pm S C H! D A N\ HumUl St liiccl. Brandweerliedenver. drie brand wachters KOERIERSTERS 9°r?ÏÏourS 468 Eerste expositie onder nieuwe museumdirecteur Acht eeuwen oud epos El Cid tot leven gewekt in monumentale film Robin Hood en piraten brengen tiran ten val Extra-toeslag kolengeld voor de gesteunden D,v. d. Spek en J. W. Sjoerdsma vieren het zilveren jubileum C. Meyer overleden Eigen stijl is opk belangrijk Nieuw filiaal vanSpaarbank Vijf jaar oude „Animo" is in volle bloei Brandputten nu snel ontdooid iKlkiiilflB MET DE NEVELSPUIT VOOR DE DEUR Schaatswedstrijd op Korte Haven afgelast Jeugdwerk krijgt zaal in Nieuwland opruiming COUPonS Ë5Lr 49$ff "iff Marine-order vooi Wilton-Fijenoord KERKDIENSTEN Artsen op zondag Spiegel aan de tcand Passage vertoont: InMonopole: F20.voor alle groepen Drs, J. Zwakhals hoofd bedrijfs- econ.-dienst Burgerlijke stand InMonopole: Sombere knapen en snelle auto's Tankauto bezorgt tram vertraging Wie heeft iets verloren Recept voor een volmaakte bril Isa® SvasSï! SATERDAG 19 JANUARI 1963 SCHIEDAM, uier das. D« schaats wedstrijden op de korte bian die d« Sehlcdamse CJ-V. vanmiddag op het tja na de Korte Haven beeft willen honden - ten bate van de voedselvoorziening: van Ie vogel», hebben geen doorgang kunnen Tinden. Nadat de politie het tja glstermïd- lag had gekeurd werd het in alle havens onvoldoende sterk bevonden en onge- ichikt voor bet berijden. Zo moesten de eerste schaatswedstrijden die ooit op een gchiedamse haven. ijjn georganiseerd worden afgelast. De CJ.V. blijft zoeken naar mogelijk heden om de schaatswedstrijden zaterdag 3 Januari ergens anders te houden. in het Wijkcentrum SCHIEDAM, saterdag Voor gchiedamse Jeugdverenigingen ia! In de n*by© toekomst eindelijk meer dab ruim te beschikbaar komen. 'Namelijk In. het ffykoentnun, waar een vertrek vrij komt door het opheffen van het filiaal v»n de Spaarbank Anno 1820. Het ge meentebestuur la bereid fllt ene ver trek aan het jeugdwerk beschikbaar te «tellen tegen een lage hour. De Schiedam se Jeugdraad heeft de be langhebbende verenigingen hiervan op de hoogte gesteld; later aal de toewij zing aan de gegadigden volgen. Het ligt in de bedoeling de ruimte per avond te verhuren, en dan wel in het bijzonder voor'vergaderingen, kaderwerk, enz. (Advertentie LM.) Heeft li we! eens io*n Oprui ming va n eou po n s go rd Ijnvelou rs bij ons meegemaakt? Dan liggen er bergen van de mooltte gordijnvelours... dlv, kwaliteiten In bijna alle denk bare coupon maten. Coupons gordljnvelours, res tanten van volle stukken... res ten uit fabriekscollèctles. maar' stuk voor stuk uit de series Yin tien tot vijftien gulden per meter. Morgen kune U uitzoeken uit tientallen moderne kleuren. Dan .leunt'.U p*«n en meten... en U zoekt ze uit, per meter voor nog géén vier gulden. 120-130 cm breed Maandagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij coupons gordljnvelours, 120tot'130 cm breed, in diverse per meter, Gtfti ttl. cf tchrlft. but» SCHIEDAM, zaterdag. Met de neveJ- brandapuiteuto gevechtaklaar voor de deur van Musi* Sacrum staande, heeft de Schledamse Brandweerlledenvereniging Vriendschap r(f ons doel" daar gister avond een feestavond gehouden t«r hul diging van drie leden. Dit waren de hoofdbrandwaehtera D. v. d. Spek en ,J. W-Sjoerdsma, die htm zilveren jubileum bU de brandweer vieren en de heer M. V. d. Most,; die zelfs al 32 Jaar bfj de brandweer la en nu met pensioen gaat. „Het is geen eenvoudige taak die u op u hebt genomen bij de brandweer. Je moet de kou en de hitte van het vuur trotseren en dan is er nog de eeuwige spanning of de alarmschei niet over zal gaan, om je uit je slaap te halen." Zo heeft de brandweer-commandant D.de Jager opgemerkt, die namens de burge meestér, die verhinderd was zelf te ko men, de huldiging