1 Nu stappen zy over op I Nieuwe Nescafé .omdat die zo goed is! "ÉS Slechts sprake van kleine recessie in afgelopen jaar Middenstand heeft niet te klagen Alles kan" bij afd. Schiedam van de Ned. Kappersbond Nog steeds gebrek aan mankracht Zuid55 had bijzondere aandacht SCHIEDAM neer leloos of loutloos jladbeid Ital Ir pt plezier C. U- Buschmann voor K.v.K.: Vertrouwen Geen arbeidsreserve Ontwaarding W aangelegenheid Geringe expansie Uit overzicht blijkt:. Drankindustrie boekte enige vooruitgang Gusto's Muziekver. geeft concert UIT REDE VAN VOORZITTER K.V.K. Belangrijke ontdekking Steeds meer koffie drinkers ontdekken dc ^ra-kwaliteit van Balen papier vallen van vrachtauto Receptie bij 50-jarig bestaan C. J. v. Gendringen lid van verdienste Inbraak in modehuis Ongelukken op gladde wegen JONGEMAN ACTIEF PERSOON GEZOCHT Koopt bij onze adverteerders |ARI1963 in <je£4 B? "dacirt d}e daarin ■ï.öoch tfat -a weff vindt -7s 'C brengen, mae nanm en wegd.De redac. tx?or t'nzen. ■-.«p alle slakje, is men, aij ■winkeliers plot, ■•orraad beweres ■et niet wiU^ Jeem vaste klant fcvan eenhttds. |--.°c aanval oj •*Q, moeten wij ■.echter in eft* Ijte vinden zijB in 'aanbieden fs nun eigen vnjj, Itkoning wintej VOENSDAG16 JANUARI 1963 [TOFFE5 us. der Brugge; ■Sbuerbier en L If/ mi (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Het afgelopen jaar, hoewel niet zonder moeilijkheden en zorgen in sommige sectoren van het bedrijfs leven, mag toch in het algemeen als gunstig worden beschouwd. Misschien is er sprake van een kleine recessie, een feit JS Het, dat nog steeds ons voortdurend groei ende leger van arbeidende mensen emplooi vindt; en sterker nog, dat er nog steeds gebrek aan man kracht bestaat. Dat constateerde de heer C. H. Buschmann, voorzit ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden- Maas in zijn vanmiddag uitgespro ken nieuwjaarsrede. De heer Buschmann schotelde zijn ge hoor er waren weer vele gasten in zaal Harmonie aanwezig geen uitvoerige economische" en internationale beschou wingen voor. Hij bepaalde zich voorna melijk tot de huidige situatie in het res sort van de Kamer, waarbij bij ditmaal opvallend veel aandacht besteedde aan de ontwikkeling op de zuidelijke rivier oever. Een bevredigende stijging van de export achtte de heer Buschmann (onder enig voorbehoud) nog wel mogelijk. Ondanks een aantal vooralsnog duistere punten in een voorzichtige prognose aan gaande het jaar 1983, meende de heer Buschmann toch wel dat we dit jaar met enig optimisme, althans met een gerecht vaardigd vertrouwen in een zekere stabi liteit. kunnen tegemoet tredEn. Er zijn momenteel geen tekenen die erop wijzen, dat met een ernstige verslechtering re kening dient te worden gehouden. Naar zijn gevoelen zal in 1963 in 't algemeen worden gekenmerkt door een neiging tot consolidatie, teneinde dusdoende „de kat uit de boom te kunnen kijken." 33 nog steeds tekort aan arbeiders, le weinig beschikbare woningen, in welk verband een plan door de Kamers van Botterdam en Beneden-Maas fs ont wikkeld, een voortscbry denden gunstige eco nomische ontwikkeling, ook in de export- eector. De gemiddelde werkloosheid over 1982 bedroeg slechts 0.2% van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking. Het aantal openstaande aanvragen om mannelijk per soneel gaf in 1962 een verdergaande stij ging te zien en bedroeg per ultimo decem ber 1962: 2998, tegenover 1632 aan het einde van het vorige jaar. De gere gistreerde vraag naar vrouwelijk perso neel bedroeg aan het einde van 1962: 352, tegenover 575 per ultimo 1981, De grootste tekorten deden zich in het district Nieuwe Waterweg Noord van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor in de metaalnijver heid. Op Voome en Putten nam het totaal gemiddeld aantal bezette arbeidsplaatsen met ruim 850 toe; de toeneming vond voornamelijk in de (bouwnijverheid plaats. Ook op Voome en Putten bedroeg het werkloosheidspercentage slechts 2/10 pet. Een nadeel van deze volledige arbeids gelegenheid is. meende de heer Busch mann, de daarmede onverbiddelijk ver bonden voortdurende ontwaardingvan ons ruilmiddel, een ontwaarding die ziehi manifesteert in een gestadige stijging der prijzen en een voortdurende opwaartse druk op de lonen. Dit laatste, gepaard aan de verkorte arbeidsweek, stelt vele indus trieën voor moeilijke problemen. Nederland exporteert meer dan- 50% van zijn produktie en is dus voor de afzet van zijn produkten gebonden aan de in het buitenland geldende produktie- kosten. Aangezien onze lonen, hoewel niet hoger dan in de nabuurlanden, belangrijk sterker stegen, worden de winstmarges in de exportbedrijven sterk gedrukt. Hierbij komt nog het feit, zei de K.V.K.- voorzitter, dat in onze partnerlanden van de EEG de belastingdruk, op inkomsten lager is dan bij ons. Speciaal de sterke progressie werkt remmend op de produk tie en de produktiviteit, terwijl aij boven dien de zwarte lonen in de hand werkt. Het is dan ook te wensen, dat de regering spoedig middelen en wegen zal weten te vinden om de,belastingdruk op winsten en inkomens te verlagen en in elk geval de excessieve progressie af te zwakken. Ook het woningvraagstuk is nog niet opgelost Bij een enquête, enige jaren ge leden door de Kamer by een 80-tal bedrij ven in het district ingesteld, bleek dat toen alleen de industrie reeds circa 1800 mannelijke arbeidskrachten méér te werk zou kunnen stellen, als voor die arbei ders woongelegenheid aanwezig zou-zijn. Op het ogenblik trachten de Kamers van Koophandel voor Rotterdam en voor de Beneden-Maas tezamen tot een gedeel telijke oplossing van dit vraagstuk te ko men, In samenwerking met een aantal gemeentebesturen In het district en ande re belanghebbende groeperingen nlt het bedrijfsleven. Op een voortgezette expansie van ons bedrijfsleven in een mate, zoals die in de afgelopen tien jaren heeft plaatsgehad, mag zeker niet al te zeer worden gere kend, meende de heer Buschmann. Wel mag een weliswaar langzamere, doch nog gestadig groeiende produktiviteit per werknemer worden verwacht. Overigens zal het economisch leven in het'nu voor ons liggende jaar naar alle waarschijnlijkheid nog wel een hoge mate van activiteit vertonen, doch bet laat zich anderzijds aanzien, dat de omvang van de bedrijfsinvesteringen in vaste activa die van 1882 niet zal te boven gaan. De heer Buschmann merkte hierbij nog op, dat de stijging van het investeringsvolume het afgelopen jaar slechts ca. 4% ten opzich te van 1961 heeft bedragen. Deze geringe toeneming vindt mede haar oorzaak in de teruggelopen winstmarges, meende hy. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. In zijn vanmiddag voor de Kamer van Koophan del voor de Beneden-Maas uitgesproken nienwjaarsrede besteedde de heer C. H. Buschmann veel aandacht aan het tot dé Kamer behorende gebied op de zuidelijke oever van de Waterweg. De weersomstandigheden voor het toe risme op Voome waren ongunstig, doch desondanks stemmen de resultaten van het vreemdelingenverkeer aldaar tot te vredenheid; hotels- en pensions waren goed bezet. De strandexploitanten beleef den opnieuw een zeer slecht seizoen. De Groene Kruisweg is één van de ge vaarlijkste wegen van Nederland gewor den, hetgeen vooral blijkt bij een druk strandbezoek. Alle beloften ten spijt kwam de brug over het Voornsé kanaal ook in 1962 nog niet gereed. De