Muziekkorps brengt politie dichter bij de burgerij Bejaarden vallen terug naar een lager levensniveau J. v. d. Velde grijpt hoofdklasse-titel levordelijk foor goede lorpsgeest „Het Rad5 leverde f 750 èn een schorre stem op 700 deelnemers aan prestatie-toertocht Burg. Peek op jubileum-receptie W. V. d. Waal leidt in tweede klas Inzamelacties vogel-voedsel stopgezet NOAD klopt Milksteamers Tegenstelling met werkenden steeds groter Snel antwoord van college op vragen Gelukivensen opruiming iSf Wegens de dooi Kustschatten van Oud-Kath. kerk TAFELTENNIS Door Weer en Wind kreeg nieuw bestuur Winfieid...smaakt zoals't hoort! WEGENS VERMINDERING VAN INKOMSTEN Sigaretten als buit van inbraak Jongen aangereden naast oversteekplaats GEVALLEN GEWELDIGZEI MIES BOUWMAN De Holiandiaan kon het niet bolwerken De Holiandiaan op zoek naar nieuw trainingsterrein Veld van Fortuna onbespeelbaar Twaalf schaatsers reden 96 km Bitgarttoernooi Zwaluwen verloor SCHIEDAM OPRUIMING W. v. d. BURG dag 28 JANUARI 1963 \ia een onzer verslaggeefsters) l lJllfEDAM, maandag. „Een polltle- jjjm brengt de politie nader tot «rit.het vonat een overbrng- whn'&t ge groeide distantie. Als mu- - tonen de polltle-agenten rich i de gewone burgerij", tel bor- wmj mr. J- W. P«et zaterdftgmJd- f ie receptie die gehouden werd in", de nieuwe foyer van Mu- ter gelegenheid van het 25- mm van bet Schiedams Politie k Geselschap- tó politie in de ogen van de be- ^r Vaak een instantie die slechts ivorai van bekeuring ben iets ont- in ce vonn van muziek wordt Inspanning veel teruggegeven", zei tochcnnheer van het SP.M.G., mr. De oprichting was voor dit gezel- A' aioeilijker dan voor andere korp- -jglfen kon niet „de boer op" om (fin te vragen. Ook het gemeer.tebe- kon niet zoveel rioer., omdat het KTten uitzonderingspositie betrof. Des- pSiite heeft het Schiedams Politie Mu- S^Gtzebchap zeer vele malen luister ^«zet aan feestelijke gebeurtenissen Erie stad, geeft het iedere derde dlns- Sg2in september op Prinsjesdag een Moe en is steeds paraat, gjjet. korps is nu volwassen, en ik gS*. zei -burgemeester Peek, „dat het| j&flen. afzienbare tijd een persoon van Btfflelbwe leeftijd wordt en daarna een ESédwaardlge grijsaard, maar met de nflige. jonge spontaniteit en met de priding die wc nu kennen", ^)e voorzitter van het jubilerende «SS, hoofdinspecteur C. V. d. Haagen, knite burgemeester Peek („in feite is ijSuw korps") voor de adviezen die j|aiet bestuur altijd gegeven had, Hoe- [bijgsa- Be£er rechtstreeks niet iets gedaan kon 1 %den. heeft mr. Peek hen destijds de pg gewezen voor de hernieuwing van let instrumentarium. Dat advies van ^33 ir nu voor dit jubileum een groot jEschenk. Zetr vete spreker» complimenteerden et; jnbllerende korps. Krc-voorzitter jftamlssarts K. Rijpma („gezamenlijke %zieVbeoefentng is bovendien «eer be- »rderlijk voor een goede korpsgeest") Jood het bestour ballpoint* met InzerIp- Ue mi. Adjudant Segers. secretaris van pf^Bcnd ran Politie Korpsen, hoopte tof korps dit jaar op het Poltttemurtek- btivi' In Nijmegen te kunnen begroe te? Hü had groot respect voor het l»«- Ssur en de leden, die kans zagen met jen; w kleine gemeenschap een aardig Baandag (Advertentie LM.) Zeg nu niet: „...een baddoek voor een füMen... dit iyn toeh fliett zl|n..." weet nu eens niet eljftitwijj, maarkom morgen kijken naar deze speciale ver- I zlcfe S ^°°P baddoeken, en U koopc Ir de H n'et *én, maar meerdere jtnlü, Mot- W: Wint zulke baddoeken voor |arloe zo'n prijs, koopt l? beslist geen tweede keer. Duizenden baddoeken en bad stofkeu Rend oe ken, grpte en kleine, honderden soorten, in tientallen dessins en kleuren... koopt U morgen-door elkaar voor één prijs, voor nog géén gulden. riwüfl,- Serie I Serie II Dinsdagmorgen badstof keuken weeffouties of schrift st: Apotheek Rembrandt, .