de Garage B. Staat aan de Westmolenstraat, waar vermoede lijk een vonk uit de kachel te drogen ge legd hout vlam deed vatten. Ook hier weinig schade. (Van, onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Als het com- petitieprogramma voor zondag wordt af gelast, zullen SW en Sparta zaterdag middag in Schiedam een oefenwedstrijd spelen. De ontmoeting begint om half drie. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Het bestuur van Neptunns heeft de vier Rotterdamse en de twee Schiedamse semi-profclubs uitgenodigd voor een zaal voetbaltoernooi in de Ahoy'-haL Het zal zondag worden gehouden, Indien het competlUeprogram- ia opnieuw wordt afgelast. Sparta, Excelsior, Xerxes, Hermes-DVS en SW hebben reeds in principe toege zegd dat zij zullen meedoen. Feijenoord beslist later. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag De protesten van Feijenoord tegen de toewijzing van 1000 plaatsbewijzen voor de wedstrijd tegen Reims op 6 februari in het Pare des Princes in Parijs hebben ten gevolge gehad, dat de Franse voetbalbond het aan tal tot 2000 heeft verhoogd. De Rot terdammers hebben dit vanmorgen in een telegram uit Parijs verno men. Wat voor kaarten bet zijn en wanneer i voorverkoop begint kon men vanmor gen bij Feijenoord nog niet zeggen. Het bestuur van de stadiondub, dat 10.000 kaarten had aangevraagd, is over de toe wijzing nog steeds niet tevreden. Men zal alsnog pogingen in het werk stellen om nog meer kaarten te krijgen. ROTTERDAM, dinsdag Voor de compe titie van de Rotterdamse Bed rij fsklaverj as- bond zijn de volgende wedstrijden gespeeld: HOOFDKLASSE A Hol). ElectroSero Holl. Electro—AHZ lnsulinde—v. Berkel £ME—WUmeta Ca kar o—Sero £16—187 210—203 185—2IO ]fl5—213 HOOFDKLASSE B Index—Shell Tediroindex Nelie—NASM en sCroco Nelie—VB Burgerson—v. Nelie Maasstroom—Tediro NASM—K en S Croco—Unitas U uitas—Maasstroom 214183 221—203 184—203 le KLASSE A Nelie 2WF Hein eken—Coh tact RET 2—PTT Burex—v. Nelie 2 GWS—Heinekea PTTLafamo RET 2—Contact WF—GEB Hermandad 2KW le KLASSE B WF 2—v. Nelie 3 v. Nelie 3—Waco BET 3—Diga Galak—WF 2 2e KLASSE A VlietjongeIndex 2 Z. Bergweg—KET 4 Holl. Electro 2—Sero 2 De Metro—Z. Bergweg RET 4—Vlietjonge Index 2Z. Bergweg TR Holl. Electro 2—PTT 2 WF 3—v. Berkel 2 2e KLASSE B Burgerson 2—NKI Tediro 2—M en S 2 TR AvcrortStokvis Burgerson 2—RET 5 M, en S 2—Tediro 2 212—183 203—193 213—383 213—190 1R7201 225—37» 187-T-204 177—213 195—209 204:—212 224—218 186203 205—219 RES. KLASSE K, en S 2—Croco 2 Index 3—Insuhnde 2 Shell 2—K en S 2 Croco 2—GWS 2 161—157 153—178 181—140 167—171 Artikel 5 Wegenverkeersreglement Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend. dat zy in bun vergadering van 11 december 1962 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende Ö5e WIJZIGING van het Verfteersbesluit voor de Gemeente Schiedam Enig artikel Onder het hoofd „Gesloten verklaring van wegen" wordt tussen de rubrieken „Vijfsluizenbrug" en „weg, welke de Schledamseweg vanaf de brug over de Poldervaart met het D.R.Z.-terrein verbindt" opgenomen de rubriek „weg langs de brandweerkazerne tussen de Singel en. de ver bindingsweg tussen Lange Kerkstraat en Singel, in beide richtingen, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, num mer 13" (bord model W.V.R.) Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot hat einde van een termijn van. dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin ge richt, .maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit i3 in afschrift verzonden aan de desbetreffen de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond .A.N.WB., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeer de Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, Afd. Algemene Zaken). Schiedam, 14 januari 1963 Burgemeester en Wethouders voornoemd, i De'Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W, PEEK llliilllliIliilll!IE:l!lBIB!iiliil21!liCt!lllli!lll!llliiynilliMHISIIIil U kijkt U vergelijkt II koopt bij LANGE HAVEN' 95 Schiedam, fel, 6*86 U GEEN FIL1ALÊN Bankwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorw. Schelf ers, Apparatenbouw, J. van Rie- beeckweg 15, Schiedam, teL 6 92 85. Te koop aangeboden Bij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.wasmachines vanaf ƒ90.—. 15 tot 30% korting, ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 633 41. Personeel gevraagd Gevraagd:, Jong meisje voor bibliotheek en ander werk. Bazen's Leesbibliotheek, Broersveld 88, telef. 6 68 05, Plaatwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorw. S chef! era Apparatenbouw, J. van Rie- beeckweg 15, Schiedam. Er is plaats voor leerlingen bij Scheffer3 Apparaten- houw, J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam, teL 6 92 85 Diversen Vplst u dat alle zolen of teen stukken of hakkenreparatle automatisch na 1 A 2 uur klaar staat? Bij schoenmaker Simons sinds 1929 Broersveld 12 en 2. Het beste leerl Het beste nylon! Het beste rub ber en de voordeligste prijs! (En de boste schoenmakers!" Gebroeders" Simons).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1