recreatie blijft doorlopend de aandacht vragen, ook al omdat er sterk uiteenlopende meningen zijn over de functie van de recreatie- en natuurgebie den. De burgemeester van Oostvoorne meent, dat woonmilieu en recreatiemoge lijkheden op korte afstand van het werk gebied produktiefactoren vormen, die men niet straffeloos kan veronachtzamen. Deze magistraat meent, dat, a. de demarcatielijn op ruime afstand van de bestaande kustlijn moet worden gelegd (minstens 1.500 m); b. de recreatieve ontwikkeling in het overgangsgebied geïntensiveerd moet worden, hetgeen z.i, alleen te verwezen- Üjden is door afsluiting van t Brielse Gat, en c. dat luchtverontreiniging moet wor den voorkomen. Zó zou Oostvoorne kunnen blijven voorzien in een belangrijk deel van de groeiende recreatiebehoefte. De heer Buschmann sprak voorts o,m. nog over de verbindingen met het Botlek- gebied, de woningbouw op Rozenburg, etc. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Direct aansluitend aan zijn algemeen overzicht van de economische vooruitzichten in het KvK-dlstrlct Beneden-Maas, verschafte de heer C. H, Buschmann een globaal in zicht in de onderscheidene bedrijfstak ken. Daaruit stipuleerden we, dat in het al gemeen de middenstand „geen reden tot klagen heeft".' Zowel bij de middenstand als bij het bedrijfsleven bestaan er moei lijkheden wat betreft de personeelsvoor ziening. Voor de grote scheepsbouw ziet het er, gelet op de vrijwel lege orderportefeuil les, voor 19S3 niet rooskleurig uit. In 1962 werden de prijzen sterk beïnvloed door de scherpe concurrentie, die bij het verkrij gen van opdrachten voor reparaties aan schepen verder toenam. Voor de nieuw bouw is er weinig hoop op verbetering in de naaste toekomst De kleine en middelgrote werven ver heugden zich in t algemeen in een goede bezetting. Verschillende werven konden door verbouwingen en "reparaties vrij be langrijke buitenlandse opdrachten afslui ten; men ondervond hierbij echter steeds meer de invloed van kostenverhogende factoren, zoals 45-urige werkweek, huur- compensatle en loonronden. Voor 1963 zijn de verwachtingen minder gunstig, zo wel wat nieuwbouw als reparatie betreft. De gedistilleerd-industrie gewaagt van een bepaald bevredigende binenlandse afzet. Deze steeg n.L ten opzichte van 1961 met 15 De export ondervond even wel een gevoelige teruggang. - De haringvangsten waren in 1962 in t algemeen klein en bewogen zich het ge hele jaar op ongeveer tweederde van het niveau van 1961. Door een welhaast Euro.; pc se schaarste aan haring lagen de prij zen het gehele seizoen zeer hoog; dien ten volge waren ook de besommingen der schepen aanzienlijk hoger dan het jaar tevoren. In het algemeen bezien is 1962; voor de haringband el ook een minder gunstig jaar geweest. In de machinefabrieken en constrnctic- werkplaatsen bewoog de vraag naar kapi taalgoederen zich in 1962 op een bevre digend niveau, zodat de orderportefeuilles van. de meeste bedrijven goed gevuld ble ven. Voor de meubelindustrie bracht het af gelopen jaar weinig verandering; de pro duktie handhaafde zich nagenoeg op het zelfde peil als het jaar tevoren. De export liep iets terug,- de import daarentegen nam een weinig toe. De binnenlandse af zet onderging geen noemenswaardige ver andering. Over nog tal van andere bedrijfstakken werden interessante gegevens verstrekt, waarop We nog nader zullen terugkomen. SK2 C. H. BUSCHMANN Apothekersdlenst: Apotheek Van Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 's zonc^^ 12 tot 17 uur: Werken van Georges Henri Adam en werken uit eigen be- zit- BIOSCOOP Passage, 2 en 8.15 uur: „De Overval" Monopole, 2 en 8 uur: „Riiifi onder de vrouwen". DIVERSEN