a jacht naar Schiedam ging op drank gewoon drinkwater Het oude Broersveld toen nog een gracht was er Dominee brengt vrede in Wild-West strijd Britse patrouille vervult dapper duistere opdracht Jonge Schiedammer kreeg onderscheiding van Carnegie Heldenfonds IIWHIII TSF1 SCHIEDAM f mr m melkslijters rekten daardoor zonder flessen Matinee in Monopole Met flessen en pannetjes ging goed van start WMM4SP0RT vaoFtCöca-Cola JSNHMfr-R'DMA V.V 50.000 LITER ZOET WATER MAAS m Zoutloos water ook op zondag W.F.- juibilaris sen worden gehuldigd Burgerlijke Stand Filmkring met „Jonas Eenzame ruiter helpt Indianen Niemand krijgt kans in uw omgeving te verdrinken Horeca haalde elders water Artsen op zondag KERKDIENSTEN Water halen Een sieraad voor uw gezicht Koeriersters Permanent wave 63 ZATERDAG 26 JANUARI 1963 M krij- Mes, hand evie- teurs (ërbö an'op $yer- han- èa{- uit rege lt en Het oorat mdat spie dden, eilijk igens efdl- ij de ptere te en flac- tieke. last 'ieitg- tfine thuis dg te :t al- t bo som- in. s„To- e met hoopt ingen ib de ed te u i-Fle- de (afde- l'maal JVler» tfoerd. een g'WEÏ g van SCHIEDAM, zaterdag De "vreemde ling dlc dezer dagen In Schiedam yer- keert en op de hoogte fa van de reputatie die Schiedam Reeft op het gebied van drank" («o welke vreemdeling fa dat eigenlijk' zou een vreemde indruk krijgen van die drank. Want overal op straat komt hU mensen tegen met flessen, emmers, plastic Jerrycans en zelfs met open pannetjes. Daarin zit water: Dood gewoon water. Maar dan echt, lekker, zoutloos water. Dat alleen al fa een trak tatie ln de vermaarde drankstad. Schie dam. Want het lukt wel of heed Schiedam op de vlucht fa geslagen voor het zoute vocht dat de Rotterdamse drinkwaterlei ding door onze kranen laat stromen. Als die kranen nog stromen willen, tenminste Van gemeentewege worden de dieet- paöënten en de babies verzorgd en voor zien van zoet water. Maar de rest van de bevolking lust het brakke water ook niet Zo ontstond een run op de kruideniers zaken voor fris-dranken, bier en ander vocht en ook de melkslijters kunnen een enorm gestegen afname noteren. Maar van dit vocht kun je toch geen thee en koffie zetten, afgezien van de prijs. Daar om blijft er veel vraag naar gewoon iris water, zoet drinkwater wel te ver staan. Er zjjn melkinrichtingen die zoet duin water in melkflessen bottelen en dan voor vijftien cent verkopen. Er zijn na tuurlijk ook profiteurs die van de gele genheid gebruik maken om water te ver kopen tegen een nog hogere prijs. Doch er zijn ook grotere levenarmddelenbedrij- ven die'de goéde smaak en burgerzin hebben om zoet water gratis te verstrek ken aan de klanten zolang de voorraad strekt. En die is meest niet zo groot Er is een distilleerderij, die eveneens gratis zoetwater verstrekt maar dit moet dan wel gekookt worden, wordt er by gezegd. Wat de mensen niet afschrikt Deze waterdfatrlbntie heeft ook een bezwaar. Er worden blijkbaar veelvuldig melkflessen bfl ingeschakeld, zodat de melfcleveranclers met een gebrek aan flessen hebben te kampen. Melk is, zover we kunnen nagaan, volop te krijgen, maar dan losse melk. Daarnaast is er uiteraard ook nog de particuliere jacht op zoet water. De Schiedammers die elders werken, bren gen veelal van het werk een paar flessen of een jerrycan met zoet water mee. Zo lijkt de