M Jaar 1962 gunstig voor de middenstanders -■ 19 E3&SBS 62 93. ■Basaal nieuwe prijzen. Fiat 1100 D jï«i£ 6299.- Fiat 1300 jiatr^ 6999.- Fiat 1500 Jans:- 7299.- SST.'"--» Brand bij Pieterman N.V. door betonbouw beperkt I S\ V-Sparta II in de sneeuw Zaalhandbal competitie 98 De padvinders voeren actie voor vogels H. Gordijn veertig jaar bij Klinknagelfabriek Voor de Kath. Kring AmiAmi55 bood licht zorgeloos amusement Recordjaar bij de Spaarbank Hekman aan de leiding Kantine geheel I uitgebrand g^&- jitfUt -£ér 2:^ Politie-Muziek jubileert Burgerlijke stand Autobedrijf Broedelel N.V, opruiming 1 /jet OPRUIMING OPRUIMING v. d. AREND CAMERA'S DIA ARTIKELEN DIA SCHERMEN opruiming Schiedam: gunstige ontwikkeling Vlaardingen: resultaten bevredigend Maassluis: enquête over koopavond Jaarvergadering KNHB-R'dam Groep Octandne exposeert TAXI EUROTAX 69 4 60 uo%^°cm VRIJDAG18 JANUARI 1963 SCHIEDAM, vrijdag een korte doch zeer felle brand Is de kantine in het moderne, pas enkele jaren oude bedrijfs pand van de n-v. Glasindustrie Pieterman aan dfc NIeuwpoortweg in Schiedam to te»] uitgebrand. Daar het gehele gebouw en dus ook de kantine uit beton is opge trokken kreeg de brand, ondanks dc fel- Rs?.-teJd, geen kans zich te verspreiden, zodat Hldeze beperkt bleef tot de kantineruimte. Omstreeks drie uur vanmorgen zagen Ig; de bestuurders van een langskomende ilflinelkauto. de heren M. A. van Renen uit 'I" Vlaardingen en J. C. Littel uit Overschie |fl het vuur achter de onbedekte ruiten van 'p>?de aa0 de straatkant gelegen kantine. ;i Toen de brandweer oJ.v. commandant D. |p de Jager met twee bluseenhcden arri- Jfj?-veerde, was de.'kantine reeds een baaierd §S van vuur. Met vijf stralen werd het vuur gedoofd, maar de kantine was toen al ^«•-'gèheel leeggebrand. Als het meubilair, %idé toonbank metalles wat erin en op ISstond, de zoldering van board en. al het jl houtwerk werd tot as, de ruiten spron- Ifïeh/doch buiten de kantine was er géén Jipsdiade. il^iJDirecteur J. Pmterman schatte de scha lde op tienduizend gulden. Deze wordt door verzekering gedekt. De oorzaak van fde brand is nog onbekend. BÉ SCHIEDAM, vrijdag. Ondanks vorst ËÉjén sneeuw (en Indien geen verandering ipkomt) zal SW zaterdagmiddag om 2 uur jj wederom aan de bosrand een goede oefenwedstrijd spelen en nu tegen een fljjvollcdlg Sparta. De wedstrijd van vorige Week zaterdag tegen NAC heeft getoond dat er op een goed gerold sneeuwveld be ll hoorlijk kun worden gevoetbald. SW en v Sparta benutten deze kans dan nok om y: hun elftallen in conditie te houden. M?\'f De Rotterdammers komen zo sterk mo~ gelijk in het veld t.w.: Doesburg, De Groot, v. d. Lee, Verhoeven, Ter Horst, ip'De- Koning. Van Ede, De Vries, Wilson, JgrBodnar en Adelaar. SW: Kouwen, Van Kampen, Ris, Hek? man, Daniels, Van-Leeuwen, Hubert, Van, Relt, Allart, Slavenburg cn Kaak. Zondagmorgen wordt er aan de bosrand eveneens weer druk gevoetbald. Om 10,30 iuur spelen SW 2 en Sparta 2 een oefen- partij. Om 12.15 uur wordt er weer een ;Z.g, „Siven-toernooi" gehouden tussen de jeugdspelers van SVV, Feijenoord en Hermes-DVS. r Advertentie J.M.) MI SCHIEDAM, vrydag, "Voor de zaal handbal-competitie spelen de Willon- dames, die nog niet veel succes hebben behaald, In Wateringen tegen het even min sterke Animo 2. Bij winst kan de gaafste plaats aan die Haagse dames wor den overgegeven. Voor de UVG-dames, .jdie 7 punten uit 5 wedstrijden hebben, .