Gebouw Irene, 8 uur; Lasclub Schiedam film. SCHIEDAM, woensdag. Gusto's Mu ziekvereniging geeft op donderdag 24 januari bet jaarlijks concert in het Pas sage-theater. Onder leiding van dirigent B. Boerman zal, met medewerking van de drumband, worden ten gehore ge bracht de Cross-Bornmars, de ouverture De Kalief van Bagdad, de Symfonie in C van Gossec, de Donauwellemvals en Five minutes with Cole Porter. Na de pauze wordt een gevarieerd programma ver zorgd door Gerry Roeland, Jane en John, the Movers, the Crocksons, the Hadory's en Toby Rix. Er zijn nog kaarten ver krijgbaar bij P. Krommenhoek, West- frankelandscstraat 90 b, teL 63938. SCHIEDAM, woensdag. De heer B. J. J. Westdijk, bedrijfsleider van de Be schuttend'» Werkplaats voor minder-vali- den. aan de St-Annazsterstraat zal per 1 februari zijn functie neerleggen om met pensioen te gaan. (Advertentie LM.) NUwe Nescafé be waart de geur van de versgebrande koffie. Wat ruikt dat lekker t Mensen, die van goede dingen houden. Van dingen vooral, die bewijsbaar goed zijn. Natuurlijk ook van Nieuwe Nescafé, sinds ze ontdekten, hoe lekker die geurt. Heeft V dat al ontdekt? Zodra U het potje opent, ruikt U de geur van de versgebrande koffie. Dat komt, omdat Nieuwe Nescafé zo goed is, ook voor UI Neem de proef eens op de som! Misschien morgen al? NIEUWE (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. De be richten uit de middenstand In het district van de Kamer van Koophandel voor de Beneden-Maas zijn opgewekt, constateer de de heer Buschmann m z|jn vanmiddag uitgesproken nieuwjaarsrede. De Schle- damse zaken beleefden een goed jaar, hoewel voor sommige branches een re strictie moet worden gemaakt voor wat betreft hun omzetten, die ten achter bleven by die in 1961. Met name de winkeliers in de luxe sec- »r en de consumptiebedrjjven kunnen over het algemeen tevreden zijn. Wel is men er zich van bewust, dat de tijd van hoogconjunctuur ten einde loopt, zodat de kunst van hel zaken doen in steeds belangrijker mate een rol gaat spelen. Hierbij gaf de heer Buschmann heel ir het algemeen het advies, dat de midden stand door het verlenen van meer service over het ontbreken waarva-, vaak wordt geklaagd moet trachten het ver trouwen te behouden van de klsiït, di° zich nog steeds koning waant. In de personeelsvoorziening kwam eni ge verbetering, daar verkoopsters vrij vJot konden worden aangetrokken. Alleen voor de topfuncties is de schaarste aan krachten nog steeds aanwezig. Ook de Vlaardingse middenstand wist zich behoorlijk te handhaven, hetgeen ook van het midden- en kleinbedrijf op de eilanden kan worden gezegd, al wordt hier en daar de concurrentie van het grootwinkelbedrijf merkbaar. Vrijwel overal in het district kwamen nieuwe winkelpanden of winkelgalerijen gereed. Voor Vlaardingen was dit een se rie bedrijfspanden in het Liesveldcom plex in maart 1962, terwijl in de West- ijk de winkelpromenade aan de Floris de Vijfdelaan haar poorten opende. Voor Schiedam betrof het ditmaal enige incidentele nieuwe vestigingen. De ont sluiting van het Nieuwland door de nieu we Proveniersbrug betekende een ver betering voor de aldaar gevestigde win kelstand, die nu een eigen, publiek trekt, veelal ten koste van. de winkeliers In het centrum. SCHIEDAM, woensdag Op de Burg. an Haarenlaan verloor gistermiddag de vrachtwagenchauffeur A. v. d. H. uit Waddinxveen twee grote balen geperst papier van zijn wagen. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt wegens ver keerd stuwen van de lading. Ttfdens de receptie wan de afd. Schie dam van de Ned. Kappershond bood het hoofdbestuurslid, de heer Van der Swan rechtsde bestuursleden de ge. lukwemen aan. Dit zijn van links naar rechts de heren W. 