personentrein uit Den Haag wel een „watcrtrein". Veel café's en restaurants betrekken ook hun water van elders en kondigen dan uitdrukkelijk aan dat zy „duinwa ter" voor de koffie gebruiken. De klacht in die sector is dat de mensen de zaak toch niet vertrouwen en liever iets an ders dan koffie besteilen. En de caféhou der die ter reclame een paar flessen „duinwater" voor zijn venster had ge plaatst, kwam tot de ontdekking dat de flessen gesprongen waren van de kou! Gelukkig is het ergste weer voorbij. Het zoutgehalte in het water is weer aan merkelijk gedaald. Zonder te zeggen dat het'Rotterdamse water nu lekker is ge worden (wat het overigens nooit is ge weest», is de walging opwekkende smaak toch weer wat afgenomen. TAFELTENNIS SCHIEDAM, zaterdag Bij de hervat ting van de tweede helft van de iafellen- nlscompetitie is het eerste team van TSF meteen goed van start gegaan, door met 3 t« winnen van Plet Hein 1. Er fa nu nog twee punten achterstand op koploper Feijenoord. Kampioen Guus van de Wiel won z(jn drie partijen en met Han Wig- mans het dubbel. Deze voegde er twee punten hg en alleen aanvoerder Joop Lin deman moest genoegen nemen met één gewonnen party. TSF 2 speelde voor de tweede maal gelijk tegen Caltex 2, ditmaal uit Het Werd een bijzonder spannende stryd, waarbij Bouwer en Degreef elk twee partijen wonnen, zij het dan ook alle in dne games. N. Spithoven was niet in vorm en had. bovendien weinig geluk, zo dat hg alleen aandeel had in de winst bij de dubbcL Het derde team was al bij voorbaat kansloos tegen. USV 3, waarvan tevoren met 10—0 was verloren. Het werd echter e eneervolle 46 nederlaag en er had zelfs even een gelijkspel in gezeten. Toch geeft deze uitslag hoop dat de dreigende degradatie kan afgewend. Zuidgeest sr. heeft het vierde naar een overwinning op Holland!aan 3 gevoerd al was het maar een magere: 64. Ook het zesde team bestreed Hollandiaan, het vijfde. Goed werk van Jan Vletter hier, die drie maal won, maar hij kreeg geen steun van zijn ploeggenoten. VLAARDINGEN, zaterdag. Van Neerbos" N:V: organiseert op 1 februari fa de Stadsgehoorzaal een personeéfa- Gvonö, VLAARDINGEN, zaterdag. „Spirit" viert op vrijdag 1 februari het vijftien jarig bestaan met een feestavond na TriangeL Apothek eredienst: Apotheek Rembrandt, Rembrondtlaan 5. Stedelijk Museum. 10 en 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de i wand", historische kostuums. BIOSCOPEN Passage, 8 uur: „El Cid". Monopole, 9.15 uur: „The Lone Ranger 2 en 4.15 uur: In handen der Rood huiden. DIVERSEN Koe marktplein, "tot 9 uur: Rad van Avon- tuur voor Open het Dorp. Musis Sacrum, 8 uur: p.v. HotW feest avond. Irene, 8 uur: p.v. Vegla - film „De In dringer". Xlvoll, 8 uur; Soc. Nïeuwland - dans avond. Beatrix, 8 uur: KJV De Vriendschap - contactbijeenkomst Lange Haven, 8 uur: Sitton - dansen. De limonadefabriekcn zijn er toe over moeten gaan om zoet water, waar zij grote hoeveelheden van nodig hebben. van elders aan te voeren. Zo ook de Schiedamse bottelarij van Coca Cola heeft melk-tankauto's gecharterd voor de aan- voer van water uit Den Haag. Tegenover dit bezwaar staat dan ook weer een sterke afname van de limonade, tot veelvoud van het gebrutkelyke. EEN louche man met een Stalinsnor, een scherpschutter van het ruwe- bols ter-blanke-pit typt en een jeugdige