®brandtlaan 5. «UJfc Museum, 10 en 17 uur, 's.zön- a*"Vl2tot 17uur: „Spiegel aan de d", historische kostuums. BIOSCOPEN Vï en 8 uur; „El Cïd". «epole, 2 en 8 uur; „Tussen kogels en teteri'. partijtje mee te blazen. Hy liet ziin ge- Iskwensen gepaard gaan met een en veloppe met Inhoud. De voorzitter van de Rotterdamse Pc- liüemuziekvereniglng „Hermandad", de heeT Sterk, bekende jaloers te zijn op zijn Sehiedamse collega's, Zij zien kans, met een korps van ruim honderd man een muziekvereniging bloeiend te hou den, terwijl dit' in Rotterdam met 1500 man nogal eens moeilijkheden oplevert. Inspecteur M..J. Geeratz overhandigde het bestuur namens de Politie Sport Vereniging, in dank voor de goede derlinge samenwerking, een aantal mu ziekpartituren. Namens de sectie muziek van de S.G. sprak de heer C. Lansbergen de heer De Wolff was door ziekte verhinderd bet bestuur toe. Hij bracht de geluk wensen van het dagdijks bestuur van de S.G.. van de Sehiedamse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen en van alle plaatselijke zusterverenigingen over. „Jullie zfjn geen concoursjager*", vond de heer Groenendaal van de Koninklij ke Ned. Federatie voor Harmonie- en Fanfaregezelschappen. ,,In de 25 jaar van uw beslaan bent u achtmaal op een con cours uitgekomen en nu In de afdeling uitmuntendheid beland". Ondanks dat overhandigde hjj de jubileum-medaille van de Koninklijke Ned. Federatie, Inspecteur Brekelmans van het Delft- se muziekkorps „Excelsior" memoreerde de hechte onderlinge band tussen beide gezelschappen, „We fungeren wederzijds als donor als bij een van ons „bloed armoede" bestaat", zei hij. Ook de heer De Boer van de harmo nie van Wilton-FIJenoord, de heer K, Broek, de vertegenwoordiger van het C.F.O.', -die een voorzittershamer aanbood teneinde het gebruik van vuist of ball point tijdens de vergaderingen te ver vangen, feliciteerden het S.P.M.G, Alle sprekers boden geschenken aan. Vele bloemen fleurden „De Bron" op, Bloe men, die werden aangeboden door o.a. het Gronings Muziekkorps en de toneel vereniging Alberdink Thijra, die de vie ring van het jubileum, woensdag 30 ja nuari, zal opluisteren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARWNGEN, maandag. In de fi nale om het biljartkamploenschap tweede klasse libre leidt thans W, v. d. Waal. Niet alleen is hij de enige speler, die alle drie gespeelde partijen won, hij speel de ook met het hoogste moyenne in „De Kroon", waar de biljart verenging HVO deze eindstrijd keurig verzorgt. W, v. d. Waal speelde tot op heden met 4.44, hetgeen hem dicht bij de pro- motiegrens (4.50) brengt. Er zijn nog twee spelers, Verbrugge en Coenradie, die ook boven 4.00 spelen, maar enkele andere spelers hebben juist iets meer dan 3.00, de minimumgrens van de tweede klasse, Voor finalisten, die uit een reeks voor wedstrijden als de besten zijn geselec teerd, een te laag gemiddelde. De stand luidt tlmns: W. v, d. Waal <OBK) 3 8 4.44 C. Verbrugge (RES) 3 4 4.14 L. Coenradie (OBK) 3 4 4.0E K. v. Dorp (HVO) 4 4 3,45 3. de Koning (Sluis) 3 2 3.77 M. v. Kempen (LEV) 3 2 3.65 H. v. Rees (Conf.) 3 2 3.10 H. V. d. Veer (Ton.) 4 2 3.13 Het bestuur ran het Schiedamsch Po litie Muziek Gezelschap dat ter gele genheid van het 2S-jarig bestaan heeft gerecipieerd. Van link» naar rechts: de heren C. Gosens, T. H. Hollander, hoofd-inspecteur C. van der Haagen, voorzitter, Af, Landsbergen en J. H. Terwiel, SCHIEDAM, maandag- In verband met het invallen van de dooi heeft de Dierenbescherming besloten de inzamel - actie van voedsel voor vogels op de diver se depots In de stad tot nader order stop te