'N. van Erik, Joh. Bouwhuis, voorzitter H. v. Draten en penningmeester C. J. van Gendringen. Secretaris J. de Ruyter wa$ door ziek te verhinderd. SCHIEDAM, woensdag, „De afd. Schiedam van de Nederlandse Kappers- bond Is niet alleen een van de oudere, maar ook een van de beste afdelingen van de bond". Zo heeft de heer Van der Swan, lid van het hoofdbestuur vastge steld op de receptie die gistermiddag in gebouw Irene Is gehouden ter viering van het vijftigjarig bestaan van de afdeling. Op deze voor de kappers vrye dag zyn vele Sehiedamse leden naar de met vlag gen versierde zaal gekomen om de ge lukwensen aan te bieden aan het afde lingsbestuur, Zijnde de heren H. van Bru ten, voorzitter, G. J. van Gordingen, pen ningmeester, W. N. van Eerk en Joh. Bouwhuis; secretaris J. de Ruyter moest ontbreken, daar hU ln het ziekenhuis is opgenomen. Verder zagen wij op de re ceptie mr. II. Snoep, chef van het kabi net van de burgemeester, de huidige en de vorige directeuren van Sociale Zaken, mr. G. J- Roelofsen en J. Oostlander, ter wijl ook de roemruchte „Koos de Kap per", de heer 1VL Dollé niet ontbrak. Schiedam is een „sterke" afdeling in de bond, percentueel zelfs de sterkste. Want de afdeling telt 55 leden, wat betekent dat bijna allo dames- en herenkappers in Schiedam zijn aangesloten. De kracht van de afdeling is kortgeleden nog duidelijk gebleken, namelijk by dc invoering van de vijfdaagse werkweek voor de kappers. Deze regeling is hier zonder veel pijn of moeite tot stand gekomen, maar in tal van afdelingen ziet men geen kan® om het zover te krijgen. Ook was Schiedam een van de eerste afdelingen waar de vakan- ti-%veeksluiting ingevoerd kon .worden Deze afdeling was ook een van de initia tiefnemers van de oprichting van het lan delijke overly densfonds. Verder is de af deling een technische- en een bijstands- commissie rijk, om zieke of anderszins in moeilijkheden verkerende leden collegiaal te helpen en te steunen. „Alles kan in Schiedam", is de roem die van de nu ju bilerende afdeling uitgaat. „Schiedam heeft aangetoond wat de organisatorische mogelijkheden zijn in de kapperij en daar is het hoofdbestuur zeer dankbaar voor", verklaarde de heer Van der Swan dan ook, "Vooral één lid van dit actieve bestuur werd door de heer Van der Swan naar voren getrokken; de heer Van Gendringen, die 28 jaar in het pestuur zitting heeft, zeer goed op de be steding van het geld heeft gepast, maar ook in oorlogstijd goed sociaal werk on der de kappers heeft verricht. Hij werd op de receptie benoemd tot lid van ver dienste van de Ned. Kappersbond en ont ving daarvooi uit banden van het hoofd bestuurslid het diploma. Voorzitter H. van Druten heeft de lof het bestuur toegezwaaid zonder meer doorgegeven aan de leden: „Wij hebben altijd kunnen rekenen op hun steun en zonder hen was het niet gelukt". Hij hoopte verder te gaan, in het belang van alle Nederlandse kappers. De leden is 's avonds nog een feest avond aangeboden in Irene, waarbij de heer Henk Polder de leiding had. SCHIEDAM, woensdag In hef mode huis Marien aan de Broersvest fs giste ren een inbraak gepleegd, waarbij ruim ƒ2640 werd buitgemaakt. Onbevoegden verschaften zich door de winkeldeur te forceren toegang tot het pand. De kassa op dc toonbank werd opengebroken en een bedrag van ƒ40, en wat los geld werd uit de lade ont vreemd. Ook het bureau in het kantoor achter de winkel werd opengebroken. Uit een geldkistje werd een bedrag van ƒ2500 weggehaald. Uit een niet afgeslo ten metalen spaarkistje wordt ƒ100, vermist SCHIEDAM, woensdag Door het door de sneeuwval gladde wegdek hebben zich gisteren en vanmorgen weer een