predikant, die de Indianen op het laak bare van het krijgsbedrijf wil wijzen en daarnaast de verruwde boeren ln de schoot van de moederkerk terug wil voeren, komen op hardhandige wijze met elkaar In contact ln de film „IN HANDEN DER ROODHUIDEN- De snorreman wil namelijk, om per soonlijke redenen, de roodhuiden een ge mene koot stoven. H|j steekt ranches fn brand en doodt mensen, louter en. alleen om de Indianen te kunnen beschuldi gen. De twee helden zijn daar vanzelf sprekend tegen, maar hebben, omdat zij niet al te snugger zyn, niet dadelijk door wat er aan de hand is. Maar ten slotte begrijpen ze toch wat de snoodaard m zyn schild voert en dan wordt er flink geschoten, een meisje ontvoerd als gijzelaarster voor het gevangen India- nenopperhoofd. Bijna heeft snorremans de gemoederen zo verhit, dat het op perhoofd in een hoge boom wordt ge- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. V«ttig- dulzend liter kostelijk drinkwater ïs jL«n de dorstende Rotterdamse keel voorbijgegaan door gebrek aan op slagruimte, Het Engelse schip „Fa- bala", dat gisteravond uit Antwer pen de haven binnenliep met 50 ton water, moest na een drietal vergeefse telefoontjes naar de G.G. en GJD., en het D(jkzigtziekenhuiB, het schaarse vocht de zilte Maas Inpompen. De „Fabala" had in Antwerpen wa ter ingenomen om de Rotterdamse bevolking te helpen. Het schip meer de na aankomst in Rotterdam af aan de Lekhaven, bij Thomson's Haven bedrijf waar men onmiddellijk de ge noemde instellingen van dit buiten kansje op de hoogte stelde. Maar Rotterdam bleek evenmin te zijn ingesteld op hulpverlening als op deze noodsituatie zelf. Nadat Thom son's Havenbedrijf zelf van water was voorzien, hebben de schepelingen van de „Fabala." teleurgesteld het water de rivier in laten lopen. SCHIEDAM, zaterdag De verstrek king van zoutloos drinkwater In Schie dam uitslnitend aan patiënten op dieet en aan babies, zulks op dokters advies wordt nog uitgebreid. Want ter uitbreiding vait het gisteren vermeldde voorlopige distri butie-programma zal van gemeentewege ook op zondag zoutloos water worden verstrekt op de reeds eerder vermelde plaatsen en tyden. Dat is dus van 9 tot XI uur en van 3 tot 5 uur op het kantoor van de GG en GD aan de Tuinloan 80, bet Wijkcentrum aan het Dr, Wibautplein, de Prof. dr. Kohnstammschool aan het Lorentzplein en in Kelhci bij dokter P. v. d. Kuy, Westclnde 5. SCHIEDAM, zaterdag Op een fees telijke bijeenkomst van Wilton Fyenoord zullen op donderdagavond 31 januari ln bet Passage-theater de Vererende Ge tuigschriften van de Nedcrlandsche Maat schappij voor Nijverheid en Handel aan de jubilarissen van het afgelopen jaar worden uitgereikt. Op deze avond zullen verder nog twee films worden vertoond. Voor de pauze wordt de film „Bestemming toekomst'1 gedraaid. Na de pauze de bekende Llm van Sidney Lumet „De spraak van eer, jury bij een moordzaak. De avond begint om 8 uur. ONDERTROUWDJ. Bakker. 