fill?'"1™ De Willem de Zwijger school begint broodinzameling Chemische industrie neemt zeer belangrijke plaats in Ongevallen door de gladheid Hoge bosschages en verkeersveiligheid Personeelsvraagstuk is thans minder nijpend Schaatswedstrijden op de Korte Haven iet ïot Opleiding tot leerling- kapster Droog brood voor belegde boterham Kijkje in de NAM-keuken Nieuwe leden geïnstalleerd SCHIEDAM pis® 'Ze doen het graag zegt leraar Viveen Niet zij, maar wij brachten veel mee nm Het pakje A. M, van den Bos met pensioen Burgerlijke stand VOOR DE KANTONRECHTER De straat is geen auto-opslagplaats Kampioenschap van TSF Zeep c.a. Kunstmest c.a. C.J. V organiseert Chemicaliën Roet KvK onderzoekt geregelde vakantiesluiting Op korte baan, voor kinderen en ouderen Uniek aanbod HUISHOUDSTER DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters N-m (dat Wi- Trader, ii I beleeft, N pOKDERDAG 17 JANUAR11963 (Van een onze verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Op een vierkante inet mozaïeksteentjes bedekte pilaar in de ruime hal vun de Willem de Zwijgerschool aan de St. Liduinastraat hangt ven tekening. Twee eenden op een stapeltje takken, een rode noodvlag wappert aan ccn stok boven het nest. Op de voorgrond ligt een zwarte kraai op de rug, met de pootjes zieltogend naar boven gestrekt. Rechtsboven strooit een elegante dameshand goud gele stukjes brood. Apotheker#diensl: Apotheek Van "Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 's zondags 12 tot 17 uur: Werken van Georges Henri Adam en werken uit eigen be zit.- BIOSCOOP Passage, alleen 2 uur: „De Overval Monopole, 2 en 8 uur: .Puberteit". DIVERSEN Passage, 8 uur; Kath. Kring „Ami... Ami". Naast de grotere acties van de Dieren bescherming en tui zweer van de Willem de Zwijgerschool voor het verzamelen win voedsel voor de vogels, zijn onderhands ook vele particulieren aan deze winter hulp' begonnen. Zo ziet men hier kinde ren bezip met het voederen van de eenden op de sfÖ/ toegevroren Wesfcrhaven. roten door -..inge- Js) |De ge- r de re- extra Hde aan- SCHIEDAM, donderdag Op de door sneeuw en vorst gladde wegen hebben ilch gisteren In Schiedam negentien on gelukken voorgedaan; eergister waren het er vijftien, wat het dubbele is van nor maal. Maar de gevolgen waren niet z« ernstig. Enorme stagnatie heeft ook In Schiedam veroorzaakt het ongeluk met ,een trekker met oplegger op d« SchJe- damseweg bij het Witte Dorp In Rotter dam om 4.45 uur. Wel werd het verkeer omgeleid vla de Marconivveg langs de Menvehaven maar er vormde zich nog lang daarna hele lange file's in Schie dam. Op de Nieuwe Damlaan slipte het 14- jarige meisje A. J. K. met de fiets op een gladde plek en viel. Ook het achterop zit tende meisje H. v. H. viel en kwam daar bij in aanraking met het spatbord var. een achterop komende auto. Zij kreeg een hersenschudding en is in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. Op de Wcstvest slipte de bromfictsrij- der J. C. S. en viel. De autobestuurder H. H. V. probeerde te stoppen maar zijn auto slipte door, botste tegen de brom fietser en daarna tegen een stilstaande vrachtauto. De heer S. kreeg een wond aan de neus en de heer V, klaagde over pijn in de buik. Zij zijn beiden naar het Gem.ziekenhuis gebracht maar konden na onderzoek naar huis. Alle voertuigen werden beschadigd; Toen een auto op de B.K.