^kunnen winst halen op Advendo dat on- rideraan bungelt. De dames-reserves van j,vDWS en WF spelen een derby, het kan p spannen want DWS staat aan de top cn IVF op de tweede plaats met twee punten ftninacr. UVG 3 moet de leidersplaats it» jjde 5e klas verdedigen tegen Atotnlum, J£wat niet makkelijk zal vallen. Bij de heren komt het van de eerste plaats gestoten Wilton uit tegen Hellas 3, ".een gevaarlijke tegenstander en een snel le geroutineerde ploeg. Ook de DWS- ïheren verloren, zonder zelf te spelen, vorige week de eerste plaats maar kun- tnen op Actief volle winst halen. De UVG- ||iheren die puntloos onderaan staan, heb- iiben geen kans tegen Olympia dat 8 pun tten vóór. staat. JH& Wilton 2" moet met concurrent VETO ^uitmaken wie de leider in de afdeling •blijft en ook DWS 2, aan de kop in de J4e klas, krijgt het zwaar tegen Actief 2; aaar Sigmond zal het wel klaren. Morgen houden wij een Op ruiming van duizenden stuks plastic wasmanden, emmers en wastellen, yoor prijzen, die niets meer met de waarde te maken hebben. Plastic artikelen, onbreekbaar, licht In gewicht en in fleurige kleuren. 1200 wasmanden g3v 2000 emmers Ettex, 9 Itr. 700 was teilen 55 cm groot van hostyleen 5000 Emmers 12 Itr. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij piastic huishoudelijke ar tikelen, voor prijzen, die U géén tweede keer kunt verwachten... maar één vriendelijk verzoek! Wilt U de spullen zelf meenemen? a Géén tel, of tchrift. besl. SCHIEDAM, vrijdag. Ook de pad vinderij in Schiedam is ertoe overgegaan een actie in te zetten om voedsel te ver zamelen voor de vogels, die in deze barre winter hongeren en met de dood bedreigd worden. Deze actie wordt geleld door de dlstrlctsbesturen van de Nederlandse Pad vinder Ver., het Ned. Padvlndsters Gilde, de Katholieke Verkenners en de Ned. Gidsen Beweging. Alle welpen en ka bouters, padvinders en padvindsters, gid sen, verkenners. Rowans cn voortrekkers worden in een oproep aangespoord met deze actie te helpen. Van de jongelui wordt verwacht, dat zij, ieder in eigen omgeving, zaterdag zoveel mogelijk brood inzamelen, dit in kleine stukjes snijden en dan inleveren bij vier verzamel-adresscn. Ut zijn dan het hoofdkwartier van dc NPV in het oude gemaal bij de Vijfsluizen, het hoofd kwartier aan de Lange Haven 11, het hoofdkwartier van de Lodewijkgroep aan dc Singel naast de R,K.-kerk en het hoofdkwartier van de Christophorusgroep aan de Hoofdstraat. Het brood moet daar zaterdagmiddag tussen 2.30 en 4 uur in- J geleverd worden. SCHIEDAM, vrijdag Het Schie- damsch Politie Muziek Gezelschap bestaat 25 jaar en gaat dit jubileum vieren onder andere met een receptie, die op zater dagmiddag in de foyer van Musis Sa crum wordt gehouden van 3 tot 5 uur. Apothekersdienst: Apotheek Van Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 10 en 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: Werken van Geor ges Henri Adam en werken uit eigen bezit. BIOSCOOP Passage, 2 en 8 uur: „El Cid". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Robin Hood en de piraten". diversen Irene, 8 uur: P.V. Vegla. Marionetten opera. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: Alg. Grafische Bond. Dansavond. Musis Sacrnm, 8 uur: VZOD. Feestavond. Museum-Aula, 8.15 uur; Opening tentoon stelling „Spiegel aan de wand". Geboren: Clementina, d. v. F. Grashoff en R, A. Liekens. Overleden: M. T. van Deurzen. 74 jr, weduwe van L. A. Sigmond; J. W. Gon- lag, 83 jr, SCHIEDAM, vrjjdag Na 's morgens op het stadhuis door burgemeester tnr. 3. W. Peek gedecoreerd te zUn met de ere medaille in brons van de OON, Is de heer H. Gordijn gistermiddag in de kantine nogcens stevig gefêteerd in eigen kring, voor het feit dat hjj veertig jaar in dienst is van dit bedrijf. Als veertienjarige jongen is deze Schie dammer als klinknagelmaker begonnen en is er ook blijven werken, maar na de laatste oorlog als machinesteller bij de houtschroevenproduktie. Dat dit gewaar deerd