27 jaar en G. Versteeg, 23 jaar. J. Bouwman, 24 jaar en M. C. L. Lansbergen, 21 jaar. N. van der Brugge, 28 jaar en H. van der Kooü, 28 jaar. L. D. Liem, 25 jaar en A. Voogt, 21 jaar. A. Meulstse, 23 jaar en M. J Maan, 19 jaar. A. P, J. van der Meijde, 21 jaar en J. G. Roos, 21 jaar. Osterholt, 32 jaar en T. T. Beukers, 28 jaar. H, van der Heijden, 22 jaar en A. M. van Koets veld, 21 jaar. J. W. de Vette, 24 jaar en C. P. M. Lansbergen, 25 jaar. F. Vorstenbos, 22 jaar en A, E. Harreman, 23 jaar. C. L. Wijk, 34 jaar en P. Eekman, 29 jaar. GEHUWD: K. van Iperen, 24 jaar en L van der Tang, 21 jaar. J. C. van de Vaate, 23 jaar en J. P. Kok, 21 jaar. L. H. J. Tobé, 24 jaar en J. E. M. Rebers, 22 jaar. M. H. Plambeck, 25 jaar en A. J. Schoenmaker, 20 jaar. J. J. van der Ven. 24 jaar en C. M. P. van der Lee, 24 jaar. A, van Eyk, 20 jaar en H. Hoek. 16 jaar. ÏL Over dijk, 19 jaar en P. A. den Herder, 18 jaar. J. H. M. Blom, 24 jaar en K_ Ak kerman. 22 jaar. B. de Ruiter, 24 jaar en J. H. M. van der. Horst, 25 jaar. J. Blan ker, 22 jaar en J. H. van Gerven. 18 jaar. OVERLEDEN: J.G. M. de Mol, 81 jaar. K. van Marion, 62 jaar. REGISSEUR Julian Amyes heeft by de Engelse patrouille zou hebben gelegen vervaardiging van zyn film „Tus- zou geen enkele Chinees zijn blnven le- sen kogels en granaten" dc toe schouwers wei erg naar de ogen gekeken. Letterlijk niets heeft hij nagelaten om de bioscoopbezoeker er van te verwittigen, dat hij met een oorlogsfilm te doen heeft. Waarom een groepje Engelse soldaten hard vecht in het warme Korea wordt niet helemaal duidelijk. Wel blijkt op een gegeven ogenblik dat bet tegen de Chi nezen gaat. Als het aan de waanzinnig schietende T 3.5 SCHIEDAM, zaterdag De Schiedamse Filmkring gaat woensdag 30 januari ln het Monopole-theater een bijzondere film vertonen voor de leden, n.l. „Jonas" van de Duitse filmer Ottomark Dommlch, waarin o.a. meespelen Robert Graf en Elisabeth Bohaty. Ook nlet-leden kunnen deze film gaan zion. In „Jonas" heeft Dommich geprobeerd ontroeringen op te wekken, niet door sen timentaliteit maar puur filmisch door een meesterlijke vakbeoefening. Hij analyseert van. minuut tot minuut een. verborgen werkelijkheid in de zielsbeweging en ge dragingen van een modern mens. die zich eenzaam voelt temidden van een over dadige samenleving. Met intelligente mid delen heeft hij op dat punt veel bereikt. Met deze film wil het bestuur laten zien in welke richting de Filmkrmg uit- wil. VLAARDINGEN, zaterdag. Voor de Studiekring Vlaardingen spreekt aan staande dinsdag in de bovenzaal van de Harmonie de journalist Hans Kievid. Zijn onderwerp luidt: Van Columbus tot Cas tro. geen enkele Chinees zijn blijven le- maar ook de vijand weet van vuren en schieten, zodat het aantal doden, naar gelang het verhaal vordert, gestadig groeit. Een tempel, omgeven door bijna ondoordringbare bossen en gapende af gronden, wordt het tijdelijke hoofdkwar tier van de Engelsen. Ze moeten heel wat moeite doen om boven, op de heuvel van de tempel te komen. Maar de vijand wil er ook wel wat moeite voor over hebben boven te komen. Vier dappere Britten zien zelfs kans hele bataljons Chinezen tegelijk van de aardbodem weg te vagen. Dan komen er vliegtuigen van hun eigen leger over en gooien bommen naar beneden. Op de tem pel en m het bos, waar de vijand zit. De Britten komen er redelijk af, de Chinezen minder. En als de groep dan vrijwel on gedeerd de schuilplaats verlaat, betekent dat het glorieuze einde van een duistere opdracht. (Van maandag tot en met woensdag in MONOPOLE). DE Indianen worden deze keer in be scherming genomen en wel door The lone rang er. Deze ridderlijke solfat heeft gehoord, dat gemaskerde rui ter» Indianen