-laan stopte 'voor een zebrapad, wilde de aohterop- rijdende architect W. J. L. uit Winters- wijk zijn autó ook stoppen, maar deze ff: dipte tegen een lichtmast op. Op de Korte Singelstraat remde de heer W. F_ K, zijn Volkswagenbusje af om achter een wielrijder te blijven rijden, maarecn autobus bestuurd door J. W. v. B. reed eerst tegen het busje op en daarna tegen een van de andere kant ko mende auto, bestuurd door de heer J_ v. B. De autobus werd licht en de auto vrij ernstig beschadigd. (Van eeii onzer verslaggevers) VI,AAFDINGEN" donderdag De huis* •houd- en industrieschool voor Schiedam J- en omstreken heeft plannen om te komen tot een opleiding voor leerling-kapster, naar analogie van de reeds enkele jaren bestaande opleiding voor leerling-verkoop ster (die een groot succes blijkt te zijn), werd gisteren op de vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken i, voor de Beneden-Maas medegedeeld. U Onder auspiciën van de Kamer zal een voorbereidend gesprek worden gehouden met belanghebbenden. •i SCHIEDAM, donderdag De SMHV „Vriendenkring" organiseert op zaterdag 19 januari een contactavond voor leder» en donateurs in gebouw Arcade aan de Ban ge Höv.en. Het programma voor deze avond, die om. acht uur begint, vermeldt de mede werking van gezelschap van Binus van f.Evelingen met o.a. Willy Valjo en Martin UHeelsbergen. Ook de vereniging zelf zal een actieve rol spelen door een optreden 7fo.lv. de heer M. C. Droog. De avond wordt besloten met een bal, waarvoor The Real Virtues de muziek zullen'verzorgen. t« 71 Naast veel overlast en moeilijkheden ■i geeft de gevallen sneeuw toch mei de Izkans op een moot landschappelijk ge- Zoals dit doorkijkje van de Kerk- teeg in Kethel tussen de kale bomen door gtjaar de Dorpskerk. Dit affiche werd gistermorgen in de haast door een van de leerlingen op ver zoek van de leraar biologie, de heer O. J. Viveen gemankt Alle leerlingen, die door do hal komen, (dat zijn er ongeveer 570) worden hierdoor herinnerd aan de actie, die de heer Viveen dinsdag heeft ontke tend. Via de omroepinstallatie, waarmee zijn stem tot in alle klassen, doordringt, heeft de heer. Viveen dinsdag aan de leer lingen gevraagd woensdag zoveel moge lijk brood mee te nemen om de Dieren bescherming te helpen duizenden vogels van de hongerdood te redden. (Van een onrer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Ook In het ressort van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas neemt de chemische Industrie een zeer belangrijke plaats In, In het Jaaroverzicht van de Kamer wordt er dan ook veel aan dacht aan besteed. Daaraan ontlenen we: „Het moet zo zjjn, dat we kunnen zeg gen: wat hebben wjj veel opgehaald, niet: wat hebben z|j veel bij elkaar ge bracht", activeerde de heer Viveen gis termiddag de leerlingen, door de om- roeplnstallatle. De heer Viveen is blij, dat h|J ook van zijn collega's alle mede werking krijgt. Ook zij brachten gister morgen brood mee. De heer, Viveen ontketende deze actie onder zijn leerlingen niet 'alleen om hen meer liefde en belangstelling voor de na. tuur bij te brengen. Dat is ook een fac tor, die vooral een leraar biologie ter har te gaat. Maar doorslaggevend is wel het feit, dat de jongens en meisjes zich graag ergens vo.or inspannen. En als ze eenmaal ergens mee beginnen, dan doen ze dat voor de volle honderd procent. Dat bleek wel uit de dozen die in de hal langs een muur stonden. Volgestouwd met plastic zakken met gesneden brood. Toch waren er nog leerlingen, die hun bijdrage 's morgens vergeten, waren. Maar geen nood, dat zouden ze middags v/el meenemen. Twee jongens uit de" eerste klas sloegen wel ieder persoonlijk rekord. Een papieren suïkerzak was tot de rand toe vol met dobbelsteentjes