leidde. Voor'elk van de drie heren, die vergezeld van hunne echt genoten op het podium waren gehaald, had de, heer De Jager een-- persoonlijk woord van waardering. De heer Van der Most schetste hij als de rustige werker en steun yan de brandr meester, die de jongeren hét goede voor- beeld gaf; de heer Van der Spek heelt zich vooral in de oorlogsjaren danig on derscheiden en de heer Sjoerdsma was de specialist bij scheepsbranden, altijd be reid om als eerste, het zuurstofmasker aan te pakken en ift het'ruim af te dalen. De twee jubilarissen speldde hij de onder scheiding van de Ned. Bond van Brand weercommandanten op; voor de dames ,die ook zo vaak uit béd waren gehaald >m hun mannen gereed te maken voor. de strijd tegen het vuur" waren er vruchten manden. Namens het gemeentebestuur bood hij een geschenk onder, couvert-aam De heer J. C. Putter sprak namens de staf van bevel voerenden en ook hij had waarderende woorden voor de drie ver dienstelijke brandweerlieden. Hy bood tevens de legpenning van Yer. van Bevel voerenden bij de Brandweer aan. De voorzitter van V.Z.O.D., de heer A. Jongster» had aan het begin de vele leden en belangstellenden welkom gehe ten en geconstateerd dat in het nu afge lopen jaar enkele brandwachten, de brandweer hadden verlaten, maar dat hun plaatsen gelukkig weer door anderen waren ingenomen. Met een persoonlijk hartelijk woord, heeft hij de heren Van der Spek en Sjoerdsma namens de ver eniging als aandenken aan het jubileum een horloge aangeboden, al stelde hij meteen vast dat de heren nu niet zulke trouwe bezoekers waren van de vereni- gings-vergttderingen. Na deze huldiging in de eigen kring van de „grote brandweer-familie" werd de avond verder gevuld met een cabaret programma onder leiding van Henk Buk- BOTTERDAM, ra terdag. j)e werf van Wilton-FUenoord la Schiedam heeft van de Nlgerinmc regering de opdracht gekregen tot de bouw van een modern fregat, dat het vlaggeachip zal worden van de Nlgerlaanse marine. De bouwprijs zou ruim dertig miljoen gulden zijn. Hot schip krijgt een waterverplaatsing van 2000 ton; de bewapening wordt gele-, verd door een. Europese firma. De onderhandelingen hebben ruim an derhalf jaar geduurd. Het contract werd in Lagos getekend door een der directeu ren van de werf, lr. J- E. Wbltjer. Wilton-Fijenoord, dat een reputatie heeft met marineschepen,, kan al vrij snel met de bouw beginnen. De kiel wordt over vijf a zes maanden gelegd; de bouw tijd is gesteld op dertig maanden. Perso neel van de Nigeriaanse -marine zal naar Nederland overkomen; teneinde geïnstru eerd te worden in de behandeling van schip en bewapening. De regering van. Nigeria voert op het ogenblik nog besprekingen over een order voor twee mijnenvegers en drie patrouil levaartuigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat "Wilton-Fijenoord dit laatste type schepen zal bouwen. Ned. herv. gemeente. Grote kerk: 10 u. d*. A. D. Klnawen en 6 u. mej, da, E. A. Boa. Bethelkerk: JO u. da. j. D. Smidi (HA.) en 5 U. d». J. D. Smid*. Opatandlng8kerk: 10 u. dfc. D. J. SpaUng en 7 u. da. J. van DRk (Nljkerk) Vrtdeskerk: 0 en 10.45 U. da. H. W. Hemmea en 7 U. d*. C. van der Steen. Ned. herv. geref. evarx- Gebouw Irene: 10 u. ds. A. j. Mulder (Meteren). OpstaruUng»- kerk: 7 u. ds. J»c. van Dijk «loopbediening) I' Brang. LuUi. kerk: Lange Nicuwstraat- Oranjejtraat: zaterdagavond 7.30 u. oenim*- mach avondgebed. Bvang. Lat», gemeente. Lange Nieuwiiraat- i Oranjestraat: 10 u. ds. S. G. v.d. Haagen. i Oud Kat», kerk. Dam 28: 10 u. H. Mis. baptisten Gemeente. Gebouw Jeugdhaven. i Lange Heven 129: 7 u. jamenkomat. Leger des Heil*. Lange Haven 27:10 u. Hel- liglngssamenkomst en 120 u. Veriossmgssa- i men komst. Gerrit Vcrboonstr.: 6-45 u. open- luehtsamenkamsC AUe samenkomsten o.l.v. n»i. R. Reltsma en brig. K. Wlerlnga. iebova's Getuigen. Volksgebouw: 6 u. open bar» lezing en 7 uur wachttorenstudie. Dvn- derdag 730 u. theocratische bedleningsschool i en dlenstvergadering. Oud gerer. gemeenle. Geref. Jeugdhuis. Lange Haven 07: 8.45 uur en 3.3» uur da. Grianlgt (Gouda). Oeref. Kerk: Oosterkerk: 10 uur ds. H. J Kouwenhoven (Vlaardlngen) en 5 uur d* J. CouvCo. Kethel .De Arkr: 9-30 uur ds 3. Na- wijn 220 uur ds. W. A. Krijger. Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds. W. A. Nri)- ger. J>e Goede Haven': 10 uur d*. P..R. Eve- rear* en 5 uur da- J. N'owljn. Julianaxerk: 10 uur ds. P. Stilevls Smit (Rotterdam) en 5 uur ds. P. R. Everaars. Chr. Gerat. Kerk: Warande-B.K. laan: 9 uur di. De Bruyoe (Rotterdam) 220 uur ds. H. van Leeuwen (Potter-dam). Herv.- Gemeente Kethel: De Rank; 0 en 1 «ur ds. Brumnelkamp. Dorpskerk: 1030 uur ds. Brurmnelkamp en 7 uur geen olenat. voorzitter KAB - SCHIEDAM, zaterdag Gietermorgen vroeg Is op 61-jarige leeftijd In Schie dam onverwachts overleden de heer.C. Meyer, voorzitter van de Katholieke Ar beiders Beweging In Schiedam en oud- lfd van de Gemeenteraad voor da K-V.P. Deze vakbond»-wan in hart 'en nieten werd midden In het werk door de dood gegrepen; donderdagavond leidde hü nog een beatuursvergaering ran de K.A.B.- centrale, maar werd aan het eind on wel. Thuis gekomen overleed hij enkele oren later. De heer Meyer is werkzaam geweeat in het bouwbedrijf en kwam al jong by de kath. bouwvak-organisatie St. Jozef, waarvan hij in 1J37 voorzitter werd. In die tijd werd hij ook gekozen in.de, Ge- meenteraad,waar hij tot vorig jaar id van is gebleven. Na dc oorlog was hij de grote man die het KAB-werJc in Schiedam weer op poten zette. Ook voor het bondsgebouw. Arcade, heeft bij zeer •veel gedaan, De laatste jaren ging zün gezondheid achteruit, wat' hem noopte zijn werk te laten liggen daarna was hij werkzaam op het gemeente-archief. Hij was drager'van de pauselijke onderscheiding ,Pro Ec clesia et Pontifice'V SCHIEDAM,, zaterdag, In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen ie raadplegen: W. J. Franke, Burg.. Knapperflaan 30, tel. 68163; L. H. Geerdes, Veelandtstraat 2, tel. 58357: L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tel. 68067 en W. A. de Ridder, Stadhouders- laan 46, teL 67590. Geopend Is-apotheek Evers, Lange Ha ven 81, die: ook gedurende de volgende week de nachtdienst zal waarnemen. (Van een! onzer verslaggeefater*) SCHIEDAM, zaterdag.„Spiegel aan de wandis de mam waaronder een nieuwe" tentoonstelling in het Stedelijk Museum wordt gehouden. De expositie omvat een aantal historische kostuums uit de collectie yan mevrouw E. Canter Cre- mers-van der Does nil Den, Haag. In een tweetal zalen ls de mode alt de tUd van rococo, Biedermeier cn Empire onderge bracht. Gisteravond werd de tentoonstelling in de aula van. het Museum toegelicht en in geleid door mevrouw Canter Cremers. Zij presenteerde een aantal kenmerkende kostuums uit de diverse periodes in een historische modeshow. Zij vertelde het publiek dat met een opkomst van on geveer zestig personen de pessimistische verwachting overtrofover het. ont staan, de functies en andere bijzonderhe den. van de drachten. Een.klein matro- zenjongetje met proppeschieter "uit de tijd van Ot en Sien, een rococo-meisje met een licht blauw jurkje met veel plooitjes en kantjes en met een tournure', en een piepklein blozend, vriendelijk lachend boerinnetje droegen, ondanks hun jeugdige leeftijd de originele historische kinderkledij met gepaste zwier. Mevrouw Canter Cr em er* werd Inge leid door wethouder ar. M, 3. M. van Kinderen, die tevens voorzitter van de commissie voor het Stedelijk Museum Is, In zijn openingswoord riep mr. Van Kin deren de nieuwe directeur,i de heer J. Paalman, voor «ie dit de eerste