hebben vermoord. Dat is het werk van ene Rz>3S Brady, zijn vriendin Frances Henderson en hun bende. Dit span is op zoek naar de kleino diën, die tezamen de weg zullen wijzen naar de plek waar de Gouden Stad van de Indianen verborgen is. Vijf medailjons moeten, ze hebben, ver spreid over verschillende Indiaanse fami lies. De eenzame ruiter neemt zich. voor de indianen tegen de blanke misdadigers m bescherming te nemen. Dat lukt Ross dankt zijn dood aan zijn vnendui, die zelf door de Lone Ranger gevangen wordt ge nomen. Wildwest avontuur in kleuren, (In MONOPOLE tot en met zondag.) hangen. Bijna, want net op tijd grijpt de dominee in. De dominee, die geen wapens wil han teren, vecht nog een robbertje met de blote vuisten mee en kijkt aan het slot heel instemmend en begrijpend als het meisje, waarop hij een oogje had, na even in handen der roodhuiden te zyn geweest, veEig m de armen van de scherpschutter terecht komt (Zondagmiddag m MONOPOLE). (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. „Zolang gij aan de Lange Haven zit krijgt niemand de gelegenheid in de buurt van de Koemarktbrug te ver drinken", zei gistermiddag burgemeester mr- J. W. Peek tegen de twintigjarige Schiedammer Willibrord L, A. Hosman tijdens een sa menkomst op het stadhuis. Op 30 juli 1962 redde Willibrord Hosman een Ierse zeeman uit de Lange Haven. Gisteren werd hem hiervoor door de burgemeester in tegenwoordigheid van kolonel H. P. Arends, de commandant van de Van Ghentkazeme waar de heer Hosman als hofmeester bij de Koninklijke Marine zijn dienstplicht vervuld, namens het Carnegie Heldenfonds een polshorloge met inscriptie overhandigd. er mensen zijn die het reddend zwemmen beheersen. Mensen, die verschillende di ploma's halen am anderen te kunnen red den, U behoort tot die garde. Het getuigt van moed, doorzettingsvermogen, naasten liefde en burgerzin. Een woord van er kentelijkheid is op zijn plaats voor het feit, dat er dergelijke burgers zyn", zei hij tot de in matrozenumform geldlede mensenredd er. Burgemeester Peek zag de waardering voor deze twee reddingen als een stimu lans om op dezelfde voet door te gaan, „Want u zult nog wel eens een gelegen heid krijgen om uw burgerzin te tonen en blijk te geven van uw naastenliefde en belangstelling voor het leven." Mensenredder W. h. A. Hosman, dienst' plichtig hofmeester bij de Kom Marine, ontvangt het horloge, beloning van het Carnegie Heldenfonds, uit handen van burgemeester mr. J. W. Peek. De kolonel der Mariniers H. P. Arends kijkt toe. De onderscheiding van het Camegie Heldenfonds betrof de redding van de Ierse zeeman David Mac Clemens, die op 30 juli ui het water van de Lange Haven viel. De zeeman, die zoals h(j later ver klaarde die avond ongeveer twintig gla zen bier had gedronken, was niet ln staat zich te redden en was bovendien de zwemkunst niet machtig. Om elf uur '^avonds hoorde Willibrord die aan de Lange Haven 3 wbont, hulp geroep. Aanvankelyk verkeerde hij in de veronderstelling, dat zijn broer, die net naar buiten was gegaan om een flets binnen te zetten, te water was geraakt. Zonder er verder bij na te denken dook Willibrord het donkere, vieze water in Hij kreeg de zeeman te pakken en bracht hem naar de kadetrap aan de overzijde van de haven. Daarna ging de redder weer terug het water in om de