brood. Dins dagavond waren ze buren en familie af geweest om maar zoveel mogelijk mee naar school tc kunnen nemen. Eén jongen werd min of meer de dupe van de broodinzameling. In de pauze, toen hij dacht zich vol overgave te gaan wijden aan de boterhammen die zijn *moeder voor hem had klaar gemaakt, kwam hij tot de ontdekking dat hij 's morgens het verkeerde pakketje had ingeleverd. Jr plaats van de lekkere belegde boterham men zat ,hy nu met vijf droge, ovde bo. terhammen. Maar hij heeft het sportief opgenomen! Na b|jn» vier weken vorst is dit tie eerste grote actie, die niet regelrecht door de Dierenbescherming is begonnen. Maar op de Willen de Zwygerschool tUkt het wel of ze de verloren tijd willen inhalen. In overleg met de Dierenbescherming zal worden besloten; of men de inzameling op school zal laten voortduren, of wel dat men een liuls-aan-Iiulsactic zal gaaoi be ginnen. Dc goede wil is er echter. En daar z(jn de vogels alleen maar mee gebaat. SCHIEDAM, donderdag Met ingang van 1 februari is wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan de heer A. M. van den Bos eervol ontslag verleend als gemeente-accountant In ver band hiermede zal op dinsdagmiddag 29 januari op het Stadhuis een afscheidsre ceptie worden gehouden van 4,30 tot 5.30 uur. GEBOREN: Antonius N. z* V.A.N. Knij- nenburg en A. J. L. Scholte. OVERLEDEN: H, B. Poulus, 75 jr. wed. van W. G-orzeman; C. Weima, 78 jr. wed. van J. Mets; J. E. Esveld, 80 jr. wed. van J. G. de Bus: C. Scheffers, 79 jr. wed. van C. Boomsluiter: K. Baas, 75 jr. wed. van J. van Buren; A. van Oorst, 84 jr; V. Dek ker, 68 jr. wed. van A. Strasters; A. W. Findhammer, 73 jr: L, Boon, 76 jr; G. van den Bos, 69 jr. wed, van J. van Dijk. t'daift Ruijter d: B.A. nker dj rt a: U* I-Mom- k-Moofl nboeni" ,W. v*tt ik, 2O0BÏ .MS'H" Xn'it ft'Jr;;J f:?.-,; de warnet vafli w.tvn» >JrpA.Ï trWit SCHIEDAM, donderdag. Juist als er hindernissen zijn op de weg, dient men de grootste voorzichtigheid te betrachten. Dit deelde de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, woensdag mee toen de kwestie van de verkeersveiligheid In Sportpark Harga werd behandeld, verdachte beriep er zich op dat ook de gemeente Schiedam had ingezien dat wat hapert aan de overzichtelijkheid in Harga want na zijn ongeval had de Plantsoenendienst prompt de hoge bos schages bU het kruispunt direct achter het viaduct tot aan de grond doen snoeien. Op 30 september had de 20-jarige zee man G, P. K. uit Schiedam op de brom fiets komende van de richting Bad Croen- oord over de autoweg langs de Polder vaart gereden. Het was kwart voor vier, er stond al een politieagent bij de krui sing direct achter het tunneltje onder de spoorbaan, maar dc stroom van bezoe kers moest nog van het voetbalveld van Hermes-DVS komen. De eerste de beste automobilist reed net vanaf het Hermes- terrein naar het kruispunt toen ook de brommer in voile vaart, onzichtbaar ach ter de bosjes, het kruispunt op reed.- De brommer K, reed frontaal tegen de auto. Hij viel met het hoofd tegen de voorruit on ernstig geblesseerd is hij naar het zie kenhuis gebracht. De heer K; zei dat men hem niets ver wijten kon, want hij kon niet weten dal er verkeer vanachter de struiken zou komon. De gemeente had al schuld be kend door snel de struiken weg te halen. De vnd-subsütuut-offïcier van justitie H. Franken wilde het in zoverre met verdachte eens zijn dat inderdaad reeds op maandag maatregelen tot bet overzich telijker maken van het kruispunt met de toegangswegen naar de sportvelden zijn