tentoon stelling .In Schiedam is, een hartelijk welkom toe. „Het Museum neemt een eigen plaats in onze stad ln", zei hy, „Ondér uw drie voorrangen Is de ont wikkeling steeds verder gegaan. Ik hoop, dat ook u, als nieuwe leider van het Mu seum, deze. ontwikkeling zal voortzetten, en hierbij uw eigen BtUI zal laten mee spreken." De tentoonstelling wordt tot en met 17 februari gehouden. SCHIEDAM, zaterdag. De Spaar bank Anno 1820 heeft besloten ora een nieuw filiaal in Nieuwland te stichten, namelijk in een nog leegstaand winkel pand aan de Mgr. Nolensland, het „glazen kastje" naast het by-postkantoor, dal reeds een jaar wacht op een huurder. Het Is een laatste kans om in het van gemeen tewege volgebouwde Nieuwland nog een representatief pand te kunnen krijgen en dez$ kans Is door de Spaarbank aange grepen. Het ligt in de bedoeling dit filiaal in maart of april te openen. Daarmee zullen dan echter de filialen in het Wijkcentrum aan het Dr. Wibautplein en aan de Burg. van' Haarenlaan 640 opgeheven worden; Als speciale service voor de Nieuwlandcrs zal dit bijkantoor ook op vrijdagavonden opengesteld worden, wat tegelijkertijd ook het geval zal zijn.met het filiaal van de Spaarbank-aan het St. Liduinaplein. Apothekercdlenst; Apotheek Evers, Lange Haven81.- Ap othekerad lenst: Apotheek Van Westen dorp, Singel 83. Stedelijk Museum, 30 en 17 uur, 's. zon dag» 12 tot 17 uur:-Werken van Geor ges Henri Adam en werken* uit eigen bezit. „SpIegeLaan' de wand", histori sche kostuums; - BIOSCOOP Passage, 2 en 8 uil.-; „El Cid". Monopole, 2 en 4.15 uur. Een avonturen film; 1 en. 9.15 uur: „Robin Hood en de-piraten.*'. DIVERSEN Snortfondsenbad, 730 u. SZC nationale vJJfkarop. Tlvoli, 8 uur.: Soc. Nieuwland L-- dans avond. Arcade, 8 uur: SMHV: „De Vrienden kring bijeenkomst Am* tel bron, 8 uur: Gcuno feestavond.. HET oudste meesterwerk yan de Spaanse literatuur, bet befaamde Foema.de MIo Cid, van een onbekende 12e eeuwse dichter de daden van de legen darische Spaanse held, El Cfd, 1» door de scenarioschrijver» Philip Tordan en Frederic M. Frank sterk „gestroomlijnd". Ondanks dat is deze gigantische fUm- produktie van Samuel Bronsteln ln alle opzichten een monumentale prestatie ge worden. Het Is een kolossaal stuk „entertainment" geworden, waarhü de film-arti stieke factor minder in het gedrang Is geraakt, dan men bij dergelijke mamoeth- ondememingen gewend i*. Nog nooit zag men zoveel aandacht v het kleinste detail in de grootste scènes Dé film, die wat fotografie (van Norman Krasker) betreft van een weergaloze pracht is, schildert niet alleen, het bewo gen leven van Don Rodrigo Diaz de Vivar, die van zijn. Moorse vijanden de eretitel ,El Cid" CDe Heer) ontving, maar geeft tevens een fascinerend beeld van het Spaanse land, van'oude (al dan'niet ge reconstrueerde) burchten, paleizen, kloos ters en crypten, van de rijkdom van de Spaanse cultuur in de middeleeuwen, van de schitterende kledij der edelen, van "de woestheid der gevechten en de versobrik- kingen'der-oorlog. Van de dichterlijke kracht van het 800 jaar oude Poema is vrijwel niets overge bleven. Maar er zijn in de loop der eeu wen al zoveel bewerkingen van het Cid- verhaat verschenen, dat deze er nog ge rust bij kan. Temeer omdat zij ln drama tisch opzicht vrijwel sluitend is. De'Cid dood in een duel de' vader van Dona Jimena, zijn verloofde, wier YUrige liefde in zulk een haat omslaat, dat zij zich met het plan inlaat de Cid te ver moorden.'Al* de nobele held, wanneer hij door de bevolking wordt bejubeld als 'de overwinnaar op; de Moren,ontdekt wat Jimcna beraamt, trouwt hij haar deson danks. Maar pas na zijn verbanning voegt Jimena zich bij. haar man. By de strijd om Valenciategen de Moren wordt El Cid door een pijl getroffen, De slag wórdt gewonnen, Ei Cid overleeft