aantal sllppartyen voorgedaan. Er deden zioh hlerby geen persooniyke ongeluk ken voor. Om half elf gistermorgen gleed op de Burg. Knappe rtlaan de vrachtauto be stuurd door de heer K. B. uit Vlaardin gen door toen hij afremde voor de per sonenauto van. de heer E. J. L. uit Vlaar dingen die voor het 'zeebrapad stopte. De vrachtwagen botste tegen de perso nenauto die zwaar beschadigd moest wor den weggesleept Het weggedeelte van de Burg. van Haa renlaan bij de Piers onstraat was gister avond bijzonder glad. Dat was de oor zaak van een frontale botsing tussen de personenauto van de heer M. Z. uit Rot terdam en die van de heer A- J. B. Bei de voertuigen werden vrij ernstig be schadigd. De bestelautoehauffeur L, B. gaf gts- \ren geen voorrang aan de RUT'bus op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Hobbemastraat. Beide voertuigen werden beschadigd. Op de Burg. van Haarenlaan slipte gis termorgen de vrachtauto bestuurd door de heer A. B. uit Rijswijk en kwam te gen een. verkeerszuiltje terecht dat af brak. FIJENOORD N.V. i [CHIIDAM WILTON-FIJENOORD SCHIEDAM voor divene administratieve werkzaamheden. ULO- of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties te richten aon bovengenoemde maat schappij: Postbus 22, Schiedam, Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met om in verbinding stellen, tel.69200 (toestel 3072). m* BROERSVELD106*13 4 Te koop aangeboden Fotografie THEATER HOOSSTR. 2a SCHIEDAM TEL 66808 LEX BARKER in de grandioze avonturenfilm ROBIN HOOD EN DE PIRATEN Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7,9,15 uur Eastmancolor in Totalscope. 14 jaar. STEVE COCHRAN als de grote held in DE GENADELOZE WREKER Zondagmatinees 2 en 4 15 uur 14 jaar, ONGEKENDE AKTIE EN S NSATTE AUTO-MANIAKKEN Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur14 jaar, BORIS KARLOFF in het afgrijselijke ATOOM-TIJDPERK 11 FRANKENSTEIN 1970 Donderdag 2 en 8 uur Cinemascope 18 jaar; Verzekeringsporlef euille om bestaande verzekeringsportefeuille, brand en varia in Schiedam en Vlaardingen te behartigen en uit te breiden. Brieven onder no. S 912 bureau van dit blad. Te koop hniskamerameubL met dressoir, in pr, staat, geen old finish, vaste prijs 150.Ampèrestraat 10A, Schiedam. Personeel gevraagd Er is plaats voor leerlingen bij Scheffers Apparaten bouw, J. v. Riebeeckweg 35, Schiedam. TeL 6 92 85. Bankwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. Schef fers Apparatenbouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam. Telefoon 6 9285. Plaatwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. Schef fers Apparatenfabriek. J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam. Telefoon 6 93 85. Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 306, te lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Rolfllzns vergeten? De auto maat staat voor u klaar. AUe soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Wist u dat alle zolen -of teenstukken of hakken-repa- ratie automatisch na 1 2 uur klaar staat? bij schoen maker Simons, sinds 1929, Broersveld 12 en 2. Het beste leer, het beste nylon, het beste rubber en de voorde ligste prijs!!! (en de beste schoenmakers? Gebroeders Simons!). kleine advertentie tn deze kiitummen wordt gelezen met dezelfde asmdacW als waarmee u deze aoveT-mue Iul WILTON-FIJENOORD N.V. (CHIIDAM vraagt voor één harer afdelingen VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT tenmimlo U.L.O.-dïploma an vaar digheid in steno en typen. Leeftijd 18-24 jaar. Kantoorenraring in een technisch bedrijf strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties: Poslbu* 22, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1