zetten. Zaterdagmiddag hebben, twintig zee- kadetten van het Korps .Jacob van Heemskerck" nog een Inzameling gehou den in Schiedam-Zuid. Zeven zakken brood haalden, zij op, terwijl zy boven dien nog 268 collecteerden voor de aan koop van voedsel. Als de dooi inderdaad doorzet, zal men met deze nieuwe voorraad en hetgeen er nog in het asiel stond, bijelkaar ongeveer zeventien mud, genoeg voedsel hebben voor de vogels tot zij zelf weer voor hun eten kunnen zorgen. In het Dierentehuis aan de St, Anna- zusterstraat neemt men echter nog wel brood In ontvangst. Mocht echter de vorst weer de overhand krijgen, dan zal de Dierenbescherming opnieuw een beroep op de Sehiedamse burgerij doen en de depotadressen weer in de voefiselacile in schakelen. SCHIEDAM, maandag. Ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de Oud-Katholieke Ge meente te Schiedam wordt In het Stede lijk Museum een expositie gehouden van de „Kunstschatten van de Oud-Katholieke kerk" en wel van 2 tot en met 25 februari. De opening van deze expositie zal plaats hebben op vrijdagavond 1 februari om 20.15 uur. Bij die gelegenheid zal pastoor C. P. van den Berg een inleiding houden over deze Oud-Katholieke Gemeente. SCHIEDAM, maandag NOAD heeft de eerste wedstrijd in de tweede helft van de competitie gewannen met liefst 82 van de toch niet zwakke Milkstea mers. De Schiedammers hebben nu 10 punten by elkaar gespeeld en wanneer ook de aanstaande wedstrijd ln Utrecht tegen UTTC fnoet 7 punten) nog gewon nen wordt, dan is de dreigende degrada tie wel voor goed van de baan. De NOAD-spelers steken dan ook in goede vorm. Jan Meuldijk, die tijdens de kampioenschapswedstrijden de aan dacht trok, heeft de plaats van Cor Jou- stra in. het eerste team ingenomen. Hij begon goed door meteen Duimel, een van de sterkste spelers van Milksteamers, uit te schakelen, al was het in drie game's. Alleen tegen van Erkel moest hij gewon nen geven. Braak en Aben verkeren in geweldige vorm en gaven hun tegenstan ders geen schijn van kans; alelen het dub belspel konden zij niet winnen. Zo werd de eindstand 8—2, Vol vertrouwen ziet het term de ko- mende wedstrijden In de competitie tege moet. Ook trainer Henk v. d. Boogaard zal nog het zijne bijdragen tot de ver wachte successen. SCHIEDAM, maandag Op.de onlangs gehouden vergadering van de SW-sup- portersverenjging „Door Weer en Wind" is de heer Vorstenhos benoemd tot ere voorzitter en de heer Zagwijn tot erelid. Het bestuur kreeg de volgende samenstel ling; J, H. van Alphen jr. voorzitter; W. H. van Alphen sr secretaris (Groenelaan 62); H. Pronk, penningmeester; N, F. van Dijk, tweede secretaris; H. Spoor alg. se cundus. (Advertentie EM.) TOASTED AMERICAN SCHIEDAM, maandag Tachtig pakjes sigaretten zijn zaterdag uit de kruide- nierswinkel van de heer A M. in da Car- tesiusstraat gestolen. Onbevoegden ver schaften zich tosgang via een bovenlichtje aan de achterzijde van het pand. SCHIEDAM, maandag Op de Broers- vest stak gisteren de achtjarige Leo W. uit de Rboonsestraat naast de oversteekplaats plotseling over. De automobilist W.J, O. uit Utrecht remde krachtig maar raakte de jongen met de bumper. Leo werd op de rijbaan geslingerd en kreeg een bloe dende wond aan zijn voorhoofd. Bij de geneeskundige dienst werd hij verbonden en later door de politie naar huls ge bracht. SCHIEDAM, maandag Op het Koe- marktplein kwam zondagnacht de 30- jarige voetganger J.S, uit Rotterdam te vallen. Hij klaagde over pijn In de rug en werd door de GG en GD naar het Ge meenteziekenhuis gebracht waar hij werd opgenomen. SCHIEDAM, zaterdag Een van de fundamentele oorzaken van de bejaar den-problematiek i* de terugval naar een lager levensniveau wegen» de da ling van