genomen. Verdachte evenwel had nimmer op de autoweg mogen rijden, hij had op de rechtorrijb?.an die voor rijwielen en voetganger® bestemd is. moeten rijden. Bovendien had hij juist in deze moeilijke situatie met de grootste voorzichtigheid door het park mooten rijden. Verdachte verweerde zich door te'zeggen dat hij de situatie niet kende maar ook de kanton rechter mr. P. B. Cos meende dat niet de goede voorzichtigheid is betracht. Omdat verdachte reeds veel letsel heeft opgelo pen was de boete gering: vijftien gulden of drie dagen hechtenis. Voor, het behandelen van een enkele zaak had de kantonrechter een speciaal tijdstip uitgekozen, maar de verdachte, Teet van E. uit Rotterdam, kwam niet en ook zijn verdediger was niet verschenen. Bij verstek ls de zaak tegen de autohan delaar P. van E. toen behandeld. Dc heer Van E. heeft op 23 oktober 33 motorrijtui gen op de openbare weg laten staan, in twee rijen dik en bovendien stonden hier van veertien auto's op het trottoir. De officier constateerde dat de auto's op de openbare weg stonden met de ken nelijke bedoeling de voertuigen te ver- Vanavond finales SCHIEDAM, donderdag Vanavond worden In de Beurs de finales verspeeld van de wedstrijden om het clubkampioen schap van de tafeltennisvereniging TSF. Deze -wedstrijden zijn deze weekonder grote belangstelling gestart en bijna alle leden, hebben daarvoor ingeschreven. In dè eerste ronden is al gebleken dat de clubkampioen 1961-"62 Guus van de Wiel het niet makkelijk zal krijgen zij» kam pioenschap te prolongeren. HU is momen teel niet in goede vorm en hoewel hij zich bij de acht finalisten heeft geplaatst, worden zijn kansen niet hoog aangeslagen. Gezien de prestaties zijn nu Wigmans en Zuidgeest jr, de favorieten. In de kwart-finales hebben zich ge plaatst Timmer. Wigmans, Bouwer en Van de Wiel in de ene en Zuidgeest sr. en jr.. De Ruiter en De Greef in de andere pou- Belangstellenden zijn vanavond wel kom in de Beurs: de finale zal ongeveer half elf beginnen. - kopen of te verhuren. Hij constateerde dat Van E. beschikt over een grote show room aan de Nieuw Mathenesserstraat in Schiedam, waarin 120 auto's kunnen staan. Bovendien heeft hij een werkplaats waar ook plaats is voor dertig auto's. De officier mr, H. Franken zag geen réden voor het doen laten staan van de auto's op straat Hij geloofde dat dit euvel in het voorjaar nog groter zal zijn, omdat er dan nog meer voertuigen te koop zullen worden aangeboden. Voor ditmaal wilde hij een lage boete vragen, veertig gulden o£ acht dagen, maar hij kondigde aan de volgende maal strenger te zullen optreden. Voor het plaatsen van de rijtuigen op de trottoirs vroeg hij veertien maal 7,50 boete. De kantonrechter sloot zich conform bij deze els aan zodat Peet van E. bij verstek ver oordeeld is tot een totale boete van 145 of 22 dagen hechtenis. Ondanks.de onverminderd scherpe con currentie op het gebied van de was- en reinigingsmiddelen zijn de resultaten van de zeepindustrie in het K.vJC-district in 1952 bevredigend te noemen, De voortdu rende dynamiek, die de was- en reini gingsmiddelenindustrie kenmerkt, wordt wellicht het best geïllustreerd door bet feit, dat in het afgelopen jaar wederom één nieuw produkt nationaal werd gelan ceerd, terwijl voorts een aantal nieuwe produkten in proefgebieden werd bracht."