wordt heeft de directeur, de heer M. van Thiel wel duidelijk laten door klinken in zijn huldigende rede cn als stoffelijk blijk was er de dikke enveloppe met inhoud. Namens het departement Schiedam van de Mij. voor Nijverheid cn Handel kwam de heer Verwaayen het diploma met de daarbij behorende pen ning aanbieden. Maar de heer Gordijn is ook een voor aanstaand lid in de visclub en de klaver- jasclub van de Klinknagelfabriek en de clubgenoten hebben bij deze gelegenheid ook duidelijk blijk gegeven van hun ge voelens van vriendschap voor de jubila ris. Ook de andere leden van het perso neel hebben de gelegenheid aangegrepen om de heer Gordijn eens stevig geluk te wensen tijdens de ontvangst na afloop van de huldiging. VLAARDINGEN, vrijdag.Dc Re dersvereniging „Vlaardingen" organiseert op maandag 21 januari haar jaarlijkse visserij-voorlichtingsavond in zaal Excel sior. De heer F. Ouwehand komt spreken over „Haringvisserij met een xeeploze vleet". Na de pauzewordt een aantal films vertoond. (Advertentie LM.) flat Rotterdam Conradstraat ó3* lelefoan 010-13 6040 (Advertentie IJW.) (Advertentie I-M.J Zij die gewend zijn om naadloze 20 denier Nylons te dragen var» 1.95 per paar, hoeven wij niets over deze ragfijne maar toch bij zonder sterke kousen te ver tellen. .Dit .Is een speciale aanbieding van deze veel gevraagde naad loze Nylons... een Oprui- mings-aanbteding nu van 1.95 per paar voor nog géén tachtig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 20 denier naadloze Nylons, 'n alle maten en de meest modieuze kleuren, /#A per paar JmJM Per cliënt fl'et meer dan 5 paar. Géért iel. of tchrifu best. HOOGSTRAAT 91 ook in 8 mm Kijkers - Loupen - Leesgiazen Etui's, enz, enz. Zie vooral onze etalage SCHIEDAM, vrijdag Met de opvoe ring van het blijspel „Ami.. Ami" door de Toneelgroep van Jaap Maarleveld Manon Alving gisteravond in het Passa ge-theater, heeft de Katholieke Kring Schiedam het - programma voor het niemv-aangebroken jaar aangevangen. Deze voorstelling heeft wat geleden door het weer. Want ondanks het stijgende aantal leden, van de Kath. Kring waren er vrij veel lege plaatsen in de zaal, wat zonder meer aan de barre weersomstan digheden toegeschreven kan worden, maar ook begon de opvoering te Iaat, om dat Jaap Maarleveld Schiedam niet tij dig had kunnen bereiken. „Ami... Ami" is een van die pretentie loze blijspelletjes, die niet meer willen bieden dan wat onschuldig en licht amu sement De toeschouwer hoeft zich echt het hoofd niet te breken over huwelijks- en andere problemen, noch te zoeken naar verborgen voetangels in de intrige. Die waren er niet en de bedoelingen wa ren aan het begin al duidelijk. Pierre Ba- rillet heeft met medewerking van Jean- Pierre Crédy het verhaal met veel rou tine en weinig originaliteit geschreven en er duidelijk naar gestreefd slechts de lichte toetsen aan te slaan. De geschapen situaties waren beslist niet onvermake lijk en er waren ook tal van snaakse ge zegden, die echter geen Franse esprit verweten kon worden. Hier en daar zweefde het naar pikanterie, maar mo gelijk zijn die er in de Nederlandse be werking weer vlot uitgestreken. Dat het een genoegelijke voorstelling is geworden is - in hoofdzaak te danken aan het spel en misschien nog in meerde re mate aan de charme van Teddy Schaank, die een zeer apetijtelijke uit beelding gaf van het grillige frivole vrouwtje, dat met alle geweld haar beste huisvriend wil koppelen aan haar. nichtje uit de provincie en als dat prachtig ge lukt is, dan weer met evenveel vlotheid dat huwelijk wil torpederen. Dit alles tot goedmoedige verbijstering van haar dege lijke, huishoudelijke echtgenoot. Een vol komen dwaze rol, maar