inkomsten, die optreedt wan neer men by het hereiken van de 65-Ja- rige leeftijd de werkkring vaarwel moet zeggen en verder moet leven van AOW- ultkerlng en pensioen. Het zal nodig zijn dat de bejaarden, na het bereiken van de 65-jarlgo leeftyd hun oude leve nasty 1, zU het op wat be scheldener schaal, kunnen handhaven' Zo wordt opgemerkt in het E.T„I,-rapport op de woon- cn le-cnsomstandigheden van dc bejaarden in Schiedam. Het Inkomen v»n de bejaarden is de laatste tien Jaren todanlf verbeterd dat er over het algemeen geen echte armoe de meer geleden wordt. Doch aan de an dere kant wUst de ontwikkeling in de richting van een grotere tegenstelling tussen wat het werkende deel van de bevolking en de bejaarden zich veroorlo ven kunnen. Wel Js de AOW waardevast gemaakt, maar dit betekent slechts dat de uitkeringen parallel zullen lopen aan de kosten van levensonderhoud, maar dat dc welvaartavermeerdering grotendeels' aan de bejaarden voorbij zal gaan. Bij een enquête ls gebleken dat da fi nancial© positie van de echtparen be duidend beter is dan van de alleenstaan de en van deze laatste groep steken de Inkomens van mannen gunstig af bij die van de vrouwen. Gebleken is ook dat slechts een minderheid (bij echtparen 11 pet en bij alleenstaanden bijna 30 pet), alleen maar AOW krijgen. De rest heeft nog andere inkomsten, zoals een pensioen (bijna de helft bij echtparen en een derde deel van de .alleenstaanden), verder in komsten uit vermogens, eigen huizen, lijfrente, uitkeringen van Sociale Zaken, enz. Daarnaast zijn er ook nog bejaarden die werken en zo inkomsten hebben; dit komt het meest voor by hen die als zelf standigen of in vrije beroepen hebben gewerkt, waar geen specifieke penslone- rings-leeftijd geldt. Zij komen dan ook in de hogere Inkomens-klassen voor. Nu is het zo dat de AOW-uJtkeringen regelmatig herzien en verhoogd worden, in overeenstemming met do stijging van de kosten voor levens-onderhoud, doch de andere inkomsten blijven gelijk. Daar om constateert het rapport dat er dus in feite eon langzame teruggang in inkomen plaats, heelt, temeer daar voor het wer kende deel van de bevolking de welvaart snel stijgt. Zo ontstaat dan de boven ge signaleerde tegenstelling tussen bejaar- •ten en jongeren. Begin 1961, toen het onderzoek werd ingesteld, hadden 1.369 bejaarde echtpa ren of 58 pet en 2.135 bejaarde alleen staanden of 84 pet een inkomen van minder dan 264 per maand. En 194 echt paren of 8 pet en 98 alleenstaanden of 3,7 pet hadden een Inkomen van meer dan ƒ660 per maand. Met pensioen gaan wordt nog steeds algemeen aangeduid nis „rustig van een oude dag genfeten". „Er zullen maar wei nig bejaarden zijn, die inderdaad het tijd stip van pensionering raet ongeduld heb ben zitten afwachten en blij zijn als het zover is", merkt het rapport op. Esperanto-agendo Merkredon, la 30an de januaro klub- vespero. NI konversacios ce kino v. Gink, Ploegstraat 19, Venu multnombre, car nl eble ankoraü parolos pri Ia antwerpena kongreso. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag „Geweldig" zei Mies Bouwman, toen de heer J, G. van Melis, de voorzitter van de prop&ganda- commlssle van de Dierenbescherming haar zaterdag de opbrengst van het Rad van Avontuur meedeelde. Weliswaar ls de geplande duizend gulden niet bereikt, maar dc 750 zün loch overschreden. De heer Van Melis heeft er een schorre stem van. Maar hij heeft er geen spijt van. De hele dag heeft hij zaterdag de voorbij gangers via de microfoon aangespoord lo ten te kopen, ze konden er mooie prijzen mee winnen. De opbrengst was voor Het Dorp, Het weer heeft de actie niet erg gehol pen. De loten verkoopsters moesten het 's middags verkleumd opgeven. Dc heer Van Melis