haar niet. Als een verstarde schim- rijdt hij de legende 'Uf V- Charles Heston die reed* Mozes- en Ben Hur'mocht zijn, speelt El Cid en hij doet het met meer menselijkheid, dan men op grond van zijn voorgaande marmeren creaties kon verwachten. SophiaLoren is Jimena, rij voelt zich in dit legendari sche drama pas thuis al» rij baar Cid mag knuffelen. Het is alleen maar jammer, dat men voor de begeleidendemuziek, die niet-storend is, niet uit de rijke bronnen van. de oude Spaanse muziek heeft geput: (PASSAGE) ALLES wat aan heldenmoed maar te echte vermoord, tiranniseert de bevolking presteren valt Is breed uitgesmeerd ln de film „Robin Ilood en de pira t e n", Robin Hood, de legendarische beid uit vroege Engebe middeleeuwen, heeft *Un bos verlaten en heeft passage geboekt voor een tocht naar het Heilige Land om aan de kruistochten deel te nemen. Kaperkapitein Éénoog en zijn kornuiten nemen Robin gevangen, Bobin'a pa, een Schotse Lord, zal wel heel wat losgeld willen geven voor zijn beroemde zoon. Maar als ze dan in de Schotse hooglanden komen, blijkt er een pseudo-lord op pa's troon te zitten. Die pseudo-lord heeft de SCHIEDAM, zaterdag De Schiedam mer* die normaal si ln aanmerking ko men voor „brandstoffengcld" van de ge meentelijke dienst voor Sociale Zaken zuilen ln verband met deze barre winter weer'een extraatje ontvangen van fZQr Deze extra-toeslag is gelUk voor de be jaarden en voor de andere gesteunden. Dit geldt echter alleen voor diegenen die zelf stoken; de z.g, „kostgangers" en ook. de mensen die in centrMl verwarmde flats wonen (waarvoor de verwarming reeds door 60c, Zaken worden bekos tigd) vallen buiten de regeling. Nu hebben de gesteunden reeds op 8 en januari een extra-toeslag ontvangen van 10 voor bejaarden en 7.50 voor de anderen. Merkwaardig Is, dat echter nog lang niet allen dit extra-bedrag zijn ko men ophalen, maar zij zullen het alsnog ontvangen. Hierdoor zal het totale bedrag aan „brandstoffen-geld" voor de bejaar den aangroeien tot 212. en voor de an dere gesteunden tot ƒ157,50, met welke bedragen de gemeente Schiedam, verge leken bij tal van andere gemeenten, zeer goed 'voor de dag is gekomen; iets anders is de. uitbetaling. Daarbij staat men by de dienst voor Sociale Zaken voor grote moeilijkheden. De wijzigingen bi het vorige jaar van de: steun-norroen, de verhogingen van.de AOW en andere sociale regelingen, hebben, veel werk met zich meegebracht, die men nog niet hele maal heeft kunnen wegwerken, gezien ook de krappepersoneels-bezetting, ter wijl er bovendien nu ook nogal wat-zie ken zijn. Daarom roept de directeur van Sociale.Zaken, mr. G. J. Raelofseti de cle mentie in. van de betrokenen, wanneer de uitbetaling niet direct kan geschieden. De volgende regeling is opgesteld. De gesteunden waarvan de achternamen be ginnen met M tot S hebben de extra-toe slag gisteren al uitbetaald "gekregen. Voor de groep" T—Z zal dat vrijdag 25 januari gebeuren. De anderen krijgen nog nader bericht, maar vermoedelijk zal "de uitbe taling', op 2fl'en 30 januari plaats'hebbr Maar zij kunnen echter nu reeds maat regelen nemen of bestellingen plaatsen by de kotenhandelaar. SCHIEDAM, zaterdag B. en w. stel len de Gemeenteraad voor om tot hoofd van de bedrijfs-economische dienst Schiedam te benoemen drs. J. Zwakhals te Botterdam. BJj de plannen tot reor- f anise ring van de gemeentelijke diensten i»'deze nieuw-gecreëerde fnnctie een be langrijke en centrale' post in het gemeen telijke apparaat. SCHIEDAM.' ONDERTROUWD;G. H. M. Beukers, 29 jr en J. M. C. L, van der Sloot. 22 jr; T. Bonkes, 27 jr. en F. F. Lupker, 22 jr; J. van Duuren, 31 jr en C. den Uylt 25 jr; J. Droog; 29 jr en M. .G. Zielstra, 32 jr; H. Dijkshoorn. 31 jr en M. C. van der Bijl, 26 jr; K. H, Ekelen- burg, 26 jr en L. G. .Hommen, 24 jr; G. Feüt, 26 jr en NL L. M. Egging. 