papieren van de Ier, die naast de trap in het water waren gevallen op te vissen. Later verklaarde de zeeman, dat hij zon der de hulp van Willibrord Hosman be slist zou zijn verdronken. Dit is echter niet de enige heldendaad van de onderscheiden hofmeester. Op li oktober 1980 redde hij de toen tien-jarige Jan W. M. Coppens die met kon zwem. men uit do Lange Haven. Ook toen sprong hij met gevaar voor eigen leven ln het water om een ander te redden. Samen met zijn oudere broer verzorgde hü het jongetje. Burgerzin Maar ondanks het feit, dat alleen de datum 30 juli '62 in het polshorloge stond gegraveerd, haalde burgemeester Peek beide daden aan. „De omstandigheid dar er nog zo velen zijn, die niet kunnen zwemmen is betreurenswaardig" zei de burgemeester. „Ondanks het feit dat er ook van gerqeente veel wordt gedaan om vooral de jeugd de zwemkunst b(j te brengen, is het nog steeds wenselijk, dat VLAARDINGEN, zaterdag. Het be stuur van de Horeea-afdeling Vlaardin gen heeft gezorgd, dat de aangesloten leden voldoende zuiver water in voor raad hebben. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekeinde de vol gende artsen te raadplegen: J. van Bu ren, Buys Ballotsingel 72-78, tel. 696 61, A. Q. C. Klomp, Jul. van Stolbergstraat 3, tel, 6 99 52 en G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 6 68 98. Geopend fa apotheek Rembrandt. Rem- brandtlaan 5, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. Ned. Herv. Gem., Grote erk 10 uur da. T, de Jonge (Hilversum) en 5 uur mcj. da. E A. Bos: OpsfandJngskcrk 10 uur ds, D, J, Spallng {H. Avondmaal )en 7 uur ds. D. J. Spallng; Bethelkerk jp uur ds. H. W. Hem mes en 5 uur dr. L. J. Cazemler: Vredes- kerk 9 en. 10.45 uur ds. C. van der Steen en 7 uur ds. J. G. Jansen. Ned. Herv. Geref. Evang., Grote Kerk 10 _ur ds. F. de Jonge (Hilversum): Gebouw Irene 4 uur ds. H, Jongeachuur (Hcyplaat). Open. Iieurwerk. Gebouw Irene 10.30 uur ds. M J. C. Visser over Prioriteiten. Luth. Kerk, Oranjestraat—Lange Niéuw- straat, zaterdagavond 7.30 u. Oecumenisch avondgebed. Evang- LULh. Gemeente, Oranjestraat—L. Nieuwstraat 10 uur ds. S. G. v. d. Haageü. Ned. Prot. Bond, Westvest 98. 1030 uur ds. A. t>. XOaassen. Oud-Ka Ui, Kerk, Dam 20, 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente, Gebouw Jeugdhaven, Lange Haven 129. 7 uur samenkomst. Leger des Heils, Lange Haven 27, 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlos- singssamenkomst; G. Verboonstraat, 6.45 uur OpenJuchtsamenkDmst. Alle samenkomsten oLv. maj. R. Reitsma en brig. K. WIeringa. Dinsdag 7.30 uur en woensdag 3 uur en 7 30 uur wljdingsdienst oJ.v. kap. en mevr, Hefjnsdljk en maj. Bijl. Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 6 uur openbare lezing „Hoe kan iemands toekomst door zekerheid worden gekenmerkt?" en 7 uur Wachttorenstudie. Donderdag 7.30 uur: theocratische bedlenlngsschool en dienstver- gadertng. Cbr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande- BJC. Laan: 10 uur leesdienst en 5.30 uur da. M. S. Roos ('s-Gravenzande). Geref. Kerk, Oosterkerk; 10 uur ds. J. Cou- vêe en 5 uur da. J. Nawijn. Kethel „De Ark": 9 30 uur ds. W. A. Krijger en 2.30 uur ds. J. Couvée. Kantine Burg. Honnerlage Grete- laan 159: 10 uur ds, J- Nawijn en 5 uur ds. J. Couvéc „De Goede Haven": 10 uur ds. H. C. Enöedljk (Arnhem) en 