- De. personeelsvoorziening, hoewel nog steeds krop, toonde in de tweede helft van het jaar een geringe vérbetering, het geen resulteerde in het afvloeien van een belangrijk deel van de tijdelijk aangetrok ken Belgische arbeiders. Zowel de krappe arbeidsmarkt als het stijgen van de loonkosten dwingen deze industrie steeds verder tot massa-fabri- cage en arbeidsbesparende investeringen. Het ziet er naar uit, dat het jaar 1882 in de kunstmestsector in economisch op zicht een keerpunt heeft ingeluid. De na oorlogse schaarste-economie lijkt' defini tief tot het verleden te behoren: op ve lerlei gebied is de vraag verzadigd en dreigt er overproduktie. Hierdoor zijn de kunstmestproducenten steeds meer in de situatie van een „buyers-market" komen te verkeren. De onderlinge concurrentie is groot en laat niet na haar stempel drukken op de bedrijfsresultaten. Doch ook aan de grondstoffenkant is de situatie veranderd. De kreet van „strijd om de grondstoffen", die na de oorlog op geld deed, is verstomd. Allerwege rijn en worden nieuwe vindplaatsen van fosfaten, zwavel en kali in exploitatie gebracht, terwijl op het gebied van ammoniak nieu we vondsten cn toepassingen van aard gas in Europa cn overzee tot een over vloedig aanbod zullen leiden. De tendens tot een verschuivingen het gebruik van kunstmeststoffen was in 1062 zeer duidelijk merkbaar. De vraag be weegt zich boe langer hoe meer in de richting van hoger geconcentreerde en gemengde meststoffen. Aan een aanpas sing van de produktiensogelijkheden wordt met voortvarendheid gewerkt bij de ENCK. In het begin van het jaar werd de tweede contactzwevelzuurfabriek, die eind 1961 voor gebruik gereed kwam, ih bedrijf gesteld. De bouw van een nieuwe fosforzuureenheid vordert gestaag. Het streven om de overlast van het fabriekscomplex voor de omgeving tot een minimum te beperken leidde tot de ingebruikneming van een hoge centrale afvoerschoo rsteen. Hiermee is echter het luchtverontreinigings probleem voor Vlaardingen niet op geheven. Het complex van factoren dat van invloed is op de luchtveront reiniging in', het Waterweggebied is dermate groot en ingewikkeld, dat een regionale aanpak nodig zal zijn. De personeelsvoorziening bleef ook in 1962 nog grote zorgen baren, hoewel te gen het einde van het jaar een zekere verruiming van de markt vóel op te n ken, in het bijzonder t.a,v. seizoenarbei ders. De algemene tendens, die zich reeds in voorgaande jaren in de groei van een on derneming op het gebied van chemicaliën en latex in het K.v.K--district voordeed, zette zich voort in het jaar 1962. Een ster ke groei was waarneembaar in het opslag- bedrijf waar chemicaliën en plastics, ver pakt en in bulk, tijdelijk worden opgesla gen voor verdere distributie in West- Europa. Ook het produktiebedrijf, waarin sty- reen-butadieen-latex, antivries en rem- oliën worden geproduceerd, vertoonde een expansie, In 1963 zaL een capaciteitsver groting,van de latexfabriek tot stand wor den gebracht. Een toenemende activiteit deed zich ook voor bij het bedrijf voor industriële rei niging. Deze aldeïing houdt zich bezig met het reinigen van industriële appara tuur met behulp van chemikaliën. Zij richt haar activiteiten vooral op olie-in dustrieën, elektriciteitswerken en che mische bedrijven. Gedurende het verslag jaar werd besloten de activiteit te ver groten en zich eveneens toe te "leggen op werkzaamheden in andere landen van de gemeenschappelijke markt. Daartoe werd te Rotterdam een hoofdkantoor voor Europa gevestigd. Voorts werd besloten tot vestiging van een petrochemische industrie te Terneu- zen. Met de bouw van fabrieken voor che mische produkten zal in april 1963 een aanvang worden gemaakt. De afzet van chemische pi-odukten van een andere, eerst sinds oktober 1961 ih be drijf gestelde onderneming, zal in. 1962 vermoedelijk 54.430 ton bedragen. Een vergelijking met vorige jaren kan daar om niet worden gemaakt. In de tweede helft van 1962 werd een begin gemaakt met de aflevering van. hoog-gecompri* meerd waterstofgas. Met de produktie van- roet (carbon black) houden zich twee bedrijven in het K.v.K.