bijna-aannemelijk gemaakt door de wijze waarop Teddy Schaank over het toneel dartelde. Zij kreeg wel een sterke steun in de rug van Jaap Maarleveld als haar nuch tere, kokkerellende echtgenoot, die uit eindelijk een streep zet achter het spel letje. Manon Alving speelde het provin ciaalse, dat uiteindelijk toonde best te weten wat ze wilde en Frits Butselaar was wat stijf als de bon-vivant-yrijgezel cn teder-beminnende jonge echtgenoot, Louise Ruys was een heerlijke burger lijke roddel-tante. Lou Steenbergen voer de de regie en is verantwoordelijk voor het jubilante decor. Jammer was wel dat de spelers over het algemeen, moeilijk te verstaan waren. (Advertentie LM.) Zaterdag begint de meest radi cale opruiming, die ooit in meubelstoffen is gehouden. Want dan begint.de verkoop van duizenden meters van de mooiste épinglé en modernste platgeweven zweedse stoffen uit de prijs series van 5 tot S gulden, door elkaar voor één prijs, per meter nu voor nog géén drie gulden. SCHIEDAM, vrijdag. In het afgelo pen jaar werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam 17228^57^3 ingelegd en f 14.264.792,83 terugbetaald. Over 1961 bedroegen de inleg- en terugbetalings- cijfers respectievelijk 15.359.792,74 en 12.867.686,29. Het record Is zo waar ge broken. De aan spaarders vergoede rente be droeg over 1962 1.11L575.91 tegen 999.421,16 over 1961. Het tegoed van inleggers ad 39.556174,72 en de reserves tot een be drag van plm. 4 miljoen waren per 31 december voor S 25,041.793,19 belegd in effecten, voor 6.386.375,20 in hypotheken en voor 8.938.635,21 in onderhandse le ningen aan Rijk, gemeenten e.d„ terwijl de onbelegde. middelen 1.738.227,40. be droegen." 1500 meter Ep»9lé 3500 meter c-gjj Zaterdagmorgen.om 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden meters meubelstoffen. 130 cm breed, per meter voor Géén tel. of schrift, but. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. »e Maasslulse deelnemers aan het toernooi om het kampioenschap eerste klasse libre (persoonlijk) van het blljartiHstrict Schie dam, dat in De Griffioen wordt gespeeld, hebben op de tweede wedstrijddag uitste kende prestaties geleverd. Niet Iedereen kan wiiuien en wanneer men tegen elkaar uitkomt, zal er een yerllezer moeten zijn, tenzij het duel In remise eindigt. Maar ook een nederlaag kan eervol zijn.... Hekman heeft thans de leiding in han den. Op de eerste v/edstrijdavond won hij met het uitstekende moyenne 9.52. Omdat Hekman in zijn tweede partij 31 beurten nodig had (tegen Dijkshoorn) daalde het wel enigszins, maar in elk geval is hij thans nog boven de eerste klasse-grens (7.00). Ook Van. Gendt, die op de eerste wedstrijdavond tot 6-67 kwam, is boven 7.00 gekomen, vooral dank zij een moyen ne van 9.09 tegen v. d. Maar el. Deze laatstgenoemde Maassluiser ves tigde deze week vooral de aandacht op zich door een goed gespeelde serie var caramboles in zijn partij tegen, „vete raan" Groeneveld, thans nog titelhouder. Dit geweld van v. d. Maarel was te veel voor zijn clubgenoot, die uiteindelijk ver achter bleef. Maar Groeneveld herstelde zich uitstekend tegen Kooy. Daarin ging hij overrompelend van start, waardoor hij na acht beurten al 125 caramboles had verzameld. Dat hoge gemiddelde kon Groeneveld niet helemaal handhaven, maar het was wel voldoende om Kooy op ruime afstand te'houden. Van Gendt liep tegen Van Duikeren zijn achterstand bijna geheel in. Hij miste evenwel de acqultstoot in de na-beurt en kwam aldus zes caramboles te kort. Goede en minder goede prestaties wer den afgewisseld, zoals uit de uitslagen van de elf tot op heden beëindigde par tijen duidelijk blijkt: 'VLAARDINGEN, donderdag Over speciale actie met mooie