24 jr; J. G. F; Huffmeijer, 23 jr en A. M. Hoegee, 17 jr; R. Kloet. 22 jr en E. Bart, 19 jr; J. M. Lange véld, 48 jr en D. van der Tor- re, 44 jr; J. M. Lter, 27 jr en G. A. Rotte veel, 22 jr; C. den'Ouden 53 jr en D. Breur. 49 jr; -J. C. Reymer, 26" Jr en C. J. Heemskerk, 21 j« A. M. van Slobbe, 26 jr en A, Dekker. 21 jr; L. W. L.. Springer, 20 jr en J. Bekkers, 17 jr; J, L, Vorstén- bon, 28 jr en 'W. G, van Dyke, 23 jr. GEHUWD:, B, P. van Haren 22 j r en D. E. M, Bakker. 22 jr; J. de Vries, 27 jr en C. M. Blom, 3D jr; A. F. de Glas, 29 jr en C. J. Peeters, 26 jr; A, J. Kouwenho- ven. 20 jr-en J. Jonas 17 jr; B. van Toor, 23 jr en P. A. BarzHay, 20 jr;-P. J. C. A. Dijkstra. 23 jr en M.' Louter, 20 jr; G. J. van der Sloot, 35 jr en A.- H. Habermriil, jri H. Fioch,26 jr en M. A. de Veld, 1 jr; G. Meijer, 24 jr en j. C. Heinsbroek, 24 jr;G. Vogel, 30 jr.en H, van der Sloot, 24 jr; C, van der Struys, 26 jr en C. M. Kerkhof, 35 jr; X. W. Tjwa, 25 jr en J. T. de Winter,' 18 jr. GEIBORBN: Erwin z.v.F. A. Heinrlchs en.M. E. Schilt huizen; Casper WT. i.v, G. W. Ormei en C. J. Herfet; Herbert z.v. H. van Gemerden en J. B. Zonneveld; Ri chard z.v. M. van Popering-en H. Lam mere; Eveline d.v. H. Kinneging en M. J. Walsum. J en probeert Robert in de boeien te slaan. Maar dat lukt hem lekker nie*. Gelukkig maar voor Robin, want nu kan h(j een stokje steken voor het voorgenomen hu welijk van de oplichter en Robins ver loofde Karin. En. dan blijkt dat Robin Hood niet voor niets een legendarische figuur is gewor den. Een heel strategisch plan rijpt in zijn brein. De kapers, van wie- hij zich door een handigheidje had ontdaan, gaat hij weer opzoeken en lijmt hen met een gro te geldelijke beloning, als ze hem willen helpen zijn vader te wreken. Voor kapers fs geld belangrijker dan ue moraal en de piraten stemmen gretig toe. Met de hulp van dit'kleurrijke legertje piraten in bun met fantasie gerafelde plunje, kan Robin onder het dreigend ge flits van degens de burcht van zijn vader heroveren op de Lordédie netjes met zijn gevolg van .de hoge barricaden een graf in de woeste golven vindt. Heel af en toe laat die verblindende stoerheid van dé hoofdfiguur met zijn gewillige figuranten HVoorbach ere-lid SCHIEDAM, zaterdag: Op de Jaar vergadering van de Chr.' gymnastiekver eniging „Animo" te Kethel la het eerste lustrum herdacht. Voorzitter C. L. de Groot wee» er op dat Animo schuchter met VÜftlg leden Is gestart, maar er nu meer dan driehonderd heeft. „Animo ia niet meer weg ie denken uit Kethel", constateerde hij met voldoening, des te meer door de vele uitvoeringen, demon straties en marsen die door de vereniging z(jn gelumden. Aan'deze groei en bloei heeft de voor malige technische hoofdleider, de heer H. Voorbach, die nu in Hilversum woont, be langrijk bijgedragen, Hy is speciaal voor deze vergadering nog overgekomen en smaakte het genoegen te vernemen dat hij tot ere-lid is benoemd. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwa. litatief Is Animo vooruitgegaan. Er is een groep yoorturnsters gevormd kunnen worden er zijn twee leiders uit eigen kring voortgekomen en vijf volgen nu nog de Opleiding. De medische «sportkeu ring zal voor de leden worden ingevoerd en het bestuur van de Kon, Julia naschool heeft gezorgd" vopr een brug met onge lijke leggers, „de mooiste van Schiedam".' De heer De Gids kreeg een pluim voor de door hem opgerichte en geleide drum band.. De nieuwe hoofdleider de heer F. Ke gel, heeft het omvangrijke programma voor het komende seizoen bekend ge maakt. Zo zal Animo volgende week vrij. dag en zaterdag weer uitvoeringen geven iu De Rank,De aan de beurt van aftre den zijnde bestuursleden werden herko zen. De vergadering werd besloten met de vertoning van