-district bezig. Ondanks het feit dat er momenteel in de wereld en ze ker ook in Europa nog steeds een over produktie aan carbon black bestaat, is het jaar 1962 voor deze industrie bevredi gend geweest. De fabrieken waren be hoorlijk bezet. Een van deze bedrijven voerde zijn technische prestaties verder op en voegde nog een aantal nieuwe kwa liteiten aan het reeds uitgebreide roet- palet toe. Een verdere daling ven de marktprijs vond ook dit jaar plaats. Loonkosten zijn overeenkomstig de landelijke ontwikke ling gestegen. De vergrote omzet kon ech ter deze nadelige invloeden ruimschoots compenseren. De verwachtingen voor 1963 zijn :hoop- vol gestemd. Volgens de huidige prognose zullen de fabrieken ook in 1963 behoorlijk bezet zijn. -v Mén klaagt; er over, dat' het openbaar vervoer in het Botlekgebied ver achter blijft bij de behoefte. /r. Houtman gunde MrivMi*. ivdvn en -gnrttcn: (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Bene den-Maas gunde Ir. H. J. Houtman, direc teur Nederland-west van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de aanwezigen een blik achter de schennen van deze onder neming. Ir. Houtman behandelde in 2ijn mono toon uitgesproken causerie de gehele ont wikkeling van de NAM. In het westen van Nederland was Rijswijk het eerste economisch winbare veld Ir. West-Neder- derlend. Dat werd in 1953 ontdekt. Be trekkelijk snel hierna werden ook de an dere velden in Zuid-Holland ontdekt. IJs- sehnonde/Ridderkerk js thans het groot ste olieveld in West-Nederland, gevolgd door Wassenaar. de NAM verstrekte concessie omvat in "West-Nederland 207.000 ha. In Zuid-Holluod is thans ongeveer 160 km pijpleiding er. 120 km kabel gelegd. De oheproduktie in Zuid-Holland heeft in 1962 voor de eerste maal die van Schoone- beek overtroffen; zij bedroeg 52\i% van het geheel, zijnde 2.153.000 ton. VLAARDINGEN, donderdag. In de woensdag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas werden de nieu we leden, de heren D. L. Dekker, IL Horst en ir. G. C. Losecaat Vermeer, geïnstal leerd. De herbenoemde voorzitter, de heer C,. Buschmamn, herdacht koningin Wil- helmina en het overleden lid, de heer Jac. van Toor Haa. De ondervoorzitters, de heren P. Hoo- gerwerf en C. Rauws, werden herkozen. Ook werden de dertien bestaande com- opnieuw samengesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Op ver zoek van, het gemeentebestuur van Vlaar dingen heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas op zich genomen te onderzoeken de behoefte van een van overheidswege gregelde va- kantiesluiting. SCHIEDAM, woensdag. IJs en weder dienende zullen er zaterdag aanstaande in Schiedam schaatswedstrijden op de korte baan worden gehouden. En wel midden in de stad, n.l. op de Korte Haven! Voor zo ver ons bekend zullen dat de eerste schaatswedstrijden zijn, die ooit op een Schledamse baven zijn gehouden cn dat is ook alleen mogelijk geworden door de ongewoon strenge winter. Het initiatief voor dit originele plan gaat uit van de Schledamse Federatie van C.