prijzen, die, voor' het geheel w&s 1962 een goed jaar voor I zover dit is te bezien, aan de verwachtin- de middenstand, valt te concluderen uit (gen heeft beantwoord, de door de Kamer van Koophandel Fabrieken voor de Beneden-Maas ver strekte gegevens. In aansluiting op hetgeen we terzake gisteren reeds opmerkten', hieronder nog een aantal aan. het jaaroverzicht van: de K.V.K. ontleende gegevens: Voor de Schiedamse middenstand was het jaar 1962 een goed jaar. Men durft in die kringen'niet te spreken van een best jaar, aangezien het in vele branches niet mogelijk bleek de omzetten op het oude peil te handhaven. Uit de ver- bruiksgoederen-sector worden geen om- zetverhogingen gemeld. De winkeliers in de luxe en. consumptieve sector zijn in het algemeen nog wel tevreden. In vele zaken neemt het kostencijfer toe, met name de post lonen en sociale la&tcn. (Advertentie LM.) Hekman 2Ü0 21 33 9.52 v. d. Lee 113 21 27 5.36 Kooy 200 36 33 5.56 v. Duikeren 167 36 27 4.64 Kooy 200 30 34 6.67 v. d. Does 159 30 23 5.30 v. Gendt 200 30 32 6.67 v. d. Does 186 30 51 6.20 Oostveen 200 52 31 3.85 Dijkshoorn 199 52 3.83 v. <3. Maarel 200 20 60 10.— Groeneveld 101 20 21 5.05 Groeneveld 200 21 49 9.52 Kooy 104 21 23 4.95 v. Duikeren 200 29 38 5.90 v. Gendt 194 29 20 6.69 v. Gendt 200 22 2-7 9.09 v. d. Maarel 133 22 40 6.95 v. d. Does 200 37 21 5.41 v. Duikeren 149 37 39 4.03 Hekman 200 31 28 - 6.45 Dijkshoorn 117 31 22 3.78 Het probleem, van de arbeidstijdver korting is nog steeds actueel, alhoewel de eerste reacties intussen zyn weggeëbd. In vele bedrijven heeft men zelfstandig een verkorte werkweek ingevoerd, door het personeel onderling te doen rouleren-, waardoor 5 dagen wordt gewerkt. Een afdoende oplossing is dit echter niet, aan gezien zaken met weinig personeel geen methode kunnen- vinden. Er kwamen in 1961 vele nieuwe ves tigingen tot stand. De saneringsplannen van de gemeente hebben de voortduren de belangstelling van de plaatselijke mid denstand, doch het gemeentebestuur doet 'weinig mededelingen daaromtrent. Er bestaat veel waardering voor de wijze, waarop Schiedam zich in de toe komst zal gaan presenteren. De ontwik keling van de Schiedamse middenstand wordt daarom met vertrouwen- tegemoet gezien. Bij een terugblik op 1962 kan de Vlaar- dlngse middenstand constateren, dat zij zich behoorlijk heeft weten te hand haven; de bereikte resultaten geven mits dien geen xcden tot zorg. Men acht het parkeervraagstuk in dc binnenstad nog niet zo urgent, dat daar voor directe stappen noodzakelijk zijn; met de verdere sanering van het centrum zal ook dit probleem zijn oplossing wel vinden. Voor de buitenwijken was 1962 een be langrijk jaar; in de Westwijk kwam de winkelpromenade gereed. Deze galerij vormt een fraai en doelmatig geheel. Men meent zich in kringen van de mid denstand te moeten beraden omtrent de verdere, uitbreiding in de Westwijk; er wordt hierbij gedacht aan de vestiging van grotere winkeleenheden ten opzichte van het aantal middenstandsbedrijven, dat hier gepland is. De strijd van de grootwinkelbedrijven om de gunsten vat» het publiek met bran che-vreemde artikelen is naar de mening van Insiders nog maar in een beginsta dium; de midden- en kleinbedrijven zui len alle zeilen moeten bijzetten om tot een behoorlijk omzetcijfer in 1963 te komen. Tot de activiteiten die door de midden stand te Maassluis in 1962 zijn ontplooid, behoort in de eerste plaats de organisatie van een show-beurs, die in september is gehouden en die hoofdzakelijk was afge stemd op artikelen, die de huisvrouwen belang inboezemen; de beurs mocht zich in een redelijk bezoek verheugen. Verder organiseerde de middenstand een verkoopcursus waarvoor veel animo