film». SOMBERE knapen met een "broeierige blik in hun ogen bevolken het witte doek, waar „Au to maniakken" (Hot rod Rumble) naar uw gunstdingt. Hel z(jn Jongens, die ln clubverband In auto's langs de wegen razen. Ze vinden het al lemaal leuk in hun (rnlme) vrfje tjjd aan oude wagentjes te sleutelen en die op te peppen. Wanneer ze niet achter het stuur zitten en het gaspedaal diep indrukkend lang* de straten en over circuits tijdens hun clubraces jakkeren, dansen ze in een be dompt lokaal op juke-boxmuziek. Ze zijn echter niet zo verdorven als het wel lijkt; de drankjes die ze daar drinken zijn al coholvrij. Arny Crawford is een van de voor naamste figuren van de club, een jongen die het moeilijkst uit zijn woorden kan komen. Net hij wordt, natuurlijk ten on rechte, verdacht van moord. Het duurt een hele tijd voor zijn onschuld blijkt. En dan zün er nog een paar louche figuren, die met allerlei hulpmiddeltjes de auto van Arny willen laten stranden. Het acteren gebeurt door jongelui, die veel naar Marlon Brando hebben geke ken en daarna besloten hebben het zelf R'DMISE BRANDWACHT DEED UITVIND/NO ROTTERDAM, vrijdag. De Rotterdamse brandwachter eerste klas P. L. Dupain heeft een appa raat uitgevonden, waardoor het mogelijk is binnen enkele minuten bevroren brandputten te ontdooien. De leiding van de Rotterdamse brand weer was over de resultaten van dit in strument zo tevreden, dat gisteren alle brandweerwagens er mee werden uit gerust. De uitvinding omvat een verbete ring van de bestaande boren, die bU de brandweer in gebruik zijn. Aangezien de heer Dupain zijn uitvin ding hoopt te verkopen, houdt hy de tech nische bijzonderheden van het apparaat voorlopig voor zich zelf. ROTTERDAM, vrijdag. Vanmorgen is het tramverkeer van 5-55 tct 6.10 uur vertraagd geweest aan de Schiedamse- weg (bovendyks) in de richting van Rotterdam, waar een tankauto door slippen op de tramrails was gekomen. Met behulp van de trampassagiers ia da tankauto van de rails verwijderd. Er was geen materiële schade. bet hoofdbureau van politie te Schiedam tus sen 91230 uur en 2—S uur; gasmasker; hondenpenning no, 40590; hondenpennlng 4299H; hutidcupenning 341©; dameBÜrll; ring met sleutels; huissleutel aan ring: ring met sleutels; plastic make-up tasje; plastic kln- dertasje; blauwe kindermuta: mohair shawl; badhanddoek met washandje en zeep: kinder- Jaaje met capuchon; I paar zwarte dames- glo cc-handschoenen: rode kinderhandschoe nen; 1 paar gebreide wanten; sigarenaanste ker. Te bevragen bij de vinders: zwart kort- hartg hondje, reu. Dierentehuis. Sint Anna- zustemraat 47: bruin-zwart gevlekte poes. Dierentehuis, Sint Annazusterstraat 47; hlnu- we postduif. H. Rost, Fabrlstraat 29 b; Schaats <R>. Koolman. Van Swladenatraat 63 a: auto- etep. Kuilper». Voornesestraat 25 a: Motor een aardig ogenblikje toe. Zü zijn echter |nogyeel beter te doen. Seteld. (MONOPOLE van maandag tot en met (Tot en met zondag in MONOPOLE).)woensdag). Wagtendonk. Kreupelstraat 14; boekje ini». gegeven», bakkerij „Vlug". Hereupad 17; wiel met band, Breeuwwerk, Westertcade wiel dop van auto. H- Stolk Makkerstraat 4 b; dameskettlng. mej- Hel)boer. Prof. Kamer- llngh Onnealnan 92 n; bedP-lormbandJe, Zwaan. Snellluaslnge] 60; collier, J. Koster. muntbiljet. Fr. Saas. en 1 >aar- ring met sleutel», La Paloma, Hoogstraat 192; ring met plaatje en sleutel», E. van Troost, Lelb- nltzstraat 13 a; vulpen. G. NoordJJk. St. An- I nazugterstraat 14; heren»ril, W. van Dtjk, Overschleaestraat 86 b, na 18 uur; hulssleu tel, M. van Zijl. D. A. de Jonghstraat Sa; sleutel* ln etui. Bosman. Scelliuasingel 14 c; huissleutel. Stroeve, Bureau Huisvesting. Westmolenstraat 25; ring met sleutels. Pil. Loaiis1m.it 67; kontaktsleuteltje, mevr. Cok- ke. Parkweg 178; redo portemonnee. J. Meier, ïUdderkerksestraat 