5 uur ds. J. J. van Wageningen, Jullanakerk: 10 uur ds. J. J, van Wageningen en 5 uur ds. H. C. Dndedijk. Herv. Gem. Kethel. De Rank: 9 uur ds. Brurom e] Stamp. Dorpskerk: 10.30 uur da. Brummelkamp en 7 uur ds. W. T. Kolkert (Vlaardmgen). Bekendmaking recognitie dienst HERKEURING DER MATEN EN GEWICHTEN Ter algemene kennis wordt gebracht, dat voor de herkeu ring van maten en gewichten m deze gemeente zitting zal worden gehouden op 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 en 28 februari 1963 en wel op maandag 11 fe bruari 1563 van 9 3012 en 1317 uur, op donderdag 28 fe bruari 1963 van 9—12 en 13—1630 uur en. voorts iedere dag van 912 en 1317 uur, in een lokaal van de BL.O- school aan dc Gedempte Baansloot no. 8 alhier (ingang Oude Kerkhof). De maten en gewichten moeten schoon, droog en roestvrij worden aangeboden. IJzeren maten dienen van bmnen en van buiten geverfd te zij ra, koperen gewichten moeten zijn afgewassen, terwijl hieivart ook de gaten gereinigd dienen te zyn. IJzeren gewichten mogen met gepotlood 2ijn, doch moeten roestvrij zyn gemaakt en daarna 2ijn ingewreven met ge kookte lijnolie Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de op de aanplakborden aangebrachte uitvoerige kennisgeving. 22 januari 1963 IA E naam „Broersveld" duidt er reeds op dat hier in de buurt in vroeger eeu- wen enige kloosters hebben gestaan, waaronder een voor mannen, .broers" is een verbastering van „droeders". Tegenwoordig kennen wij het Broers- weid als de plaats waar des vrijdags een drukke weekmarkt wordt gehouden. De tekening toont ZJ echter het Broersveld uit de t(jd dat hier midden door het „veld" een gracht liep. Het water van die gracht maakte deel uit van een com pleet wateringstelsel in de oude binnenstad. De gracht die tenslotte ontaardde bt een stinksloot, zoerd in 3893 gedempt. De molen die men op de voorgrond, waar neemt is „De Hoop", of zoals oudere Schiedammers hem noemden, de „molen van Juffermans". Deze molendie ook alweer lang geleden gesloopt is, stond ulaJc voor de Lutherse kerkongeveer op de plaats waar men nu de hoofdingang heeft van de Amslerdamsche Bank. OCTAVE DECONIHCK VLAARDINGEN, zaterdag. Ook morgen, zondag, kan goed water worden afgehaald aan de Hoflaan door hen, die een medisch attest hebben (tussen 12.30 cn 14.30 uurL Een modieus en goed passend mon tuur is een sieraad voor uw gezicht. Wij geven U gaarne verantwoord advies Bij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.wasmachine* vanaf ƒ90.—. 15 tot 30% korting, ook merkmachlncs. Showroom Coja, Lange Ha ven 120, telefoon 633 41 Shave-dealer van PhJhshave Remington, Bruin. Slijpen, repareren, 's Morgens ge bracht, 's middags klaar. Slyperij, staalwarenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43, telefoon 61719. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naai K. van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20 ln één dag gereed. Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Hélêne tlède permanent de meest Ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te- lefnon 6 71 7Q. Diversen Lont uw dptnuil vermaken tot modern opklap- of kan- tclbed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adxes DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 80 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1