nam hun taak over. Enkele be kenden hielpen af en toe een handje. De meeste belangstelling trok de stand i de ochtenduren. Toen werd ..er flink aan het rad gedraaid, 's Middags werd het minder, Om ongeveer zeven uur is de kraam afgebroken, omdat het niet meer lonend was. Desondanks was de opbrengst S 750. „Geweldig!" zei Mies Bouwman (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Zondag ontmoette op het nog xedeljlk te bespe len terrein van De Holiandiaan deze nog steeds actieve vereniging opnieuw uit Schiedam. Weer trokken de Schie dammers aan het langste eind,ditmaal met 82. Met de rust leidde SFC al met 2—0. De Holiandiaan 2 won zijn oefenduel tegen SFC 2 met 2—0. Bediend door leden van de Dierenbe schermingheeft dit Red van Avon tuur zaterdag lustig gesnord ten bate ven het „Open het Dorp". Water—perikelen (Van een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, maandag. Het col lege van b. en W. heeft reeds geantwoord op de door de raadsleden, mevrouw H. A. Blecker-Van Slyrum (WD) en de heer dr, A. P. de Jonge (PvdA) gestelde vra gen over de slechte kwaliteit van het drinkwater. Over het geheel vormen de antwoorden een samenvatting van de ge troffen en grotendeels reeds door ons ge publiceerde maatregelen. Het college van b. en w. brengt in. herin nering, dat b. en w. van Rotterdam bij de raad een voorstel hebben Ingediend over te gaan tot volledige chemische zuivering van het drinkwater, welk voorstel ove rigens geheel los moet worden gezien van de huidige moeilijkheden. Vlaardingen is voor de levering van drinkwater afhankelijk van Rotterdam. Per dag wordt graÜ3 twee liter duinwa ter versterkt op doktersvoorschrift Ook de ziekenhuizen hebben goed water ter beschikking gesteld gekregen. Zodra het nieuwe waterleidingbedrijf op de Berenpleat gereed ls naar ver wachting eind 1965 kunnen toestanden als thans niet meer voorkomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De he ren P. W. Koek en C. Tettelaar, voor zitter en secretaris van De Holiandiaan. hebben zondagmorgen overleg gepleegd met twee leden van de sportcommissie over een nieuwe tralnlngsgelegenheid voor De Holiandiaan. Het thans in gebruik zijnde veldje tus sen het terrein van De Hollandlaan en dat, waarop het Sehiedamse HBSS speel de, moet binnenkort verdwijnen in ver band met de aanleg van de Beneluxtun- neL We hebben de leden van de sportcom missie en de bestuursleden van De Hol landlaan zondagmorgen zien passen en meten bU het tweede veld van De Holian diaan, Waarschijnlijk zal daarheen het oefenveld worden verlegd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Het voor genomen oefenduel tussen Fortuna 2 en VFC werd reed3 zaterdagavond afgelast Door de ingevallen dooi was het terrein aan de Floreslaati geheel onbespeelbaar geworden. (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND, maandag. Voor dc derde achtereenvolgende maal organi seerde de ijsclub Maaslands Ijsvermaak VLAARDINGEN, maandag. Zwalu wen speelde zaterdag een trainingswed strijd tegen Hoogvliet De Vogels verlo ren dit duel met 3—1. Zaterdagmorgen hebben Zwaluwen 2 cn OVO een oefenwedstrijd gespeeld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het toernooi om het hoofdklasse llbre kampioenschap van het bUjartdistrlBt Schiedam Is welis waar een officieel toernooi geweest, maar ook kan men spreken van een onderonsje. Er waren namelijk slechts drieinschrij vers. Het toernooi werd daarom in zeven dagen afgewerkt waarbij dc spelers el kander driemaal hebben ontmoet zodat z(] allen zes partyen hebben gespeeld. Er Is ook goed gespeeld, getuige de behaalde moyennes. Voor deze klasse rijn de moyennegrenzen 7.06-Ï1.00. Kampioen J. V. d. Velde (LEV) kwam hier zelfs