van de zijde van het winkelpersoneel be stond. Evenals andere jaren werd de St. Ni col aasverkoop gestimuleerd door een, Op verzoek van enkele belanghebben den aal een enquête worden ingesteld naar eventuele wensen met betrekking tot een koopavond. Op de eilanden deden de middenstan ders behoorlijke zaken, doch de kleinere zelfstandigen ondervonden de gevolgen van de concurrentie van de grootwinkel bedrijven. De ambachtslieden waren bok in 1962 goed van werk voorzien en hoewel als gevolg van de hogere loonkosten de resultaten iets minder waren dan in 1961, mag het eindresultaat niettemin behoor lijk worden genoemd. P. Lugtmeijer erelid (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Tijdens de in Schiedam gehouden jaarvergadering van het Rayon Rotterdam van dc K.N.H.B, is de Schiedammer P. Lugtmeijer. die bestuurslid aftrad benoemd tot ere-lid van het Rayon, zulks op voorstel 1 vergadering. Ook voorzitter C. J. den H&rtog trad af en werd opgevolgd door de tweede voorzitter G. v. d. Heide (Nep- tunus), terwijl verder in het bestuur wer den gekozen de heren J. C. van Dijk (The Hawks, Dordrecht) en F. Steenbergen jr. (Leonidas). Voorzitter Van der Heide werd gekozen als afgevaardigde naar de Bondsvergadering in Utrecht met J, N. Mazee als vervanger. Voor zijn vele werk en. activiteit is de heer Lugtmeijer in het zonnetje gezet Dankzij mannen als hij gaat het goed met het honkbal in het Waterweggebied. Ook dit seizoen hebben zich nieuwe.negental len ingeschreven. Het zal echter zaak blijven meer jeugdteams in het leven te roepen, omdat de opbouw van onderaf aan kan geschieden. Aan de kampioenen van vorig jaar zijn de medailles uitgereiktDit zijn eerste klasser DHS uit Schiedam en tweede klassers The Hawks en Schiedam 3. Dc jeugdkampioenen zijn bij A Feijenoord ep bij de Babe Ruth-league voor A Sparta i voor B Schiedam. Gevreesd wordt dat voor de komende competitie er weer een tekort aan terrei nen zal zün, wegens de te verwachten late sluiting van de voetbal-competitie. SCHIEDAM, vrijdag. Een aantal schilders heeft zich losgemaakt uit de groep kuntcnaars, die kort geleden in de expositieruimte van „Oase" aan de Dam 2 een tentoonstelling heeft gehouden cn heeft met aanvulling van anderen een nieuwe groep gevormd, „Octandre", om het werk le exposeren In het Panorama Mesdag aan de Zeestraat 65 b te Den Haag. De deelnemers zijn P. de Haard, schil derijen, H. Sey, gouaches en schilderijen, Goof Smit, schilderijen en gouaches. Joop Stigter, schilderijen. Piet van Stuyven- berg, lithogxafiën en Nico van Weizen es, schilderijen en tekeningen. De expositie wordt gehouden van 26 januari t/m 11 februari en is geopend op werkdagen, van 1015 uur, 's avonds van 12—15 uur. De toegang is vrij. TELEFOON H. Gordijn onderscheiden SCHIEDAM, vrijdag. De heer H. Gordijn herdacht gisteren het feit dat hij 40 jaar in dienst is bfc' de Nederlandse Klinknagelfabriek. Tijdens een bijeen komst op het stadhuis heeft burgemeester mr. J. W. Peek hem 'smorgens de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgesneld, die hem we gens langdurige trouwe dienst (is toege kend. (Advertentie LM.) Morgen begint de Opruimïngsverkoop van een hele fabrieksvoorraad schuim rubber matrassen,. Een- en tweepersoons van p.üre latex, 10 cm fioogvkoopt U nu voor prijzen 30 tot 40% lager dan de normale vastgestelde! schuimrubber matrassen. éénpersoons éénpersoons 90x190 cm rSOOD* ^8* Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze pure latex schuimrubber matrassen, met de bekende soepele veer kracht en ligging, voor prijzen, die U alléén in deze Opruiming kunt verwachten. <7éfci tel, cf schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1