33 a; witte damesporte- monnee met Lnh.. WCsterveld, B. Ballotsin gel 3 c; bruine portemonnee met lnh., Smlls. Rotterdamsedljk 235 c; zwarte portemonnee met lnh-, P. van Heest. Oude Maasstraat 11 b: bruine portemonnee met lnh., mevr. De Mik, V. Oldecbarneveltstraat D; klnderportemon- nee met lnh., Riacne Gerdine, Marconistraat 63 b; zwarte damestas met inh., J. J. Voogdt. Havcndök 202 a: plooirokje, V. d. Veen. Van. Maant na treat 2; 2 ookken. De Klcrkq, Jan Steenstraot 33; 1 paar sokken, J. Dries, Lau rens Costarstraat 6 b; gestreepte herentrui, Smits. Camelstraat 39 a; geruite shawl. H. VrUdag, Westerkade 8; zijden shawl. Jansen, Jan Steen*treat 23; damesschoen <R), Huigen, Collie istract 27: bruine dameshandechoon (R> De Begt. Hogcnbanwcg 53 c: 1 paar grij ze nercnhandscboencn. mevr. v. d. Water, p/o Wasserij Noordhoek. Nieuwe Haven 81; 1 paar btauw-rode kinderwantjes. Le Blan che. Van Beverenstraat 17; lichtbruine da- meshandscboon (R), V. d.. Marei, lepenlaan 25; 1 paar bruin lederen wanten, Adriehem, "Westfrankdandsestraat 83; gele, want, M: van Zijl, D. A. de Jonghstraat 6a; l paar ;Ucht- bruire herenhandschoenen, Hoenderkamp, Aleidestraat 72; blauwe berenwant, B, Cóster- men, Voomesestraat no. 37 b; crème wollen dameshandschoen (L), Van Holten, Harg- singeJ 10; Noorse want, mevr. Schilder, Vlaar- Te koop aangeboden Kleur ei lijn vin /non tuur vorm&n het recept voor een bril met karakter! Kies uil onze uitge breide collectie. OVERLEDEN: L. J- de Baaij, 6 denote van A. J. Gr eten. jr. echt- Shave-dealsr van Philisbave Remington, Bruin. SUJpen, repareren, 'a Morgens ge bracht, 's middags klaar. Slijperij, 3taal warenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43, te2efoon 61719. Bij Showroom Co ja 'een cen trifuge f88,wasmachines vanaf ƒ90.—. 15 tot 80% korting, ook merkmachlnea. Showroom Coja, Lange Ha ven' 126, telefoon 633 41. Penen ee! gevraagd Wü kunnen, plaatsen een controleur. Leeftijd 30 tot 60 jaar in onze- nachtdienst. Bruto loon compensaties en vergoeding ƒ98.72,. Na 5 nachten de wekelijkse vrije nacht. Vereist wordt één ver klaring omtrent-gedrag. Eer. sle Schiedamse Bewaking», dienst. Korte Sihgelstraat 1GB, Schiedam. Inlichtingen tljdene kantooruren; Maan dagavond 7—9 uur én dins dagavond van 1 tot 8 uur. Er is plaats voor leerlingen bij Scheffers Apparatenbouw, J. v. Riebeeckweg 15, Schie- dam, telefoon 6 92 85. Bankwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. Schef fers Apparatenbouw, J. van Riebeeckweg 15, Schiedam, telefoon 6 92 85. Plaatwerkers gevraagd. Zeer gunstige voorwaarden. Schef fers Apparatenfabriek, J, v, Riebeeckweg 15, Schiedam, Telefoon 6 92 85. Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- ol kan- telbed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 680 28 (na 18 uur telefoon 6 67 88) Ledikanten, hutledi- kanten, kampeerbedden Kom e<;ns praten. Permanent wave Kapsalon Hél&ne, de salon voor. de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.60. Hélène tiède permanent de f: meest Ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratia halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène. Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70. Fotografie Voor pasfoto naar K. Vuuren,; Hoogstraat 106,: lefoon 6 67 20. In één gereed. Rol film» vergeten? De auto- j maat staat voor u klaar- Alle soorten films^ Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Wist U dat alle zolen of teen stukken of hakken rep ara tie automatisch no 1 a 2 uur klaar staan bij schoenmaker Simons 7 Sinds 192B, Broers- veld 12 en 2. Het beste leer, J het beste nylon, het beste rubber en de voordeligste prijs IJl (en de beste schoen kers? Gebroeders Simons!) ADVERTEREN DOIT VERKOPEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1