bo venuit terwijl de beide andere biljarters ruim boven de minimumgrens speelden, Alle wedstrijden werden ln Centrum- West gespeeld op het uitstekende mate riaal van de heer P. v. d. Water onder leiding van de districtwedstrijdleiders D. Simons en J. V. d. Have. Reeds op de eerste speelavond stelde J. d. Velde zijn kandidatuur voor de ere plaats. Hf) versloeg toen Van Soelen in 31 beurten en Schikhof in slechts 17. Z- Schikhof had toen nog hoop, want ook hij versloeg B. L. v. Soelen (in 28 beurten). De tweede speelavond leverde v, Velde weer vier matchpunten op. Schik hof (in 22 beurten) en Van Soelen (in 21) ondervonden beiden, dat v. d. Velde, wanneer hij op dreef Is en teleurstellingen kan onderdrukken, een sterk biljarter is, die zoals bleek boven een hoofdklasse moyenne kan uitgroeien. Overigens maakt deze speler uitstekende vorderingen, want enkele jaren geleden kwam hij nog in de tweede klasse uit Schikhof won wederom van Van Soe len, zodat het duidelijk was, dat v. d. Vel de nog één punt nodig had om rich op dé derde speelavond definitief kampioen te kunnen noemen, afgezien van het feit, dat zün moyenne ook al aanzienlijk hoger was dan dat van zijn beide rivalen. v. d. Velde maakte op de derde speelavond evenwel korte metten met Van Soelen. In 21 beurten had hij rijn 250 ca ramboles bijeen. Dat hij in rijn laatste partij van Schikhof verloor, had geen in vloed meer op de eindrangschikking. Ook niet op rijn algemeen moyenne, want in 19 beurten had hij toch al 227 caramboles. Schikhof maakte in dit kleine toernooi de kortste partij (14 beurten); eveneens de hoogste serie: 70 caramboles. J. v. d. Velde mag het bUjartdistrict Schiedam vertegenwoordigen in het ge westelijke kampioenschap. Maar het is nog niet zeker, dat hy daartoe gelegen heid heeft, want hy heeft eldtrs een werkkring aanvaardt. Mocht v. d. Velde verhinderd rijn, dan krijgt de Atlantic- speler Z. Schikhof een kans. De eindstand werd: d. Velde 10 1477 131 62 1127 Schikhof 6 1005 118 70 851 Soelen 3 1251 133 62 9,40 zaterdag een prestatietoertocht, die op nieuw prima geslaagd is. Ondanks het feit, dat er water op het ijs stond. Des ondanks was het ijs nog. redelijk goed en hebben de ruim 700 deelnemers weer met veel genoegen respectievelijk 24, 48, 72 98 kilometer gereden. Vooral de twaalf rijders, die deze laat ste afstand hebben uitgereden, leverden een prachtige prestatie. Ruim honderd deelnemers presteerden het om 72 km te rijden, hetgeen ook een mooie prestatie was. Natuurlijk was jong en oud weer op de schaats en,was het weer gezellig druk in Maasland, en dan Jeciaal op de Boonervliet. Dat het „zwakke geslacht" ook presta ties van formaat kan leveren, toonde een 19-iarlge inwoonster van Maasland, Her- mi Solleveld, die nog net op het nipper- tje kwam aanlopen voor het laatste stem pel; en dat betekende dat zij maar liefst km had geschaatst Een belevenis was deze prestatietoer tocht ook voor de dertig jongens van het doveninstituut „Ëffatha" uit Voorburg. Om door zelf een prestatie te leveren in het bezit'te kunnen komen van'een me daille was voor deze jongens aantrekke lijk. Allen hebben, de 24 km-tocht vol bracht Natuurlijk heeft het bestuur van de ijsclub het weer bijzonder druk gehad. 's Morgens om half zes was men al met sneeuwschuiver op het ijs om dit maar in een zo goed mogelijke staat te brengen. Voortszorgden het er voor, dat alles weer goed en vlot verliep en daarom voor de bestuursleden en de le den van de E.H-B.O, en de overige mede werkers alle lof DAMES JAPONNEN V:: enJL-enzc:;-.;^.''v-i 25%—50% korting 10 op alle niet- afgeprysde artikelen Lange Kerkstraat 19 Schiedam, tel. 6 6135

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1