Ï.V.'s, een or ganisatie die wel vaker ongewone Ini tiatieven heeft ontplooid. De opbrengst is bestemd voor het Comité voor de winter- voedlng van vogels. B. en w, hebben bereids de toestemming verleend voor dit schaatsfestljn, maar de politie zal zater dagmorgen eerst nog het ijs op betrouw baarheid moeten keuren. Afgaaaide op de weersverwachtingen zal het echter wel lukken. Volgens het programma 2al gereden worden op afstanden van 75, 100 en 150 meter en de deelnemers worden gesplitst in twee leeftijdsgroepen, kinderen van 12 tot 15 jaar en personen van 16 jaar en ouder. Bij voldoende belangstelling zullen bovendien estafette-wedstrijden zijn voor scholen, verenigingen en organisa ties, in ploegen van vier. Iedereen kan hiervoor inschrijven. J Het inschrijfgeld is laag gehouden en wel 0.25 voor de jeugd en -0.50 voor de ouderen per persoon per nummer; bij de.estafette 1.— per groep van vier Inschrijving kan geschieden zaterdagmor gen van 10 uur af aan de Jeugdhaven van de C.J.V. aan de Lange Haven 129. De wedstrijden beginnen om 1.30 uur en zullen naar verwachting tegen 5 uur be ëindigd zijn. Het is nog maat kort dag voor de voor bereidingen van deze wedstrijden, van daar dat het C.J.V.-bestuur langs deze weg de leden oproept om een handje te helpen bij de voorbereidingen. Zij worden verzocht zich zaterdagmorgen te melden aan de Jeugdhaven. De baan zal namelijk eerst geveegd moeten worden, waarbij een beroep op Gemeentewerken gedaan zal worden voor het'ter beschikking stel len van het materiaal. Uiteraard zal voor een vrolijk muziekje gezorgd worden, ter wijl men voor consumpties terecht kan in de niet ver van de baan gelegen Jeugd haven. Het Ls een ongewoon plan van de CJ.V., dat verdient te slagen. Als het ijs zater dag in de Korte Haven niet geschikt blijkt te zijn, dan worden de wedstrijden ge houden op de Nieuwe Haven, waar nu reeds druk geschaatst wordt Bejaarde heer, alleen, zoekt een voor dag en nacht. Vrij huis in Schiedam. Brieven onder no. S-913 bur. v. d, blad. U kijkt ,U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel.* 6 8611 w GEEN FILIALEN Een wasmachine of centri fuge nodig? Kijk eerst bij ons Snel wassers vn. ƒ.90,-—. 15 - 30 7e korting. Ook merkmachines. - Showroom Coja, Lange Haven 320. tel. 6 33 41. J Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Personeel gevraagd Plaatwerkers gevraagd, zeer gunstige voorw, Scheffers Apparatenfabriek, J, van Riebeeckweg 15, Schiedam, telefoon 6 92 85. voor het hele gezin Bankwerkers gevraagd Zeer; gunstige voorwaarden. Schip pers Apparatenbouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam, tel. 6 92 85. Er is plaats voor leerlingen bij Scheffers Apparaten bouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schiedam, tel. 6 92 85. Ervaren verkoopster en leer ling-verkoopster gevraagd voor nieuw te openen da- mesconfectie-winkel. Telefo nisch melden onder nr. 18 5924, na 6 uur. Diversen Wist u dat alle 2olen of teen stukken. o£ hakkenreparatie automatisch na U 2 uur klaar staat? Bij schoenmaker Simons sinds 1929 Broersveld 12 en 2. Het beste leer! Het Beste nylon.' Bet beste rub ber en de voordeligste prijs! (En de beste schoenmakers! Gebr o e d ersSimons) Deze korting- geldt voor alles wat Hol- Iandia maakt, het prachtige ondergoed voor moeder en dochter, de modieuze en elegante onderjurken, pyama's en nacht hemden. Dit unieke aanbod geldt eveneens voor het warme, sportieve Hollandia on dergoed voor vader en zoon. Profiteer tijdens de halansopnumiiig Vf Ja de .10% KORTING op gloednieuw Hol- landia-trico bij onderstaande adressen: Schiedam: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Bïersloot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1